®
NÁVOD K OBSLUZE
1SQ VCAM 2,4GHz RTF/Tx-R
POZOR!
Pozorně si tento návod přečtěte, abyste věděli, jak s modelem bezpečně zacházet.
Pokud usoudíte, že tento výrobek pro vás není vhodný, pak jej, prosím, ještě před
použitím vraťte na místo prodeje.
Výrobky firmy Heli-Max jsou určeny pro osoby starší 14 let.
Návod k obsluze, záruční podmínky a veškerá další dokumentace se mohou
změnit bez předchozího oznámení. Firma Hobbico nenese zodpovědnost za
neúmyslné chyby v tomto návodu.
Autorská práva na veškerý obsah: © 2013 Hobbico®, Inc.
HMXE0836 RTF HMXE0837 Tx-R
1
ÚVODEM
Děkujeme, že jste si zakoupili kvadrokoptéru Heli-Max 1SQ V-cam. Nepochybně
vás s tímto modelem čekají hodiny skvělé zábavy. Pokud budete mít jakékoliv
dotazy týkající se tohoto výrobku, obraťte se na nás elektronickou poštou:
[email protected] Technické aktualizace či případné opravy návodu
najdete na webových stránkách Heli-Max na adrese www.helimax-rc.com. Pokud
budou k dispozici nějaké nové technické informace či významné změny týkající se
tohoto modelu, objeví se v levém horním rohu stránky výrobku 1SQ V-cam
rámeček s „upozorněním“. Po klepnutí na „upozornění“ získáte požadovanou
informaci.
Uvidíte-li tento symbol, věnujte, prosím, zvláštní pozornost textu na tomto místě
a dbejte všech upozornění.
TECHNICKÁ PODPORA
Upozorňujeme, že nemůžeme poskytovat informace o cenách výrobků ve vašem
místním obchodě.
Budete-li potřebovat technickou podporu nebo budete-li mít jakékoliv dotazy,
můžete nás kontaktovat níže popsanými způsoby. Budete-li se s námi chtít spojit,
uveďte, prosím, označení dotyčného výrobku, jeho prodejní číslo a co možná
nejpodrobnější údaje týkající se vašeho dotazu či problému.
Budete-li žádat podporu mimo území USA nebo Kanady, spojte se, prosím,
s distributorem ve své zemi. Jestliže se vám to nepodaří, obraťte se, prosím, na
nás. Na elektronickou poštu můžeme odpovídat výhradně v anglickém jazyce.
Elektronická pošta
Adresa naší elektronické pošty je: [email protected] Pokuste se, prosím,
uvést co nejpodrobnější informace týkající se vašeho dotazu. Nezapomeňte,
prosím, také na svoji přesnou adresu elektronické pošty (např.
[email protected]) a k elektronickému dopisu připojte alespoň jeden další
způsob, jak se s vámi můžeme během dne spojit.
Telefon
1-217-398-8970, zvolte číslo 6.
K dispozici od pondělí do pátku, 8:00–17:00 centrálního standardního času.
Fax
1-217-398-7721
Uveďte, prosím, telefonní číslo nebo zpáteční faxové číslo, abychom se s vámi
mohli spojit.
Pošta
Pokud upřednostňujete běžnou poštu, jsme připraveni na váš dopis odpovědět.
Stačí napsat stručný popis problému nebo dotaz a uvést výrobek, kterého se týká.
Dopis adresujte na Hobby Services (modelářské služby) na straně 4.
2
ZÁRUKA
Firma Heli-Max ručí za to, že k datu prodejte je tato souprava bez závad na
materiálu i průmyslovém zpracování. Tato záruka se nevztahuje na součástky,
poškozené používáním nebo úpravou. Zodpovědnost firmy Heli-Max v žádném
případě nepřekračuje původní prodejní cenu soupravy. Firma Heli-Max si
dále vyhrazuje právo provádět změny či úpravy těchto záručních podmínek, a to
bez předchozího upozornění. Protože firma Heli-Max nemůže žádným způsobem
ovlivnit závěrečné sestavení modelu, ani výběr materiálů použitých pro
závěrečné sestavení, nemůže přijmout žádnou zodpovědnost za případné škody
vzniklé použitím modelu sestaveného zákazníkem. Tím, že zákazník použije
výrobek, který si sestavuje sám, bere na sebe veškerou následnou odpovědnost.
Není-li zákazník připraven přijmout zodpovědnost související s použitím tohoto
výrobku, je nezbytné, aby soupravu bez prodlení vrátil v nepoužitém stavu jako
novou na místo prodeje.
Chcete-li uplatnit záruku, pošlete vadnou součástku nebo předmět na tuto
adresu:
Hobby Services
3002 N. Apollo Dr., Suite 1
Champaign, IL 61822
USA
Přiložte dopis se svým jménem, zpáteční adresou a také další kontaktní informace
(telefonní číslo, kde vás zastihneme během dne, faxové číslo, adresu elektronické
pošty), podrobný popis problému a kopii dokladu o nákupu. Po přijetí zásilky
bude problém vyřešen v nejkratším možném čase.
OBSAH SOUPRAVY
Součásti potřebné k dokončení modelu ve variantě Tx-R
●
6kanálový (alespoň) vysílač kompatibilní s technologií SLT nebo Anylink
TECHNICKÉ PARAMETRY
Vlastnosti
● stabilizační systém TAGS-FX Sensor Fusion
● palubní digitální vidokamera v provedení mikro
● funkce 3D akrobatického automatického překlopení
3
●
●
●
●
●
●
palubní digitální fotoaparát v provedení mikro
USB čtečka karet Micro SD
vyměnitelná karta 2GB Micro SD
LED osvětlení každého motorového závěsu
automatizované programování Tx-R SLT
vysílač SLT TX460 s tlačítky pro aktivaci funkcí
Technické údaje kvadrokoptéry
Rozměr:
Motory:
Prázdná hmotnost:
Vzletová hmotnost:
Délka listu:
Celková délka:
Výška:
Šířka:
125mm kvadrokoptéra (měřeno úhlopříčně
od středu motoru ke středu motoru)
20x7 bezkomutátorové (4)
32,9 g
40,6 g
56 mm
143 mm
41 mm
145 mm
Technické údaje kamery
Paměť:
Rozměr:
Videokodek:
Zvukový kodek:
Záznam fotografií:
karty typu Micro SD až do 32 GB
40 mm x 20 mm x 8 mm (délka x šířka x
výška)
Motion JPEG, 1280 x 720, 30 snímků/s,
souborová obálka .avi
PCM S16 LE, monofonní
1280 x 720, 96 dpi, souborový formát .jpg
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
Zásady pro provoz modelu
Pokud tato bezpečnostní opatření nedodržíte, můžete vystavit sebe či druhé
riziku úrazu.
●
●
●
●
●
4
Je-li zapojen akumulátor, udržujte všechny části svého těla mimo prostor
otáčejících se rotorových listů.
Dávejte pozor na volné oděvy, rukávy košil, kravaty, šátky, dlouhé vlasy nebo
volné předměty jako jsou tužky či šroubováky, které by vám mohly
vypadnout z kapsy košile či bundy do rotorů. Otáčející se listy rotoru tohoto
modelu mohou způsobit vážná zranění.
Při výběru letového prostoru se vyhýbejte budovám, stromům a drátům
elektrického vedení. Nelétejte tam, kde se vyskytují lidé.
NELÉTEJTE poblíž lidí nebo domácích zvířat. Udržujte od kvadrokoptéry
bezpečnou vzdálenost.
Model neupravujte a neměňte, poněvadž model by pak mohl být nebezpečný či
nelétající.
●
●
●
●
V případě opravy musíte všechny součástky správně nainstalovat, aby model
náležitě fungoval jak na zemi, tak ve vzduchu. Před každým letem je nezbytné
zkontrolovat funkčnost modelu a přesvědčit se, že není žádným způsobem
narušena jeho konstrukce.
Po každém letu nechte regulátor a motory alespoň 10 minut vychladnout.
Pokud byste to neudělali, můžete dojít k přehřátí těchto součástek za letu a ke
ztrátě kontroly nad modelem.
Před každým startem zkontrolujte, zda nejsou rotorové listy naštípnuté.
Objevíte-li jakékoliv poškození, nebo pokud došlo k poškození listů, rotorové
listy prosím před dalším letem vyměňte.
Po nárazu musíte před dalším letem řádně prověřit všechny plastové části
kvadrokoptéry, zda nejsou poškozené.
Pozor na správné zacházení s akumulátory
Přečtěte si prosím následující pokyny týkající se manipulace s Li-Po akumulátory.
●
●
●
●
●
●
●
●
POZNÁMKA: Akumulátory Heli-Max pro kvadrokoptéry nejsou vzájemně
kompatibilní s akumulátory, ani s nabíječi
značky
Heli-Max NOVUS.
Tím, že budete používat přiložený akumulátor
Li-Po, na
sebe berete veškerá rizika a zodpovědnost
související
s používáním akumulátorů Li-Po.
Po použití akumulátor VŽDY odpojte od nabíječe nebo kvadrokoptéry.
Kvadrokoptéry NIKDY neskladujte se zapojeným akumulátorem.
Nesnažte se akumulátor nabíjet, pokud je nafouknutý nebo horký.
Akumulátory je vhodné skladovat nabité a při pokojové teplotě. Při
skladování akumulátorů ve vybitém stavu může dojít k jejich nezvratnému
poškození.
Akumulátory nikdy nerozebírejte, nepropichujte, ani žádným způsobem
neupravujte.
Teplota akumulátoru nesmí nikdy překročit 65 °C.
Pokud by se akumulátor začal nafukovat nebo „otékat“ při nabíjení nebo
vybíjení, přestaňte jej používat a spojte se s Hobby Services 217-398-0007,
kde získáte informaci, jak správně akumulátor znehodnotit.
Pozor na nabíjení
● Přiložený akumulátor nabíjejte výhradně přiloženým nabíječem pro Li-Po
akumulátory. Dodávaným nabíječem se nesnažte nabíjet akumulátorové sady
NiCd, NiMH či s jiným chemickým složením.
● Během nabíjení nenechávejte nabíječ bez dozoru a akumulátor mějte po celou
dobu na ohnivzdorném místě.
● Pokud se akumulátor nebo nabíječ budou nadměrně zahřívat, okamžitě
akumulátor odpojte od nabíječe a nabíječ od elektřiny!
5
●
●
●
Do nabíječe se nesmí dostat voda, vlhkost ani žádné cizorodé předměty.
Nabíječ chraňte před vlhkem a neponořujte jej do vody.
Veškeré elektronické součástky udržujte mimo dosah dětí!
POZOR! Nabíječ dodávaný s modelem Heli-Max 1SQ Quadcopter je vybaven
ochranným obvodem. Narazíte-li při nabíjení akumulátoru na jakékoliv
nesnáze, odpojte, prosím, akumulátor od nabíječe a nabíječ odpojte od zdroje
elektřiny. Akumulátor a nabíječ ponechte dvě hodiny v nečinnosti. Ochranný
obvod se po této době vypne. Pokud se bude při běžném používání problém
opakovat, obraťte se prosím na oddělení technické podpory.
NABÍJENÍ LETOVÉHO AKUMULÁTORU
❏ Letový akumulátor připojte k USB
nabíječi.
❏ Připojte nabíječ do USB zásuvky. Rozsvítí
se červená kontrolka, která informuje, že se
akumulátor nabíjí. Až nabíjení skončí,
kontrolka začne pomalu blikat. Odpojte
akumulátor od nabíječe. Za normálních
podmínek může nabití akumulátoru trvat až
60 minut. Po skončení nabíjení nikdy
nenechávejte akumulátor k nabíječi
připojený.
POZNÁMKA: Rychlé blikání kontrolky signalizuje chybu nabíjení. Obvykle to
znamená, že je akumulátor vadný a bude třeba jej vyměnit.
VLOŽENÍ MICRO SD KARTY
❏ Převraťte model a SD kartu zasuňte do štěrbiny na boční straně kamerového
modulu. Až vložíte kartu správně, uslyšíte
cvaknutí. Karta se odstraňuje opakovaným
zatlačením, při kterém vnitřní pružina
pomůže kartu vysunout. Poznámka: Kartu je
třeba mít vloženou, chcete-li programovat
nebo provádět záznam obrazu. Kamera Vcam nemá žádnou vestavěnou paměť.
6
PŘÍPRAVA MODELU RTF
❏ Sejměte z vysílače kryt prostoru pro
baterie a vložte čtyři baterie typu „AA“
(tužkové). Dbejte na správnou polaritu
každé baterie. Pak vraťte kryt na místo.
❏ Zapněte vysílač a zkontrolujte, zda se za
panelem Heli-Max nahoře na vysílači
rozsvítí modré světlo. Měla by se rozsvítit
také obrazovka displeje s údaji o poloze
páky plynu a s dalšími informacemi.
Postarejte se o to, aby
páčky vyvažování na
vysílači byly ve
středové poloze.
Vyvažování není
potřeba, protože
vystředění všech
letových prvků řídí
systém Heli-Max TAGSFX Sensor Fusion.
7
OVLÁDÁNÍ VYSÍLAČEM
vpřed
stoupání
otočení
vlevo
otočení
vpravo
vlevo
levá
páka
klesání
pravá
páka
vpravo
vzad
zapnout/vypnout
páčky vyvažování
Ovládací prvky jsou popsané z pohledu, kdy spodní část vysílače míří směrem
k vám. Tak je také nejvhodnější létat, poněvadž ovládací prvky jsou orientovány
stejným směrem.
Vysílač TX460 je vybaven funkcí dvojitých
výchylek. Můžete tak využívat dva letové
režimy. V prvním je ovládání 1SQ V-cam snazší
a v druhém se dá s kvadrokoptérou létat
razantněji. Přepínání mezi těmito dvěma
letovými režimy se provádí stiskem pravé
ovládací páky. Vysílač při přepnutí na menší
výchylky zobrazí na displeji dole uprostřed
poloviční elipsu a vydá jeden hluboký tón. Při
přepnutí na větší výchylky se elipsa vyplní celá
a vysílač vydá jeden vysoký tón.
8
Pohnete-li pravou pákou
vpravo nebo vlevo,
kvadrokoptéra se nakloní
a začne se pohybovat
určeným směrem.
Pohnete-li pravou pákou
vpřed nebo vzad,
kvadrokoptéra se nakloní
a začne se pohybovat
určeným směrem.
Pohnete-li levou pákou
nahoru nebo dolu, začne
kvadrokoptéra stoupat
nebo klesat.
9
Pohnete-li levou pákou
vlevo nebo vpravo, začne
se kvadrokoptéra otáčet
určeným směrem.
ÚPRAVA CITLIVOSTI OVLÁDÁNÍ LETU
S modelem 1SQ V-cam je možné létat razantněji, upravíte-li citlivost gyroskopu.
Stiskněte a podržte pravou ovládací páku, než vysílač začne pomalu pípat. Držte
ovládací páku stále stisknutou, aby vysílač pokračoval ve vydávání tónu, a
pohybem levé páky nahoru a dolu upravte procentuální hodnotu citlivosti, která
se zobrazuje na displeji. Vyšší hodnota zlepšuje manévrovací schopnosti
kvadrokoptéry; při nižších hodnotách létá model klidněji. Jako vhodné nastavení
pro běžné létání se nám zdá hodnota mezi 35 % a 40 %. POZOR: Snížíte-li tuto
hodnotu na 0, bude kvadrokoptéra na jakýkoliv pohyb páky reagovat velice
pozvolna. Jestliže bude naopak hodnota příliš vysoká, bude kvadrokoptéra příliš
citlivá, až při letu neovladatelná.
PŘEKLOPENÍ MODELU
Chcete-li model překlopit, stiskněte a podržte tlačítko FLIP. Rychle pohněte
pravou pákou ve směru, kterým chcete kvadrokoptéru překlopit. Jestliže budete
chtít zachovat letovou výšku, je před provedením manévru vhodné stoupat,
abyste modelu dodali pohybovou energii směrem vzhůru.
ZÁZNAM VIDEA A POŘIZOVÁNÍ FOTOGRAFIÍ
Na režim videa přepnete jedním stisknutím tlačítka VIDEO. Dalším stiskem tohoto
tlačítka začnete video nahrávat. Během doby, kdy se video nahrává, uvidíte po
straně modelu blikat kontrolku. Záznam zastavíte dalším stiskem tlačítka VIDEO;
kontrolka zůstane rozsvícená. Chcete-li přepnout do režimu pořizování fotografií,
stiskněte jedenkrát tlačítko PICTURE a přejděte do režimu fotografování. Dalším
stiskem tlačítka pořídíte snímek. Můžete si povšimnout, že během pořizování
snímku kontrolka na modelu krátce zabliká. Jakmile kontrolka pohasne, je snímek
uložený a můžete pořídit další. Mezi režimy záznamu videa a pořizování fotografií
můžete přepínat. Stačí vždy stisknout příslušné tlačítko a přepnout na
požadovaný režim.
10
OBRACENÍ SMĚRU POHYBU SERV NA HELI-MAX TX460
Tento vysílač používá protokol SLT. Může být proto spárován s přijímači
s protokolem SLT. V některých případech může být potřeba obrátit smysl chodu
serv. To se provádí následovně:
❏ 1. Když je vysílač vypnutý, stiskněte
a držte páčku vyvažování směrovky
doprava a páčku vyvažování plynu
dolů. Pak vysílač zapněte.
❏ 2. Uvolněte páčky vyvažování a na
displeji uvidíte 1-1 nebo 1-0. První
číslice znamená číslo kanálu. Chcete-li
změnit kanál, na kterém chcete chod
serv obrátit, stiskněte pravou páku.
Chcete-li obrátit chod serva, stiskněte
páčku vyvažování výškovky nahoru
nebo dolu tak, aby se změnila druhá
číslice. Pro model V-cam by měl být u
všech kanálů nastavený směr pohybu
serv na „1“.
❏ 3. Chcete-li potvrdit změnu a
obnovit normální funkčnost vysílače,
stiskněte levou páku
11
PROGRAMOVÁNÍ MODELU Tx-R
Model 1SQ V-cam používá komunikační protokol Tactic SLT. Používáte-li adaptér
Anylink s radiosoupravou bez protokolu SLT, musíte postupovat podle
příslušného návodu k mapování, který je popsán u adaptéru Anylink pro
radiosoupravu vámi používané značky. Bez toho nemusí model správně fungovat.
Postup, jak provést mapování vysílače, a také seznam kompatibilních vysílačů je
uveden u adaptéru Anylink. Tyto a další informace naleznete na webových
stránkách firmy Tactic na adrese www.tacticrc.com
Chcete-li využívat všechny schopnosti modelu V-cam, je potřeba, aby váš vysílač
dokázal přiřadit funkce tlačítkům a aby byl vybaven dočasným spínačem, ale
kvadrokoptéra V-cam bude létat i bez těchto ovládacích prvků. Máte-li vysílač
s alespoň 7 kanály, můžete ovládat všechny funkce modelu V-cam. Po pravdě
řečeno 6kanálová radiosouprava pro letadla Tactic 600 bude fungovat skvěle a vy
s ní budete moci model překlápět, i pořizovat videozáznamy! K zapínání a
vypínání funkce videa je dokonce možné využít otočný regulátor.
POZNÁMKA: K přepínání překlápění, pořizování videa a fotografií je nezbytné
použít vysílačové kanály 5, 6, 7 nebo 8. Máte-li 6kanálový vysílač, budete moci
nastavit pouze funkce překlápění a videa (v tomto pořadí). K nastavení všech tří
funkcí je nezbytné použít nejméně 7kanálový vysílač. Nelze například oželet
funkci překlápění a 6kanálovou soupravou ovládat video a fotografie.
SPÁROVÁNÍ
POZOR: Použijete-li vysílače Futaba nebo Hitec®, musí být u souprav Tx-R
adaptér AnyLink v režim Normal Mapping (1 pípnutí). Používáte-li vysílače
Spektrum®, JR® nebo Graupner®, musí být adaptér AnyLink v režimu
Alternate Mapping (2 pípnutí). (viz návod k obsluze adaptéru AnyLink).
Veškeré ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.
Poznámka k nastavení: Radiosoupravu je třeba programovat v režimu „letadlo“.
Futabs / Tactic
Nastavení vysílače
AILE
1
ELEV
2
THRO
3
RUDD
4
Funkce
Obrac.
serv
Chod
Dvojité
výchylky
Exponenciální
průběh
Časovač
Spektrum / JR
Nastavení vysílače
12
AUX
5
Překlopení
AUX
6
Video
AUX
7
Foto
N
N
N
N
N
N
N
100/100
100/80
100/100
100/80
100/100
100/100
100/100
100/100
100/100
100/100
0/-20
0/-20
AILE
1
ELEV
2
AUX
5
AUX
6
AUX
7
NE
THRO
3
5 min
RUDD
4
Funkce
Obrac.
serv
Chod
Dvojité
výchylky
Exponenciální
průběh
Časovač
Překlopení
Video
Foto
N
N
N
N
N
N
N
100/100
100/80
100/100
100/80
100/100
100/100
100/100
100/100
100/100
100/100
0/20
0/20
NE
5 min
Chcete-li upravit citlivost ovládání, zvyšte nebo snižte rozsah pohybu serva.
Spárujte modul AnyLink™ nebo vysílač kompatibilní s technologií SLT™ se svým
modelem.
1. Zapněte vysílač. Páku plynu na vysílači dejte na minimum.
2. Vysílač dejte do blízkosti modelu.
3. Sejměte kabinu a na tištěném spoji najděte malé černé párovací tlačítko.
4. Tlačítko stiskněte a držte po dobu tří sekund.
5. Uvolněte tlačítko a vyčkejte další 3–5 sekund. Pak
je váš systém připraven!
Tento postup se používá při párování přijímače
v modelu V-cam se sériovým vysílačem TX460,
s 6kanálovým vysílačem kompatibilním s technologií
SLT nebo s jiným 6kanálovým vysílačem, který je
vybavený adaptérem Anylink.
PRO KAŽDOU Z TĚCHTO FUNKCÍ MUSÍTE POUŽÍT VOLNÝ KANÁL.
Přepínače dvojitých výchylek nelze použít, pokud je nelze naprogramovat pro
ovládání určitých kanálů, tzn. 5, 6, 7 nebo 8. Zmiňované kanály musíte mít
„zapnuté“ a samostatné přepínače k těmto kanálům namapované ještě předtím,
než budete vysílač s modelem V-cam párovat. Zajistěte, aby měly všechny tyto
kanály nastavený maximální rozsah chodu serv (EPA)!
Pořadí při programování je překlopení, video a nakonec fotografie
❏ 1. Páku plynu vysílače dejte do nejspodnější polohy, všechny přepínače mějte
vzadu a regulátory otočené nadoraz proti směru hodin.
❏ 2. Zapněte kvadrokoptéru; kontrolka se rozsvítí nepřerušovaným světlem.
❏ 3. Párovací tlačítko stiskněte a držte po dobu 3 sekund, pak jej uvolněte.
Kontrolka zůstane rozsvícená.
❏ 4. Zapněte vysílač a páku křidélek dejte úplně vpravo. Držte ji, dokud
kontrolka nezačne blikat.
❏ 5. Dvě sekundy poté, co se kontrolka rozbliká, vraťte páku křidélek do středu
(KVADROKOPTÉRA JE NYNÍ V REŽIMU AUTOPROGRAMOVÁNÍ). Kontrolka
bude blikat.
13
❏ 6. Zvolte KANÁL ovládající překlápění. Přepínač sepněte tam a zpět nejméně
třikrát. (Poznámka: k ovládání této funkce s oblibou používáme přepínač
režimu učitel-žák.)
❏ 7. Zvolte nepoužitý KANÁL pro video. Přepínač sepněte tam a zpět nejméně
třikrát (nebo otočte regulátorem z jedné strany na druhou).
❏ 8. (POUŽÍVÁTE-LI VYSÍLAČ S NEJMÉNĚ 7 KANÁLY) Zvolte nepoužitý KANÁL
pro fotografie. Přepínač sepněte tam a zpět nejméně třikrát (nebo otočte
regulátorem z jedné strany na druhou).
❏ 9. Na závěr dejte páku směrovky doleva a podržte ji 5 sekund. Pak páku
vraťte na střed. Tím režim nastavování ukončíte. Kontrolka jednou blikne,
čímž potvrzuje přijetí naprogramovaných hodnot. Kvadrokoptéra je nyní
spárovaná s vysílačem a vy jste naprogramovali (až) tři
její další funkce.
Chcete-li tento postup sledovat na videu, vyhledejte jej na
webových stránkách Heli-Max 1SQ V-cam.
helimax-rc.com
LÉTÁNÍ S 1SQ V-CAM
❏ Levou páku nastavte úplně dolů a zapněte vysílač.
Elektromotory jsou velice nebezpečné. S modelem
nemanipulujte, když má připojený letový akumulátor, protože
při rušení signálu by mohlo dojít k samovolnému roztočení
rotorů a k případnému zranění.
14
❏ Letový akumulátor zasuňte naspod
kvadrokoptéry. Akumulátor musí být zasunutý až
do konce akumulátorového lože. Připojte
akumulátor konektorem.
POZNÁMKA: V tomto okamžiku je kvadrokoptéra
„zapnutá“. Postavte kvadrokoptéru na vodorovný
povrch a vyčkejte 2 sekundy, než se zkalibruje
TAGS-FX.
Kvadrokoptéra má vestavěnou funkci bezpečného
startu, která zabraňuje tomu, aby se motory roztočily, pokud by páka plynu
nebyla v dolní poloze. Jestliže se motory nebudou chtít roztočit, ověřte, zda máte
páku plynu úplně dole a ponechte ji v této poloze několik sekund. Pak zkuste dát
páku plynu pomalu nahoru.
Vzlet
Venku je možné létat jen za mírného větru. Budete-li startovat z trávy a přistávat
do ní, položte na trávník nejprve gumovou či jinou podložku, aby nedošlo
k zachycení vegetace pohyblivými částmi modelu.
Vis
Jakmile dostanete kvadrokoptéru do vzduchu, vyzkoušejte ji udržet na jednom
místě. To si vyžádá určitý nácvik. Na stabilitu modelu má vliv i lehký vánek.
Přistávání
Srovnejte kvadrokoptéru ve visu a pomalu ubírejte plyn, dokud model nedosedne
na zem. Těsně před dosednutím se kvadrokoptéra nepatrně pohne. To je
normální, protože je vystavena vlivu účinků země. Po skončení létání odpojte
letový akumulátor kvadrokoptéry.
ZÁKLADNÍ MANÉVRY
Až zvládnete vis na jednom místě, začněte trénovat směrovou orientaci. Tím
máme na mysli vis s kvadrokoptérou ve všech polohách – přídí vpravo, vlevo a
směrem k vám. Zvládnutí těchto základních obratů vám umožní rychleji
postupovat při výuce náročnějších letových manévrů.
Pomalé piruety
Pohybem levé páky (vlevo nebo vpravo) můžete kvadrokoptéru otáčet o 360 °,
čemuž se říká pirueta.
Dopředný let
Nyní můžete zkusit základní dopředný let. Zaujměte s modelem základní vis, jak
byl popsán výše, a pomalu létejte dál a rychleji, přičemž se pokaždé snažte dostat
kvadrokoptéru zpátky. Vyzkoušejte si také řídit pomalý let směrem k sobě. Čím
víc času nácviku věnujete, tím snazší pro vás budou další manévry.
15
Překlápění s vysílačem 460
Začněte v dostatečné výšce. Při stoupání rychle stiskněte a držte tlačítko
překlápění a pákou cykliky (vpravo) vysílače pohněte ve směru, kterým chcete
model překlopit. Kvadrokoptéra provede jedno překlopení. Jakmile tento obrat
zvládnete, můžete zkusit překlápění střídat!
Záznam videa
Stiskem tlačítka VIDEO „vstupte do režimu videa“. Používáte-li sadu Tx-R
s dvoupolohovým přepínačem, dostanete se do režimu videa přepnutím tam a
zpět.
Dalším stiskem tlačítka VIDEO (u Tx-R přehozením přepínače) začnete video
nahrávat.
Opětovným stiskem tlačítka VIDEO (u Tx-R přehozením přepínače) nahrávání
videa zastavíte.
POZNÁMKA: Když nahráváte video, kontrolka na modelu bliká. Odpojíte-li letový
akumulátor v okamžiku, kdy probíhá nahrávání videa, o záznam přijdete.
Pořizování fotografií
Stiskem tlačítko PHOTO „vstupte do režimu fotografování“. Používáte-li sadu TxR s dvoupolohovým přepínačem, dostanete se do režimu fotografování přepnutím
tam a zpět.
Stiskněte znovu tlačítko fotografování a pořídíte jeden snímek. Poznámka:
Kamera při jednom stisku tlačítka pořídí jeden snímek.
POZNÁMKA: Během pořizování snímku kontrolka bliká. Až kontrolka pohasne, je
fotoaparát připraven pořídit další snímek.
Stahování videa a fotografií z kamery
Vložte do čtečky kartu Micro SD. Čtečku připojte do USB zásuvky počítače.
Připojená periférie USB bude automaticky rozpoznána a soubory bude možné
zkopírovat.
Poté lze soubory zkopírovat nebo přesunout do vybrané složky na počítači.
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
PROBLÉM: Model nereaguje na pohyb pák.
Řešení: Jestliže kontrolka na řídící desce svítí, zopakujte postup párování
vysílače a modelu.
PROBLÉM: Létá s malým výkonem nebo bzučí.
Řešení: Jedna z vrtulí může být zkroucená. Vrtuli opatrně narovnejte.
PROBLÉM: Při odpojení akumulátoru se zdá, že se jeden z motorů otáčí znatelně
pomaleji nebo obtížněji.
Řešení 1: Motor může být zasunutý dolů. Motor jemně vytlačte zpátky
nahoru do držáku.
Řešení 2: Vrtule může sklouznout dolů po unašeči. Pomocí malého
šroubováku vrtuli jemně vyzvedněte nahoru.
Řešení 3: Pokud se vrtule stále otáčí pomalu, vyměňte gondolu
s motorem. Provádí se to tak, že odstraníte kabinu, uvolníte šroub,
16
odpojíte motor a vytáhnete gondolu. Novou gondolu osadíte opačným
postupem.
PROBLÉM: Kamera nefotografuje, ani nenahrává video.
Řešení 1: Zasuňte do štěrbiny kartu Micro SD (pokud není vložena).
Řešení 2: Vysuňte kartu a zkontrolujte, zda její kontakty nejsou zanesené
nečistotami.
Řešení 3: Zkontrolujte funkčnost karty tak, že ji vložíte do čtečky a
připojíte k počítači.
ÚDRŽBA
Rady, jak udržovat kvadrokoptéru 1SQ se vztahují také k údržbě modelu V-cam.
Tyto návody najdete na stránkách www.Helimax-rc.com v části souborů ke
stažení (download) společně s dalšími soubory k typu 1SQ.
NÁHRADNÍ DÍLY
číslo
1
číslo součástky
HMXE2211
název součástky
2
HMXE2210
rotorové listy
3
HMXE2212
pravé přední motorové ráhno s LED, otáčení po směru hodin
4
HMXE2213
levé zadní motorové ráhno s LED, otáčení po směru hodin
5
HMXE2214
levé přední motorové ráhno s LED, otáčení proti směru hodin
6
HMXE2215
pravé zadní motorové ráhno s LED, otáčení proti směru hodin
7
HMXE2180
tlumiče řídící desky
8
HMXZ0001
kamera pro model V-cam
9
HMXE2217
sada šroubků
10
HMXE2179
rámový držák akumulátorů
11
HMXP1009
LiPo akumulátor 250 mAh
12
HMXM2052
řídící deska TAGS-FX
13
HMXE2183
kruhové podložky
HMXJ2000
SLT vysílač pro 1SQ V-cam
HMXP2023
USB nabíječ
HMXZ0002
USB čtečka karet Micro SD
HMXE2184
kryt motoru
kabina bílá/černá
17
EXPLODED VIEW
18
This device complies with part 15 of the FCC rules.
Činnost zařízení vyhovuje těmto podmínkám:
(1) Toto zařízení nesmí vytvářet škodlivé rušení.
(2) Toto zařízení se zvládne vyrovnat s jakýmkoli
rušením, včetně takového, které může způsobit
chybnou funkčnost.
POZNÁMKA: VÝROBCE NENESE ZODPOVĚDNOST ZA RADIOVÉ RUŠENÍ
ZPŮSOBENÉ NEPOVOLENOU ÚPRAVOU TOHOTO ZAŘÍZENÍ. KVŮLI TAKOVÝM
ÚPRAVÁM MŮŽE UŽIVATEL ZTRATIT PRÁVO ZAŘÍZENÍ PROVOZOVAT.
POŽADAVKY FCC
SOULAD S PŘEDPISY EVROPSKÉ UNIE
Pokyny pro zacházení s odpady pro soukromé osoby v Evropské
unii: Tento symbol na výrobku nebo jeho obalu znamená, že výrobek
nesmí být odhozen do běžného domovního odpadu. Je povinností
zákazníka nefunkční zařízení odevzdat na určeném místě, které slouží
k recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Oddělený sběr a recyklace
nepotřebných zařízení pomáhá šetřit přírodní zdroje a zajišťuje, že k recyklaci
dochází s ohledem na zdraví lidí a na ochranu životního prostředí. Další
informace o tom, kam nepotřebná zařízení určená k recyklaci odevzdat, získáte u
místních úřadů, u firmy svážející domovní odpad, nebo tam, kde jste výrobek
zakoupili.
Prohlášení o shodě:
Výrobek: Heli-Max TX460 2.4GHz 4-Channel Tx Rx
Číslo výrobku: HMXJ2000 TX460, třída zařízení: 1
Vysílač TX460: Předmět, kterého se prohlášení týká, je v souladu s níže
uvedenými požadavky a splňuje evropskou směrnici 2006/95/EC Low.
Směrnice o voltáži:
EN 60950-1:2006 Bezpečnost
Předmět, kterého se prohlášení týká, je v souladu s níže uvedenými požadavky a
splňuje evropské směrnici R&TTE directive 1995/5/EC:
ETSI EN 300 328 V1.7.1 Technické požadavky na radiovybavení
ETSI EN 301 489-1 V1.8.1, 301 489-17 V1.3.2 Obecné požadavky EMC na
radiovybavení
Hobbico, Inc.
2904 Research Road
Champaign, IL USA 61826
Příslušné regulační úřady v následujících zemích uznávají zmíněné certifikáty
tohoto výrobku a povolují jeho prodej a používání.
UK
DE
DK
BG
SE
FI
GR
EE
LV
LT
PL
CZ
SK
HU
RO
SI
AT
IT
ES
PT
IE
NL
LU
MT
CY
19
Download

Heli-Max 1SQ V-cam