IZDAVAČKI UGOVOR
Zaključen dana ___________ godine u __________ izmeñu:
1) Privrednog društva _________________________ (poslovno ime i sedište), u daljem
tekstu: Izdavač, i
2) _________________________ (ime, prezime, adresa, lk, jmbg), u daljem tekstu:
autor
Zajednički naziv: Ugovorne strane.
Predmet ugovora
Član 1.
Ugovorne strane su saglasne da izdavačkim ugovorom autor, odnosno drugi nosilac
autorskog prava ustupa, odnosno prenosi na izdavača isključivo pravo na umnožavanje
autorskog dela štampanjem, i na stavljanje u promet tako umnoženih primeraka dela, za
teritoriju Srbije i celog sveta, bez vremenskog ograničenja.
Izdavač se obavezuje da delo umnoži i stavi primerke u promet, kao i da za to plati naknadu
ako je ugovorena, autoru, odnosno drugom nosiocu autorskog prava, ili pak ustupu gratis
primerke autorskog dela.
Član 2.
Predmet ovog ugovora je izdavanje autorskog dela: ________________________________
(navesti naziv dela i njegov opis) autora/koautora/grupe autora___________________.
Član 3.
Rukopis ili drugi originalni primerak autorskog dela koji je predat izdavaču ne postaje svojina
izdavača, osim članaka, crteža i drugih priloga u novinama i periodičnoj štampi, ili ako je
ugovorom drukčije odreñeno.
Član 4.
Ugovorne strane su saglasne da će izdavač:
• snositi troškove za izradu i umnožavanje autorskog dela štampanjem (izdanja);
• diskreciono odlučivati o izgledu naslovne strane odnosno korica knjige, grafičkolikovnom rešenju dela, izgledu preloma i korištenih ilustracija i fotografija;
• da će autoru dela kao protivvrednost honorara, ustupiti ___ štampanih autorskih
primeraka;
• da će umnožitit autorskog delo iz člana 1. ovog ugovora i stavitu u promet navedeno
delo u tiražu od ___________ primeraka, latiničnog/ćiriličkog pisma;
• da navedeno delo objavi do ___________ godine;
• snositi sve troškove vezane za promociju, marketing i plasman dela, kao i konkurse
za dobijanje prestižnih književnih nagrada;
• angažovati prevodioca za slučaj plasmana dela van srpskog govornog područja, bez
ograničenja, za ceo svet.
Prava i obaveze autora
Član 5.
Ugovorne strane su saglasne da autor ima sledeća prava i obaveze:
1) da do ___________ godine napišu i predaju za štampu kompletan rukopis ___________;
2) da rukopis koji predaju bude čitko otkucan na po jednoj strani sa proredom i da nema više
od pet umetnutih reči ili umetaka na jednoj stranici;
3) da u roku od ________ dana u svemu postupe po primedbama recenzenta, odnosno
redaktora odreñenog od strane izdavača _______________, s tim što će se ovaj rok računati
od dana kada autor primi rukopis sa primedbama recenzenta odnosno redaktora.
Ukoliko autor u predviñenom roku ne postupi po primedbama recenzenta, odnosno
redaktora, Ovlašćeni izdavač ima pravo da angažuje drugo lice za doradu.
Član 6.
Izdavač koji je pribavio pravo da izda delo u formi knjige ima tokom perioda od tri godine od
dana zaključenja izdavačkog ugovora preče pravo pribavljanja prava na umnožavanje dela i
stavljanje u promet primerka tog dela u formi elektronskog zapisa.
Primena propisa
Član 7.
Na odnos izdavača i autora, koji nije ovim ugovorom utvrñen primenjivaće se odredbe
Zakona o autorskom i srodnim pravima odnosno Zakona o obiligacionim odnosima.
Član 8.
Sve eventualne sporove koji mogu nastati povodom ovog Ugovora, Ugovorne strane
pokušaće da reše mirnim putu. U slučaju spora nadležan je _______________ sud u
Beogradu.
Član 9.
Ovaj ugovor je sastavljen u dva (2) stovetna primeraka, po jedan (1) za svaku ugovoru
stranu.
Izdavač
____________________
autor
_____________________
Download

IZDAVAČKI UGOVOR - integra