Omladinska banka
GORNJI VAKUF / USKOPLJE
Članovi i članice odbora Omladinske banke
(OB) Gornji Vakuf/Uskoplje u 2013. godini:
Adnana Prijić
Aid Gafić
Anida Begović
Azra Crnica
Danijela Jurina
Eniz Šehić (do decembra 2013.)
Maid Gafić (do decembra 2013.)
Muris Pidro (do decembra 2013.)
Mustafa Idrizović
Subhija Kadić
Osoba iz Općine Gornji Vakuf/Uskoplje za podršku radu OB:
Adis Agić – stručni savjetnik
Omladinska banka Gornji Vakuf / Uskoplje
OB Gornji Vakuf/Uskoplje od 2010. do 2012. godine podržala je 30 projekta neformalnih
grupa mladih čija je ukupna vrijednost bila 120.949 KM.
Fond OB Gornji Vakuf/Uskoplje za podršku projektima neformalnih grupa mladih u 2013.
godini iznosio je 16.562,00 KM, od kojih je 6.781,00 KM obezbijedila Fondacija Mozaik iz
sredstava donatora (USAID), a 9.781,00 KM obezbijedila je Općine Gornji Vakuf/Uskoplje.
Članovi/ice odbora uz podršku predstavnika opštine promovisali su program i konkurs, te
realizovali 6 prezentacija/radionica o programu i mobilizaciji lokalnih resursa u periodu od
13. marta do 12. aprila (MSŠ G. Vakuf - ekonomski smjer i gimnazija, MZ Privor, Lužani,
Bojska, Grnica i Voljice) na kojima je učestvovalo ukupno 93 osoba što je i doprinijelo da veći
broj mladih može iskoristiti mogućnost podrške OB.
OB Gornji Vakuf/Uskoplje je primila 14 prijedloga projekata do 15. aprila koje su mladi
aplicirali putem OB web portala i koristeći online aplikaciju. Kroz proces preliminarne
selekcije, intervua sa članovima/icama neformalnih grupa i finalnu selekciju, a nakon
rangiranja i u skladu sa raspoloživim budžetom članovi/ice odbora su predložili za
finansiranje 10 projekata neformalnih grupa mladih.
Dana 05. juna u Sali Doma kulture Gornji Vakuf-Uskoplje je održana ceremonija uručivanja
čekova i potpisivanja ugovora sa predstavnicima neformalnih grupa mladih čijih je 10
projekata odobrila Omladinska banka Gornji Vakuf-Uskoplje.
Uručivanja čekova neformalnim grupama mladih
Ukupna vrijednost odobrenih projekta je iznosila 35.433,00 KM, od kojih je iz Fonda Omladinske
banke planirano da se podrži sa 16.562,62 KM (6.781,62 KM sredstvima USAID/Mozaik i 9.781,00
KM sredstvima Općine) i 18.870,39 KM su sredstva koja su obezbijedile neformalne grupe iz
zajednice (od preduzeća, organizacija, institucija i građana u novcu i/ili robi i uslugama).
118
Ovom svečanom činu prisustvovali su gdin Sead Čaušević - načelnik Općine Gornji VakufUskoplje, Adis Agić predstavnik Općine za podršku programu Omladinska banka, Dženan
Šarić – projekt menadžer Fondacije Mozaik, te članice i članovi odbora Omladinske banke
Gornji Vakuf-Uskoplje koji su uručili čekove predstavnicima mladih i potpisali ugovore sa
njima za odobrene projekte.
Zajednička slika nakon ceremonija uručivanja čekova i potpisivanja ugovora
sa neformalnim grupama mladih
REALIZOVANI PROJEKTI NEFORMALNIH GRUPA MLADIH
Ukupno 9 projekata neformalnih grupa mladih realizovano je u periodu od 15. juna do 30.
septembra. Članovi odbora OB su u toku realizacije projekata bili zaduženi za monitoring i
asistenciju članovima/icama grupa u procesu kompletiranja izvještaja, čime se doprinosilo
većoj odgovornosti mladih i transparentnosti ostvarenih rezultata.
Sljedeći projekti neformalnih grupa mladih su realizovani:
Doživi Gornji Vakuf-Uskoplje
Izgradnja vidikovca, odmorišta za šetače
Izletište Bistrička rika
Izrada autobuske nadstrešnice (čekaonica)
Košarkaška konstrukcija
Malonogometni Stadion
Odbojkaško igralište na Bebari
Omladinsko-edukativni kamp Vranica 2013
Uređenje društvenog doma na Vranici
Uređenje dvorišta osnovne škole Ždrimci
119
Omladinska banka Gornji Vakuf / Uskoplje
Zajednički podaci 10 realizovanih projekata neformalnih grupa mladih:
Ukupna vrijednost realizovanih projekta iznosila 35.592,84 KM od kojih je iznos od
16.543,59 KM obezbijeđeno iz Fonda Omladinske banke Gornji Vakuf-Uskoplje
(6.781,63 KM su sredstva Mozaik/USAID, a 9.761,96 KM su sredstva Općine Gornji
Vakuf-Uskoplje);
Neformalne grupe obezbijedile za realizaciju 10 projekata kroz mobilizaciju lokalnih
resursa iz zajednice ukupno 19.049,25 KM (7.720,00 KM u novcu i 11.329,25 KM u robi
i uslugama) od 5 institucije, 4 organizacije, 14 preduzeća i 9 građana;
U realizaciji projekata učestvovalo 115 volontera i volonterki (97 M i 23 Ž) koji su radili
i doprinijeli sa 2.598 volonterskih sati;
Ukupan broj direktnih korisnika ovih projekata 53.245.
Dana 20. novembra u Sali Doma kulture Gornji Vakuf-Uskoplje organizovali smo prezentaciju
10 uspješno realizovanih projekata neformalnih grupa i ostvarene rezultate Omladinske
banke Gornji Vakuf-Uskoplje u 2013. godine. Promociji su prisustvovali općinski načelnik
Sead Čaušević, predstavnik Fondacije Mozaik - Dženan Šarić, članice i članovi odbora
Omladinske banke, predstavnici neformalnih grupa koji su realizovali projekte i njihovi
donatori.
Zahvalnice i plakete za doprinos razvoju OB Gornji Vakuf-Uskoplje dodijeljene su načelniku
opštine, predstavniku opštine za podršku programu OB, te najaktivnijim članovima i
članicama odbora OB Gornji Vakuf-Uskoplje. Ovo je bila prilika i da se uruče uvjerenja svim
članovima i članicama neformalnih grupa koje su uspješno realizovali projekte i uruče
zahvalnice za predstavnike preduzeća, organizacija, institucija i građana koji su finansijski ili
kroz materijal i usluge doprinijeli realizaciji projekata neformalnih grupa mladih. Bronzane
plakete su dodijeljeni svima koji su doprinijeli u iznosu od 100 KM do 500 KM, srebrne
plakete svima koji su doprinijeli od 500 KM do 1000 KM, a zlatne plakete za one koji su
doprinijeli sa više od 1000 KM.
Uručivanje zahvalnica na ceremoniji promocije rezultata projekta mladih,
20. novembra u sali Doma kulture
120
Projekat: Doživi Gornji Vakuf-Uskoplje
Mjesto: Općina Gornji Vakuf-Uskoplje
Okupljeni oko ideje da fotografijom i slikom predstave općinska naselja, mladi su
pokrenuli ovaj projekat.
Projektom je urađeno deset video zapisa sa popratnim tekstovima i fotografijama o
naseljenim mjestima u Gornjem Vakufu-Uskoplju. Naselja koja su snimljena:
Boljkovac, Voljevac, Duradbegović Dolac, Lužani, Gornja Mahala, Vaganjac, Jagnjid,
Gornje Voljice, Osridak i Gaj. Cjelokupan sadržaj je javnosti dostupan na internetu i
nakon završetka projekta te na ovaj način doprinijeli da određena područja i
događaje sačuvaju od zaborava.
Ukupna vrijednost projekta:
4.077,00 KM
Sredstva Omladinske banke:
Odobreno: 1997,00 KM
Potrošeno: 1977,00 KM
Doprinos zajednice:
Sponzori iz zajednice:
Trajanje projekta:
Broj volontera:
Broj volonterskih sati:
Broj korisnika:
Članovi neformalne grupe koji su inicirali
projekat:
U novcu: U robi/uslugama: 2.100,00 KM
“Almos trade” doo Mostar, Udruženje za
informisanje X media, Diskoteka HS
15.06.2013. – 15.08.2013.
9
78
50 000
Ilijaz Skeho, Hermina Milanovic, Ibrahim
Glamočak, Mirzeta Sijak i Muamer Zukic.
121
Omladinska banka Gornji Vakuf / Uskoplje
Projekat: Izgradnja vidikovca, odmorišta za šetače
Mjesto: MZ Gornji Vakuf-Uskoplje 2
Mladi su pokrenuli inicijativu za uređenjem vidikovca kojeg svakodnevno posjećuju
zaljubljenici u prirodu. Projektom je izgrađena nadstrešnica sa stolom i klupama koje
mogu koristiti svi posjetioci i ljubitelji prirode posmatrajući panoramu grada.
Ukupna vrijednost projekta:
3.733,00 KM
Sredstva Omladinske banke:
Odobreno: 1.291,00 KM
Potrošeno: 1.291,00 KM
Doprinos zajednice:
Sponzori iz zajednice:
Trajanje projekta:
Broj volontera:
Broj volonterskih sati:
Broj korisnika:
Članovi neformalne grupe koji su inicirali
projekat:
122
U novcu: 2.442,00 KM
U robi/uslugama: Zdravko Gadža i Ljuban Herceg
15.06.2013. – 15.08.2013.
7
240
500
Mateja Gadža, Ivan Šenda, Ivan
Marjanović, Stjepan Šenda, Marko Dujmović,
Danijel Livajušić i Ivan Livajušić.
Projekat: Izletište Bistrička rika
Mjesto: MZ Bistrica
Mladi zaljubljenici u prirodu su pokrenuli inicijativu za uređenjem izletišta Bistrička
rika.
Projektom je obavljeno čišćenje lokaliteta samog izletišta, napravljena ložišta te
izvršena priprema terena i izgradnja javnog toaleta. Na ovaj način mladi su učinili
ugodniji boravak na izletištu svim posjetiocima.
Ukupna vrijednost projekta:
3.031,00 KM
Sredstva Omladinske banke:
Odobreno: 1.431,20 KM
Potrošeno: 1.431,20 KM
Doprinos zajednice:
Sponzori iz zajednice:
Trajanje projekta:
Broj volontera:
Broj volonterskih sati:
Broj korisnika:
Članovi neformalne grupe koji su inicirali
projekat:
U novcu: U robi/uslugama: 1.600,00 KM
BZK “Preporod”
15.06.2013. – 30.09.2013.
31
640
2 000
Enisa Mrsić, Melisa Smajić, Elmina Masić,
Adisa Čabro i Edis Mujović.
123
Omladinska banka Gornji Vakuf / Uskoplje
Projekat: Izrada autobuske nadstrešnice (čekaonica)
Mjesto: MZ Dobrošin
Grupa mladih je pokrenula inicijativu da sebi i mještanima urede autobusko stajalište.
Projektom je izgrađeno autobuske stajalište za koju je izbetonirana podloga od 3m2
na koju je postavljena nadstrešnica. Na ovaj način tokom zimskih dana čekanje
autobusa u Dobrošinu će biti puno ugodnije.
Ukupna vrijednost projekta:
3.982,00 KM
Sredstva Omladinske banke:
Odobreno: 1.982,00 KM
Potrošeno: 1.982,00 KM
Doprinos zajednice:
Sponzori iz zajednice:
Trajanje projekta:
Broj volontera:
Broj volonterskih sati:
Broj korisnika:
Članovi neformalne grupe koji su inicirali
projekat:
124
U novcu: 2.000,00 KM
U robi/uslugama: Ingrup d.o.o., MZ Dobrošin
01.07.2013. – 30.09.2013.
5
24
350
Zvonimir Elez, Valentina Elez, Vlatko
Dujmović, Josip Šain i Marin Elez.
Projekat: Košarkaška konstrukcija
Mjesto: MZ Hrasnica
Zaljubljenici u košarku su pokrenuli inicijativu za renoviranjem košarkaškog
poligona.
Projektom je na postojećem poligonu postavljena nova košarkaška konstrukcija te
uređena okolica postavljanjem klupa za sjedenje. Zahvaljujući ovom projektu mladi
u Hrasnici svoje vrijeme provode uz košarku i neformalna druženja na poligonu.
Ukupna vrijednost projekta:
3.964,89 KM
Sredstva Omladinske banke:
Odobreno: 1.979,64 KM
Potrošeno: 1.979,64 KM
Doprinos zajednice:
Sponzori iz zajednice:
Trajanje projekta:
Broj volontera:
Broj volonterskih sati:
Broj korisnika:
Članovi neformalne grupe koji su inicirali
projekat:
U novcu: 600,00 KM
U robi/uslugama: 1.385,25 KM
MZ Ploča, TERET INŽENJERING D.O.O., Šehić
Saudin i Jasmin Muminović.
01.08.2013. – 01.09.2013.
13
127
40
Adis Muminović, Haris Muminović, Amir
Muratspahić, Muamer Gurić i Sanel Bezika.
125
Omladinska banka Gornji Vakuf / Uskoplje
Projekat: Malonogometni stadion
Mjesto: MZ Pajić Polje
Grupa mladih je pokrenbula inicijativu da stvore kvalitetnije uslove za igranje
fudbala. Projektom je ograđen postojeći stadion te izvršeno ravnanje terena površine
30x20 metara.
Ukupna vrijednost projekta:
3.753,65 KM
Sredstva Omladinske banke:
Odobreno: 1755,65 KM
Potrošeno: 1755,65 KM
Doprinos zajednice:
Sponzori iz zajednice:
Trajanje projekta:
Broj volontera:
Broj volonterskih sati:
Broj korisnika:
Članovi neformalne grupe koji su inicirali
projekat:
126
U novcu: 478,00 KM
U robi/uslugama: 1.520,00 KM
Mujkić Esmir, JKP ‘’Radovina’’, T.R. Diskont
Bililo i Emsad Musić.
15.06.2013. – 15.10.2013.
6
200
30
Salahudin Mujkić, Arif Mujkić, Miralem
Mujkić, Paso Mujkić i Elvir Musić.
Projekat: Odbojkaško igralište na Bebari
Mjesto: MZ Centar 1
Projektom je izvršeno čišćenje terena za buduće igralište, nasipanje pijeska za
odbojku te postavljanje stubova za mrežu. Zahvaljujući ovom projektu mladi MZ
Centar raspolažu sa uređenim odbojkaškim igralištem na pijesku.
Ukupna vrijednost projekta:
1.294,00 KM
Sredstva Omladinske banke:
Odobreno: 834,86 KM
Potrošeno: 834,86 KM
Doprinos zajednice:
Sponzori iz zajednice:
Trajanje projekta:
Broj volontera:
Broj volonterskih sati:
Broj korisnika:
Članovi neformalne grupe koji su inicirali
projekat:
U novcu: U robi/uslugama: 460,00 KM
Astra-Sport d.o.o i Senex d.o.o
16.06.2013. – 16.07.2013.
5
70
100
Ahmed Kurbegović, Suad Sofić, Emir Misić,
Nedim Jareb i Ismihan Bajraktarević.
127
Omladinska banka Gornji Vakuf / Uskoplje
Projekat: Omladinsko-edukativni kamp Vranica 2013
Mjesto: Općina Gornji Vakuf-Uskoplje
Grupa mladi u želji za druženjem i učenjem pokrenuli su organizaciju omladinskog
kampa na Vranici.
Na edukativnom kampu je uzelo učešće 50 mladih ljudi koji su zajedno proveli pet
dana uz druženje i učenje. Tokom kampa organizovane su radionice na temu timskog
rada, vještina pregovaranja, javnog zagovaranja, a članovi GSS Gornji Vakuf-Uskoplje
su pokazali vještine penjanja na stijenu.
Ukupna vrijednost projekta:
4.450,00 KM
Sredstva Omladinske banke:
Odobreno: 1.850,00 KM
Potrošeno: 1.850,96 KM
Doprinos zajednice:
Sponzori iz zajednice:
Trajanje projekta:
Broj volontera:
Broj volonterskih sati:
Broj korisnika:
Članovi neformalne grupe koji su inicirali
projekat:
128
U novcu: 1.900,00 KM
U robi/uslugama: 700,00 KM
Općina Gornji Vakuf-Uskoplje, INFOHOUSE,
Obrt Pokvić i Gorska služba spašavanja
Gornji Vakuf.
15.06.2013. – 30.09.2013.
10
465
50
Amela Pokvić, Emina Ribić, Mustafa
Ehlizevak, Faruk Karalić i Dzenita Ribić.
Projekat: Uređenje društvenog doma na Vranici
Mjesto: Općina Gornji Vakuf-Uskoplje
Volonteri Gorske službe spašavanja u želji da stvore kvalitetnije uslove rada za
pružanje pomoći i spašavanje osoba u prirodi su pokrenuli ovaj projekat.
Projektom je uređen objekat na planini Vranica na kojem je postavljeno 120 m2
krovnog lima, ugrađeno 150 m2 stiropola na unutrašnje zidove objekta te urađen
pod u objektu površine 80 m2. U svrhu promocije GSS-a organizovane su pokazne
radionice spašavanja na kojoj je preko 50 mladih vježbalo osnovne tehnike
samopomoći i snalaženja u prirodi. Na ovaj način volonteri i prijatelji, vođeni
motivima da pomognu drugima u nevolji, doprinijeli su da GSS još kvalitetnije može
obavljati misije spašavanja.
Ukupna vrijednost projekta:
4.181,27 KM
Sredstva Omladinske banke:
Odobreno: 1987,27 KM
Potrošeno: 1987,27 KM
Doprinos zajednice:
Sponzori iz zajednice:
Trajanje projekta:
Broj volontera:
Broj volonterskih sati:
Broj korisnika:
Članovi neformalne grupe koji su inicirali
projekat:
U novcu: U robi/uslugama: 2.194,00 KM
Gorska služba spašavanja - GSS
15.06.2013. – 20.10.2013.
11
138
75
Abid Vele, Armin Vukojević, Mersad Crnčević,
Jasmin Šljivo i Dženan Softić.
129
Omladinska banka Gornji Vakuf / Uskoplje
Projekat: Uređenje dvorišta OŠ Ždrimci
Mjesto: MZ Ždrimci
Grupa mladih je pokrenula inicjativu da se uredi školsko dvorište u Ždrimcima.
Projektom je postavljena ograda u dužini od 120 metara uz obnavljanje ulazne
kapije u dvorište, izvršeno mašinsko ravnanje terena školskog dvorišta i odvoz smeća
te obnovljeno prilazno stepenište.
Ukupna vrijednost projekta:
3.124,00 KM
Sredstva Omladinske banke:
Odobreno: 1.454,00 KM
Potrošeno: 1.454,00 KM
Doprinos zajednice:
Sponzori iz zajednice:
Trajanje projekta:
Broj volontera:
Broj volonterskih sati:
Broj korisnika:
Članovi neformalne grupe koji su inicirali
projekat:
130
U novcu: U robi/uslugama: 1.670,00 KM
Jozo Perić, SZR Šekerija, Stipo Vukadin,
Osnovna škola Uskoplje i Teret Inžinjering.
15.06.2013. – 30.09.2013.
24
616
100
Kristijan Vukadin, Josip Perić, Martin Pilić,
Mario Perić, Marko Vukadin i Joakim Perić.
Download

Iskustvo dobre prakse 2013