SPORAZUM O RASKIDU UGOVORA
Zaključen u _________________________________ dana ________________ godine između:
1. Privrednog društva __________________________________________________________________
iz _______________________, koje zastupa ________________________________________________
(ime, prezime, funkcija)
s jedne strane i
2. Privrednog društva __________________________________________________________________
iz _______________________, koje zastupa _______________________________________________
(ime, prezime, funkcija)
s druge strane
Kojim ugovarači sporazumno raskidaju Ugovor o _____________________________________________,
koji time prestaje da važi i proizvodi pravno dejstvo.
Član 1.
Ugovarači sporazumno raskidaju Ugovor o _______________________________________, br. _______
od dana _______________ zbog prestanka potrebe za navedenim.
Član 2.
Ugovarači su saglasni da su sva uzajamna dugovanja i potraživanja izmirena, te da su time stvoreni uslovi
za bezuslovni raskid odnosnog Ugovora.
Član 3.
Ugovorne strane su saglasne da posle raskida ugovora neće imati mogućnost da ostvare svoja eventualna
prava, proistekla iz dosadašnje poslovne saradnje sudskim putem, ili na neki drugi način.
Član 4.
Ugovor je sačinjen u _____________ istovetn____ primer____ od kojih svaka ugovorna strana zadržava
po __________ primer____.
Ugovarači:
1. _______________________________________________________________________
2. _______________________________________________________________________
Download

SPORAZUM O RASKIDU UGOVORA