TC SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
İSTANBUL İLİ ANADOLU
GÜNEY KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
SAĞLIK
KURUMLARINDA
HALKLA İLİŞKİLER
VE İLETİŞİM
¹Çoşkunçelebi Şahannur ²Kavak Mahperi ³Taşova Değerli Müjgan
4Balcı Nesrin 5Bozkuş Ali 6Oktay Nuray
¹İstanbul Meslek Hastalıkları Hastanesi, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yrd., İstanbul, Türkiye
²Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Kontrol Komitesi, İstanbul, Türkiye
³Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yard., İstanbul, Türkiye
4İstanbul Meslek Hastalıkları Hastanesi, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü, İstanbul, Türkiye
5Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Servis, İstanbul, Türkiye
6Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İdari ve Mali İşler Müdür Yard., İstanbul, Türkiye
İÇERİK
Giriş
ve Amaç
Yöntem
Sonuç
ve Öneriler
Kaynakça
GİRİŞ VE AMAÇ
Sağlık kurumlarında halkla ilişkiler konusu, son dönemlerde önemi giderek
artan bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır.
Halkla ilişkiler kanalıyla, hastaların hastaneyi tercih etmeleri amaçlanırken,
teşhis ve tedavide hasta, hasta yakını ve çalışanlarının memnuniyeti de önem arz
etmektedir.
Halkla ilişkiler biriminin önemini, görev ve yetkilerini tanımlamak, iletişimin
kullanımı ile beraber hasta ve hasta yakınları ile çalışanlar arasındaki bilgilendirme ve
yönlendirme ilişkisinde yeniliklerle gelişiminin amaçlanmasıdır.
.
YÖNTEM
Halkla İlişkiler, İletişim, Sağlık Kurumları ve
Sağlık Kurumlarında Halkla İlişkiler konularında
literatür taranması ile çalışma yapılmıştır.
Sağlık Kurumları ve Sağlık Hizmetleri
Tanımı
Dünya Sağlık Örgütü tarafından açıklanan genel kabul görmüş
tanıma göre sağlık; ‘’hastalık ve sakatlık halinin olmamasının
ötesinde fiziksel, ruhsal ve toplumsal olarak tam bir iyilik
durumu’’ şeklinde tanımlanmaktadır.
Hastalıkların tedavisi ve rehabilitasyonu için yapılan çalışmaların
tümüne sağlık hizmetleri ve bu hizmetin verildiği kurumlara da sağlık
kurumları denilmektedir.
Halkla İlişkiler ve Kurumsal İletişim
Halka ilişkiler, kurumun amacına ulaşması sürecinde, yönetim ile beraber
ayrılmaz bir parçasını oluşturmaktadır. Bundan dolayı, Sağlık Kurumları amaçlarına
ulaşmak için hizmet götürdüğü toplumla olan ilişkilerinde uyumlu olmalı ve bu
doğrultuda gerekli özeni göstermelidir.
Kurumsal iletişim ise, kurumun kendini geliştirebilmesi, yöneticisinin başarılı
işlere imza atmasını kurumunun diğer kurumların arasında ön planda olmasını sağlamak
açısından oldukça önemlidir.
Kurumun hedef kitlesi tamamen toplumdur. Gerek, hizmeti veren kurum gerekse,
hizmeti alan toplum olarak bilgi akışında hasta memnuniyeti ile beraber halkla ilişkilere
büyük önem düşmektedir.
Sağlık kurumlarında halka ilişkiler; memnuniyeti sağlamak, verimliliği artırmak,
gerekli olan rekabet öncelliklerini sergilemek adına çok önemli bir fonksiyon haline
gelmiştir. Bu nedenle, hizmet sunulan sektörlerde yönetim olarak halkla ilişkiler birimi
oluşturmak ve bu birimin gerekli olan tüm ihtiyaçlarını karşılayarak gerekli malzeme ve
materyal ile sunumunu en iyi şekilde yapmasına olanak sağlanmalıdır.
Halkla İlişkiler Kavramı ve Özellikleri
Halkla İlişkilerin Tanımı
Halkla ilişkiler karşılıklı olarak, ilişkide bulunulan kitleye bir şeyler
verilirken, kitleden bir şeyler alınmasıdır.
Halkla İlişkilerin Amacı
Kurum ile diğer iç ve dış kurumlar arasında iyi bir ortam oluşturmaktır. Bu
anlamda, halkla ilişkiler biriminin sorumluluk alanı, kurumun yalnız halkla olan
ilişkilerini değil, diğer kurum ve toplumlarla olan ilişkilerini de kapsamaktadır.
Kurumun iç ve dış çevresi arasında devamlılık ve pozitiflik içeren iyi ilişkiler
oluşturmak, halkla ilişkilerin bir diğer amacıdır. Halkla ilişkiler ancak hedef kitlenin
kazanılmasından sonra gerçekleşebilecektir. Karşılıklı iletişime dayanan halkla
ilişkilerde iletişimin başarılı olabilmesi için hedef kitlenin özelliklerinin bilinmesi
gereklidir. Kitlenin özelliklerinin bilinmesi, hedef kitlenin kazanılmasını kolaylaştırır.
Halkla İlişkilerde Temel İlkeler
Kurumların hedefledikleri amaçlara ulaşmak için halkla ilişkiler konusunda
belirlemeleri gereken bazı temel ilkeler bulunmaktadır. Bu ilkeleri aşağıdaki gibi
sıralayabiliriz.

Halkla İlişkiler Çift Yönlü İletişimi Gerektirir

İnandırıcılık

Doğru Bilgi Vermek

Gerçekçilik ve Açıklık

Sabırlı Olmak

Kuruluş İmajı

Süreklilik

Sorumluluk
Halkla İlişkilerde Kullanılan Araçlar
Halkla ilişkilerde; istenilen amaca ulaşmak için hedef kitleyi etkilemeli
ve ondan etkilenilmeli, sonuçta iyi bir bütünleşmeye ulaşmak için çeşitli
yöntem ve araçlar kullanılmalıdır.
Kurumda dikey iletişim araçları (Yukarıdan aşağıya)
Yazılı Araçlar
Gazete,Dergi,Bülten,Broşür,Kitap,Yıllık,Takvim,Ajanda,
Afiş,Mektup,Pankart,Poster,
Karikatür, Damgalı pul, vb.
Sözlü Araçlar
Yüz yüze ilişki, telefonla görüşme, konferans, seminer,
sempozyum tarzı toplantılar ve basın toplantılarıdır.
Görsel Ve İşitsel Araçlar
Film, Videobant, Kapalı devre TV, Kablolu TV, Fotoğraf,
Plak, Slayt, vb.
Kurumda dikey iletişim araçları (Aşağıdan yukarıya)
 Dilekçeler
 Dilek ve şikayet kutuları
 Görüş alma anketleri
 İletişim etütleri
 Öneri yarışmaları
 Açık kapı uygulaması
Halkla İlişkiler Çalışmalarında İzlenecek Yollar
Halkla ilişkiler çalışmalarında; kurumla ilgili her türlü bilgi elde edilerek
tanınmaya çalışılmalıdır. Hedef kitlesi hakkında bilgi edinilmelidir. Halkla ilişkiler ön şartı
hedef kitleyi bilgilendirmek sureti ile onun desteğini alarak yönetimin devamlılığını
sağlamayı amaçlayan bir yönetim felsefesidir.
Bir halkla ilişkiler sürecinin aşamaları sırasıyla şu şekildedir.
Araştırma,
Planlama,
Uygulama,
Sonuçların değerlendirilmesidir.
Halkla İlişkilerde Kullanılan Metotlar
Vatandaşların Kişisel Başvuruları
Kamuoyu Araştırması
Referandum(Kamuoyuna Başvurma)
Temsilci Nitelikteki Kişi ve Gruplarla İlişkiler
Halkla İlişkiler Uygulamacıları
Çalışanlar bir kuruluş için en etkili
iyi niyet elçileridir ve kamuoyuna en iyi
halkla ilişkiler uygulayıcısından daha güçlü
bir biçimde ulaşırlar.
İletişim yöntemlerini iyi bilmeli ve uygulamalı,
Kişiliği iyi olmalı,
Araştırma yapmalı ve pratik çözümler yapabilmeli,
Kişilerle iletişim kurarken iyi anlaşabilmeli,
Hayal gücü geniş olmalı ve bunu kullanabilmeli, vb. gibi özellikler
bulunmalıdır.
Türkiye’deki Halkla İlişkiler
Kamu kurumlarında; basın bürosu, basın müşavirliği, basın yayın tanıtım şubesi,
enformasyon şubesi, basın ve halkla ilişkiler şubesi gibi isimlerden sonra bugünkü ismi olan
halkla ilişkiler ünvanını almıştır.
Ülkemizde planlı ilk halkla ilişkiler faaliyetleri 1961’de kurulan DPT bünyesinde yer
alan Koordinasyon Dairesi bünyesinde temsil şubesi ile başlamıştır. 1971 yılında İstanbul’da ilk
kez Halkla İlişkiler Derneği kurulmuştur. Ülkemizde halkla ilişkiler yeni bir uzmanlık dalı olarak
hızla gelişmekte ve bu dala ilgi her geçen gün artmaktadır.
Sağlık Kurumlarında Halkla İlişkilerin
Yeri Ve Önemi
 Yönetiminin izlediği hizmet politikasının ve çalışmalarının halka duyurulması,
benimsetilmesi, kuruluşa karşı toplumda olumlu bir tutum yaratılmasıdır.
 Halkın kuruluş hakkında ne düşündüğünün ve ondan ne istediğinin öğrenilmesi ve
halkla işbirliği sağlanmasına ilişkin faaliyetlerinin, hizmet olanakları hakkında bilgi
vermek sureti ile vatandaşın işlerini kolaylaştırmak ve idareyi gereksiz ayrıntılardan
kurtarmaya yardımcı olmaktır.
 Kurumun kararlarının ve politikalarının isabetli olmasını sağlamak ve idari
bilgilerini yerinde ve zamanında vermek suretiyle, vatandaşların kanun ve nizamlara
uymasına yardımcı olmak gibi görevlerin yerine getirilmesini de sağlar.
 Halkla ilişkilerin her şeyden önce bir yönetim etkinliği olduğu unutulmamalıdır.
İşletmeyle hedef kitleler arasında arabuluculuk işlevini yürüten halkla ilişkiler,
gerçekte kurumun varlığının güvencesi olmaktadır.
 Sağlık kurumlarında halkla ilişkilerin giderek önem kazanmasında hedef kitle olan
toplumun , daha bilinçli hale gelmesi, hekim seçme ve istediği kurumu tercih etme
gibi imkânlarının olmasından dolayı, kuruluşların faaliyet ve etkinliklerin de sosyal
sorumluluğunu ve bilincini de ön plana çıkarmaları gerekmektedir.
Sağlık Kurumlarında Halkla İlişkilerin
Yöneticiler İçin Önemi
Memnuniyet içeren ve doğru sonuç odaklı karşılıklı iletişimin
gerçekleştirilebilmesi, sağlık kurumları yönetimi ile çalışanlar arasında sağlıklı
iletişimi hedefleyen halkla ilişkiler çalışmalarının başarısıyla ilişkilidir.
Sağlık Kurumlarında Halkla İlişkilerin
Çalışanlar İçin Önemi
Sağlık hizmetlerinin sağlıklı bir şekilde topluma ulaşmasında, birinci derecede
rol oynayan ve toplumla birebir ilişki içerisinde olan sağlık kuruluşu çalışanlarının üç
temel konuda donanımlı olmaları sağlanmalıdır. Bunlar motivasyon, çalışanlar arası
iletişim, sistematik yaklaşım ve takım çalışması, çalışanların kuruluşlarına
bağlılıklarının sağlanması ve kuruluşları içinde insiyatif sahibi ve lider kişiler haline
getirilmeleridir.
Kurum içinde çalışanların verimli olabilmesi için öncelikle kurum ile
aralarındaki etkin iletişimin sağlanması şarttır. Her çalışanın kurum için önemli
olduğunu vurgulamak, onlara değer verildiğini hissettirmek için etkin iletişim sisteminin
kurulması ve uygulanabilmesi önemlidir.
Sağlık Kurumlarında Halkla İlişkiler Faaliyetleri
Ülkemizde sağlık kurumlarının geneli açısından yeni sayılan halkla ilişkiler
faaliyetleri, henüz gereğince ve yeterince uygulanamamaktadır. Son yıllarda sayıları
ve hizmet alanları giderek artan özel kuruluşların bu alandaki çabaları
görülmektedir. Ancak, hem sayısı hem de hasta potansiyeli özel kuruluşlarla
kıyaslanamayacak düzeyde fazla olan kamu sağlık kurumlarının halkla ilişkiler
faaliyetlerine ivme kazandırılmaya çalışılmaktadır.







Halkla ilişkiler faaliyetlerinde aşağıdaki sıralama önem arz etmektedir.
Broşür
Basın ve Medya İle İlişkiler
İletişim
Duyurum
Halkla İlişkiler ve Müşteri Memnuniyeti
Halkla İlişkiler ve Kurum Kültürü
Halkla İlişkiler Ve Kriz Yönetimi
İLETİŞİM
İnsanoğlu var olduğu günden, bu güne kadar karşılıklı iletişim halindedir.
Tanımları ve kapsamı zamandan zamana farklılıklar gösterse de iletişim; insanlar arası
bilgilerin, duygu ya da fikirlerin aktarılması olayıdır.
İletişim Süreci Ve Unsurları
İletişimde, anlamak ve anlatmak çabası vardır. İletişimin tam olarak
gerçekleştirilebilmesi gönderilen mesajın alıcıya ulaşması ve yanıtının alınması
gerekmektedir.
İletişimin anlamların paylaşıldığı bir süreç olduğu dikkati çekmektedir. Bu süreç
aşağıda görülen beş öğeden oluşmaktadır.
MESAJ (İLETİ)
KANAL (ARAÇ)
KAYNAK
(VERİCİ)
GERİ BİLDİRİM (GERİ BESLENİM)
ALICI
(HEDEF
KİTLE)
İletişim Becerileri
İletişim becerisi, insanlarla anlaşmak, kişinin kendisini anlatıp, onların
anlamasını sağlamak, önemsenildiğinin ve önemsenilmek istendiğinin gösterilme
yoludur. Etkin iletişim becerisi kendiliğinden var olan bir yetenek değildir.
Öğrenilebilir ve geliştirilebilir.
İletişim becerilerinin maddeleri aşağıda sıralanmıştır.
 Sözel Beceriler
 Sözsüz İletişim Becerileri (Beden Dili)
 Yazma Becerisi
 Konuşma Becerisi
 Dinleme Becerisi
İletişim Çeşitleri
 Kişi İçi İletişim: İnsanların kendi içlerinde ürettikleri bazı mesajların yorumlanması
ve yoruma göre davranışa yönlenmesi olarak tanımlanır.
 Kişiler Arası İletişim: Kişilerin kendi kendileriyle ve çevrelerinde bulunan
insanlarla etkileşimi söz konusudur.
 Grup İletişimi: Karşılıklı etkileşime olanak verecek sayıda kişinin, mekânsal olarak
birbirlerine görece, yakın oldukları bir bağlamda gerçekleşen iletişimlerine denir.
 Örgütsel İletişim: Örgüt amacının gerçekleşmesi
için faaliyetlerin iş bölümü anlayışı içinde koordine
edildiği ve çevresiyle etkileşim içerisinde bulunduğu
yapı olarak tanımlanır.
 Kitle İletişimi: Kitle iletişim sürecinde karmaşık bir
yapıya sahip olan kurumun yer aldığı görülmektedir.
Gazete, radyo, televizyon, vb.
SONUÇ
Hasta haklarındaki gelişmeler, yoğunlaşan rekabet ortamı ve alternatiflerin artması,
sağlık kurumlarında, halkla ilişkilerin önemini arttırmaktadır.
Hizmetin kaliteli olması, lüks değil bir zorunluluk haline gelmiştir. Kurumun ilgili
halk kitlelerine tanıtılması ve benimsetilmesi önemlidir.
Çalışan personelin de kendi içinde, hasta ve hasta yakınlarıyla iletişim ve empati
sağlaması gerekliliği önem taşımaktadır.
Kamu kurumlarında, reklam yasağının olmasından dolayı, hizmetin tanıtımını
sağlamak amacıyla, halkla ilişkilere büyük görevler düşmektedir.
Yönetimler, halkın hizmetinde oldukları düşüncesinden hareketle, topluma ucuz,
etkin ve verimli hizmetler götürdüğünde, toplum üzerinde olumlu izlenim bırakarak, halkın
güven ve desteğini sağlayacaktır.
Sağlık kurumlarındaki işleyiş karmaşasından dolayı, profesyonel yöneticilere ve
köklü değişimlerin yaşanmasına ihtiyaç olduğundan ve değişimlerin hızlılığı ve
uygulanabilirliği için halkla ilişkiler faaliyetlerinin önemi bir kat daha artmaktadır.
ÖNERİLER
İyi tasarlanmış, planlanmış sağlık iletişimi aktiviteleri, bireylerin kendilerinin ve
içinde yaşadıkları toplumun ihtiyaçlarını daha iyi anlamalarına, sağlıkları için dikkat etmeleri
gereken konular hakkında bilgi sahibi olmalarına yardımcı olmaktadır. Bu sebeple; sağlık
iletişimi, kamu sağlığını teşvikte kabul edilmiş bir araç haline gelmiştir.
Sağlık kurumları, toplumun tamamına hizmet sunması nedeniyle; her kesimden
insanların, ilgi sahasına girmektedir. Böylesine, geniş hedef kitleye sahip olan kuruluşların
hiç hata yapmayan ve sürekli mükemmellikte olması beklenemez. Hareketliliği, canlılığı,
sürekli değişkenliği ile göz önünde olan sağlık kurumlarının olumlu imajlar edinmesi zor
fakat; edinilmiş imajının kaybedilmesi ise çok kolaydır. Bu durum, halkla ilişkiler
anlayışının ve halkla ilişkilerin temeli niteliğindeki iletişimin önemini ön plana
çıkarmaktadır.
Sağlık Kurumlarında aslolan can sağlığı
olduğu için bu noktada; Halkla ilişkilere ve
iletişime en fazla ihtiyaç duyulan kurumların
başında gelmektedir.
KAYNAKLAR
Akbulut, D., 2008. İş İlanlarında Halkla İlişkiler Mesleğinin Sunumu, Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, s:5,42.
Akdal Ertürk, S., 2013. Sağlık Kurumlarında Performans Yönetimi Ve Veri Zarflama Analizi Tekniği İle Bölgesel Etkinlik Analizi Uygulaması,Yüksek Lisans Tezi, Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler
Enstitüsü, s:12,13.
Aslan, M.M., 2010. Kurum İçi Halkla İlişkilerin Geliştirilmesinde NLP’nin Rolü, Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, s:6,12.
Ateş, M., 2011. Sağlık İşletmeciliği, Beta Yayıncılık, İstanbul, s:4.
Avcı, D., 2013. Belediyelerde Halkla İlişkiler Uygulamaları ve Çankaya Belediyesi Örneği, Yüksek Lisans Tezi, Atılım Üniversitesi, İşletme Yönetimi, s:66.
Aydın Dinçer, H.U., 2012.Örgütsel İletişim Açısından Örgüt Kültürü ve Bir Araştırma,Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, s:33-34.
Ayhan, E., 2011. Sağlık Hizmetleri Pazarlamasında İnovasyonun Önemi Malatya’da Faaliyet Gösteren Hastanelerde Bir Uygulama, Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,
s:32.
Ayhan, B. ve Canöz, K., 2006. Hastaların Hastane Tercihinde Etkili Olan Halkla İlişkiler Faaliyetleri, II. Ulusal Halkla İlişkiler Sempozyumu 27-28 Nisan, Kocaeli üniversitesi iletişim fakültesi, s:77.
Bakan, S., 2012. Türkiye’deki Kamu, Üniversite Ve Özel Hastanelerin On-Line Sağlık Hizmetleri Sunumunun Karşılaştırılması,Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, s:51.
Berk, E., 2006. İletişim Bilimleri İçerisinde Halkla İlişkiler Ve Edebiyat İlişkisi, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, S:18,29,31.
Canan, A.S., 2013. Bir Halkla İlişkiler Aracı Olarak Sosyal Medyanın Kullanımı: Üç Alana Yönelik Bir İnceleme, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, s:24,25.
Canöz, K., 2010. Sağlık Kuruluşlarında Halkla İlişkiler Uygulamaları, Palet Yayınları, Konya, s:21-22,61.
Canpolat, S., 2010. Sağlık hizmetlerinde halkla ilişkiler uygulamaları, Yüksek Lisans Tezi, Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, s:7,20-21,45.
Cebecioğlu, G., 2013. Yerel Yönetimlerde Halkla İlişkiler Biriminin Örgütlenme Biçimi Uygulama Örneği Üsküdar Belediyesi, Yüksek Lisans Tezi, Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, s:8,18.
Çakmak, A.F. ve Kilci, S., 2011. Kamu Yönetiminde Halkla İlişkilerin Yeri ve Önemi, Kamu-İş, Cilt:11, Sayı:4, s:223,226.
Demirel, A., 2013. Sağlık Hizmetleri Yönetiminde Sağlık Bilgi Sistemleri ve Kullanım Modülleri, Yüksek Lisans Tezi, Beykent Üniversitesi, Sosyal
Bilimler Enstitüsü, s:29.
Demiröz, A., 2006. Trafik Kazalarının Nedenleri ve Önlenmesinde Halkla İlişkilerin Önemi, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, S:39.
Doğu, İ., 2008. Halkla İlişkilerde Yeni İletişim Teknolojilerinin Kullanılması: Kadıköy Ve Beyoğlu İlçe Belediyelerinin Kurumsal Web Sitesi Analizi, Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler
Enstitüsü, s:36-37.
Elmas, S., 2008. Üniversitelerde Halkla İlişkiler Ve Kurumsal İletişim, Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, s:21.
Erdoğan, B.Z. ve diğerleri, 2013. Pazarlama yönetimi, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, s:187.
Erkan, G.,2011. Sağlık Kurumlarında Toplam Kalite Yönetimi Ve Müşteri (Hasta Ve Hasta Yakını) Memnuniyetine Etkisi Üzerine Teorik Ve Uygulamalı Bir Çalışma (Akdeniz Üniversitesi Hastanesi
Örneği),Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, s:78, 85.
Fidan, G., 2007. Hastanelerde Halkla İlişkiler Uygulamaları: Erciyes Üniversitesi Hastaneleri Örneği, Yüksek Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, s:48.
Gelişken, F., 2010. Müşteri İlişkileri Yönetimi Ve Halkla İlişkiler: Turkcell Şirket Uygulamaları Örneği, Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, s:63,64,65,66.
Günal, M., 2007. Sağlık Hizmetlerinde Kalite ve Hasta Tatmini, Yüksek Lisans Tezi, Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, s:14,15.
Günaydın, S., 2006. Hastanelerde Halkla İlişkiler Faaliyetleri İle Kalite Yönetimi İlişkilerinin Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Örnek Olayı Bağ lamında Araştırılması, Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz
Üniversitesi, Sosyal Bilimler
Enstitüsü, s:49,56-57.
Gürsoy, A., 2013. Sağlık Sektöründe Hizmet Kalitesinin Servqual Ölçeği İle Değerlendirilmesi: Bir Kamu Hastanesi Uygulaması, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,
s:61,68,69.
Güven, G.S., 2013. Halkla İlişkilerde Meslekleşme Olgusu: Kamu Ve Özel Sektör Karşılaştırmalı Bir Uygulama, Yüksek Lisans Tezi,Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, s:20.
Hara, İ., 2008. Kurum İçi İletişim Açısından Halkla İlişkiler Ve İnsan Kaynakları Departmanlarının Yapısal Analizi, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, s:84.
Hasani, G., 2010. Kurumsal Vatandaşlık Yönetiminde Halkla İlişkilerin Rolü, Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, s:62.
Işık, M., 2011. Hastanelerde Halkla İlişkiler, Eğitim Akademi Yayınları, Konya, s:54.
Karabulut, F., 2009. Sağlık işletmelerinde Kalite Ve Akreditasyon ISO/IEC 15189:2003 Uygulaması, Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, S:53-54,56.
Karaca, B.N., 2009. Üniversitelerdeki Halkla İlişkiler Faaliyetleri: Akdeniz Üniversitesi Ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Örnekleri, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, s:10.
Katmer, B., 2013. Yeni Eğitim Sisteminde(4+4+4) Ortaokul Yönetici Ve Öğretmenlerinin Karşılaştıkları İletişim Sorunları Üzerine Bir Araştırma, Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, s:5,6,9,17.
Kaya, A., 2010. Türkiye’deki Kamu Hastanelerinde Halkla İlişkiler ve Tanıtım Eksikliği Sorunu, Yüksek Lisans Tezi, Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, s:27,28,37.
Kaya Altınok, A., 2007. Hastanelerde Halkla İlişkilerin Yeri ve Önemi (Bir Örnek Uygulama),Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, s:88,89,98,97.
Kaya, Ş., 2009. İnşaat Sektöründe İletişim Ve İletişim Stilleri Üzerine Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, s:27,51.
Keçeci, A., 2007. Hemşirelik Yüksekokulu Öğrencileri Ve Öğretim Üyeleri Arasındaki İletişimin Transaksiyonel Analizi Ego Durumları Açısından Değerlendirilmesi,
Doktora Tezi, İstanbul
Üniversitesi, Sağlık Bilimler Enstitüsü, s:21.
Kesgin Dönmez, D., 2006. Halkla İlişkiler Mesleği Profili:Antalya’da 4 Ve 5 Yıldızlı Otel İşletmelerindeki Halkla İlişkiler Uygulamacılarına Yönelik BirAraştırma,Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi,
Sosyal Bilimler Enstitüsü, s:5.
Mağ, Ş.U., 2011. TSK’ nın İletişim Stratejisi İçerisinde Halkla İlişkilerin Rolü Ne Olmalıdır?, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, s:44-45.
Önder, B., 2013.Türk Sağlık Reformları Kapsamında Sağlıkta Dönüşüm Programının İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, S:37.
Özdemir, C., 2011.Belediyelerde Halkla İlişkiler Uygulamaları:Erzurum Büyükşehir Belediyesi Örneği,Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, S:3,7.
Pilatin, B., 2013. Sağlık Hizmetlerinde Kalite ve Hasta Tatmini (Diyarbakır Kadın Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Örneği), Yüksek Lisans Tezi, Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, s:1112,
Sabuncuoğlu, Z., 2013. İşletmelerde Halkla İlişkiler, Aktüel Yayınları, Ankara, s:12,62.
Sağbaş, A., 2009. Tıbbi Cihaz Piyasa Gözetimi Ve Denetimi Görevlilerinin İletişim Bilgi Ve Becerileri, Yüksek Lisans Tezi, Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, s:5,23-24.
Sapancı, F., 2013. Sağlık Hizmetlerinde Engellilik Kavramı Ve Engellilerin Sağlık Hizmetlerinden Yararlanmaları, Yüksek Lisans Tezi, Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, S:24,23,28.
Sezgin, D., 2010. Sağlık İletişimi Paradigmaları Ve Türkiye: Medyada Sağlık Haberlerinin Analizi, Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, s:118.
Sezgin, M., 2007. Türkiye’deki Belediyelerde Halkla İlişkiler Faaliyetleri Ve Bir Model Önerisi, Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, s:14,15-16,30-31.
Sevimli, Ö., 2013. Sağlık Kurumlarında Veri Zarflama Analizi Tekniği İle Verimlilik Analizi, Yüksek Lisans Tezi, Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, s:3.
Silkü, H.A.,2008. Halkla İlişkiler Açısından İletişim Becerileri ve Liderlik, Doktora Tezi, Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, s:18-19,52,68.
Taş, D., 2009. Sağlık Hizmet Kalitesinin Ölçümüne İlişkin Bir Uygulama, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, s:22.
Tekin, E., 2004. Emniyet teşkilatında halkla ilişkiler ve Niğde ilinde bir uygulama, Yüksek Lisans Tezi, Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, s:52,68,69.
Turan, S., 2012. Sağlık Çalışanlarının Devir Hızlarının Belirlenmesi Konusunda Bir Araştırma,Yüksek Lisans Tezi, Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, s: 26.
Uğur, U., 2007. Üniversitelerde Halkla İlişkiler Faaliyetleri Ve Bir Uygulama, Yüksek Lisans Tezi, Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, s:22.
Ulukan, H., 2012. İletişim Becerilerinin Takım ve Bireysel Sporculara Olan Etkisi, Yüksek Lisan Tezi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, s:5.
Uyanık, J., 2011. Hastanelerde Halkla İlişkiler Fonksiyonuna Bakış: Adana Bölgesinde Bir Uygulama, Yüksek Lisans Tezi, Çağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, s:6,7,30.
Ürer, B., 2009. Spor Hizmeti Verilen Kurumlarda İletişimde Öneri Sisteminin Yönetim Ve Organizasyon Açısından Önemi, Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, s:18,19-20.
Uz, O., 2006. T.C. Kamu Sektöründe Yönetici-Yönetilen İlişkilerinde İletişim Ve Güven,Yüksek Lisans Tezi, Atılım Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, s:41.
Yatkın, A., ve Yatkın, Ü.N., 2010. Halkla İlişkiler ve İletişim, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, s:11,16,49,111-112-113.
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu’nun Görevleri
http://www.tkhk.gov.tr/TR,2/kurumsal.html(erişim tarihi:26.02.2014).
Halkla İlişkiler ve Meslek Etiği, s:12,15.
www.uskudar.edu.tr/file/optisyenlik/Halkla-Iliskler-ve-Meslek-Etigi.pdf
(erişim tarihi:27.02.2014).
Halk Sağlığı Müdürlüğü Yönetim Rehberi, Ankara,2012 http://www.thsk.gov.tr/tr/dosya/yonetim-rehberi.pdf(erişim tarihi:26.02.2014)
TEŞEKKÜRLER
Download

Sağlık Kurumlarında Halkla İlişkiler Faaliyetleri