STEICO SE
Uživatelská příručka statického programu
STEICOXpress
Verze 1.0
OBSAH
2
OBSAH
Obsah . ............................................................................................................................. 2
Předmluva ....................................................................................................................... 3
1
Nastavení programu ............................................................................................ 4
1.1
Hlavní obrazovka................................................................................................... 4
1.2
Nastavení pro výpočet .......................................................................................... 4
1.3
Uživatelská nastavení ........................................................................................... 5
2
V programu ......................................................................................................... 6
2.1
Vložit podlaží: ....................................................................................................... 6
2.1.1 Vložit strop: .......................................................................................................... 7
2.1.2 Vložit střechu: ...................................................................................................... 7
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
Elementy ............................................................................................................... 8
Obrazovka „Rozpětí“............................................................................................. 8
Obrazovka „Zatížení“ ............................................................................................ 9
Obrazovka „Výrobky“ ......................................................................................... 10
Obrazovka „Výsledky“ ........................................................................................ 11
3
Nová pozice a tisk .............................................................................................. 13
OBSAH
3
Předmluva
STEICOXpress je výpočetní program firmy STEICO s pomocí kterého můžete předběžně staticky dimenzovat lepené vrstvené dřevo STEICOultralam R und STEICOultralam
X a také nosníky STEICOjoist.
Stavební díly jako stropní a střešní konstrukce můžete počítat s pomocí STEICOXpress.
Program vyžaduje připojení k Internet. Bez internetového připojení bude program po 14
dnech od posledního připojení deaktivován.
Licenční podmínky STEICOXpress musí být akceptovány. Tato podmínky najdete na
www.steico.com. Jinak nejste oprávněni program instalovat a používat.
OBSAH
1
Nastavení programu
1.1
Hlavní obrazovka
4
Po startu programu se objeví obrazovka se zhlavím. Zde je možné zvolit a vybrat uživatelské a výpočtové nastavení programu.
1.2
Nastavení pro výpočet
V tomto menu zvolte nastavení pro výpočet.
OBSAH
1.3
5
Uživatelská nastavení
V této oblasti si můžete nastavení uživatelsky nadefinovat jednotky a jazyk (německy,
anglicky, francouzsky, španělsky, holandsky a švédsky).
K tomu lze nastavit a vložit další uživatelská data.
Zde je možné předdefinovat osové vzdálenosti trámů.
OBSAH
2
V programu
2.1
Vložit podlaží:
6
Jako první krok proveďte vložení podlaží. Pro stropy a střechy jsou zde připravena
předdefinovaná nastavení.
Pro stavební díl „strop“ bude proveden výpočet zahrnující kmitání. Pro stavební díl
„střecha“ jsou k dispozici pole pro zadání zatížení sněhem.
Každému podlaží budou přiřazeny prvky jako jsou nosníky, výměny, nosné trámy,
průvlaky, vaznice atd. Typ prvku určuje zda systémové koeficienty jako např. ksys
budou zohledněny nebo nikoliv. Typ prvku „nosník“ opět představuje standardní krokve
a standardní stropní nosníky.
OBSAH
7
2.1.1 Úroveň strop:
Jak bylo uvedeno, některé předvolby jsou zde již přednastaveny. Tato přednastavení
jako působení, vlivy, mezní deformace atd. můžete sami kontrolovat a nastavovat.
Změníte-li nastavení změní se šablona na „Vlastní“. Název podlaží si můžete zvolit sami (např. strop).
2.1.2 Úroveň střecha:
Jak již bylo uvedeno, některé předvolby jsou zde nastaveny. Tyto předvolby, jako účinky, deformace atd. vždy zkontrolujte, aby odpovídaly Vašemu zadání. Změňte nastavení
podle předvolby na „Vlastní“. Název podlaží si můžete zvolit sami (např. střecha).
OBSAH
2.2
8
Prvky
Jak je popsáno ve 2.1, můžete každé úrovni přiřadit vlastní prvky. Prvky jsou v programu zobrazeny vlevo nahoře ve stromové struktuře. Zde je možné zadat nebo změnit
pojmenování prvků.
Stromová struktura
Zadávání zleva doprava
2.2.1 Obrazovka „Rozpětí“
V této obrazovce máte možnost definovat podpory, sklon střechy a rozpětí. Pro systémy
o dvou a více polích klikněte na prázdnou buňku v místě rozpětí 1 a zadejte hodnotu,
pak klikněte na buňku v místě rozpětí 2 a tím aktivujete 2. pole kam zadejte rozpětí druhého pole nosníku. Identicky můžete dělat další pole.
OBSAH
9
Pokud chcete hodnotu rozpětí vymazat, musíte nejdříve kliknout do buňky a pak na červený křížek vpravo.
Ve spodní části obrazovky máte možnost nadefinovat prostupy nosníkem.
Když je nadefinován statický systém přejděte na obrazovku „Zatížení“.
2.2.2 Obrazovka „Zatížení“
Hodnoty zatížení lze převzít přímo z úrovně. Pole „Použít zatížení“ („Etagenlasten
anwenden“ / „Apply level loads“) pak svítí červeně.
OBSAH
10
Můžete také v systému definovat další zatížení. Buď zvolte typ zatížení v záhlaví programu nebo použijte „zelené plus „+“ v pravém horním okraji obrazovky.
Po zadání zatížení přejděte na „Výrobky“.
2.2.3 Obrazovka „Výrobky“ („Produkte“ / „Products“)
V obrazovce "Výrobky" můžete vybrat produkty, které mají být vypočteny. Nosníky
STEICOjoist se nachází v menu „I-nosníky“ („I-Träger“ / „I-Joist“), lepené vrstvené
dřevo LVL STEICOultralam R je v menu „Dřevěné materiály“ („Holzwerkstoffe“ /
„Eng.Wood Products“). Dále můžete zvolit výšku prvku a osovou vzdálenost prvků.
Pokud chcete spočítat dva prvky vedle sebe (vícedílné prvky) tak zaškrtněte zvolený
počet vpravo na obrazovce („Anz. Lagen“ /„ No. Plies“). Vlastní osovou vzdálenost
můžete nadefinovat vpravo dole v poli „Achs.hinzufügen „ / Add spacing“.
OBSAH
11
2.2.4 Obrazovka „Výsledky“
Na obrazovce jsou výsledky vybraných vypočtených prvků uvedeny v tabulce.
Im Bildschirm Ergebnisse werden die ausgewählten Elemente berechnet und in einer
Matrix angegeben.
Čísla v této tabulce poskytují informace o nejekonomičtější variantě. Číslo "1" je symbol pro nejhospodárnější řešení. Tato varianta se zobrazí na obrazovce v modrém poli.
Červeně zvýrazněná pole ukazují systémy, které nevyhoví a nejsou dostatečné. V tomto
případě by nosníky STEICO 60/300 v osové vzdálenosti 75 cm byly vhodné pro zvolený systém.
Die Zahlenwerte in dieser Matrix geben Information über die wirtschaftlichste Variante.
Der Zahlenwert „1“ steht für die wirtschaftlichste Lösung. Blau markiert ist jene Variante, welche am rechten Bildschirm angezeigt wird. Rot hinterlegte Felder zeigen Systeme, welche nicht ausreichend bemessen sind. In diesem Beispiel wäre der STEICOjoist SJ 60/300 Stegträger im Abstand von 75 cm am wirtschaftlichsten für das zuvor eingegebene System.
OBSAH
12
Na pravé straně jsou zobrazeny výsledky výpočtů a porovnány s požadovanými hodnotami. Zelená barva znamená vyhovující výsledek, který ukazuje, že zatížení nedosahuje
100% únosnosti.
Auf der rechten Seite werden die Berechnungsergebnisse dargestellt und mit den Anforderungswerten verglichen. Grün bedeutet, dass die Auslastung unterhalb von 100 %
liegt.
Schéma systému zobrazuje měřený průřez a poskytuje informace o tom, do jaké míry
se musí tlačená pásnice zajistit proti stranovému vybočení (klopení).
Das Systembild zeigt jetzt auch den bemessenen Querschnitt und gibt Information darüber, inwiefern ( do jaké míry / jak dalece) die auf Druck beanspruchten Stegträgergurte konstruktiv seitlich stabilisiert werden müssen.
OBSAH
3
13
Nová pozice a tisk
Je-li úroveň (pozice) nebo prvek úspěšně nadimenzována, zobrazí se za touto úrovní
(pozicí) zelená zaškrtávací značka. Tuto úroveň (pozici) lze kopírovat nebo odstranit.
V záhlaví se mohou nové pozice nově přepočítat a nechat vytisknout.
.
Download

STEICO Xpress - CZ_Handbuch Version 1 0