Pod adresou www.robbe.com najdete na stránce výrobků vždy nejnovější verze návodů a softwaru!
čís. WK2200
V02/07/14
Návod k obsluze
QR X350 Pro FPV
RTF Multikoptéra
Návod k obsluze multikoptéry QR X350 Pro FPV RTF čís. WK2200
Obsah
Strana
1. Úvod
2
2. Bezpečnostní pokyny 2.1 Provoz modelu
2.2 Pojištění
2.3 Vyloučení ručení
2.4 Bezpečnostní pokyny pro LiPo aku
3
3. Vysvětlení směrů letu 4
4. Obsah balení / Technická data 4
5. Montážní návod 5.1 Montáž vrtulí
5.2 Montáž kompasu a podvozku
5
6. Návod pro zapojení motorů - regulátorů /
6. Regulátor - hlavní destička 6.1 Připojení motorů k regulátorům
6.2 Připojení regulátorů k hlavní destičce
6
7. Informace k řídicí jednotce a přijímači 7.1 Řídicí jednotka
7.2 Přijímač
7.3 Předpoklady pro instalaci řídicí jednotky
7.4 Uspořádání dálkového ovládání
7.5 Změna módu
6
8. Základní znalosti 8.1 Letové režimy
8.2 Spárování multikoptéry
8.3 Motory / odjistit / zastavit
8.4 Kalibrace kompasu
8
9. Popis jednotlivých funkcí 9.1 Indikace nalezených satelitů
9.2 Mód polohy
9.3 Mód návratu domů
9.4 Failsafe návratu domů
9.5 Ochrana proti podpětí
9.6 Inteligentní orientační ovládání (IOC)
9
2
10. Nastavení soupravy dálkového řízení 10.1 Nastavení Devo F7
11. Nabíjení aku 11.1 Nabíjení pohonného aku
11.2 Nabíjení vysílačového aku
Strana
12
14
12. Před letem 14
13. Po skončení letu 15
14. Informace pro normální let 15
15. Trimování koptéry 16
16. G-2D střídavý závěs 16
17. Kamera iLook 18
18. Seznam náhradních dílů 20
19. Prohlášení o souhlasu 20
1. Úvod
Děkujeme za Vaše rozhodnutí ve prospěch výrobků firmy
robbe. Pročtěte si prosím pečlivě návod ke stavbě a spárování modelu, jakož i ke kalibraci gyr. Uschovejte návod pro
pozdější použití při montážních a údržbářských pracích.
Před uvedením Vašeho modelu do provozu si
bezpodmínečně přečtěte Bezpečnostní pokyny. Vždy
dodržujte doporučené postupy a nastavení, uvedené v
návodech.
Pokud s řízením modelů letadel, vrtulníků, aut nebo lodí
začínáte, doporučujeme Vám obrátit se na zkušeného
modeláře.
Návod k obsluze multikoptéry QR X350 Pro FPV RTF čís. WK2200
2. Bezpečnostní pokyny
Dálkově řízené modely nejsou hračkami v běžném slova smyslu a nesmějí být používány a provozovány dětmi
mladšími 14 let bez dozoru dospělých.
Jejich stavba i provoz vyžadují určité technických znalosti,
manuální zručnosti a zodpovědného chování vzhledem k
bezpečnosti. Chyby nebo nedbalosti během stavby, létání
nebo jízdě mohou vést k vážným věcným škodám nebo i k
úrazům osob.
Výrobce ani prodejci nemohou ovlivnit správnou stavbu a provoz modelů, proto na tato nebezpečí důrazně upozorňuje a
vylučuje jakékoliv ručení.
Rotory vrtulníků, multikoptér a v podstatě všechny
pohyblivé části představují neustále nebezpečí
úrazu. Vyhýbejte se jakémukoli kontaktu s těmito
díly.
Mějte na paměti, že motory a regulátory mohou
během provozu dosáhnout vysokých teplot. Vyhýbejte se jakémukoli kontaktu s těmito díly.
Nikdy se nezdržujte v nebezpečné blízkosti rotujících
části elektromotorů s připojenými pohonnými akumulátory. Dávejte pozor také na to, aby se s těmito díly
nedostaly do kontaktu jakékoli jiné předměty.
Dbejte doporučení výrobců akumulátorů.
Přebíjení nebo chybné nabíjení může vést i k explozi
akumulátorů. Dbejte na správnou polaritu.
Chraňte vaše přístroje před prachem, nečistotami a vlhkem.
Nikdy nevystavujte přístroje horku, chladu a vibracím.
K nabíjení používejte jen doporučených nabíječů a
články nabíjejte pouze v mezích stanovené nabíjecí doby.
Překontrolujte své přístroje kvůli možným poškozením a vadné díly nahraďte originálními náhradními díly.
Přístroje poškozené pádem nebo vlhkem (i když se vysuší) by
se už neměly používat!
Buďto je nechejte přezkoušet v robbe servisu nebo si opatřte
nové.
Působením vlhkostí nebo pádem může dojít ke skrytým závadám, které mohou vést po krátkodobém provozu k výpadkům
funkcí.
Lze používat jen námi doporučené komponenty a
příslušenství.
Na RC-soupravách se nesmějí provádět jakékoliv změny, které nejsou popsány v návodu.
2.2 Pojištění
2.1 Provoz modelu
2.3 Vyloučení ručení
Na dodržení postupů v Návodu k montáži a Návodu k obsluze, jakož i podmínek a metod při instalaci, provozu a uložení
RC komponentů, nemůže robbe-Modellsport dohlížet.
Pozor, nebezpečí zranění:
Dodržujte vždy dostatečný bezpečnostní odstup k
Vašemu modelu (i k malým modelům s koaxiálním
rotorem anebo jednorotorovým modelům). Nelétejte nikdy nad díváky, jinými piloty anebo nad sebou.
Prováděje letové obraty vždy ve směru, odvráceném
od pilotů anebo díváků. Mějte na paměti, že zejména akrobatické modely vrtulníků jsou za letu vystaveny enormním zatížením a že i u nejkvalitnějších
komponent dálkového řízení může dojít k poruchám.
Právě provoz těchto modelů vyžaduje vysokou míru
odpovědosti a co nejvyšších bezpečnostních opatření
pro piloty a díváky.
• Nikdy nelétejte v blízkosti drátů vysokého napětí nebo obytných oblastí.
• Rovněž nikdy neprovozujte svůj model v blízkosti propustí a
veřejné lodní dopravy.
• Neprovozujte model na veřejných komunikacích, dálnicích,
cestách, náměstích apod., nýbrž pouze na povolených místech.
• Za bouřky nesmí být model provozován.
Po zemi se pohybující modely jsou běžně spolupojištěny v
soukromém pojištění povinného ručení. Pro letecké modely
je zapotřebí dodatečné pojištění anebo rozšířené pojištění.
Ujistěte se, zda jste uzavřeli pojištění, kterým jste
dostatečně krytí.
Proto firma Robbe nepřebírá v žádném případě odpovědnost
za ztráty, škody a náklady, které souvisí jakýmkoli způsobem
s chybnou obsluhou a provozem.
Pokud to zákon připouští, omezuje se závazek k plnění
náhrady škody, bez ohledu na právní důvody, na hodnotu
faktury za množství zboží firmy robbe Modellsport, které se
bezprostředně podílelo na poškozující události. Toto neplatí,
pokud firma robbe Modellsport podle závazných zákonných
předpisů ručí neomezeně, z důvodu záměru nebo hrubé nedbalosti.
3
Návod k obsluze multikoptéry QR X350 Pro FPV RTF čís. WK2200
Bezpečnostní pokyny pro aku LiPo:
3. Vysvětlení směrů letu
• Akumulátor se nesmí ponořit do vody nebo jiných tekutin.
•Aku se nesmí zahřívat, vhazovat do ohně, ani vkládat do
mikrovlnné trouby.
• Nezkratovat a nenabíjet opačnou polaritou.
• Aku nevystavovat tlaku, nedeformovat jej nebo s ním nepohazovat.
•Nepájet přímo na akumulátoru.
• Aku nepozměňovat anebo neotevírat.
• Nabíjejte aku pouze vhodnými nabíječi, nikdy jej nepřipojujte
přímo na síťový zdroj
• Nenabíjejte anebo nevybíjejte aku na přímém slunci nebo
poblíž topení či ohně.
• Nepoužívejte akumulátory na místech, která jsou vystavena výbojům statické elektřiny.
• V žádném případě aku nenabíjejte bez dohledu.
• Nenabíjejte aku na hořlavých podložkách anebo v hořlavém
okolí.
• To vše by mohlo vést k poškození aku, k jeho explozi nebo
dokonce k požáru.
• Nenechávejte aku v dosahu dětí.
• Vyteklý elektrolyt se nesmí dostat do kontaktu s ohněm, je
velmi hořlavý a může se vznítit.
• Vytékající elektrolyt se nesmí dostat do očí. Pokud se tak
stane, vymyjte oči velkým množstvím čisté vody a okamžitě
vyhledejte lékaře.
• Rovněž z oděvů a jiných předmětů lze elektrolyt opláchnout
velkým množstvím vody, popř. je vyprat.
Následující obrázek má sloužit k vysvětlení směrů letu
Vašeho modelu.
VYLOUČENÍ ZÁRUKY
Poněvadž robbe Modellsport nemůže provádět žádnou
kontrolu zacházení s aku, důrazně vylučuje jakékoliv
záruky a zodpovědnost při nesprávném nabíjení / vybíjení
a manipulaci.
4
4. Obsah balení
nahoru
vpravo
dopředu
dozadu
vlevo
dolů
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pro let téměř hotově smontovaná multikoptéra QR X350Pro
2x LiPo-aku 11,1V 5200 mAh 10C
Zástrčkový síťový nabíječ 230V SKYRC B6
5,8 GHz 7-kanálová počítačová souprava dálkového řízení
Devo F7 FPV (nastavený mód 2, nastavitelné módy 1 - 4)
Anténa FPV
Hliníkový dopravní kufřík
Kamera iLook Walkera
Závěs kamery G-2D
Drobné díly a příslušenství
Technická data:
Celk. průměr ca.:
Délka listů rotoru ca.: Šířka ca.:
Letová váha ca.: Délka ca.:
Výška ca.:
582 mm
232mm
289 mm
990g
289 mm
205 mm
Další technická data:
Váha při odletu s přítěží (kamera): max. 1350 g
Doporučené příslušenství:
Adaptér UP02 Nabíjecí kabel vysílačového aku
čís. 1-UP-02
čís. 8589
Návod k obsluze multikoptéry QR X350 Pro FPV RTF čís. WK2200
5. Montážní návod
5.1 Montáž vrtulí
• Vybalte model a vrtule.
• Při montáži vrtulí dbejte na šipky směrů otáčení na vrtulích
a na modelu. Vrtule se musí namontovat tak, aby šipka
smyslu otáčení byla nahoře (šipka udává smysl otáčení).
• Upevněte vrtule přiloženými maticemi (zajistěte je prosím
kapkou pojistného laku na šrouby).
Montáž vrtulí
5.2 Montáž kompasu a podvozku
Dbejte prosím na správnou montáž podvozku a připojte a kalibrujte modul kompasu (viz kapitolu 8.4).
• Připravte model a podvozek.
• Namontujte napřed podvozek s kompasem na pravé straně
modelu. Uložte připojovací kabel do otvoru podvozku
a upevněte podvozek přiloženými rýhovanými šroubky.
Připojte potom přípojovací kabel ke kompasu.
• Namontujte nyní podvozek na levé straně a zafixujte
přípojovací kabel kompasu bílou lepicí páskou.
6.1 Připojení motorů k regulátorům
UPOZORNĚNÍ: Tohoto kroku je zapotřebí pouze tehdy, když
se motory, regulátory anebo hlavní destička vyměňují.
Motory M1 a M3 (viz obr. „Montáž vrtulí“) se otáčejí ve smyslu hodinových ručiček. Kabely motorů se musí přípájet k
destičce regulátorů následovně: žlutý - zelený - červený z
vnějšku dovnitř.
Regulátor
žlutý
zelený
červená
Motor
M1/M3
vpředu
LED zelená
vlevo
6. Připojení motorů - regulátorů /
6. Regulátor - hlavní destička
vpravo
+
Motory M2 a M4 (viz obr. „Montáž vrtulí“) se otáčejí proti
smyslu hodinových ručiček. Kabely motorů se musí přípájet
k destičce regulátorů následovně: zelený - žlutý - červený z
vnějšku dovnitř.
LED
červená
vzadu
Regulátor
Anténa
zelený
žlutý
červený
Motor
M2/M4
+
6.2 Připojení regulátorů k hlavní destičce
UPOZORNĚNÍ: Tohoto kroku je zapotřebí pouze tehdy, když
se motory, regulátory anebo hlavní destička vyměňují.
Spojte červený kabel regulátoru s přípojem „VCC“ a černý
kabel regulátoru s přípojem „GND“ hlavní destičky.
černý
GND
Regulátor
+
červený
Hlavní destička
VCC
5
Návod k obsluze multikoptéry QR X350 Pro FPV RTF čís. WK2200
7. Informace k řídicí jednotce a přijímači
7.1 Řídicí jednotka
Přípoj pro kompas
Aktualizační kanál USB
volný kanál
Spínací kanál pro IOC
volný kanál
Spínací kanál pro letový režim
Kanál zatáčení
Kanál otáček
Kanál klopení
Kanál klonění
Kanál kontroly napětí
Kanál pro přenos dat
Zásuvka pro párovací zástrčku při
použití jiného přijímače
Spojit s regulátorem motoru 1
Spojit s regulátorem motoru 2
Spojit s regulátorem motoru 3
Spojit s regulátorem motoru 4
Přípoj pro modul GPS
Připoj pro diody LED
7.3 Předpoklady pro instalaci řídicí jednotky
• Nálepka řídicí jednotky musí směřovat nahoru.
• Strana s přípoji pro regulátory musí směřovat dopředu.
• Krabička řídicí jednotky musí být zabudovaná ke skřínce
multikoptéry dle možnosti horizontálně.
• Řídicí jednotka musí dle možností ležet v těžišti multikoptéry. Dbejte prosím na to, aby všechny zásuvky po zabudování byly volně přístupné.
7.4 Uspořádání dálkového ovládání
Otočný ovládač AUX2
Spínač MIX
Spínač podvozek
Spínač FMD
7.2 Přijímač Devo RX703A
Kanál pro přenos dat
Kanál pro připojení k ovládači G-2D (osa klopení) anebo spoušť kamery
(dle nastavení)
Řídicí
knipl
vlevo
volný kanál
volný kanál
Kanál pro připojení k ovládači G-2D (osa klopení),
použije-li se pro spoušť kamery AUX1
Kanál pro připojení k ovládači G-2D (osa klonění),
UP / DN
Tlačítka
Řídicí
knipl
vpravo
Zap./Vyp.
R/L
Tlačítka
Displej
volný kanál
Vstup pro reset ID, k tomuto účelu zastrčit párovací zástrčku a připojit zdroj proudu
5V k jinému kanálu. Pro potvrzení resetování pomalu bliká
červená LED. Potom odstraňte párovací zástrčku.
Řídicí kanál okolo osy klonění (“ROLL“)
Řídicí kanál okolo osy klopení (“PIT“)
6
Tlačítko EXT
Tlačítko ENT
Návod k obsluze multikoptéry QR X350 Pro FPV RTF čís. WK2200
7.5 Přeměna módů
Celkem existují 4 Stick-Modes, počínaje módem 1 a konče
módem 4. U módu 2 a módu 4 se knipl plynu nachází na levé
straně, u módu 1 a módu 3 na pravé straně:
Mód 2
Plyn
záď
Mód 4
klopení
klonění
Plyn
klonění
Mód 1
klopení
záď
7.5.1 Změna mezi ovládáním plynu vlevo a vpravo
Změnu z módu 2 na mód 4 anebo módu 2 na na mód 4, po případě módu 1 na mód 3 a opačně lze rychle provést pomoci
elektronického nastavení v systémovém menu, viz (b) elektronické nastavení.
Změna z módu s plynem vlevo na mód s plynem vpravo a naopak vyžaduje mechanického i elektronického nastavení. Správná
funkce je teprve zajištěna po provedení obou opatřenít. Postupujte prosím následujícím způsobem:
klopení
záď
Mód 3
Plyn
klonění
klopení
klonění
Plyn
záď
(b) elektronické nastavení
Pro vstup do hlavního menu stiskněte "ENT". Stiskejte
„UP“ anebo „DN“, až šipka ukáže na „System Menu“ a pak
stiskněte „ENT“. Stiskejte „UP“ nebo „DN“, až šipka ukáže na
„Stick Mode“ a pak stiskněte „ENT“. Zvolte pomoci tlačítek
„UP“ nebo „DN“ odpovídající mód a potvrďte prostřednictvím
„ENT“. Všechna data modelu se automaticky přízpůsobí odpovídajícímu módu.
Stick Mode
∆
(a) mechanické nastavení
Povolte a odstraňte šrouby s vnitřním šestihranem na zadní
straně vysílače. Sejměte zadní stěnu skřínky vysílače. Dole
uvedené obrázky ukazují pohled na příslušnou kniplovou mechaniku s aktivovanou funkcí plynu.
Povolte křížovým šroubovákem v pořadí spojovací šroub,
šroub F, šroub G a pružinu plynu u jednoho z kniplových agregátu a namontujte vše (otočené o 180°) do druhého kniplového agregátu.
Šroubem F lze navíc nastavit tuhost chodu kniplu plynu.
Nasaďte opět zadní stěnu a upevněte ji šrouby s vnitřním
šestihranem.
Dbejte prosím na to, aby veškeré práce při přestavbě byly
provedeny pečlivě a s přiměřeným použitím síly, aby nedošlo
k poškození vysílače.
7,4V
Stick Mode
Mód 1
Mód 2
Mód 2
Mód 3
Mód 3
Mód 4
Mód 4
∆
Mód 1
7,4V
„Příklad: Změna módu 2 na mód 4“
Spojovací šroub
Spojovací šroub
F
G
Pružina
plynu
G
pravý
kniplový agregát
F
levý
kniplový agregát
7
Návod k obsluze multikoptéry QR X350 Pro FPV RTF čís. WK2200
8. Základní znalosti
8.1 Letové režimy
Existují tři různé základní letové režimy, které lze zvolit pomoci přepínače „MIX“ (viz odstavec 10.2; dlouhý 3-polohový
přepínač vpravo nahoře) na vysílači: Manuální režim (poloha
přepínače 0), Poziční režim (poloha přepínače 1, střed, viz
odstavec 9.2) a režim Návrat domů (poloha přepínače 2, viz
odstavec 9.3). Dále lze přepnutím přepínače „FMD“ (vpravo
nahoře na vysílači) ještě aktivovat režim IOC (IntelligentFlight-Mode) (viz odstavec 9.6). Při manuálním režimu je QR
X350 Pro podporován pouze interníi gyry a pilot řídí model
bez podpory GPS.
8.2 Spárování multikoptéry s vysílačem
Multikoptéra QR X350 Pro je vzadu vybavena dvěma zelenými diodami LED, které se v dalším označují jako „LED stavu“. Za účelem spárování multikoptéry s vysílačem napřed
vysílač zapněte. Jakmile vysílač vyslal tónový signál, zapojte prosím během 10 vteřin provozní aku multikoptéry. Nyní
vyčkejte, až se vysílač ozve dalším sledem tónů. Po tomto
druhém sledu tónů přejde levá zelená LED stavu od rychlého
k pomalému blikání a pak zhasne. Nyní je multikoptéra spárovaná s vysílačem.
8.3 Motory odjistit / zajistit / zastavit
Pro odjištění motorů po spárování Vašeho modelu postupujte
následovně:
Mód 1:
Knipl plynul (pravý knipl) vysílače se musí nacházet v
nejspodnější poloze (volnoběh). Nyní přesuňte knipl ovládání
zádě (zatáčení, levý knipl) zcela doleva. Levá LED stavu multikoptéry nyní svítí zeleně stálým svitem. To znamená, že nyní
jsou motory odjištěny a při pomalém přesunováním kniplu
plynu nahoru se počnou rozbíhat.
Mód 2:
Knipl plynul (levý knipl) vysílače se musí nacházet v
nejspodnější poloze (volnoběh). Nyní přesuňte knipl ovládání
zádě (zatáčení, levý knipl) zcela doleva. Levá LED stavu multikoptéry nyní svítí zeleně stálým svitem. To znamená, že nyní
jsou motory odjištěny a při pomalém přesunováním kniplu
plynu nahoru se počnou rozbíhat.
UPOZORNĚNÍ: Přepínač „MIX“ (viz
odstavec 10.2) na vysílači se musí pro
odjištění motorů nacházet v poloze
přepínače 0 (manuální režim).
Mód 1:
Knipl plynul (pravý knipl) vysílače se musí nacházet v
nejspodnější poloze (volnoběh). Nyní přesuňte knipl ovládání
zádě (zatáčení, levý knipl) zcela doprava. Levá LED stavu
multikoptéry nyní zhasne. To znamená, že motory jsou nyní
zajištěny a že nereagují na řídicí povely kniplu plynu.
Pravá LED stavu
Odjištění motorů
Mód 1 Knipl ovládání zádě
Knipl plynu
Zajištění motorů
Mód 1
Knipl ovládání zádě Knipl plynu
Mód 2:
Knipl plynul (levý knipl) vysílače se musí nacházet v
nejspodnější poloze (volnoběh). Nyní přesuňte knipl ovládání
zádě (zatáčení, levý knipl) zcela doprava. Levá LED stavu
8
UPOZORNĚNÍ: Pro oba módy platí: Přesune-li se knipl plynu
vysílače do nejspodněší polohy, motory se sice zastaví, nejsou však zajištěnysind aber nicht gesperrt.
Mód 2
MIX
Pro opětné zajištění motorů po skončení letu Vašeho modelu
postupjte prosím následovně:
Levá LED stavu
multikoptéry nyní zhasne. To znamená, že motory jsou nyní
zajištěny a že nereagují na řídicí povely kniplu
plynu.
Knipl klopení
Knipl plynu /ovládání zádě
Mód 2
Knipl klopení
Knipl plynu /ovládání zádě
Návod k obsluze multikoptéry QR X350 Pro FPV RTF čís. WK2200
8.4 Kalibrace kompasu
8.4.1 Postup kalibrace
Shoduje-li se jeden z následujících bodů se skutečností,
musí se provést nová kalibrace kompasut:
(1)Model se uvádí do provozu poprvé.
(2)Model je provozován na jiném místě (několik kilometrů od
původního místa létání).
(3)Poloha magnetického senzoru na samotném modelu byla
změněna.
Při provádění kalibrace postupujte následovně:
• Postavte model venku pokud možno na co nejrovnější plochu a zajistěte motory (viz odstavec 8.3), pokud tyto byly
mezitím již odjištěny.
Mód 1:
Přesuňte knipl plynu (pravý knipl) do dolního levého rohu a
knipl zatáčení a klopení (levý knipl) do pravého spodního
rohu, čímž se dostanete do kalibračního módu.
Mód 2:
Přesuňte knipl plynu (levý knipl) do dolního pravého rohu a
knipl klopení (pravý knipl) do levého spodního rohu, čímž se
dostanete do kalibračního módu.
Mód 1
• Nyní otočte QR X350 Pro FPV dle obrázku jedenkrát 360° okolo každé osy.
nahoru
vlevo
nahoru
vpravo
dolů
nahoru
vpravo
vlevo
vlevo
dolů
vpravo
dolů
• Ponechte model ca. 30 vteřin stát v klidu, po skončení kalibrace zhasne rychle blikající zelená LED.
• Po kalibraci model vypněte a opět zapněte.
UPOZORNĚNÍ:
• Neprovádějte kalibraci poblíž magnetických materiálů.
• Nemějte během kalibrace u sebe magnetické předměty.
• Pamatujte, že kompas na severním a jižním pólu nefunguje.
• Kalibrace kompasu je extrémně důležitá, poněvadž systém jinak není schopen spávné funkce.
• Po zřícení model vypněte a opět zapněte a proveďte kalibraci znova.
Mód 2
Knipl plynu
Knipl plynu /ovládání zádě
9. Popis jednotlivých funkcí
Knipl klopení /ovládání zádě
Knipl klopení
9.1 Indikace nalezených satelitů
UPOZORNĚNÍ: Startovní pozice je bod, ve kterém byl model zapnut, systém inicializován a veškeré automatické kontrolní
procesy ukončeny.
Čím častějí bliká pravá zelená LED stavu, tím více satelitů bylo multikoptérou nalezeno.
Jako pomůcka slouží následující výpočet: Počet bliknutí pravé LED + 4 = počet nalezených satelitů.
Satelity GPS
<556 78 91011
12
Indikacežádný
1x2x 3x4x 5x6x 7x8x
pravé zelené LED
blikání
blikání
blikání
blikání
blikání
blikání
blikání
blikání
blikání
9
Návod k obsluze multikoptéry QR X350 Pro FPV RTF čís. WK2200
9.2 Poziční režim (Positions Modé)
Pro provoz v Pozičním režimu (Positions Mode) musí být splněny následující předpoklady:
• Model se nachází v normálním letovém režimu a pohonný aku je nabit.
• Model nalezl dostatečný signál GPS (5 anebo více satelitů, pravá LED stavu bliká).
UPOZORNĚNÍ:
• V pozičním režimu (Positions Mode) můžete pouít kniply k řízení. Můžete model řídit pomoci klonění (Roll), klopení (Nick),
zatáčení a plynu. Jakmile v pozičním režimu pustíte kniply, model se stabilizuje a udržuje pozici automaticky.
POZOR: Výšku letu multikoptéry je třeba nadále kontrolovat použitím kniplu plynu. Stojí-li knipl plynu poněkud nad střední
polohou, udržuje model výšku letu automaticky.
• Počněte prosím s létáním v manuálním režimu. Jakmile přepnete na Poziční režim (přepínač „MIX“, viz
MIX
odstavec 10.2) do polohy 1 (střední poloha), model visí stabilně. Když po přistání přesunete knipl plynu
do nejspodnější polohy (volnoběh), zajistí se motory samostatně. K opětnému odjištění motorů a startu
musíte napřed přepnout zpět na Manuální režim.
9.3 Režim Návrat domů (Coming Home Mode)
Pro provoz v režimu Návrat domů (Coming Home Mode) musí být splněny následující předpoklady:
• Model se nachází v normálním letovém režimu a pohonný aku je nabit.
• Model nalezl dostatečný signál GPS (5 anebo více satelitů, pravá LED stavu bliká).
záznam startovní
pozice
létání
visení
Přepínač „MIX“
na 2
startovní pozice
země
model
Připravena
k návratu
možná
oblast přistání
zaznamenaná startovní pozice
návrat domů
start
napřed viset, pak přistát
Přepínač „MIX“
ponechat na 2
Přepínač „MIX“
ponechat na 2
10
Přepínač „MIX“
ponechat na 2
UPOZORNĚNÍ:
• Počněte s létáním v manuálním režimu. Jakmile přepnete
na režim Návrat domů (Coming Home), počne model s
návratem k startovní pozici, která je uložena v paměti
a samostatně přistane. Motory se po přistání automaticky zajistí. Po dosednutí přesuňte napřed knipl plynu do
nejspodější polohy (volnoběh). Chcete-li létat dále, musíte
opět přepnout na manuální režim (přepínač „MIX“ do polohy 0), aby se motory odjistily.
• Aby byl zaručen bezpečný provoz modelu, ujistěte se, zda
přesně víte, kde se nachází startovní pozice (pozice modelu při spárování).
• Když byl nastartován režim Návratu domů (Coming Home
Mode), letí model dopředu paralelně k obzoru zpět ke startovnímu bodu.
• Při výskytu velkých překážek ve směru letu, může model s
nimi kolidovat.
• V případě špatného signálu GPS anebo zániku tohoto signálu, nemůže model vykonat režim Návratu domů (Coming
Home Mode) a nemůže se vrátit ke stratovnímu bodu.
Návod k obsluze multikoptéry QR X350 Pro FPV RTF čís. WK2200
9.4 Failsafe návratu domů (Failsafe Coming Home)
Pro provoz v režimu Failsafe návratu domů (Failsafe Coming Home Mode) musí být splněny následující předpoklady:
• Model se nachází v normálním letovém režimu a pohonný aku je nabit.
• Model nalezl dostatečný signál GPS (5 anebo více satelitů, pravá LED stavu
bliká).
záznam startovní
pozice
létání
visení
chyba signálu
startovní pozice
země
návrat domů
start
model
chyba signálu
Připravena k
návratu
možná
oblast přistání
zaznamenaná
startovní pozice
napřed viset, pak přistát
chybný
signál
chyba signálu
UPOZORNĚNÍ:
• Aby byl zaručen bezpečný provoz modelu, ujistěte se, zda přesně víte, kde se nachází startovní pozice (pozice modelu při
spárování).
• Když byl nastartován režim Failsafe návratu domů (Failsafe Coming Home Mode), letí model dopředu paralelně k obzoru zpět
ke startovnímu bodu.
• Při výskytu velkých překážek ve směru letu, může model s nimi kolidovat.
• V případě špatného signálu GPS anebo zániku tohoto signálu, nemůže model vykonat režim Failsafe návratu domů (Failsafe
Coming Home Mode) a nemůže se vrátit ke startovnímu bodu.
9.5 Ochrana proti podpětí
Ochrana proti podpětí slouží jako výstraha, když se kapacita aku chýlí ke konci. Je-li provozní aku vybitý, počne levá zelená
LED stavu blikat pomalu a model přejde do pomalého sestupného letu.
9.6 Intelligent Orientation Control (režim IOC)
• Model se nachází v normálním letovém režimu a pohonný
aku je nabit.
• Ujistěte se, že jste se seznámili se základními znalostmi
létání a teprve pak použijte této funkce. V tomto režimu je
možné vždy potažením kniplu klopení přimět multikoptéru
k opětnému vrácení ve směru startovní pozice.
Vpředu je u tohoto režimu vždy vpředu. To znamená, že bez
ohledu na to, jakou polohu model zrovna zaujímá vůčí Vám,
po zatlačení kniplu klopení dopředu model poletí pryč od
startovního bodu, po přitažení kniplu klopení dozadu model
poletí ke startovnímu bodu.
Vysvětlení označení:
Směr letu Směr „nosu modelu“
Normálně odpovídá směr letu modelu „vpřed“ stejnému
směru, do kterého směřuje i nos modelu. V režimu IOC je
však jedno, do jakého směru ukazuje nos modelu. U tohoto
letového režimu je „vpřed“ vždy tím směrem, do kterého nos
modelu ukazoval při rozpoznání startovního bodu. Věnujte
prosím pozornost následujícím obrázkům (šipky u vysílače
zde odpovídají pohybům klopení a klonění).
mód 1, plyn vpravo
Knipl klopení
Knipl klonění
Chování v normálním letu
mód 2, plyn vlevo
Knipl klopení /klonění
Chování v režimu IOC
POZOR:
Když LED signalizuje tuto výstrahu, co nejrychleji s modelem přistaňte aby nedošlo ke zřícení.
11
Návod k obsluze multikoptéry QR X350 Pro FPV RTF čís. WK2200
9.6.1 Spuštění režimu IOC
Pro spuštění režimu IOC se musí
přepínač „FMD“ vpředu vpravo na
vysílači nacházet v poloze 2 (viz odstavec 10.2). V polohách 0 a 1 není režim
IOC aktivní.
10. Nastavení soupravy dálkového řízení
10.1 Nastavení DEVO-F7
FMD
UPOZORNĚNÍ:
Tato souprava dálkového řízení je součástí dodávky a je hotově naprogramovaná. Následující programování musíte
provést pouze tehdy, chcete-li použít novou soupravu DEVO F7, když programování již není z jakýchkoliv důvodů k dispozici
anebo program je poškozen.
9.6.2 Grafické znázornění chování za letu při režimu IOC
typ modelu
10.1.1 Zapínací didplej
Během stejného letu...
Krok 1:
Směr „vpřed“ se při zapnutí zaznamená
Krok 2: IOC zapnutý
čís. modelu
indikace aku
ukazatel stopek
výstup plynu
trimování
klonění/plynu
trimování zatáčení
trimování klopení
Krok 3: IOC vypnutý
10.1.2 Typ modelu (Type Select)
Pro vstup do hlavního menu stiskněte na vysílači „tlačítko ENT“. Stiskejte „UP“ nebo „DN“
až šipka spočine na „Model Menu“. Pro vstup do modelového menu opět stiskněte „tlačítko
ENT“. Nyní stiskejte „UP“ nebo „DN“ až šipka v displeji ukáže na „Type Select“. Opětným
stisknutím „ENT“ vstoupíte do menu. Pro volbu typu modelu „Airplane“ stiskejte „UP“ nebo
„DN“ a potvrďte volbu „ENT“. Opusťte bod menu jednorázovým stisknutím „EXT“. Nacházíte
se nyní opět v modelovém menu.
10.1.3 Volba modelu (Model Select)
Stiskejte v modelovém menu „UP“ nebo „DN“ až šipka ukáže na „Model Select“. Nyní stiskněte
„ENT“ a zobrazí se Vám modelová paměť. Pro vyhledání volné modelové paměti stiskejte
„UP“ nebo „DN“ a potvrďte volbu prostřednictvím „ENT“. Opusťte bod menu jednorázovým
stisknutím „EXT“. Nacházíte se nyní opět v modelovém menu.
12
Návod k obsluze multikoptéry QR X350 Pro FPV RTF čís. WK2200
10.1.4 Jméno modelu (Model Name)
Stiskejte v modelovém menu „UP“ nebo „DN“ až šipka ukáže na „Model Name“. Za účelem
změny jména modelu nyní stiskněte nyní „ENT“. Pro volbu písmene, které chcete změnit,
stiskejte „UP“ nebo „DN“ a posléze pro změnu zvoleného písmene stiskněte „R“ nebo „L“.
Nakonec stiskněte pro potvrzení zadaného jména „ENT“ a „EXT“ pro návrat do modelového
menu.
10.1.5 Typ nosné plochy (Wing Type)
Stiskejte v modelovém menu „UP“ nebo „DN“ až šipka ukáže na „Wing Type“ a potvrďte jej
stisknutím „ENT“. Nyní se zobrazí typ nosné plochy. Za účelem volby typu nosné plochy „Normal“ stiskněte „R“ nebo „L“ a potvrďte volbu stisknutím „ENT“. Opusťte bod menu stisknutím
„EXT“.
10.1.6 Osazení spínačů (Device Output)
Stiskejte v modelovém menu „UP“ nebo „DN“, až šipka ukáže na „Device Output“ a pak stiskněte „ENT“.
Stiskejte „UP“ nebo „DN“ za účelem volby opcí nastavení pro „Gear“, „Flap“ a „AUX2“.
(1) Nastavení „GEAR“ (přepínač letového režimu „MIX“)
Stiskněte „R“ nebo „L“ za účelem volby „MIX SW“.
Stiskáním „UP“ nebo „DN“ dospějete k nastavení funkce. Zvolte
stisknutím „R“ nebo „L“ opci „Active“.
10.1.7 Reverzace serv (Reverse Switch)
Pro vstup do hlavního menu stiskněte na vysílači „tlačítko
ENT“. Stiskejte „UP“ nebo „DN“ až šipka spočine na „Function
Menu“. Pro vstup do funkčního menu opět stiskněte „tlačítko
ENT“. Stiskejte „UP“ nebo „DN“ až šipka spočine na „Reverse
Switch“. Za účelem zobrazení jména kanálu a směru kanálu
stiskněte opět "ENT". Pro přepnutí mezi "Normal" a "Reverse" stiskněte "R" nebo "L". Pro volbu každého jednotlivého
kanálu stiskněte "DN". Nastavte prosím směry všech kanálů
na "Normal". Pro potvrzení stiskněte "ENT" a opusťte menu
stiskáním "EXT", až se opět dostanete ke startovnímu displeji.
10.1.8 Nastavení videa (Video Select)
Pro vstup do hlavního menu stiskněte na vysílači „tlačítko
ENT“. Stiskejte „UP“ nebo „DN“ až šipka spočine na „System Menu“. Pro vstup do systémového menu opět stiskněte
„tlačítko ENT“. Stiskejte „UP“ nebo „DN“ až šipka spočine na
„Video Select“. Opětným stisknutím „ENT“ vstoupíte do menu
nastavení videa.
Zvolte stisknutím „R“ nebo „L“ opci „Active“. Pro volbu kanálu stiskněte "DN". Stiskáním "R" nebo "L" můžete za účelem
volby vysílačového kanálu pro kameru ILOOK měnit čísla
kanálů v mezích 1-8.
Pro potvrzení stiskněte "ENT" a opusťte menu stiskáním
"EXT", až se opět dostanete ke startovnímu displeji. Nastavení jsou tímto ukončena.
(2) Nastavení „FLAP“ (závěs-/řízení kamery)
Stiskněte „R“ nebo „L“ za účelem volby „GEAR SW“, chcete-li
použít přepínače „Gear“ jako spouště kamery. Zvolte „AUX2 KB“,
chcete-li otočný knoflík AUX2 použít k řízení závěsu.
Stiskáním „UP“ nebo „DN“ dospějete k nastavení funkce. Zvolte
stisknutím „R“ nebo „L“ opci „Active“.
(3) Nastavení „AUX2“ (přepínač letového režimu „FMOD“)
Stiskněte „R“ nebo „L“ za účelem volby „FMOD SW“. Stiskáním
„UP“ nebo „DN“ dospějete k nastavení funkce. Zvolte stisknutím
„R“ nebo „L“ opci „Active“. Stikněte „ENT“ pro potvrzení a „EXT“
pro opuštění menu.
13
Návod k obsluze multikoptéry QR X350 Pro FPV RTF čís. WK2200
11. Nabíjení aku
12. Před letem
11.1 Nabíjení pohonného aku
Zastrčte síťový zdroj do zásuvky, pak jej připojte k nabíječi
LiPo (kulatý konektor). Displej se rozsvítí a signalizuje pohotovost k provozu. Nastavte typ aku a příslušný režim nabíjení
(LiPo BALANCE), počet článků (11,1V 3S) a nabíjecí proud
(5,0 A) dle návodu pro obsluhu nabíječe. Připojte nyní nabíjecí
kabel se správnou polaritou k výstupu (Output) nabíječe (obr.
1). Spojte se správnou polaritou nabíjecí kabel s akumulátorem (obr. 2). Připojte bílou zástrčku aku pro balancér se
správnou polaritou ke vstupu balancéru pro 3 články (obr. 3).
Nyní můžete nabíjecí pochod spustit.
11.2 Nabíjení vysílačového aku
UPOZORNĚNÍ: Pro nabíjení je zapotřebí zvlášť dodávaného nabíjecího kabelu 2S XH-EHR, čís. 8589. Všimněte si
prosím, že zástrčka pro balancér na tomto nabíjecím kabelu
odpovídá přípoji EHR a nelze ji proto zapojit k jednotce balancéru (zdířky JST-XH) nabíječe.
Proces nabíjení:
Zastrčte síťový díl do zásuvky, pak jej zapojte k na bíječi LiPo
(kulatý konektor). Displej se rozsvítí a signalizuje pohotovost
k provozu. Nastavte typ aku a příslušný režim nabíjení (LiPo
CHARGE), počet článků (7,4V 2S) a nabíjecí proud (0,8 A)
dle návodu pro obsluhu nabíječe. Připojte nyní nabíjecí kabel se správnou polaritou k výstupu (Output) nabíječe. Spojte
aku se správnou polaritou s nabíjecím kabelem. Nyní můžete
nabíjecí proces spustit.
Krok 1:
Otevřete prostor pro aku a vložte
nabitý pohonný aku.
Krok 2:
Zapněte vysílač.
Po uběhnutí nabíjecí doby rozpojte konektory aku a nabíječe,
nabíječ odpojte od sítě.
Obr. 1
Obr. 2
Krok 3:
Knipl plynu uveďte do krajní spodní polohy (volnoběh) a nastavte
veškeré trimy do střední polohy.
Krok 4:
Postavte model na rovnou zem,
připojte aku a nepohybujte až do
doby úspěšného spárování ani
modelem, ani kniply (viz ostavec
8.2).
Obr. 3
14
Návod k obsluze multikoptéry QR X350 Pro FPV RTF čís. WK2200
13. Po skončení letu
14. Informace k normálnímu letu
Mód 2, (plyn vlevo)
Mód 1 (plyn vpravo)
Pohybujete-li knipl klonění doleva nebo doprava, letí model
doleva anebo doprava.
Pohybujete-li knipl klonění doleva nebo doprava, letí model
doleva anebo doprava.
Když přesunete knipl plynu nahoru, stoupá model. Po
přesunutí kniplu dolů model klesá.
Když přesunete knipl plynu nahoru, stoupá model. Po
přesunutí kniplu dolů model klesá.
Pohybujete-li knipl otáčení doleva anebo doprava, otáčí se
model okolo svislé osy doleva anebo doprava.
Pohybujete-li knipl otáčení doleva anebo doprava, otáčí se
model okolo svislé osy doleva anebo doprava.
Pohybujete-li knipl klopení nahoru anebo dolů, letí model
vpřed anebo vzad.
Pohybujete-li knipl klopení nahoru anebo dolů, letí model
vpřed anebo vzad.
Krok 1:
Odpojte pohonný aku.
Krok 2:
Vypněte vysílač.
Krok 3:
Vyjměte aku.
15
Návod k obsluze multikoptéry QR X350 Pro FPV RTF čís. WK2200
15. Trimování multikoptéry
16. G-2D střídavý závěs (Gimbal)
Otáčí-li se multikoptéra po zvednutí okolo svislé osy doleva,
přestavte trim pod kniplem otáčení doprava. Přestavte páku
trimu doleva, když se model po zvednutí otáčí doprava.
16.1 Vlastnosti
• GoPro Hero3 výstup AV • lze aktualizovat online
(je nutný update-adaptér UP02, čís. UP-02)
• ochrana motorů proti přetížení • podporuje běžné přijímače
• Směrování os klonění a klopení je nastavitelné
Mód 1
Mód 2
Když multikoptéra po zvednutí letí samostatně dopředu, nastavte trim vedle kniplu klopení směrem dolů. Přestavte páku
trimu nahoru, když model po zvednutí samostantně letí dozadu.
Mód 1
Mód 2
Když multikoptéra po zvednutí letí samostatně doleva, nastavte trim pod kniplem klonění doprava. Přestavte páku trimu
doleva, když model po zvednutí samostantně letí doprava.
Mód 1
16.2 Specifikace
• Provozní napětí: 7,4 - 28V • Spotřeba proudu: ca. 200 - 500mA
(závisí na výkonu motorů a zdroji proudu)
(doporučuje se 3S LiPo) • Provozní teplota: ca. -15°C až 65°C • Senzory: 3-osé gyro MEMS
• max. úhlová rychlost: 2000°/sek. • Vyrovnávací přesnost: ca. 0,1°
• Frequence: 2000Hz • Budicí frekvence motorů: 46 KHz
• max. úhel nastavení: ca. -45° až 45°(klonění)
ca. -135° až 90°(klopení)
• Velikost: ca. 100 x 94,5 x 84mm • Hmotnost: ca. 120g (bez kamery)
16. 3 Montáž
Upevněte držák nosiče (gimbal) šrouby s vnitřním šestihranem
M3x8 na pouzdře multikoptéry.
Upevněte držák nosiče (gimbal) šrouby s vnitřním šestihranem
M2x3,5 na uchycení nosiče.
Uchycení nosiče
Šroub s vnitřním
šestihranem
M3x8
Šroub s vnitřním
šestihranem
M3x8
Šroub s vnitřním
šestihranem M2x3,5
Gyro
G-2D
Regulátor
Motor
Osa klonění
Motor
Osa klopení
Mód 2
Protizávaží
Pozor:
protizávaži se musí při použití kamery iLook našroubovat.
Při použití kamery GoPro není protizávaží zapotřebí.
16
Návod k obsluze multikoptéry QR X350 Pro FPV RTF čís. WK2200
16.4 Uspořádání regulátoru G-2D
4. Zdroj proudu (POWER)
5. V2 potenciometr (V2)
3. Přípoj motoru osa klonění (ROLL.MOT)
2. Příípoj gyra (GYRO)
6. KanáUX (AUX) (není zapotřebí)
7. Kanál KLONĚNÍ (ROLL)
8. Kanál KLOPENÍ (PIT)
1. Přípoj motoru osa klopení (PIT.MOT)
9. Programovací tlačítko
(FN)
(není zapotřebí)
10. V1 potenciometr (V1)
12. LED stavu (červená/zelená/žlutá)
11. Posuvný přepínač
(není zapotřebí)
Přípoj G-2D/kanál
Funkce
1
Přípoj motoru osa klopení(PIT.MOT)
Spojení k motoru osy klopení
2
Přípoj gyra (GYRO)
Spojení ke gyru
3
Přípoj motoru osa klonění (ROLL.
MOT)
Spojení k motoru osy klonění
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Spojení ke zdroji proudu (aku nebo multikoptéra)
Zdroj proudu (POWER)
Potenciometr pro nastavení základního směrování osy klonění
V2 potenciometri (V2)
není zapotřebí
Kanál AUX (AUX)
16.4.1 Indikace stavu
• když LED stavu bliká červeně, nachází se regulátor ve fázi
inicializace, závěsem (gimbal) se během inicializace nesmí
pohybovat ani závěsu dotýkat.
• když LED stavu svítí trvale zeleně je inicializace ukončena
a závěs (gimbal) je připraven k provozu.
16.4.2 Nastavení základního postavení os
Potenciometry V1 a V2 na regulátoru G-2D lze zvlášť nastavit základní postavení os klonění a klopení, které regulátor
samostatně stabilizuje:
• má-li se závěs (gimbal) na ose klopení naklonit dolů,
otáčejte potenciometrem V1 proti smyslu hodinových
ručiček, má-li se naklonit nahoru, otáčejte potenciometrem
ve smyslu hodinových ručiček.
• má-li se závěs (gimbal) na ose klonění naklonit doleva, otáčejte potenciometrem V1 proti smyslu hodinových
ručiček, má-li se naklonit doprava, otáčejte potenciometrem ve smyslu hodinových ručiček.
16.5 Ochranné funkce
• Ochrana proti zkratu motoru: vyskytne-li se na jednom z
motorů zkrat, regulátor motor automatisky vypne. Tím se
zabrání poškození regulátoru. Ochranná funkce se zruší až
po odstranění problému a až se napájení proudem znova
připojí.
• Ochrana proti přetížení: když jeden z motorů na základě
řídicích pohybů nebo vyrovnávacích pohybů přetočí, vypne regulátor motor automaticky, aby se ochránil motor a
připojené kabely před poškozením. Motor se opět zapne až
tehdy, když může pracovat v regulárních mezích (viz bod
16.2 Specifikace → max. úhel nastaveníl)
Spojení ke kanálu AUX5 přijímače
Kanál KLONĚNÍ (ROLL)
Spojení ke kanálu AUX1 nebo AUX4 přijímače
Kanál KLOPENÍ (PIT)
není zapotřebí
Programovací tlačítko (FN)
Potenciometr pro nastavení základního směrování osy klonpení
V1 potenciometri (V1)
není zapotřebí
Posuvný přepínač
ukazuje aktuální stav regulátoru
LED stavu (červená/zelená/žlutá)
17
Návod k obsluze multikoptéry QR X350 Pro FPV RTF čís. WK2200
17. Kamera iLook
Aktualizace regulátoru 16.6 G-2D
• Aktualizace softwaru regulátoru G-2D se může provést
online. Nejnovější verzi najdete na naši domovské stránce
pod www.robbe.com.
• Pro aktualizaci je zapotřebí update-adaptéru UP02. Update-Adapter (čís. UP-02, sestávajícího z UP02 a adaptéru
UP02).
• Připojte modrý kabel k nejvnitřnějšímu pinu kanálu klopení
(PIT), žlutý kabel k nejvnitřnějšímu pinu kanálu klonění
(ROLL) a černý kabel k prvnímu pinu kanálu klonění, jak je
znázorněno v dolním obrázku.
Postup při aktualizaci je popsán v návodu update-adaptéru
UP02.
žlutý kabel
černý
kabel
modrý kabel
17.1 Vlastnosti
• velmi nízká hmotnost a kompaktní konstrukce
• bezdrátový přenos 5,8 GHz
• nízká latence a veliký dosah pro FPV
• kompatibilní s kartami Micro SD
• kompatibilní se střídavým závěsem (gimbal) G-2D
• záznam obrázků a video
• kompatibilní se soupravami dálkového řízení 5,8 GHz/iPhone/iPad
• kompatibilní s Walkera DEVO F7 pro live zobrazení na displeji vysílače
17.2 Spezifikace
(a) Video: • Rozlíšovací schopnost: HD 1280 x 720P
• FPS: 30
• karty Micro SD: do 32 GB
• Videoformát: AVI
• Výstup AV: QVGA 320 x 240 PAL/1Vp-p
• Foto: 1.000.000 pixlů
(b) Rádiový přenos:
• 5,8 GHz bezdrátový přenos obrazu
• Kanály: 8
• Výkon: <25mW
17.3 Uspořádání kamery
UPOZORNĚNÍ: neprovádějte prosím na závěsu (gimbal) a na
regulátoru žádných dalších nastavení mimo potenciometrů
V1 a V2, poněvadž by tím mohla být porušena funkce závěsu.
Anténa
Spoušť
Přepínač video-/foto
Zadní strana
Zdroj proudu
(DC 7-15V)
LEDindikátor(modrý)
Slot pro SD-kartu
Přepínač volby kanálu
17.4 Volba kanálu
Lze provést volbu z 8mi různých kanálů. Zvolte kanál, který Vám zaručuje nejlepší kvalitu obrazu. Pro volbu kanálu nastavte
DIP-přepínač dle dole uvedené grafiky.
Popis volby kanálu ve vysílači najdete na str. 13.
kanál 1
18
kanál 2
kanál 3
kanál 4
kanál 5
kanál 6
kanál 7
kanál 8
Návod k obsluze multikoptéry QR X350 Pro FPV RTF čís. WK2200
17.5 Záznam video a obrázků
Pozor: v kameře iLook musí být zastrčena karta Micro SD,
než se zapojí zdroj proudu. Dbejte rovněž na to, abyste
skončili běžící záznam než odpojíte zdroj proudu. Jinak může
dojít k tomu, že záznam videa nebude uložen do paměti!
17.6 Schemata zapojení
Regulerní je schema zapojení, když otočného knoflíku AUX2 (standardní nastavení) je použito k řízení
kardanového závěsu (gimbal). Dbejte prosím na to,
že kabely závěsu se musí připojit k regulátoru G-2D
na pin, který je co nejblíže ke středu pouzdra.
Zdroj proudu
(DC 7-15V)
17.5.1 Videozáznamy
(a) manuální spuštění
Nastavte přepínač video-/foto na
a stiskněte spoušť,
kamera počne snímat videozáznam (modrá LED bliká). Za
účelem zastavení záběru stiskněte opět spoušť (modrá LED
svítí trvalo).
(b) Spuštění vysílačem (je-li konfigurováno)
Přepněte přepínač video-/foto-Schalter na
a přepněte
přepínač „Gear“ do polohy „1“ a opět zpět, kamera počne
s videozáznamem (modrá LED bliká). K zastavení záběru
přepněte opět přepínač „Gear“ do poohy „1“ a zase zpět (modrá LED svítí trvale). Pamatujte prosím, že při této konfiguraci již nelze řídit osu klopení závěsu (gimbal), je stabilizována pouze regulátorem. Pevný úhel osy klopení lze
nastavit potenciometrem V1 na regulátoru.
17.5.2 Fotozáběry
Fotografování obrázků je možné jen tehdy, když se využije
přepínače „Gear“ jako spouště. Přepněte přepínač video-/
foto na
a přepínač „Gear“ přepněte do polhy „1“ a opět
zpět, kamera tím sejmula foto. Pro každé další foto jednoduše
opakujte tento postup přepínání.
3
2
1
1
2
1 Proudový-/
datový kabel
ROLL
2 Proudový kabel
PIT
AUX1
3 Proudový kabel (od
modelu)
5
5 Kabel kardanového
5
závěsu
AUX5
Připojovací schema, když je přepínače GEAR
použito jako spouště. Dbejte prosím na to, že kabel kardanového závěsu nyní musí být přemístěn z
AUX1 do AUX4.
1
3
2
4
1
2
1 Proudový-/datový kabel
2 Proudový kabel
3 Proudový kabel (od modelu)
4 Kabel kamery k regulátoru
5 Kabel kardanového závěsu
AUX1
5 PIT
5 ROLL
AUX4
AUX5
19
Návod k obsluze multikoptéry QR X350 Pro FPV RTF čís. WK2200
Seznam náhradních dílů multikoptéry QR X350 Pro FPV RTF
čís. zboží označení
WK220001 Vrtule (2) QR X350 Pro FPV RTF multikoptéra
WK220002 Pouzdro QR X350 Pro FPV RTF multikoptéra
WK220003 Sada podvozku QR X350 Pro FPV RTF multikoptéra
WK220004 Gumové tlumiče podvozku QR X350 Pro FPV RTF multikoptéra
Tímto firma robbe Modellsport prohlašuje, že je
tento výrobek v souladu se základními nařízeními
a ostatními relevantními předpisy směrnic CE.
Originál prohlášení o shodě najdete na internetu
na www.robbe.com u příslušných popisů výrobků
vyvoláním logo-tlačítka "Prohlášení o shodě".
Tento produkt lze provozovat ve všech zemích
EU.
WK220005 Sada šroubů QR X350 Pro FPV RTF multikoptéra
WK220006 Střídavý motor (WS-28-008C) QR X350 Pro FPV RTF multikoptéra
WK220007 Přijímač (RX703A) QR X350 Pro FPV RTF multikoptéra
WK220008 Hlavní regulátor QR X350 Pro FPV RTF multikoptéra
WK220009 Modul GPS QR X350 Pro FPV RTF multikoptéra
WK220010 Modul kompasu QR X350 Pro FPV RTF multikoptéra
WK220011 Výkonová destička QR X350 Pro FPV RTF multikoptéra
WK220012 Destička LED QR X350 Pro FPV RTF multikoptéra
WK220013 Destička USB QR X350 Pro FPV RTF multikoptéra
WK220014 LiPo aku 11,1 V 5.200mAh QR X350 Pro FPV RTF multikoptéra
WK220015 Přenosový kabel video GoPro3 QR X350 Pro FPV RTF multikoptéra
WK220016 Hříbkovitá anténa GPS 5,8GHz QR X350 Pro FPV RTF multikoptéra
WK220017 Fada protektorů QR X350 Pro FPV RTF multikoptéra
WK220018 Držáky motorů a GPS QR X350 Pro FPV RTF multikoptéra
WK220019 Fixace šroubů QR X350 Pro FPV RTF multikoptéra
WK220021 Pojištění vrtule kov (1) QR;X3
WK220022 Střídavý regulátor (WST-15R) QR X350 Pro FPV RTF multikoptéra
Tento symbol upozorňuje na skutečnost, že malé
elektrické a elektronické přístroje musí být na
konci své životnosti zlikvidovány odděleně od
domácího odpadu. Zlikvidujte přístroj v místní
komunální sběrně nebo recyklačním centru. To
platí pro všechny země Evropské unie a ostatní
evropské země s odlišným sběrným systémem.
Likvidace akumulátorů
V žádném případě nevhazujte akumulátory do
domovního odpadu. Odevzdejte v rámci ochrany
životního prostředí poškozené nebo použité aku
pouze ve vybitém stavu na sběrných místech k
tomu určených. V tomto případě to jsou prodejny
baterií a akumulátorů anebo komunální sběrny
zvláštního odpadu. Aby se zamezilo zkratům,
přelepte prosím případně obnažené kontakty lepicími páskami.
WK220023 Střídavý regulátor (WST-15G) QR X350 Pro FPV RTF multikoptéra
WK220024 Střídavý kardanový závěs (gimbal) G-2D Metall QR X350 Pro FPV RTF multikoptéra
WK220025 Kamera iLooK QR X350 Pro FPV RTF multikoptéra
robbe Modellsport GmbH & Co.KG
Metzloserstraße 38 · D-36355 Grebenhain
Technická Hotline: +49 (0)66 44 / 87-777 · [email protected]
Obchodní rejstřík: Obvodní soud Gießen HRA 2722
Osobně ručící společník:
robbe Modellsport účastnická společnost s omezeným ručením Gießen / HRB 5793 · Jednatel: Philip Janssen
Chyby a technické změny vyhrazeny· Copyright robbe-Modellsport 2014
Kopírování jakož i tisk ve výňatcích je povolen pouze s písemným souhlasem robbe-Modellsport GmbH & Co.KG
20
Download

Návod k obsluze QR X350 Pro FPV RTF Multikoptéra