ЈП ЕПС, Београд
Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије
"Електровојводина" д.о.о. Нови Сад
Информатор о раду
"Електровојводина" д.о.о. Нови Сад
2006-2013
---------------------------------------
Нови Сад
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад - Информатор о раду
последњи пут ажурирано 31. маја 2013.године
1. Садржај Информатора о раду "Електровојводина" д.о.о. Нови
Сад
1.
Садржај Инфпрматпра п раду "Електрпвпјвпдина" д.п.п. Нпви Сад ..................................... 2
2.
Oснпвни ппдаци п привреднпм друштву и Инфпрматпру п раду ......................................... 3
3.
Организаципна структура ...................................................................................................... 5
4.
Опис функција старешина .................................................................................................... 22
5.
Опис правила у вези са јавнпшћу рада ................................................................................ 24
6.
Списак најчешће тражених инфпрмација пд јавнпг значаја................................................ 27
7.
Опис надлежнпсти, пвлашћеоа и пбавеза .......................................................................... 37
8.
Опис ппступаоа у пквиру надлежнпсти, пвлашћеоа и пбавеза ......................................... 39
9.
Навпђеое прпписа ............................................................................................................... 47
10. Услуге кпје прган пружа заинтереспваним лицима ............................................................ 52
11. Ппступак ради пружаоа услуга............................................................................................ 53
12. Преглед ппдатака п пруженим услугама ............................................................................. 56
13. Ппдаци п прихпдима и расхпдима ...................................................................................... 57
14. Ппдаци п јавним набавкама ................................................................................................ 59
15. Ппдаци п државнпј ппмпћи ................................................................................................. 59
16. Ппдаци п исплаћеним платама, зарадама и другим примаоима ...................................... 59
17. Ппдаци п средствима рада .................................................................................................. 62
18. Чуваое нпсача инфпрмација ............................................................................................... 63
19. Врсте инфпрмација у ппседу................................................................................................ 64
20. Врсте инфпрмација кпјима државни прган пмпгућава приступ .......................................... 74
21. Инфпрмације п ппднпшеоу захтева за приступ инфпрмацијама ....................................... 74
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 31. амаја 2013. године
2
2. Oсновни подаци о привредном друштву и Информатору о раду
Назив органа
Привредно Друштво за дистрибуцију електричне енергије “Електровојводина“ д.о.о.
Нови Сад (у даљем тексту Друштво).
Адреса седишта:
Нови Сад, Булевар ослобођења 100
Матични бр:
08038139
Порески и идентификациони бр:
102040644
Адреса за пријем поднесака:
Нови Сад, Булевар ослобођења 100
Адреса за пријем електронских поднесака:
http://www.elektrovojvodina.rs.
Лице одговорно за тачност и потпуност података које садржи информатор:
- Биљана Барошевић, дипл.правник - послови кабинета
- мр Драгица Филиповић- економско-финансијски послови
- мр Бранислав Радовић, послови трговине електричном енергијом
- Синиша Пушкар, дипл.правник –корпоративни послови
- Павел Зима, дипл.ел.инж. – послови управљања
- Драган Бабић дипл.ел.инж.- послови планирања и инвестиција
- мр Горан Недић - послови информатике и телекомуникација
- Бранко Ратковић, дипл.ел.инж. –послови јавних набавки
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 31. амаја 2013. године
3
Лица која се старају о одређеним информацијама, подацима и радњама у вези са
израдом и објављивањем Информатора:
Биљана Барошевић, дипл.правник – Управа, Кабинет директора Друштва, Нови Сад,
Булевар ослобођења 100.
Датум првог објављивања, Информатора мај 2006
Датум последње измене или допуне:
31 05.2013.
Датум последње провере ажурности података:
31. 05. 2013.
Veb – adresa Информатора (aдреса са које се може преузети електронска копија)
http://www.elektrovojvodina.rs.
Нови Сад, Булевар ослобођења 100
Увид у Информатор се може остварити и штампана копија Информатора набавити
у Управи Друштва, Дирекција за корпоративне послове, Сектор за људске ресурсе.
На основу члана 39 Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја
("Сл.гласник РС" бр.120/04, 54/07, 104/09 и 36/10 ) и Упутства за објављивање
информатора о раду државног органа ("Сл.гласник РС" бр.68/10), Привредно друштво
за дистрибуцију електричне енергије "Електровојводина" д.о.о. Нови Сад, сачињен је
Информатор о раду "Електровојводина" д.о.о. Нови Сад.
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 31. амаја 2013. године
4
3. Организациона структура
- Скупштина Друштва:
Функцију Скупштине Друштва у име Оснивача обавља Управни одбор ЕПС-а, непосредно и,
преко Овлашћених представника Оснивача.
Управа Друштва
Организациона шема Друштва
ДИРЕКТОР ДРУШТВА
КАБИНЕТ
ДИРЕКТОРА ДРУШТВА
СЛУЖБА ЗА УНУТРАШЊУ
КОНТРОЛУ И АНТИКОРУПЦИЈСКИ ТИМ
СЛУЖБА
ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ
ЗАМЕНИК ДИРЕКТОРА ДРУШТВА
- ДИРЕКТОР ИЗВРШНЕ ФУНКЦИЈЕ
ЗА ПОСЛОВНИ СИСТЕМ *
ДИРЕКТОР ИЗВРШНЕ ФУНКЦИЈЕ
ЗА ТЕХНИЧКИ СИСТЕМ *
ДИРЕКЦИЈА ЗА ЕКОНОМСКОФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
- Сектор рачуноводства
- Сектор економике пословања
- Сектор финансијских послова
ДИРЕКЦИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ
- Сектор за управљање и
планирање конзума
- Сектор експлоатације
ДИРЕКЦИЈА ЗА ТРГОВИНУ
ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ
- Сектор за набавку и продају ел.енергије
- Сектор за техничке послове продаје
ДИРЕКЦИЈА ЗА КОРПОРАТИВНЕ
ПОСЛОВЕ
- Сектор за правне и опште послове
- Сектор за људске ресурсе
- Сектор за квалитет и заштиту
ЦЕНТАР ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
- Служба набавке добара и услуга
- Служба набавке радова
- Служба магацина и документације
ДИРЕКЦИЈА ЗА ПЛАНИРАЊЕ
И ИНВЕСТИЦИЈЕ
- Сектор инвестиција и изградње
- Сектор за пројектовање
- Сектор енергетике
ЦЕНТАР ЗА ИНФОРМАТИКУ И
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ
- Служба за апликативни софтвер
- Служба за системски софтвер
- Служба за рачунарске мреже и опрему
- Служба фиксних комуникација
- Служба радио комуникација
- Служба за технички систем управљања
- Служба контакт центра
ОГРАНЦИ
1. „ЕД НОВИ САД“ - Нови Сад
2. „ЕД СУБОТИЦА“ - Суботица
3. „ЕД РУМА“ - Рума
4. „ЕД СРЕМСКА МИТРОВИЦА “- Сремска Митровица
5. „ЕД СОМБОР“ – Сомбор
6. „ЕД ЗРЕЊАНИН“ - Зрењанин
7. „ЕД ПАНЧЕВО“ – Панчево
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 31. амаја 2013. године
5
Напомена: * Заменик директора Друштва- директор извршне функције за пословни систем има
помоћника директора извршне функције за пословни систем који нема ингеренције у
односу на организационе облике којима је надређен заменик директора друштва.
* Директор извршне функције за технички систем има помоћника директора извршне
функције за технички систем који нема ингеренције у односу на организационе облике
којима је надређен директор извршне функције за технички систем.
Организациона шема ОГРАНКА
ДИРЕКТОР ОГРАНКА
ЗАМЕНИК ДИРЕКТОРА ОГРАНКА
Служба за инфортматику и
телекомуникације
ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР
ЗА ПОСЛОВНИ СИСТЕМ
- Сектор за економско-финансијске послове
- Сектор за трговину електричном енергијом
- Сектор за логистику огранка
ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР
ЗА ТЕХНИЧКИ СИСТЕМ
- Сектор за експлоатацију
- Сектор за управљање
- Сектор за енергетику и инвестиције
Служба за јавне набавке
Напомена за праћење текста:
Организациона шема условљена је :
- правном формом Друштва (друштво са ограниченом одговорношћу) којим управља
Оснивач Друштва, ЈП ЕПС, путем Скупштине Друштва.
- делатностима за које je друштво регистровано, (преглед је дат у тачки 7 овог
Информатора)
- и конзумним подручјем на којем се регистроване делатности обављају: укупно
подручје АП Војводине.
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 31. амаја 2013. године
6
Организациона шема "Електровојводина" д.о.o. Нови Сад је усклађена са организационом
шемом оснивача (ЈП ЕПС), тако да је одређени организациони облик у ЈП ЕПС надређен
одговарајућој организационој целини у Друштву нпр: дирекција за трговину електричном
енергијом у ЈП ЕПС, надређена је дирекцији за трговину у "Електровојводина" д.о.o. Нови
Сад, дирекција за стратегију и инвестиције у ЈП ЕПС, надређена је дирекцији за
планирање и инвестиције у "Електровојводина" д.о.o. Нови Сад.
Јавно предузеће „Епектропривреда Србије – Јавно предузеће за дистрибуци|у
електричне енергије Електровојводина" - Нови Сад са п.o. основано је Одлуком о
оснивању јавних лредузећа за дистрибуцију електричне енергије коју је донео Привремени
управни одбор Јавног предузећа „Електропривреда Србије" број 42/3 - 5 од 20. децембра
1991. године, на коју jе Влада Републике Србије дала сагласност, одлуком 05 број 414 6944/5 од 15. јануара 1992. године и које је уписано у Регистар привредних субјеката под
бројем 56968.
На основу Одлуке Управног Одбора ЈП ЕПС-а о измени одлуке о оснивању Јавних
предузећа за дистрибуцију електричне енергије у делу којим је основано Јавно предузеће
за дистрибуцију електричне енергије - "Електровојводина" Нови Сад, бр.5914/8 од
23.новембра 2005. ( у даљем тексту оснивачки акт) извршена је промена
правне
форме, усклађена је организација и, предузеће је почев од 01.01.2006. наставило
да послује у правној форми друштва с ограниченом одговорношћу.
Одлуком Управног Одбора ЈП ЕПС-а, бр.546/18 -12 од 31 јануара 2012. извршене су
измене и допуне оснивачког акта, други пут, због потребе његовог усклађивања са новим
Законом о привредним друштвима.
На основу цитираних измена и допуна оснивачког акта, директор Друштва је, по
овлашћењу Управног Одбора ЈП ЕПС-а, донео Одлуку о оснивању Привредног
друштва за дистрибуцију електричне енергије "Електровојводина" д.о.о.Нови Сад,
бр.1.50.1.-3526/1 од 29.03.2012. (пречишћен текст - у даљем тексту оснивачки актпречишћен текст)
Управљање Друштвом се организује као једнодомно.
Органи Друштва су Скупштина и један директор.
Функцију Скупштине Друштва у име Оснивача обавља Управни одбор ЕПС-а, непосредно
и, преко Овлашћених представника Оснивача.
- Председник Управног
одбора ЈП ЕПС-а Београд, - др AЦА
- Овлашћени представници оснивача
МАРКОВИЋ,
1. мр ДРАГАН ВЛАИСАВЉЕВИЋ, дипл.инж. - директор Дирекције за трговину
електричном енергијом у ЈП ЕПС-а Београд,
2. др ДУШАН ГВОЗДЕНАЦ, редовни професор Факултета техничких наука,
Универзитет Нови Сад, и
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 31. амаја 2013. године
7
3. МИЋКО ОСТОЈИЋ, дипл.ек. директор “МОСТ-КОМЕРЦ“ д.о.о. Нови Сад,
Границе надлежности Управног одбора и Овлашћених
утврђене су оснивачким актом -пречишћен текст)
представника Оснивача,
Наративан приказ организационе структуре
Друштво је организовано од Управе друштва и 7 огранака.
"Електровојводина"д.о.о. Нови Сад обавља регистровану делатност као јединствено
друштво.
У циљу стручног и рационалног обављања послова, поделе надлежности, ефикаснијих
токова информација, обезбеђења јединства у спровођењу донетих одлука и начину
извршавања задатака, утврђена је подела на послове који се обављају на нивоу
"Електровојводине"д.о.о. Нови Сад (дирекција, центар, кабинет) и послове који се
обављају у огранцима "Електровојводине"д.о.о.Нови Сад.
- послови на нивоу Друштва обављају се у Управи
- послови у надлежности огранака обављају се у огранку.
РУКОВОДИОЦИ У ДРУШТВУ:
Управа друштва:
Директор "Електровојводина," д.о.о. Нови Сад
Срђан Кружевић, 21000 Нови Сад, Булевар ослобођења 100
Контакт тел. 021/527-030
факс: 021/422-847
e-mail [email protected]
.
Опис овлашћења и надлежности
1. заступа Друштво
2. организује и руководи процесом рада и води пословање Друштва;
3. стара се о законитости рада и одговара за законитост рада Друштва;
4. утврђује предлог плана развоја и годишњег програма пословања и предузима мере за
њихово спровођење.
5. подноси финансијске извештаје на усвајање,
6. припрема материјале из делокруга Скупштине у складу са оснивачким актом пречишћен текст
7. извршава одлуке из делокруга Скупштине Друштва
8. одлучује о располагању имовином Друштва чија је вредност мања од износа утврђеног
за одређивање имовине веће вредности у складу са оснивачким актом –пречишћен
текст
9. утврђује цене производа и услуга које Друштво продаје, односно пружа трећим
лицима
10. доноси акт о организацији и систематизацији послова у Друштву, по претходно
прибављеној сагласности генералног директора Оснивача.
11. доноси одлуку о избору ревизора у складу са законом
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 31. амаја 2013. године
8
12. доноси акте којима се уређује пословна тајна, процес рада, печати, штамбиљи и знак
с логотипом, безбедност и здравље на раду и друге акте из области рада, у складу са
законом.
13. доноси одлуку о донацијама и спонзорствима у оквиру износа који је одлуком
Оснивача и Годишњим програмом пословања Друштва одређен као лимит за поједине
намене.
14.одлучује о појединачним правима, обавезама и одговорностима запослених у складу
са законом и колективним уговором;
15. обавља и друге послове у складу са законом и овом одлуком.
Заменик директора Друштва - директор извршне функције за пословни систем
др Петар Загорчић, 21000 Нови Сад, Булевар ослобођења 100
Контакт тел. 021/520-425
факс: 021/66-15-243
e-mail petar.zagorcic @ev.rs
Опис овлашћења и надлежности
- организовање, координирање и руковођење организационим целинама у складу са
Правилником о организацији и систематизацији (Дирекција за економско-финансиjске
послове, Дирекција за трговину електричном енергијом, Дирекција за корпоративне
послове и Центар за јавне набавке).
- замењује директора Друштва у његовом одсуству и обавља послове утврђеним актима
о организацији и систематизацији послова у Друштву, као и друге послове које му повери
директор Друштва
- сарадња са директорима дирекција и директорима огранака Друштва.
- старање о интерним економским односима са ЕПС и економским односима унутар
"Електровојводина" д.о.о. Нови Сад, као и старање о контроли пословања у Друштву.
- креирање јединствене методологије рада и одлучивање о свим битним питањима из
своје надлежности.
- контрола извршења својих налога и упутстава.
- старање о јединственој примени закона, општих прописа и аката у Друштву и у
огранцима у оквиру своје надлежности.
- обављање и других послова у оквиру врсте и степена стручне спреме по налогу
директора Друштва.
Директор извршне функције за технички систем
Срето Палалић, дипл.ел.инж. 21000 Нови Сад, Булевар ослобођења 100
Контакт тел. 021/520-440
факс: 021/423-527
e-mail [email protected]
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 31. амаја 2013. године
9
Опис овлашћења и надлежности
- oрганизовање, координирање и руковођење организационим целинама у складу са
Правилником о организацији и систематизацији (Дирекција за управљање, Дирекција за
планирање и инвестиције и Центар за информатику и телекомуникације).
- сарадња са директорима дирекција и директорима огранака Друштва.
- креирање јединствене методологије рада и одлучивање о свим битним питањима из
своје надлежности.
- контрола извршења својих налога и упутстава.
- старање о јединственој примени закона, општих прописа и аката у Друштву и у
огранцима у оквиру своје надлежности.
- обављање и других послова у оквиру врсте и степена стручне спреме по налогу
директора Друштва и заменика директора Друштва.
Директор Дирекције за трговину електричном енергијом
мр Бранислав Радовић, 21000 Нови Сад, Булевар ослобођења 100
Контакт тел. 021/520-425
факс: 021/66-15-243
e-mail [email protected]
Опис овлашћења и надлежности
- организовање, координирање и руковођење задацима за које је задужен.
- координација и сарадња са ЕПС и ЕМС у вези трговине електричном енергијом.
- сарадња са директорима огранака Друштва.
- креирање јединствене методологије рада и одлучивање о свим битним питањима из
своје надлежности и то: из области које се тичу трговине електричном енергијом.
- контрола извршења својих налога и упутстава и организовање координације
јединственог сагледавања потреба тржишта електричном енергијом у пословању
Друштва.
- старање о јединственој примени закона, општих прописа и аката у Друштву и у
огранцима у оквиру своје надлежности.
- обављање и других послова у оквиру врсте и степена стручне спреме по налогу
директора Друштва и заменика директора Друштва
Директор Дирекције за економско-финансијске послове
мр Драгица Филиповић , 21000 Нови Сад, Булевар ослобођења 100
Контакт тел. 021/4821-581
факс: 021/523-470
e-mail [email protected]
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 31. амаја 2013. године
10
Опис овлашћења и надлежности
- организовање, координирање и руковођење задацима за које је задужен.
- сарадња са директорима огранака Друштва.
- креирање јединствене методологије рада и одлучивање о свим битним питањима из
своје надлежности и то: из области економских, финансијских, послова у обављању
делатности Друштва.
- контрола извршења својих налога и упутстава.
- старање о јединственој примени закона, општих прописа и аката у Друштву и у
огранцима у оквиру своје надлежности.
- обављање и других послова у оквиру врсте и степена стручне спреме по налогу
директора Друштва, и заменика директора Друштва.
Директор Дирекције за управљање
Павел Зима, 21000 Нови Сад, Булевар ослобођења 100
Контакт тел. 021/ 423-459
факс: 021/523-470
e-mail pavel.zima @ev.rs
Опис овлашћење и надлежности
- организовање, координирање и руковођење Дирекцијом за управљање.
- сарадња са директорима огранака Друштва.
- креирање јединствене методологије рада и одлучивање о свим битним питањима из
своје надлежности и то: из области експлоатације и управљања у обављању делатности
Друштва.
- контрола извршења својих налога и упутстава.
- старање о јединственој примени закона, општих прописа и аката у Друштву и у
огранцима у оквиру своје надлежности.
- обављање и других послова у оквиру врсте и степена стручне спреме по налогу
директора Друштва и директора извршне функције за технички систем.
Директор Дирекције за планирање и инвестиције
Драган Бабић, 21000 Нови Сад, Булевар ослобођења 100
Контакт тел. 021/528-958
факс: 021/523-470
e-mail [email protected]
Опис овлашћења и надлежности
- организовање, координирање и руковођење задацима за које је задужен.
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 31. амаја 2013. године
11
- сарадња са директорима огранака Друштва.
- креирање јединствене методологије рада и одлучивање о свим битним питањима из
своје надлежности и то: развоја, инвестиција, енергетског планирања, припреме и израде
техничке документације.
- контрола извршења својих налога и упутстава.
- организовање, координација јединственог планирања и планирања и реализације
инвестиција у пословању Друштва, као и развој управљања ЕЕС.
- старање о јединственој примени закона, општих прописа и аката у Друштву и у
огранцима у оквиру своје надлежности.
- обављање и других послова у оквиру врсте и степена стручне спреме по налогу
директора Друштва и директора извршне функције за технички систем.
Директор Дирекције за корпоративне послове
Синиша Пушкар, 21000 Нови Сад, Булевар ослобођења 100
Контакт тел. 021/521-755
факс: 021/522-128
e-mail sinisa.puskar @ev.rs
Опис овлашћења и надлежности
- организовање, координирање и руковођење задацима за које је задужен.
- сарадња са директорима огранака Друштва.
- креирање јединствене методолгије рада и одлучивање о свим битним питањима из
своје надлежности.
- контрола извршења својих налога и упутстава.
- старање о јединственој примени закона, општих прописа и аката у Друштву и у
огранцима у оквиру своје надлежности.
- обављање и других послова у оквиру врсте и степена стручне спреме по налогу
директора Друштва и заменика директора Друштва.
Директор Центра за информатику и телекомуникације
мр Горан Недић, 21000 Нови Сад, Булевар ослобођења 100
Контакт тел. 021/521-566
факс: 021/526-248
e-mail [email protected]
Опис овлашћења и надлежности
- руковођење, организација и координација рада у Центру за информатику и
телекомуникације и сарадња са организационим јединицама у Друштву и огранцима
- креирање послова и праћење израде програмско-пројектних задатака
- дефинисање оквирних планова рада служби у Центру
- примена Система квалитета
- сарадња са организационим деловима ЕПС, државним органима, агенцијама и
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 31. амаја 2013. године
12
пословним субјектима из ИТ окружења
- обављање и других послова у оквиру врсте и степена стручне спреме по налогу
директора Друштва и директора извршне функције за технички систем.
Директор Центра за јавне набавке
Бранко Ратковић,
21000 Нови Сад, Булевар ослобoђења 100
Контакт тел. 021/661-17-13
факс: 021/523-569
e-mail branko.ratkovic @ev.rs
Опис овлашћења и надлежности
- руковођење, праћење и организовање рада служби у функцији јавних набавки у
Друштву и огранцима
- организовање израде плана Јавних набавки
- праћење реализације плана ЈН, уочавање одступања, интервенције
- сарадња са стручним службама ЕПС, огранака, са Управом за јавне набавке
- организовање израде процедура, упутстава и других аката за рад Центра
- извештавање о раду Центра
- обављање и других послова у оквиру врсте и степена стручне спреме, по налогу
директора Друштва и заменика директора Друштва.
Директори огранака Друштва:
1. Бојан Атлагић - "ЕД Нови Сад", 21000 Нови Сад, Булевар ослобођења 100
Контакт тел. 021/520-422
факс: 021/520-422
e-mail [email protected]
2. Илија Маравић - "ЕД Суботица" 24000 Суботица, Сегедински пут 22-24
Контакт тел. 024/ 619-303
факс: 024/546-380
e-mail ilija.maravic @su.ev.rs
3. Слободан Стојков - "ЕД Зрењанин " 23000 Зрењанин, Панчевачка 46
Контакт тел. 023/ 525-226
факс: 023/525-243
e-mail slobodan.stojkov @zr.ev.rs
4. Мр Зоран Симендић - "ЕД Сомбор" 25000 Сомбор, Апатински пут бб
Контакт тел. 025/48-29-33
факс: 025/429-399
e-mail [email protected]
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 31. амаја 2013. године
13
5. Драган Марин - "ЕД Рума" 22000 Рума, Индустријска 2а
Контакт тел. 022/ 473-375
факс: 022/471-581
e-mail dragan.marin @ru.ev.rs
6. Ђорђе Фаор -"ЕД Сремска Митровица,"22000 Ср. Митровица, Фрушкогорска бб
Контакт тел. 022/ 631-321
факс: 022/ 630-222
e-mail djordje.faor @sm.ev.rs
7. Биљана Комненић -"ЕД Панчево," 13000 Панчево, Милоша Обреновића 6
Контакт тел. 013/ 306-100
факс: 013/2515-541
e-mail biljana.komnenic @pa.ev.rs
Опис овлашћења и надлежности директора огранка
- организовање и руковођење свим пословима који се обављају у огранку Друштва.
- спровођење и одговорност за извршавање свих налога и упутстава директора
Друштва, заменика директора Друштва, директора извршне функције за технички
систем и надлежних директора дирекција и центара Друштва.
- старање за обезбеђење успешног и рационалног обављања делатности огранка
Друштва, јединственог техничко-технолошког система и јединствене методологије у
извршењу других послова.
- старање о остваривању права запослених у огранку Друштва.
- обављање других послова у оквиру врсте и степена стручне спреме по налогу
директора Друштва, заменика директора Друштва, директора извршне функције за
технички систем и надлежног директора дирекције и центра.
Заменици директора огранка
1.Мирослав Паровић -"ЕД Нови Сад", 21000 Нови Сад,Булевар ослобођења 100
Контакт тел. 021/520-422
факс: 021/520-422
e-mail [email protected]
2. није попуњено место - "ЕД Суботица" 24000 Суботица, Сегедински пут 22-24
3. Богдан Јокановић - "ЕД Зрењанин " 23000 Зрењанин, Панчевачка 46
Контакт тел. 023/ 525-226
факс: 023/525-243
e-mail bogdan.jokanovic @zr.ev.rs
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 31. амаја 2013. године
14
4.није попуњено место - "ЕД Сомбор" 25000 Сомбор, Апатински пут бб
5 - није попуњено место "ЕД Рума" 22000 Рума, Индустријска 2а
6. није попуњено место -"ЕД Ср.Митровица,"22000 Ср.Митровица, Фрушкогорска бб
7. Новак Савановић -"ЕД Панчево," 13000 Панчево, Милоша Обреновића 6
Контакт тел. 013/ 306-013
факс: 013/355-004
e-mail [email protected]
Опис овлашћења и надлежности заменика директора огранка
- организовање ,координирање и руковођење задацима за које је задужен
- старање о јединственој примени закона општих прописа и аката у огранку у оквиру
своје надлежности
- замењује директора огранка у његовом одсуству
- обављање других послова у оквиру врсте и степена стручне спреме по налогу
директора огранка
Помоћник директора огранка
1. Добросав Марић - "ЕД РУМА," 22000 Рума, Индустријска 2а
Контакт тел. 022/ 400-222
факс: 022/471-581
[email protected]
Опис овлашћења и надлежности помоћника директора огранка
- организовање ,координирање и руковођење задацима за које је задужен
- старање о јединственој примени закона општих прописа и аката у огранку у оквиру
своје надлежности
- замењује директора огранка у његовом одсуству
- обављање других послова у оквиру врсте и степена стручне спреме по налогу
директора огранка
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 31. амаја 2013. године
15
Извршни директори за пословни систем у огранцима
1.Александар Јаковљевић-"ЕД Нови Сад",21000 Нови Сад,Булевар ослобођења 100
Контакт тел. 021/520-422
факс: 021/520-422
e-mail:[email protected]
2. Душко Петровић - "ЕД Суботица" 24000 Суботица, Сегедински пут 22-24
Контакт тел. 024/ 619-303
факс: 024/546-380
e-mail dusko.petrovic @su.ev.rs
3. др Миро Божић - "ЕД Зрењанин " 23000 Зрењанин, Панчевачка 46
Контакт тел. 023/ 525-226
факс: 023/525-243
e-mail miro.bozic @zr.ev.rs
4. Александар Маливук - "ЕД Сомбор" 25000 Сомбор, Апатински пут бб
Контакт тел. 025/ 441-005
факс: 025/429-339
е-mail [email protected]
5.Aнкица Кнежевић- "ЕД Рума" 22000 Рума, Индустријска 2а
Контакт тел. 022/ 473-375
факс: 022/471-581
e-mail ankica.knezevic @ru.ev.rs
6. Драган Миловановић -"ЕД Ср.Митровица," 22000 Ср.Митровица,Фрушкогорска бб
Контакт тел. 022/ 631-321
факс: 022/630-222
e-mail dragan.milovanovic @sm.ev.rs
7. Татјана Живковић -"ЕД Панчево," 13000 Панчево, Милоша Обреновића 6
Контакт тел. 013/ 306-100
факс: 013/2515-541
e-mail tatjana.zivkovic @pa.ev.rs
Опис овлашћења и надлежности извршног директора за пословни систем
- организовање, руковођење и координирање радом организационих целина у оквиру
своје надлежности.
- обављање послова директора огранка у његовој одсутности.
- обављање и других послова у оквиру врсте и степена струче спреме,по налогу
директора и заменика директора огранка.
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 31. амаја 2013. године
16
Извршни директори за технички систем у огранцима
1. Душан Чомић - "ЕД Нови Сад", 21000 Нови Сад, Булевар ослобођења 100
Контакт тел. 021/520-422
факс: 021/520-422
e-mail dusan.comic @ns.ev.rs
2. мр Игор Срејић - "ЕД Суботица" 24000 Суботица, Сегедински пут 22-24
Контакт тел. 024/ 619-303
факс: 024/546-380
e-mail igor.srejic @su.ev.rs
3. Миодраг Челекетић - "ЕД Зрењанин " 23000 Зрењанин, Панчевачка 46
Контакт тел. 023/ 525-226
факс: 023/525-243
e-mail miodrag.celeketic @zr.ev.rs
4.Богољуб Павловић - "ЕД Сомбор" 25000 Сомбор, Апатински пут бб
Контак тел. 025/48-29-33
факс: 025/429-399
e-mail bogoljub.pavlovic @so.ev.rs
5. Душан Пилиповић - "ЕД Рума" 22000 Рума, Индустријска 2а
Контак тел. 022/ 473-375
факс: 022/471-581
e-mail [email protected]
6.Србислав Сарић - "ЕД Сремска Митровица," 22000 Сремска Митровица,
Фрушкогорска бб
Контакт тел. 022/ 631-321
факс: 022/ 630-222
e-mail srbislav.saric @sm.ev.rs
7. Зоран Кајан -"ЕД Панчево," 13000 Панчево, Милоша Обреновића 6
Контакт тел. 013/ 306-100
факс: 013/2515-541
e-mail zoran.kajan @pa.ev.rs
Опис овлашћења и надлежности извршног директора за технички систем
- организовање, руковођење и координирање радом организационих целина из своје
надлежности.
- креирање и спровођење технологије рада у огранку.
- дефинисање и организовање увођења нових технологија и савремених метода и
поступака.
- примењивање мера за извршење техничких послова и програма развоја текућих
послова и радних задатака и усклађивање процеса рада у технологији огранка.
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 31. амаја 2013. године
17
- анализирање погона електроенергетског система и израђивање концепта,смерница и
планских докумената за програме развоја огранка ,као и оцењивање планова и
програма развоја сектора и других организационих целина
- координирање пословања са другим огранцима .
- обезбеђење услова (материјалних и кадровских) за рад акредитованих
лабораторија:За физичко хемијска и гасна испитивања трансформаторских уља; За
електрична испитивања енергетских трансформатора 20(10) /0,4kV и личних и
колективних заштитних средстава.
- обављање и других послова у оквиру врсте и степена струче спреме, по налогу
директора и заменика директора огранка.
ПОСЛОВИ које организациона јединица обавља :
Основни послови који се обављају у "Електровојводини" на нивоу Друштва и у
огранцима, утврђени су на бази основних принципа у складу са Статутом и другим
актима органа ЕПС-а, оснивачким актом, Правилником о организацији и
систематизацији послова и другим актима "Електровојводине"д.о.о. Нови Сад.
Поједини послови
дистрибуције ел.енергије, изградња и поједини послови
одржавања и услуга, обављају се у огранцима друштва.
На нивоу Друштва остварује се фунција руковођења друштвом, спровођењем одлука:
1.Скупштине друштва: Управног одбора
ЈП ЕПС-а Београд и Овлашћених
представника Оснивача,
2. Генералног директора ЈП ЕПС
3. Директора "Електровојводине"
у функцији управљања Друштвом, представљања и заступања, обједињавања и
обезбеђења јединствене методологије у извршавању делатности "Електровојводине",
спољно-трговински послови из оквира делатности Друштва у складу са законом и
оснивачким актом, послови протокола, контроле пословања, односи с јавношћу,
купопродаја ел.енергије, набавка опреме и уређаја, координација рада, утврђивање
јединствене методологије рада, надзор над спровођењем јединствене методологије
рада, нормативни послови, послови припреме и израде техничке документације, део
кадровских послова као и сви други послови од заједничког интереса за Друштво.
Послови који се обављају у основним организационим облицима на нивоу
Друштва
а) Кабинет директора друштва
б) Служба
в) Центар
г) Дирекција
1.
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 31. амаја 2013. године
18
Кабинет директора друштва
Биљана Барошевић, дипл. правник „Саветник директора Друштва“ обавља и
послове „Руководилац Кабинета“
Контакт тел. 021/ 425-166
факс: 021/422-847
e-mail [email protected]
У Кабинету директора друштва ( у даљем тексту Кабинет), обављају се послови за
потребе директора Друштва и заменика директора Друштва – директора извршне
функције за пословни систем.
- припрема и спровођење протокола и вођење евиденције о протоколарним
састанцима и посетама,
- административно-технички послови у вези са припремом, одржавањем и
евидентирањем састанака (пословни колегијум и други пословни и радни састанци
директора и заменика директора Друштва, овлашћеног представника оснивача и
интерног ревизора друштва) односи с јавношћу
- други административно-технички послови запослених који обављају стручне послове
у оквиру Кабинета.
Послови се обављају у оквиру ужих организационих целина - одељења.
Опис овлашћења и надлежности руководиоца Кабинета
- руковођење радним процесима логистике рада директора Друштва.
- организовање и реализовање функционалне радне комуникације Кабинета са свим
организационим деловима Управе и огранака
- планирање рада, руковођење и координирање организационих делова и лица која
реализују своје дужности у оквиру Кабинета
- процесна контрола присутности на послу и одобравања одсустава по свим основама
запослених у Кабинету
- организовање, руковођење и координирање: послова протокола за потребе Друштва,
послова припреме и техничке обраде материјала за пословне састанке директора
Друштва, послова у складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног
значаја
- обављање и других послова у оквиру степена и врсте стручне спреме по налогу
директора Друштва.
Контакт подаци за директоре организационих целина чије навођење следи садржани
су у претходном тексту ове тачке Информатора .
Служба за интерну ревизију
Шеф службе – Сања Остојић, дипл.ек
Контакт тел. 021/ 4821 157
факс: 021/524 421
e-mail [email protected]
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 31. амаја 2013. године
19
У Служби за интерну ревизију обављају се послови независног и објективног
сагледавања пословних процеса, посебно са финансијско - рачуноводственог аспекта,
и интерна саветодавна активност са циљем унапређења пословања Друштва.
Послови интерне ревизије обухватају оцену система контроле и управљања чији је
основни циљ континуирано унапређење пословања.
Служба за унутрашњу контролу и
антикорупцијски тим
Шеф службе – Владан Јовановић, дипл.правник
Контакт тел. 021/ 4821 157
факс: 021/524 421
e-mail [email protected]
У Служби за унутрашњу контролу и антикорупцијски тим обављају се послови
организовање и координирање рада у служби.
-координирање рада са другим службама, ради извршења задатака на испитивању
законитости рада, финансијског пословања и коришћења средстава у Друштву,
-организовање и учествовање у изради интерне регулативе из области рада службе
-израда периодичних извештаја о раду службе
-предлагање мера и решења за отклањање уочених неправилности
Дирекција за трговину електричном енергијом
Директор дирекције мр Бранислав Радовић
Послови трговине електричном енергијом обухватају послове набавке и продаје
електричне енергије, као и техничке послове везане за набавку и продају електричне
енергије као и послове односа са потрошачима:
- израда извештаја о најчешћим примедбама потрошача и упознавање руководства
друштва и огранака
- координација са осталим дирекцијама у циљу израде одговора потрошачима
- израда одговора потрошачима на конкретне примедбе, предлоге и рекламације
- координација са одговарајућим службама у огранцима по питањима односа са
потрошачима.
Послови се обављају у оквиру ужих организационих целина, сектора, службе и
одељења.
Дирекција за економско-финансијске послове
Директор дирекције, мр Драгица Филиповић
Економско финансијски послови обухватају послове рачуноводства, економске и
финансијске послове.
Послови се обављају у оквиру ужих организационих целина, сектора и служби.
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 31. амаја 2013. године
20
Дирекција за управљање
Директор дирекције Павел Зима, дипл.ел.инж.
Послови дирекције обухватају послове управљања и планирања конзума и послове
експлоатације.
Послови се обављају у оквиру ужих организационих целина, сектора и служби.
Дирекција за планирање и инвестиције
Директор дирекције Драган Бабић, дипл.ел.инж.
Послови дирекције обухватају послове инвестиција и изградње, планирања
дистрибутивних објеката,
дефинисање услова прикључења, као и послове
пројектовања.
Послови се обављају у оквиру ужих организационих целина, сектора, служби и
одељења.
Дирекција за корпоративне послове
Директор дирекције Синиша Пушкар, дипл.правник
Послови дирекције обухватају правне и опште послове, послове људских ресурса и
послове квалитета и заштите.
Послови се обављају у оквиру ужих организационих целина, сектора, служби и
одељења.
Центар за информатику и телекомуникације
Директор центра мр Горан Недић,
Послови центра обухватају послове информатике, телекомуникација и послове
техничког система управљања.
Послови се обављају у оквиру ужих организационих целина, служби и одељења.
Центар за јавне набавке
Директор центра Бранко Ратковић, дипл.ел.инж.
Послови центра обухватају послове набавке добара и услуга, послове набавке радова
и послове магацина и докуменатције.
Послови се обављају у оквиру ужих организационих целина – служби.
Послови на нивоу огранка
Послови који се обављају у огранцима у циљу вршења претежне делатности су:
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 31. амаја 2013. године
21
- послови експлоатације који обухватају послове одржавања ЕЕО, послове мерења и
заштите и послове одржавања ЕЕ опреме и уређаја
- послови управљања који обухватају диспечерске и уклопничарске послове, послове
техничке подршке системима SDI и RTK и послове анализе погона и обраду техничке
документације
- послови енергетике и инвестиција обухватају послове енергетског планирања и
издавања одобрења за прикључење, а послови инвестиције обухватају планирање и
изградњу средње напонских и нисконапонских ЕЕО
- економско финансијски послови обухватају послове платног промета, ликвидатуре,
обрачуна зараде и пореских обавеза, плана и анализе и послове књиговодства
- послови трговине електричном енергијом обухватају претплатничке послове и
послове пријема мерних места контроле мерних места и одржавање мерних уређаја,
послове обрачуна потраживања, вођења аналитичких евиденција о потраживањима и
наплати по основу продате електричне енергије
- послови логистике обухватају правне и опште послове, послове људских ресурса и
послове квалитета и заштите.
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И АНГАЖОВАНИХ ЛИЦА У
„ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА“д.о.о. Нови Сад
На дан 31.05.2013.год.
ДЕО ДРУШТВА
399
Просечан број ангажованих
лица по дану
17
492
82
381
64
247
13
105
9
312
101
299
43
299
33
2534
362
Број запослених
1. УПРАВА
2. "ЕД НОВИ САД"
3. "ЕД СУБОТИЦА"
4. "ЕД РУМА"
5. "ЕД СР.МИТРОВИЦА"
6. "ЕД СОМБОР"
7. "ЕД ЗРЕЊАНИН"
8. "ЕД ПАНЧЕВО"
УКУПНО
Планиран број запослених на дан 31.05.2013.год. је 2.466.
4.Опис функција старешина
Делокруг Скупштине Друштва чију функцију врши : Управни одбор ЈП ЕПС-а
непосредно и путем овлашћених представника Оснивача, свако у границама своје
надлежности, утврђен је оснивачким актом Друштва-пречишћен текст.
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 31. амаја 2013. године
22
Управни одбор ЈП ЕПС-а Београд,
- др AЦА МАРКОВИЋ, председник
( подаци за контакт дати су у тачки 3 овог Информатора ).
Именован је решењем Владе Репулике Србије.
Управни одбор ЈП ЕПС-а одлучује
уз сагласност Владе о
изменама и допунама Одлуке о оснивању Друштва,
статусним променама, промени правне форме и престанку Друштва;
- доношењу Плана развоја и Годишњег програма пословања Друштва;
самостално о
повећању и смањењу основног капитала Друштва;
- додатним уплатама
промени делатности
промени пословног имена и седишта Друштва
именовању и разрешењу директора Друштва о заради, односно накнади или
начелу за утврђивање накнаде директора и овлашћеном лицу за потписивање уговора
са директором у складу са законом,
- стицању и располагању имовином велике вредности у складу са законом којим се
уређује правни положај привредних субјеката
- располагању имовином веће вредности Друштва
- расподели добити и начину покрића губитака,
- покретању поступка ликвидације, именовању ликвидационог управника и усвајању
ликвидационог биланса и извештаја ликвидационог управника
- стицању удела у другим правним лицима, као и њиховом отуђењу или оптерећењу
- образовању и престанку огранака Друштва и одређивању, односно промени
заступника огранка и обиму његовог овлашћења;
Овлашћени представници Оснивача путем којих Управни одбор ЕПС-а, обавља
функцију Скупштине Друштва
мр ДРАГАН ВЛАИСАВЉЕВИЋ, дипл.инж.
Одређен је Одлуком Управног одбора ЕПС-а бр I-599/7 од 04. 07.2007.
проф. др ДУШАН ГВОЗДЕНАЦ
Одређен је Одлуком Управног Одбора ЕПС-а бр.2873/12-11 од 18.11.2011.год.
МИЋКО ОСТОЈИЋ, дипл.ек.
Одређен је Одлуком Управног Одбора ЕПС-а бр.2873/12-11 од 18.11.2011.год.
( подаци за контакт дати су у тачки 3 овог Информатора.)
одлучују о
- одређивању осталих заступника Друштва и утврђивању обима, односно
ограничења овлашћења заступника, као и опозиву овлашћења за заступање
- издавању и опозиву прокуре
- усвајању извештаја о редовном и ванредном попису имовине и обавеза Друштва
- усвајању финансијских извештаја и извештаја ревизора
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 31. амаја 2013. године
23
- усвајању извештаја директора који се подноси у складу са законом и оснивачким
актом - пречишћен текст
- приговорима на одлуке о појединачним правима запослених када је приговор по
прописима допуштен
- другим питањима из делокруга скупштине друштва у складу са законом и оснивачким
актом - пречишћен текст
УПРАВА ДРУШТВА
Срђан Кружевић,
директор Друштва, "Електровојводина," д.о.о. Нови Сад,
заступа Друштво у складу са оснивачким актом друштва бр.1.50.1.-3526/1 од
29.03.2012. (пречишћен текст)
( подаци за контакт дати су у тачки 3 овог Информатора.)
Директора Друштва бира и разрешава Управни одбор оснивача, на предпог генералног
директора Оснивача. Именован је Одлуком Управног одбора ЕПС-а, бр. 1.10.-12850/1
од 21.12.2012.године.
Др Петар Загорчић, дипл.ек. заменик директора друштва - директор извршне
функције за пословни систем именован је Одлуком овлашћеног представника
оснивача бр.1.50.2-7526/4 од 13.07.2009.год.
( подаци за контакт дати су у тачки 3 овог Информатора ).
Подаци о руководиоцима у друштву дати су у тачки 3 овог Информатора.
5.Опис правила у вези са јавношћу рада
Комуникација с јавним гласилима се спроводи у складу са:Законом о информисању
(Сл.гл.РС бр.43/03, 61/05 и 71/09) Одлуком о информисању у Друштву, Упутством
„Интерна и екстерна комуникација„ УП-ОСЈ-04.
Комуникација са јавним гласилима дефинисана је Процедуром „Комуникација са јавним
гласилима“ PR-OSJ-01 као делом документа система менаџмента квалитетом,
заштитом животне средине, здравља и безбедности на раду у Друштву.
Процедуром су дефинисане све активности потребне за управљање процесом
комуницирања с јавним гласилима, редослед и носиоци активности, њихове
надлежности и одговорности, начин место и време спровођења. Процедура се
обавезно примењује у Одељењу за односе с јавношћу Кабинета и у огранцима.
Активности комуникације с јавним гласилима дефинисане су Годишњим планом
комуникације с јавним гласилима.
Иницијативу за почетак успостављања комуникације може покренути: менаџмент
Друштва, Сектор за односе с јавношћу ЕПС-а, Одељења за односе с јавношћу у
Кабинету (у даљем тексту: Одељење) и новинар јавног гласила.
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 31. амаја 2013. године
24
Комуникацију са јавним гласилима и локалним медијима о питањима из најужег
делокруга свог рада остварују и огранци Друштва, у складу са Одлуком о
информисању
у Друштву и , Обавезном инструкцијом о начину поступања у
комуникацији с јавношћу и интерном пословном комуницирању у Друштву поводом
прекида у снабдевању купаца електричном енергијом.
У Одељењу се израђује анализа комуникације с јавним гласилима на месечном и
годишњем нивоу и сачињава Месечни и Годишњи извештај.
Текст наведених прописа и правила може се преузети у Кабинету Одељење за односе
с јавношћу у седишту Друштва.
5.1. Порески идентификациони број „Електровојводина“д.о.о.Нови Сад
102040644
5.2. Радно време „Електровојводина“д.о.о.Нови Сад, Управа друштва: од 7.0015.00 (понедељак – петак), за огранке: како је то у табели тачка 5.3. наведено. У
посебном режиму рада (смене , турнуси) су одговарајуће техничке службе : 24,00h
(понедељак – недеља )
5.3.Физичка и електронска адреса и контакт телефони Управе Друштва и
органака, као и службеника - овлашћених лица за
поступање по захтевима за
приступ информацијама од јавног значаја наведени су у табели како следи
радно време
контакт телефони
Управа друштва
7.00-15.00 h
(клизно радно време, са толеранцијом од 45 минута:
Нови Сад
Биљана Барошевић
- 6.45-7.30
021/48 21-003
e-mail biljana.barosevic @ev.rs
- 14.45-15.30)
7.00-15.00 h
(клизно радно време, са толеранцијом од 45 минута
- 6.45-7.30
Синиша Пушкар
021/521-755
- 14.45-15.30)
e-mail [email protected]
„ЕД Нови Сад“ ЕД Нови Сад
7.00-15.00 h
Бојан Атлагић 021/520-422
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 31. амаја 2013. године
25
e-mail [email protected]
„ЕД Суботица“ Суботица
6.30-1 .30 h
Илија Маравић
024/619-303
e-mail [email protected]
„ЕД Рума“ Рума
7.00-15.00 h
Драган Марин 022/473-375
e-mail [email protected]
„ЕД Сремска Митровица“
Сремска Митровица
7.00-15.00 h
Ђорђе Фаор
22/631-321
e-mail [email protected]
„ЕД Сомбор“ Сомбор
6.30- 4.30 h
мр Зоран Симендић
025/48-29-33
e-mail [email protected]
„ЕД Зрењанин“ Зрењанин
6.30-14.30 h
Слободан Стојков
023/525-226
e-mail [email protected]
„ЕД Панчево“ Панчево
7.00-15.00 h
Биљана Комненић
013/306-100
e-mail [email protected]
5.4. Контакт подаци лица које је овлашћено за сарадњу са новинарима и јавним
гласилима
Управа друштва
7.00-15.00 h
(клизно радно време, са толеранцијом од 45 минута:
Нови Сад
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 31. амаја 2013. године
26
Александра Јанчић Ракичевић
021/525-976
- 6.45-7.30 h
021/422-798
- 14.45-15.30 h
021/4821-012
e-mail [email protected]
5.5. У Друштву се не примењује поступак за добијање идентификационих обележја за
праћење рада органа
5.6. Запослени који контактирају са странкама и купцима дужни су да легитимације у
одговарајућем PVC омоту носе на предњој левој страни одеће у висини груди, или
прикачене на траку која се носи око врата
На картици је логотип Друштва, затим следи назив: Привредно друштво за
дистрибуцију електричне енергије“ Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад и логотип ЕПСа односно оснивача , фотографија, име и презиме запосленог, назив организационе
целине из које је запослени и број картице.
5.7. За лица са инвалидитетом изграђена је бетонска косина, како би се омогућо
приступ
просторијама
„Електровојводина“д.о.о.
Нови
Сад
и
то:
у
Електродистрибуцијама Нови Сад, Сремска Митровица, Сомбор и Зрењанин. За сада
у Електродистрибуцијама Суботица, Панчево и Рума не постоји изграђен приступ за
инвалиде.
5.8. Могућност присуства седницама: не може се применити.
5.9. У „Електровојводини“д.о.о. Нови Сад је дозвољено аудио и видео снимање
објеката у складу са процедуром PR- OSJ-01 „Комуникација са јавним гласилима„
5.10. Аутентична тумачења, стручна мишљења и правни ставови у вези са прописима,
правилима и одлукама којима се уређује јавност рада у Друштву не постоје.
6.Списак најчешће тражених информација од јавног значаја
О ценовнику за продају ел.енергије
Објашњење рачуна купаца из категорије "домаћинство"
Цена поновног прикључења
О могућности репрограма старог дуга или плаћање на рате
О потрошњи ел.енергије
Проценат наплате
Неовлашћено коришћење ел.енергије
Замена бројила, број, трошкови, старост дотрајалних бројила
Могућност плаћање електронским картицама
Наплата РТВ претплате путем рачуна за утрошену ел.енергију
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 31. амаја 2013. године
27
О броју захтева за ослобођење од плаћања РТВ и да ли се и даље могу подносити
захтеви
Радно време шалтера
Попусти за утрошену ел.енергију и РТВ претплату
Колико износи накнаде Друштву од РТВ претплате
Стање електроенергетског система Друштва
Права на попуст за социјално угрожена лица
Информације се траже путем телефонских позива, дописом, мејлом, факсом или на
лицу места у пословним просторијама „Електровојводине“д.о.о.Нови Сад.
Надлежна служба која пружа одговоре на питања грађана је Одељење за односе са
јавношћу у Кабинету . Подаци за контакт : тел.: 021/525-976 , 021/422-798, факс 021/4821012 , e-mail [email protected]
Одговоре на ова и слична притања налазе се на екстерном сајту
„Електровојводине“д.о.о. Нови Сад www.elektrovojvodina.rs.
2012. година:
Управа Друштва
Захтев од 08.02.2012.год.
Захтев број: 1.50.-1677/1 од 08.02.2012.године, којим је тражилац информације,
захтевао одговор да ли „Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад, поседује информацију за
ЈН број: 1.10.-0286-11 (партија 1 и партија 2).
Наведени захтев тражиоца одбијен је решењем овлашћеног лица број: 1.50.-1677/2 од
23.02.2012.године, из разлога што је утврђено да је тражилац информације овлашћено
лице понуђача, у поступку јавне набавке број 1.10-0286-11, која се води код
"Електровојводина" д.о.о. Нови Сад, као и да је понуђач правно лице, које је
неблаговремено поднело захтев за увид у документацију предметне јавне набавке и,
пропустило законски рок за подношење захтева из члана 10. Закона о јавним
набавкама.
Подношењем предметног захтева, у својству физичког лица, тражилац информације је
учинио злоупотребу слободног приступа информацијама од јавног значаја из члана 13.
Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја. Наведеним решењем
тражилац информације поучен је о правном леку који има право уложити против
одбијајућег решења.
Захтев од 23.03.2012.год.
Захтев број: 1.63.-3296/1 од 23.03.2012.године, којим је Тражилац информације тражио
приступ информацији о Уговорима чији предмет је јавнa набавкa услуга - израда и
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 31. амаја 2013. године
28
испорука образаца А4 и коверата за машинско инсертовање са амбалажом, партија 2.„коверте за машинско инсертовање са амбалажом“, ЈН број: 1.10-0286-11.
Тражиоцу информације је у складу са
чланом 16. став 3. Закона, упућено
Обавештење да "Електровојводина" д.о.о. Нови Сад, из оправданих разлога није у
могућности да му у року прописаном чланом 16. став 1. Закона, омогући приступ
траженим информацијама од јавног значаја, те је одређен накнадни рок од 40 дана, у
коме ће бити обавештен о поседовању информације.
Дана 03.05.2012. године, у року одређеном наведеним Обавештењем, у складу са
Законом, тражиоцу информације упућено је ново Обавештење, којим су достављене
следеће информације:
Обавештавамо Вас да је обавештење о Уговору закљученом са „Беотелепром“ д.о.о.
Београд број: 1.40.3-12955/1, објављено у „Сл. гласник РС“ број: 99 од 27.12.2010.
године. Предметни Уговор закључен је дана 17.12.2010.године, на период од 12
месеци;
Обавештавамо Вас да је обавештење о Уговору закљученом са „Беотелепром“
д.о.о. Београд, број:1.63.1-11623/13, дана 28.11.2011.године, објављено у „Сл. гласник
РС“ број: 91 од 02.12.2011.године;
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад неће омогућити остваривање права на
приступ информацији из тачке 3. Захтева, којим Тражилац захтева копију
постојећег
или
постојећих
купопродајних
уговора
закључених
између
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад и „Беотелепром“ д.о.о. Београд, чији је
предмет набавка добра: „Коверте за машинско инсертовање са амбалажом“, из
разлога заштите интереса свих понуђача у ЈН број: 1.10-0286-11, због покренутог
поступка заштите права, до његовог окончања пред Републичком комисијом за заштиту
права.
Са образложењем да је "Електровојводина" д.о.о. Нови Сад, у накнадно утврђеном
року, у складу са чланом 16. став 3. Закона, тражиоцу доставила информације из тачке
1. и 2. Захтева.
Истовремено, на основу члана 9. став 1. тачка 2. и 5. Закона, "Електровојводина" д.о.о.
Нови Сад није омогућила остваривање права из тачке 3. Захтева тражиоцу, из разлога
заштите законом заштићених интереса свих понуђача у поступку јавне набавке број ЈН
1.10-0286-11.
Сходно наведеном, имајући у виду чињеницу да је у поступку предметне јавне набавке,
покренут правно уређен поступак заштите права, који се води пред Републичком
комисијом за заштиту права, ради законског спровођења предметног поступка и
заштите интереса свих понуђача који у конкретном случају претежу над интересом за
приступ информацији, „Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад није омогућила тражиоцу
остваривање права из тачке 3. Захтева.
Захтев од 20.06.2012.год.
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 31. амаја 2013. године
29
Захтев се односи на право странке да оствари увид у докуметацију Електровојводине
потребну за вођење поступка против те исте странке.
Странци је одговорено дописом бр. 23980/2 од 26.06.2012. године, а Поверенику
дописом бр.1.50.-6442/5 од 27.06.2012. године, са информацијом да разлози за
непоступање по захтеву пуномоћника странке леже у чињеници да је против лица
поднета кривична пријава, те се сви подаци којима Друштво располаже сматрају као
подаци потребни за вођење тог кривичног поступка, а подаци који странци стоје на
располагању се налазе у МУП-у тако да их пуномоћник може прибавити од МУП-а.
Захтев од 07.08.2012. год.
Захтевом бр.1.50.1.- 8139/1 тражени су подаци о спонзорствима и донацијама
одобреним од стране Друштва у периоду 2009-2012 године. Од стране
"Електровојводина" д.о.о. Нови Сад запримљен је допис Повереника за информације
од јавног значаја и заштиту података о личности, бр. 07-00-01979/2012-03, којим је
достављена и жалба због непоступања Друштва по захтеву жалиоца за приступ
информацијама од јавног значаја коју је поднео, како је у тој жалби навео дана
22.06.2012. године.
Дописом бр. 1.50.1.-8139/3 од 14.08.2012. године "Електровојводина" д.о.о. Нови Сад
Вас је обавестила да наведени захтев од 22.06.2012. године, никада није био
запримљен од стране "Електровојводина" д.о.о. Нови Сад, већ се Друштво са њим
упознало тек након пријема цитираног дописа Повереника за информације од јавног
значаја и заштиту података о личности.
Имајући у виду чињеницу да се захтев односио на обимну документацију из евиденције
која се тиче пословања Друштва у периоду од 4 године, донацијама и спонзорствима
"Електровојводина" д.о.о. Нови Сад у периоду 2009-2012 године, то смо за њено
прикупаљање и обраду, у складу са чланом 16 Закона о слободном приступу
информација од јавног значаја, одредили смо накнадни рок за њено пружање, о чему
је обавештен тражилац информације.
Дописом бр. 1.50.1. 8139/4 од 13.09.2012. год. тражене информације о одобреним
спонзорствима и донацијама у периоду 2009-2012.година, исказане у табелама
„Електровојводина" д.о.о. Нови Сад су пружене подносиоцу захтева.
Захтев од 01.08.2012. год.
Захтевом бр.1.50.1- 7966/1
адвоката X Y
тражени подаци о заступању
Друштва од стране
По захтеву је поступљено дописом бр. 1.50.1.- 7966/2 од 09.08.2012. године, којим су
тражиоцу пружене информације о заступању тог лица Елетровојводина“ д.о.о. Нови
Сад. Објашњено је да ЕВ са адвокатом X Y нема, нити је икада имала закључен
уговор о пружању адвокатских услуга.
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 31. амаја 2013. године
30
Захтев од 21.08.2012. год.
Захтевом је тражилац захтевао информације у вези јавне набавке НС 56/11 на основу
које је закључен уговор са „Aigo Business System“д.о.о. Београд.
Дописом бр. 1.50.1.- 8535/4 од 30.08.2012. године, имајући у виду чињеницу да се
захтев односио на обимну документацију из евиденције, за њено прикупаљање и
обраду, у складу са чланом 16 Закона о слободном приступу информација од јавног
значаја, одређен је накнадни рок за њено пружање, о чему је обавештен тражилац
информације
Сва докуменатција
у року из члана 16 Закона пружена је тражиоцу дописом бр.
1.50.1.-8535/5 од 21.09.2012. године.
Захтев од 20.09.2012. год
Којим је упућен захтев за приступ информацији о трошковима које је
"Електровојводина" д.о.о. Нови Сад имала по уговору бр. 8634 од 19.08.2011. којим су
донирана новчана средства на име организовања пријема поводом отварања
птредставништва Владе АП Војводина у Бриселу. Тражиоцу је дана 25.09. 2012. год.
дописом бр. 1.50.1.- 9471/2 одговрено и достављени су му сви тражени подаци..
Захтев од 06.11.2012. год.
Странка захтевала податке од "Електровојводина" д.о.о. Нови Сад, дана 06.11.2012.
године, бр.1.50.1.- 11901/2 којим је затражено да "Електровојводина" д.о.о. Нови Сад
достави „Потврду“ којом се утврђује датум штампања Опомене издате због
неизвршених обавеза за испоручену електричну енергију као и хронолошки преглед
догађаја за период 01.01.2007. године – 31.12.2008. године. Странци одговорено.
Захтев од 14.11.2012. год
"Електровојводина" д.о.о. Нови Сад, је путем електронске поште, на адресу Public
relations centra, дана 14.11.2012. године, примила захтев за приступ информацији од
јавног значаја,којом је тражена копија уговора чији је предмет
заступање
Електровојводина" д.о.о. Нови Сад, пред судовима опште и посебне надлежности,
закључен са одређеном адвокатском канцеларијом из Новог Сада.
Захтев од 20.11.2012. год.
Захтев се односи на неусклађеност рачуна за испоручену електричну енергију
„Електровојводине“ д.о.о. Нови Сад, са Законом о финансијама, односно подносилац
захтева је истакао да се радио-телевизијска претплата не може наплаћивати преко
рачуна за утрошену електричну енергију, обзиром да поменути закон не познаје
институт обједињених рачуна. Странци је одговорено у законом остављеном року, да
оператор дистрибутивног система електричне енергије „Електровојводина“ д.о.о. Нови
Сад, поступа по законској обавези, прописаној чланом 83. Закона о радиодифузији.
Такође, странка је упућна да, уколио сматра да постоји сукоб закона, исто истражи
преко институција Републике, јер „Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад није за то
надлежна.
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 31. амаја 2013. године
31
Захтев од 22.11. 2012. год.
Подносилац захтева је захтевао фотокопије свих уговора којима је регулисано
заступање „Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад пред судовима опште и посебне
надлежности у 2012. години. Странци је одговорено у законом остављеном року,
навођењем и достављањем наведених уговора (укупно седам уговора о пружању
адвокатских услуга).
Захтев од 07.12.2012.
Странка захтевала допуно података у погледу захтева бр.1.50.1.- 11901/2 , дана
07.12.2012. године. Захтеву одговрено дописом бр. 11901/7.
У огранку „Електродистрибуција Зрењанин“ Зрењанин
Дописом број 4.10-12913/3 од 27.01.2012.године, странци је извршена је допуна
Одговора бр.4.10.-10622/2 од 11.11.2011.године, тако да је странка обавештена да јој
се стављају на увид документа која садрже тражену информацију. Такође је
обавештена да привредно друштво не располаже другим информацијама које су
тражене.
У огранку „Електродистрибуција Нови Сад“ Нови Сад
Захтев од 16.03.2012.год.
Електровојводина" д.о.о. Нови Сад, огранак "Електродистрибуција Нови Сад" Нови
Сад, је у току месеца марта 2012, године примила један захтев Службе извршних
органа Града Новог Сада, односно Отворене канцеларије, дана 16.03.2012. године,
број: 2.10.-10563/1, којим је тражена информација о плановима за електрификацију
насеља Ливаде у Сремској Каменици.
Дописом број: 2.20.3.-10563/2, одговорено је да је "Електродистрибуција Нови
Сад" упозната са проблемом на потезу Ливаде, обзиром на број поднешених захтева
за издавање Решења о одобрењу за прикључење које су поднели власници викендица
и стамбених објеката. У складу са тим, "Електродистрибуција Нови Сад" је предузела
одговарајуће мере, односно да је сачињено техничко решење и инвестициони програм
"ТС Ливаде,"
након
чије реализације,
односно
изградње недостајућих
електроенергетских објеката ће бити могуће прикључење објеката на том потезу.
Такође, наведено је да је пројекција рокова за сада тешко могућа, обзиром на
захтеван део решавања имовинско-правних односа са бројним власницима
катастарских парцела на којима је техничким решењем предвиђена изградња и
постављање наведених електроенергетских објеката.
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 31. амаја 2013. године
32
Захтев од 15.05.2012.год.
У току маја месеца 2012. године, у "Електровојводина" д.о.о. Нови Сад огранак
"Електродистрибуција Нови Сад" Нови Сад, стигао је један захтев од Покрајинског
омбудсмана, број: 2.10.2-13679/2 од 15.05.2012. године, којим је захтевано изјашњење
огранка по представци странке из Сремских Карловаца.
Надлежна служба огранка је Покрајинском омбудсману дана 28.05.2012. године,
упутила допис број: 2.20.3.-13679/3, којим је одговорено да су у предметном поступку
за прикључење, односно раздвајање инсталација, објекта странке, предузете радње у
складу са Законом о општем управном поступку, односно спроведен је посебан
испитни поступак у циљу тачног утврђења одлучујућих чињеница и чињеничног стања,
да су предузета два увиђаја на лицу места, одржане две усмене расправе, након чега
је усвојен захтев странке и странци издато Решење о Одобрењу за прикључење дана
09.05.2012. године, на које се странка у општем року није жалила.
Захтев од 08.06.2012.год.
У току јуна месеца 2012. године, у "Електровојводина" д.о.о. Нови Сад огранак
"Електродистрибуција Нови Сад" Нови Сад, стигао је један захтев од Покрајинског
омбудсмана, број: 2.20.3.-22624/1 од 08.06.2012. године, којим је захтевано изјашњење
огранка по представци странке из Новог Сада.
Дописом огранка "Електродистрибуција Нови Сад" Нови Сад, број: 2.20.3.-22624/2 од
13.06.2012. године, упућеног Покрајинском омбудсману, у погледу питања Омбудсмана
да ли ће се, и када, изврштити повраћај уплаћених новчаних средстава странци,
обзиром да је одустао од Одобрења за прикључење објекта: пумпа за наводњавање у
Ченеју, одговорено је да је странци Решењем број: 312-1825-2.30.2/11 од 13.03.2012.
године, одобрен повраћај уплаћених новчаних средстава, као и да је странка средства
преузела на благајни "Електродистрибуције Нови Сад" Нови Сад, и то у току марта
месеца 2012. године.
2013. година:
Управа Друштва
Захтев број: 1.10.-2780/1 од 07.03.2013. год.
Предметним Захтевом тражилац информације је захтевао одговор на питања да ли је
директор „Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад у периоду од 2008. године па до
подношења захтева био донатор неке политичке странке или коалиције у Србији и ако
јесте, назив странкекојој је донација уплаћена, висину уплате, годину у којој је уплата
извршена, као и ако је оваква уплата извршена да ли је то учињено на добровољној
основи или је реч о спровођењу одлуке органа странке.
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 31. амаја 2013. године
33
Дописом број: 1.50.1-2780/2 одговорено је у складу са одредбама закона о слободном
приступу информцијама од јавног значаја („Службени Гласник РС“, бр. 120/04, 54/07,
104/09 и 36/10), да лица која су обављала функцију директора „Електровојводина“
д.о.о. Нови Сад у периоду од 2008. године никада нису били донатори ниједне
политичке странке. Такође је напоменуто да друштво у складу са Одлуком о начину
поступња са захтеви за спонзорства и донације у „Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад
број: 1.50.1.-575/2 од 12.01.2009. године, планирана средства за донације и
спонзорства усмерава искључиво у научне, образовне, културне, здравствене,
хуманитарне, спортске и сличне активности.
Захтев број: 1.50.-3522/1 од 26.03.2013. године
Подносилац захтева тражио је податке о броју дужника „Електровојводина“ д.о.о. Нови
Сад, по основу неизмирених рачуна за утрошену електричну енергију и броју послатих
опомена које су наплаћене уз рачун за утрошену електричну енергију, на име „трошак
опомене“ у износу од 23,50 динара у периоду од 01.01.2012. до 25.03.2013. године, као
и податак о броју опомена послатих на адресу у Старој Пазови, у периоду од
01.01.2012. до 25.03.2013. године.
Дописом број: 1.50.1-3522/2 од 10.04.2013. године тражилац информације обавештен је
у складу са законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја да је
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад у периоду од 01.01.2012 до 25.03.2013. године, уз
рачун за утрошену електричну енергију упутила купцима електричне енергије 2.673.391
опомену. Даље је изнето да податак који се односи на број опомена послатих на
адресу у Старој Пазови не спада у информацију од јавног значаја и да у складу са чл.
14. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, којим се штити
право на приватност личности и Законом о заштити података о личности,
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад као вршилац јавних овлашћења нема право да
тражени податак достави подносиоцу захтева за слободан приступ информацији од
јавног значаја.
Захтев број: 1.50.-3597/2 од 27.03.2013. године
Подносилац захтева је затражио да „Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад достави
финансијски извештај утрошених средстава прикупљених наплатом „накнаде за мерно
место“ у 2012. години, која се плаћа у износу од 19,07 динара месечно, као и законски
основ по коме се предметна наплата врши.
Дописом број: 1.50.1-3597/2 од 11.04.2013. године одговорено је да је „накнада за
мерно место“ компонента рачуна за утрошену електричну енергију. Наплата се врши
посредством трезорског рачуна за наплату електричне енергије који је отворен код
Управе за трезор Министарства финансија и привреде Републике Србије. Наплаћена
средства се преносе у дирекцију Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ Београд
која задржава део тих средстава, а део се враћа „Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад на
редовне пословне рачуне и троши се за различите намене о чему је
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад не сачињава финансијски извештај.Тражилац
информације, је поред наведеног, обавештен и да је законси основ по коме се
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 31. амаја 2013. године
34
наплаћује накнада за мерно место одређен и члановима 25. И 35. Тарифног система за
обрачун електричне енергије за тарифне купце.
Захтев број: 1.50.-3651/1 од 10.04.2013. године
Предметним захтевом тражилац информације је захтевао да „Електровојводина“ д.о.о.
Нови Сад достави копију Одлуке о додели уговора за услуге физичког обезбеђења.
Дописом број: 1.50.1- 3651/2 подносилац захтева је замољен да наведе конкретну
Одлуку о додели уговора за услуге физичког обезбеђења и тиме прецизира свој
захтев, јер је „Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад уназад неколико година у поступцима
јавних набавки донела више таквих одлука.
Захтев број: 1.10.-2567/1 из 2013.године
Подносилац захтева је затражио одговор на следећа питања:
„Да ли је „Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад градила, односно постављала трафо
станице у насељу Татарско брдо у Новом Саду у периоду 2009-2012 године?“
„На иницијативу ког физичког или правног лица су трафо станице постављане, и шта је
разлог за поставку трафостаница, ако је насеље имало довољан напон струје?“
Копију докумената у вези са постављањем трафо станице.
Дописом број: 1.50.1- 2567/4 од 12.04.2013. године, подносиоцу захтева је одговорено
да „Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад, огранак „Електродистрибуција Нови Сад“ у
периоду од 2009-2012 године, није изградила ниједну трансформаторску станицу на
Татарском брду.
Захтев број: 1.10.- 3651/3 од 24 .04.2013. године
Жалба подносица из Београда, због непоступања по захтеву за слободан приступ
информацији од јавног значаја број: 1.10.- 3651/3 од 24 .04.2013. године, изјављену
путем другостепеног органа, којом жалилац износи да „Електровојводина“ д.о.о. Нови
Сад, као тражижиоцу информације, није учинила доступним податке наведене у
захтеву за слободан приступ информацији од јавног значаја, поднетом дана
28.03.2013. године.
Електровојводина д.о.о. Нови Сад је дописом број: 1.50.1-3651/4 од 25.04.2013.
године, обавестила другостепени орган о следећем:
Тражилац информације је захтевао да се достави одлука о додели уговора за услуге
физичког обезбеђења. На шта је, „Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад је дописом
„Одговор на захтев за приступ информацији од јавног значаја“, број: 1.50.1-3651/2 од
10.04.2013. године, обавестила тражиоца информације да захтевом није прецизно
опредлио захтев из разлога што је „Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад уназад неколико
година донела више таквих одлука. Тражилац је истом приликом упућен да захтев
прецизира у овом смислу.
Поступак по жалби је у току.
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 31. амаја 2013. године
35
Допис бр. 1.10.-6149/1 дана 27.05.2013. године
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад обавештена је дописом број 07-00-01719/2013-03
од 24.05.2013. године, који је у Друштву примљен под бројем: 1.10.-6149/1 дана
27.05.2013. године, Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о
личности о жалби подносиоца од 09.05.2013. године, изјављеној због непоступања
огранка „Електродистрибуција Суботица“ Суботица по захтеву за слободан приступ
информацији од јавног значаја, који је тражилац информације предао у погону огранка
у Бачкој Тополи, дана 31.03.2013. године.
Супротно наводима жалиоца, Друштво је обавестило Повереника да је по наведеном
захтеву тражиоца информације поступљено у складу са законом о слободном приступу
информацијама од јавног значаја и да је тражена информација достављена као
приклог уз допис огранка „Електродистрибуција Суботица“ Суботица, број: 3.40.320/2013, који је тражилац уједно примио дана 22.05.2013. године, о чему је као доказ
Поверенику приложена Потражница Јавног предузећа ПТТ саобраћаја „Србија“
Београд.
Обзиром да је „Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад поступила по захтеву тражиоца
информације, Поверенику је предложено да одбаци жалбу подносиоца.
Допис бр. 07-00-01029/2013-03 године
Дописом број 07-00-01029/2013-03 Повереник за информације од јавног значаја и
заштиту података о личности захтевао је од Друштва да се у складу са чл. 24 ст. 3.
Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, изјаснимо о наводима
жалбе странке из Новог Сада.
Повереник је обавештен да је „Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад одмах поступила по
захтеву и да је странци достављена информација од јавног значаја, која је Поверенику
достављена у прилогу дописа.
На крају, Повереник је обавештен да је друштво у конкретном случају поступило по
захтеву за приступ информацији од јавног значаја по истеку законског рока, јер је било
потребоно да тражене податке прибавимо у координацији са огранцима Друштва,
формираним Одлуком о образовању огранака Привредног друштва за дистрибуцију
електричне енергије „Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад, а у складу са чл. 567. Закона
о привредним друштвима, што је захтевало додатно време, а све у циљу да странци
пружимо што потпуније податке.
Захтев бр: 2.20.2.- 9931/1
Подносилац је тражио да му се доставе, како је наведено „тужбе оверене пријемним
печатом под бројем ЕД 1412808270 од дана 18.12.2006. године, 14.12.2007. године ,
23.10.2008. године, 21.01.2010. године, 18.01.2011. године, 26.03.2013. године“,
„примерак уговора о купопродаји и уређењу међусобних односа“ закључен између њега
и Друштва, као и „налог и извршиоце налога искључења довода електричне енергије“
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 31. амаја 2013. године
36
Поступајући у складу са одредбама Закона о слободном приступу информацијама од
јавног значаја („Службени гласник Републике Србије“, број: 120/04, 54/07, 104/09 и
36/10), странку смо обавестили о следећем:
У погледу питања која се односе на доставу тужби, напоменули смо да је
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад због дуга насталог по основу испоручене
електричне енергије у неколико наврата покренула судске парничне поступке против
странке. Дана 01.04.2013. године, пред Основним судом у Новом Саду, под пословним
бројем П-4238/13, странка је покренула парнични поступак против „Електровојводина“
д.о.о. Нови Сад, због сметања државине, са предлогом за одређивање привремене
мере (прикључење на електроенергетску мрежу). Предмет тужбе је обустава испоруке
електричне енергије која је извршена дана 03.03.2013. године на адреси у Надаљу, и
обустава испоруке електричне енергије која је извршена дана 12.03.2013. године на
адреси у Новом Саду.У смислу наведеног истакли смо да је реч о документима које
она као странка у тим поступцима можете да прибави остваривањем увида у списе
предмета који се налазе у суду. Обавештена је да су у питању подаци који нису у
надлежност „Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад и да се налазе у поседу другог
надлежног органа, суда.
Поводом дела захтева који се односи на Уговоре о продаји електричне енергије
странка је обавештена да се Уговори о продаји електричне енергије сачињавају у два
примерка, од којих један задржава странка-купац електричне енергије а други
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад. Дакле, иако је реч о документацији чији се један
примерак налази у њеном поседу, странци је достављена копија оргиналног уговора
који је задржала „Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад.
На крају, смо итакли да део захтева који се односи на имена лица која су извршила
обуставу испоруке електричне енергије, не представљају информацију од јавног
значаја и да у складу са чланом 14. Закона о слободном приступу информацијама од
јавног значаја, којим се штити право на приватност личности и Законом о заштити
података о личности („Службени гласник РС“, бр. 97/08, 104/09, 68/12 и 107/12),
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад као вршилац јавних овлашћења нема право да
тражени податак достави подносиоцу Захтева за приступ информацији од јавног
значаја.
7.Опис надлежности, овлашћења и обавеза
„Електровојводина“д.о.о. Нови Сад, у складу са оснивачким актом-пречишћен текст
послује у оквиру ЕПС-а, са конзумним подручјем на укупној територији АП Војводине.
Претежна делатност друштва је: Дистрибуција електричне енергије и управљање
дистрибутивним системом (подгрупа: 3513)
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 31. амаја 2013. године
37
Друштво управља и располаже својом имовином у складу са законом и оснивачким
актом-пречишћен текст.
Друштво не може да отуђи објекте и друге непокретности, као и постројења и друга
средства која су у функцији обављања делатности дистрибуција електричне енергије и
управљање дистрибутивним системом.
Друштво планира рад и развој, у складу са планским актима Оснивача и утврђеним
циљевима развоја делатности производње електричне енергије и других делатности
које Друштво обавља, ради стварања услова за сигурно квалитетно и поуздано
снабдевање купаца електричном енергијом и унапређење заштите животне средине.
Планови и програми рада и развоја Друштва доносе се у складу са законом, плановима
и програмима рада и развоја и годишњим програмима пословања Оснивача (ЕПС).
Друштво је дужно да на подручју коje снабдева електричном енергијом - АП Војводина,
трајно обезбеђује сигуран, поуздан и ефикасан рад дистрибутивног система, да при
пројектовању, изградњи, реконструкцији. одржавању и коришћењу епектроенергетских
дистрибутивних објеката предузима мере за повећање енергетске ефикасности и мере
заштите животне средине, као и да свим заинтересованим лицима омогућава приступ
дистрибутивном систему под једнаким, недискриминаторним условима.
Ради извршавања обавеза из претходног става ове тачке Информатора, Друштво je у
пословном одлучивању и обављању послова независно у оквирима утврђеним
годишњим програмом пословања.
Осим претежне делатности, Друштво обавља и следеће делатности:
3514 Трговина електричном енергијом
4222 Изградња електричних и телекомуникационих водова
4321 Постављање електричних инсталација
4329 Остали инсталациони радови у грађевинарству
4399 Остали непоменути специфични грађевински радови
4941 Друмски превоз терета
5520 Одмаралишта и слични објекти за краћи боравак
6110 Кабловске телекомуникације
6120 Бежичне телекомуникације
6130 Сателитске телекомуникације
6190 Остале телекомуникационе делатности
6201 Рачунарско програмирање
6203 Управљање рачунарском опремом
6311 Обрада података, хостинг и сл.
7112 Инжењерске делатности и техничко саветовање
7120 Техничко испитивање анализе
Друштво обавља спољнотрговинске послове из оквира своје делатности у складу са
законом и оснивачким актом (пречишћен текст).
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 31. амаја 2013. године
38
8. Опис поступања у оквиру надлежности, овлашћења и обавеза
Друштво je у обављању своје делатности самостално и одговорно за пословање у
складу са законом, оснивачким актом и плановима и програмима рада и развоја.
Друштво континуирано испоручује ел.енергију одговарајућег квалитета. У оквиру
вршења дистрибутивне делатности “Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад издаје, на
захтев странке – потенцијалног купца, одобрење за прикључење решењем. На основу
решења закључује се са странком уговор о продаји ел.енергије.
Закључењем
уговора о продаји ел.енергије, странка стиче статус купца.
Трошкове прикључења сноси подносилац захтева.
Друштво је дужно на основу Закона о енергетици (Сл. гл. РС бр. 57/2011)
Уредбе о условима за испоруку ел. енергије (Сл. гл. РС бр. 107/2005) и
Одлуке о утврђивању Методологије о критеријумима и начину одређивања
трошкова прикључка на систем за пренос и дистрибуцију ел. енергије (Сл. гл.
РС бр. 60/2006 и бр.9/2009 ) да:
изврши прикључење купца ако су испуњени прописани услови
купцу трајно и континуирано испоручује ел.енергију одговарајућег квалитета
пре обуставе ел.енергије купцу достави писмену опомену о разлозима због којих
му може бити обустављена испорука
у рачуну за електричну енергију тарифном купцу одобрава се попуст од 5% за
извршење новчане обавезе у року, за утрошену електричну енергију (Одлука Управног
одбора ЈП ЕПС бр. 8218/5 од 19.06.2003)
обавештава тарифне купце о свим променама услова за испоруку ел.енергије
врши наплату РТВ претплате у име и за рачун РТС-а
На препоруку Владе Републике Србије, Управни одбор ЈП „Електропривреде Србије“
донео је Одлуку бр. 860/4-13 од 22.02.2013.године којом се утврђују јединствени услови
за поступање ЈП“Електропривреда Србије“ и привредних друштава за дистрибуцију
електричне енергије у регулисању старог дуга купаца електричне енергије који је
доспео на наплату 31.12.2012.године
Камата на неизмирена дуговања обрачунава се у складу са Законом о затезној
каматној стопи, који је објављен у Сл.гл. РС бр.1119/12 од 17.12.2012.године и који је
ступио на снагу 25.12.2012.
У складу са Одлуком Уставног суда Србије број Iуз-82/2009 ( СЛ. гл.РС бр. 73/12.)
камата на неизмирена дуговања обрачунава се применом метода простог интересног
рачуна.
Општа стопа пореза на додату вредност од 20% примењује се од 1.октобра 2012.
године на рачунима за електричну енергију у складу са Законом о изменама и
допунама закона о порезу на додату вредност („Сл.гласник РС“ бр.93/2012. од
28.09.2012. године.)
На основу члана 149. Закона о енергетици Влада Републике Србије је донела Уредбу о
енергетски заштићеном купцу. Уредба је објављена у „Службеном гласнику РС“, бр.
27/2013. од 22.03.2013. године, ступила је на снагу од 30.03.2013. године, а примењује
се од 1.04.2013. године.
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 31. амаја 2013. године
39
Подаци о службама у Друштву надлежним за спровођење ових обавеза и овлашћења
дати су у тачки 3 овог Информатора.
Показатељи квалитета испоруке електричне енергије по деловима
Друштва
Квалитет електричне енергије подразумева, поред осталих елемената континуитет
испоруке, односно расположивост електричне енергије.
Под прекидом испоруке електричне енергије кориснику дистрибутивног система (купцу)
сматра се напон на месту испоруке електричне енергије нижи од 1% називног напона.
Трајање прекида је време од почетка прекида до тренутка успостављања напајања.
Према врсти прекид може бити планиран и непланиран. Планиран прекид је прекид
који се претходно договори уз обавезу обавештавања купаца о прекиду, минимално 24
часа пре настанка. Непланирани прекид је прекид који је изазван пролазним или
трајним кваром и његово време настанка није познато.
Неиспоручена електрична енергија планираног и непланираног прекида је производ
испале снаге и трајања прекида. Исказује се за сваки Oгранак, и укупни за ЕВ, на
месечном и годишњем нивоу. Исказује се у (MWh).
Средња неиспоручена електрична енергија је количник неиспоручене електричне
енергије и броја купаца. Исказује се у (КWh/купцу).
Пресечна дужина прекида је просечно време за планиране и непланиране прекиде.
Добија се као количник укупног трајања прекида и броја прекида, (min/прекиду).
SAIDI (System Average Inerruption Duration Index) – Просечно трајање дужих прекида
напајања корисника система.
SAIFI (System Average Interruption Frequency Index) – Средња учестаност прекида
напајања односно просечан број дужих прекида.
CAIDI (Customer Average Interruption Duration Index) – Просечно трајање прекида
напајања од испада до успостављања напајања корисника дистрибутивног система.
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 31. амаја 2013. године
40
„ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ИСПОРУКЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
ПО ДЕЛОВИМА ДРУШТВА ЗА 2012. ГОДИНУ“
Број корисника
Oгранци ЕВ
Трајање прекида (min)
35 kV
20 kV
10 kV
Укупно
СН
0,4 kV
Укупно
Неплан
Планиран
Укупно
ЕД НОВИ САД
1
169
255
425
277908
278333
81124
222129
303253
ЕД СУБОТИЦА
0
220
46
266
141149
141415
49303
151536
200839
ЕД ПАНЧЕВО
1
143
57
201
135399
135600
39049
94414
133463
ЕД ЗРЕЊАНИН
0
167
102
269
118071
118340
48729
153920
202649
ЕД СОМБОР
0
174
0
174
114504
114679
49682
105086
154768
ЕД РУМА
0
130
23
153
92460
92613
51115
75485
126600
ЕД С.
МИТРОВИЦА
3
52
10
65
44218
44283
17647
58529
76176
5
1054
493
1552
923710
925262
336649
861099
1197748
УКУПНО
Огранци ЕВ
Укупан број прекида
Непланиран
Планиран
Укупно
ЕД НОВИ САД
705
1676
2381
ЕД СУБОТИЦА
593
995
1588
ЕД ПАНЧЕВО
410
529
939
ЕД ЗРЕЊАНИН
513
799
1312
ЕД СОМБОР
752
578
1330
ЕД РУМА
391
416
807
ЕД С.
МИТРОВИЦА
156
438
594
3520
5431
8951
УКУПНО
Огранци ЕВ
Неиспоручена ел. енергија
(MWh)
Средња неиспоручена
ел. енергија (kWh/купцу)
Просечна дужина прекида
(min/прекиду)
Неплан.
План.
Укупно
Неплан
План.
Укупно
Неплан
План.
Укупно
ЕД НОВИ САД
821
1632
2453
2,95
5,86
8,81
115
133
127
ЕД СУБОТИЦА
714
834
1548
5,05
5,90
10,95
83
152
126
ЕД ПАНЧЕВО
603
1432
2035
4,45
10,56
15,01
95
178
142
1124
2141
3265
9,50
18,09
27,59
95
193
154
ЕД СОМБОР
448
514
962
3,90
4,48
8,39
66
182
116
ЕД РУМА
423
586
1008
4,57
6,32
10,89
131
181
157
ЕД С.
МИТРОВИЦА
178
329
507
4,02
7,44
11,46
113
134
128
4311
7468
11779
4,66
8,07
12,73
96
159
134
ЕД ЗРЕЊАНИН
УКУПНО
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 31. амаја 2013. године
41
Број корисника без напајања
Огранци ЕВ
Укупно
35 kV
20 kV
10 kV
0,4 kV
Укупно
ЕД НОВИ САД
11
1848
1134
1526512
1529505
ЕД СУБОТИЦА
0
1788
3020
1165581
1170389
ЕД ПАНЧЕВО
0
1827
1103
1112084
1115014
ЕД ЗРЕЊАНИН
6
1944
1546
1359529
1363025
ЕД СОМБОР
0
3130
0
908775
911905
ЕД РУМА
0
607
89
793433
794129
ЕД С.
МИТРОВИЦА
8
300
119
296785
297212
25
11444
7011
7162699
7181179
УКУПНО
Огранци ЕВ
SAIDI
SAIFI
CAIDI
Неплан
Планиран
Укупно
Неплан
Планиран
Укупно
Неплан
Планиран
Укупно
ЕД НОВИ САД
181,29
390,57
571,86
3,22
2,28
5,50
56,39
171,30
104,06
ЕД СУБОТИЦА
314,36
413,17
727,53
5,86
2,42
8,28
53,63
171,08
87,91
ЕД ПАНЧЕВО
305,72
735,75
1041,47
5,24
2,99
8,22
58,39
246,30
126,66
ЕД ЗРЕЊАНИН
483,69
586,66
1070,35
7,11
4,40
11,52
68,00
133,19
92,93
ЕД СОМБОР
240,85
314,11
554,96
6,42
1,53
7,95
37,52
204,89
69,79
ЕД РУМА
305,56
443,72
749,28
6,78
1,80
8,57
45,09
246,74
87,38
ЕД С.
МИТРОВИЦА
240,40
553,27
793,67
3,12
3,59
6,71
76,96
154,21
118,25
281,19
473,32
754,51
5,16
2,60
7,76
54,46
182,20
97,22
УКУПНО
SAIDI - Просечо трајање прекида напајања, прерачунато у односу на сваког прикљученог корисника
потрошачу]
[минута /
SAIFI - Просечна учестаност прекида напајања сваког прикљученог потрошача [испада / потрошачу]
CAIDI - Просечно трајање једног испада испалог потрошача [минута / испаду]
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 31. амаја 2013. године
42
„„ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ИСПОРУКЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ПО
ДЕЛОВИМА ДРУШТВА ЗА ПЕРИОД I – V 2013. ГОДИНE“
Број корисника
Трајање прекида [min]
35
20
10
СН
0,4
Укупно
Непланирани
Планирани
Укупно
Нови Сад
1
169
266
436
280284
280720
22710
91448
114158
Суботица
0
227
46
273
140972
141245
13370
51145
64515
Панчево
1
146
57
204
135579
135783
13152
33022
46174
Зрењанин
0
169
102
271
117653
117924
13439
33501
46940
Сомбор
0
179
0
179
114487
114667
14293
30683
44976
Рума
0
140
24
164
92799
92963
15992
23775
39767
С. Митровица
3
44
6
53
44336
44389
7429
15431
22860
5
1073
502
1580
926110
927691
100385
279005
379390
Укупно
Укупан број прекида
Непланирани
Планирани
Укупно
Нови Сад
164
698
862
Суботица
134
379
513
Панчево
109
192
301
Зрењанин
129
185
314
Сомбор
127
179
306
Рума
90
157
247
С. Митровица
41
123
164
Укупно
794
1913
2707
Неиспоручена енергија [MWh]
Неплан.
Планиран
Укупно
Нови Сад
232
740
973
Суботица
145
456
Панчево
237
Зрењанин
Сомбор
Средња неиспоручена енергија
[kWh / пот]
Планиран
Укупно
Неплан.
Планиран
Укупно
0,83
2,64
3,47
138
131
132
601
1,03
3,23
4,26
100
135
126
377
614
1,75
2,78
4,52
121
172
153
257
562
819
2,18
4,77
6,94
104
181
149
115
104
219
1,01
0,91
1,91
113
171
147
Рума
166
145
311
1,78
1,56
3,35
178
151
161
С. Митровица
100
52
153
2,26
1,18
3,45
181
125
139
1253
2437
3690
1,35
2,63
3,98
126
146
140
Укупно
Неплан.
Просечна дужина прекида
[мин / прекиду]
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 31. амаја 2013. године
43
Број корисника без напајања
Укупно
35
20
10
0,4
Укупно
Нови Сад
1
477
363
548458
549299
Суботица
0
1012
170
337114
338296
Панчево
0
442
297
418958
419697
Зрењанин
0
435
424
359824
360683
Сомбор
0
622
0
182949
183571
Рума
0
225
22
244600
244847
С. Митровица
0
70
28
98301
98399
Укупно
1
3283
1304
2190204
2194792
SAIDI
SAIFI
CAIDI
Неплан.
Планир
Укупно
Неплан.
Планир
Укупно
Неплан.
Планир
Укупно
Нови Сад
47,80
166,08
213,87
0,94
1,02
1,96
50,85
163,35
109,30
Суботица
58,88
206,88
265,76
1,24
1,16
2,40
47,49
179,07
110,96
Панчево
120,33
237,72
358,06
2,11
0,98
3,09
57,10
241,72
115,84
Зрењанин
113,01
222,52
335,52
1,83
1,23
3,06
61,71
181,32
109,70
Сомбор
54,54
49,36
103,89
1,27
0,33
1,60
43,00
148,44
64,90
Рума
98,58
97,35
195,93
2,06
0,58
2,63
47,89
169,26
74,39
С. Митровица
128,86
71,30
200,15
1,58
0,63
2,22
81,41
112,45
90,29
Укупно
78,19
164,10
242,29
1,45
0,91
2,37
53,80
179,82
102,41
SAIDI - Просечо трајање прекида напајања, прерачунато у односу на сваког прикљученог корисника
потрошачу]
[минута /
SAIFI - Просечна учестаност прекида напајања сваког прикљученог потрошача [испада / потрошачу]
CAIDI - Просечно трајање једног испада испалог потрошача [минута / испаду]
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 31. амаја 2013. године
44
Упоредни преглед показатеља поузданости
за 2010., 2011., 2012. и 2013. годину
Укупан број непланираних прекида
2010
2011
2012
%
NS
844
639
705
10,3
SU
851
485
608
PA
463
390
ZR
1141
SO
884
Укупан број непланираних прекида
Укупан број непланираних
прекида
у периоду: Јануар - Maj
за месец: Maj
2010
2011
2012
2013
%
2010
2011
2012
2013
%
NS
369
220
261
164
-37
NS
81
43
65
51
-22
25,4
SU
240
140
218
134
-39
SU
92
39
65
46
-29
410
5,1
PA
196
112
162
109
-33
PA
43
31
31
31
0
545
513
-5,9
ZR
391
216
165
129
-22
ZR
150
51
33
26
-21
625
752
20,3
SO
283
185
252
127
-50
SO
95
81
92
29
-68
90
-48
RU
256
148
173
83
46
34
28
-18
RU
624
443
391
-11,7
RU
SM
254
193
156
-19,2
SM
79
53
69
41
-41
SM
20
21
21
21
0
EV
5061
3320
3535
6,5
EV
1814
1074
1300
794
-39
EV
564
312
341
232
-32
2010
2011
2012
2013
%
SAIDI
SAIDI
2010
2011
2012
%
NS
299
144
181
25,6
SU
493
233
318
PA
573
423
ZR
1255
382
SAIDI
2010
2011
2012
2013
%
NS
132
56
51,1
47,8
-6
NS
27
19
12
22
79
36,2
SU
161
67
86,3
58,9
-32
SU
64
19
34
21
-39
306
-27,6
PA
246
62
126,0
120,3
-4
PA
29
22
17
66
278
484
26,7
ZR
414
132
117,5
113,0
-4
ZR
157
28
20
30
52
SO
287
169
241
42,5
SO
102
54
70,7
54,5
-23
SO
39
19
26
13
-50
RU
745
381
306
-19,8
RU
306
132
101,4
98,6
-3
RU
110
58
17
33
91
SM
382
309
240
-22,1
SM
110
86
113,6
128,9
13
SM
27
51
67
69
3
EV
540
264
282
6,7
EV
202
77
86,4
78,2
-10
EV
60
26
22
32
42
2010
2011
2012
2013
%
SAIFI
SAIFI
2010
2011
2012
%
NS
4,98
2,61
3,22
23,3
SU
6,53
4,77
5,93
PA
6,48
5,11
5,24
ZR
17,36
7,45
7,11
SO
7,87
5,41
6,42
RU
10,26
7,64
6,78
SM
5,67
6,32
EV
7,96
4,96
SAIFI
2010
2011
2012
2013
%
NS
2,04
0,75
0,9
0,9
2
NS
0,46
0,19
0,25
0,24
-4
24,2
SU
2,02
1,30
2,0
1,2
-38
SU
0,87
0,34
0,75
0,45
-40
2,4
PA
2,76
1,12
1,9
2,1
9
PA
0,34
0,27
0,44
1,27
186
-4,5
ZR
6,00
3,04
1,9
1,8
-2
ZR
2,38
0,79
0,36
0,40
12
18,5
SO
2,22
1,64
1,9
1,3
-33
SO
0,86
0,65
0,67
0,21
-69
-11,3
RU
3,63
2,70
2,3
2,1
-9
RU
1,44
1,35
0,42
0,82
96
3,12
-50,5
SM
2,00
1,48
1,3
1,6
23
SM
0,37
0,57
0,39
0,83
113
5,17
4,3
EV
2,83
1,52
1,6
1,5
-11
EV
0,90
0,49
0,44
0,53
18
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 31. амаја 2013. године
45
CAIDI
CAIDI
2010
2011
2012
%
NS
60,0
55,3
56,4
1,9
SU
75,5
48,9
53,6
PA
88,3
82,7
ZR
72,3
SO
CAIDI
2010
2011
2012
2013
%
2010
2011
2012
2013
%
NS
64,6
74,3
55,6
50,8
-9
NS
58,7
100,3
49,6
92,7
87
9,6
SU
79,4
51,2
42,9
47,5
11
SU
73,4
54,8
45,4
46,4
2
58,4
-29,4
PA
88,9
55,5
65,4
57,1
-13
PA
85,8
78,7
39,2
51,7
32
51,3
68,0
32,6
ZR
69,0
43,5
62,6
61,7
-1
ZR
65,9
35,6
55,8
75,8
36
36,4
31,2
37,6
20,2
SO
45,9
33,2
37,4
43,0
15
SO
45,4
29,7
38,8
61,8
59
RU
72,6
49,9
45,1
-9,6
RU
84,3
48,8
44,9
47,9
7
RU
76,5
43,2
41,4
40,5
-2
SM
67,5
48,9
77,0
57,5
SM
54,8
58,0
88,6
81,4
-8
SM
74,2
89,5
171,0
82,9
-52
EV
67,8
53,2
54,5
2,3
EV
71,3
50,6
53,1
53,8
1
EV
66,4
52,5
49,9
60,0
20
Узрок прекида - број прекида
2010
%
2011
%
2012
%
2980
58,9
2102
63,3
2010
56,9
Други енергетски субјект
44
0,9
41
1,2
33
0,9
Трећа страна
437
8,6
351
10,6
356
10,1
Животиње
104
2,1
109
3,3
135
3,8
Виша сила
1047
20,7
351
10,6
367
10,4
Непознат
209
4,1
184
5,5
202
5,7
Остало
240
4,7
182
5,5
432
12,2
5061
100,0
3320
100,0
3535
100,0
Дистрибутер
Узрок прекида - број прекида
у периоду: Јануар - Maj
2010
2011
2012
2013
%
1049
713
797
481
-39,6
Други енергетски субјект
27
13
11
14
27,3
Трећа страна
178
123
156
82
-47,4
Животиње
34
30
49
16
-67,3
Виша сила
347
95
47
69
46,8
Непознат
79
37
59
57
-3,4
Остало
100
63
181
75
-58,6
1814
1074
1300
794
-38,9
Дистрибутер
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 31. амаја 2013. године
46
Узрок прекида - број прекида
за месец: Maj
2010
2011
2012
2013
%
325
198
213
140
-34,3
Други енергетски субјект
5
4
4
7
75,0
Трећа страна
34
39
22
16
-27,3
Животиње
3
5
17
3
-82,4
Виша сила
130
50
27
41
51,9
Непознат
33
10
8
15
87,5
Остало
34
6
50
10
-80,0
564
312
341
232
-32,0
Дистрибутер
9. Навођење прописа
У вршењу јавног овлашћења Друштво примењује:



















Закон о енергетици (Сл.гл РС бр.57/11 , 80/11 и 124/12)
Закон о општем управном поступку (Сл.гл РС бр. 33/97 , 31/01 , 30/10 и 93/12)
Закон о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса (Сл.г л
РС бр.25/00, 25/02 , 107/05 и 123/07)
Закон о јавној својини Републике Србије ( Сл.гл.РС 72/11)
Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја (Сл.г л РС
бр.120/04, 57/07 , 104/09 и 36/10 )
Закон о заштити података о личности (Сл.гл РС бр.97/08 , 104/09 и 107/12)
Закон о заштити потрошача (Сл.гл. РС бр. 73/10)
Закон о републичким и административним таксама (Сл.гл.РС бр. 35/10 и 50/11)
Закон о планирању и изградњи (Сл.гл РС бр.72/09 , Сл.гл РС бр.81/09, бр Сл.гл РС
бр.64/10 , Сл.гл РС бр 24/11 и 1 Сл.гл РС бр 21/12)
Одлука Уставног суда, број: lУз-233/2009 (42/13 односи се на измену (брисање
члана 109. став 1) Закона о планирању и изградњи
Закон о безбедности и здрављу на раду (Сл.гл РС бр.101/05)
Закон о заштити животне средине (Сл.гл РС бр.135 /04 , 72/09 и 43/11)
Закон о метрологији (Сл.гл. РС бр.30 /10)
Закон радиодифузији (Сл.гл.РС бр.43/09)
Закон о информисању (Сл.гл.РС бр.43/03, 61/05, 71/09 и 41/11)
Закон о ефикасном коришћењу енергије (Сл.гл.РС бр.25/13)
Закон о посебним условима за упис права својине на објектима изграђеним без
грађевинске дозволе (Сл.гл.РС бр.25/13)
Уредба о енергетски заштићеном купцу (Сл.гл.РС бр.27/13)
Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама
(Сл.гл.РС бр.119/12)
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 31. амаја 2013. године
47


Уредба о условима испоруке ел.енергије (Сл.гл.РС бр.107/05)
Одлука о утврђивању методологије за одређивање тарифних елемената за
израчунавање цене приступа икоришћење система за дистрибуцију електричне
енергије за (Сл.гл.РС бр.116/08)
 Правилник о обрасцима у управном поступку (Сл.гр.РС бр.8/99,9/99)
 Правилник о канцеларијском пословању, начину евидентирања, класификације,
архивирања и чувања регистратурског материјала
 Правилник о стручном испиту за лица која обављају послове у објектима за
производњу, пренос и дистрибуцију електричне енергије (Сл.Гл.РС 39/13)
 Одлука о оснивању привредног друштва за дистрибуцију електричне енергије "Електровојводина" Нови Сад бр.1.50.1-3526/1 од 29.03.2012 (пречишћен текст).
 Ценовник за продају ел.енергије од 01.04.2011.год.
 Уговор о наплати РТВ претплате бр.5221 од 01.11.2005.год.
и др. сродне прописе
Овлашћења и дужности које проистичу из других прописа и које директор Друштва
има као и сваки други директор привредног друштва.


















Закон о привредним друштвима (Сл.гл .РС бр.36/2011)
Закон о раду (Сл.г л РС бр.24/05 61/05 и 54/09 Сл.гл.РС бр. 32/13 )
Закон о парничном поступку (Сл.гл. РС бр.72/11)
Закон о извршењу и обезбеђењу (Сл.гл.РС бр.31/11)
Закон о облигационим односима (Сл.гл.РС бр.29/78....44/99)
Законик о кривичном поступку (Сл.гл.РС бр.121/12 Сл.гл.РС бр.32/13, Сл.гл.РС
45/13)
Кривични законик о кривичном поступку (Сл.гл.РС бр.121/12)
Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом
( Сл.Гл.РС 36/09 Сл.Гл.РС 32/13)
Закон о буџетском систему (Сл.гл.РС бр.54/09....101/11)
Закон о пореском поступку и пореској администрацији (Сл.гл. РС 53/10)
Закон о рачуноводству и ревизији (Сл.гл.РС бр.111/09)
Закон о ценама (Сл.гл РС бр.79/05 и 53/10)
Закон о заштити конкуренције (Сл.гл РС бр.79/05 и 51/09)
Закон о експропријацији (Сл.гл РС бр.53/95 и 23/01 и 20/09)
Закон о јавним набавкама (Сл.гл РС бр.116/08 и 124/12)
Закон о приватизацији (Сл.гл. РС бр.30/10)
Закон о стечајном поступку (Сл.гл. РС бр.104/09)
Правилник о тарифи о наградама и накнадама трошкова за рад извршитеља
(Сл.гл. РС 50/12)
Општи акти у Друштву



Правила о раду тржишта електричне енергије (Сл.гл. РС бр.120/12)
Одлука о усвајању Правила о раду тржишта електричне енергије (Сл.гл. РС
бр.120/12)
Правилник о техничким мерама сигурности при раду на електроенергетским
објектима бр. 1.30.1-2607/1 од 01.03.2007. године
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 31. амаја 2013. године
48

Правилник о првим изменама и допунама Правилник о техничким мерама
сигурности при раду на електроенергетским објектима бр. 1.50.2-3107/3 од
27.04.2010. године
 Упутство о пријемном испитивању полиетиленских 20 кВ каблова бр. 1.5.1-4579/1
од 12.10.1995. године
 Упутство о техничким особинама уљних енергетских трансформатора 50 до 1000
КВА, 20/10/0,42 кВ, 20/0,42 кВ, 10/0,42 кВ бр. 1.5.1-5418/1 од 23.12.1996. године
 Упутство о постављању и мерама заштите на раду при изградњи и одржавању
туђих објеката постављених на нисконапонске електроенергетске водове
власништво ЕПС - ЈП ''Електровојводина'' Нови Сад бр. 1.50.1-10762/1 од
24.12.2002. године
 Упутства за манипулације на СН блоку са СФ 6 гасом бр. 1.50.1-6018/1
24.05.2004. године
 Техничко упутство за одобравање типа ТС 20(10)/0,4 кВ за пројектовање и
прикључење на мрежу ЕПС-ЈП "Електровојводина" од 26.11.1996. године
 Збирка упутстава за безбедан рад Прво обједињено издање, јун 2008. године
 Технички услови за прикључење на 10 и 20 кВ мрежу ЈП "Електровојводина";
 Техничке особине енергетских трансформатора 110/21/10,5 кВ 31,5/31,5/10,5
МВА;
 Техничке особине енергетских трансформатора 110/21/10,5 кВ 20/20/6,67 МВА;
 Подлоге за трафостаницу 110/20 кВ "Електровојводине";
 Одлука о примени кодирано сигурносних пломби бр. 1.30.2-5212/2 од 29.06.2009.
године
 Одлука о издавању одобрења за прикључење и прикључење купаца на мрежу
ЕВ бр. 1.31.1-6999/1 од 24.06.2010. године.
 Норматив за израду техничке документације објеката 20 и 0,4 кВ
 Норматив времена за монтажу ЕЕО;
 Радне норме за пружање услуга код баждарења електричних бројила, мерних
група и уклопних сатова;
 Радне норме за услуге потрошачима електричне енергије
 Радне норме за ревизију, одржавање и ремонт на електроенергетским објектима
и опреми
 Радне норме за ревизију надземних електроенергетских водова
 Радне норме за одржавање надземних електроенергетских водова
 Радне норме за ревизију кабловских електроенергетских водова
 Радне норме за одржавање кабловских електроенергетских водова
 Радне норме за ремонт кабловских електроенергетских водова
 Радне норме за ревизију трансформаторских станица
 Радне норме за одржавање трансформаторских станица
 Радне норме за ревизију трансформаторских станица
 Радне норме за радионички ремонт прекидача
 Радне норме за радионички ремонт растављача
 Радне норме за радионички ремонт трансформатора
 Радне норме за радове на ЕЕ опреми
 Правила о раду дистрибутивног система јануар 2010, године
 Одлука о измени одлуке о оснивању јавних предузећа за дистрибуцију
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 31. амаја 2013. године
49
електричне енергије у делу којим је основано Јавно предузеће за дистрибуцију
електричне енергије „Електровојводина“ – Нови Сад, бр. 5914/8 од 23.11.2005.
године
 Одлука о образовању огранака Привредног друштва за дистрибуцију
електричне енергије „Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад, (пречишћен текст) бр.
1.50.2-1295/1 од 31.01.2007. године
 Колективни Уговор за Привредно друштво за дистрибуцију електричне
енергије „Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад бр. 1.10-1444/1 од 04.02.2010.
године, са Анексом 1 бр. 1.10-1444/3 од 07.09.2010. године, и Анексом 2 бр
1.50.2-2623/1 од 03.03.2011. године,
 Правилник о организацији и систематизацији послова Привредног друштва за
дистрибуцију електричне енергије „Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад бр. 1.50.21227/1 од 25.01.2011. године, пречишћен текст, са једанаестим изменама и
допунама бр. 1.50.2-798 /1од 13.01.2011. године, дванаестим изменама и
допунама, бр. 1.50.2-5467/1 од 10.05.2011. године, тринаестим изменама бр.
1.50.2-6603/1 од 22.06.2011. године,четрнаестим изменама бр.1.50.2-8235/1 од
08.08.2011.,петнаестим изменама бр.1.50.2-6603/1 од 18.08.2011.године,
шеснаестим изменама бр.1.50.2-6603/8 од 29.12.2011.године и седамнаестим
изменама 1.50.2-5166/2 од 17.05.2012.године
 Правилник о приправницима бр. 1.50.1-4372/1 од 06.07.1998. године
 Правилник о спровођењу стручне праксе бр. 1.50.2-12582/2 од 13.10.2008. године
 Споразум о одређивању критеријума за оцену разултата рада бр. 1.50.1-5438/1
од 11.05.2004. године са Анексом из 2004.године
 Одлука о утврђивању Листе класификационих ознака бр.1.50.2-5941/1 од
01.06.2011.
 Одлука о утврђивању послова који се сматрају пословима пословодства у
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад 1.50.2-800/10 од 07.04.2010. године са
изменом бр.1.50.2-6603/5 од 11.10.2011.године
 Одлука о начину обезбеђења минимума процеса рада у „Електровојводина“
д.о.о. Нови Сад за време штрајка бр. 1.50.1-11517/1 од 15.09.2006. године
 Одлука о распореду радног времена у „Електровојводина“ д.о.о Нови Сад и
примени одредаба Колективног уговора код послодавца на основу прерасподеле
радног времена, прековременог рада и дневнице за службени пут у земљи бр.
1.50.2-5645/1 од 09.05.2008. године са првом изменом бр1.50.2-3820/1 од
22.03.2010. године, другом изменом бр.1.50.1-3820/2 од 18.04.2011.године и
трећом изменом и допуном бр. 1.50.2-4097/5 од 14.11.2011.год.
 Одлука о преносу овлашћења и утврђивању надлежности и одговорнсти бр. 1.507965/2 од 01.08.2011.године
 Одлука о заштити запослених од изложености дуванском диму у Привредном
друштву за дистрибуцију електричне енергије „Електровојводина“ д.о.о. Нови
Сад бр. 1.50.2-11404/1 од 04.11.2010. године
 Одлука о ношењу идентификационих картица бр. 1.50.2-12239/1 од 30.11.2010.
године са првом изменом бр. 1.50.2-12239/2 од 20.12.2010. године
 Правилник о заштити од пожара бр. 011-2354/2 од 08.11.1993. године
 Правилник о физичко-техничком обезбеђењу 1.50.1-7225/1 од 06.06.2008. године
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 31. амаја 2013. године
50





















Правилник о безбедности и здрављу на раду бр. 1.50.3-5703/1 од 23.05.2011.
године
Упутство о начину пописа средстава одбране и безбедности у ЕПС-ЈП
"Електровојводина" Нови Сад бр. 1.50.1-12064/1 од 14.11.2003. године
Упутство за избор колективних заштитних средстава, бр. 1.50.1-9030/1 од
30.07.2004. године
Правилник о организацији и раду стручне библиотеке ЕПС-ЈП за дистрибуцију
електричне енергије "Електровојводина" Нови Сад бр. 1.5.1-2444/3 од
12.06.1995. године
Правилник о канцеларијском пословању, начину евидентирања, класификације,
архивирања и чувања регистратурског материјала, бр. 1.50.1-4408/1 од
06.07.1998. године
Правилник о кретању и боравку странаца бр. 2737/1 од 23.03.1999. године
Правилник о пословној тајни бр. 1.50.1-6718/1 од 19.05.2006. године
Правилник о раду Фонда солидарности и критеријумима за одобравање
солидарне новчане помоћи запосленима у „Електровојводина“ д.о.о Нови Сад
бр. -608/2 од 10.12.2009. године, са првом изменом и допуном бр. 200/2 од
16.07.2010. године
Упутство са методологијом за евиденцију и упис непокретности у ЕПС - ЈП
''Електровојводина“, бр. 1.50.1-10194/1 од 10.12.2002. године
Инструкција за правилно прикупљање, обраду и коришћење података о личности
потрошача бр. 1.50.1-2637/1 од 02.03.2011. године.
Одлука о употреби ћирилице од 13.01.2003. године
Одлука о садржини, облику, величини и броју печата и штамбиља бр. 1.50.1-23/1
од 04.01.2006. године са изменом бр. 1.50.2-16218/1 од 08.12.2006. године
Одлука о овлашћеним представницима оснивача, бр. I -138/9 од 17.01.2006.
године са изменом бр. I -599/7 од 04.07.2007. године
Одлука о избору интерног ревизора привредног друштва, бр. I -253/13 од
31.01.2006. године
Одлука о начину употребе, истицања и држања застава бр. 1.50.1-11925/1 од
20.09.2006. године
Одлука о начину поступања са поднесцима странака у „Електровојводина“ д.о.о.
Нови Сад бр. 1.50.1-12264/1 од 28.09.2006. године
Одлука о мерама за очување ликвидности Друштва бр. 1.50.2-1510/1 од
04.02.2008. године
Одлука о критеријуму и начину поступања са захтевима за спонзорства и
донације у „Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад бр. 1.50.1-575/2 од 12.01.2009.
године, са изменом и допуном бр. 1.50.1-575/5 од 06.08.2009. године
Одлука о одређивању лица овлашћених за потписивање службених дописа,
других аката и писмена бр. 1.50.2-6016/1 од 22.05.2008. године са изменом и
допуном бр. 1.50.1-2804/1 од 07.03.2011. године
Правилник о условима и начину коришћења службених моторних возила у
„Електровојводина“ д.о.о.Нови Сад бр. 1.50.1- 3242/2 од 20.03.2009.године
Одлука о начину коришћења паркинг простора у продужетку диспечерског
центра „Електровојводине“ бр. 1.50.2-11827/1 од 16.11.2010. године са првим
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 31. амаја 2013. године
51

















10.
изменама бр. 1.50.2-11827/3 од 29.11.2010. године, са другим изменама
бр.1.50.2-11827/13 од 13.12.2010. године, са трећим изменам бр.1.50.2-2340/1 од
23.02.2011. године, са четвртим бр.1.50.2-5395/1 од 20.05.2011. године и петим
изменама и допунама од 2011 године.
Одлука о коришћењу средстава за репрезентацију 1.50.2-3242/4 од
20.03.2009.године
Одлука о начину сачињавања и одговорности за Техничку спецификацију као
саставног дела Захтева за набавку у поступцима јавних набавки бр. 1.50.18365/1 од 03.08.2009. године
Одлука о условима и начину коришћења службених мобилних телефона бр.
1.50.1-267/1 од 11.01.2010. године
Oдлука о увођењу службеног дежурног возила за превоз запослених на подручју
града Новог Сада бр. 1.50.1-1788/1 од 08.02.2010. године.
Одлука о начину коришћења типске документације у поступцима јавних набавки
бр. 1.50.1-698/1 од 11.06.2010. године.
Одлука о дефнисању правила и сазивању и одржавању Колегијума директора,
Одбора директора и Извршног одбора директора
бр. 1.50.1-11506/1 од
04.11.2010. године
Одлука о одговорности за јавне набавке бр. 1.50.2-1485/12 од 07.05.2011. године
Oдлука о увођењу сателитског праћења возила бр. 1.50.1-5699/1 од 30.05.2011.
год.
Одлука о накнади трошкова превоза ради доласка на рад и одласка са рада бр.
1.50.2-7514/1 од 15.07.2011. године.
Правилник о обрачуну трошкова бр. 1.40-387/1 од 13.01.2005. године
Правилник о интерним економским односима бр. 1.40-388/1 од 13.01.2005
Правилник о рачуноводству бр. 1.50.1-5871/1 од 11.05.2007. године
Правилник о попису бр. 1.50.1-5869/1 од 14.05.2007. године,
Правилник о систему финансијског управљања и контроле у „Електровојводина“
д.о.о. Нови Сад бр. 1.10-540/1 од 16.01.2008. године
Упутство за вођење књиговодства потраживања од купаца по основу електричне
енергије бр. 1.40.1-5794/1 од 25.04.2006. године.
Одлука о рачуноводственим политикама и начелима бр. 1.50.1-1757/1 од
12.02.2009. године
Одлука о управљању ризицима бр. 1.40-709/1 од 18.01.2008. године
Услуге које орган пружа заинтересованим лицима
Услуге које Друштво пружа заинтересованим лицима су таксативно наведене у табели
из тачке 11 овог Информатора.
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 31. амаја 2013. године
52
11.
Поступак ради пружања услуга
Поступци пружања услуга садржани су у документима система
квалитета:одговарајућим процедурама и упутствима како следи:

извођење ВН прикључака потрошача
PR-INV-08
ИЗГРАДЊА ЕЕО СН И НН
АКТИВНОСТ
PR-INV-10
РЕАЛИЗАЦИЈА ПРИКЉУЧКА
Овом процедуром се дефинишу
активности на управљању
процесом изградње
електроенергетских објеката
средњег и ниског напона за потребе
“Електровојводине” д.о.о. Нови Сад
(у даљем тексту ЕВ) или другог
Инвеститора.
1.1 Овом процедуром су
дефинисане све активности од
момента уплате средстава на
основу правоснажног решења о
одобрењу за прикључење или
уговора о изградњи прикључка,
изградње прикључка, прикључења
објекта странке на дистрибутивни
електроенергетски систем (ДЕЕС),
закључно са активирањем
прикључка у основно
средство“Електровојводине“ д.о.о.
Нови Сад (ЕВ).
1.2 Овом процедуром обухваћене
су следеће активности:
Иницирање изградње прикључка;
Стварање техничких услова за
потребе прикључења објекта
странке у случају кад је неопходна
изградња нових ЕЕО;
Опремање ормана мерног места;
Изградња прикључка;
Контрола и прикључење;
Обрачун трошкова изградње
прикључка;
Активирање прикључка у основно
средство ЕВ;
Извештавање;
PR-ENG-02
ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕЊА ЗА
1.1 Овом процедуром дефинисане
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 31. амаја 2013. године
53
ПРИКЉУЧЕЊЕ И
ПРИКЉУЧЕЊЕ КУПАЦА НА
МРЕЖУ ЕВ

су све активности од момента првог
обраћања
потенцијалног купца електричне
енегије - странке, за издавање
претходних услова
за прикључење на дистрибутивни
електроенергетски систем до
момента укључења
објекта странке на систем.
1.2 Овом процедуром обухваћене
су следеће активности:
• Издавање претходних услова за
прикључење;
• Издавање одобрења за
прикључење;
• Уговарање изградње прикључка;
• Реализација уговора о изградњи
прикључка;
• Уговарање продаје електричне
енергије;
• Прикључење објекта купца на
дистрибутивни електроенергетски
систем.
интерни технички преглед прикључака високог и ниског напона
UP-UPR-06
Везивање
електроенергетских објеката
на преносни и дистрибутивни
ЕЕС
1.1 Овим Упутством се дефинишу
активности приликом првог
стављања под напон
новоизграђеног, проширеног или
реконструисаног
електроенергетског објекта (ЕЕО)
или његовог дела, односно
везивања на преносни или
дистрибутивни ЕЕС.
1.2 Упутством је утврђен обим и
број примерака потребне
документације, коме и на који начин
се она доставља, ко одобрава
стављање ЕЕО под напон, као и
сам поступак везивања, односно
првог стављања ЕЕО под напон и
то:
1) за нове, проширене или
реконструисане ТС 110/x кВ (или
дела ТС) на преносни систем и
2) за везивање 0,4 кВ – 35 кВ
објеката на ДЕЕС
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 31. амаја 2013. године
54
Електровојводине.
.

преузимање туђих електроенергетских објеката
UP-INV-02

ПРЕУЗИМАЊЕ ТУЂИХ
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ОБЈЕКАТА
1.1 Овим Упутством се дефинишу
све активности у вези са
преузимањем
електроенергетских објеката или
делова објеката (у даљем тексту
ЕЕО), која су у
власништву трећих лица, у
власништво “Електровојводина”
д.о.о. Нови Сад (у даљем
тексту: ЕВ).
1.2 Надаље овим Упутством
дефинише се и потребна
документација за преузимање и
књижење преузетог ЕЕО у пословне
књиге ЕВ.
Постављање КДС-а на стубове НН мреже у власништву „ЕВ“
УП-ИНВ-03
ПОСТАВЉАЊЕ КДС-а НА
СТУБОВЕ НН МРЕЖЕ
У ВЛАСНИШТВУ
“ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНЕ“
1.1 Овим Упутством се дефинишу и
документују све активности у вези
постављања кабловских
дистрибутивних система (КДС) на
стубове нисконапонске (НН)
електроенергетске мреже у
власништву ПД „Електровојводина“
д.о.о. Нови Сад од стране
инвеститора-власника КДС-а.
1.2 Овим Упутством се дефинишу
сви неопходни услови које је
инвеститор-власник КДС-а
обавезан да испуни како би могао
да постави свој КДС на стубове НН
мреже ЕВ.
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 31. амаја 2013. године
55

Ценовник услуга
12.
o
Ценовник инвеститорима КДС-а
o
Ценовник одржавања ЕЕО
o
Ценовник радова на ЕЕО
o
Ценовник ревизије ЕЕО
o
Ценовник службе баждарења
o
Ценовник службе за МИЗ
o
Ценовник уградње аутоматских осигурача
o
Ценовник услуга корисницима ЕД система
Преглед података о пруженим услугама
Укупан остварени приход од пружених услуга у 2011. и за првих шест месеци 2012.
дат је у тачки 13 овог Информатора.
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 31. амаја 2013. године
56
13.
Подаци о приходима и расходима
ПРИХОДИ И РАСХОДИ ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНЕ
ПОЗИЦИЈА
План 2012.
у 000 дин.
Реализациј
а Плана
2012.
2012.
План 2013.
Реализа
ција
Плана
2013.
I-III 2013.
ПОСЛОВНИ ПРИХОД
48.542.133
47.998.326
98,9%
46.293.009
12.306.612
26,6%
I1
Приход од електричне енергије
45.740.843
45.354.465
99,2%
43.317.464
11.830.195
27,3%
I2
Приход од угља за ТЕ
0
0
0
0
I3
Приход од угља за инд.и широку потрошњу
0
0
0
0
I4
Приход од топлотне енергије и техн.паре
0
0
0
0
I5
Инвестиције за сопствене потребе
1.286.807
1.187.430
92,3%
1.190.693
178.358
15,0%
I6
Донације и субвенције
913.580
973.615
106,6%
1.222.794
172.287
14,1%
0
0
0
0
2.459
2.936
119,4%
2.595
547
21,1%
911.121
970.679
106,5%
1.220.199
171.740
14,1%
600.903
482.816
80,3%
562.058
125.772
22,4%
I
- Влада РС
- Иностране
- Потрошачи и друго
I7
Остали пословни приходи
II
ПОСЛОВНИ РАСХОДИ
48.692.992
48.438.501
99,5%
45.912.217
9.614.112
20,9%
Набавка електричне енергије
36.292.575
36.206.689
99,8%
33.386.375
8.755.928
26,2%
- Набавка електричне енергије
- Набавка електричне енергије за
обављање делатности
- Набавка електричне енергије за
сопствене потребе
- Трошкови приступа и кориш. система за
пренос ел. енергије
33.178.780
33.082.409
99,7%
30.502.641
8.714.320
28,6%
33.075.976
32.971.934
99,7%
30.399.715
41.608
0,1%
102.804
110.475
107,5%
102.926
858.184
833,8%
3.113.795
3.124.280
100,3%
2.883.734
91.697
3,2%
730.032
635.548
87,1%
725.507
54.441
7,5%
- Трошкови материјала
573.864
487.054
84,9%
554.118
37.256
6,7%
- Трошкови горива
156.169
148.494
95,1%
171.389
33.982
19,8%
0
0
0
0
156.169
148.493
95,1%
171.389
3.274
1,9%
II 1
II 2
Трошкови материјала и горива
- Утрошени деривати нафте
- Остало
II 3
Одржавање
1.393.678
1.379.672
99,0%
1.400.000
209.108
14,9%
II 4
Амортизација
3.432.389
3.507.029
102,2%
3.605.108
651.518
18,1%
II 5
Трошкови запослених
3.890.482
3.938.646
101,2%
4.042.518
971.580
24,0%
3.108.375
3.104.453
99,9%
3.222.680
768.873
23,9%
626.604
650.732
103,9%
649.907
157.830
24,3%
14.135
20.155
142,6%
14.135
3.987
28,2%
141.368
163.306
115,5%
155.796
40.890
26,2%
- Зараде
-Допр. на зараде и ост.лич. прим. на терет
-Дневнице и путни трошкови
-Остали трошкови запослених
II 6
Осигурање
233.813
171.693
73,4%
185.650
46.416
25,0%
II 7
Резервисања
261.597
287.325
109,8%
205.987
74.672
36,3%
II 8
Обавезе према држави
314.822
319.637
101,5%
325.487
74.484
22,9%
- Порез на имовину
- Накнада за коришћење минералних
сировина
206.568
207.449
100,4%
226.897
51.686
22,8%
0
0
0
0
- Допринос за воду, накнаде
2.442
2.591
106,1%
2.577
789
30,6%
-Заштита животне средине
1.105
2.266
205,1%
1.009
491
48,6%
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 31. амаја 2013. године
57
- Грађевинско земљиште
63.049
60.544
96,0%
63.352
15.139
23,9%
- Таксе
24.400
20.692
84,8%
25.742
4.384
17,0%
- Остале обавезе према држави
17.258
26.095
151,2%
5.911
1.995
33,8%
0
0
II 9
Научно-истраживачки рад
0
0
II 10
Остали пословни расходи
2.143.604
1.992.261
92,9%
2.035.584
467.761
23,0%
307.107
296.883
96,7%
313.448
50.969
16,3%
987
1.495
151,5%
1.464
175
12,0%
- ПТТ услуге
- Транспортни трошкови
- Закупнине
233
123
52,8%
0
50
76.277
72.609
95,2%
80.472
29.073
36,1%
233.554
251.852
107,8%
256.950
51.450
20,0%
20.147
30.087
149,3%
15.860
4.324
27,3%
4.318
4.768
110,4%
4.512
1.152
25,5%
1.500.980
1.334.444
88,9%
1.362.878
330.568
24,3%
ПРИХОД ОД ФИНАНСИРАЊА
1.352.156
1.714.698
126,8%
1.426.525
412.895
28,9%
III.1
Приходи од камата
1.348.500
1.667.181
123,6%
1.422.668
409.452
28,8%
III.2
Приходи од позитивних курсних разлика
3.072
46.456
1512,4%
3.241
2.944
90,8%
III.3
Остали финансијски приходи
584
1.061
181,7%
616
499
81,0%
IV
РАСХОДИ ФИНАНСИРАЊА
34.731
28.681
82,6%
36.635
6.796
18,6%
IV.1
Камате
29.041
13.810
47,6%
30.638
2.945
9,6%
IV.2
Негативне курсне разлике
5.326
12.166
228,4%
5.613
3.358
59,8%
IV.3
Остали финансијски расходи
363
2.705
744,7%
383
493
128,7%
- Комуналне услуге
- Банкарске услуге и платни промет
- Трошкови репрезентације
- Трошкови чланарина
- Остали матер.расходи и остале услуге
III
V
ОСТАЛИ ПРИХОДИ
160.516
154.073
96,0%
169.344
30.040
17,7%
VI
ОСТАЛИ РАСХОДИ
1.990.896
3.416.051
171,6%
1.960.964
710.032
36,2%
A
УКУПАН ПРИХОД
50.054.805
49.867.097
99,6%
47.888.878
12.749.547
26,6%
B
УКУПНИ РАСХОДИ
50.718.619
51.883.232
102,3%
47.909.815
12.918.176
27,0%
A-B
Укупан финансијски резултат
-663.814
-2.016.135
303,7%
-20.938
-168.629
805,4%
I-II
Резултат из пословних односа
-150.859
-440.174
291,8%
380.792
105.264
27,6%
1.317.426
1.686.017
128,0%
1.389.890
406.099
29,2%
-1.830.380
-3.261.978
178,2%
-1.791.620
-679.992
38,0%
III-IV
Резултат из финансијских односа
V-VI
VIIVIII
Резултат из осталих односа
Ефекти исправке из ранијих година
Порески расход периода
Одложени порески приходи периода
Ефекти одложених расхода и прихода
периода
IX
Нето укупан финансијски резултат
-663.814
-67.948
-6.810
2.386.222
26.415
2.318.274
19.605
302.139
-20.938
-149.024
711,8%
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 31. амаја 2013. године
58
14.
Подаци о јавним набавкама
Планови набавки и извештаји о спроведеним поступцима јавних набавки у ПД
Електровојводина доо Нови Сад су јавно доступни и налазе се на страницама
http://www.elektrovojvodina.rs/sc/privredno_drustvo/javne-nabavke и на Порталу
јавних набавки у складу са законом.
15.
Подаци о државној помоћи
Директор Друштва је у 2012. и 2013. години физичким и правним лицима која су
подносила захтеве, са одговарајућом документацијом, одобравао државну помоћ у
виду донација и то: Хуманитарним фондовима, републичким, покрајинским
организацијама и јединицама локалне самоуправе, верским, здравственим, културним,
образовним и спортским установама, јавним медијским установама, струковним
удружењима, омладинским задругама, затим финансијску подршку на реализацији
Пројекта „Србија у ритму Европе“ као и физичким лицима за хуманитарне и друге
потребе.
Правни основ за одобрење донација дат је Одлуком директора Друштва бр.1.50.1575/5 од 06.08.2009. године.
Износ средстава додељених у 2012. години је 14.296 хиљада динара.
У 2012. години укупно је било 69 корисника донација.
Износ средстава додељених у 2013. години је 5.710 хиљадa динара, за број корисникa:
48.
Планирана средства за 2013. годину, на име донација, износе 14.316 хиљада
динара.
16.
Подаци о исплаћеним платама, зарадама и другим примањима
Исплата зарада је извршена у складу са Законом о утврђивању максималне
зараде у јавном сектору (Сл. гласник РС“ бр.93/12, који је ступио на снагу 29.
септембра 2012. године) и Закључком Владе Републике Србије (05 бр. 120-7866/2012)
од 8. новембра 2012. године, којим је сагласна да се утврђивање зараде запослених у
јавном сектору на начин уређен одредбама члана 3. и 4. Закона о утврђивању
максималне зараде у јавном сектору не односе на зараде запослених у јавним
предузећима, чији је оснивач Република Србија, и зависним друштвима капитала чији
су оснивачи та предузећа.
Сагласно Члану 27е, Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“ 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011 и 93/2012), исплата зараде за мај 2013. године вршиће се
до висине максималног нето износу од 169.315,46 динара са припадајућим порезима и
доприносима и увећано само по основу минулог рада.
Применом наведеног члана Закона од априла 2013. године зараде je увећана за 2%, а
од октобра 2013. године ће се увећати са стопом раста потрошачких цена у претходних
шест месеци (април-септембар 2013. године) по званично објављеном податку
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 31. амаја 2013. године
59
ИСПЛАЋЕНE ЗАРАДE ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ 2013. ГОДИНЕ
ПОСЛОВОДСТВО ПО ФУНКЦИЈАМА
ДИРЕКТОР ДРУШТВА
Заменик директора друштва-Директор извршне функције за пословни систем
Директор извршне функције за технички систем
Помоћник директора извршне функције за пословни систем
Помоћник директора извршен функицје за технички систем
Директор Дирекције за планирање и инвестиције
Директор Дирекције за управљање
Директор Дирекције за економско финансијске послове
Директор Дирекције за трговину електричном енергијом
Директор дирекције за корпоративне послове
Директор огранка Нови Сад
Директор огранка Суботица
Директор огранка Зрењанин
Директор огранка Панчево
Директор огранка Сомбор
Директор огранка Рума
Директор огранка Сремска Митровица
СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ
ЗАРАДЕ
МИНУЛИ РАД
БРУТО
НЕТО
БРУТО
246.602
294.402
279.874
240.032
266.438
267.254
240.032
257.429
276.068
274.826
255.689
267.419
270.991
259.517
251.019
255.512
277.311
173.921
208.550
197.245
169.315
187.826
188.398
169.315
181.511
194.577
193.706
180.291
188.514
191.018
182.974
177.018
180.167
195.448
6.570
55.969
39.842
0
26.406
27.222
0
17.397
36.036
34.794
15.657
27.387
30.960
19.485
10.987
15.480
37.279
КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА - ПРОСЕЧНО
ЗАРАДЕ
БРУТО
НЕКВАЛИФ ИКОВАНИ РАДНИЦИ
НИСКA СТРУЧНА СПРЕМА
КВАЛИФ ИКОВАНИ РАДНИЦИ
СРЕДЊА СТРУЧНА СПРЕМА
ВИСОКО КВАЛИФ ИКОВАНИ РАДНИЦИ
ВИША СТРУЧНА СПРЕМА
ВИСОКА СТРУЧНА СПРЕМА
УКУПНО
I
II
III
IV
V
VI
VII
71.977
75.746
93.922
97.315
109.146
117.838
149.330
107.167
НЕТО
51.507
54.150
66.870
69.259
77.552
83.655
105.732
76.166
ИСПЛАЋЕНE ЗАРАДE, НАКНАДЕ И ДРУГА ПРИМАЊА ЗА ПЕРИОД I-IV 2013. ГОДИНЕ
ПОСЛОВОДСТВО ПО ФУНКЦИЈАМА - ПРОСЕЧНО
ДИРЕКТОР ДРУШТВА
Заменик директора друштва-Директор извршне функције за пословни систем
Директор извршне функције за технички систем
Директор Дирекције за планирање и инвестиције
Директор Дирекције за управљање
Директор Дирекције за економско финансијске послове
Директор Дирекције за трговину електричном енергијом
Директор дирекције за корпоративне послове
Директор Центра за информатику и телекомуникације
Директор Центра за јавне набавке
Директор огранка Нови Сад
Директор огранка Суботица
Директор огранка Зрењанин
Директор огранка Панчево
Директор огранка Сомбор
Директор огранка Рума
Директор огранка Сремска Митровица
СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ
ЗАРАДЕ
НЕТО
БРУТО
241.249
285.275
271.815
236.480
259.058
265.722
256.996
252.096
267.933
267.338
249.834
260.769
263.452
259.263
255.648
247.876
263.940
170.169
201.622
191.596
166.826
182.653
187.324
181.207
177.772
188.874
188.457
176.187
183.852
185.733
182.796
180.262
174.814
186.075
4.769
49.638
35.335
0
22.578
29.242
20.516
15.616
31.453
30.858
13.354
24.289
26.972
23.072
19.168
13.729
27.460
КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА - ПРОСЕЧНО
ЗАРАДЕ
БРУТО
I
II
III
IV
V
VI
VII
НАКНАДЕ
Накнада зараде
Накнаде зараде
Наканде зараде
Накнаде зараде
Накнаде зараде
Накнаде зараде
Накнаде зараде
НЕКВАЛИФ ИКОВАНИ РАДНИЦИ
НИСКA СТРУЧНА СПРЕМА
КВАЛИФ ИКОВАНИ РАДНИЦИ
СРЕДЊА СТРУЧНА СПРЕМА
ВИСОКО КВАЛИФ ИКОВАНИ РАДНИЦИ
ВИША СТРУЧНА СПРЕМА
ВИСОКА СТРУЧНА СПРЕМА
УКУПНО
за одсуствовање са рада у време државних и верских
за дане годишњег одмора
за дане плаћеног одсуства
за боловање до 30 дана на терет послодавца
за топли оброк
за регрес
у другим случајевима
ДРУГА ПРИМАЊА
Отпремнина за одлазак у пензију
Јубиларне награде
Солидарне помоћи
МИНУЛИ РАД
БРУТО
69.784
73.377
90.595
93.969
104.829
113.389
144.050
103.259
НЕТО
49.968
52.490
64.532
66.912
74.515
80.535
102.029
73.423
УКУПНО
55.890.636
54.392.947
6.834.481
11.634.571
52.224.020
30.686.697
2.627.674
УКУПНО
4.854.390
372.903
3.738.529
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 31. амаја 2013. године
60
ИСПЛАЋЕНE ЗАРАДE, НАКНАДЕ И ДРУГА ПРИМАЊА ЗА ПЕРИОД I-ХII 2012.год.
У ДИН.
ПОСЛОВОДСТВО ПО ФУНКЦИЈАМА - ПРОСЕЧНО
ДИРЕКТОР ДРУШТВА
Заменик директора друштва-Директор извршне функције за пословни систем
Директор извршне функције за технички систем
Помоћник директора извршне функције за пословни систем (од XI 2012.)
Помоћник директора извршен функицје за технички систем (oд XI 2012.)
Директор Дирекције за планирање и инвестиције
Директор Дирекције за управљање
Директор Дирекције за економско финансијске послове
Директор Дирекције за трговину електричном енергијом
Директор дирекције за корпоративне послове
Директор Центра за информатику и телекомуникације (до X 2012.)
Директор Центра за јавне набавке (до X 2012.)
Директор огранка Нови Сад
Директор огранка Суботица
Директор огранка Зрењанин
Директор огранка Панчево
Директор огранка Сомбор
Директор огранка Рума
Директор огранка Сремска Митровица
ЗАРАДЕ
БРУТО
НЕТО
БРУТО
300.522
302.660
300.652
162.129
224.606
288.779
290.221
283.672
284.138
283.890
266.065
284.794
289.584
262.455
269.806
265.771
271.653
270.507
271.884
214.675
216.174
214.436
114.271
158.260
205.306
206.439
201.452
201.600
201.391
188.220
201.813
206.078
185.338
190.490
187.768
191.797
191.051
191.980
38.810
41.906
21.207
0
19.387
20.665
29.006
27.522
27.880
27.056
18.251
29.656
29.986
21.150
23.612
22.337
26.687
25.235
28.602
СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА - ПРОСЕЧНО
ЗАРАДЕ
БРУТО
НЕКВАЛИФИКОВАНИ РАДНИЦИ
НИСКA СТРУЧНА СПРЕМА
КВАЛИФИКОВАНИ РАДНИЦИ
СРЕДЊА СТРУЧНА СПРЕМА
ВИСОКО КВАЛИФИКОВАНИ РАДНИЦИ
ВИША СТРУЧНА СПРЕМА
ВИСОКА СТРУЧНА СПРЕМА
УКУПНО
71.600
75.676
93.630
96.103
107.427
115.504
146.300
105.017
НАКНАДЕ
ЗА ПЕРИОД I-ХII
Накнада зараде за одсуствовање са рада у време државних и верских
Накнаде зараде за дане годишњег одмора
Наканде зараде за дане плаћеног одсуства
Накнаде зараде за боловање до 30 дана на терет послодавца
Накнаде зараде за топли оброк
Накнаде зараде за регрес
Накнаде зараде у другим случајевима
УКУПНО
98.919.971
328.749.816
26.679.224
28.685.478
148.323.162
89.988.095
2.811.658
I
II
III
IV
V
VI
VII
ДРУГА ПРИМАЊА
ЗА ПЕРИОД
ЗА ПЕРИОД
I-ХIII-IV
Отпремнина за одлазак у пензију
Јубиларне награде
Солидарне помоћи
МИНУЛИ РАД
НЕТО
51.128
53.985
66.547
68.296
76.224
81.906
103.549
74.553
УКУПНО
25.780.357
51.409.338
10.802.922
НАПОМЕНА: Приказани подаци са стањем на дан 30.04.2013. године исказани у динарима.
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 31. амаја 2013. године
61
18.
Подаци о средствима рада
ОСНОВНА СРЕДСТВА ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНЕ 2012.
Енергетска основна средства
Набавна
вредност
Структура
Садашња
вредност
Структура
Степен
способности
132.240.328
98,0%
59.471.592
97,6%
45,0%
43.281.222
32,1%
17.900.454
29,4%
41,4%
1. грађевински објекти
8.489.317
6,3%
5.206.384
8,5%
61,3%
-погонски објекти
7.029.785
5,2%
4.529.192
7,4%
64,4%
-стубови за стубне ТС са темељима
1.459.533
1,1%
677.192
1,1%
46,4%
12.916.169
9,6%
4.413.729
7,2%
34,2%
8.801.452
6,5%
3.489.540
5,7%
39,6%
13.074.283
9,7%
4.790.801
7,9%
36,6%
36.010
0,0%
28.242
0,0%
78,4%
Водови
71.230.309
52,8%
30.609.585
50,2%
43,0%
1. грађевински објекти-стубови за водове
16.343.829
12,1%
6.747.825
11,1%
41,3%
2. електроопрема
51.622.219
38,3%
21.487.609
35,3%
41,6%
3. кућни прикључци
3.264.260
2,4%
2.374.151
3,9%
72,7%
Грађевински објекти осим на ТС и водовима
9.024.636
6,7%
6.246.307
10,2%
69,2%
1. путеви и паркинзи
755.042
0,6%
507.134
0,8%
67,2%
2. остали грађевински објекти
362.796
0,3%
233.672
0,4%
64,4%
3. кабловски ровови и канализација
107.999
0,1%
75.955
0,1%
70,3%
7.556.693
5,6%
5.272.368
8,7%
69,8%
Трафостанице
2. опрема
3. електроопрема
4. трансформатори
Постројења за производњу електричне енергије
4. радионице, складишта, додатни и помоћни објекти
5. водовод, канализација, хидрантска мрежа
74.660
0,1%
49.211
0,1%
65,9%
167.446
0,0%
107.967
0,0%
64,5%
5.163.714
3,8%
2.424.940
4,0%
47,0%
531.670
0,4%
138.960
0,2%
26,1%
3.578
0,0%
2.178
0,0%
60,9%
4.628.466
3,4%
2.283.802
3,7%
49,3%
- опрема за управљање
511.306
0,4%
226.250
0,4%
44,2%
- опрема за заштиту
644.244
0,5%
101.186
0,2%
15,7%
- опрема за телекомуникације
139.743
0,1%
92.661
0,2%
66,3%
4.614
0,0%
1.478
0,0%
32,0%
3.328.558
2,5%
1.862.228
3,1%
55,9%
Енергетска возила
1.569.371
1,2%
326.998
0,5%
20,8%
Инвестиције у току енергетске
1.935.067
1,4%
1.935.067
3,2%
100,0%
Неенергетска основна средства
1.984.567
1,5%
786.092
1,3%
39,6%
197.958
0,1%
9.421
0,0%
4,8%
1.216.095
0,9%
405.931
0,7%
33,4%
6. ограде
Опрема осим на ТС и водовима
1. инт. електроинстал.,расвета и друго
2. радионице, складишта, гараже (алати, машине, прибори, специјална опрема)
3. управљање, заштита, телекомуникације, информатика, мерење
- опрема за информатику
- опрема за мерење (бројила, уређаји за упр. тарифом, мерне групе)
Намештај за радне просторије
Опрема
1. опрема за ресторане и кухиње
59.534
0,0%
7.352
0,0%
12,3%
2. телекомуникациона, аудио и видео опрема
202.663
0,2%
110.409
0,2%
54,5%
3. персонални рачунари, пратећа и слична опрема
551.566
0,4%
241.219
0,4%
43,7%
4. опрема за радионице, складиште и алатнице
320.903
0,2%
30.898
0,1%
9,6%
81.429
0,1%
16.053
0,0%
19,7%
Неенергетска возила
148.067
0,1%
48.837
0,1%
33,0%
Остала неенергетска средства
108.054
0,1%
7.660
0,0%
7,1%
Инвестиције у току неенергетске
301.425
0,2%
301.425
0,5%
100,0%
5. опрема за климатизацију, вентилацију, прање, чишћење и заштиту просторија
Остало
Земљиште
УКУПНО ОСНОВНА СРЕДСТВА
12.968
0,0%
12.818
0,0%
98,8%
717.321
0,5%
691.050
1,1%
96,3%
134.942.216
100,0%
60.948.734
100,0%
45,2%
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 31. амаја 2013. године
62
19.
Чување носача информација
Носачи информација које се чувају у електронској форми се налазе у седишту
„Електровојводине“ д.о.о. Нови Сад, а део системских података који су од локалног
значаја у Огранцима Друштва. Подаци од системског значаја се налазе у оквиру база
података одговарајућих информационих система (Систем за обрачун и наплату
утрошене електричне енергије, Финансијско књиговодство, Систем за управљање
документима, уговорима, тужбама и јавним набавкама, Електронска писарница,
Систем за подршку техничким пословима, Систем за даљински надзор и управљање у
реалном времену, Систем за даљинско очитавање и управљање бројилима, итд).
Базе података информационих система су смештене на умреженим рачунарским
ресурсима (сервери и сториџи) који су смешени у посебној рачунарској сали у циљу
додатног физичког обезбеђења као и обезбеђења услова за несметан рад. Права
приступа рачунарској сали и правила везана за напајање, климатизацију и околне
просторије су описана у документима Система квалитета „Електровојводине“ UP-INF03 „Обезбеђење података и опоравак информационог система“.
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад примењује системску заштиту свих сервера и
радних станица од вируса, спама и малициозних програма. Ова заштита је детаљно
описана у интерном акту Система квалитета „Електровојводине“ UP-INF-02 - „Заштита
информатичке инфраструктуре“.
Редовно се спроводи израда копија (сигурносно снимање) системских података. Ове
активности су детаљно описане у документима Система квалитета „Електровојводине“
PR-INF-04 „Израда и чување сигурносних копија и архива података у електронској
форми“ и UP-INF-03 „Обезбеђење података и опоравак информационог система“.
Заштита од неовлашћеног приступа подацима је регулисана системом додељивања
корисничког имена, лозинке и одговарајућег нивоа приступа (корисничких права)
запосленима, у односу на послове које обављају и ингеренције којима располажу.
Детаљан опис активности и одговорности из овог домена је дат у документу Система
квалитета „Електровојводине“ UP-INF-01 „Администрирање корисничким налозима“.
Директан екстерни приступ рачунарским ресурсима се одобрава по ванредној
процедури и ограничен је на лица – представнике испоручиоца појединих софтверских
компоненти инсформационих система, најчешће у циљу што ефикаснијег отклањања
непредвиђених застоја. Приступ се у таквим случајевима ограничава само на уске
сегменте рачунарске инфраструктуре и дозвољава искључиво са унапред
дефинисаних ИП адреса.
Начин и дужина чувања докумената у електронској форми су дати у интерном акту
Система квалитета „Електровојводине“: PR-OPP-01 “Пријем, отпрема и архивирање
поште и друге документације”.
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 31. амаја 2013. године
63
20.
Врсте информација у поседу
Све информације које су настале у раду или у вези са радом у Друштву садржане
су у Списку како следи:
Ред.
бр.
I
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
II
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
Списак документације
Предмети који се односе на оснивање и организацију рада
Акт (самоуправни споразум, одлука или уговор) о оснивању, припајању и друге
статусне промене
Решење о оснивању
Пријава надлежним органима о почетку пословања
Предмети у вези уписа у судски регистар код надлежног суда и осталих надлежних
органа (пријава уписа, промена назива, промена и проширење делатности, промена
лица овлашћеног за заступање, промена и иступање оснивача, промена података у
регистру и др.)
Остали предмети који се односе на оснивање и организацију пословања (интеграције,
ликвидације, санације, стечај и сл.)
Одлука о оснивању елабората о друштвено економској оправданости основања
предузећа, повезаних предузећа (групација), пословних удружења и других облика
повезивања
Одлука о издавању удела ради продаје капитала или докапитализације
Доказ да су обезбеђена средства за оснивање или почетак рада или деобни биланс
Решење о укњужби и коришћењу грађевинског земљишта
Захтев и пријава за отварање жиро рачуна
Захтев и картон депонованих потписа овлашћених лица
Предлог и решења о постављању директора
Захтев за отварање фаха код надлежне поште
Решења о плаћању доприноса за коришћење грађевинског земљишта
Документација везана за претежну делатност Друштва
Инвестиционо техничка документација изведеног објекта
Списи управног предмета у вези поступка издавања одобрења за прикључење објекта
на електродистрибутивни систем (Електроенергетска сагласност)
Пријава купаца ел.енергије
Пријава ел.инсталације
Типски цртежи за објекте ел.извора и топлификације
Типски цртежи за објекте 35кВ,20кВ, 10кВ и 0,4кВ
Типски пројекти – елаборати за објекте 35кВ
Типски пројекти – елаборати за објекте 20кВ, 10кВ и 0,4кВ
Нетипски пројекти - елаборати за објекте 35кВ, 20кВ,10кВ и 0,4кВ
Типски пројекти и елаборати за објекте 110кВ и 400кВ
Нетипски пројекти и елаборати за објекте 110кВ и 400кВ
Нетипски цртежи за објекте ел.извора и топлификације
Интерни лист „Електровојводина“
Идејни пројекат
Главни пројекат
Извођачки пројекат
Пројекат изведеног објекта
Одобрење за изградњу
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 31. амаја 2013. године
64
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
Употребна дозвола
Лиценца енергетског субјекта
Уговори о решавању имовинских односа
Енергетска дозвола
Средњорочни планови развоја мреже и пораста потрошње
Упутства за монтажу, погон и одржавање уграђене опремепо трафостаницама
Једнополне шеме трафостница
Евиденција уграђене опреме по трафостаницама – картотека опреме
Записник о еталонској контроли бројила на обрачунском мерном месту
Сагласност за локацију ТС 110/х кВ
Решење о ужој локацији за ТС 110/ х кв
Годишње прогнозе потрошње ел.енергије
Дугорочне прогнозе раста потрошње ел.енергије и снаге у конзумз
Шеме електроенергетске мреже 110кВ, 35кВ, 20кВ, 10кВ, 0,4кВ
Нетипски цртежи за објекте 35 кВ, 20кВ, 10кВ и 0,4кВ
Матични картони купаца ел. енергије
Књига програма радова, налога за рад, дозвола за рад и захтева за искључење
Погонске књиге
Извештаји:
-о кваровима
-о ревизијама и ремонтима
-о извршеним реконструкцијама
-о извршеном диелектричном испитивању уља ен. трансформатора
-о извршеној хемијској анализи трафо уља ен.трансформатора
-о извршеној анализи хромотографској анализи трафо уља ен. и мерних
трансформатора
-о извршеном термовизијском снимању постројења и далековода
-о извршеном периодичном испитивању трансформатора
-о провери одводника пренапона
-о испитивању посуда под притиском
-о испитивању акумулаторске батерије
-о испитивању основних заштита трансформатора
-о испитивању заштита СН водова од 10 до 35 кВ
-о испитивању заштита спољних поља и сабирница
-о испитивању заштита ДВ 110кВ
-о испитивању подфреквентне заштите
-о испитивању регистрације и сигнализације
-о испитивању изолације, преносног односа и класе тачности мерних трансформатора
-о мерењу напона корака и додира
-о извршеним оправкама
-о извршеној замени опреме
-о испитивању алата и заштитне опреме
-о испитивању громобранске инсталације
Анализа погонских догађаја у дистрибутивној мрежи
Дневник догађаја (књига)
Дневник догађаја (електронска форма)
Књига телеграма
Годишњи план искључења ЕЕО
Преглед извршења планираних радова
Извештај о реализацији планираних радова ТС 110/20 kV i
ДВ 110 kV
Пријава радова
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 31. амаја 2013. године
65
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
III
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
IV
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
Захтев за искључење елемената 400,220 и 110 kV ЕЕС
Дозвола за рад (ОЛМ)
Налог за рад
Извештај о погонској спремности ЕЕО Електровојводине
Скраћена документација за ТС 110/20 kV
Налог за везивање ТС 110/20 kV
Документација у вези спровођења поступка јавне набавке и Уговори закључени у
поступку
Захтев за интервенцију на систему даљинског надзора и управљања у реалном
времену ЕЕО
Извештај о извршеној интервенцији на систему даљинског надзора и управљања у
реалном времену ЕЕО
Захтев за обављање радова
Програми, планови, елаборати, извештаји, анализе, студије и др.
Студија и елаборат о процени вредности капитала
Перспективни планови, програми развоја
Годишњи планови, програми рада
Извештаји о извршењу планова и програма
Годишњи статистички извештај
Анализа о извршењу програма развоја
Анализа о извршењу планова пословања; студије и елаборати
Периодични извештаји (о промету, пословању и сл.); разни статистички извештаји
Правни и општи послови
Уговори и елаборати о пословно-техничкој сарадњи
План радне снаге
Извештај надлежном органу о руководећем кадру
Извештај о броју радника по квалификацијама
Дипломе, плакете и друга јавна признања
Решења о новчаним наградама и писменим похвалама
Наредбе директора
Одлуке директора
Поздрави, јубилеји, честитке, захвалнице (и сви материјали у вези са тим)
Решења о принудној управи
Материјали у вези санације
решења о престанку принудне управе
Решења о отварању стечаја
Материјали о посетама страних делегација
Годишњи план обезбеђења и противпожарне заштите
Захтев надлежним органима за упућивање радне снаге
Материјал у вези уписивања народног зајма, стабилизационог зајма, помоћи
фондовима (решења, одлуке, спискови)
Решења о старатељњтву за оболеле раднике са целокупном преписком
Уговори о закупу пословних просторија
Преписка са војним властима у вези позива радника на одлужење војног рока
Одобрење надлежне испекције рада за прековремени рад
Парнични премети (по окончању поступка)
Акта о осигурању лица и имовине
Акта - овлашћење за потписивање полисе осигурања
Акта донета у управном поступку
Тужбе у вези са радним спором
Уговори о делу, о ауторском хонорару, о грађанско-правном односу и други
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 31. амаја 2013. године
66
105.
106.
107.
108.
109.
V
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
VI
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
VII
134.
135.
136.
137.
VIII
138.
139.
140.
Решење о овлашћењу службеника за вођење војне евиденције
Расписи, обавештења, саопштења и сл. добијени од других органа и организација
Захтеви за издавање пасоша за службено путовање у иностранство
Загтеви за повлашћену вожњу
Решења о дежурству радника у поподневним часовима, суботом и недељом
Правилници и друга општа акта
Оснивачки акт Друштва
Правилници
Упутства
Одлуке директора
Наредбе директора
Колективни уговори (општи,посебни, појединачни)
Самоуправни споразуми и нормативна акта предузећа, пословници о раду Управног
одбора, Надзорног одбора, Збора, Радничког савета, Унутрашње радничке контроле и
остали Правилници
Предмети који се односе на рад органа управљања
Записници и одлуке Скупштине Друштва
Пословник о раду скупштине
Књига Одлука Друштва
Записници о избору и конституисању органа управљања
Програми рада и извештаји органа управљања
Записници и одлуке Извршног одбора директора
Записници и одлуке Стручног савета или колегијума
Записници са материјалима и одлукама са седнице Управног одбора
Записници са материјалима и одлукама са седница Надзорног одбора
Записници са материјалима и одлукама са Зборова радних људи
Записници са материјалима и одлукама са седница Радничког савета
Записник о спровођењу референдума
Стенографске белешке са састанака органа управљања
Документација у вези избора и реизборности директора
Материјали и записници разних комисија, одбора, секција које су разматрале одређено
питање, а нису доносили одлуке.
Записници са материјалима унутрашње контроле
Предмети у вези избора органа управљања: одлуке о расписивању избора, бирачки
спискови, извештаји о утврђивању резултата избора, остали материјали који се односе
на изборе
Стручни скупови (конгреси, симпозијуми саветовања, семинари и др.)
Програми рада и записници са материјалима и закључцима
Зборници радова и друге врсте публикација са стручних скупова
Материјали са стручних скупова које организују други органи и организације
Предмети у вези одржавања стручних скупова (расписи у вези концепције, времена,
места одржавања, преписка са ауторима радова, финансирања, присуство састанцима
и др.)
Предмети који се односе на заснивање и престанак радног односа
Матична књига радника
Утврђивање радних места са бенефицираним радним стажом
Персонална досијеа радника - активна и пасивна (радна књижица, молба за заснивање
радног односа, сведочаство, извод из матичне књиге рођених, доказ о испуњавању
посебних услова за одређено радно место, лекарско уверење, решење о
распоређивању за радно место и ЛД, решење о престанку радног односа, пријава
осигурања осигураника и чланова породице, остала уверења, потврде и сл. у вези
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 31. амаја 2013. године
67
радног односа)
141. Приговори и жалбе на решења о распоређивању на радна места
142. Остале евиденције (изостанци, закашњења итд.)
143. Предмети у вези спровођења конкурса за слободна радна места:
- одлука о расписивању конкурса - огласа
- текст конкурса - огласа
- пријава по конкурсу - огласу
- записници конкурсне комисије
- обавештења кандидатима о избору
- приговор кандидата на избог
- остали материјали везани за спровођење конкурса
144. Преписка са заједницама за запошљавање у вези:
- пријава слободних радних места
- извештај о попуни радних места
- пријаве радника о ступању на рад
- одјаве радника по престанку рада
- попуњени упитници Заједнице за запошљавање
- остала преписка са Заједницом
145. Материјали везани за расписивање интерних огласа
IX
Предмети у вези радног времена, одмора, одсуства и боловања
146. Решења о дечијем додатку
147. Решења о регресу
148. Решења о прековременом - продуженом раду
149. Молбе и решења о коришћењу годишњег одмора
150. Молбе и решења о плаћеном и неплаћеном одсуству
151. План коришћења годишњег одмора
152. Решења о коришћењу породиљског одсуства - боловања
153. Молбе и решења за одобрење климатског лечења и опоравка на предлог надлежног
лекара
154. Евиденција одсуствовања са рада
155. Решење о замењивању за време одсуства радника
156. Остала преписка у вези радног времена, одмора, одсуствовања и боловања
X
Предмети у вези социјалног, инвалидског и пензијског осигурања
157. Евиденција о пријавама и одјавама радника код Завода -СИЗ-а, односно Националне
службе за запошљавање, Фондова за пензијско, инвалидско о социјално осигурање и
промени података у евиденцијама. Обрасци:
Е1 – пријава о слободном радном месту
Е3 – пријава о заснивању –престанку радног односа
М – пријава, промена и одјава здарвственог осигурања
М1 - Пријава на осигурање;
М1/С3 - Пријава на осигурање;
М2 - Одјава осигурања;
М2/С3 - Одјава осигурања;
М1К - Одјава - пријава осигурања за више лица;
М3 - Пријава промена у току осигурања;
М3/С3 - Пријава промена у току осигурања;
М4 - Пријава података за утврђивање стажа осигурања и зараде, односно основица
осигурања;
М4/С3 - Пријава података за утврђивање стажа осигурања и зараде, односно основица
осигурања;
М4К - Пријава података за утврђивање стажа осигурања и зараде, односно основица
осигурања за више лица;
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 31. амаја 2013. године
68
158.
XI
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
XII
166.
167.
XIII
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
XIV
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
М6 - Пријава података за утврђивање стажа осигурања и зараде остварене примањем
новчаних накнада по основу инвалидског осигурања;
М7 - Пријава података о утврђеном пензијском стажу;
М8 - Пријава промене података за утврђеивање стажа осигурања и зараде, односно
основице осигурања;
М10 - Пријава промене података за утврђивање стажа осигурања и зараде остварене
примањем новчаних накнада по основу инвалидског осигурања.
Остала преписка везана за остваривање права из социјалног и инвалидског и
пензионог осигурања.
Предмети у вези безбедности и здравља на раду и заштите од пожара
Извештаји интерне комисије о повредама на раду
Евиденција о запосленима у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду
Записници и решења инспекције рада о обезбеђењу прописаних услова рада,
коришћењу прописаних заштитних средстава на раду, отклањање нађених недостатака
Стручни налази и извештаји о прегледима и испитивањима радне околине, опреме за
рад и личних заштитних средстава
Извештаји и Записници у вези послова безбедности и здравља на раду
Остале преписке везане за област заштите на раду
Евиденција о опасним материјама
Предмети у вези дисциплинске и материјалне одговорности
Решења о именовању дисциплинске комисије
Предмети у вези покретања дисциплинског поступка:
- захтев надлежног руководиоца за покретање поступка, повреде радне дужности
- записници о саслушању
- позиви на расправу
- изјаве
- изрицање мере и доношење решења - одлуке о кажњавању
Предмети који се односе на стручно образовање, стручне испите,
специјализацију, преквалификацију, стручну праксу, курсеве, семинаре итд.
Евиденција радника којима је призната стручна спрема (оспособљеност)
Предмети везани за специјализацију и преквалификацију радника
Уговори о стипендијама
Одлуке и решења о оснивању курсева за стручно оспособљавање радника
Програми курсева
Остала преписка везана за стучно усавршавање радника
Молбе за доделу стипендија
Предмети везани за размену студената на стручну праксу
Молбе за признавање трошкова стручних испита
Материјали у вези учешћа на семинарима и саветовањима
Преписка са стипендистима
Предмети који се односе на инвестиције, техничке елаборате, изгрању и
адаптацију објеката
Елаборати о планирању и инвестирању
Перспективни планови (средњорочни)
Стабилизациони програми
Инвестициони програми
Одлуке о изградњи инвестиционих објеката
Урбанистичко технички услови
Подаци о испитивању терена - земљишта
Протокол регулације
Пројекти са свим пратећим материјалима
Сагласност надлежних органа на пројекат
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 31. амаја 2013. године
69
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
XV
207.
208.
209.
XVI
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
XVII
227.
228.
229.
230.
Документа о праву коришћења земљишта за изградњу објекта
Решења о одобрењу градње (грађевинске дозволе)
Пројектни задатак
Уговор о пројектовању
Уговор о градњи - извођењу радова
Решења о укњижби и коришћењу градског земљишта
Техничка документација свих објеката
Употребна дозвола са записником о техничком прегледу објекта
Техничка документација која се односи на инвестициона средства
Пројекти преправки и доградње са свим материјалима
Инвестициони кредити
Атести - уверења о испитивању материјала
Грађевинске књиге
Материјали у вези поправке, адаптације и одржавање зграде и објеката (понуде,
ситуације, уговори о раду, записници о пријему радова и остала преписка)
Понуде извођача радова
Дневници рада
Материјали у вези одржавања и поправка електроинсталације, водоводних
инсталација, инсталација грејања, телефонске инсталације
Материјали у вези одржавања и поправки лифтова
Друштвени стандард
Документација о објектима друштвеног стандарда (правна акта, пројект, елаборати о
изградњи)
Евиденција о коришћењу објекта
Остала акта о одржавању и коришћењу објекта
Предмети који се односе на изградњу, куповину и доделу станова
Уговори и анекси уговора о изградњи станова
Грађевинске дозволе
Употребне дозволе
Материјали везани за рад колаудационе комисије
Одлуке органа управљања о грађењу и куповини станова
Програми набавке станова
Преписка са банком у вези орочавања средстава
Одобрење кредита за изградњу и куповину станова
Уговори о удруживању средстава са другим организацијама
Решење о дозволи замене станова
Решења и уговори о додели и коришћењу станова
Конкурси за доделу кредита за куповину и индивидуалну изградњу станова и уговора о
коришћењу кредита
молбе радника за доделу станова
Ранг листе за доделу станова
Анекетни листови о стамбеној ситуацији
Жалбе и приговори на решења
Извештаји и остала преписка са надлежним органима у вези решавања стамбених
проблема
Документација система менаџмента квалитетом према захтевима стандарда ЈУС
ISO 9000
Оригинали Пословника о квалитету
Оригинали Процедура
Оригинали Упутстава
Предлози за издавање /измену процедура/упутстава
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 31. амаја 2013. године
70
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
XVIII
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
XIX
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
Решења о именовању радног тима за израду/измену процедура/упутстава
Решења о повлачењу из употребе процедура/упутстава
Обавештења о изради/измени докумената система менаџмента квалитетом
Записници о преиспитивању система менаџмента квалитетом
Налози за интерну проверу система менаџмента квалитетом
Обавештење о предстојећој интерној провери система менаџменат квалитетом
Разни дописи везани за систем менаџмента квалитетом
Канцеларијско и архивско пословање
Правилник о канцеларијском пословању
Деловодници (обични, поверљиви, строго поверљиви)
Регистри уз деловодник
Архивска књига
Листа категорија регистратурског материјала са роковима чувања
Документа о одабирању архивске грађе и излучивању безвредног рефистратурског
материјала
Записници о прегледу архивске грађе
Записници о прегледу начина вођења канцеларијског пословања од стране надлежних
органа
Списак штамбиља и печата
Записници о примопредаји дужности
Решења о одређивању плана архивских ознака за архивирање свршених предмета
Интерна доставна књига
Доставна књига за место
Књига експедоване поште
Остале помоћне евиденције
Пуномоћја и овлашћења за подизање поштанских пошиљки, за преузимање извода и
других материјала од банке, за набавке и сл.
Повратна писма у прилогу којих се достављају разни захтеви за уплате, исплате,
повраћај, сагласности, одобрења и извештаји
Копије гарантних писама, захтева и наруџбина за набавке репродукционог материјала,
ситног инвентара, потрошног материјала
Разне копије потврда, уверења и решења
Реверси на примљене материјале из архиве
Економско-књиговодствено пословање
Годишњи финансијски извештаји
Извештаји о извршеној ревизији год.финансијских извештаја
Почетни биланси који се раде приликом оснивања, спајања, припајања и поделе
предузећа
Књига основних средстава
Записник СДК, ЗОП и других надлежних органа у вези финансијског пословања
Главна књига синтетике (финансијске картице)
Дневник главне књиге
Финансијски план (годишњи)
Изводи банке – динарски и девизни
Благајна - динарска и девизна
Налози и захтеви за рефундацију ЛД, накнаду ЛД и боловање
Излазни рачуни
Улазни рачуни
Рачуни консигнације
Рачуни унутрашњег промета
Рачуни услуга - сервиса
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 31. амаја 2013. године
71
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
XX
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
Рачуни транзита
Готовински рачуни
Путни рачуни
Интерни рачуни
Сторно рачуни
Радни налози
Потрошачки кредити (решења, забране)
Робно материјално књиговодство
Материјалне картице
Картице инвентара и алата
Картице потрошног материјала
Картице стања залиха
Годишње пописне листе (основних средстава, сировина, материјала и ситног
инвентара)
Сумњива и спорна потраживања
Компензација
Привремене и коначне ситуације
Обрачуни пореза и доприноса из ЛД
Обрачуни пореза на производе и услуге
Обрачуни промета
Обрачуни камате
Обрачуни трошкова (путних и других)
Обрачуни амортизације
Краткорочни зајмови (уговори и др.)
Записници о сравњивању пословних књига
Књижна писма (извештаји о књижењу и сл.)
Интерна задужења
Изводи отворених ставки (ИОС); сагласност салда
Требовање материјала
Финансијско пословање
Oбразац М4 и М4К
Месечнa евиденција о заради запосленог (обрачунски лист)
Документација везана за отварање текућих рачуна и картони депонованих потписа по
банкама
Документација везана за пословање са брокерским кућама
Обрачун аконтације зарада, пореза и доприноса са прилозима по месецима
Обрачун коначне зараде, пореза и доприноса са прилозима по месецима
Месечни извештаји о присутности на раду(сати за обрачун зарада)
Обрачун позајмице са прилозима
Обрачун стимулативне отрпемнине са прилозима
Обрачун регреса
Образац ОД
Образац ОД-1
Образац ПП ОПЈ
Појединачне пореске пројаве (Образац ППП)
Обуставе из зарада (кредити)
Обрачун топлог оброка
Евиденција топлог оброка
Обрачун трошкова превоза
Евиденција превоза радника
Обрачун јубиларних награда
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 31. амаја 2013. године
72
321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.
335.
336.
337.
338.
339.
340.
341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.
348.
349.
350.
351.
352.
353.
354.
355.
356.
357.
358.
XXI
359.
360.
361.
362.
363.
364.
365.
366.
367.
368.
XXII
Обрачун отпремнине при одласку у пензију
Обрачун солидарне помоћи (и донације)
Обрачун накнаде члановима Управног одбора
Обрачуни по Уговорима о делу
Обрачуни по Уговорима о привременим и повременим пословима
Обрачуни по Уговорима о ауторском хонорару
Обрачуни стипендија
Образац ПП ОПЈ-1
Образац ПП ОПЈ-6
Образац ПП ОПЈ-8
Рефундације породиљског боловања
Рефундације боловања преко 30 дана (60дана)
Дознаке боловања
Главна благајна
Девизна благајна
Благајна бензинских бонова
Дневник благајне
Благајна хартија од вредности
Благајна чекова
Благајна комерцијалних записа
ПДВ за месец
Решења о порезима са прилозима за календарску годину
Директни потрошачи за календарску годину
Орочавање средстава по банкама за период
Девизни изводи
Службени пут у иностранство
Девизна плаћања
Приливи из иностранства
Орочена девизна средства
Девизни контролници
Прегледи налога (уговора и фактура) оверних од стране банака за послове вредности
преко 15.000 еура
Уговори о кредитима
Уговори о позајмицама
Прегледи банкарских гаранција
Прегледи меница
Прегледи чекова
Прегледи акредитива
Опомене купаца и добављача
Предмети који се односе на комерцијално пословање
Уговори комерцијалног пословања
Књига улазних рачуна
Књига излазних рачуна
Књига авансних рачуна
Књига најава плаћања
Књига одлука директора
Књига уговора
Књига књижних задужења
Књига одобрења издатих од добављача
Документација везана за јавну набавку
Документација информатике
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 31. амаја 2013. године
73
369.
370.
371.
372.
373.
374.
375.
376.
377.
378.
379.
XXIII
380.
381.
382.
383.
384.
385.
386.
387.
388.
389.
Пројектна документација за ИС
Системски и апликативни софтвер
Пројектна документација апликативног софтвера
Програм и план развоја информационог система (ИС)
Упутства за рад пројектима ИС-а
Материјали (решења, програми, обука, предавања, приручници) за обуку и
оспособљавање радника из области ИС-а
Сигурносне копије података
Програм и планови развоја мокрофилма (МФ)
Техничка документација рачунарске опреме
Документација системског и апликативног софтвера
Годишњи програми и извештаји организ. делова из области информатике
Општенародна одбрана
Планови одбране
Планови за ванредне прилике
Анализе, информације, извештаји о стању припрема за ОНО и ДСЗ
Документа о контакту са странцима
Годишњи извештајииз области заштите на раду и заштите од пожара
Записници о инспекцијском прегледу
Записници одбора и других радних тела из области ОНО и ДСЗ
Записници о преузимању дужности
Планови и програми обучавања обвезника
Дописи са надлежним органима у вези финансирања измена и усклађивање планова,
образаца, шема и других докумената, обуке кадра и других активности
21.
Врсте информација којима државни орган омогућава
приступ
Приступ се омогућава у начелу без ограничења, осим у ситуацијама које искључује
Закон и Правилник о пословној тајни "Електровојводина" д.о.о. Нови Сад .
22.
Информације о подношењу захтева за приступ
информацијама
1. Тражилац подноси Друштву захтев за остваривање права на приступ
информацијама од јавног значаја
2. Свако може поднети захтев за притуп информацијама
Захтев садржи:
- назив друштва коме се упућује
- опис информације
- опис начина сазнања информације и њеног евентуалног достављања
- датум и место издавања
- име и презиме тражиоца, адресу, друге контакт податке и потпис
3. У захтеву се не мора навести разлог тражења информација
4. Право на приступ информацијама може се остварити увидом у документ који
садржи тражену информацију односно издавањем копије тог документа.
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 31. амаја 2013. године
74
5. Увид у документ који садржи тражену информацију је бесплатан. Прва копија
документа која садржи тражене информације је бесплатна. Трошкови умножавања
и упућивања документа који садржи тражену информацију падају на терет
тражиоца информације.
6. Друштво је дужно да поступи по захтеву без одлагања, у року је 15 дана, или
случајевима одређеним законом најдуже 48 сати,од дана пријема захтева,
7. Уколико:
- Удовољава захтеву Друштво у року од 15 дана обавештава тражиоца о
поседовању информације, односно да може извршити увид у документ, издаје
тражиоцу копије и о томе сачињава службену белешку.
- Друштво из оправданих разлога није у могућности да испоштује рок је 15
дана, дужно је да у року од 7 дана, од дана пријема захтева,обавести тражиоца
информације и, одреди накнадни рок који не може бити дужи од 40 дана од дана
пријема захтева.
- Друштво не одговори у року, тражилац упућује жалбу поверенику за
информације од јавног значаја (у даљем тексту Повереник), у случајевима утврђеним
чланом 22 Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја.
- Друштво у целини или делимично
одбије да обавести тражиоца
о
поседовању информације или да му стави на увид документ који садржи тражену
информацију, да му изда или упути копију документа дужно је да, без одлагања, а
најкасније у у року од 15 дана од дана пријема захтева, донесе решење о одбијању
захтева са образложењем и поуком о правном леку.
На поступак пред друштвом примењују се одредбе закона којим се уређује општи
управни поступак, а које се односе на првостепени поступак.
Кад друштво не поседује документ који садржи тражену информацију, проследиће
захтев Поверенику и обавестиће Повереника и тражиоца о томе у чијем се поседу, по
његовом знању, документ налази.
Тражилац може изјавити жалбу Поверенику у року од 15 дана, од дана достављања
решења Друштва у складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног
значаја.
Против решења повереника може покренути управни спор.
ДИРЕКТОР ДРУШТВА
Срђан Кружевић, дипл.ек. с.р.
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 31. амаја 2013. године
75
Download

Информатор о раду "Електровојводина" д.о.о