ЈП ЕПС, Београд
Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије
"Електровојводина" д.о.о. Нови Сад
Информатор о раду
"Електровојводина" д.о.о. Нови Сад
2006-2013
---------------------------------------
Нови Сад
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад - Информатор о раду
последњи пут ажурирано 28. фебруара 2013.године
1. Садржај Информатора о раду "Електровојводина" д.о.о. Нови
Сад
1.
Садржај Инфпрматпра п раду "Електрпвпјвпдина" д.п.п. Нпви Сад ..................................... 2
2.
Oснпвни ппдаци п привреднпм друштву и Инфпрматпру п раду ......................................... 3
3.
Организаципна структура ...................................................................................................... 5
4.
Опис функција старешина .................................................................................................... 22
5.
Опис правила у вези са јавнпшћу рада ................................................................................ 24
6.
Списак најчешће тражених инфпрмација пд јавнпг значаја................................................ 27
7.
Опис надлежнпсти, пвлашћеоа и пбавеза .......................................................................... 33
8.
Опис ппступаоа у пквиру надлежнпсти, пвлашћеоа и пбавеза ......................................... 35
9.
Навпђеое прпписа ............................................................................................................... 43
10. Услуге кпје прган пружа заинтереспваним лицима ............................................................ 48
11. Ппступак ради пружаоа услуга............................................................................................ 49
12. Преглед ппдатака п пруженим услугама ............................................................................. 52
13. Ппдаци п прихпдима и расхпдима ...................................................................................... 53
14. Ппдаци п јавним набавкама ................................................................................................ 54
15. Ппдаци п државнпј ппмпћи ................................................................................................. 71
16. Ппдаци п исплаћеним платама, зарадама и другим примаоима ...................................... 71
17. Ппдаци п средствима рада .................................................................................................. 74
18. Чуваое нпсача инфпрмација ............................................................................................... 75
19. Врсте инфпрмација у ппседу................................................................................................ 76
20. Врсте инфпрмација кпјима државни прган пмпгућава приступ .......................................... 86
21. Инфпрмације п ппднпшеоу захтева за приступ инфпрмацијама ....................................... 86
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 28. Фебруара 2013. године
2
2. Oсновни подаци о привредном друштву и Информатору о раду
Назив органа
Привредно Друштво за дистрибуцију електричне енергије “Електровојводина“ д.о.о.
Нови Сад (у даљем тексту Друштво).
Адреса седишта:
Нови Сад, Булевар ослобођења 100
Матични бр:
08038139
Порески и идентификациони бр:
102040644
Адреса за пријем поднесака:
Нови Сад, Булевар ослобођења 100
Адреса за пријем електронских поднесака:
http://www.elektrovojvodina.rs.
Лице одговорно за тачност и потпуност података које садржи информатор:
- Биљана Барошевић, дипл.правник - послови кабинета
- мр Драгица Филиповић- економско-финансијски послови
- мр Бранислав Радовић, послови трговине електричном енергијом
- Синиша Пушкар, дипл.правник –корпоративни послови
- Павел Зима, дипл.ел.инж. – послови управљања
- Драган Бабић дипл.ел.инж.- послови планирања и инвестиција
- мр Горан Недић - послови информатике и телекомуникација
- Бранко Ратковић, дипл.ел.инж. –послови јавних набавки
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 28. Фебруара 2013. године
3
Лица која се старају о одређеним информацијама, подацима и радњама у вези са
израдом и објављивањем Информатора:
Биљана Барошевић, дипл.правник – Управа, Кабинет директора Друштва, Нови Сад,
Булевар ослобођења 100.
Датум првог објављивања, Информатора мај 2006
Датум последње измене или допуне:
28 02.2013.
Датум последње провере ажурности података:
28. 02. 2013.
Veb – adresa Информатора (aдреса са које се може преузети електронска копија)
http://www.elektrovojvodina.rs.
Нови Сад, Булевар ослобођења 100
Увид у Информатор се може остварити и штампана копија Информатора набавити
у Управи Друштва, Дирекција за корпоративне послове, Сектор за људске ресурсе.
На основу члана 39 Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја
("Сл.гласник РС" бр.120/04, 54/07, 104/09 и 36/10 ) и Упутства за објављивање
информатора о раду државног органа ("Сл.гласник РС" бр.68/10), Привредно друштво
за дистрибуцију електричне енергије "Електровојводина" д.о.о. Нови Сад, сачињен је
Информатор о раду "Електровојводина" д.о.о. Нови Сад.
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 28. Фебруара 2013. године
4
3. Организациона структура
- Скупштина Друштва:
Функцију Скупштине Друштва у име Оснивача обавља Управни одбор ЕПС-а, непосредно и,
преко Овлашћених представник Оснивача.
Управа Друштва
Организациона шема Друштва
ДИРЕКТОР ДРУШТВА
КАБИНЕТ
ДИРЕКТОРА ДРУШТВА
СЛУЖБА ЗА УНУТРАШЊУ
КОНТРОЛУ И АНТИКОРУПЦИЈСКИ ТИМ
СЛУЖБА
КОНТРОЛИНГА
ЗАМЕНИК ДИРЕКТОРА ДРУШТВА
- ДИРЕКТОР ИЗВРШНЕ ФУНКЦИЈЕ
ЗА ПОСЛОВНИ СИСТЕМ *
ДИРЕКТОР ИЗВРШНЕ ФУНКЦИЈЕ
ЗА ТЕХНИЧКИ СИСТЕМ *
ДИРЕКЦИЈА ЗА ЕКОНОМСКОФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
- Сектор рачуноводства
- Сектор економике пословања
- Сектор финансијских послова
ДИРЕКЦИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ
- Сектор за управљање и
планирање конзума
- Сектор експлоатације
ДИРЕКЦИЈА ЗА ТРГОВИНУ
ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ
- Сектор за набавку и продају ел.енергије
- Сектор за техничке послове продаје
ДИРЕКЦИЈА ЗА КОРПОРАТИВНЕ
ПОСЛОВЕ
- Сектор за правне и опште послове
- Сектор за људске ресурсе
- Сектор за квалитет и заштиту
ЦЕНТАР ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
- Служба набавке добара и услуга
- Служба набавке радова
- Служба магацина и документације
ДИРЕКЦИЈА ЗА ПЛАНИРАЊЕ
И ИНВЕСТИЦИЈЕ
- Сектор инвестиција и изградње
- Сектор за пројектовање
- Сектор енергетике
ЦЕНТАР ЗА ИНФОРМАТИКУ И
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ
- Служба за апликативни софтвер
- Служба за системски софтвер
- Служба за рачунарске мреже и опрему
- Служба фиксних комуникација
- Служба радио комуникација
- Служба за технички систем управљања
ОГРАНЦИ
1. „ЕД НОВИ САД“ - Нови Сад
2. „ЕД СУБОТИЦА“ - Суботица
3. „ЕД РУМА“ - Рума
4. „ЕД СРЕМСКА МИТРОВИЦА “- Сремска Митровица
5. „ЕД СОМБОР“ – Сомбор
6. „ЕД ЗРЕЊАНИН“ - Зрењанин
7. „ЕД ПАНЧЕВО“ – Панчево
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 28. Фебруара 2013. године
5
Напомена: * Заменик директора Друштва- директор извршне функције за пословни систем има
помоћника директора извршне функције за пословни систем који нема ингеренције у
односу на организационе облике којима је надређен заменик директора друштва.
* Директор извршне функције за технички систем има помоћника директора извршне
функције за технички систем који нема ингеренције у односу на организационе облике
којима је надређен директор извршне функције за технички систем.
Организациона шема ОГРАНКА
ДИРЕКТОР ОГРАНКА
ЗАМЕНИК ДИРЕКТОРА ОГРАНКА
Служба за инфортматику и
телекомуникације
ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР
ЗА ПОСЛОВНИ СИСТЕМ
- Сектор за економско-финансијске послове
- Сектор за трговину електричном енергијом
- Сектор за логистику огранка
ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР
ЗА ТЕХНИЧКИ СИСТЕМ
- Сектор за експлоатацију
- Сектор за управљање
- Сектор за енергетику и инвестиције
Служба за јавне набавке
Напомена за праћење текста:
Организациона шема условљена је :
- правном формом Друштва (друштво са ограниченом одговорношћу) којим управља
Оснивач Друштва, ЈП ЕПС, путем Скупштине Друштва.
- делатностима за које je друштво регистровано, (преглед је дат у тачки 7 овог
Информатора)
- и конзумним подручјем на којем се регистроване делатности обављају: укупно
подручје АП Војводине.
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 28. Фебруара 2013. године
6
Организациона шема "Електровојводина" д.о.o. Нови Сад је усклађена са организационом
шемом оснивача (ЈП ЕПС), тако да је одређени организациони облик у ЈП ЕПС надређен
одговарајућој организационој целини у Друштву нпр: дирекција за трговину електричном
енергијом у ЈП ЕПС, надређена је дирекцији за трговину у "Електровојводина" д.о.o. Нови
Сад, дирекција за стратегију и инвестиције у ЈП ЕПС, надређена је дирекцији за
планирање и инвестиције у "Електровојводина" д.о.o. Нови Сад.
Јавно предузеће „Епектропривреда Србије – Јавно предузеће за дистрибуци|у
електричне енергије Електровојводина" - Нови Сад са п.o. основано је Одлуком о
оснивању јавних лредузећа за дистрибуцију електричне енергије коју је донео Привремени
управни одбор Јавног предузећа „Електропривреда Србије" број 42/3 - 5 од 20. децембра
1991. године, на коју jе Влада Републике Србије дала сагласност, одлуком 05 број 414 6944/5 од 15. јануара 1992. године и које је уписано у Регистар привредних субјеката под
бројем 56968.
На основу Одлуке Управног Одбора ЈП ЕПС-а о измени одлуке о оснивању Јавних
предузећа за дистрибуцију електричне енергије у делу којим је основано Јавно предузеће
за дистрибуцију електричне енергије - "Електровојводина" Нови Сад, бр.5914/8 од
23.новембра 2005. ( у даљем тексту оснивачки акт) извршена је промена
правне
форме, усклађена је организација и, предузеће је почев од 01.01.2006. наставило
да послује у правној форми друштва с ограниченом одговорношћу.
Одлуком Управног Одбора ЈП ЕПС-а, бр.546/18 -12 од 31 јануара 2012. извршене су
измене и допуне оснивачког акта, други пут, због потребе његовог усклађивања са новим
Законом о привредним друштвима.
На основу цитираних измена и допуна оснивачког акта, директор Друштва је, по
овлашћењу Управног Одбора ЈП ЕПС-а, донео Одлуку о оснивању Привредног друштва
за дистрибуцију електричне енергије "Електровојводина" д.о.о.Нови Сад, бр.1.50.1.3526/1 од 29.03.2012. (пречишћен текст - у даљем тексту оснивачки акт- пречишћен
текст)
Управљање Друштвом се организује као једнодомно.
Органи Друштва су Скупштина и један директор.
Функцију Скупштине Друштва у име Оснивача обавља Управни одбор ЕПС-а, непосредно
и, преко Овлашћених представник Оснивача.
- Председник Управног
одбора ЈП ЕПС-а Београд, - др AЦА
- Овлашћени представници оснивача
МАРКОВИЋ,
1. мр ДРАГАН ВЛАИСАВЉЕВИЋ, дипл.инж. - директор Дирекције за трговину
електричном енергијом у ЈП ЕПС-а Београд,
2. др ДУШАН ГВОЗДЕНАЦ, редовни професор Факултета техничких наука,
Универзитет Нови Сад, и
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 28. Фебруара 2013. године
7
3. МИЋКО ОСТОЈИЋ, дипл.ек. директор “МОСТ-КОМЕРЦ“ д.о.о. Нови Сад,
Границе надлежности Управног одбора и Овлашћених
утврђене су оснивачким актом -пречишћен текст)
представника Оснивача,
Наративан приказ организационе структуре
Друштво је организовано од Управе друштва и 7 огранака.
"Електровојводина"д.о.о. Нови Сад обавља регистровану делатност као јединствено
друштво.
У циљу стручног и рационалног обављања послова, поделе надлежности, ефикаснијих
токова информација, обезбеђења јединства у спровођењу донетих одлука и начину
извршавања задатака, утврђена је подела на послове који се обављају на нивоу
"Електровојводине"д.о.о. Нови Сад (дирекција, центар, кабинет) и послове који се
обављају у огранцима "Електровојводине"д.о.о.Нови Сад.
- послови на нивоу Друштва обављају се у Управи
- послови у надлежности огранака обављају се у огранку.
РУКОВОДИОЦИ У ДРУШТВУ:
Управа друштва:
Директор "Електровојводина," д.о.о. Нови Сад
Срђан Кружевић, 21000 Нови Сад, Булевар ослобођења 100
Контакт тел. 021/527-030
факс: 021/422-847
e-mail [email protected]
.
Опис овлашћења и надлежности
1. заступа Друштво
2. организује и руководи процесом рада и води пословање Друштва;
3. стара се о законитости рада и одговара за законитост рада Друштва;
4. утврђује предлог плана развоја и годишњег програма пословања и предузима мере за
њихово спровођење.
5. подноси финансијске извештаје на усвајање,
6. припрема материјале из делокруга Скупштине у складу са оснивачким актом пречишћен текст
7. извршава одлуке из делокруга Скупштине Друштва
8. одлучује о располагању имовином Друштва чија је вредност мања од износа утврђеног
за одређивање имовине веће вредности у складу са оснивачким актом –пречишћен
текст
9. утврђује цене производа и услуга које Друштво продаје, односно пружа трећим
лицима
10. доноси акт о организацији и систематизацији послова у Друштву, по претходно
прибављеној сагласности генералног директора Оснивача.
11. доноси одлуку о избору ревизора у складу са законом
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 28. Фебруара 2013. године
8
12. доноси акте којима се уређује пословна тајна, процес рада, печати, штамбиљи и знак
с логотипом, безбедност и здравље на раду и друге акте из области рада, у складу са
законом.
13. доноси одлуку о донацијама и спонзорствима у оквиру износа који је одлуком
Оснивача и Годишњим програмом пословања Друштва одређен као лимит за поједине
намене.
14.одлучује о појединачним правима, обавезама и одговорностима запослених у складу
са законом и колективним уговором;
15. обавља и друге послове у складу са законом и овом одлуком.
Заменик директора Друштва - директор извршне функције за пословни систем
др Петар Загорчић, 21000 Нови Сад, Булевар ослобођења 100
Контакт тел. 021/520-425
факс: 021/66-15-243
e-mail petar.zagorcic @ev.rs
Опис овлашћења и надлежности
- организовање, координирање и руковођење организационим целинама у складу са
Правилником о организацији и систематизацији (Дирекција за економско-финансиjске
послове, Дирекција за трговину електричном енергијом, Дирекција за корпоративне
послове и Центар за јавне набавке).
- замењује директора Друштва у његовом одсуству и обавља послове утврђеним актима
о организацији и систематизацији послова у Друштву, као и друге послове које му повери
директор Друштва
- сарадња са директорима дирекција и директорима огранака Друштва.
- старање о интерним економским односима са ЕПС и економским односима унутар
"Електровојводина" д.о.о. Нови Сад, као и старање о контроли пословања у Друштву.
- креирање јединствене методологије рада и одлучивање о свим битним питањима из
своје надлежности.
- контрола извршења својих налога и упутстава.
- старање о јединственој примени закона, општих прописа и аката у Друштву и у
огранцима у оквиру своје надлежности.
- обављање и других послова у оквиру врсте и степена стручне спреме по налогу
директора Друштва.
Директор извршне функције за технички систем
Срето Палалић, дипл.ел.инж. 21000 Нови Сад, Булевар ослобођења 100
Контакт тел. 021/520-440
факс: 021/423-527
e-mail [email protected]
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 28. Фебруара 2013. године
9
Опис овлашћења и надлежности
- oрганизовање, координирање и руковођење организационим целинама у складу са
Правилником о организацији и систематизацији (Дирекција за управљање, Дирекција за
планирање и инвестиције и Центар за информатику и телекомуникације).
- сарадња са директорима дирекција и директорима огранака Друштва.
- креирање јединствене методологије рада и одлучивање о свим битним питањима из
своје надлежности.
- контрола извршења својих налога и упутстава.
- старање о јединственој примени закона, општих прописа и аката у Друштву и у
огранцима у оквиру своје надлежности.
- обављање и других послова у оквиру врсте и степена стручне спреме по налогу
директора Друштва и заменика директора Друштва.
Директор Дирекције за трговину електричном енергијом
мр Бранислав Радовић, 21000 Нови Сад, Булевар ослобођења 100
Контакт тел. 021/520-425
факс: 021/66-15-243
e-mail [email protected]
Опис овлашћења и надлежности
- организовање, координирање и руковођење задацима за које је задужен.
- координација и сарадња са ЕПС и ЕМС у вези трговине електричном енергијом.
- сарадња са директорима огранака Друштва.
- креирање јединствене методологије рада и одлучивање о свим битним питањима из
своје надлежности и то: из области које се тичу трговине електричном енергијом.
- контрола извршења својих налога и упутстава и организовање координације
јединственог сагледавања потреба тржишта електричном енергијом у пословању
Друштва.
- старање о јединственој примени закона, општих прописа и аката у Друштву и у
огранцима у оквиру своје надлежности.
- обављање и других послова у оквиру врсте и степена стручне спреме по налогу
директора Друштва и заменика директора Друштва
Директор Дирекције за економско-финансијске послове
мр Драгица Филиповић , 21000 Нови Сад, Булевар ослобођења 100
Контакт тел. 021/4821-581
факс: 021/523-470
e-mail [email protected]
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 28. Фебруара 2013. године
10
Опис овлашћења и надлежности
- организовање, координирање и руковођење задацима за које је задужен.
- сарадња са директорима огранака Друштва.
- креирање јединствене методологије рада и одлучивање о свим битним питањима из
своје надлежности и то: из области економских, финансијских, послова у обављању
делатности Друштва.
- контрола извршења својих налога и упутстава.
- старање о јединственој примени закона, општих прописа и аката у Друштву и у
огранцима у оквиру своје надлежности.
- обављање и других послова у оквиру врсте и степена стручне спреме по налогу
директора Друштва, и заменика директора Друштва.
Директор Дирекције за управљање
Павел Зима, 21000 Нови Сад, Булевар ослобођења 100
Контакт тел. 021/ 423-459
факс: 021/523-470
e-mail pavel.zima @ev.rs
Опис овлашћење и надлежности
- организовање, координирање и руковођење Дирекцијом за управљање.
- сарадња са директорима огранака Друштва.
- креирање јединствене методологије рада и одлучивање о свим битним питањима из
своје надлежности и то: из области експлоатације и управљања у обављању делатности
Друштва.
- контрола извршења својих налога и упутстава.
- старање о јединственој примени закона, општих прописа и аката у Друштву и у
огранцима у оквиру своје надлежности.
- обављање и других послова у оквиру врсте и степена стручне спреме по налогу
директора Друштва и директора извршне функције за технички систем.
Директор Дирекције за планирање и инвестиције
Драган Бабић, 21000 Нови Сад, Булевар ослобођења 100
Контакт тел. 021/528-958
факс: 021/523-470
e-mail [email protected]
Опис овлашћења и надлежности
- организовање, координирање и руковођење задацима за које је задужен.
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 28. Фебруара 2013. године
11
- сарадња са директорима огранака Друштва.
- креирање јединствене методологије рада и одлучивање о свим битним питањима из
своје надлежности и то: развоја, инвестиција, енергетског планирања, припреме и израде
техничке документације.
- контрола извршења својих налога и упутстава.
- организовање, координација јединственог планирања и планирања и реализације
инвестиција у пословању Друштва, као и развој управљања ЕЕС.
- старање о јединственој примени закона, општих прописа и аката у Друштву и у
огранцима у оквиру своје надлежности.
- обављање и других послова у оквиру врсте и степена стручне спреме по налогу
директора Друштва и директора извршне функције за технички систем.
Директор Дирекције за корпоративне послове
Синиша Пушкар, 21000 Нови Сад, Булевар ослобођења 100
Контакт тел. 021/521-755
факс: 021/522-128
e-mail sinisa.puskar @ev.rs
Опис овлашћења и надлежности
- организовање, координирање и руковођење задацима за које је задужен.
- сарадња са директорима огранака Друштва.
- креирање јединствене методолгије рада и одлучивање о свим битним питањима из
своје надлежности.
- контрола извршења својих налога и упутстава.
- старање о јединственој примени закона, општих прописа и аката у Друштву и у
огранцима у оквиру своје надлежности.
- обављање и других послова у оквиру врсте и степена стручне спреме по налогу
директора Друштва и заменика директора Друштва.
Директор Центра за информатику и телекомуникације
мр Горан Недић, 21000 Нови Сад, Булевар ослобођења 100
Контакт тел. 021/521-566
факс: 021/526-248
e-mail [email protected]
Опис овлашћења и надлежности
- руковођење, организација и координација рада у Центру за информатику и
телекомуникације и сарадња са организационим јединицама у Друштву и огранцима
- креирање послова и праћење израде програмско-пројектних задатака
- дефинисање оквирних планова рада служби у Центру
- примена Система квалитета
- сарадња са организационим деловима ЕПС, државним органима, агенцијама и
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 28. Фебруара 2013. године
12
пословним субјектима из ИТ окружења
- обављање и других послова у оквиру врсте и степена стручне спреме по налогу
директора Друштва и директора извршне функције за технички систем.
Директор Центра за јавне набавке
Бранко Ратковић, 21000 Нови Сад, Булевар ослобoђења 100
Контакт тел. 021/661-17-13
факс: 021/523-569
e-mail branko.ratkovic @ev.rs
Опис овлашћења и надлежности
- руковођење, праћење и организовање рада служби у функцији јавних набавки у
Друштву и огранцима
- организовање израде плана Јавних набавки
- праћење реализације плана ЈН, уочавање одступања, интервенције
- сарадња са стручним службама ЕПС, огранака, са Управом за јавне набавке
- организовање израде процедура, упутстава и других аката за рад Центра
- извештавање о раду Центра
- обављање и других послова у оквиру врсте и степена стручне спреме, по налогу
директора Друштва и заменика директора Друштва.
Директори огранака Друштва:
1. Бојан Атлагић - "ЕД Нови Сад", 21000 Нови Сад, Булевар ослобођења 100
Контакт тел. 021/520-422
факс: 021/520-422
e-mail [email protected]
2. Илија Маравић - "ЕД Суботица" 24000 Суботица, Сегедински пут 22-24
Контакт тел. 024/ 619-303
факс: 024/546-380
e-mail ilija.maravic @su.ev.rs
3. Слободан Стојков - "ЕД Зрењанин " 23000 Зрењанин, Панчевачка 46
Контакт тел. 023/ 525-226
факс: 023/525-243
e-mail slobodan.stojkov @zr.ev.rs
4. Мр Зоран Симендић - "ЕД Сомбор" 25000 Сомбор, Апатински пут бб
Контакт тел. 025/48-29-33
факс: 025/429-399
e-mail [email protected]
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 28. Фебруара 2013. године
13
5. Драган Марин - "ЕД Рума" 22000 Рума, Индустријска 2а
Контакт тел. 022/ 473-375
факс: 022/471-581
e-mail dragan.marin @ru.ev.rs
6. Ђорђе Фаор -"ЕД Сремска Митровица,"22000 Ср. Митровица, Фрушкогорска бб
Контакт тел. 022/ 631-321
факс: 022/ 630-222
e-mail djordje.faor @sm.ev.rs
7. Биљана Комненић -"ЕД Панчево," 13000 Панчево, Милоша Обреновића 6
Контакт тел. 013/ 306-100
факс: 013/2515-541
e-mail biljana.komnenic @pa.ev.rs
Опис овлашћења и надлежности директора огранка
- организовање и руковођење свим пословима који се обављају у огранку Друштва.
- спровођење и одговорност за извршавање свих налога и упутстава директора
Друштва, заменика директора Друштва, директора извршне функције за технички
систем и надлежних директора дирекција и центара Друштва.
- старање за обезбеђење успешног и рационалног обављања делатности огранка
Друштва, јединственог техничко-технолошког система и јединствене методологије у
извршењу других послова.
- старање о остваривању права запослених у огранку Друштва.
- обављање других послова у оквиру врсте и степена стручне спреме по налогу
директора Друштва, заменика директора Друштва, директора извршне функције за
технички систем и надлежног директора дирекције и центра.
Заменици директора огранка
1.Мирослав Паровић -"ЕД Нови Сад", 21000 Нови Сад,Булевар ослобођења 100
Контакт тел. 021/520-422
факс: 021/520-422
e-mail [email protected]
2. није попуњено место - "ЕД Суботица" 24000 Суботица, Сегедински пут 22-24
3. Богдан Јокановић - "ЕД Зрењанин " 23000 Зрењанин, Панчевачка 46
Контакт тел. 023/ 525-226
факс: 023/525-243
e-mail bogdan.jokanovic @zr.ev.rs
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 28. Фебруара 2013. године
14
4.није попуњено место - "ЕД Сомбор" 25000 Сомбор, Апатински пут бб
5.није попуњено место- "ЕД Рума" 22000 Рума, Индустријска 2а
6. није попуњено место -"ЕД Ср.Митровица,"22000 Ср.Митровица, Фрушкогорска бб
7. Новак Савановић -"ЕД Панчево," 13000 Панчево, Милоша Обреновића 6
Контакт тел. 013/ 306-013
факс: 013/355-004
e-mail [email protected]
Опис овлашћења и надлежности заменика директора огранка
- организовање ,координирање и руковођење задацима за које је задужен
- старање о јединственој примени закона општих прописа и аката у огранку у оквиру
своје надлежности
- замењује директора огранка у његовом одсуству
- обављање других послова у оквиру врсте и степена стручне спреме по налогу
директора огранка
Извршни директори за пословни систем у огранцима
1.Александар Јаковљевић-"ЕД Нови Сад",21000 Нови Сад,Булевар ослобођења 100
Контакт тел. 021/520-422
факс: 021/520-422
e-mail:[email protected]
2. Душко Петровић - "ЕД Суботица" 24000 Суботица, Сегедински пут 22-24
Контакт тел. 024/ 619-303
факс: 024/546-380
e-mail dusko.petrovic @su.ev.rs
3. др Миро Божић - "ЕД Зрењанин " 23000 Зрењанин, Панчевачка 46
Контакт тел. 023/ 525-226
факс: 023/525-243
e-mail miro.bozic @zr.ev.rs
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 28. Фебруара 2013. године
15
4. Александар Маливук - "ЕД Сомбор" 25000 Сомбор, Апатински пут бб
Контакт тел. 025/ 441-005
факс: 025/429-339
е-mail [email protected]
5.Aнкица Кнежевић- "ЕД Рума" 22000 Рума, Индустријска 2а
Контакт тел. 022/ 473-375
факс: 022/471-581
e-mail ankica.knezevic @ru.ev.rs
6. Драган Миловановић -"ЕД Ср.Митровица," 22000 Ср.Митровица,Фрушкогорска бб
Контакт тел. 022/ 631-321
факс: 022/630-222
e-mail dragan.milovanovic @sm.ev.rs
7. Татјана Живковић -"ЕД Панчево," 13000 Панчево, Милоша Обреновића 6
Контакт тел. 013/ 306-100
факс: 013/2515-541
e-mail tatjana.zivkovic @pa.ev.rs
Опис овлашћења и надлежности извршног директора за пословни систем
- организовање, руковођење и координирање радом организационих целина у оквиру
своје надлежности.
- обављање послова директора огранка у његовој одсутности.
- обављање и других послова у оквиру врсте и степена струче спреме,по налогу
директора и заменика директора огранка.
Извршни директори за технички систем у огранцима
1. Душан Чомић - "ЕД Нови Сад", 21000 Нови Сад, Булевар ослобођења 100
Контакт тел. 021/520-422
факс: 021/520-422
e-mail dusan.comic @ns.ev.rs
2. мр Игор Срејић - "ЕД Суботица" 24000 Суботица, Сегедински пут 22-24
Контакт тел. 024/ 619-303
факс: 024/546-380
e-mail igor.srejic @su.ev.rs
3. Миодраг Челекетић - "ЕД Зрењанин " 23000 Зрењанин, Панчевачка 46
Контакт тел. 023/ 525-226
факс: 023/525-243
e-mail miodrag.celeketic @zr.ev.rs
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 28. Фебруара 2013. године
16
4.Богољуб Павловић - "ЕД Сомбор" 25000 Сомбор, Апатински пут бб
Контак тел. 025/48-29-33
факс: 025/429-399
e-mail bogoljub.pavlovic @so.ev.rs
5. Душан Пилиповић - "ЕД Рума" 22000 Рума, Индустријска 2а
Контак тел. 022/ 473-375
факс: 022/471-581
e-mail [email protected]
6.Србислав Сарић - "ЕД Сремска Митровица," 22000 Сремска Митровица,
Фрушкогорска бб
Контакт тел. 022/ 631-321
факс: 022/ 630-222
e-mail srbislav.saric @sm.ev.rs
7. Зоран Кајан -"ЕД Панчево," 13000 Панчево, Милоша Обреновића 6
Контакт тел. 013/ 306-100
факс: 013/2515-541
e-mail zoran.kajan @pa.ev.rs
Опис овлашћења и надлежности извршног директора за технички систем
- организовање, руковођење и координирање радом организационих целина из своје
надлежности.
- креирање и спровођење технологије рада у огранку.
- дефинисање и организовање увођења нових технологија и савремених метода и
поступака.
- примењивање мера за извршење техничких послова и програма развоја текућих
послова и радних задатака и усклађивање процеса рада у технологији огранка.
- анализирање погона електроенергетског система и израђивање концепта,смерница и
планских докумената за програме развоја огранка ,као и оцењивање планова и
програма развоја сектора и других организационих целина
- координирање пословања са другим огранцима .
- обезбеђење услова (материјалних и кадровских) за рад акредитованих
лабораторија:За физичко хемијска и гасна испитивања трансформаторских уља; За
електрична испитивања енергетских трансформатора 20(10) /0,4kV и личних и
колективних заштитних средстава.
- обављање и других послова у оквиру врсте и степена струче спреме, по налогу
директора и заменика директора огранка.
ПОСЛОВИ које организациона јединица обавља :
Основни послови који се обављају у "Електровојводини" на нивоу Друштва и у
огранцима, утврђени су на бази основних принципа у складу са Статутом и другим
актима органа ЕПС-а, оснивачким актом, Правилником о организацији и
систематизацији послова и другим актима "Електровојводине"д.о.о.Нови Сад.
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 28. Фебруара 2013. године
17
Поједини послови
дистрибуције ел.енергије, изградња и поједини послови
одржавања и услуга, обављају се у огранцима друштва.
На нивоу Друштва остварује се фунција руковођења друштвом, спровођењем одлука:
1.Скупштине друштва: Управног одбора
ЈП ЕПС-а Београд и Овлашћених
представника Оснивача,
2. Генералног директора ЈП ЕПС
3. Директора "Електровојводине"
у функцији управљања Друштвом, представљања и заступања, обједињавања и
обезбеђења јединствене методологије у извршавању делатности "Електровојводине",
спољно-трговински послови из оквира делатности Друштва у складу са законом и
оснивачким актом, послови протокола, контроле пословања, односи с јавношћу,
купопродаја ел.енергије, набавка опреме и уређаја, координација рада, утврђивање
јединствене методологије рада, надзор над спровођењем јединствене методологије
рада, нормативни послови, послови припреме и израде техничке документације, део
кадровских послова као и сви други послови од заједничког интереса за Друштво.
Послови који се обављају у основним организационим облицима на нивоу
Друштва
а) Кабинет директора друштва
б) Служба
в) Центар
г) Дирекција
1.
Кабинет директора друштва
Биљана Барошевић, дипл. правник „Саветник директора Друштва“ обавља и
послове „Руководилац Кабинета“
Контакт тел. 021/ 425-166
факс: 021/422-847
e-mail [email protected]
У Кабинету директора друштва ( у даљем тексту Кабинет), обављају се послови за
потребе директора Друштва и заменика директора Друштва – директора извршне
функције за пословни систем.
- припрема и спровођење протокола и вођење евиденције о протоколарним
састанцима и посетама,
- административно-технички послови у вези са припремом, одржавањем и
евидентирањем састанака (пословни колегијум и други пословни и радни састанци
директора и заменика директора Друштва, овлашћеног представника оснивача и
интерног ревизора друштва) односи с јавношћу
- други административно-технички послови запослених који обављају стручне послове
у оквиру Кабинета.
Послови се обављају у оквиру ужих организационих целина - одељења.
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 28. Фебруара 2013. године
18
Опис овлашћења и надлежности руководиоца Кабинета
- руковођење радним процесима логистике рада директора Друштва.
- организовање и реализовање функционалне радне комуникације Кабинета са свим
организационим деловима Управе и огранака
- планирање рада, руковођење и координирање организационих делова и лица која
реализују своје дужности у оквиру Кабинета
- процесна контрола присутности на послу и одобравања одсустава по свим основама
запослених у Кабинету
- организовање, руковођење и координирање: послова протокола за потребе Друштва,
послова припреме и техничке обраде материјала за пословне састанке директора
Друштва, послова у складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног
значаја
- обављање и других послова у оквиру степена и врсте стручне спреме по налогу
директора Друштва.
Контакт подаци за директоре организационих целина чије навођење следи садржани
су у претходном тексту ове тачке Информатора .
Служба контролинга
Шеф службе – Сања Остојић,дипл.ек
Контакт тел. 021/ 4821 157
факс: 021/524 421
e-mail [email protected]
У Служби контролинга обављају се послови који обезбеђују ефикасније деловање
функције руковођења у Друштву:
-анализа ефективности и ефикасности пословања Друштва,
-периодична анализа остваривања задатих стратешких циљева и годишњих планова
пословања,
-анализа коришћења ресурса,
-идентификовање области потенцијалних побољшања пословања и рационалнијег
функционисања система,
-анализа доношења и реализације одлука,
-идентификовање потреба за унапређење информатичке подршке за управљање
ресурсима у Друштву.
Служба за унутрашњу контролу и
антикорипцијски тим
Шеф службе – Владан Јовановић,дипл.правник
Контакт тел. 021/ 4821 157
факс: 021/524 421
e-mail [email protected]
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 28. Фебруара 2013. године
19
У Служби за унутрашњу контролу и антикорупцијски тим обављају се послови
организовање и координирање рада у служби.
-координирање рада са другим службама, ради извршења задатака на испитивању
законитости рада, финансијског пословања и коришћења средстава у Друштву,
-организовање и учествовање у изради интерне регулативе из области рада службе
-израда периодичних извештаја о раду службе
-предлагање мера и решења за отклањање уочених неправилности
Дирекција за трговину електричном енергијом
Директор дирекције мр Бранислав Радовић
Послови трговине електричном енергијом обухватају послове набавке и продаје
електричне енергије, као и техничке послове везане за набавку и продају електричне
енергије као и послове односа са потрошачима:
- израда извештаја о најчешћим примедбама потрошача и упознавање руководства
друштва и огранака
- координација са осталим дирекцијама у циљу израде одговора потрошачима
- израда одговора потрошачима на конкретне примедбе, предлоге и рекламације
- координација са одговарајућим службама у огранцима по питањима односа са
потрошачима.
Послови се обављају у оквиру ужих организационих целина, сектора, службе и
одељења.
Дирекција за економско-финансијске послове
Директор дирекције, мр. Драгица Филиповић
Економско финансијски послови обухватају послове рачуноводства, економске и
финансијске послове.
Послови се обављају у оквиру ужих организационих целина, сектора и служби.
Дирекција за управљање
Директор дирекције Павел Зима, дипл.ел.инж.
Послови дирекције обухватају послове управљања и планирања конзума и послове
експлоатације.
Послови се обављају у оквиру ужих организационих целина, сектора и служби.
Дирекција за планирање и инвестиције
Директор дирекције Драган Бабић, дипл.ел.инж.
Послови дирекције обухватају послове инвестиција и изградње, планирања
дистрибутивних објеката,
дефинисање услова прикључења, као и послове
пројектовања.
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 28. Фебруара 2013. године
20
Послови се обављају у оквиру ужих организационих целина, сектора, служби
одељења.
и
Дирекција за корпоративне послове
Директор дирекције Синиша Пушкар, дипл.правник
Послови дирекције обухватају правне и опште послове, послове људских ресурса и
послове квалитета и заштите.
Послови се обављају у оквиру ужих организационих целина, сектора, служби и
одељења.
Центар за информатику и телекомуникације
Директор центра мр Горан Недић,
Послови центра обухватају послове информатике, телекомуникација и послове
техничког система управљања.
Послови се обављају у оквиру ужих организационих целина, служби и одељења.
Центар за јавне набавке
Директор центра Бранко Ратковић, дипл.ел.инж.
Послови центра обухватају послове набавке добара и услуга, послове набавке радова
и послове магацина и докуменатције.
Послови се обављају у оквиру ужих организационих целина – служби.
Послови на нивоу огранка
Послови који се обављају у огранцима у циљу вршења претежне делатности су:
- послови експлоатације који обухватају послове одржавања ЕЕО, послове мерења и
заштите и послове одржавања ЕЕ опреме и уређаја
- послови управљања који обухватају диспечерске и уклопничарске послове, послове
техничке подршке системима SDI и RTK и послове анализе погона и обраду техничке
документације
- послови енергетике и инвестиција обухватају послове енергетског планирања и
издавања одобрења за прикључење, а послови инвестиције обухватају планирање и
изградњу средње напонских и нисконапонских ЕЕО
- економско финансијски послови обухватају послове платног промета, ликвидатуре,
обрачуна зараде и пореских обавеза, плана и анализе и послове књиговодства
- послови трговине електричном енергијом обухватају претплатничке послове и
послове пријема мерних места контроле мерних места и одржавање мерних уређаја,
послове обрачуна потраживања, вођења аналитичких евиденција о потраживањима и
наплати по основу продате електричне енергије
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 28. Фебруара 2013. године
21
- послови логистике обухватају правне и опште послове, послове људских ресурса и
послове квалитета и заштите.
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И АНГАЖОВАНИХ ЛИЦА У
„ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА“д.о.о. Нови Сад
На дан 28.02.2013.год.
ДЕО ДРУШТВА
393
Просечан број ангажованих
лица по дану
18
479
87
384
64
300
9
299
11
310
92
239
44
103
36
2483
312
Број запослених
1. УПРАВА
2. "ЕД НОВИ САД"
3. "ЕД СУБОТИЦА"
4. "ЕД РУМА"
5. "ЕД СР.МИТРОВИЦА"
6. "ЕД СОМБОР"
7. "ЕД ЗРЕЊАНИН"
8. "ЕД ПАНЧЕВО"
УКУПНО
Планиран број запослених на дан 28.02.2013.год. је 2.469.
4.Опис функција старешина
Делокруг Скупштине Друштва чију функцију врши : Управни одбор ЈП ЕПС-а
непосредно и путем овлашћених представника Оснивача, свако у границама своје
надлежности, утврђен је оснивачким актом Друштва-пречишћен текст.
Управни одбор ЈП ЕПС-а Београд,
- др AЦА МАРКОВИЋ, председник
( подаци за контакт дати су у тачки 3 овог Информатора ).
Именован је решењем Владе Репулике Србије.
Управни одбор ЈП ЕПС-а одлучује
уз сагласност Владе о
изменама и допунама Одлуке о оснивању Друштва,
статусним променама, промени правне форме и престанку Друштва;
- доношењу Плана развоја и Годишњег програма пословања Друштва;
самостално о
повећању и смањењу основног капитала Друштва;
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 28. Фебруара 2013. године
22
- додатним уплатама
промени делатности
промени пословног имена и седишта Друштва
именовању и разрешењу директора Друштва о заради, односно накнади или
начелу за утврђивање накнаде директора и овлашћеном лицу за потписивање уговора
са директором у складу са законом,
- стицању и располагању имовином велике вредности у складу са законом којим се
уређује правни положај привредних субјеката
- располагању имовином веће вредности Друштва
- расподели добити и начину покрића губитака,
- покретању поступка ликвидације, именовању ликвидационог управника и усвајању
ликвидационог биланса и извештаја ликвидационог управника
- стицању удела у другим правним лицима, као и њиховом отуђењу или оптерећењу
- образовању и престанку огранака Друштва и одређивању, односно промени
заступника огранка и обиму његовог овлашћења;
Овлашћени представници Оснивача путем којих Управни одбор ЕПС-а, обавља
функцију Скупштине Друштва
мр ДРАГАН ВЛАИСАВЉЕВИЋ, дипл.инж.
Одређен је Одлуком Управног одбора ЕПС-а бр I-599/7 од 04. 07.2007.
проф. др ДУШАН ГВОЗДЕНАЦ
Одређен је Одлуком Управног Одбора ЕПС-а бр.2873/12-11 од 18.11.2011.год.
МИЋКО ОСТОЈИЋ, дипл.ек.
Одређен је Одлуком Управног Одбора ЕПС-а бр.2873/12-11 од 18.11.2011.год.
( подаци за контакт дати су у тачки 3 овог Информатора.)
одлучују о
- одређивању осталих заступника Друштва и утврђивању обима, односно
ограничења овлашћења заступника, као и опозиву овлашћења за заступање
- издавању и опозиву прокуре
- усвајању извештаја о редовном и ванредном попису имовине и обавеза Друштва
- усвајању финансијских извештаја и извештаја ревизора
- усвајању извештаја директора који се подноси у складу са законом и оснивачким
актом - пречишћен текст
- приговорима на одлуке о појединачним правима запослених када је приговор по
прописима допуштен
- другим питањима из делокруга скупштине друштва у складу са законом и оснивачким
актом - пречишћен текст
УПРАВА ДРУШТВА
Срђан Кружевић,
директор Друштва, "Електровојводина," д.о.о. Нови Сад,
заступа Друштво у складу са оснивачким актом друштва бр.1.50.1.-3526/1 од
29.03.2012. (пречишћен текст)
( подаци за контакт дати су у тачки 3 овог Информатора.)
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 28. Фебруара 2013. године
23
Директора Друштва бира и разрешава Управни одбор оснивача, на предпог генералног
директора Оснивача. Именован је Одлуком Управног одбора ЕПС-а, бр. 1.10.-12850/1
од 21.12.2012.године.
Др Петар Загорчић, дипл.ек. заменик директора друштва - директор извршне
функције за пословни систем именован је Одлуком овлашћеног представника
оснивача бр.1.50.2-7526/4 од 13.07.2009.год.
( подаци за контакт дати су у тачки 3 овог Информатора ).
Подаци о руководиоцима у друштву дати су у тачки 3 овог Информатора.
5.Опис правила у вези са јавношћу рада
Комуникација с јавним гласилима се спроводи у складу са:Законом о информисању
(Сл.гл.РС бр.43/03, 61/05 и 71/09) Одлуком о информисању у Друштву, Упутством
„Интерна и екстерна комуникација„ УП-ОСЈ-04.
Комуникација са јавним гласилима дефинисана је Процедуром „Комуникација са јавним
гласилима“ PR-OSJ-01 као делом документа система менаџмента квалитетом,
заштитом животне средине, здравља и безбедности на раду у Друштву.
Процедуром су дефинисане све активности потребне за управљање процесом
комуницирања с јавним гласилима, редослед и носиоци активности, њихове
надлежности и одговорности, начин место и време спровођења. Процедура се
обавезно примењује у Одељењу за односе с јавношћу Кабинета и у огранцима.
Активности комуникације с јавним гласилима дефинисане су Годишњим планом
комуникације с јавним гласилима.
Иницијативу за почетак успостављања комуникације може покренути: менаџмент
Друштва, Сектор за односе с јавношћу ЕПС-а, Одељења за односе с јавношћу у
Кабинету (у даљем тексту: Одељење) и новинар јавног гласила.
Комуникацију са јавним гласилима и локалним медијима о питањима из најужег
делокруга свог рада остварују и огранци Друштва, у складу са Одлуком о
информисању
у Друштву и , Обавезном инструкцијом о начину поступања у
комуникацији с јавношћу и интерном пословном комуницирању у Друштву поводом
прекида у снабдевању купаца електричном енергијом.
У Одељењу се израђује анализа комуникације с јавним гласилима на месечном и
годишњем нивоу и сачињава Месечни и Годишњи извештај.
Текст наведених прописа и правила може се преузети у Кабинету Одељење за односе
с јавношћу у седишту Друштва.
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 28. Фебруара 2013. године
24
5.1. Порески идентификациони број „Електровојводина“д.о.о.Нови Сад
102040644
5.2. Радно време „Електровојводина“д.о.о.Нови Сад, Управа друштва: од 7.0015.00 (понедељак – петак), за огранке: како је то у табели тачка 5.3. наведено. У
посебном режиму рада (смене , турнуси) су одговарајуће техничке службе : 24,00h
(понедељак – недеља )
5.3.Физичка и електронска адреса и контакт телефони Управе Друштва и
органака, као и службеника - овлашћених лица за
поступање по захтевима за
приступ информацијама од јавног значаја наведени су у табели како следи
радно време
контакт телефони
Управа друштва
7.00-15.00 h
(клизно радно време, са толеранцијом од 45 минута:
Нови Сад
Биљана Барошевић
- 6.45-7.30
021/48 21-003
e-mail biljana.barosevic @ev.rs
- 14.45-15.30)
7.00-15.00 h
(клизно радно време, са толеранцијом од 45 минута
- 6.45-7.30
Синиша Пушкар
021/521-755
- 14.45-15.30)
e-mail [email protected]
„ЕД Нови Сад“ ЕД Нови Сад
7.00-15.00 h
Бојан Атлагић 021/520-422
e-mail [email protected]
„ЕД Суботица“ Суботица
6.30-1 .30 h
Илија Маравић
024/619-303
e-mail [email protected]
„ЕД Рума“ Рума
7.00-15.00 h
Драган Марин 022/473-375
e-mail [email protected]
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 28. Фебруара 2013. године
25
„ЕД Сремска Митровица“
Сремска Митровица
7.00-15.00 h
Ђорђе Фаор
22/631-321
e-mail [email protected]
„ЕД Сомбор“ Сомбор
6.30- 4.30 h
мр Зоран Симендић
025/48-29-33
e-mail [email protected]
„ЕД Зрењанин“ Зрењанин
6.30-14.30 h
Слободан Стојков
023/525-226
e-mail [email protected]
„ЕД Панчево“ Панчево
7.00-15.00 h
Биљана Комненић
013/306-100
e-mail [email protected]
5.4. Контакт подаци лица које је овлашћено за сарадњу са новинарима и јавним
гласилима
Управа друштва
7.00-15.00 h
(клизно радно време, са толеранцијом од 45 минута:
Нови Сад
Александра Јанчић Ракичевић
021/525-976
021/422-798
- 6.45-7.30 h
- 14.45-15.30 h
021/4821-012
e-mail [email protected]
5.5. У Друштву се не примењује поступак за добијање идентификационих обележја за
праћење рада органа
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 28. Фебруара 2013. године
26
5.6. Запослени који контактирају са странкама и купцима дужни су да легитимације у
одговарајућем PVC омоту носе на предњој левој страни одеће у висини груди, или
прикачене на траку која се носи око врата
На картици је логотип Друштва, затим следи назив: Привредно друштво за
дистрибуцију електричне енергије“ Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад и логотип ЕПСа односно оснивача , фотографија, име и презиме запосленог, назив организационе
целине из које је запослени и број картице.
5.7. За лица са инвалидитетом изграђена је бетонска косина, како би се омогућо
приступ
просторијама
„Електровојводина“д.о.о.
Нови
Сад
и
то:
у
Електродистрибуцијама Нови Сад, Сремска Митровица, Сомбор и Зрењанин. За сада
у Електродистрибуцијама Суботица, Панчево и Рума не постоји изграђен приступ за
инвалиде.
5.8. Могућност присуства седницама: не може се применити.
5.9. У „Електровојводини“д.о.о. Нови Сад је дозвољено аудио и видео снимање
објеката у складу са процедуром PR- OSJ-01 „Комуникација са јавним гласилима„
5.10. Аутентична тумачења, стручна мишљења и правни ставови у вези са прописима,
правилима и одлукама којима се уређује јавност рада у Друштву не постоје.
6.Списак најчешће тражених информација од јавног значаја
О ценовнику за продају ел.енергије
Објашњење рачуна купаца из категорије "домаћинство"
Цена поновног прикључења
О могућности репрограма старог дуга или плаћање на рате
О потрошњи ел.енергије
Проценат наплате
Неовлашћено коришћење ел.енергије
Замена бројила, број, трошкови, старост дотрајалних бројила
Могућност плаћање електронским картицама
Наплата РТВ претплате путем рачуна за утрошену ел.енергију
О броју захтева за ослобођење од плаћања РТВ и да ли се и даље могу подносити
захтеви
Радно време шалтера
Попусти за утрошену ел.енергију и РТВ претплату
Колико износи накнаде Друштву од РТВ претплате
Стање електроенергетског система Друштва
Права на попуст за социјално угрожена лица
Информације се траже путем телефонских позива, дописом, мејлом, факсом или на
лицу места у пословним просторијама „Електровојводине“д.о.о.Нови Сад.
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 28. Фебруара 2013. године
27
Надлежна служба која пружа одговоре на питања грађана је Одељење за односе са
јавношћу у Кабинету . Подаци за контакт : тел.: 021/525-976 , 021/422-798, факс 021/4821012 , e-mail [email protected]
Одговоре на ова и слична притања налазе се на екстерном сајту
„Електровојводине“д.о.о. Нови Сад www.elektrovojvodina.rs.
2012. година:
Управа Друштва
Захтев од 08.02.2012.год.
Захтев број: 1.50.-1677/1 од 08.02.2012.године, којим је тражилац информације,
захтевао одговор да ли „Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад, поседује информацију за
ЈН број: 1.10.-0286-11 (партија 1 и партија 2).
Наведени захтев тражиоца одбијен је решењем овлашћеног лица број: 1.50.-1677/2 од
23.02.2012.године, из разлога што је утврђено да је тражилац информације овлашћено
лице понуђача, у поступку јавне набавке број 1.10-0286-11, која се води код
"Електровојводина" д.о.о. Нови Сад, као и да је понуђач правно лице, које је
неблаговремено поднело захтев за увид у документацију предметне јавне набавке и,
пропустило законски рок за подношење захтева из члана 10. Закона о јавним
набавкама.
Подношењем предметног захтева, у својству физичког лица, тражилац информације је
учинио злоупотребу слободног приступа информацијама од јавног значаја из члана 13.
Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја. Наведеним решењем
тражилац информације поучен је о правном леку који има право уложити против
одбијајућег решења.
Захтев од 23.03.2012.год.
Захтев број: 1.63.-3296/1 од 23.03.2012.године, којим је Тражилац информације тражио
приступ информацији о Уговорима чији предмет је јавнa набавкa услуга - израда и
испорука образаца А4 и коверата за машинско инсертовање са амбалажом, партија 2.„коверте за машинско инсертовање са амбалажом“, ЈН број: 1.10-0286-11.
Тражиоцу информације је у складу са
чланом 16. став 3. Закона, упућено
Обавештење да "Електровојводина" д.о.о. Нови Сад, из оправданих разлога није у
могућности да му у року прописаном чланом 16. став 1. Закона, омогући приступ
траженим информацијама од јавног значаја, те је одређен накнадни рок од 40 дана, у
коме ће бити обавештен о поседовању информације.
Дана 03.05.2012. године, у року одређеном наведеним Обавештењем, у складу са
Законом, тражиоцу информације упућено је ново Обавештење, којим су достављене
следеће информације:
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 28. Фебруара 2013. године
28
Обавештавамо Вас да је обавештење о Уговору закљученом са „Беотелепром“ д.о.о.
Београд број: 1.40.3-12955/1, објављено у „Сл. гласник РС“ број: 99 од 27.12.2010.
године. Предметни Уговор закључен је дана 17.12.2010.године, на период од 12
месеци;
Обавештавамо Вас да је обавештење о Уговору закљученом са „Беотелепром“
д.о.о. Београд, број:1.63.1-11623/13, дана 28.11.2011.године, објављено у „Сл.
гласник РС“ број: 91 од 02.12.2011.године;
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад неће омогућити остваривање права на
приступ информацији из тачке 3. Захтева, којим Тражилац захтева копију
постојећег или постојећих купопродајних уговора закључених између
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад и „Беотелепром“ д.о.о. Београд, чији је
предмет набавка добра: „Коверте за машинско инсертовање са амбалажом“, из
разлога заштите интереса свих понуђача у ЈН број: 1.10-0286-11, због
покренутог поступка заштите права, до његовог окончања пред Републичком
комисијом за заштиту права.
Са образложењем да је "Електровојводина" д.о.о. Нови Сад, у накнадно утврђеном
року, у складу са чланом 16. став 3. Закона, тражиоцу доставила информације из тачке
1. и 2. Захтева.
Истовремено, на основу члана 9. став 1. тачка 2. и 5. Закона, "Електровојводина" д.о.о.
Нови Сад није омогућила остваривање права из тачке 3. Захтева тражиоцу, из разлога
заштите законом заштићених интереса свих понуђача у поступку јавне набавке број ЈН
1.10-0286-11.
Сходно наведеном, имајући у виду чињеницу да је у поступку предметне јавне набавке,
покренут правно уређен поступак заштите права, који се води пред Републичком
комисијом за заштиту права, ради законског спровођења предметног поступка и
заштите интереса свих понуђача који у конкретном случају претежу над интересом за
приступ информацији, „Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад није омогућила тражиоцу
остваривање права из тачке 3. Захтева.
Захтев од 20.06.2012.год.
Захтев се односи на право странке да оствари увид у докуметацију Електровојводине
потребну за вођење поступка против те исте странке.
Странци је одговорено дописом бр. 23980/2 од 26.06.2012. године, а Поверенику
дописом бр.1.50.-6442/5 од 27.06.2012. године, са информацијом да разлози за
непоступање по захтеву пуномоћника странке леже у чињеници да је против лица
поднета кривична пријава, те се сви подаци којима Друштво располаже сматрају као
подаци потребни за вођење тог кривичног поступка, а подаци који странци стоје на
располагању се налазе у МУП-у тако да их пуномоћник може прибавити од МУП-а.
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 28. Фебруара 2013. године
29
Захтев од 07.08.2012. год.
Захтевом бр.1.50.1.- 8139/1 тражени су подаци о спонзорствима и донацијама
одобреним од стране Друштва у периоду 2009-2012 године. Од стране
"Електровојводина" д.о.о. Нови Сад запримљен је допис Повереника за информације
од јавног значаја и заштиту података о личности, бр. 07-00-01979/2012-03, којим је
достављена и жалба због непоступања Друштва по захтеву жалиоца за приступ
информацијама од јавног значаја коју је поднео, како је у тој жалби навео дана
22.06.2012. године.
Дописом бр. 1.50.1.-8139/3 од 14.08.2012. године "Електровојводина" д.о.о. Нови Сад
Вас је обавестила да наведени захтев од 22.06.2012. године, никада није био
запримљен од стране "Електровојводина" д.о.о. Нови Сад, већ се Друштво са њим
упознало тек након пријема цитираног дописа Повереника за информације од јавног
значаја и заштиту података о личности.
Имајући у виду чињеницу да се захтев односио на обимну документацију из евиденције
која се тиче пословања Друштва у периоду од 4 године, донацијама и спонзорствима
"Електровојводина" д.о.о. Нови Сад у периоду 2009-2012 године, то смо за њено
прикупаљање и обраду, у складу са чланом 16 Закона о слободном приступу
информација од јавног значаја, одредили смо накнадни рок за њено пружање, о чему
је обавештен тражилац информације.
Дописом бр. 1.50.1. 8139/4 од 13.09.2012. год. тражене информације о одобреним
спонзорствима и донацијама у периоду 2009-2012.година, исказане у табелама
„Електровојводина" д.о.о. Нови Сад су пружене подносиоцу захтева.
Захтев од 01.08.2012. год.
Захтевом бр.1.50.1- 7966/1
адвоката X Y
тражени подаци о заступању
Друштва од стране
По захтеву је поступљено дописом бр. 1.50.1.- 7966/2 од 09.08.2012. године, којим су
тражиоцу пружене информације о заступању тог лица Елетровојводина“ д.о.о. Нови
Сад. Објашњено је да ЕВ са адвокатом X Y нема, нити је икада имала закључен
уговор о пружању адвокатских услуга.
Захтев од 21.08.2012. год.
Захтевом је тражилац захтевао информације у вези јавне набавке НС 56/11 на основу
које је закључен уговор са „Aigo Business System“д.о.о. Београд.
Дописом бр. 1.50.1.- 8535/4 од 30.08.2012. године, имајући у виду чињеницу да се
захтев односио на обимну документацију из евиденције, за њено прикупаљање и
обраду, у складу са чланом 16 Закона о слободном приступу информација од јавног
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 28. Фебруара 2013. године
30
значаја, одређен је накнадни рок за њено пружање, о чему је обавештен тражилац
информације
Сва докуменатција
у року из члана 16 Закона пружена је тражиоцу дописом бр.
1.50.1.-8535/5 од 21.09.2012. године.
Захтев од 20.09.2012. год
Којим је упућен захтев за приступ информацији о трошковима које је
"Електровојводина" д.о.о. Нови Сад имала по уговору бр. 8634 од 19.08.2011. којим су
донирана новчана средства на име организовања пријема поводом отварања
птредставништва Владе АП Војводина у Бриселу. Тражиоцу је дана 25.09. 2012. год.
дописом бр. 1.50.1.- 9471/2 одговрено и достављени су му сви тражени подаци..
Захтев од 06.11.2012. год.
Странка захтевала податке од "Електровојводина" д.о.о. Нови Сад, дана 06.11.2012.
године, бр.1.50.1.- 11901/2 којим је затражено да "Електровојводина" д.о.о. Нови Сад
достави „Потврду“ којом се утврђује датум штампања Опомене издате због
неизвршених обавеза за испоручену електричну енергију као и хронолошки преглед
догађаја за период 01.01.2007. године – 31.12.2008. године. Странци одговорено.
Захтев од 14.11.2012. год
"Електровојводина" д.о.о. Нови Сад, је путем електронске поште, на адресу Public
relations centra, дана 14.11.2012. године, примила захтев за приступ информацији од
јавног значаја,којом је тражена копија уговора чији је предмет
заступање
Електровојводина" д.о.о. Нови Сад, пред судовима опште и посебне надлежности,
закључен са одређеном адвокатском канцеларијом из Новог Сада.
Захтев од 20.11.2012. год.
Захтев се односи на неусклађеност рачуна за испоручену електричну енергију
„Електровојводине“ д.о.о. Нови Сад, са Законом о финансијама, односно подносилац
захтева је истакао да се радио-телевизијска претплата не може наплаћивати преко
рачуна за утрошену електричну енергију, обзиром да поменути закон не познаје
институт обједињених рачуна. Странци је одговорено у законом остављеном року, да
оператор дистрибутивног система електричне енергије „Електровојводина“ д.о.о. Нови
Сад, поступа по законској обавези, прописаној чланом 83. Закона о радиодифузији.
Такође, странка је упућна да, уколио сматра да постоји сукоб закона, исто истражи
преко институција Републике, јер „Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад није за то
надлежна.
Захтев од 22.11. 2012. год.
Подносилац захтева је захтевао фотокопије свих уговора којима је регулисано
заступање „Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад пред судовима опште и посебне
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 28. Фебруара 2013. године
31
надлежности у 2012. години. Странци је одговорено у законом остављеном року,
навођењем и достављањем наведених уговора (укупно седам уговора о пружању
адвокатских услуга).
Захтев од 07.12.2012.
Странка захтевала допуно података у погледу захтева бр.1.50.1.- 11901/2 , дана
07.12.2012. године. Захтеву одговрено дописом бр. 11901/7.
У огранку „Електродистрибуција Зрењанин“ Зрењанин
Дописом број 4.10-12913/3 од 27.01.2012.године, странци је извршена је допуна
Одговора бр.4.10.-10622/2 од 11.11.2011.године, тако да је странка обавештена да јој
се стављају на увид документа која садрже тражену информацију. Такође је
обавештена да привредно друштво не располаже другим информацијама које су
тражене.
У огранку „Електродистрибуција Нови Сад“ Нови Сад
Захтев од 16.03.2012.год.
Електровојводина" д.о.о. Нови Сад, огранак "Електродистрибуција Нови Сад" Нови
Сад, је у току месеца марта 2012, године примила један захтев Службе извршних
органа Града Новог Сада, односно Отворене канцеларије, дана 16.03.2012. године,
број: 2.10.-10563/1, којим је тражена информација о плановима за електрификацију
насеља Ливаде у Сремској Каменици.
Дописом број: 2.20.3.-10563/2, одговорено је да је "Електродистрибуција Нови
Сад" упозната са проблемом на потезу Ливаде, обзиром на број поднешених захтева
за издавање Решења о одобрењу за прикључење које су поднели власници викендица
и стамбених објеката. У складу са тим, "Електродистрибуција Нови Сад" је предузела
одговарајуће мере, односно да је сачињено техничко решење и инвестициони програм
"ТС Ливаде,"
након
чије реализације,
односно
изградње недостајућих
електроенергетских објеката ће бити могуће прикључење објеката на том потезу.
Такође, наведено је да је пројекција рокова за сада тешко могућа, обзиром на
захтеван део решавања имовинско-правних односа са бројним власницима
катастарских парцела на којима је техничким решењем предвиђена изградња и
постављање наведених електроенергетских објеката.
Захтев од 15.05.2012.год.
У току маја месеца 2012. године, у "Електровојводина" д.о.о. Нови Сад огранак
"Електродистрибуција Нови Сад" Нови Сад, стигао је један захтев од Покрајинског
омбудсмана, број: 2.10.2-13679/2 од 15.05.2012. године, којим је захтевано изјашњење
огранка по представци странке из Сремских Карловаца.
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 28. Фебруара 2013. године
32
Надлежна служба огранка је Покрајинском омбудсману дана 28.05.2012. године,
упутила допис број: 2.20.3.-13679/3, којим је одговорено да су у предметном поступку
за прикључење, односно раздвајање инсталација, објекта странке, предузете радње у
складу са Законом о општем управном поступку, односно спроведен је посебан
испитни поступак у циљу тачног утврђења одлучујућих чињеница и чињеничног стања,
да су предузета два увиђаја на лицу места, одржане две усмене расправе, након чега
је усвојен захтев странке и странци издато Решење о Одобрењу за прикључење дана
09.05.2012. године, на које се странка у општем року није жалила.
Захтев од 08.06.2012.год.
У току јуна месеца 2012. године, у "Електровојводина" д.о.о. Нови Сад огранак
"Електродистрибуција Нови Сад" Нови Сад, стигао је један захтев од Покрајинског
омбудсмана, број: 2.20.3.-22624/1 од 08.06.2012. године, којим је захтевано изјашњење
огранка по представци странке из Новог Сада.
Дописом огранка "Електродистрибуција Нови Сад" Нови Сад, број: 2.20.3.-22624/2 од
13.06.2012. године, упућеног Покрајинском омбудсману, у погледу питања Омбудсмана
да ли ће се, и када, изврштити повраћај уплаћених новчаних средстава странци,
обзиром да је одустао од Одобрења за прикључење објекта: пумпа за наводњавање у
Ченеју, одговорено је да је странци Решењем број: 312-1825-2.30.2/11 од 13.03.2012.
године, одобрен повраћај уплаћених новчаних средстава, као и да је странка средства
преузела на благајни "Електродистрибуције Нови Сад" Нови Сад, и то у току марта
месеца 2012. године.
7.Опис надлежности, овлашћења и обавеза
„Електровојводина“д.о.о. Нови Сад, у складу са оснивачким актом-пречишћен текст
послује у оквиру ЕПС-а, са конзумним подручјем на укупној територији АП Војводине.
Претежна делатност друштва је: Дистрибуција електричне енергије и управљање
дистрибутивним системом (подгрупа: 3513)
Друштво управља и располаже својом имовином у складу са законом и оснивачким
актом-пречишћен текст.
Друштво не може да отуђи објекте и друге непокретности, као и постројења и друга
средства која су у функцији обављања делатности дистрибуција електричне енергије и
управљање дистрибутивним системом.
Друштво планира рад и развој, у складу са планским актима Оснивача и утврђеним
циљевима развоја делатности производње електричне енергије и других делатности
које Друштво обавља, ради стварања услова за сигурно квалитетно и поуздано
снабдевање купаца електричном енергијом и унапређење заштите животне средине.
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 28. Фебруара 2013. године
33
Планови и програми рада и развоја Друштва доносе се у складу са законом, плановима
и програмима рада и развоја и годишњим програмима пословања Оснивача (ЕПС).
Друштво је дужно да на подручју коje снабдева електричном енергијом - АП Војводина,
трајно обезбеђује сигуран, поуздан и ефикасан рад дистрибутивног система, да при
пројектовању, изградњи, реконструкцији. одржавању и коришћењу епектроенергетских
дистрибутивних објеката предузима мере за повећање енергетске ефикасности и мере
заштите животне средине, као и да свим заинтересованим лицима омогућава приступ
дистрибутивном систему под једнаким, недискриминаторним условима.
Ради извршавања обавеза из претходног става ове тачке Информатора, Друштво je у
пословном одлучивању и обављању послова независно у оквирима утврђеним
годишњим програмом пословања.
Осим претежне делатности, Друштво обавља и следеће делатности:
3514 Трговина електричном енергијом
4222 Изградња електричних и телекомуникационих водова
4321 Постављање електричних инсталација
4329 Остали инсталациони радови у грађевинарству
4399 Остали непоменути специфични грађевински радови
4941 Друмски превоз терета
5520 Одмаралишта и слични објекти за краћи боравак
6110 Кабловске телекомуникације
6120 Бежичне телекомуникације
6130 Сателитске телекомуникације
6190 Остале телекомуникационе делатности
6201 Рачунарско програмирање
6203 Управљање рачунарском опремом
6311 Обрада података, хостинг и сл.
7112 Инжењерске делатности и техничко саветовање
7120 Техничко испитивање анализе
Друштво обавља спољнотрговинске послове из оквира своје делатности у складу са
законом и оснивачким актом (пречишћен текст).
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 28. Фебруара 2013. године
34
8. Опис поступања у оквиру надлежности, овлашћења и обавеза
Друштво je у обављању своје делатности самостално и одговорно за пословање у
складу са законом, оснивачким актом и плановима и програмима рада и развоја.
Друштво континуирано испоручује ел.енергију одговарајућег квалитета.
У оквиру вршења дистрибутивне делатности “Електровојводина“ д.о.о.Нови Сад
издаје, на захтев странке – потенцијалног купца, одобрење за прикључење решењем.
На основу решења закључује се, са странком, уговор о продаји ел.енергије .
Закључењем уговора о продаји ел.енергије, странка стиче статус купца.
Трошкове прикључења сноси подносилац захтева.
Друштво је дужно на основу Закона о енергетици (Сл. гл. РС бр. 57/2011) Уредбе о
условима за испоруку ел. енергије (Сл. гл. РС бр. 107/2005) и Одлуке о утврђивању
Методологије о критеријумима и начину одређивања трошкова прикључка на систем
за пренос и дистрибуцију ел. енергије (Сл. гл. РС бр. 60/2006 и бр.9/2009 ).
да:
- изврши прикључење купца ако су испуњени прописани услови
- купцу трајно и континуирано испоручује ел.енергију одговарајућег квалитета
- пре обуставе ел.енергије купцу достави писмену опомену о разлозима због којих му
може бити обустављена испорука
- у рачуну за електричну енергију тарифном купцу исказује све остварене попусте у
складу са Одлуком о одобравању попуста на цену електричне енергије, ЈП ЕПС-а
бр.773/12 -11 од 28.02.2011.год. и Упутством за примену Одлуке од 30.03.2011.године
појединачно према следећем редоследу :
- попуст за кориснике права на материјално обезбеђење породице и купце који су у
стању изузетне социјалне потребе (Одлука о попусту у плаћању цене ел.енергије ЈП
ЕПС, бр.I 382/8-08 од 24.03.2008.
- додатни попуст од 15% на цену електричне енергије тарифним купцима
„домаћинства“, који ће се примењивати шест месеци почев од рачуна за утрошену
елекричну енергију у октобру 2012. године, под условом да месечна потрошња
електричне енергије износи од 1 до 500 kWh и да купац нема дуговања за електричну
енергију и да у року доспећа измирује текућу обавезу (Одлука о одобравању додатног
попуста на цену електричне енергије ЈП ЕПС, бр.2397/3-12 од 5.октобра 2012. године.)
- попуст од 5% за извршење новчане обавезе у року, за утрошену електричну
енергију (Одлука Управног одбора ЈП ЕПС бр. 8218/5 од 19.06.2003).
- камата на неизмирена дуговања обрачунава се у складу са Законом о затезној
каматној стопи, који је објављен у Сл.гл. РС бр.1119/12 од 17.12.2012.године и који је
ступио на снагу 25.12.2012.
- у складу са Одлуком Уставног суда Србије број Iуз-82/2009 ( СЛ. гл.РС бр. 73/12.)
камата на неизмирена дуговања обрачунава се применом метода простог интересног
рачуна.
-на препоруку Владе Републике Србије, Управни одбор ЈП „Електропривреде Србије“
донео је одлуку бр. 860/4-13 од 22.02.2013.године којом се утврђују јединствени услови
за поступање ЈП“Електропривреда Србије“ и привредних друштава за дистрибуцију
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 28. Фебруара 2013. године
35
електричне енергије у регулисању старог дуга купаца електричне енергије који је
доспео на наплату 31.12.2012.године.
- општа стопа пореза на додату вредност од 20% примењује се од 1.октобра 2012.
године на рачунима за електричну енергију у складу са Законом о изменама и
допунама закона о порезу на додату вредност („Сл.гласник РС“ бр.93/2012. од
28.09.2012. године.)
- обавештава тарифне купце о свим променама услова за испоруку ел.енергије
- врши наплату РТВ претплате у име и за рачун РТС-а
Подаци о службама у Друштву надлежним за спровођење ових обавеза и овлашћења
дати су у тачки 3 овог Информатора.
Показатељи квалитета испоруке електричне енергије по деловима
Друштва
Квалитет електричне енергије подразумева, поред осталих елемената континуитет
испоруке, односно расположивост електричне енергије.
Под прекидом испоруке електричне енергије кориснику дистрибутивног система (купцу)
сматра се напон на месту испоруке електричне енергије нижи од 1% називног напона.
Трајање прекида је време од почетка прекида до тренутка успостављања напајања.
Према врсти прекид може бити планиран и непланиран. Планиран прекид је прекид
који се претходно договори уз обавезу обавештавања купаца о прекиду, минимално 24
часа пре настанка. Непланирани прекид је прекид који је изазван пролазним или
трајним кваром и његово време настанка није познато.
Неиспоручена електрична енергија планираног и непланираног прекида је производ
испале снаге и трајања прекида. Исказује се за сваки Oгранак, и укупни за ЕВ, на
месечном и годишњем нивоу. Исказује се у (MWh).
Средња неиспоручена електрична енергија је количник неиспоручене електричне
енергије и броја купаца. Исказује се у (КWh/купцу).
Пресечна дужина прекида је просечно време за планиране и непланиране прекиде.
Добија се као количник укупног трајања прекида и броја прекида, (min/прекиду).
SAIDI (System Average Inerruption Duration Index) – Просечно трајање дужих прекида
напајања корисника система.
SAIFI (System Average Interruption Frequency Index) – Средња учестаност прекида
напајања односно просечан број дужих прекида.
CAIDI (Customer Average Interruption Duration Index) – Просечно трајање прекида
напајања од испада до успостављања напајања корисника дистрибутивног система.
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 28. Фебруара 2013. године
36
„ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ИСПОРУКЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
ПО ДЕЛОВИМА ДРУШТВА ЗА 2012. ГОДИНУ“
Број корисника
Oгранци ЕВ
Трајање прекида (min)
35 kV
20 kV
10 kV
Укупно
СН
0,4 kV
Укупно
Неплан
Планиран
Укупно
ЕД НОВИ САД
1
169
255
425
277908
278333
81124
222129
303253
ЕД СУБОТИЦА
0
220
46
266
141149
141415
49303
151536
200839
ЕД ПАНЧЕВО
1
143
57
201
135399
135600
39049
94414
133463
ЕД ЗРЕЊАНИН
0
167
102
269
118071
118340
48729
153920
202649
ЕД СОМБОР
0
174
0
174
114504
114679
49682
105086
154768
ЕД РУМА
0
130
23
153
92460
92613
51115
75485
126600
ЕД С.
МИТРОВИЦА
3
52
10
65
44218
44283
17647
58529
76176
5
1054
493
1552
923710
925262
336649
861099
1197748
УКУПНО
Огранци ЕВ
Укупан број прекида
Непланиран
Планиран
Укупно
ЕД НОВИ САД
705
1676
2381
ЕД СУБОТИЦА
593
995
1588
ЕД ПАНЧЕВО
410
529
939
ЕД ЗРЕЊАНИН
513
799
1312
ЕД СОМБОР
752
578
1330
ЕД РУМА
391
416
807
ЕД С.
МИТРОВИЦА
156
438
594
3520
5431
8951
УКУПНО
Огранци ЕВ
Неиспоручена ел. енергија
(MWh)
Средња неиспоручена
ел. енергија (kWh/купцу)
Просечна дужина прекида
(min/прекиду)
Неплан.
План.
Укупно
Неплан
План.
Укупно
Неплан
План.
Укупно
ЕД НОВИ САД
821
1632
2453
2,95
5,86
8,81
115
133
127
ЕД СУБОТИЦА
714
834
1548
5,05
5,90
10,95
83
152
126
ЕД ПАНЧЕВО
603
1432
2035
4,45
10,56
15,01
95
178
142
1124
2141
3265
9,50
18,09
27,59
95
193
154
ЕД СОМБОР
448
514
962
3,90
4,48
8,39
66
182
116
ЕД РУМА
423
586
1008
4,57
6,32
10,89
131
181
157
ЕД С.
МИТРОВИЦА
178
329
507
4,02
7,44
11,46
113
134
128
4311
7468
11779
4,66
8,07
12,73
96
159
134
ЕД ЗРЕЊАНИН
УКУПНО
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 28. Фебруара 2013. године
37
Број корисника без напајања
Огранци ЕВ
Укупно
35 kV
20 kV
10 kV
0,4 kV
Укупно
ЕД НОВИ САД
11
1848
1134
1526512
1529505
ЕД СУБОТИЦА
0
1788
3020
1165581
1170389
ЕД ПАНЧЕВО
0
1827
1103
1112084
1115014
ЕД ЗРЕЊАНИН
6
1944
1546
1359529
1363025
ЕД СОМБОР
0
3130
0
908775
911905
ЕД РУМА
0
607
89
793433
794129
ЕД С.
МИТРОВИЦА
8
300
119
296785
297212
25
11444
7011
7162699
7181179
УКУПНО
Огранци ЕВ
SAIDI
SAIFI
CAIDI
Неплан
Планиран
Укупно
Неплан
Планиран
Укупно
Неплан
Планиран
Укупно
ЕД НОВИ САД
181,29
390,57
571,86
3,22
2,28
5,50
56,39
171,30
104,06
ЕД СУБОТИЦА
314,36
413,17
727,53
5,86
2,42
8,28
53,63
171,08
87,91
ЕД ПАНЧЕВО
305,72
735,75
1041,47
5,24
2,99
8,22
58,39
246,30
126,66
ЕД ЗРЕЊАНИН
483,69
586,66
1070,35
7,11
4,40
11,52
68,00
133,19
92,93
ЕД СОМБОР
240,85
314,11
554,96
6,42
1,53
7,95
37,52
204,89
69,79
ЕД РУМА
305,56
443,72
749,28
6,78
1,80
8,57
45,09
246,74
87,38
ЕД С.
МИТРОВИЦА
240,40
553,27
793,67
3,12
3,59
6,71
76,96
154,21
118,25
281,19
473,32
754,51
5,16
2,60
7,76
54,46
182,20
97,22
УКУПНО
SAIDI - Просечо трајање прекида напајања, прерачунато у односу на сваког прикљученог корисника
потрошачу]
[минута /
SAIFI - Просечна учестаност прекида напајања сваког прикљученог потрошача [испада / потрошачу]
CAIDI - Просечно трајање једног испада испалог потрошача [минута / испаду]
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 28. Фебруара 2013. године
38
„ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ИСПОРУКЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ПО
ДЕЛОВИМА ДРУШТВА ЗА ПЕРИОД I – II 2013. ГОДИНE“
Број корисника
Трајање прекида [min]
35
20
10
СН
0,4
Укупно
Непланирани
Планирани
Укупно
Нови Сад
1
169
264
434
279803
280237
4017
26936
30953
Суботица
0
226
46
272
141073
141345
4109
14937
19046
Панчево
1
146
57
204
135644
135848
2422
4024
6446
Зрењанин
0
169
103
272
117745
118017
4725
13789
18514
Сомбор
0
180
0
180
114514
114694
2924
10944
13868
Рума
0
139
24
163
92749
92912
3266
6960
10226
С. Митровица
3
44
6
53
44334
44386
767
1946
2713
5
1072
500
1577
925861
927438
22230
79536
101766
Укупно
Укупан број прекида
Непланирани
Планирани
Укупно
Нови Сад
48
224
272
Суботица
40
116
156
Панчево
34
21
55
Зрењанин
47
79
126
Сомбор
56
55
111
Рума
43
82
125
С. Митровица
8
29
37
Укупно
276
606
882
Неиспоручена енергија [MWh]
Неплан.
Планиран
Укупно
Нови Сад
58
217
275
Суботица
35
69
Панчево
37
Зрењанин
Средња неиспоручена енергија
[kWh / пот]
Планиран
Укупно
Неплан.
Планиран
Укупно
0,21
0,78
0,98
84
120
114
104
0,25
0,49
0,74
103
129
122
23
60
0,27
0,17
0,44
71
192
117
75
107
182
0,63
0,91
1,54
101
175
147
Сомбор
29
28
57
0,26
0,24
0,50
52
199
125
Рума
39
32
71
0,42
0,34
0,76
76
85
82
8
5
13
0,18
0,12
0,30
96
67
73
280
483
763
0,30
0,52
0,82
81
131
115
С. Митровица
Укупно
Неплан.
Просечна дужина прекида
[мин / прекиду]
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 28. Фебруара 2013. године
39
Број корисника без напајања
Укупно
35
20
10
0,4
Укупно
Нови Сад
0
198
110
204739
205047
Суботица
0
73
34
71138
71245
Панчево
0
55
101
50795
50951
Зрењанин
0
115
97
102152
102364
Сомбор
0
306
0
75128
75434
Рума
0
60
0
70137
70197
С. Митровица
0
18
1
9626
9645
Укупно
0
825
343
583715
584883
SAIDI
SAIFI
CAIDI
Неплан.
Планир
Укупно
Неплан.
Планир
Укупно
Неплан.
Планир
Укупно
Нови Сад
9,41
43,56
52,97
0,42
0,31
0,73
22,18
141,66
72,39
Суботица
11,52
33,81
45,33
0,28
0,23
0,50
41,32
150,06
89,92
Панчево
17,37
8,48
25,85
0,32
0,06
0,38
54,42
151,68
68,91
Зрењанин
33,12
45,25
78,37
0,56
0,31
0,87
59,00
147,83
90,35
Сомбор
12,78
10,28
23,06
0,58
0,07
0,66
21,89
138,87
35,06
Рума
24,37
20,62
45,00
0,51
0,24
0,76
47,70
84,33
59,56
С. Митровица
4,50
5,93
10,42
0,11
0,10
0,22
39,71
56,95
47,97
Укупно
15,59
28,93
44,53
0,42
0,21
0,63
37,34
135,83
70,61
SAIDI - Просечо трајање прекида напајања, прерачунато у односу на сваког прикљученог корисника
потрошачу]
[минута /
SAIFI - Просечна учестаност прекида напајања сваког прикљученог потрошача [испада / потрошачу]
CAIDI - Просечно трајање једног испада испалог потрошача [минута / испаду]
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 28. Фебруара 2013. године
40
Упоредни преглед показатеља поузданости
за 2010., 2011., 2012. и 2013. годину
Укупан број непланираних прекида
2010
2011
2012
%
NS
844
639
705
10,3
SU
851
485
608
PA
463
390
ZR
1141
SO
884
Укупан број непланираних прекида
Укупан број непланираних
прекида
у периоду: Јануар - фебруар
за месец: Фебруар
2010
2011
2012
2013
%
2010
2011
2012
2013
%
NS
193
74
85
48
-44
NS
142
23
63
21
-67
25,4
SU
105
51
99
40
-60
SU
70
16
62
20
-68
410
5,1
PA
105
42
79
34
-57
PA
54
14
42
20
-52
545
513
-5,9
ZR
140
72
56
47
-16
ZR
92
28
38
30
-21
625
752
20,3
SO
118
28
73
56
-23
SO
85
15
58
9
-84
43
-37
RU
99
48
68
60
28
39
29
-26
RU
624
443
391
-11,7
RU
SM
254
193
156
-19,2
SM
33
11
25
8
-68
SM
26
7
16
5
-69
EV
5061
3320
3535
6,5
EV
793
326
485
276
-43
EV
529
131
318
134
-58
2010
2011
2012
2013
%
SAIDI
SAIDI
2010
2011
2012
%
NS
299
144
181
25,6
SU
493
233
318
PA
573
423
ZR
1255
382
SAIDI
2010
2011
2012
2013
%
NS
86
12
16,2
9,4
-42
NS
79
4
8
3
-68
36,2
SU
79
23
34,8
11,5
-67
SU
40
12
26
8
-69
306
-27,6
PA
144
18
70,6
17,4
-75
PA
103
4
48
8
-83
484
26,7
ZR
180
50
37,6
33,1
-12
ZR
129
25
26
20
-23
SO
287
169
241
42,5
SO
40
7
23,8
12,8
-46
SO
25
3
19
1
-94
RU
745
381
306
-19,8
RU
150
36
30,3
24,4
-20
RU
97
24
22
17
-21
SM
382
309
240
-22,1
SM
56
10
26,4
4,5
-83
SM
46
2
21
2
-89
EV
540
264
282
6,7
EV
105
21
32,6
15,6
-52
EV
77
10
22
8
-65
2010
2011
2012
2013
%
SAIFI
SAIFI
2010
2011
2012
%
NS
4,98
2,61
3,22
23,3
SU
6,53
4,77
5,93
PA
6,48
5,11
5,24
ZR
17,36
7,45
7,11
SO
7,87
5,41
6,42
RU
10,26
7,64
6,78
SM
5,67
6,32
EV
7,96
4,96
SAIFI
2010
2011
2012
2013
%
NS
1,10
0,21
0,3
0,4
49
NS
0,98
0,08
0,17
0,08
-51
24,2
SU
0,84
0,52
0,8
0,3
-67
SU
0,56
0,32
0,64
0,20
-68
2,4
PA
1,67
0,41
0,7
0,3
-55
PA
1,12
0,09
0,43
0,19
-57
-4,5
ZR
2,13
1,04
0,7
0,6
-21
ZR
1,38
0,35
0,54
0,31
-42
18,5
SO
0,84
0,16
0,6
0,6
-1
SO
0,54
0,07
0,44
0,07
-84
-11,3
RU
1,28
0,65
0,7
0,5
-23
RU
0,71
0,32
0,48
0,36
-25
3,12
-50,5
SM
1,03
0,17
0,5
0,1
-78
SM
0,84
0,09
0,37
0,04
-89
5,17
4,3
EV
1,26
0,43
0,6
0,4
-27
EV
0,90
0,18
0,40
0,17
-58
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 28. Фебруара 2013. године
41
CAIDI
CAIDI
2010
2011
2012
%
NS
60,0
55,3
56,4
1,9
SU
75,5
48,9
53,6
PA
88,3
82,7
58,4
ZR
72,3
51,3
SO
36,4
RU
CAIDI
2010
2011
2012
2013
%
2010
2011
2012
2013
%
NS
78,7
56,2
56,9
22,2
-61
NS
81,2
45,3
49,8
32,4
-35
SU
94,4
44,7
41,1
41,3
PA
86,3
44,1
98,9
68,0
9,6
29,4
32,6
1
SU
70,9
39,3
40,5
39,5
-2
54,4
-45
PA
91,8
40,1
110,6
42,8
-61
ZR
84,5
47,6
52,9
59,0
12
ZR
93,9
71,6
48,6
64,7
33
31,2
37,6
20,2
SO
48,1
42,5
40,5
21,9
-46
SO
46,1
36,1
43,9
18,1
-59
72,6
49,9
45,1
-9,6
RU
117,3
54,8
45,5
47,7
5
RU
137,5
76,0
45,1
47,6
6
SM
67,5
48,9
77,0
57,5
SM
53,9
62,4
51,8
39,7
-23
SM
54,9
22,9
56,5
57,4
2
EV
67,8
53,2
54,5
2,3
EV
83,5
49,0
56,7
37,3
-34
EV
85,2
54,5
55,9
45,8
-18
Узрок прекида - број прекида
2010
%
2011
%
2012
%
2980
58,9
2102
63,3
2010
56,9
Други енергетски субјект
44
0,9
41
1,2
33
0,9
Трећа страна
437
8,6
351
10,6
356
10,1
Животиње
104
2,1
109
3,3
135
3,8
Виша сила
1047
20,7
351
10,6
367
10,4
Непознат
209
4,1
184
5,5
202
5,7
Остало
240
4,7
182
5,5
432
12,2
5061
100,0
3320
100,0
3535
100,0
Дистрибутер
Узрок прекида - број прекида
у периоду: Јануар - Фебруар
2010
2011
2012
2013
%
Дистрибутер
449
216
313
166
44,9
Други енергетски субјект
13
1
3
0
200,0
Трећа страна
91
42
73
36
73,8
Животиње
11
9
17
6
88,9
Виша сила
156
21
2
16
-90,5
Непознат
33
13
23
15
76,9
Остало
40
24
54
37
125,0
793
326
485
276
48,8
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 28. Фебруара 2013. године
42
Узрок прекида - број прекида
за месец: Фебруар
2010
2011
2012
2013
%
275
95
204
82
114,7
Други енергетски субјект
9
1
1
0
0,0
Трећа страна
55
14
38
21
171,4
Животиње
8
2
11
0
450,0
Виша сила
145
5
2
14
-60,0
Непознат
17
7
22
2
214,3
Остало
20
7
40
15
471,4
529
131
318
134
142,7
Дистрибутер
9. Навођење прописа
У вршењу јавног овлашћења Друштво примењује:



Закон о енергетици (Сл.гл РС бр.57/11 , 80/11 и 124/12)
Закон о општем управном поступку (Сл.гл РС бр. 33/97 , 31/01 , 30/10 и 93/12)
Закон о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса (Сл.г л
РС бр.25/00, 25/02 , 107/05 и 123/07)
 Закон о јавној својини Републике Србије ( Сл.гл.РС 72/11)
 Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја (Сл.г л РС
бр.120/04, 57/07 , 104/09 и 36/10 )
 Закон о заштити података о личности (Сл.гл РС бр.97/08 , 104/09 и 107/12)
 Закон о заштити потрошача (Сл.гл. РС бр. 73/10)
 Закон о републичким и административним таксама (Сл.гл.РС бр. 35/10 и 50/11)
 Закон о планирању и изградњи (Сл.гл РС бр.47/03 ,64/10 , 24/11 и 121/12)
 Закон о безбедности и здрављу на раду (Сл.гл РС бр.101/05)
 Закон о заштити животне средине (Сл.гл РС бр.135 /04 , 72/09 и 43/11)
 Закон о метрологији (Сл.гл. РС бр.30 /10)
 Закон радиодифузији (Сл.гл.РС бр.43/09)
 Закон о информисању (Сл.гл.РС бр.43/03, 61/05, 71/09 и 41/11)
 Уредба о условима испоруке ел.енергије (Сл.гл.РС бр.107/05)
 Одлука о утврђивању методологије за одређивање тарифних елемената за
израчунавање цене приступа икоришћење система за дистрибуцију електричне
енергије за (Сл.гл.РС бр.116/08)
 Правилник о обрасцима у управном поступку (Сл.гр.РС бр.8/99,9/99)
 Правилник о канцеларијском пословању, начину евидентирања, класификације,
архивирања и чувања регистратурског материјала
 Одлука о оснивању привредног друштва за дистрибуцију електричне енергије "Електровојводина" Нови Сад бр.1.50.1-3526/1 од 29.03.2012 (пречишћен текст).
 Ценовник за продају ел.енергије од 01.04.2011.год.
 Уговор о наплати РТВ претплате бр.5221 од 01.11.2005.год.
и др. сродне прописе
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 28. Фебруара 2013. године
43
Овлашћења и дужности које проистичу из других прописа и које директор Друштва
има као и сваки други директор привредног друштва.

















Закон о привредним друштвима (Сл.гл .РС бр.36/2011)
Закон о раду (Сл.г л РС бр.24/05 61/05 и 54/09)
Закон о парничном поступку (Сл.гл. РС бр.72/11)
Закон о извршењу и обезбеђењу (Сл.гл.РС бр.31/11)
Закон о облигационим односима (Сл.гл.РС бр.29/78....44/99)
Законик о кривичном поступку (Сл.гл.РС бр.121/12)
Кривични законик о кривичном поступку (Сл.гл.РС бр.121/12)
Закон о буџетском систему (Сл.гл.РС бр.54/09....101/11)
Закон о пореском поступку и пореској администрацији (Сл.гл. РС 53/10)
Закон о рачуноводству и ревизији (Сл.гл.РС бр.111/09)
Закон о ценама (Сл.гл РС бр.79/05 и 53/10)
Закон о заштити конкуренције (Сл.гл РС бр.79/05 и 51/09)
Закон о експропријацији (Сл.гл РС бр.53/95 и 23/01 и 20/09)
Закон о јавним набавкама (Сл.гл РС бр.116/08 и 124/12)
Закон о приватизацији (Сл.гл. РС бр.30/10)
Закон о стечајном поступку (Сл.гл. РС бр.104/09)
Правилник о тарифи о наградама и накнадама трошкова за рад извршитеља
(Сл.гл. РС 50/12)
Општи акти у Друштву












Правила о раду тржишта електричне енергије (Сл.гл. РС бр.120/12)
Одлука о усвајању Правила о раду тржишта електричне енергије (Сл.гл. РС
бр.120/12)
Правилник о техничким мерама сигурности при раду на електроенергетским
објектима бр. 1.30.1-2607/1 од 01.03.2007. године
Правилник о првим изменама и допунама Правилник о техничким мерама
сигурности при раду на електроенергетским објектима бр. 1.50.2-3107/3 од
27.04.2010. године
Упутство о пријемном испитивању полиетиленских 20 кВ каблова бр. 1.5.1-4579/1
од 12.10.1995. године
Упутство о техничким особинама уљних енергетских трансформатора 50 до 1000
КВА, 20/10/0,42 кВ, 20/0,42 кВ, 10/0,42 кВ бр. 1.5.1-5418/1 од 23.12.1996. године
Упутство о постављању и мерама заштите на раду при изградњи и одржавању
туђих објеката постављених на нисконапонске електроенергетске водове
власништво ЕПС - ЈП ''Електровојводина'' Нови Сад бр. 1.50.1-10762/1 од
24.12.2002. године
Упутства за манипулације на СН блоку са СФ 6 гасом бр. 1.50.1-6018/1
24.05.2004. године
Техничко упутство за одобравање типа ТС 20(10)/0,4 кВ за пројектовање и
прикључење на мрежу ЕПС-ЈП "Електровојводина" од 26.11.1996. године
Збирка упутстава за безбедан рад Прво обједињено издање, јун 2008. године
Технички услови за прикључење на 10 и 20 кВ мрежу ЈП "Електровојводина";
Техничке особине енергетских трансформатора 110/21/10,5 кВ 31,5/31,5/10,5
МВА;
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 28. Фебруара 2013. године
44



Техничке особине енергетских трансформатора 110/21/10,5 кВ 20/20/6,67 МВА;
Подлоге за трафостаницу 110/20 кВ "Електровојводине";
Одлука о примени кодирано сигурносних пломби бр. 1.30.2-5212/2 од 29.06.2009.
године
 Одлука о издавању одобрења за прикључење и прикључење купаца на мрежу
ЕВ бр. 1.31.1-6999/1 од 24.06.2010. године.
 Норматив за израду техничке документације објеката 20 и 0,4 кВ
 Норматив времена за монтажу ЕЕО;
 Радне норме за пружање услуга код баждарења електричних бројила, мерних
група и уклопних сатова;
 Радне норме за услуге потрошачима електричне енергије
 Радне норме за ревизију, одржавање и ремонт на електроенергетским објектима
и опреми
 Радне норме за ревизију надземних електроенергетских водова
 Радне норме за одржавање надземних електроенергетских водова
 Радне норме за ревизију кабловских електроенергетских водова
 Радне норме за одржавање кабловских електроенергетских водова
 Радне норме за ремонт кабловских електроенергетских водова
 Радне норме за ревизију трансформаторских станица
 Радне норме за одржавање трансформаторских станица
 Радне норме за ревизију трансформаторских станица
 Радне норме за радионички ремонт прекидача
 Радне норме за радионички ремонт растављача
 Радне норме за радионички ремонт трансформатора
 Радне норме за радове на ЕЕ опреми
 Правила о раду дистрибутивног система јануар 2010, године
 Одлука о измени одлуке о оснивању јавних предузећа за дистрибуцију
електричне енергије у делу којим је основано Јавно предузеће за дистрибуцију
електричне енергије „Електровојводина“ – Нови Сад, бр. 5914/8 од 23.11.2005.
године
 Одлука о образовању огранака Привредног друштва за дистрибуцију
електричне енергије „Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад, (пречишћен текст) бр.
1.50.2-1295/1 од 31.01.2007. године
 Колективни Уговор за Привредно друштво за дистрибуцију електричне
енергије „Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад бр. 1.10-1444/1 од 04.02.2010.
године, са Анексом 1 бр. 1.10-1444/3 од 07.09.2010. године, и Анексом 2 бр
1.50.2-2623/1 од 03.03.2011. године,
 Правилник о организацији и систематизацији послова Привредног друштва за
дистрибуцију електричне енергије „Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад бр. 1.50.21227/1 од 25.01.2011. године, пречишћен текст, са једанаестим изменама и
допунама бр. 1.50.2-798 /1од 13.01.2011. године, дванаестим изменама и
допунама, бр. 1.50.2-5467/1 од 10.05.2011. године, тринаестим изменама бр.
1.50.2-6603/1 од 22.06.2011. године,четрнаестим изменама бр.1.50.2-8235/1 од
08.08.2011.,петнаестим изменама бр.1.50.2-6603/1 од 18.08.2011.године,
шеснаестим изменама бр.1.50.2-6603/8 од 29.12.2011.године и седамнаестим
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 28. Фебруара 2013. године
45




















изменама 1.50.2-5166/2 од 17.05.2012.године
Правилник о приправницима бр. 1.50.1-4372/1 од 06.07.1998. године
Правилник о спровођењу стручне праксе бр. 1.50.2-12582/2 од 13.10.2008. године
Споразум о одређивању критеријума за оцену разултата рада бр. 1.50.1-5438/1
од 11.05.2004. године са Анексом из 2004.године
Одлука о утврђивању Листе класификационих ознака бр.1.50.2-5941/1 од
01.06.2011.
Одлука о утврђивању послова који се сматрају пословима пословодства у
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад 1.50.2-800/10 од 07.04.2010. године са
изменом бр.1.50.2-6603/5 од 11.10.2011.године
Одлука о начину обезбеђења минимума процеса рада у „Електровојводина“
д.о.о. Нови Сад за време штрајка бр. 1.50.1-11517/1 од 15.09.2006. године
Одлука о распореду радног времена у „Електровојводина“ д.о.о Нови Сад и
примени одредаба Колективног уговора код послодавца на основу прерасподеле
радног времена, прековременог рада и дневнице за службени пут у земљи бр.
1.50.2-5645/1 од 09.05.2008. године са првом изменом бр1.50.2-3820/1 од
22.03.2010. године, другом изменом бр.1.50.1-3820/2 од 18.04.2011.године и
трећом изменом и допуном бр. 1.50.2-4097/5 од 14.11.2011.год.
Одлука о преносу овлашћења и утврђивању надлежности и одговорнсти бр. 1.507965/2 од 01.08.2011.године
Одлука о заштити запослених од изложености дуванском диму у Привредном
друштву за дистрибуцију електричне енергије „Електровојводина“ д.о.о. Нови
Сад бр. 1.50.2-11404/1 од 04.11.2010. године
Одлука о ношењу идентификационих картица бр. 1.50.2-12239/1 од 30.11.2010.
године са првом изменом бр. 1.50.2-12239/2 од 20.12.2010. године
Правилник о заштити од пожара бр. 011-2354/2 од 08.11.1993. године
Правилник о физичко-техничком обезбеђењу 1.50.1-7225/1 од 06.06.2008. године
Правилник о безбедности и здрављу на раду бр. 1.50.3-5703/1 од 23.05.2011.
године
Упутство о начину пописа средстава одбране и безбедности у ЕПС-ЈП
"Електровојводина" Нови Сад бр. 1.50.1-12064/1 од 14.11.2003. године
Упутство за избор колективних заштитних средстава, бр. 1.50.1-9030/1 од
30.07.2004. године
Правилник о организацији и раду стручне библиотеке ЕПС-ЈП за дистрибуцију
електричне енергије "Електровојводина" Нови Сад бр. 1.5.1-2444/3 од
12.06.1995. године
Правилник о канцеларијском пословању, начину евидентирања, класификације,
архивирања и чувања регистратурског материјала, бр. 1.50.1-4408/1 од
06.07.1998. године
Правилник о кретању и боравку странаца бр. 2737/1 од 23.03.1999. године
Правилник о пословној тајни бр. 1.50.1-6718/1 од 19.05.2006. године
Правилник о раду Фонда солидарности и критеријумима за одобравање
солидарне новчане помоћи запосленима у „Електровојводина“ д.о.о Нови Сад
бр. -608/2 од 10.12.2009. године, са првом изменом и допуном бр. 200/2 од
16.07.2010. године
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 28. Фебруара 2013. године
46



















Упутство са методологијом за евиденцију и упис непокретности у ЕПС - ЈП
''Електровојводина“, бр. 1.50.1-10194/1 од 10.12.2002. године
Инструкција за правилно прикупљање, обраду и коришћење података о личности
потрошача бр. 1.50.1-2637/1 од 02.03.2011. године.
Одлука о употреби ћирилице од 13.01.2003. године
Одлука о садржини, облику, величини и броју печата и штамбиља бр. 1.50.1-23/1
од 04.01.2006. године са изменом бр. 1.50.2-16218/1 од 08.12.2006. године
Одлука о овлашћеним представницима оснивача, бр. I -138/9 од 17.01.2006.
године са изменом бр. I -599/7 од 04.07.2007. године
Одлука о избору интерног ревизора привредног друштва, бр. I -253/13 од
31.01.2006. године
Одлука о начину употребе, истицања и држања застава бр. 1.50.1-11925/1 од
20.09.2006. године
Одлука о начину поступања са поднесцима странака у „Електровојводина“ д.о.о.
Нови Сад бр. 1.50.1-12264/1 од 28.09.2006. године
Одлука о мерама за очување ликвидности Друштва бр. 1.50.2-1510/1 од
04.02.2008. године
Одлука о критеријуму и начину поступања са захтевима за спонзорства и
донације у „Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад бр. 1.50.1-575/2 од 12.01.2009.
године, са изменом и допуном бр. 1.50.1-575/5 од 06.08.2009. године
Одлука о одређивању лица овлашћених за потписивање службених дописа,
других аката и писмена бр. 1.50.2-6016/1 од 22.05.2008. године са изменом и
допуном бр. 1.50.1-2804/1 од 07.03.2011. године
Правилник о условима и начину коришћења службених моторних возила у
„Електровојводина“ д.о.о.Нови Сад бр. 1.50.1- 3242/2 од 20.03.2009.године
Одлука о начину коришћења паркинг простора у продужетку диспечерског
центра „Електровојводине“ бр. 1.50.2-11827/1 од 16.11.2010. године са првим
изменама бр. 1.50.2-11827/3 од 29.11.2010. године, са другим изменама
бр.1.50.2-11827/13 од 13.12.2010. године, са трећим изменам бр.1.50.2-2340/1 од
23.02.2011. године, са четвртим бр.1.50.2-5395/1 од 20.05.2011. године и петим
изменама и допунама од 2011 године.
Одлука о коришћењу средстава за репрезентацију 1.50.2-3242/4 од
20.03.2009.године
Одлука о начину сачињавања и одговорности за Техничку спецификацију као
саставног дела Захтева за набавку у поступцима јавних набавки бр. 1.50.18365/1 од 03.08.2009. године
Одлука о условима и начину коришћења службених мобилних телефона бр.
1.50.1-267/1 од 11.01.2010. године
Oдлука о увођењу службеног дежурног возила за превоз запослених на подручју
града Новог Сада бр. 1.50.1-1788/1 од 08.02.2010. године.
Одлука о начину коришћења типске документације у поступцима јавних набавки
бр. 1.50.1-698/1 од 11.06.2010. године.
Одлука о дефнисању правила и сазивању и одржавању Колегијума директора,
Одбора директора и Извршног одбора директора
бр. 1.50.1-11506/1 од
04.11.2010. године
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 28. Фебруара 2013. године
47











10.
Одлука о одговорности за јавне набавке бр. 1.50.2-1485/12 од 07.05.2011. године
Oдлука о увођењу сателитског праћења возила бр. 1.50.1-5699/1 од 30.05.2011.
год.
Одлука о накнади трошкова превоза ради доласка на рад и одласка са рада бр.
1.50.2-7514/1 од 15.07.2011. године.
Правилник о обрачуну трошкова бр. 1.40-387/1 од 13.01.2005. године
Правилник о интерним економским односима бр. 1.40-388/1 од 13.01.2005
Правилник о рачуноводству бр. 1.50.1-5871/1 од 11.05.2007. године
Правилник о попису бр. 1.50.1-5869/1 од 14.05.2007. године,
Правилник о систему финансијског управљања и контроле у „Електровојводина“
д.о.о. Нови Сад бр. 1.10-540/1 од 16.01.2008. године
Упутство за вођење књиговодства потраживања од купаца по основу електричне
енергије бр. 1.40.1-5794/1 од 25.04.2006. године.
Одлука о рачуноводственим политикама и начелима бр. 1.50.1-1757/1 од
12.02.2009. године
Одлука о управљању ризицима бр. 1.40-709/1 од 18.01.2008. године
Услуге које орган пружа заинтересованим лицима
Услуге које Друштво пружа заинтересованим лицима су таксативно наведене у табели
из тачке 11 овог Информатора.
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 28. Фебруара 2013. године
48
11.
Поступак ради пружања услуга
Поступци пружања услуга садржани су у документима система
квалитета:одговарајућим процедурама и упутствима како следи:

извођење ВН прикључака потрошача
PR-INV-08
ИЗГРАДЊА ЕЕО СН И НН
АКТИВНОСТ
PR-INV-10
РЕАЛИЗАЦИЈА ПРИКЉУЧКА
Овом процедуром се дефинишу
активности на управљању
процесом изградње
електроенергетских објеката
средњег и ниског напона за потребе
“Електровојводине” д.о.о. Нови Сад
(у даљем тексту ЕВ) или другог
Инвеститора.
1.1 Овом процедуром су
дефинисане све активности од
момента уплате средстава на
основу правоснажног решења о
одобрењу за прикључење или
уговора о изградњи прикључка,
изградње прикључка, прикључења
објекта странке на дистрибутивни
електроенергетски систем (ДЕЕС),
закључно са активирањем
прикључка у основно
средство“Електровојводине“ д.о.о.
Нови Сад (ЕВ).
1.2 Овом процедуром обухваћене
су следеће активности:
Иницирање изградње прикључка;
Стварање техничких услова за
потребе прикључења објекта
странке у случају кад је неопходна
изградња нових ЕЕО;
Опремање ормана мерног места;
Изградња прикључка;
Контрола и прикључење;
Обрачун трошкова изградње
прикључка;
Активирање прикључка у основно
средство ЕВ;
Извештавање;
PR-ENG-02
ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕЊА ЗА
1.1 Овом процедуром дефинисане
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 28. Фебруара 2013. године
49
ПРИКЉУЧЕЊЕ И
ПРИКЉУЧЕЊЕ КУПАЦА НА
МРЕЖУ ЕВ

су све активности од момента првог
обраћања
потенцијалног купца електричне
енегије - странке, за издавање
претходних услова
за прикључење на дистрибутивни
електроенергетски систем до
момента укључења
објекта странке на систем.
1.2 Овом процедуром обухваћене
су следеће активности:
• Издавање претходних услова за
прикључење;
• Издавање одобрења за
прикључење;
• Уговарање изградње прикључка;
• Реализација уговора о изградњи
прикључка;
• Уговарање продаје електричне
енергије;
• Прикључење објекта купца на
дистрибутивни електроенергетски
систем.
интерни технички преглед прикључака високог и ниског напона
UP-UPR-06
Везивање
електроенергетских објеката
на преносни и дистрибутивни
ЕЕС
1.1 Овим Упутством се дефинишу
активности приликом првог
стављања под напон
новоизграђеног, проширеног или
реконструисаног
електроенергетског објекта (ЕЕО)
или његовог дела, односно
везивања на преносни или
дистрибутивни ЕЕС.
1.2 Упутством је утврђен обим и
број примерака потребне
документације, коме и на који начин
се она доставља, ко одобрава
стављање ЕЕО под напон, као и
сам поступак везивања, односно
првог стављања ЕЕО под напон и
то:
1) за нове, проширене или
реконструисане ТС 110/x кВ (или
дела ТС) на преносни систем и
2) за везивање 0,4 кВ – 35 кВ
објеката на ДЕЕС
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 28. Фебруара 2013. године
50
Електровојводине.
.

преузимање туђих електроенергетских објеката
UP-INV-02

ПРЕУЗИМАЊЕ ТУЂИХ
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ОБЈЕКАТА
1.1 Овим Упутством се дефинишу
све активности у вези са
преузимањем
електроенергетских објеката или
делова објеката (у даљем тексту
ЕЕО), која су у
власништву трећих лица, у
власништво “Електровојводина”
д.о.о. Нови Сад (у даљем
тексту: ЕВ).
1.2 Надаље овим Упутством
дефинише се и потребна
документација за преузимање и
књижење преузетог ЕЕО у пословне
књиге ЕВ.
Постављање КДС-а на стубове НН мреже у власништву „ЕВ“
УП-ИНВ-03
ПОСТАВЉАЊЕ КДС-а НА
СТУБОВЕ НН МРЕЖЕ
У ВЛАСНИШТВУ
“ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНЕ“
1.1 Овим Упутством се дефинишу и
документују све активности у вези
постављања кабловских
дистрибутивних система (КДС) на
стубове нисконапонске (НН)
електроенергетске мреже у
власништву ПД „Електровојводина“
д.о.о. Нови Сад од стране
инвеститора-власника КДС-а.
1.2 Овим Упутством се дефинишу
сви неопходни услови које је
инвеститор-власник КДС-а
обавезан да испуни како би могао
да постави свој КДС на стубове НН
мреже ЕВ.
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 28. Фебруара 2013. године
51

Ценовник услуга
12.
o
Ценовник инвеститорима КДС-а
o
Ценовник одржавања ЕЕО
o
Ценовник радова на ЕЕО
o
Ценовник ревизије ЕЕО
o
Ценовник службе баждарења
o
Ценовник службе за МИЗ
o
Ценовник уградње аутоматских осигурача
o
Ценовник услуга корисницима ЕД система
Преглед података о пруженим услугама
Укупан остварени приход од пружених услуга у 2011. и за првих шест месеци 2012.
дат је у тачки 13 овог Информатора.
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 28. Фебруара 2013. године
52
Подаци о приходима и расходима
13.
ПРИХОДИ И РАСХОДИ ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНЕ
План 2011.
ПОЗИЦИЈА
I
у 000 дин.
Реализација
Плана 2011.
2011.
План 2012.
Реализација
Плана 2012.
2012.
План 2013.
ПОСЛОВНИ ПРИХОД
45.922.245
47.505.846
103,4%
48.542.133
47.998.326
98,9%
46.293.009
I1
Приход од електричне енергије
43.113.009
44.583.353
103,4%
45.740.843
45.354.465
99,2%
43.317.464
I2
Приход од угља за ТЕ
0
0
0
0
0
I3
Приход од угља за инд.и широку потрошњу
0
0
0
0
0
I4
Приход од топлотне енергије и техн.паре
0
0
0
0
I5
Инвестиције за сопствене потребе
1.286.377
1.317.409
102,4%
1.286.807
1.187.430
92,3%
1.190.693
I6
Донације и субвенције
107,2%
913.580
973.615
106,6%
1.222.794
0
0
0
942.588
1.010.834
- Влада РС
2.905
0
- Иностране
1.450
3.349
231,0%
2.459
2.936
119,4%
2.595
938.233
1.007.485
107,4%
911.121
970.679
106,5%
1.220.199
580.271
594.250
102,4%
600.903
482.816
80,3%
562.058
- Потрошачи и друго
0
I7
Остали пословни приходи
II
ПОСЛОВНИ РАСХОДИ
45.426.723
46.388.114
102,1%
48.692.992
48.438.501
99,5%
45.912.217
Набавка електричне енергије
34.362.833
34.903.694
101,6%
36.292.575
36.206.689
99,8%
33.386.375
- Набавка електричне енергије
31.487.910
31.813.768
101,0%
33.178.780
33.082.409
99,7%
30.502.641
31.410.573
31.719.307
101,0%
33.075.976
32.971.934
99,7%
30.399.715
77.337
94.461
122,1%
102.804
110.475
107,5%
102.926
2.874.923
3.089.926
107,5%
3.113.795
3.124.280
100,3%
2.883.734
II 1
- Набавка електричне енергије за обављање делатности
- Набавка електричне енергије за сопствене потребе
- Трошкови приступа и кориш. система за пренос ел. енергије
II 2
Трошкови материјала и горива
757.347
697.214
92,1%
730.032
635.548
87,1%
725.507
- Трошкови материјала
632.831
551.262
87,1%
573.864
487.054
84,9%
554.118
- Трошкови горива
124.516
145.952
117,2%
156.169
148.494
95,1%
171.389
0
0
0
0
124.516
145.952
117,2%
156.169
148.493
95,1%
171.389
- Утрошени деривати нафте
- Остало
0
II 3
Одржавање
1.136.000
1.198.198
105,5%
1.393.678
1.379.672
99,0%
1.400.000
II 4
Амортизација
3.227.984
3.415.312
105,8%
3.432.389
3.507.029
102,2%
3.605.108
II 5
Трошкови запослених
3.414.354
3.475.651
101,8%
3.890.482
3.938.646
101,2%
4.042.518
2.750.603
2.745.048
99,8%
3.108.375
3.104.453
99,9%
3.222.680
535.425
574.802
107,4%
626.604
650.732
103,9%
649.907
8.557
14.345
167,6%
14.135
20.155
142,6%
14.135
119.769
141.456
118,1%
141.368
163.306
115,5%
155.796
- Зараде
-Допр. на зараде и ост.лич. прим. на терет
-Дневнице и путни трошкови
-Остали трошкови запослених
II 6
Осигурање
136.800
139.668
102,1%
233.813
171.693
73,4%
185.650
II 7
Резервисања
253.486
230.278
90,8%
261.597
287.325
109,8%
205.987
II 8
Обавезе према држави
270.713
216.484
80,0%
314.822
319.637
101,5%
325.487
- Порез на имовину
107.900
104.666
97,0%
206.568
207.449
100,4%
226.897
0
0
0
0
2.374
2.346
98,8%
2.442
2.591
106,1%
2.577
- Накнада за коришћење минералних сировина
- Допринос за воду, накнаде
-Заштита животне средине
139
1.061
763,3%
1.105
2.266
205,1%
1.009
- Грађевинско земљиште
62.816
60.566
96,4%
63.049
60.544
96,0%
63.352
- Таксе
23.501
23.439
99,7%
24.400
20.692
84,8%
25.742
- Остале обавезе према држави
73.983
24.406
33,0%
17.258
26.095
151,2%
5.911
0
0
113,1%
2.143.604
1.992.261
92,9%
2.035.584
II 9
Научно-истраживачки рад
0
0
II 10
Остали пословни расходи
1.867.206
2.111.615
- ПТТ услуге
0
412.078
295.012
71,6%
307.107
296.883
96,7%
313.448
- Транспортни трошкови
909
948
104,3%
987
1.495
151,5%
1.464
- Закупнине
344
224
65,1%
233
123
52,8%
0
73.324
73.273
99,9%
76.277
72.609
95,2%
80.472
203.666
246.660
121,1%
233.554
251.852
107,8%
256.950
18.190
21.639
119,0%
20.147
30.087
149,3%
15.860
3.361
4.148
123,4%
4.318
4.768
110,4%
4.512
1.155.334
1.469.711
127,2%
1.500.980
1.334.444
88,9%
1.362.878
- Комуналне услуге
- Банкарске услуге и платни промет
- Трошкови репрезентације
- Трошкови чланарина
- Остали матер.расходи и остале услуге
III
0
ПРИХОД ОД ФИНАНСИРАЊА
887.442
1.354.931
152,7%
1.352.156
1.714.698
126,8%
1.426.525
III.1
Приходи од камата
856.889
1.351.175
157,7%
1.348.500
1.667.181
123,6%
1.422.668
III.2
Приходи од позитивних курсних разлика
28.247
3.033
10,7%
3.072
46.456
1512,4%
3.241
III.3
Остали финансијски приходи
2.306
723
31,4%
584
1.061
181,7%
616
РАСХОДИ ФИНАНСИРАЊА
45.316
31.369
69,2%
34.731
28.681
82,6%
36.635
IV.1
Камате
27.523
25.452
92,5%
29.041
13.810
47,6%
30.638
IV.2
Негативне курсне разлике
11.466
4.972
43,4%
5.326
12.166
228,4%
5.613
IV.3
Остали финансијски расходи
6.327
945
14,9%
363
2.705
744,7%
383
IV
V
ОСТАЛИ ПРИХОДИ
94.347
172.943
183,3%
160.516
154.073
96,0%
169.344
VI
ОСТАЛИ РАСХОДИ
2.537.099
2.177.031
85,8%
1.990.896
3.416.051
171,6%
1.960.964
A
УКУПАН ПРИХОД
46.904.034
49.033.720
104,5%
50.054.805
49.867.097
99,6%
47.888.878
B
УКУПНИ РАСХОДИ
48.009.138
48.596.514
101,2%
50.718.619
51.883.232
102,3%
47.909.815
A-B
Укупан финансијски резултат
-1.105.104
437.206
-663.814
-2.016.135
303,7%
-20.938
I-II
Резултат из пословних односа
495.522
1.117.732
225,6%
-150.859
-440.174
291,8%
380.792
842.126
1.323.562
157,2%
1.317.426
1.686.017
128,0%
1.389.890
-2.442.752
-2.004.088
82,0%
-1.830.380
-3.261.978
178,2%
-1.791.620
III-IV
Резултат из финансијских односа
V-VI
Резултат из осталих односа
VII-VIII Ефекти исправке из ранијих година
Порески расход периода
121.691
-67.948
Одложени порески приходи периода
211.772
2.386.222
90.081
2.318.274
Ефекти одложених расхода и прихода периода
IX
Нето укупан финансијски резултат
-1.105.104
527.287
-663.814
302.139
-20.938
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 28. Фебруара 2013. године
53
Подаци о јавним набавкама
14.
Основ из закона
Критеријум
НОВИ САД
6
22.2.
2
ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ
НОВИ САД
5
22.2.
2
ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
СЗР Аутолимар
Фарбар БЕЛЕР-Т
НОВИ САД
7
22.2.
2
СУБОТИЦА
1
2
СУБОТИЦА
2
2
НОВИ САД
4
22.2.
2
RS
БИРОМАРКЕТ
AB&CO
GEOSYSTEM
AB&CO
GEOSYSTEM
НОВИ САД
3
22.2.
2
8727805
RS
ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ
НОВИ САД
8
22.2.
2
29032012
7068115
RS
ЕЛЕКТРОМОНТАЖА
БЕОГРАД
8
22.2.
2
6.708
29032012
8113114
RS
АД ТЕХНИКА
ВРШАЦ
9
22.2.
2
170
201
23012012
17328964
RS
БЕОГРАД
7
22.2.
1
500
500
590
30032012
8117322
RS
БЕЧЕЈ
1
24.1.7)
2
1
150
150
177
30032012
8117322
RS
БЕЧЕЈ
1
24.1.7)
2
2
1
140
140
165
30032012
8117322
RS
БЕЧЕЈ
1
24.1.7)
2
3
2
1
390
390
460
30032012
8117322
RS
БЕЧЕЈ
1
24.1.7)
2
17
3
2
1
290
290
342
30032012
8117322
RS
БЕЧЕЈ
1
24.1.7)
2
18
3
2
1
1.000
1.000
1.180
30032012
8117322
RS
ТЕЛЕГРУП
МОТОРФЛЕКС
РЕМОНТ
МОТОРФЛЕКС
РЕМОНТ
МОТОРФЛЕКС
РЕМОНТ
МОТОРФЛЕКС
РЕМОНТ
МОТОРФЛЕКС
РЕМОНТ
МОТОРФЛЕКС
РЕМОНТ
БЕЧЕЈ
1
24.1.7)
2
19
3
3
12
2.000
499
589
27032012
8286523
RS
СОМБОРЕЛЕКТРО
СОМБОР
3
24.1.4)
2
20
2
3
58
5.000
3.600
4.248
21032012
8311137
RS
ГАТ
НОВИ САД
8
22.2.
1
21
2
1
12
6.000
5.520
6.514
25012012
20001917
RS
ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
НОВИ САД
4
22.2.
1
22
2
1
12
3.200
2.763
3.260
25012012
8286524
RS
СОМБОРЕЛЕКТРО
СОМБОР
3
22.2.
1
23
2
1
12
3.500
3.013
3.555
25012012
20001917
RS
ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
НОВИ САД
5
22.2.
1
24
2
1
12
1.000
719
849
25012012
8785716
RS
ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ
НОВИ САД
3
22.2.
1
25
2
1
12
7.000
6.190
7.305
14022012
8311137
RS
ГАТ
НОВИ САД
4
22.2.
2
26
2
1
12
400
288
339
14022012
8311137
RS
ГАТ
НОВИ САД
2
22.2.
2
27
2
1
12
1.100
847
1.000
14022012
20001917
RS
ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
НОВИ САД
3
22.2.
2
28
2
1
1
2.500
1.412
1.666
10012012
8311137
RS
ГАТ
НОВИ САД
4
22.2.
2
29
2
1
1
7.800
5.546
6.544
13012012
8311137
RS
НОВИ САД
3
22.2.
2
30
2
3
11
1.000
430
507
17012012
20028556
RS
ГАТ
ВУЈМИЛОВИЋ
КОМПАНИ
НОВИ САД
3
22.2.
2
31
2
3
21
15.000
РУМА
3
22.2.
1
58
8.000
8.000
9.440
10012012
20270462
RS
2
2
3
58
12.000
5.580
6.584
13012012
20028556
RS
ГЕО ПРОЈЕКТ СМ
ВУЈМИЛОВИЋ
КОМПАНИ
3
2
1
12
900
634
748
20022012
8785716
RS
4
2
1
12
400
85
100
14032012
20001917
RS
5
1
2
1
1.500
1.500
1.770
11012012
53735495
RS
6
1
1
1
1.016
998
1.178
27012012
8617112
RS
7
2
2
13
3.800
3.800
4.484
16032012
20199083
RS
8
2
2
13
800
800
944
26032012
20199083
9
2
1
12
999
326
385
29032012
10
2
3
58
7.500
3.360
3.965
11
2
3
58
7.500
5.685
12
2
2
13
400
13
3
2
1
14
3
2
15
3
16
Држава
Назив понуђача
3
Уговорена
вредност
2
Процењена
вредност
1
Редни број
Матични број
1
Датум уговора
22.2.
Предмет
7
Врста предмета
СР.
МИТРОВИЦА
Врста поступка
Број понуда
Седиште понуђача
Уговорена
вредност са ПДВ
Извештаји о спроведеним поступцима јавних набавки у 2012. години
(вредности у хиљадама динара)
Извештај о закљученим уговорима за јавне набавке велике вредности (образац А)
10.947
12.917
23012012
8244430 RS
САГРА
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 28. Фебруара 2013. године
54
32
1
2
1
2.500
2.500
2.950
24012012
876917
RS
АМК РУМА
РУМА
1
1
33
1
2
1
2.300
2.300
2.714
24012012
8769117
RS
АМК РУМА
РУМА
1
1
34
1
1
1
350
270
319
30012012
7480636
RS
COMEL
БЕОГРАД
5
2
35
2
1
1
1.000
169
199
2022012
1733086
RS
ЕЛНОС БЛ
БЕОГРАД
2
22.2.
2
36
2
1
1
2.500
2.392
2.823
7022012
8286523
RS
СОМБОРЕЛЕКТРО
1
22.2.
2
37
2
3
22
7.500
4.784
5.645
13022012
55425515
RS
12
22.2.
2
38
3
2
28
663
663
782
30032012
17487809
RS
ГРАЂ.РАДЊА БОР
SECURITAS
SERVICES
СОМБОР
СР.МИТРОВИЦ
А
НОВИ
БЕОГРАД
1
24.1.8)
1
39
2
1
12
250
175
207
10012012
8785716
RS
ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ
НОВИ САД
8
22.2.
2
40
1
1
3
6.500
6.749
7.964
2022012
6523986
RS
ИНТЕРФАСТ
БЕОГРАД
2
41
2
3
58
20.000
20.000
23.600
5032012
8113114
RS
ТЕХНИКА
ВРШАЦ
5
22.2.
2
42
2
3
11
5.000
5.000
5.900
5032012
8195927
RS
ПАНОНТРЕЈД
ПАНЧЕВО
4
22.2.
2
43
3
2
30
270
264
312
24012012
8286523
RS
СОМБОРЕЛЕКТРО
СОМБОР
1
24.1.7)
2
44
3
1
12
2.000
2.015
2.378
30012012
BE089616
AT
GRAZ
1
24.1.3)
2
45
3
2
30
1.400
1.400
1.652
26012012
17178334
RS
NYNAS AS SWEDEN
ИМП
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИ
ЈЕ
БЕОГРАД
1
24.1.3)
2
46
3
2
8
2.780
2.780
3.280
8032012
8814473
RS
ION SOLUTIONS
НОВИ САД
1
24.1.3)
2
47
3
1
5
2.000
1.936
2.284
8032012
8814473
RS
ION SOLUTIONS
НОВИ САД
1
24.1.1)
2
48
2
1
3
6.000
5.911
6.975
23032012
8311137
RS
ГАТ
НОВИ САД
5
22.2.
1
49
3
1
12
4.660
4.694
5.539
15032012
BE089616
AT
NYNAS AB SWEDEN
GRAZ
1
24.1.3)
2
50
3
2
8
3.000
3.000
3.540
27032012
8814473
RS
ION SOLUTIONS
НОВИ САД
1
24.1.3)
2
51
3
2
1
1.000
773
912
26012012
7726384
RS
АВАЛОН ПАРТНЕРС
БЕОГРАД
1
24.1.3)
1
52
3
3
22
2.200
2.102
2.481
27012012
8195927
RS
ПАНЧЕВО
1
24.1.7)
1
53
2
2
28
700
530
624
9022012
8803978
RS
НОВИ САД
3
22.2.
2
54
2
2
28
300
75
88
9022012
8780315
RS
НОВИ САД
3
22.2.
2
55
2
2
28
300
230
271
9022012
8803978
RS
НОВИ САД
3
22.2.
2
56
2
2
28
350
75
88
28022012
8775265
RS
НОВИ САД
3
22.2.
2
57
2
3
51
400
400
472
23022012
8112517
RS
НОВИ САД
6
22.2.
2
58
2
3
51
300
300
354
23022012
8181039
RS
PANON TRADE
ИНСТИТУТ ЗА
БЕЗБЕДНОСТ И
ХУМАНИЗАЦИЈУ
РАДА
ИНСТИТУТ ЗА
БЕЗБЕДНОСТ И
ПРЕВЕНТИВНИ
ИНЖЕЊЕРИНГ
ИНСТИТУТ ЗА
БЕЗБЕДНОСТ И
ХУМАНИЗАЦИЈУ
РАДА
ИНСТУТ ЗА
БЕЗБЕДНОСТ И
СИГУРНОСТ НА
РАДУ
ИНСТИТУТ ЗА
ЗАШТИТУ НА РАДУ
СЕРВО МИХАЉ
ИНЖЕЊЕРИНГ
ЗРЕЊАНИН
9
22.2.
2
59
2
3
51
300
300
354
23022012
8067104
RS
ФТН
НОВИ САД
9
22.2.
2
60
4
1
5
13.000
10.479
11.317
9012012
8192936
RS
NET COMPUTERS
НОВИ САД
4
23.1.1)
1
61
4
1
5
3.500
3.589
4.235
9012012
8192936
RS
NET COMPUTERS
НОВИ САД
2
23.1.1)
1
62
1
1
6
11.000
8.963
10.577
9022012
8231176
RS
АЦ ИНТЕРСРЕМ
НОВИ САД
1
63
2
1
12
9.000
6.110
7.209
23022012
1733086
RS
ЕЛНОС БЛ
БЕОГРАД
3
64
1
2
16
21.000
15.950
18.820
24022012
17151975
RS
БЕОТЕЛЕПРОМ
БЕОГРАД
7
65
2
3
58
50.000
21.317
25.154
1022012
2001917
RS
ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
НОВИ САД
3
66
1
3
58
30.000
19.186
22.639
10022012
2001917
RS
ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
НОВИ САД
2
67
68
2
2
1
3
1
58
1.050
1.500
966
1.385
1.140
1.634
11042012
11042012
8311137
8286523
RS
RS
ГАТ
НОВИ САД
СОМБОРЕЛЕКТРО
СОМБОР
10
8
22.2.
22.2.
2
2
69
2
3
21
20.000
20.000
23.600
11042012
8195927
RS
ПАНОН ТРЕЈД
ПАНЧЕВО
4
22.2.
2
2
2
22.2.
1
2
22.2.
2
2
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 28. Фебруара 2013. године
55
70
2
3
58
4.000
2.780
3.281
24042012
8113114
RS
ТЕХНИКА
ВРШАЦ
71
2
1
1
50
88
104
24042012
20001917
RS
ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
72
2
1
1
162
288
340
24042012
7369140
RS
73
1
2
1
5.000
5.000
5.900
3052012
8615241
74
2
3
58
1.800
1.341
1.582
7052012
75
1
1
3
10.000
9.794
11.557
76
2
3
58
1.900
1.900
77
2
3
58
1.250
78
2
3
58
79
2
3
58
80
2
3
81
1
82
10
22.2.
2
НОВИ САД
9
22.2.
2
TREND COMPANY
ЈАГОДИНА
9
22.2.
2
RS
ENERGOBULL
НОВИ САД
1
8490414
RS
ФЕЛТ
РУМА
6
7052012
20362472
RS
АИГО БС
БЕОГРАД
1
2.242
7052012
8113114
RS
ТЕХНИКА
ВРШАЦ
4
22.2.
2
1.250
1.475
7052012
8113114
RS
ТЕХНИКА
ВРШАЦ
4
22.2.
2
5.600
5.600
6.608
7052012
8113114
RS
ТЕХНИКА
ВРШАЦ
6
22.2.
2
5.600
5.600
6.608
7052012
8113114
RS
ТЕХНИКА
ВРШАЦ
4
22.2.
2
21
20.000
20.000
23.600
14052012
8195927
RS
ПАНОН ТРЕЈД
ПАНЧЕВО
3
22.2.
2
1
8
3.000
3.000
3.540
16052012
20153008
RS
CAR GAS
Б.КАРЛОВАЦ
1
2
1
1
200
132
156
16052012
7371306
RS
NORTH AMERICAN
БЕОГРАД
7
22.2.
2
83
2
1
1
1.410
1.177
1.389
21052012
8286523
RS
СОМБОРЕЛЕКТРО
СОМБОР
7
22.2.
2
84
2
3
58
3.000
1.452
1.714
1062012
8113114
RS
ТЕХНИКА
ВРШАЦ
5
22.2.
2
85
2
1
1
1.072
534
630
1062012
8286523
RS
СОМБОРЕЛЕКТРО
СОМБОР
5
22.2.
2
86
2
3
58
9.000
6.127
7.230
1062012
8490414
RS
ФЕЛТ
РУМА
5
22.2.
2
87
2
2
13
500
442
522
4062012
8144486
RS
ШИДПРОЈЕКТ
ШИД
5
22.2.
2
88
2
3
43
250
200
236
18062012
17526529
RS
СЕТ
ШАБАЦ
4
22.2.
2
89
2
1
1
335
248
293
11062012
20001917
RS
ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
НОВИ САД
6
22.2.
2
90
3
2
15
964
964
1.137
9042012
7037783
RS
ДЕДИЊЕ
БЕОГРАД
1
24.1.8)
2
91
2
1
12
400
367
433
30042012
20001917
RS
ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
НОВИ САД
6
22.2.
2
92
2
2
1
900
292
345
16052012
8286523
RS
СОМБОРЕЛЕКТРО
СОМБОР
5
22.2.
2
93
2
2
30
2.000
1.520
1.794
24052012
8286523
RS
СОМБОРЕЛЕКТРО
СОМБОР
5
22.2.
2
94
1
1
3
588
477
563
8062012
6316280
RS
DEMAX
ОСТРУЖНИЦА
95
1
1
1
2.500
1.656
1.954
24052012
8262390
RS
СТИЛОС
96
1
1
1
2.200
1.847
2.179
24052012
8294852
RS
ТГ КОМЕРЦ
97
1
1
1
650
406
480
3052012
8715840
RS
98
1
2
28
21.500
16.025
18.909
8052012
8803935
99
1
2
28
3.500
3.155
3.723
11052012
100
1
3
58
16.000
15.816
18.664
101
1
3
58
12.000
12.154
102
1
3
58
4.000
103
1
3
58
104
1
3
105
1
106
2
107
2
22.2.
2
2
1
10
2
НОВИ САД
5
2
НОВИ САД
5
2
СУБОТИЦА
2
2
RS
SAGITTARIUS
ОДРЖАВАЊЕ И
УСЛУГЕ
НОВИ САД
2
1
8175730
RS
ЦИКЛОНИЗАЦИЈА
НОВИ САД
2
1
30052012
8582165
RS
ГРАДИТЕЉ НС
НОВИ САД
5
1
14.342
30052012
8233799
RS
БЕСТ ИЗГРАДЊА
НОВИ САД
5
1
2.714
3.203
30052012
8582165
RS
ГРАДИТЕЉ НС
НОВИ САД
5
1
4.000
2.929
3.457
1062012
20369884
RS
КАБЕЛНЕТ
НОВИ САД
5
1
58
4.000
2.489
3.203
30052012
8582165
RS
ГРАДИТЕЉ НС
НОВИ САД
5
1
2
28
10.000
2.247
2.651
10052012
8175730
RS
ЦИКЛОНОЗАЦИЈА
НОВИ САД
1
1
3.000
2.354
2.778
19042012
8286523
RS
СОМБОРЕЛЕКТРО
СОМБОР
10
22.2.
1
2
1
1
3.500
1.500
1.770
20042012
8286523
RS
СОМБОРЕЛЕКТРО
СОМБОР
5
22.2.
1
108
2
1
1
2.342
800
944
24042012
8311137
RS
ГАТ
НОВИ САД
6
22.2.
1
109
3
3
58
240
235
278
23042012
8490414
RS
ФЕЛТ
РУМА
1
24.1.7)
1
110
2
3
58
5.500
2.801
3.305
4052012
20001917
RS
ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
НОВИ САД
8
22.2.
1
111
2
3
58
5.000
1.586
1.871
4052012
20001917
RS
ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
НОВИ САД
9
22.2.
1
112
2
3
58
8.000
2.829
3.338
4052012
8490414
RS
ФЕЛТ
РУМА
9
22.2.
1
2
2
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 28. Фебруара 2013. године
56
113
2
1
1
500
500
590
4052012
20001917
RS
ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
НОВИ САД
3
22.2.
1
114
2
1
1
209
158
186
9052012
20001917
RS
ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
НОВИ САД
4
22.2.
1
115
2
1
1
550
144
170
14052012
8286523
RS
СОМБОРЕЛЕКТРО
СОМБОР
10
22.2.
1
116
2
1
1
765
599
707
14052012
8286523
RS
СОМБОРЕЛЕКТРО
СОМБОР
5
22.2.
1
117
2
1
1
2.000
1.942
2.292
24052012
8286523
RS
СОМБОРЕЛЕКТРО
СОМБОР
7
22.2.
1
118
2
1
1
782
651
768
24052012
8286523
RS
СОМБОРЕЛЕКТРО
СОМБОР
5
22.2.
1
119
2
1
1
286
90
106
24052012
7069138
RS
БЕОГРАДЕЛЕКТРО
БЕОГРАД
8
22.2.
1
120
2
3
58
1.600
1.128
1.331
29052012
8490414
RS
ФЕЛТ
РУМА
9
22.2.
1
121
2
3
58
6.000
5.626
6.639
30052012
8311137
RS
ГАТ
НОВИ САД
6
22.2.
1
122
1
2
30
7.500
7.500
8.850
22052012
8301263
RS
ДЕЦ
ЗРЕЊАНИН
1
2
123
1
2
30
10.000
10.000
11.800
22052012
8301263
RS
ДЕЦ
ЗРЕЊАНИН
1
2
124
1
2
30
10.000
10.000
11.800
22052012
8301263
RS
ДЕЦ
ЗРЕЊАНИН
1
2
125
2
3
22
5.000
2.466
2.910
22052012
8619662
RS
ОЗЕБЛИН
ВЕТЕРНИК
5
22.2.
1
126
2
3
22
2.200
1.592
1.879
22052012
8619662
RS
ОЗЕБЛИН
ВЕТЕРНИК
5
22.2.
1
127
2
1
1
940
505
596
22052012
8286523
RS
СОМБОРЕЛЕКТРО
СОМБОР
7
22.2.
1
128
2
1
1
1.650
2.057
2.427
21052012
20001917
RS
ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
НОВИ САД
4
22.2.
1
129
2
3
22
2.000
1.713
2.021
22052012
20368071
RS
СИМЕКС ГРАДЊА
СУБОТИЦА
6
22.2.
1
130
2
1
1
1.050
1.050
1.239
11062012
8286523
RS
СОМБОРЕЛЕКТРО
СОМБОР
2
22.2.
1
131
2
1
1
4.647
4.537
5.354
13062012
8286523
RS
СОМБОРЕЛЕКТРО
СОМБОР
1
22.2.
1
132
2
1
1
2.154
2.242
2.646
13062012
8286523
RS
СОМБОР
4
22.2.
1
133
1
2
30
500
528
623
2042012
20469650
RS
СОМБОРЕЛЕКТРО
ELECTRICAL
DESING
VOJVODIČAN
8
2
134
1
1
1
300
500
590
18042012
8575673
RS
ДТФ 1921
1
1
135
1
1
1
200
300
354
18042012
8575673
RS
ДТФ 1921
ПАНЧЕВО
СР.МИТРОВИЦ
А
СР.МИТРОВИЦ
А
1
1
136
1
1
1
150
200
236
18042012
17580230
RS
ПСЦ "ВУКОВИЋ"
ШАБАЦ
1
1
137
1
1
1
150
200
236
18042012
8231176
RS
ИНТЕРСРЕМ
ВЕТЕРНИК
1
1
138
1
2
1
1.000
979
1.155
18042012
20044748
RS
БЕОВРТ
БЕОГРАД
4
2
139
1
2
1
500
564
666
18042012
20044748
RS
БЕОГРАД
4
2
140
1
1
1
500
908
1.071
23042012
17406345
RS
БЕОВРТ
ТЕХНИКА
ХИДРАУЛИКЕ
БЕОГРАД
2
2
141
1
1
1
600
1.000
1.180
23042012
7443706
RS
СЛОДЕС
БЕОГРАД
1
2
142
1
2
1
1.300
1.467
1.731
27042012
8175730
RS
ЦИКЛОНИЗАЦИЈА
НОВИ САД
1
2
143
1
2
1
700
798
942
27042012
8175730
RS
ЦИКЛОНИЗАЦИЈА
НОВИ САД
1
2
144
2
1
1
500
386
455
4052012
7371306
RS
NORTH AMERICAN
БЕОГРАД
6
22.2.
2
145
2
1
1
400
346
408
4052012
8286523
RS
СОМБОРЕЛЕКТРО
СОМБОР
5
22.2.
2
146
2
1
1
500
327
386
4052012
20001917
RS
ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
НОВИ САД
5
22.2.
2
147
2
1
1
500
364
423
4052012
8286523
RS
СОМБОРЕЛЕКТРО
СОМБОР
5
22.2.
2
148
2
1
1
100
81
96
4052012
8286523
RS
СОМБОРЕЛЕКТРО
СОМБОР
4
22.2.
2
149
2
1
1
150
76
90
4052012
10200178
RS
ПЛАМЕН
ИНЂИЈА
5
22.2.
2
150
2
1
1
250
215
254
4052012
8286523
RS
СОМБОРЕЛЕКТРО
СОМБОР
3
22.2.
2
151
2
1
1
15
63
74
4052012
20001917
RS
ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
НОВИ САД
3
22.2.
2
152
2
1
1
65
39
46
4052012
10200178
RS
ПЛАМЕН
ИНЂИЈА
5
22.2.
2
153
2
1
1
200
112
132
4052012
20001917
RS
ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
НОВИ САД
3
22.2.
2
154
2
1
1
500
388
458
4052012
8286523
RS
СОМБОРЕЛЕКТРО
СОМБОР
2
22.2.
2
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 28. Фебруара 2013. године
57
155
1
1
1
150
156
184
7052012
8715840
RS
SAGITTARIUS
СУБОТИЦА
7
2
156
1
1
1
100
110
130
7052012
8471487
RS
КОМАЗЕЦ
ИНЂИЈА
3
2
157
1
1
1
50
40
47
7052012
8294852
RS
ТГ КОМЕРЦ
НОВИ САД
7
2
158
1
1
1
30
27
32
7052012
8294852
RS
ТГ КОМЕРЦ
НОВИ САД
7
2
159
1
1
1
700
770
917
7052012
17327640
RS
I & D COM
БЕОГРАД
6
2
160
1
1
1
40
38
45
7052012
8294852
RS
ТГ КОМЕРЦ
НОВИ САД
7
2
161
1
2
30
500
149
176
23052012
8144486
RS
ШИДПРОЈЕКТ
ШИД
5
2
162
1
2
30
500
135
159
23052012
8437327
RS
ЕЛИТ
РУМА
5
163
3
2
1
700
250
295
15062012
10130751
RS
ДАНКО
ТРСТЕНИК
2
24.1.1)
1
164
3
2
1
300
206
243
15062012
10130751
RS
ДАНКО
ТРСТЕНИК
2
24.1.1)
1
165
3
3
58
132
132
156
26062012
8286523
RS
СОМБОР
1
24.1.7)
2
166
1
2
10
350
78
92
2042012
8828750
RS
НОВИ САД
8
167
1
2
1
250
118
139
2042012
8828750
RS
СОМБОРЕЛЕКТРО
ВУЛКАН
ИНЖЕЊЕРИНГ
ВУЛКАН
ИНЖЕЊЕРИНГ
НОВИ САД
8
168
2
3
11
400
390
460
11042012
8597154
RS
ПГП ГРАЂЕВИНАЦ
БАЧКИ ЈАРАК
4
22.2.
2
169
2
3
58
2.100
1.590
1.877
4052012
8286524
RS
СОМБОРЕЛЕКТРО
СОМБОР
6
22.2.
2
170
2
3
58
3.100
2.095
2.472
4052012
8311137
RS
ГАТ
НОВИ САД
6
22.2.
2
171
2
3
58
1.900
1.742
2.056
4052012
17328964
RS
ТЕЛЕГРУП
БЕОГРАД
6
22.2.
2
172
2
3
58
1.700
1.364
1.610
4052012
8286524
RS
СОМБОРЕЛЕКТРО
СОМБОР
5
22.2.
2
173
2
3
58
3.500
2.642
3.118
4052012
8286524
RS
СОМБОРЕЛЕКТРО
СОМБОР
6
22.2.
2
174
2
3
58
2.900
2.002
2.362
4052012
8286524
RS
СОМБОР
6
22.2.
2
175
2
3
58
16.000
8.987
10.605
9052012
8696098
RS
СОМБОРЕЛЕКТРО
ИНСТЕЛ
ИНЖЕЊЕРИНГ
НОВИ САД
4
22.2.
2
176
2
3
58
2.300
1.632
1.926
18052012
20001917
RS
ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
НОВИ САД
4
22.2.
2
177
2
3
31
1.841
1.841
2.172
1062012
8597154
RS
ПГП ГРАЂЕВИНАЦ
БАЧКИ ЈАРАК
4
22.2.
2
178
2
1
1
4.000
3.959
4.672
14062012
8286524
RS
СОМБОРЕЛЕКТРО
СОМБОР
3
22.2.
2
179
2
1
1
1.950
1.636
1.930
14062012
8286524
RS
СОМБОРЕЛЕКТРО
СОМБОР
3
22.2.
2
180
2
1
1
1.970
1.802
2.126
14062012
8286524
RS
СОМБОРЕЛЕКТРО
СОМБОР
3
22.2.
2
181
2
1
1
1.475
1.222
1.442
22062012
8286524
RS
СОМБОРЕЛЕКТРО
СОМБОР
3
22.2.
2
182
2
1
12
1.177
1.137
1.342
4042012
20001917
RS
ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
НОВИ САД
3
22.2.
2
183
1
1
1
5.180
5.000
5.900
21052012
8286523
RS
СОМБОРЕЛЕКТРО
СОМБОР
4
184
2
1
12
400
270
319
5042012
8727805
RS
ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ
НОВИ САД
7
22.2.
2
185
2
1
12
210
173
204
20042012
8727805
RS
ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ
НОВИ САД
6
22.2.
2
186
2
1
12
93
71
84
25042012
8311137
RS
ГАТ
НОВИ САД
6
22.2.
2
187
2
1
12
550
262
309
20042012
8311137
RS
ГАТ
НОВИ САД
9
22.2.
2
188
2
1
12
166
166
196
3052012
8727805
RS
ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ
НОВИ САД
5
22.2.
2
189
2
1
12
1.254
424
500
25042012
1733086
RS
ЕЛНОС БЛ
БЕОГРАД
5
22.2.
2
190
2
1
12
269
120
142
15062012
20001917
RS
ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
НОВИ САД
5
22.2.
2
191
2
1
12
45
41
48
25042012
7606281
RS
NORTX AMERICAN
БЕОГРАД
7
22.2.
2
192
2
3
58
7.500
5.461
6.444
22062012
20001917
RS
ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
НОВИ САД
5
22.2.
2
193
1
1
1
750
511
603
28052012
6923810
RS
CONING
СУБОТИЦА
1
194
2
1
12
625
391
461
4052012
20001917
RS
ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
НОВИ САД
4
22.2.
2
195
2
1
12
734
419
494
15052012
8286523
RS
СОМБОРЕЛЕКТРО
СОМБОР
6
22.2.
2
196
2
1
12
974
341
402
15052012
8286523
RS
СОМБОРЕЛЕКТРО
СОМБОР
5
22.2.
2
197
2
1
12
250
123
145
21052012
8286523
RS
СОМБОРЕЛЕКТРО
СОМБОР
8
22.2.
2
2
2
2
2
2
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 28. Фебруара 2013. године
58
198
2
1
12
174
126
149
21052012
8286523
RS
СОМБОРЕЛЕКТРО
СОМБОР
7
22.2.
2
199
2
1
12
331
98
116
14052012
8715696
RS
TEHNOUNION-EXIM
НОВИ САД
11
22.2.
2
200
2
1
12
500
384
453
21052012
8311137
RS
ГАТ
НОВИ САД
5
22.2.
2
201
2
1
12
1.651
661
780
23052012
8311137
RS
ГАТ
НОВИ САД
8
22.2.
2
202
2
1
12
60
41
48
4062012
8286523
RS
СОМБОРЕЛЕКТРО
СОМБОР
7
22.2.
2
203
2
1
12
835
674
795
4062012
8727805
RS
ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ
НОВИ САД
6
22.2.
2
204
2
1
12
744
246
290
28052012
20001917
RS
ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
НОВИ САД
5
22.2.
2
205
2
1
12
14.000
4.647
5.483
7062012
8311137
RS
ГАТ
НОВИ САД
3
22.2.
2
206
2
1
12
660
208
245
11062012
8286523
RS
СОМБОРЕЛЕКТРО
СОМБОР
3
22.2.
2
207
2
1
12
3.371
3.371
3.978
27062012
20001917
RS
ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
НОВИ САД
3
22.2.
2
208
3
2
30
3.000
3.000
3.540
30052012
7425007
RS
LS DATA
БЕОГРАД
1
24.1.3)
2
209
1
1
12
10.000
9.163
15052012
17402633
RS
DAMIBA TRADE
БЕОГРАД
2
1
210
1
1
5
135.000
130.888
10.812
154.44
8
18062012
17493647
RS
САГА
БЕОГРАД
1
1
211
1
1
5
3.500
3.004
3.545
18042012
7024592
RS
ИНФОРМАТИКА
БЕОГРАД
5
1
212
2
3
58
20.000
17.238
20.341
19052012
20001917
RS
ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
НОВИ САД
4
22.2.
1
213
2
3
58
4.500
3.535
21052012
8113114
RS
ТЕХНИКА
ВРШАЦ
5
22.2.
1
214
1
1
12
88.000
89.560
4.171
106.19
5
31052012
20001917
RS
ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
НОВИ САД
3
1
215
1
1
3
5.800
5.755
6.791
4062012
8286523
RS
СОМБОРЕЛЕКТРО
СОМБОР
5
1
216
1
1
3
11.050
11.013
12.995
4062012
8286523
RS
СОМБОРЕЛЕКТРО
СОМБОР
5
1
217
1
1
3
950
948
1.119
4062012
8286523
RS
СОМБОРЕЛЕКТРО
СОМБОР
4
1
218
2
2
30
400
383
451
25062012
17330861
RS
ЕЛНОС БЛ
БЕОГРАД
1
22.2.
2
219
2
1
12
25.000
23.381
27.590
16052012
17134965
RS
БЕОГРАД
3
22.2.
2
220
2
2
30
350
300
354
3042012
20019280
RS
SIEMENS
ХАРМОНИЈА
ПРОЈЕКТ
ВАЉЕВО
1
22.2.
2
221
1
1
12
8.000
7.450
31052012
8301263
RS
ДЕЦ
ЗРЕЊАНИН
1
2
222
1
1
8
150.000
150.000
8.791
177.00
0
23042012
20084693
RS
НИС
НОВИ САД
1
2
223
2
1
12
8.700
8.332
9.831
18062012
80001917
RS
ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
НОВИ САД
3
22.2.
2
224
2
1
12
4.000
3.877
4.575
11052012
1733086
RS
ЕЛНОС БЛ
БЕОГРАД
6
22.2.
2
225
1
1
9
6.060
5.989
7.067
21062012
6717446
RS
SEIBL TRADE
БЕОГРАД
2
2
226
1
1
9
5.000
2.517
2.970
21062012
6717446
RS
SEIBL TRADE
БЕОГРАД
3
2
227
1
1
9
12.900
12.892
15.213
21062012
6717446
RS
SEIBL TRADE
БЕОГРАД
2
2
228
1
1
9
6.300
2.076
2.449
21062012
6963404
RS
ГРАМПЕР
БЕОГРАД
2
2
229
1
2
1
30.000
30.000
35.400
11052012
7027800
RS
МИНЕЛ ДИНАМО
БЕОГРАД
2
2
230
3
1
5
16.000
11.663
13.762
29052012
7752652
RS
СБС
БЕОГРАД
1
231
1
2
16
24.000
22.579
26.643
30052012
17151975
RS
БЕОТЕЛЕПРОМ
БЕОГРАД
2
232
3
2
16
12.000
11.765
13.883
25042012
17151975
RS
БЕОТЕЛЕПРОМ
БЕОГРАД
1
24.1.8)
2
233
2
1
12
23.000
22.202
26.199
30062012
8286523
RS
СОМБОРЕЛЕКТРО
СОМБОР
9
22.2.
2
234
235
2
3
1
1
12
9
30.000
12.100
28.302
10.148
33.397
11.975
30062012
17052012
8086523
8066205
RS
RS
СОМБОРЕЛЕКТРО
СОМБОР
ДЕС
НОВИ САД
8
1
22.2.
24.1.11)
2
2
236
3
1
9
6.500
7.345
8.668
18052012
8070768
RS
СТИЛ
ЗРЕЊАНИН
1
24.1.11)
2
237
3
2
28
65
50
59
22052012
8471487
RS
КОМАЗЕЦ
ИНЂИЈА
1
24.1.7)
2
238
2
1
12
8.000
6.005
7.085
28052012
20001917
RS
ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
НОВИ САД
5
22.2.
2
239
1
3
58
12.000
11.846
13.978
10052012
20001917
RS
ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
НОВИ САД
1
240
3
1
3
1.350
646
760
2042012
8640815
RS
MD COMPANY
НОВИ САД
1
24.1.3)
2
2
2
24.1.3)
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 28. Фебруара 2013. године
59
1
241
2
1
12
1.800
875
1.033
14062012
8538662
RS
ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈ
АЛ
НОВИ САД
6
22.2.
1
242
3
1
3
1.100
1.142
1.373
25062012
8640815
RS
MD COMPANY
НОВИ САД
1
24.1.3)
1
243
2
1
12
11.200
3.990
4.708
30062012
8286523
RS
СОМБОРЕЛЕКТРО
СОМБОР
6
22.2.
1
244
2
1
12
12.000
6.544
7.721
30062012
8286523
RS
СОМБОРЕЛЕКТРО
СОМБОР
1
22.2.
1
245
3
1
12
800
790
932
26042012
17134965
RS
БЕОГРАД
1
24.1.5)
2
246
3
3
51
220
215
254
25052012
20028556
RS
SIEMENS
VUJMILOVIĆ
COMPANY
1
24.1.7)
2
247
2
3
21
9.500
5.754
6.789
10052012
55425515
RS
НОВИ САД
СР.МИТРОВИЦ
А
9
22.2.
1
248
2
3
27
300
190
224
23052012
8780315
RS
НОВИ САД
3
22.2.
1
249
2
3
27
1.300
300
354
23052012
8112517
RS
НОВИ САД
3
22.2.
1
250
2
3
21
20.000
16.523
19.497
29052012
8597154
RS
БАЧКИ ЈАРАК
7
22.2.
1
251
2
3
37
2.700
1.735
2.047
7062012
20028556
RS
НОВИ САД
8
22.3.
1
252
2
2
28
300
90
106
8062012
8775265
RS
НОВИ САД
2
22.3.
2
253
2
2
28
400
90
106
8062012
8775265
RS
ГРАЂЕВИНАЦ
VUJMILOVIĆ
COMPANY
ИНСТИТУТ ЗА
БЕЗБЕДНОСТ И
СИГУРНОСТ НА
РАДУ
ИСТИТУТ ЗА
БЕЗБЕДНОСТ И
СИГУРНОСТ НА
РАДУ
НОВИ САД
2
22.3.
2
254
1
1
12
650
647
13082012
6744265
RS
ЕЛТЕК
БЕОГРАД
2
2
255
1
3
58
100.000
114.625
763
135.25
8
13082012
8286523
RS
СОМБОРЕЛЕКТРО
СОМБОР
4
2
256
1
3
58
50.000
62.369
73.595
14082012
8286523
RS
СОМБОРЕЛЕКТРО
СОМБОР
3
2
257
1
2
30
3.000
2.498
2.948
19072012
8286523
RS
СОМБОРЕЛЕКТРО
СОМБОР
2
2
258
2
1
12
2.000
1.918
2.263
16072012
8286523
RS
СОМБОРЕЛЕКТРО
СОМБОР
5
22.2.
2
259
2
1
12
235
140
165
9072012
20001917
RS
ЈУЖНА БАЧКА
НОВИ САД
4
22.2.
2
260
1
2
30
15.000
14.976
17.672
1082012
8286523
RS
СОМБОРЕЛЕКТРО
СОМБОР
1
261
2
1
12
300
179
211
23072012
8286523
RS
СОМБОРЕЛЕКТРО
СОМБОР
1
262
1
2
13
1.000
1.000
1.180
8082012
8301255
RS
JOMI ENGINEERING
СУБОТИЦА
2
2
263
1
1
1
5.000
4.977
5.873
25072012
8617112
RS
БИРОМАРКЕТ
СУБОТИЦА
1
2
264
2
1
12
1.381
666
786
25072012
8727805
RS
ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ
НОВИ САД
7
265
1
2
1
3.500
3.500
4.130
31082012
8055858
RS
МАШИНОРЕМОНТ
СЕНТА
4
266
1
2
1
2.000
2.000
2.360
27082012
8219346
RS
ЕУРОКОП
СУБОТИЦА
9
267
2
1
12
2.260
1.774
2.093
24092012
8785716
RS
ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ
НОВИ САД
5
22.2.
2
268
2
1
12
400
234
276
31082012
8311137
RS
ГАТ
НОВИ САД
6
22.2.
2
269
2
1
12
250
241
284
23082012
8286523
RS
СОМБОРЕЛЕКТРО
СОМБОР
9
22.2.
2
270
2
1
12
217
78
92
11092012
8311137
RS
ГАТ
НОВИ САД
4
22.2.
2
271
2
1
12
233
183
216
19092012
8715696
RS
TEHNOUNION-EXIM
НОВИ САД
9
22.2.
2
272
2
1
12
230
209
247
29082012
8727805
RS
ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ
НОВИ САД
6
22.2.
2
273
2
1
12
174
47
55
29082012
8286523
RS
СОМБОРЕЛЕКТРО
СОМБОР
4
22.2.
2
274
2
1
1
300
167
197
28082012
1733086
RS
ЕЛНОС БЛ
БЕОГРАД
9
22.2.
2
275
2
1
12
1.900
1.899
2.241
18092012
8785716
RS
ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ
НОВИ САД
5
22.2.
2
276
2
1
12
304
241
284
24092012
8311137
RS
ГАТ
НОВИ САД
3
22.2.
2
277
1
2
29
5.000
10.126
11.949
5072012
7027800
RS
МИНЕЛ ДИНАМО
БЕОГРАД
2
1
278
1
2
28
7.000
7.000
8.260
18072012
20620510
RS
КИЗА
ПАНЧЕВО
4
2
279
2
3
58
2.000
2.959
3.492
19072012
20001917
RS
ЈУЖНА БАЧКА
НОВИ САД
3
ГР БОР
IИНСТИТУТ ЗА
БЕЗБЕДНОСТ И
ПРЕВЕНТИВНИ
ИНЖЕЊЕРИНГ
ИНСТИТУТ ЗА
ЗАШТИТУ НА РАДУ
2
22.2.
2
22.2.
2
2
2
22.2.
2
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 28. Фебруара 2013. године
60
280
2
3
58
1.600
2.461
2.904
18072012
8113118
RS
ТЕХНИКА
ВРШАЦ
3
22.2.
2
281
2
3
58
4.800
3.991
4.709
18072012
8286523
RS
СОМБОРЕЛЕКТРО
СОМБОР
2
22.2.
2
282
2
3
58
6.000
3.023
3.567
23072012
20001917
RS
ЈУЖНА БАЧКА
НОВИ САД
6
22.2.
2
283
2
3
58
1.600
1.655
1.953
27072012
8413541
RS
ТИМ КОП
ТЕМЕРИН
4
22.2.
2
284
2
3
58
4.800
4.786
5.647
27072012
8413541
RS
ТИМ КОП
ТЕМЕРИН
3
22.2.
2
285
2
2
28
300
300
354
31072012
8301263
RS
ЗРЕЊАНИН
4
22.2.
2
286
2
2
28
500
500
590
31072012
20019280
RS
DEC
ХАРМОНИЈА
ПРОЈЕКТ
ВАЉЕВО
3
22.2.
2
287
2
2
28
850
850
1.003
31072012
8301263
RS
DEC
ЗРЕЊАНИН
2
22.2.
2
288
2
3
58
10.000
10.000
11.800
10082012
8286523
RS
СОМБОРЕЛЕКТРО
СОМБОР
2
22.2.
2
289
2
3
58
8.000
8.000
9.440
10082012
8286523
RS
СОМБОРЕЛЕКТРО
СОМБОР
2
22.2.
2
290
2
3
58
8.500
7.687
10.986
10082012
8413541
RS
ТИМ КОП
ТЕМЕРИН
3
22.2.
2
291
2
1
11
4.000
3.961
4.675
6082012
8286523
RS
СОМБОРЕЛЕКТРО
СОМБОР
5
22.2.
2
292
1
3
58
11.550
11.550
13.629
29082012
8413541
RS
ТИМ КОП
ТЕМЕРИН
4
2
293
1
3
58
6.300
6.300
7.434
29082012
8286523
RS
СОМБОРЕЛЕКТРО
СОМБОР
3
2
294
1
3
58
3.150
3.150
3.717
29082012
8286523
RS
СОМБОРЕЛЕКТРО
СОМБОР
3
2
295
3
3
58
260
260
307
6092012
20001917
RS
ЈУЖНА БАЧКА
НОВИ САД
1
24.1.7)
2
296
2
3
58
3.500
4.523
5.337
10092012
8413541
RS
ТИМ КОП
ТЕМЕРИН
6
22.2.
2
297
3
3
58
672
665
785
7092012
20001917
RS
ЈУЖНА БАЧКА
НОВИ САД
1
24.1.7)
2
298
2
3
58
2.900
6.990
8.248
10082012
20001917
RS
ЈУЖНА БАЧКА
НОВИ САД
3
22.2.
2
299
3
3
58
600
503
594
21092012
8490414
RS
ФЕЛТ
РУМА
1
24.1.7)
2
300
2
1
12
750
721
851
10082012
8286523
RS
СОМБОРЕЛЕКТРО
СОМБОР
6
22.2.
2
301
1
1
1
2.100
2.059
2.430
5072012
7824670
RS
МАГНАТ
УМКА
6
2
302
1
1
1
4.700
3.639
4.294
9072012
8250146
RS
МЕТАЛЕЛЕКТРО
СОМБОР
4
2
303
1
1
1
445
235
277
9072012
17549731
RS
ТВИК ДИВ
ВАЉЕВО
5
2
304
1
1
1
510
275
324
9072012
8433607
RS
ЛАСТА
СОМБОР
5
2
305
1
1
1
645
512
604
9072012
17064053
RS
ПИТУРА
ЗЕМУН
3
2
306
1
1
1
1.800
1.131
1.334
9072012
6518613
RS
НБА КОМЕРЦ
БЕОГРАД
3
2
307
1
1
1
400
278
328
9072012
8762619
RS
БИП ГРУП
СОМБОР
2
2
308
1
1
1
1.500
445
525
9072012
8433607
RS
ЛАСТА
СОМБОР
3
2
309
2
3
22
1.000
348
410
11072012
8286524
RS
СОМБОРЕЛЕКТРО
СОМБОР
5
22.2.
2
310
2
1
1
600
451
533
25072012
8311137
RS
ГАТ
НОВИ САД
2
22.2.
2
311
2
1
1
1.700
1.182
1.395
25072012
8286524
RS
СОМБОРЕЛЕКТРО
СОМБОР
1
22.2.
2
312
2
1
1
1.400
1.389
1.639
25072012
8286524
RS
СОМБОРЕЛЕКТРО
СОМБОР
2
22.2.
2
313
1
2
1
4.500
4.500
5.310
7082012
17085646
RS
ЕНЕРГОРЕМОНТ
БЕОГРАД
4
314
2
3
58
700
406
479
7082012
20001917
RS
ЈУЖНА БАЧКА
2
22.2.
2
315
3
3
11
150
149
176
23082012
55425515
RS
Г.Р. БОР
НОВИ САД
СР.МИТРОВИЦ
А
1
24.1.7)
2
316
1
1
1
500
2.941
3.470
4092012
8433607
RS
ЛАСТА
СОМБОР
1
2
317
1
1
1
5.600
5.600
6.607
20092012
8262390
RS
СТИЛОС
2
318
1
1
1
500
501
592
20092012
17079077
RS
МЕХАНОГРАФ ЈУ
НОВИ САД
НОВИ
БЕОГРАД
1
4
2
319
1
1
1
2.400
2.367
2.793
20092012
8262390
RS
СТИЛОС
НОВИ САД
1
2
320
2
3
58
2.000
1.063
1.255
20092012
8286524
RS
СОМБОРЕЛЕКТРО
СОМБОР
5
22.2.
2
321
2
3
58
1.400
645
761
20092012
8286524
RS
СОМБОРЕЛЕКТРО
СОМБОР
6
22.2.
2
322
1
1
1
1.700
1.742
2.056
20092012
6744265
RS
ЕЛТЕК
БЕОГРАД
1
2
2
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 28. Фебруара 2013. године
61
323
1
2
1
2.500
2.500
2.950
20092012
8046816
RS
ЈКП ЧИСТОЋА
СОМБОР
2
2
324
1
2
1
3.000
3.000
3.540
20092012
8175730
RS
ЦИКЛОНИЗАЦИЈА
НОВИ САД
2
2
325
1
2
1
1.000
1.000
1.180
20092012
8175730
RS
ЦИКЛОНИЗАЦИЈА
НОВИ САД
1
2
326
1
2
1
2.000
2.000
2.360
20092012
8175730
RS
ЦИКЛОНИЗАЦИЈА
НОВИ САД
1
2
327
1
2
1
500
500
20092012
8175730
RS
ЦИКЛОНИЗАЦИЈА
НОВИ САД
1
2
328
1
3
58
114.000
86.395
590
101.94
6
3072012
8286523
RS
СОМБОРЕЛЕКТРО
4
2
329
3
2
1
300
300
354
6072012
55426058
RS
АУТО ШОП
330
3
2
1
500
500
590
6072012
55426058
RS
АУТО ШОП
СОМБОР
СР.МИТРОВИЦ
А
СР.МИТРОВИЦ
А
331
2
3
58
550
703
830
13072012
20001917
RS
ЈУЖНА БАЧКА
332
1
1
1
1.000
1.124
1.327
20082012
6744265
RS
333
2
3
58
2.500
1.834
2.164
21082012
8384029
334
2
1
1
4.000
4.100
4.838
23082012
335
3
3
21
5.000
4.968
5.862
336
2
3
58
350
478
337
3
2
1
2.700
2.700
338
3
2
1
800
339
2
1
3
3.000
340
1
2
1
550
341
1
2
1
342
1
2
343
2
344
1
24.1.1)
2
1
24.1.1)
2
НОВИ САД
4
22.2.
2
ЕЛТЕК
БЕОГРАД
2
RS
ЛВД ИНЖЕЊЕРИНГ
ШИД
8
22.2.
2
20001917
RS
ЈУЖНА БАЧКА
5
22.2.
2
7092012
55425515
RS
ГП БОР
НОВИ САД
СР.МИТРОВИЦ
А
1
24.1.7)
2
564
14092012
20001917
RS
ЈУЖНА БАЧКА
8
22.2.
2
3.186
25092012
8234752
RS
ЈКП КОМУНАЛИЈЕ
НОВИ САД
СР.МИТРОВИЦ
А
1
24.1.3)
2
800
944
25092012
8736634
RS
ЈКП СТАНДАРД
ШИД
1
24.1.3)
2
2.036
2.402
5072012
20001917
RS
ЈУЖНА БАЧКА
НОВИ САД
2
22.2.
2
550
649
17072012
8769117
RS
АМК РУМА
РУМА
2
1
250
76
90
17072012
8769117
RS
АМК РУМА
РУМА
2
1
1
200
200
236
17072012
8769117
RS
АМК
РУМА
2
1
1
1
2.300
2.564
3.025
5092012
8286523
RS
СОМБОРЕЛЕКТРО
СОМБОР
2
1
2
1
800
799
943
7082012
8769117
RS
АМК РУМА
РУМА
1
345
2
1
1
1.300
1.078
1.272
10092012
7371306
RS
NORTH AMERICAN
БЕОГРАД
5
22.2.
2
346
2
1
1
320
545
643
24092012
8340242
RS
ПЛАМЕН
ИНЂИЈА
4
22.2.
2
347
2
1
1
350
187
221
19092012
20001917
RS
ЈУЖНА БАЧКА
22.2.
2
348
1
2
15
4.036
4.116
4.857
27092012
17451219
RS
6
2
349
1
2
1
1.100
570
673
24092012
20028556
RS
НОВИ САД
2
2
350
2
1
1
450
408
481
2072012
8538662
RS
СЛ-ТИМ
VUJMILOVIĆ
COMPANY
ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈ
АЛ
НОВИ САД
НОВИ
БЕОГРАД
4
НОВИ САД
6
351
1
1
1
7.000
7.000
8.260
2072012
20362472
RS
AIGO BS
НОВИ САД
1
2
352
1
1
1
6.000
6.000
7.080
2072012
20362472
RS
AIGO BS
БЕОГРАД
2
2
353
2
3
58
10.000
8.820
10.407
3072012
20001917
RS
ЈУЖНА БАЧКА
НОВИ САД
1
22.2.
2
354
2
3
58
4.000
3.848
4.540
3072012
8113114
RS
ВРШАЦ
2
22.2.
2
355
1
1
3
1.000
820
968
12072012
17098080
RS
ТЕХНИКА
CUMMINS
SERBOMONTE
БЕОГРАД
6
2
356
1
3
58
50.000
43.780
51.661
25072012
20001917
RS
ЈУЖНА БАЧКА
НОВИ САД
5
2
357
2
3
58
5.200
3.637
4.291
25072012
8286523
RS
СОМБОРЕЛЕКТРО
СОМБОР
9
22.2.
2
358
2
1
1
290
219
259
6082012
8286523
RS
СОМБОРЕЛЕКТРО
СОМБОР
12
22.2.
2
359
2
1
1
1.220
1.495
1.764
6082012
20001917
RS
ЈУЖНА БАЧКА
НОВИ САД
7
22.2.
2
360
2
3
58
4.000
3.227
3.808
6082012
8113114
RS
ТЕХНИКА
ВРШАЦ
3
22.2.
2
361
2
3
58
5.000
4.894
5.775
13082012
8113114
RS
ТЕХНИКА
ВРШАЦ
6
22.2.
2
362
2
1
12
4.000
3.626
4.278
13082012
20001917
RS
ЈУЖНА БАЧКА
НОВИ САД
9
22.2.
2
363
2
3
58
2.500
2.489
2.937
13082012
20001917
RS
ЈУЖНА БАЧКА
НОВИ САД
7
22.2.
2
364
2
3
11
8.000
7.500
8.850
13082012
8619662
RS
ОЗЕБЛИН
ВЕТЕРНИК
4
22.2.
2
2
22.2.
2
1
22.2.
2
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 28. Фебруара 2013. године
62
365
2
3
58
5.300
2.343
2.764
13082012
20001917
RS
ЈУЖНА БАЧКА
НОВИ САД
5
22.2.
2
366
2
1
1
530
239
282
13082012
8785716
RS
ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ
НОВИ САД
11
22.2.
2
367
2
3
58
2.000
1.658
1.956
20082012
8311137
RS
ГАТ
НОВИ САД
5
22.2.
2
368
1
3
58
50.000
43.000
50.740
22082012
8311137
RS
ГАТ
НОВИ САД
4
2
369
1
1
8
2.000
2.000
2.000
28082012
7524951
RS
LUKOIL
БЕОГРАД
1
2
370
2
3
58
8.000
7.061
8.331
28082012
20001917
RS
ЈУЖНА БАЧКА
НОВИ САД
4
22.2.
2
371
2
3
58
8.000
6.894
8.135
12092012
8113114
RS
ТЕХНИКА
ВРШАЦ
3
22.2.
2
372
1
3
58
4.000
4.000
4.720
24092012
7027800
RS
МИНЕЛ ДИНАМО
БЕОГРАД
2
373
2
1
1
1.500
1.062
1.253
24092012
1733086
RS
ЕЛНОС БЛ
БЕОГРАД
9
22.2.
2
374
2
3
58
3.750
2.484
26092012
20001917
RS
ЈУЖНА БАЧКА
НОВИ САД
9
22.2.
2
375
3
1
12
140.000
141.000
2.931
166.21
3
18072012
8715696
RS
TEHNOUNION-EXIM
СР.КАМЕНИЦА
1
24.1.3)
2
376
2
1
12
1.500
1.157
1.365
22082012
7371306
RS
NORTH AMERICAN
БЕОГРАД
10
22.2.
2
377
2
1
12
3.400
3.399
4.011
27082012
20001917
RS
ЈУЖНА БАЧКА
НОВИ САД
5
22.2.
2
378
2
1
12
650
374
442
22082012
8785716
RS
НОВИ САД
6
22.2.
2
379
2
1
12
4.190
3.062
3.613
22082012
853662
RS
ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ
ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈ
АЛ
НОВИ САД
3
22.2.
2
380
2
1
12
9.000
5.893
6.954
28082012
8286523
RS
СОМБОР
7
22.2.
2
381
2
1
12
750
389
459
24082012
8538662
RS
СОМБОРЕЛЕКТРО
ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈ
АЛ
НОВИ САД
7
22.2.
2
382
2
1
12
3.500
2.915
3.440
28082012
8286523
RS
СОМБОРЕЛЕКТРО
СОМБОР
9
22.2.
2
383
2
1
12
4.500
4.369
5.156
23082012
20001917
RS
ЈУЖНА БАЧКА
НОВИ САД
7
22.2.
2
384
2
1
12
800
738
871
28082012
8286523
RS
СОМБОР
6
22.2.
2
385
1
2
1
1.500
1.820
2.148
21082012
8117322
RS
БЕЧЕЈ
2
1
386
1
2
1
8.000
5.979
7.055
8082012
8231176
RS
НОВИ САД
2
2
387
1
2
1
2.300
1.947
2.298
22082012
17595555
RS
СОМБОРЕЛЕКТРО
МОТОРФЛЕКСРЕМОНТ
АУТО ЦЕНТАР
ИНТЕРСРЕМ
PALFINGER
СРБИЈА
БЕОГРАД
1
2
388
1
1
1
6.000
6.021
7.105
10082012
8220468
RS
ИНТЕК
НОВИ САД
2
2
389
2
1
12
800
518
611
25092012
20001917
RS
ЈУЖНА БАЧКА
НОВИ САД
10
390
3
1
12
5.083
5.017
5.920
24082012
AT
NYNAS AB SWEDEN
GRAZ
391
3
2
8
2.000
1.975
2.331
23072012
8814473
RS
ION SOLUTION
392
3
2
8
3.150
3.098
3.655
28082012
8814473
RS
393
2
1
12
18.960
18.799
22.183
7092012
20001917
394
3
2
8
10.000
9.985
11.782
9072012
395
2
1
12
16.550
14.832
17.502
396
3
1
12
32.000
30.491
397
2
1
12
24.400
398
2
3
21
399
3
3
400
2
401
2
22.2.
2
1
24.1.3)
2
НОВИ САД
1
24.1.3)
2
ION SOLUTION
НОВИ САД
1
24.1.3)
2
RS
ЈУЖНА БАЧКА
НОВИ САД
9
22.2.
2
8771251
RS
ПРОЗОНЕ
НОВИ САД
1
24.1.3)
2
27072012
8311137
RS
ГАТ
НОВИ САД
6
22.2.
2
35.979
7082012
17178300
RS
ИМП АУТОМАТИКА
БЕОГРАД
1
24.1.3)
2
23.256
27.442
20092012
20001917
RS
НОВИ САД
6
22.2.
1
2.800
1.350
1.593
3092012
20028556
RS
ЈУЖНА БАЧКА
VUJMILOVIĆ
COMPANY
НОВИ САД
7
22.2.
2
21
4.783
4.783
5.644
3082012
8195927
RS
PANON TRADE
ПАНЧЕВО
1
24.1.7)
1
3
51
450
267
315
6082012
8233799
RS
БЕСТ ИЗГРАДЊА
НОВИ САД
5
22.2.
2
2
3
58
600
110
130
30082012
17328964
RS
БЕОГРАД
6
22.2.
2
402
2
3
58
600
120
142
30082012
8775265
RS
НОВИ САД
6
22.2.
2
403
3
3
58
450
499
589
18092012
8780315
RS
РИПАЊ
1
24.1.3)
1
404
3
3
21
210
195
230
14092012
20028556
RS
TELEGROUP
ИНСТИТУТ ЗА БЕЗ.
И СИГУРНОСТ НА
РАДУ
МИНЕЛ
ЕЛЕКТРООПРЕМА
VUJMILOVIĆ
COMPANY
НОВИ САД
1
24.1.7)
1
405
2
1
3
1.800
1.895
2.236
13082012
20074680
RS
P.E.C.S
БЕОГРАД
3
22.2.
1
406
3
1
3
400
99
117
3072012
8286523
RS
СОМБОРЕЛЕКТРО
СОМБОР
1
24.1.1)
1
BE 08961
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 28. Фебруара 2013. године
63
407
4
1
3
400
395
466
6072012
8286523
RS
СОМБОРЕЛЕКТРО
СОМБОР
1
408
1
1
1
3.000
1.802
2.126
7082012
8262390
RS
СТИЛОС
НОВИ САД
4
409
2
1
12
36.900
35.010
27082012
20001917
RS
ЈУЖНА БАЧКА
НОВИ САД
4
22.2.
2
410
2
1
12
130.400
131.642
41.311
155.33
7
7082012
20001917
RS
ЈУЖНА БАЧКА
НОВИ САД
10
22.2.
2
411
1
1
4
5.500
2.301
2.715
11092012
7602111
RS
ТОДОРОВИЋ
КРАГУЈЕВАЦ
2
2
412
1
1
12
30.000
31.650
37.347
27092012
8067104
RS
ФТН
НОВИ САД
1
2
413
2
1
12
1.500
1.284
1.527
25092012
20001917
RS
ЈУЖНА БАЧКА
НОВИ САД
5
22.2.
2
414
3
2
16
70
39
43
14092012
8471487
RS
КОМАЗЕЦ
ИНЂИЈА
1
24.1.7)
2
415
1
2
1
15.000
15.000
18.000
9082012
17178300
RS
ИМП АУТОМАТИКА
БЕОГРАД
1
416
2
1
12
350
277
332
3102012
1733086
RS
ЕЛНОС БЛ
БЕОГРАД
10
417
3
2
1
1.500
1.858
2.230
26102012
8658595
RS
ТЕМЕРИН
418
3
1
12
2.600
1.999
2.398
26102012
8538662
RS
ЈКП ТЕМЕРИН
ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈ
АЛ
419
1
1
10
2.000
363
436
30112012
17206303
RS
420
1
2
1
2.000
471
566
30112012
17206303
RS
421
2
1
12
480
266
319
24122012
8538662
422
1
3
58
5.000
4.776
5.731
1102012
423
1
2
30
4.000
4.000
4.800
424
1
1
1
3.000
2.985
425
1
2
28
15.000
426
1
2
1
427
1
2
1
428
1
2
429
1
430
23.1.1)
1
2
2
22.2.
2
1
24.1.1)
1
НОВИ САД
2
24.1.1)
2
GP AUTO SHOP
НОВИ САД
5
2
НОВИ САД
3
2
RS
GP AUTO SHOP
ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈ
АЛ
НОВИ САД
10
8480087
RS
ЈАВОРНИК
СУБОТИЦА
4
2
10102012
17085646
RS
ЕНЕРГОРЕМОНТ
БЕОГРАД
2
2
3.582
8102012
8571244
RS
ВОЛАН
СУБОТИЦА
1
2
11.831
13.961
26122012
8480087
RS
ЈАВОРНИК
СУБОТИЦА
3
2
2.000
2.000
2.400
2112012
8219346
RS
ЕУРОКОП
СУБОТИЦА
1
2
4.750
4.750
5.700
2112012
8219346
RS
ЕУРОКОП
СУБОТИЦА
1
2
1
3.250
3.250
3.900
2112012
8055858
RS
МАШИНОРЕМОНТ
СЕНТА
1
2
2
1
1.500
1.500
1.800
2112012
8219346
RS
ЕУРОКОП
СУБОТИЦА
1
2
1
2
1
2.000
2.000
2.400
2112012
8055858
RS
МАШИНОРЕМОНТ
СЕНТА
2
2
431
1
1
1
600
581
697
10112012
6744265
RS
ЕЛТЕК
БЕОГРАД
1
2
432
2
3
58
4.673
2.640
3.168
8112012
8286523
RS
СОМБОРЕЛЕКТРО
СОМБОР
6
22.2.
2
433
2
1
12
734
378
454
25102012
8727805
RS
ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ
НОВИ САД
8
22.2.
2
434
2
1
12
999
276
331
5112012
8727805
RS
ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ
НОВИ САД
3
22.2.
2
435
2
1
12
1.600
1.065
1.278
3122012
20001917
RS
НОВИ САД
6
22.2.
2
436
1
2
1
1.000
1.000
1.200
3102012
8231176
RS
ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
АУТО ЦЕНТАР
ИНТЕРСРЕМ
ВЕТЕРНИК
1
1
437
438
1
1
2
2
1
1
1.000
2.500
1.000
2.500
1.200
3.000
4102012
3102012
53516343
20408090
RS
RS
ВЕТЕРНИК
ЗРЕЊАНИН
1
1
439
1
3
27
5.000
5.000
6.000
10102012
8696098
RS
ЗТР СЕКУЛИЋ
ТОЧАК
ИНСТЕЛ
ИНЖЕЊЕРИНГ
1
2
НОВИ САД
2
2
440
1
3
27
5.000
5.000
6.000
10102012
8233799
RS
НОВИ САД
2
2
441
1
3
27
12.500
12.500
15.000
10102012
8696098
RS
БЕСТ ИЗГРАДЊА
ИНСТЕЛ
ИНЖЕЊЕРИНГ
НОВИ САД
2
2
442
1
2
1
2.000
2.000
2.400
20102012
8203393
RS
ГЕНЕРАЛ АУТО
НОВИ САД
4
1
443
2
3
58
5.300
2.814
3.320
8102012
8286523
RS
СОМБОРЕЛЕКТРО
СОМБОР
8
444
1
1
1
3.000
2.976
3.571
21122012
20362472
RS
АИГО БС
БЕОГРАД
2
2
445
1
2
1
1.000
1.000
1.200
21122012
20408090
RS
ЗРЕЊАНИН
2
1
446
1
2
1
3.000
2.000
21122012
17406345
RS
БЕОГРАД
2
1
447
448
4
1
3
2
58
1
120.000
350
118.000
350
2.400
141.00
0
420
ТОЧАК АУТО
ТЕХНИКА
ХИДРАУЛИКЕ
8102012
31102012
8286523
20393599
RS
RS
СОМБОРЕЛЕКТРО
СОМБОР
АМК МАГНЕТ
СОМБОР
2
2
449
1
2
1
1.000
1.000
1.200
31102012
7790082
RS
ЕНЕРГОРАЗВОЈ
БЕОГРАД
3
22.2.
2
22.2.
2
23.1.1)
2
2
2
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 28. Фебруара 2013. године
64
450
1
2
1
2.500
2.500
3.000
31102012
20250976
RS
РЕМОНТ КОМАЗЕЦ
СОМБОР
1
2
451
1
2
1
2.650
2.650
3.180
31102012
20250976
RS
РЕМОНТ КОМАЗЕЦ
СОМБОР
3
2
452
1
1
1
1.200
841
1.009
31102012
8539561
RS
БЕЛИКС
СОМБОР
4
2
453
2
3
58
3.300
2.544
3.053
31102012
20001917
RS
ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
НОВИ САД
6
22.2.
2
454
2
3
58
3.500
2.280
2.736
14112012
8113114
RS
ТЕХНИКА
ВРШАЦ
7
22.2.
2
455
1
1
4
940
500
600
14112012
7484313
RS
КТИТОР
ЗЕМУН
3
456
2
1
12
1.200
952
1.142
31122012
8311137
RS
ГАТ
2
457
1
2
30
3.105
3.104
3.663
1102012
20270462
RS
ГЕО-ПРОЈЕКТ СМ
НОВИ САД
СР.МИТРОВИЦ
А
458
2
1
1
100
123
145
4102012
834242
RS
ПЛАМЕН
ИНЂИЈА
7
22.2.
2
459
2
3
58
3.433
3.406
4.019
11102012
8490414
RS
ФЕЛТ
РУМА
5
22.2.
2
460
1
3
43
8.000
5.270
6.324
2102012
7568860
RS
МИНИДАЛ
Н.БЕОГРАД
461
2
1
12
4.200
4.189
5.027
16112012
20001917
RS
ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
НОВИ САД
4
22.2.
2
462
2
1
12
750
435
522
7112012
8286523
RS
СОМБОРЕЛЕКТРО
СОМБОР
2
22.2.
2
463
2
1
12
300
86
103
20112012
1733086
RS
ЕЛНОС БЛ
БЕОГРАД
6
22.2.
2
464
3
3
58
530
529
635
28112012
8437327
RS
ЕЛИТ
РУМА
1
24.1.7)
2
465
3
3
58
2.737
2.734
3.281
28112012
8244430
RS
САГРА
1
24.1.7)
2
466
1
3
58
3.000
3.177
3.812
5122012
20270462
RS
ГЕОПРОЈЕКТ СМ
РУМА
СР.МИТРОВИЦ
А
2
2
467
1
2
23
3.000
3.000
3.600
4102012
8144486
RS
ШИДПРОЈЕКТ
ШИД
3
2
468
2
1
1
2.000
725
870
5102012
8785716
RS
ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ
НОВИ САД
9
22.2.
2
469
2
3
58
1.800
1.342
1.610
5102012
8113114
RS
ТЕХНИКА
ВРШАЦ
6
22.2.
2
470
1
2
17
6.000
6.000
7.200
5102012
20308109
RS
РАДУС БНС ГП
ПАНЧЕВО
4
471
2
1
1
3.000
1.650
1.980
11102012
8785716
RS
ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ
НОВИ САД
7
472
1
3
58
13.000
8.172
9.642
12102012
20001917
RS
ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
НОВИ САД
3
473
2
1
1
320
192
230
1112012
20001917
RS
ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
НОВИ САД
11
22.2.
2
474
2
3
58
1.500
713
856
6112012
20001917
RS
ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
НОВИ САД
5
22.2.
2
475
2
3
58
1.000
618
741
14112012
8113114
RS
ТЕХНИКА
ВРШАЦ
4
22.2.
2
476
2
1
1
600
411
494
20112012
8286523
RS
СОМБОРЕЛЕКТРО
СОМБОР
3
22.2.
2
477
2
1
1
2.833
3.126
3.752
21112012
8286523
RS
СОМБОРЕЛЕКТРО
СОМБОР
7
22.2.
2
478
2
3
58
7.000
5.564
6.677
13122012
8311137
RS
ГАТ
НОВИ САД
3
22.2.
2
479
1
3
23
5.000
5.000
6.000
12122012
20135476
RS
ГЕОСОФТ
БЕОГРАД
4
480
3
3
11
1.500
1.500
1.800
28122012
8619662
RS
ОЗЕБЛИН
БЕОГРАД
1
24.1.1)
2
481
2
1
1
1.300
2.120
2.544
26122012
8286523
RS
СОМБОРЕЛЕКТРО
СОМБОР
4
22.2.
2
482
2
1
1
3.000
1.441
1.729
27122012
8286523
RS
СОМБОРЕЛЕКТРО
СОМБОР
3
22.2.
2
483
1
3
61
2.000
2.000
2.400
27122012
8365113
RS
АУТОРЕМОНТ
ПАНЧЕВО
1
1
484
1
3
61
1.600
1.600
1.920
27122012
8365113
RS
АУТОРЕМОНТ
ПАНЧЕВО
1
1
485
2
3
58
10.000
5.629
6.755
26122012
8113114
RS
ТЕХНИКА
ВРШАЦ
5
22.2.
2
486
2
1
12
5.200
4.537
5.444
27122012
20001917
RS
ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
НОВИ САД
7
22.2.
2
487
1
3
61
1.700
1.700
2.040
27122012
8365113
RS
ПАНЧЕВО
488
3
2
28
2.000
1.952
2.342
24122012
8703876
RS
СОМБОР
1
24.1.3)
2
489
3
2
28
2.000
1.952
2.342
24122012
20300434
RS
СУБОТИЦА
1
24.1.3)
2
490
3
2
28
2.000
1.952
2.342
24122012
20054069
RS
АУТОРЕМОНТ
НИП СОМБОРСКЕ
НОВИНЕ
СУБОТОЧКЕ
НОВИНЕ
МАРКЕТИНГ И
ПЛАСМАН
АД ЗА НОВИНСКО
ИЗДАВ.ДЕЛАТНОСТ
ЗРЕЊАНИН
1
ЗРЕЊАНИН
1
24.1.3)
2
2
22.2.
2
2
1
10
2
2
22.2.
2
2
2
1
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 28. Фебруара 2013. године
65
НОВЕ КИКИНДСКЕ
НОВИНЕ
НИД ВРШАЧКА
КУЛА
КИКИНДА
1
24.1.3)
2
ВРШАЦ
1
24.1.3)
2
СОМБОР
1
24.1.5)
2
RS
СОМБОРЕЛЕКТРО
SCHNEIDER
ELECTRIC DMS
НОВИ САД
1
24.1.3)
2
8725696
RS
TEHNOUNION -EXIM
СР.КАМЕНИЦА
1
24.1.5)
1
1112012
8067104
RS
ФТН
НОВИ САД
1
24.1.7)
1
5.027
4122012
20368071
RS
SIMEX GRADNJA
СУБОТИЦА
9
22.2.
2
124
14122012
17328964
RS
TELEGROUP
БЕОГРАД
6
22.2.
2
11.061
11.945
31122012
8191293
RS
НЕТ
НОВИ САД
6
40.500
33.890
40.667
4122012
7068115
RS
ЕНЕРГОМОНТАЖА
БЕОГРАД
2
22.2.
1
9
12.000
11.954
14.345
9102012
8066205
RS
ДЕС
НОВИ САД
1
24.1.11)
2
1
9
6.000
4.879
5.855
9102012
8070768
RS
СТИЛ
ЗРЕЊАНИН
1
24.1.11)
2
1
1
1
8.000
7.197
8.637
25122012
8262390
RS
СТОЛС
НОВИ САД
4
504
3
1
10
4.800
4.740
5.688
14122012
8066205
RS
ДЕС
НОВИ САД
1
24.1.11)
2
505
3
1
9
8.500
6.993
8.392
31122012
8066205
RS
ДЕС
НОВИ САД
1
24.1.11)
2
506
3
2
1
3.000
2.850
3.420
19122012
8615241
RS
ЕНЕРГОБУЛ
НОВИ САД
1
24.1.3)
2
507
2
1
12
28.000
24.931
29.917
9102012
8311137
RS
ГАТ
НОВИ САД
5
22.2.
2
508
1
2
16
4.400
4.228
4.566
29102012
8471487
RS
КОМАЗЕЦ
4
1
509
1
1
9
900
637
764
24122012
8815607
RS
ВАТРОСПАС
ИНЂИЈА
ПЕТРОВАРАДИ
Н
3
2
510
2
1
12
15.565
13.606
16.056
9102012
20001917
RS
ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
НОВИ САД
6
22.2.
2
511
3
1
12
23.000
47.015
55.477
16102012
17178300
RS
ИМП АУТОМАТИКА
БЕОГРАД
1
24.1.3)
2
3.194.35
2
2.897.96
0
3.426.
585
491
3
2
28
2.000
1.952
2.342
24122012
2666463
RS
492
3
2
28
1.800
1.729
2.075
24122012
8136289
RS
493
3
1
12
1.400
1.391
1.669
12102012
8286523
RS
494
3
2
8
35.000
34.989
41.287
5102012
20422882
495
3
1
12
3.000
3.000
3.600
24102012
496
3
3
58
75
75
90
497
2
3
51
7.000
4.189
498
2
3
58
400
103
499
1
1
3
12.000
500
2
3
58
501
3
1
502
3
503
1
2
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 28. Фебруара 2013. године
66
Извештај о закљученим уговорима за јавне набавке мале вредности (образац Б)
Година
Квартал
Врста
предмета
Број
закључених
уговора
Вредност
уговора
без ПДВ
2012
1
1
15
8.099
9.556
2012
1
2
23
24.780
29.096
2012
1
3
1
1.722
2.032
2012
2
1
47
24.177
28.527
2012
2
2
52
40.024
46.064
2012
2
3
0
0
0
2012
3
1
35
19.316
22.793
2012
3
2
50
49.122
57.804
2012
3
3
5
10.737
8.788
2012
4
1
25
10.831
13.000
2012
4
2
25
159.392
190.607
2012
4
3
0
0
0
348.200
408.267
УКУПНО
Вредност
уговора са
ПДВ
Извештај о исходима поступака јавних набавки (образац В1)
Година
Квартал
Исход
поступака
Велике
вредности
Мале
вредности
2012
1
1
66
39
2012
1
2
3
1
2012
1
3
0
0
2012
1
4
0
0
2012
2
1
187
99
2012
2
2
15
9
2012
2
3
0
0
2012
2
4
0
0
2012
3
1
162
90
2012
3
2
17
10
2012
3
3
1
0
2012
3
4
0
0
2012
4
1
96
50
2012
4
2
16
7
2012
4
3
0
0
2012
4
4
4
0
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 28. Фебруара 2013. године
67
УКУПНО
567
305
Извештај о разлозима обуставе / поништења поступака (образац В2)
Редни
број
Година
Квартал
Редни
број
Врста
поступка
Врста
предмета
Предмет
Процењена
вредност
Разлог
обуставе /
поништења
1
2012
1
1
2
1
12
1.471
11
2
2012
1
2
3
2
2
4.400
24
3
2012
1
3
2
2
3
350
26
4
2012
1
4
1
1
5
550
26
5
2012
2
1
3
3
58
5.000
13
6
2012
2
2
3
3
31
1.000
13
7
2012
2
3
1
1
8
2.000
26
8
2012
2
4
6
2
22
3.000
26
9
2012
2
5
2
3
31
1.000
11
10
2012
2
6
2
2
13
250
13
11
2012
2
7
2
3
11
8.000
13
12
2012
2
8
3
2
24
1.250
13
13
2012
2
9
2
3
58
15.000
13
14
2012
2
10
1
1
12
1.789
13
15
2012
2
11
1
1
12
590
13
16
2012
2
12
6
2
22
3.000
31
17
2012
2
13
6
2
25
18
11
18
2012
2
14
6
2
30
1.000
26
19
2012
2
15
1
2
2
7.000
26
20
2012
2
16
6
2
1
200
11
21
2012
2
17
6
2
1
30
26
22
2012
2
18
1
2
13
1.000
11
23
2012
2
19
1
2
30
3.300
11
24
2012
2
20
2
1
12
290
11
25
2012
2
21
6
1
1
20
11
26
2012
2
22
6
2
28
750
11
27
2012
2
23
2
1
12
150.000
26
28
2012
2
24
6
2
10
1.650
11
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 28. Фебруара 2013. године
68
Редни
број
Година
Квартал
Редни
број
Врста
поступка
Врста
предмета
Предмет
Процењена
вредност
Разлог
обуставе /
поништења
29
2012
3
1
1
3
58
8.000
11
30
2012
3
2
2
1
12
149
11
31
2012
3
3
1
3
58
1.100
47
32
2012
3
4
2
1
12
2.318
11
33
2012
3
5
6
1
1
217
11
34
2012
3
6
1
3
24
800
11
35
2012
3
7
6
2
1
300
13
36
2012
3
8
6
2
1
300
13
37
2012
3
9
1
3
58
120.000
11
38
2012
3
10
6
2
1
200
11
39
2012
3
11
6
2
1
50
11
40
2012
3
12
2
1
3
4.300
11
41
2012
3
13
1
3
58
180.000
31
42
2012
3
14
2
1
12
1.789
11
43
2012
3
15
6
2
24
10.000
11
44
2012
3
16
1
2
15
10.000
41
45
2012
3
17
6
2
30
2.000
13
46
2012
3
18
2
1
12
2.702
11
47
2012
3
19
2
1
12
20.736
11
48
2012
3
20
1
1
5
12.000
11
49
2012
3
21
2
1
5
17.000
13
50
2012
3
22
1
1
1
7.000
54
51
2012
3
23
6
1
10
800
11
52
2012
3
24
6
2
28
3.000
11
53
2012
3
25
1
3
58
10.000
11
54
2012
3
26
3
1
12
13.289
13
55
2012
3
27
2
3
58
30.000
11
56
2012
3
28
6
2
22
300.000
11
57
2012
4
1
2
3
22
20.000
13
58
2012
4
2
1
1
4
1.100
53
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 28. Фебруара 2013. године
69
Редни
број
Година
Квартал
Редни
број
Врста
поступка
Врста
предмета
Предмет
Процењена
вредност
Разлог
обуставе /
поништења
59
2012
4
3
1
1
3
250
11
60
2012
4
4
1
3
58
5.000
13
61
2012
4
5
1
3
58
15.000
42
62
2012
4
6
1
2
15
6.000
51
63
2012
4
7
6
2
1
8.000
11
64
2012
4
8
1
1
1
1.300
11
65
2012
4
9
6
2
26
4.500
13
66
2012
4
10
2
1
1
1.500
11
67
2012
4
11
2
3
58
2.950
11
68
2012
4
12
6
2
1
40
13
69
2012
4
13
2
2
30
2.000
11
70
2012
4
14
1
3
58
15.000
13
71
2012
4
15
1
3
58
15.000
13
72
2012
4
16
1
3
61
500
11
73
2012
4
17
1
1
1
3.000
13
74
2012
4
18
1
1
12
111.151
52
75
2012
4
19
1
1
10
16.000
56
76
2012
4
20
1
1
10
300
13
77
2012
4
21
1
1
5
3.000
13
78
2012
4
22
2
1
5
12.000
11
79
2012
4
23
6
1
9
3.000
11
80
2012
4
24
1
1
1
3.000
13
81
2012
4
25
2
3
22
1.200
11
82
83
2012
2012
4
4
26
27
6
6
2
1
28
1
3.200
2.000
11
26
План јавних набавки за 2013. год. је објављен на адреси
http://www.elektrovojvodina.rs/assets/uploads/page_elements/useful_link
s/PLAN_NABAVKI_2013_VERZIJA_1_(za_eksterni_sajt).pdf
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 28. Фебруара 2013. године
70
15. Подаци о државној помоћи
Директор Друштва је у 2012. и 2013. години физичким и правним лицима која су
подносила захтеве, са одговарајућом документацијом, одобравао државну помоћ у
виду донација и то: Хуманитарним фондовима, републичким, покрајинским
организацијама и јединицама локалне самоуправе, верским, здравственим, културним,
образовним и спортским установама, јавним медијским установама, струковним
удружењима, омладинским задругама, затим финансијску подршку на реализацији
Пројекта „ Србија у ритму Европе“ као и физичким лицима за хуманитарне и друге
потребе.
Правни основ за одобрење донација дат је Одлуком директора Друштва бр.1.50.1575/5 од 06.08.2009. године.
Износ средстава додељених у 2012. години је 14.296 хиљада динара.
У 2012. години укупно је било 69 корисника донација.
Износ средстава додељених у 2013. години је 100 хиљадa динара, за број корисникa: 1.
Планирана средства за 2013. годину, на име донација, износе 14.316 хиљада динара.
16. Подаци о исплаћеним платама, зарадама и другим примањима
Исплата зарада је извршена у складу са Законом о утврђивању максималне
зараде у јавном сектору (Сл. гласник РС“ бр.93/12, који је ступио на снагу 29.
септембра 2012.године) и Закључком Владе Републике Србије (05 бр. 1207866/2012) од 8. новембра 2012. године, којим је сагласна да се утврђивање
зараде запослених у јавном сектору на начин уређен одредбама члана 3. и 4.
Закона о утврђивању максималне зараде у јавном сектору не односе на зараде
запослених у јавним предузећима, чији је оснивач Република Србија, и
зависним друштвима капитала чији су оснивачи та предузећа.
Сагласно Члану 27е, Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“ 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011 и 93/2012) обрачуната и исплаћена зарада за
фебруар 2013. године извршена је у максималном нето износу од 165.995,55
динара са припадајућим порезима и доприносима и увећано само по основу
минулог рада.
Применом наведеног члана Закона од априла 2013. године зараде ће се
увећати за 2%, а од октобра 2013. године ће се увећати са стопом раста
потрошачких цена у претходних шест месеци (април-септембар 2013. године)
по званично објављеном податку.
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 28. Фебруара 2013. године
71
"Електровојводина" д.о.о. Нови Сад
ИСПЛАЋЕНE ЗАРАДE ЗА МЕСЕЦ ЈАНУАР 2013.год.
ПОСЛОВОДСТВО ПО Ф УНКЦИЈАМА
ДИРЕКТОР ДРУШТВА
Заменик директора друштва-Директор извршне функције за пословни систем
Директор извршне функције за технички систем
Помоћник директора извршне функције за пословни систем
Помоћник директора извршен функицје за технички систем
Директор Дирекције за планирање и инвестиције
Директор Дирекције за управљање
Директор Дирекције за економско финансијске послове
Директор Дирекције за трговину електричном енергијом
Директор дирекције за корпоративне послове
Директор огранка Нови Сад
Директор огранка Суботица
Директор огранка Зрењанин
Директор огранка Панчево
Директор огранка Сомбор
Директор огранка Рума
Директор огранка Сремска Митровица
СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ
КВАЛИФ ИКАЦИОНА СТРУКТУРА - ПРОСЕЧНО
ЗАРАДЕ
МИНУЛИ РАД
БРУТО
НЕТО
БРУТО
238.117
280.954
267.798
235.296
255.760
264.035
264.035
250.235
263.680
263.680
247.004
257.638
259.581
258.609
263.466
247.924
265.707
167.973
198.002
188.780
165.996
180.341
186.142
186.142
176.468
185.893
185.893
174.203
181.657
183.019
182.338
185.743
174.848
187.314
2.821
45.658
32.502
0
20.464
28.739
28.739
14.939
28.384
28.384
11.708
22.342
24.285
23.314
28.170
12.628
30.412
ЗАРАДЕ
БРУТО
НЕКВАЛИФ ИКОВАНИ РАДНИЦИ
НИСКA СТРУЧНА СПРЕМА
КВАЛИФ ИКОВАНИ РАДНИЦИ
СРЕДЊА СТРУЧНА СПРЕМА
ВИСОКО КВАЛИФ ИКОВАНИ РАДНИЦИ
ВИША СТРУЧНА СПРЕМА
ВИСОКА СТРУЧНА СПРЕМА
УКУПНО
I
II
III
IV
V
VI
VII
НАКНАДЕ
Накнада зараде
Накнаде зараде
Наканде зараде
Накнаде зараде
Накнаде зараде
Накнаде зараде
Накнаде зараде
за одсуствовање са рада у време државних и верских празника
за дане годишњег одмора
за дане плаћеног одсуства
за боловање до 30 дана на терет послодавца
за топли оброк
за регрес
у другим случајевима
ДРУГА ПРИМАЊА
Отпремнина за одлазак у пензију
Јубиларне награде
Солидарне помоћи
НЕТО
73.590
77.921
97.002
100.504
111.170
121.369
153.206
110.080
52.633
55.672
69.012
71.488
78.946
86.128
108.442
78.198
УКУПНО
41.967.336
13.150.633
871.912
2.955.622
12.333.859
7.477.330
0
УКУПНО
689.931
0
1.243.598
ИСПЛАЋЕНE ЗАРАДE, НАКНАДЕ И ДРУГА ПРИМАЊА ЗА ПЕРИОД I-ХII
2012.год.
У ДИН.
ПОСЛОВОДСТВО ПО Ф УНКЦИЈАМА - ПРОСЕЧНО
ДИРЕКТОР ДРУШТВА
Заменик директора друштва-Директор извршне функције за пословни систем
Директор извршне функције за технички систем
Помоћник директора извршне функције за пословни систем (од XI 2012.)
Помоћник директора извршен функицје за технички систем (oд XI 2012.)
Директор Дирекције за планирање и инвестиције
Директор Дирекције за управљање
Директор Дирекције за економско финансијске послове
Директор Дирекције за трговину електричном енергијом
Директор дирекције за корпоративне послове
Директор Центра за информатику и телекомуникације (до X 2012.)
Директор Центра за јавне набавке (до X 2012.)
Директор огранка Нови Сад
Директор огранка Суботица
Директор огранка Зрењанин
Директор огранка Панчево
Директор огранка Сомбор
Директор огранка Рума
Директор огранка Сремска Митровица
СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ
КВАЛИФ ИКАЦИОНА СТРУКТУРА - ПРОСЕЧНО
ЗАРАДЕ
НЕТО
БРУТО
300.522
302.660
300.652
162.129
224.606
288.779
290.221
283.672
284.138
283.890
266.065
284.794
289.584
262.455
269.806
265.771
271.653
270.507
271.884
214.675
216.174
214.436
114.271
158.260
205.306
206.439
201.452
201.600
201.391
188.220
201.813
206.078
185.338
190.490
187.768
191.797
191.051
191.980
38.810
41.906
21.207
0
19.387
20.665
29.006
27.522
27.880
27.056
18.251
29.656
29.986
21.150
23.612
22.337
26.687
25.235
28.602
ЗАРАДЕ
БРУТО
I
II
III
IV
V
VI
VII
НАКНАДЕ
Накнада зараде
Накнаде зараде
Наканде зараде
Накнаде зараде
Накнаде зараде
Накнаде зараде
Накнаде зараде
НЕКВАЛИФ ИКОВАНИ РАДНИЦИ
НИСКA СТРУЧНА СПРЕМА
КВАЛИФ ИКОВАНИ РАДНИЦИ
СРЕДЊА СТРУЧНА СПРЕМА
ВИСОКО КВАЛИФ ИКОВАНИ РАДНИЦИ
ВИША СТРУЧНА СПРЕМА
ВИСОКА СТРУЧНА СПРЕМА
УКУПНО
ЗА ПЕРИОД
I-ХII
за одсуствовање са рада у време државних и верских празника
за дане годишњег одмора
за дане плаћеног одсуства
за боловање до 30 дана на терет послодавца
за топли оброк
за регрес
у другим случајевима
ДРУГА ПРИМАЊА
ЗА ПЕРИОД
ЗА ПЕРИОД
I-ХII
I-IV
Отпремнина за одлазак у пензију
Јубиларне награде
Солидарне помоћи
МИНУЛИ РАД
БРУТО
71.600
75.676
93.630
96.103
107.427
115.504
146.300
105.017
НЕТО
51.128
53.985
66.547
68.296
76.224
81.906
103.549
74.553
УКУПНО
98.919.971
328.749.816
26.679.224
28.685.478
148.323.162
89.988.095
2.811.658
УКУПНО
25.780.357
51.409.338
10.802.922
НАПОМЕНА: Приказани познати подаци до 31.01.2013. године исказани су у динарима.
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 28. Фебруара 2013. године
72
17.
Подаци о средствима рада
ОСНОВНА СРЕДСТВА ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНЕ 2012.
Енергетска основна средства
Набавна
вредност
Структура
Садашња
вредност
Структура
Степен
способности
132.240.328
98,0%
59.471.592
97,6%
45,0%
43.281.222
32,1%
17.900.454
29,4%
41,4%
1. грађев ински објекти
8.489.317
6,3%
5.206.384
8,5%
61,3%
-погонски објекти
7.029.785
5,2%
4.529.192
7,4%
64,4%
-стубов и за стубне ТС са темељима
1.459.533
1,1%
677.192
1,1%
46,4%
12.916.169
9,6%
4.413.729
7,2%
34,2%
8.801.452
6,5%
3.489.540
5,7%
39,6%
13.074.283
9,7%
4.790.801
7,9%
36,6%
36.010
0,0%
28.242
0,0%
78,4%
Водови
71.230.309
52,8%
30.609.585
50,2%
43,0%
1. грађев ински објекти-стубов и за в одов е
16.343.829
12,1%
6.747.825
11,1%
41,3%
2. електроопрема
51.622.219
38,3%
21.487.609
35,3%
41,6%
3. кућни прикључци
3.264.260
2,4%
2.374.151
3,9%
72,7%
Грађевински објекти осим на ТС и водовима
9.024.636
6,7%
6.246.307
10,2%
69,2%
1. путев и и паркинзи
755.042
0,6%
507.134
0,8%
67,2%
2. остали грађев ински објекти
362.796
0,3%
233.672
0,4%
64,4%
3. каблов ски ров ов и и канализација
107.999
0,1%
75.955
0,1%
70,3%
7.556.693
5,6%
5.272.368
8,7%
69,8%
74.660
0,1%
49.211
0,1%
65,9%
167.446
0,0%
107.967
0,0%
64,5%
5.163.714
3,8%
2.424.940
4,0%
47,0%
531.670
0,4%
138.960
0,2%
26,1%
3.578
0,0%
2.178
0,0%
60,9%
4.628.466
3,4%
2.283.802
3,7%
49,3%
- опрема за управ љање
511.306
0,4%
226.250
0,4%
44,2%
- опрема за заштиту
644.244
0,5%
101.186
0,2%
15,7%
- опрема за телекомуникације
139.743
0,1%
92.661
0,2%
66,3%
4.614
0,0%
1.478
0,0%
32,0%
3.328.558
2,5%
1.862.228
3,1%
55,9%
Енергетска возила
1.569.371
1,2%
326.998
0,5%
20,8%
Инвестиције у току енергетске
1.935.067
1,4%
1.935.067
3,2%
100,0%
Неенергетска основна средства
1.984.567
1,5%
786.092
1,3%
39,6%
197.958
0,1%
9.421
0,0%
4,8%
1.216.095
0,9%
405.931
0,7%
33,4%
Трафостанице
2. опрема
3. електроопрема
4. трансформатори
Постројења за производњу електричне енергије
4. радионице, складишта, додатни и помоћни објекти
5. в одов од, канализација, хидрантска мрежа
6. ограде
Опрема осим на ТС и водовима
1. инт. електроинстал.,расв ета и друго
2. радионице, складишта, гараже (алати, машине, прибори, специјална опрема)
3. управ љање, заштита, телекомуникације, информатика, мерење
- опрема за информатику
- опрема за мерење (бројила, уређаји за упр. тарифом, мерне групе)
Намештај за радне просторије
Опрема
1. опрема за ресторане и кухиње
59.534
0,0%
7.352
0,0%
12,3%
2. телекомуникациона, аудио и в идео опрема
202.663
0,2%
110.409
0,2%
54,5%
3. персонални рачунари, пратећа и слична опрема
551.566
0,4%
241.219
0,4%
43,7%
4. опрема за радионице, складиште и алатнице
320.903
0,2%
30.898
0,1%
9,6%
81.429
0,1%
16.053
0,0%
19,7%
Неенергетска возила
148.067
0,1%
48.837
0,1%
33,0%
Остала неенергетска средства
108.054
0,1%
7.660
0,0%
7,1%
Инвестиције у току неенергетске
301.425
0,2%
301.425
0,5%
100,0%
5. опрема за климатизацију, в ентилацију, прање, чишћење и заштиту просторија
Остало
Земљиште
УКУПНО ОСНОВНА СРЕДСТВА
12.968
0,0%
12.818
0,0%
98,8%
717.321
0,5%
691.050
1,1%
96,3%
134.942.216
100,0%
60.948.734
100,0%
45,2%
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 28. Фебруара 2013. године
73
18.
Чување носача информација
Носачи информација које се чувају у електронској форми се налазе у седишту
„Електровојводине“ д.о.о. Нови Сад, а део системских података који су од локалног
значаја у Огранцима Друштва. Подаци од системског значаја се налазе у оквиру база
података одговарајућих информационих система (Систем за обрачун и наплату
утрошене електричне енергије, Финансијско књиговодство, Систем за управљање
документима, уговорима, тужбама и јавним набавкама, Електронска писарница,
Систем за подршку техничким пословима, Систем за даљински надзор и управљање у
реалном времену, Систем за даљинско очитавање и управљање бројилима, итд).
Базе података информационих система су смештене на умреженим рачунарским
ресурсима (сервери и сториџи) који су смешени у посебној рачунарској сали у циљу
додатног физичког обезбеђења као и обезбеђења услова за несметан рад. Права
приступа рачунарској сали и правила везана за напајање, климатизацију и околне
просторије су описана у документима Система квалитета „Електровојводине“ UP-INF03 „Обезбеђење података и опоравак информационог система“.
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад примењује системску заштиту свих сервера и
радних станица од вируса, спама и малициозних програма. Ова заштита је детаљно
описана у интерном акту Система квалитета „Електровојводине“ UP-INF-02 - „Заштита
информатичке инфраструктуре“.
Редовно се спроводи израда копија (сигурносно снимање) системских података. Ове
активности су детаљно описане у документима Система квалитета „Електровојводине“
PR-INF-04 „Израда и чување сигурносних копија и архива података у електронској
форми“ и UP-INF-03 „Обезбеђење података и опоравак информационог система“.
Заштита од неовлашћеног приступа подацима је регулисана системом додељивања
корисничког имена, лозинке и одговарајућег нивоа приступа (корисничких права)
запосленима, у односу на послове које обављају и ингеренције којима располажу.
Детаљан опис активности и одговорности из овог домена је дат у документу Система
квалитета „Електровојводине“ UP-INF-01 „Администрирање корисничким налозима“.
Директан екстерни приступ рачунарским ресурсима се одобрава по ванредној
процедури и ограничен је на лица – представнике испоручиоца појединих софтверских
компоненти инсформационих система, најчешће у циљу што ефикаснијег отклањања
непредвиђених застоја. Приступ се у таквим случајевима ограничава само на уске
сегменте рачунарске инфраструктуре и дозвољава искључиво са унапред
дефинисаних ИП адреса.
Начин и дужина чувања докумената у електронској форми су дати у интерном акту
Система квалитета „Електровојводине“: PR-OPP-01 “Пријем, отпрема и архивирање
поште и друге документације”.
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 28. Фебруара 2013. године
74
19.
Врсте информација у поседу
Све информације које су настале у раду или у вези са радом у Друштву садржане
су у Списку како следи:
Ред.
бр.
I
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
II
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
Списак документације
Предмети који се односе на оснивање и организацију рада
Акт (самоуправни споразум, одлука или уговор) о оснивању, припајању и друге
статусне промене
Решење о оснивању
Пријава надлежним органима о почетку пословања
Предмети у вези уписа у судски регистар код надлежног суда и осталих надлежних
органа (пријава уписа, промена назива, промена и проширење делатности, промена
лица овлашћеног за заступање, промена и иступање оснивача, промена података у
регистру и др.)
Остали предмети који се односе на оснивање и организацију пословања (интеграције,
ликвидације, санације, стечај и сл.)
Одлука о оснивању елабората о друштвено економској оправданости основања
предузећа, повезаних предузећа (групација), пословних удружења и других облика
повезивања
Одлука о издавању удела ради продаје капитала или докапитализације
Доказ да су обезбеђена средства за оснивање или почетак рада или деобни биланс
Решење о укњужби и коришћењу грађевинског земљишта
Захтев и пријава за отварање жиро рачуна
Захтев и картон депонованих потписа овлашћених лица
Предлог и решења о постављању директора
Захтев за отварање фаха код надлежне поште
Решења о плаћању доприноса за коришћење грађевинског земљишта
Документација везана за основну делатност Друштва
Инвестиционо техничка документација изведеног објекта
Списи управног предмета у вези поступка издавања одобрења за прикључење објекта
на електродистрибутивни систем (Електроенергетска сагласност)
Пријава купаца ел.енергије
Пријава ел.инсталације
Типски цртежи за објекте ел.извора и топлификације
Типски цртежи за објекте 35кВ,20кВ, 10кВ и 0,4кВ
Типски пројекти – елаборати за објекте 35кВ
Типски пројекти – елаборати за објекте 20кВ, 10кВ и 0,4кВ
Нетипски пројекти - елаборати за објекте 35кВ, 20кВ,10кВ и 0,4кВ
Типски пројекти и елаборати за објекте 110кВ и 400кВ
Нетипски пројекти и елаборати за објекте 110кВ и 400кВ
Нетипски цртежи за објекте ел.извора и топлификације
Интерни лист „Електровојводина“
Идејни пројекат
Главни пројекат
Извођачки пројекат
Пројекат изведеног објекта
Одобрење за изградњу
Употребна дозвола
Лиценца енергетског субјекта
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 28. Фебруара 2013. године
75
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
Уговори о решавању имовинских односа
Енергетска дозвола
Средњорочни планови развоја мреже и пораста потрошње
Упутства за монтажу, погон и одржавање уграђене опремепо трафостаницама
Једнополне шеме трафостница
Евиденција уграђене опреме по трафостаницама – картотека опреме
Записник о еталонској контроли бројила на обрачунском мерном месту
Сагласност за локацију ТС 110/х кВ
Решење о ужој локацији за ТС 110/ х кв
Годишње прогнозе потрошње ел.енергије
Дугорочне прогнозе раста потрошње ел.енергије и снаге у конзумз
Шеме електроенергетске мреже 110кВ, 35кВ, 20кВ, 10кВ, 0,4кВ
Нетипски цртежи за објекте 35 кВ, 20кВ, 10кВ и 0,4кВ
Матични картони купаца ел. енергије
Књига програма радова, налога за рад, дозвола за рад и захтева за искључење
Погонске књиге
Извештаји:
-о кваровима
-о ревизијама и ремонтима
-о извршеним реконструкцијама
-о извршеном диелектричном испитивању уља ен. трансформатора
-о извршеној хемијској анализи трафо уља ен.трансформатора
-о извршеној анализи хромотографској анализи трафо уља ен. и мерних
трансформатора
-о извршеном термовизијском снимању постројења и далековода
-о извршеном периодичном испитивању трансформатора
-о провери одводника пренапона
-о испитивању посуда под притиском
-о испитивању акумулаторске батерије
-о испитивању основних заштита трансформатора
-о испитивању заштита СН водова од 10 до 35 кВ
-о испитивању заштита спољних поља и сабирница
-о испитивању заштита ДВ 110кВ
-о испитивању подфреквентне заштите
-о испитивању регистрације и сигнализације
-о испитивању изолације, преносног односа и класе тачности мерних трансформатора
-о мерењу напона корака и додира
-о извршеним оправкама
-о извршеној замени опреме
-о испитивању алата и заштитне опреме
-о испитивању громобранске инсталације
Анализа погонских догађаја у дистрибутивној мрежи
Дневник догађаја (књига)
Дневник догађаја (електронска форма)
Књига телеграма
Годишњи план искључења ЕЕО
Преглед извршења планираних радова
Извештај о реализацији планираних радова ТС 110/20 kV i
ДВ 110 kV
Пријава радова
Захтев за искључење елемената 400,220 и 110 kV ЕЕС
Дозвола за рад (ОЛМ)
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 28. Фебруара 2013. године
76
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
III
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
IV
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
Налог за рад
Извештај о погонској спремности ЕЕО Електровојводине
Скраћена документација за ТС 110/20 kV
Налог за везивање ТС 110/20 kV
Документација у вези спровођења поступка јавне набавке и Уговори закључени у
поступку
Захтев за интервенцију на систему даљинског надзора и управљања у реалном
времену ЕЕО
Извештај о извршеној интервенцији на систему даљинског надзора и управљања у
реалном времену ЕЕО
Захтев за обављање радова
Програми, планови, елаборати, извештаји, анализе, студије и др.
Студија и елаборат о процени вредности капитала
Перспективни планови, програми развоја
Годишњи планови, програми рада
Извештаји о извршењу планова и програма
Годишњи статистички извештај
Анализа о извршењу програма развоја
Анализа о извршењу планова пословања; студије и елаборати
Периодични извештаји (о промету, пословању и сл.); разни статистички извештаји
Правни и општи послови
Уговори и елаборати о пословно-техничкој сарадњи
План радне снаге
Извештај надлежном органу о руководећем кадру
Извештај о броју радника по квалификацијама
Дипломе, плакете и друга јавна признања
Решења о новчаним наградама и писменим похвалама
Наредбе директора
Одлуке директора
Поздрави, јубилеји, честитке, захвалнице (и сви материјали у вези са тим)
Решења о принудној управи
Материјали у вези санације
решења о престанку принудне управе
Решења о отварању стечаја
Материјали о посетама страних делегација
Годишњи план обезбеђења и противпожарне заштите
Захтев надлежним органима за упућивање радне снаге
Материјал у вези уписивања народног зајма, стабилизационог зајма, помоћи
фондовима (решења, одлуке, спискови)
Решења о старатељњтву за оболеле раднике са целокупном преписком
Уговори о закупу пословних просторија
Преписка са војним властима у вези позива радника на одлужење војног рока
Одобрење надлежне испекције рада за прековремени рад
Парнични премети (по окончању поступка)
Акта о осигурању лица и имовине
Акта - овлашћење за потписивање полисе осигурања
Акта донета у управном поступку
Тужбе у вези са радним спором
Уговори о делу, о ауторском хонорару, о грађанско-правном односу и други
Решење о овлашћењу службеника за вођење војне евиденције
Расписи, обавештења, саопштења и сл. добијени од других органа и организација
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 28. Фебруара 2013. године
77
107.
108.
109.
V
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
VI
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
VII
134.
135.
136.
137.
VIII
138.
139.
140.
141.
Захтеви за издавање пасоша за службено путовање у иностранство
Загтеви за повлашћену вожњу
Решења о дежурству радника у поподневним часовима, суботом и недељом
Правилници и друга општа акта
Оснивачки акт Друштва
Правилници
Упутства
Одлуке директора
Наредбе директора
Колективни уговори (општи,посебни, појединачни)
Самоуправни споразуми и нормативна акта предузећа, пословници о раду Управног
одбора, Надзорног одбора, Збора, Радничког савета, Унутрашње радничке контроле и
остали Правилници
Предмети који се односе на рад органа управљања
Записници и одлуке Скупштине Друштва
Пословник о раду скупштине
Књига Одлука Друштва
Записници о избору и конституисању органа управљања
Програми рада и извештаји органа управљања
Записници и одлуке Извршног одбора директора
Записници и одлуке Стручног савета или колегијума
Записници са материјалима и одлукама са седнице Управног одбора
Записници са материјалима и одлукама са седница Надзорног одбора
Записници са материјалима и одлукама са Зборова радних људи
Записници са материјалима и одлукама са седница Радничког савета
Записник о спровођењу референдума
Стенографске белешке са састанака органа управљања
Документација у вези избора и реизборности директора
Материјали и записници разних комисија, одбора, секција које су разматрале одређено
питање, а нису доносили одлуке.
Записници са материјалима унутрашње контроле
Предмети у вези избора органа управљања: одлуке о расписивању избора, бирачки
спискови, извештаји о утврђивању резултата избора, остали материјали који се односе
на изборе
Стручни скупови (конгреси, симпозијуми саветовања, семинари и др.)
Програми рада и записници са материјалима и закључцима
Зборници радова и друге врсте публикација са стручних скупова
Материјали са стручних скупова које организују други органи и организације
Предмети у вези одржавања стручних скупова (расписи у вези концепције, времена,
места одржавања, преписка са ауторима радова, финансирања, присуство састанцима
и др.)
Предмети који се односе на заснивање и престанак радног односа
Матична књига радника
Утврђивање радних места са бенефицираним радним стажом
Персонална досијеа радника - активна и пасивна (радна књижица, молба за заснивање
радног односа, сведочаство, извод из матичне књиге рођених, доказ о испуњавању
посебних услова за одређено радно место, лекарско уверење, решење о
распоређивању за радно место и ЛД, решење о престанку радног односа, пријава
осигурања осигураника и чланова породице, остала уверења, потврде и сл. у вези
радног односа)
Приговори и жалбе на решења о распоређивању на радна места
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 28. Фебруара 2013. године
78
142. Остале евиденције (изостанци, закашњења итд.)
143. Предмети у вези спровођења конкурса за слободна радна места:
- одлука о расписивању конкурса - огласа
- текст конкурса - огласа
- пријава по конкурсу - огласу
- записници конкурсне комисије
- обавештења кандидатима о избору
- приговор кандидата на избог
- остали материјали везани за спровођење конкурса
144. Преписка са заједницама за запошљавање у вези:
- пријава слободних радних места
- извештај о попуни радних места
- пријаве радника о ступању на рад
- одјаве радника по престанку рада
- попуњени упитници Заједнице за запошљавање
- остала преписка са Заједницом
145. Материјали везани за расписивање интерних огласа
IX
Предмети у вези радног времена, одмора, одсуства и боловања
146. Решења о дечијем додатку
147. Решења о регресу
148. Решења о прековременом - продуженом раду
149. Молбе и решења о коришћењу годишњег одмора
150. Молбе и решења о плаћеном и неплаћеном одсуству
151. План коришћења годишњег одмора
152. Решења о коришћењу породиљског одсуства - боловања
153. Молбе и решења за одобрење климатског лечења и опоравка на предлог надлежног
лекара
154. Евиденција одсуствовања са рада
155. Решење о замењивању за време одсуства радника
156. Остала преписка у вези радног времена, одмора, одсуствовања и боловања
X
Предмети у вези социјалног, инвалидског и пензијског осигурања
157. Евиденција о пријавама и одјавама радника код Завода -СИЗ-а, односно Националне
службе за запошљавање, Фондова за пензијско, инвалидско о социјално осигурање и
промени података у евиденцијама. Обрасци:
Е1 – пријава о слободном радном месту
Е3 – пријава о заснивању –престанку радног односа
М – пријава, промена и одјава здарвственог осигурања
М1 - Пријава на осигурање;
М1/С3 - Пријава на осигурање;
М2 - Одјава осигурања;
М2/С3 - Одјава осигурања;
М1К - Одјава - пријава осигурања за више лица;
М3 - Пријава промена у току осигурања;
М3/С3 - Пријава промена у току осигурања;
М4 - Пријава података за утврђивање стажа осигурања и зараде, односно основица
осигурања;
М4/С3 - Пријава података за утврђивање стажа осигурања и зараде, односно основица
осигурања;
М4К - Пријава података за утврђивање стажа осигурања и зараде, односно основица
осигурања за више лица;
М6 - Пријава података за утврђивање стажа осигурања и зараде остварене примањем
новчаних накнада по основу инвалидског осигурања;
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 28. Фебруара 2013. године
79
158.
XI
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
XII
166.
167.
XIII
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
XIV
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
М7 - Пријава података о утврђеном пензијском стажу;
М8 - Пријава промене података за утврђеивање стажа осигурања и зараде, односно
основице осигурања;
М10 - Пријава промене података за утврђивање стажа осигурања и зараде остварене
примањем новчаних накнада по основу инвалидског осигурања.
Остала преписка везана за остваривање права из социјалног и инвалидског и
пензионог осигурања.
Предмети у вези безбедности и здравља на раду и заштите од пожара
Извештаји интерне комисије о повредама на раду
Евиденција о запосленима у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду
Записници и решења инспекције рада о обезбеђењу прописаних услова рада,
коришћењу прописаних заштитних средстава на раду, отклањање нађених недостатака
Стручни налази и извештаји о прегледима и испитивањима радне околине, опреме за
рад и личних заштитних средстава
Извештаји и Записници у вези послова безбедности и здравља на раду
Остале преписке везане за област заштите на раду
Евиденција о опасним материјама
Предмети у вези дисциплинске и материјалне одговорности
Решења о именовању дисциплинске комисије
Предмети у вези покретања дисциплинског поступка:
- захтев надлежног руководиоца за покретање поступка, повреде радне дужности
- записници о саслушању
- позиви на расправу
- изјаве
- изрицање мере и доношење решења - одлуке о кажњавању
Предмети који се односе на стручно образовање, стручне испите,
специјализацију, преквалификацију, стручну праксу, курсеве, семинаре итд.
Евиденција радника којима је призната стручна спрема (оспособљеност)
Предмети везани за специјализацију и преквалификацију радника
Уговори о стипендијама
Одлуке и решења о оснивању курсева за стручно оспособљавање радника
Програми курсева
Остала преписка везана за стучно усавршавање радника
Молбе за доделу стипендија
Предмети везани за размену студената на стручну праксу
Молбе за признавање трошкова стручних испита
Материјали у вези учешћа на семинарима и саветовањима
Преписка са стипендистима
Предмети који се односе на инвестиције, техничке елаборате, изгрању и
адаптацију објеката
Елаборати о планирању и инвестирању
Перспективни планови (средњорочни)
Стабилизациони програми
Инвестициони програми
Одлуке о изградњи инвестиционих објеката
Урбанистичко технички услови
Подаци о испитивању терена - земљишта
Протокол регулације
Пројекти са свим пратећим материјалима
Сагласност надлежних органа на пројекат
Документа о праву коришћења земљишта за изградњу објекта
Решења о одобрењу градње (грађевинске дозволе)
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 28. Фебруара 2013. године
80
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
XV
207.
208.
209.
XVI
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
XVII
227.
228.
229.
230.
231.
232.
Пројектни задатак
Уговор о пројектовању
Уговор о градњи - извођењу радова
Решења о укњижби и коришћењу градског земљишта
Техничка документација свих објеката
Употребна дозвола са записником о техничком прегледу објекта
Техничка документација која се односи на инвестициона средства
Пројекти преправки и доградње са свим материјалима
Инвестициони кредити
Атести - уверења о испитивању материјала
Грађевинске књиге
Материјали у вези поправке, адаптације и одржавање зграде и објеката (понуде,
ситуације, уговори о раду, записници о пријему радова и остала преписка)
Понуде извођача радова
Дневници рада
Материјали у вези одржавања и поправка електроинсталације, водоводних
инсталација, инсталација грејања, телефонске инсталације
Материјали у вези одржавања и поправки лифтова
Друштвени стандард
Документација о објектима друштвеног стандарда (правна акта, пројект, елаборати о
изградњи)
Евиденција о коришћењу објекта
Остала акта о одржавању и коришћењу објекта
Предмети који се односе на изградњу, куповину и доделу станова
Уговори и анекси уговора о изградњи станова
Грађевинске дозволе
Употребне дозволе
Материјали везани за рад колаудационе комисије
Одлуке органа управљања о грађењу и куповини станова
Програми набавке станова
Преписка са банком у вези орочавања средстава
Одобрење кредита за изградњу и куповину станова
Уговори о удруживању средстава са другим организацијама
Решење о дозволи замене станова
Решења и уговори о додели и коришћењу станова
Конкурси за доделу кредита за куповину и индивидуалну изградњу станова и уговора о
коришћењу кредита
молбе радника за доделу станова
Ранг листе за доделу станова
Анекетни листови о стамбеној ситуацији
Жалбе и приговори на решења
Извештаји и остала преписка са надлежним органима у вези решавања стамбених
проблема
Документација система менаџмента квалитетом према захтевима стандарда ЈУС
ISO 9000
Оригинали Пословника о квалитету
Оригинали Процедура
Оригинали Упутстава
Предлози за издавање /измену процедура/упутстава
Решења о именовању радног тима за израду/измену процедура/упутстава
Решења о повлачењу из употребе процедура/упутстава
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 28. Фебруара 2013. године
81
233.
234.
235.
236.
237.
XVIII
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
XIX
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
Обавештења о изради/измени докумената система менаџмента квалитетом
Записници о преиспитивању система менаџмента квалитетом
Налози за интерну проверу система менаџмента квалитетом
Обавештење о предстојећој интерној провери система менаџменат квалитетом
Разни дописи везани за систем менаџмента квалитетом
Канцеларијско и архивско пословање
Правилник о канцеларијском пословању
Деловодници (обични, поверљиви, строго поверљиви)
Регистри уз деловодник
Архивска књига
Листа категорија регистратурског материјала са роковима чувања
Документа о одабирању архивске грађе и излучивању безвредног рефистратурског
материјала
Записници о прегледу архивске грађе
Записници о прегледу начина вођења канцеларијског пословања од стране надлежних
органа
Списак штамбиља и печата
Записници о примопредаји дужности
Решења о одређивању плана архивских ознака за архивирање свршених предмета
Интерна доставна књига
Доставна књига за место
Књига експедоване поште
Остале помоћне евиденције
Пуномоћја и овлашћења за подизање поштанских пошиљки, за преузимање извода и
других материјала од банке, за набавке и сл.
Повратна писма у прилогу којих се достављају разни захтеви за уплате, исплате,
повраћај, сагласности, одобрења и извештаји
Копије гарантних писама, захтева и наруџбина за набавке репродукционог материјала,
ситног инвентара, потрошног материјала
Разне копије потврда, уверења и решења
Реверси на примљене материјале из архиве
Економско-књиговодствено пословање
Годишњи финансијски извештаји
Извештаји о извршеној ревизији год.финансијских извештаја
Почетни биланси који се раде приликом оснивања, спајања, припајања и поделе
предузећа
Књига основних средстава
Записник СДК, ЗОП и других надлежних органа у вези финансијског пословања
Главна књига синтетике (финансијске картице)
Дневник главне књиге
Финансијски план (годишњи)
Изводи банке – динарски и девизни
Благајна - динарска и девизна
Налози и захтеви за рефундацију ЛД, накнаду ЛД и боловање
Излазни рачуни
Улазни рачуни
Рачуни консигнације
Рачуни унутрашњег промета
Рачуни услуга - сервиса
Рачуни транзита
Готовински рачуни
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 28. Фебруара 2013. године
82
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
XX
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
Путни рачуни
Интерни рачуни
Сторно рачуни
Радни налози
Потрошачки кредити (решења, забране)
Робно материјално књиговодство
Материјалне картице
Картице инвентара и алата
Картице потрошног материјала
Картице стања залиха
Годишње пописне листе (основних средстава, сировина, материјала и ситног
инвентара)
Сумњива и спорна потраживања
Компензација
Привремене и коначне ситуације
Обрачуни пореза и доприноса из ЛД
Обрачуни пореза на производе и услуге
Обрачуни промета
Обрачуни камате
Обрачуни трошкова (путних и других)
Обрачуни амортизације
Краткорочни зајмови (уговори и др.)
Записници о сравњивању пословних књига
Књижна писма (извештаји о књижењу и сл.)
Интерна задужења
Изводи отворених ставки (ИОС); сагласност салда
Требовање материјала
Финансијско пословање
Oбразац М4 и М4К
Месечнa евиденција о заради запосленог (обрачунски лист)
Документација везана за отварање текућих рачуна и картони депонованих потписа по
банкама
Документација везана за пословање са брокерским кућама
Обрачун аконтације зарада, пореза и доприноса са прилозима по месецима
Обрачун коначне зараде, пореза и доприноса са прилозима по месецима
Месечни извештаји о присутности на раду(сати за обрачун зарада)
Обрачун позајмице са прилозима
Обрачун стимулативне отрпемнине са прилозима
Обрачун регреса
Образац ОД
Образац ОД-1
Образац ПП ОПЈ
Појединачне пореске пројаве (Образац ППП)
Обуставе из зарада (кредити)
Обрачун топлог оброка
Евиденција топлог оброка
Обрачун трошкова превоза
Евиденција превоза радника
Обрачун јубиларних награда
Обрачун отпремнине при одласку у пензију
Обрачун солидарне помоћи (и донације)
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 28. Фебруара 2013. године
83
323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.
335.
336.
337.
338.
339.
340.
341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.
348.
349.
350.
351.
352.
353.
354.
355.
356.
357.
358.
XXI
359.
360.
361.
362.
363.
364.
365.
366.
367.
368.
XXII
369.
370.
Обрачун накнаде члановима Управног одбора
Обрачуни по Уговорима о делу
Обрачуни по Уговорима о привременим и повременим пословима
Обрачуни по Уговорима о ауторском хонорару
Обрачуни стипендија
Образац ПП ОПЈ-1
Образац ПП ОПЈ-6
Образац ПП ОПЈ-8
Рефундације породиљског боловања
Рефундације боловања преко 30 дана (60дана)
Дознаке боловања
Главна благајна
Девизна благајна
Благајна бензинских бонова
Дневник благајне
Благајна хартија од вредности
Благајна чекова
Благајна комерцијалних записа
ПДВ за месец
Решења о порезима са прилозима за календарску годину
Директни потрошачи за календарску годину
Орочавање средстава по банкама за период
Девизни изводи
Службени пут у иностранство
Девизна плаћања
Приливи из иностранства
Орочена девизна средства
Девизни контролници
Прегледи налога (уговора и фактура) оверних од стране банака за послове вредности
преко 15.000 еура
Уговори о кредитима
Уговори о позајмицама
Прегледи банкарских гаранција
Прегледи меница
Прегледи чекова
Прегледи акредитива
Опомене купаца и добављача
Предмети који се односе на комерцијално пословање
Уговори комерцијалног пословања
Књига улазних рачуна
Књига излазних рачуна
Књига авансних рачуна
Књига најава плаћања
Књига одлука директора
Књига уговора
Књига књижних задужења
Књига одобрења издатих од добављача
Документација везана за јавну набавку
Документација информатике
Пројектна документација за ИС
Системски и апликативни софтвер
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 28. Фебруара 2013. године
84
371.
372.
373.
374.
375.
376.
377.
378.
379.
XXIII
380.
381.
382.
383.
384.
385.
386.
387.
388.
389.
Пројектна документација апликативног софтвера
Програм и план развоја информационог система (ИС)
Упутства за рад пројектима ИС-а
Материјали (решења, програми, обука, предавања, приручници) за обуку и
оспособљавање радника из области ИС-а
Сигурносне копије података
Програм и планови развоја мокрофилма (МФ)
Техничка документација рачунарске опреме
Документација системског и апликативног софтвера
Годишњи програми и извештаји организ. делова из области информатике
Општенародна одбрана
Планови одбране
Планови за ванредне прилике
Анализе, информације, извештаји о стању припрема за ОНО и ДСЗ
Документа о контакту са странцима
Годишњи извештајииз области заштите на раду и заштите од пожара
Записници о инспекцијском прегледу
Записници одбора и других радних тела из области ОНО и ДСЗ
Записници о преузимању дужности
Планови и програми обучавања обвезника
Дописи са надлежним органима у вези финансирања измена и усклађивање планова,
образаца, шема и других докумената, обуке кадра и других активности
20.
Врсте информација којима државни орган омогућава
приступ
Приступ се омогућава у начелу без ограничења, осим у ситуацијама које искључује
Закон и Правилник о пословној тајни "Електровојводина" д.о.о. Нови Сад .
21.
Информације о подношењу захтева за приступ
информацијама
1. Тражилац подноси Друштву захтев за остваривање права на приступ
информацијама од јавног значаја
2. Свако може поднети захтев за притуп информацијама
Захтев садржи:
- назив друштва коме се упућује
- опис информације
- опис начина сазнања информације и њеног евентуалног достављања
- датум и место издавања
- име и презиме тражиоца, адресу, друге контакт податке и потпис
3. У захтеву се не мора навести разлог тражења информација
4. Право на приступ информацијама може се остварити увидом у документ који
садржи тражену информацију односно издавањем копије тог документа.
5. Увид у документ који садржи тражену информацију је бесплатан. Прва копија
документа која садржи тражене информације је бесплатна. Трошкови умножавања
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 28. Фебруара 2013. године
85
и упућивања документа који садржи тражену информацију падају на терет
тражиоца информације.
6. Друштво је дужно да поступи по захтеву без одлагања, у року је 15 дана, или
случајевима одређеним законом најдуже 48 сати,од дана пријема захтева,
7. Уколико:
- Удовољава захтеву Друштво у року од 15 дана обавештава тражиоца о
поседовању информације, односно да може извршити увид у документ, издаје
тражиоцу копије и о томе сачињава службену белешку.
- Друштво из оправданих разлога није у могућности да испоштује рок је 15
дана, дужно је да у року од 7 дана, од дана пријема захтева,обавести тражиоца
информације и, одреди накнадни рок који не може бити дужи од 40 дана од дана
пријема захтева.
- Друштво не одговори у року, тражилац упућује жалбу поверенику за
информације од јавног значаја (у даљем тексту Повереник), у случајевима утврђеним
чланом 22 Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја.
- Друштво у целини или делимично
одбије да обавести тражиоца
о
поседовању информације или да му стави на увид документ који садржи тражену
информацију, да му изда или упути копију документа дужно је да, без одлагања, а
најкасније у у року од 15 дана од дана пријема захтева, донесе решење о одбијању
захтева са образложењем и поуком о правном леку.
На поступак пред друштвом примењују се одредбе закона којим се уређује општи
управни поступак, а које се односе на првостепени поступак.
Кад друштво не поседује документ који садржи тражену информацију, проследиће
захтев Поверенику и обавестиће Повереника и тражиоца о томе у чијем се поседу, по
његовом знању, документ налази.
Тражилац може изјавити жалбу Поверенику у року од 15 дана, од дана достављања
решења Друштва у складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног
значаја.
Против решења повереника може покренути управни спор.
ДИРЕКТОР ДРУШТВА
Срђан Кружевић, дипл.ек.с.р.
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 28. Фебруара 2013. године
86
Download

Информатор о раду "Електровојводина" д.о.о