MPPP "BeogradmontaZa" a.d.
Skun6tina
eroj:
UF
Datum: 28.06.2012. godine
Beograd
ZAPISNIK
Sa sednice redovne godi5nje Skupitine MPPP ,,BeogradmontaZa" a.d. koja se odriava
28.06.2012. godine, u prostorijama poslovne zgrade, u Ul. KumodraSkoj 253 sa podetkom
u 13:00 dasova sa slede6im dnevnim redom:
l.
DNEVNI RED
Prethodni postupak
1. lzbor predsednika Skup5tine
2.
3.
ll.
lmenovanje zapisnidara, dva overiva6a zapisnika i komisije za glasanje
Utvrdivanje spiska prisutnih akcionara, verifikacija identiteta punomo6nika
akcionara i utvrdivanje kvoruma
Redovni postupak
1. Dono5enje Odluke o Uskladjivanju Statuta i drugih normativnih akata Dru5tva
sa novim Zakonom o privrednim dru5tvima.(sl.glasnik R.S.br.36/201 1).
2. Dono5enje Odluke o usvajanju finansijskih izve5taja o poslovanju dru5tva za
2011. godinu.
3. Dono5enje Odluke o usvajanju revizorskog izve5taja za 2011. godinu
4. Dono5enje Odluke o usvajanju lzve5taja
a) Upravnog odbora
b) Nadzornog odbora
5. Razno
I Prethodni postupak
1. lzbor predsednika SkupStine
Na predlog Damira Lamze akcionari jednoglasno za predsednika Skup5tine biraju Dubravka
Miholi6a, kojije bio predsednik Skup5tine i na pro5loj Skup5tini akcionara.
2. lmenovanje zapisni6ara, dva overivada zapisnika i komisije za glasanje
Dubravko Miholi6, predsednik Skup5tine iznosi ta6ku 2 prethodnog postupka prema
predloZenom dnevnom redu, te daje predlog da se imenuju Zapisnidar, dva overiva6a zapisnika
i komisija za glasanje.
a) Zapisni6ar: Dara Doj6inovi6,
b) Overivadi zapisnika: Nini6 Vujadin i Obucinski Zoran
c) Komisija za glasanje: Dragoljub Miladinovi6,predsednik, Narandi6 Du5an, 6lan i
Gudevski Ljubi5a, 6lan.
Predlog je jednoglasno usvojen.
3.
Utvrdivanje spiska prisutnih akcionara, verifikacija identiteta punomo6nika
akcionara i utvrdivanje kvoruma
Komisija za glasanje u sastavu Dragoljub Miladinovi6,predsednik, Narandi6 Du5an, 6lan i
Gudevski Ljubi5a, 6lan utvrdila je broj prisutnih akcionara i punomocnika sa brojem glasova
koje poseduju kako bi se utvrdio kvorum. Predsedavaju6i poziva Dragoljuba Miladinovi6a da
prezentuje Skup5tini stanje i da se utvrdi ima li kvoruma.
Uvidom u dokumentaciju dostavljenih punomo6ja komisija je konstatovala i prezentovala
Skup5tini slede6e stanje:
Akcionari koii su prisutnisa slede6im broiem akciia su:
1. Lamza Damir
2. Akcionarskifond a.d. Beograd
3. Miholi6 Dubravko
4. Gudevski Ljubi5a
5. Narandi6 Du5an
6. Obu6inski Zoran
7. Nini6Vujadin
8. Miladinovic Dragoljub
L
Simi6
Sto ukupno
Jevrem
iznosi
8.379 akcija
4.710 akcija
1.400 akcija
134 akcije
90 akcija
66 akcije
124 akcije
175 akcija
64 akcije
15.142 akciia
Prema jedinstvenoj evidenciji akcionara Centralnog registra depo i kliring hartija od vrednosti od
18.06.2012. godine ukupan broj akcija iznosi 27.694, a od prisutnih akcionara koji su na vreme
overili i dostavili punomo6ja, te onih koji su prisutni li6no prema konstataciji komisije za glasanje
ukupan broj akcija sa pravom glasa iznosi '15.142 akcija, te predsedavaju6i Dubravko Miholic
konstatuje da ima kvoruma za odrlavanje Skup5tine. Za dono5enje punovaZnih odluka
potrebnan je 7.572 glas akcionara.
Nakon Sto je utvrden kvorum, Predsedavaju6i daje na glasanje predlog da se bira Predsednik
Skup5tine i predlog daje na glasanje. Akcionar Damir Lamza predlaZe da se za Predsednika
SkupStine izabere Dubravko Miholi6. Predlog je usvojen sa 10.432 glasa.
Presedavaju6i prelazi na dnevni red - Redovan postupak.
ll Redovan postupak
Predsednik Skup5tine je obavestio akcionare o obavezi Dru5tva da uskladi normativna akta sa
novim Zakonom o privrednim dru5tvima,kao i o tome da je 6lanom.12 .stav.3. Zakona predvideno da se osnivadki akt akconarskog dru5tva ne menja.
Takodje, predsednik Skup5tine je objasnio i ukazao na binjenicu da do dana odrZavanja ove
skup5tine Registrator koji vodi registar privrednih subjekata nije po sluZbenoj duZnosti izvr5io
iskazivanje osnovnog kapitala Drustva iz EUR-a u RSD.
Predsednik Skup5tine je objasnio da se Dru5tvo u predlogu Statuta opredelilo za dvodomno
upravljanje, pri 6emu je dao obja5njenje o takvom modelu upravljanja, zatim, da u predlogu
novog Statuta ne postoje vi5e odredbe o upravnom odboru kao organu upravljanja jer novim
Zakonom on nije predviden kao takav, kao i o drugim novinama u vaZecem Zakonu o
privrednim druStvima.
Nakon prezentovanja i pregleda materijala, te rasprave prisutnih, doneta je slede6a:
ODLUKA 1/1
Usvaja se Statut MPPP Beogradmonlala a.d. Beograd,dije su odredbe uskladjene sa Novim
zakonom o privrednim drustvima, sa ukupno 10.432 glasa prisutnih akcionara.
Odluka stupa na snagu danom dono5enja.
ODLUKAl/2
Ovla56uje se Generalni direktor Dru5tva da izmeni odredbu o osnovnom kapitalu u vezi sa
njegovim iskazivanjem iz EUR - a u RSD, ukoliko se bude razlikovala od dinarski iskazanog
kapitala koji po sluZbenoj duZnosti iskaZe Registrator koji vodi registar privrednih subjekata.
Odluka je doneta sa ukupno 10.432 glasova prisutnih akcionara.
Odluka stupa na snagu danom dono5enja.
ODLUKA {/3
Razre5avaju se duZnosti dosada5nji dlanovi Upravnog odbora i to:
1.
2.
3.
4.
5.
Damir Lamza, predsednik, broj paso5a:186313177
Lelija Pavli6evi6,broj paso5a:003682612
Ljuban Cokanovi6, JMBG 1904962773419
Pavle Spasojevic JMBG 1203954710434
Damir Kaluder, boj paso5a:003151821
Odluka je doneta sa ukupno 10.432 glasova prisutnih akcionara.
Odluka stupa na snagu danom dono5enja.
ODLUKA 1/4
Razre5avaju se duZnosti dosada5nji predsednik i dlanovi Nadzornog odbora ito:
1.
2.
3.
Dubravko Miholi6, predsednik, broj paso5a:002909562
Dragan Vudkovi6, JMBG 3108969171
Slavica Tepavac, JMBG 0709958715640
Odluka je doneta sa ukupno 10.432 glasova prisutnih akcionara.
Odluka stupa na snagu danom dono5enja.
Akcionar Damir Lamza predloZio je Skup5tini da se za clanove novog Nadzornog odbora
izaberu kandidati Lelija Pavli6evic, Danijel Miholi6, Dubravko Miholic, Josip Prgomet i Pavle
Spasojevic.
ODLUKA 1/5
Za dlanove novog Nadzornog odbora Skup5tina imenuje:
1. Dubravka Miholica, predsednik, broj paso5a:002909562
2. Leliju Pavli6evi6,broj paso5a: 003682612
3. Danijela Miholi6a, broj paso5a:002832934
4. Josipa Prgometa, broj pasoSa:002366985
5. Pavla Spasojevi6a, JMBG 1203954710434
na mandatni period od 4 (6etiri) godine.
Odluka je doneta sa 9.799 glasova akcionara, uz glasove protiv
glasova i Ljubi5a Gudevski 134 glasa, te 519 uzdrZanih glasova.
Odluka stupa na snagu danom dono5enja
ito
akcionarski fond 4.710
ODLUKA 1/6
Usvaja se Poslovnik o radu Skupstine MPPP ,, Beogradmontaza " a. d.Beograd,
sa 10.432 glasova prisutnih akcionara.
Odluka stupa na snagu danom dono5enja.
2. Dono5enje Odluke o usvajanju finansijskih izve5taja o poslovanju dru5tva za
2011. godinu.
Nakon prezentovanja i pregleda finansijskog izve5taja i konstatacije da je Dru5tvo poslovalo u
vrlo te5kim prvrednim uslovima Sto je odraz i evropske ekonomske krize, a Sto je sve uticalo na
poslovne rezultate, posle rasprave koja je usledila, doneta je slede6a :
ODLUKA
Usvaja se finansijski izve5taj o poslovanju dru5tva za2Q11.g. sa 9.779 glasova akcionara.
3. DonoSenje odluke o usvajanju revizorskog izveStaja 2a2011. godinu
Nakon prezentovanja i pregleda revizorskog izve5taja, te rasprave prisutnih, doneta
je
slede6a:
ODLUKA
Usvaja se revizorski izve5taj o poslovanju dru5tva 2a2011.9. sa 9.779 glasova akcionara..
4. Dono5enje odluke o usvajanju lzveStaja
a)
a.
Upravnog odbora
b.
Nadzornog odbora
Upravni odbor
Nakon proditanog izve5taja Upravnog odbora, doneta je slede6a:
ODLUKA
Usvaja se lzve5taj Upravnog odbora sa 9.779 glasova akcionara.
b)
Nadzorni odbor
Nakon proditanog izve5taja Nadzornog odbora, doneta
je
slede6a:
ODLUKA
Usvaja se lzve6taj Nadzornog odbora sa 9.779 glasova akcionara.
5. Razno
Akcionar Ljubi5a Gudavski postavlja pitanje generalnom direktoru zbog 6ega nije postupljeno
po presudi suda po kojoj je biv5i radnik Perunidi6 Bogdan dobio nalog da se iseli iz stana u
kome stanuje, a u sporu je sa BeogradmontaZom. Gudevski tvrdi da je re5enje suda do5lo pre
godinu dana i dap o njemu nije radeno ni6ta.
Predsedavajuci Dubravko Miholi6 konstatuje da je dnevni red iscrpljen i zakljubuje sednicu u
14.54 h.
w/u,'u?
Predsednik Skup5tine:
Overivadi: 1. Ninic
st
U
Yuiadna4
tffiar/! ,(!':,:: ?Yao{-'r
2^Ohu6arski Zoran
ftr/Y
"0!{Kt/<
p
co3o+S+iLt
4
Download

eroj: UF Dubravko Miholi6, predsednik Skup5tine iznosi ta6ku 2