Aktuální daňové změny od 1.1.2015
Zítra, 31.12.2014, bude pod č. 360/2014 Sb. vyhlášena poslední novela zákona o DPH a pod č.
361/2014 Sb. také očekávané prováděcí nařízení k uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti.
Dovolujeme si Vás informovat o konečné podobě obou předpisů a o dalších novinkách v DPH jako je
např. nový tiskopis přiznání k DPH.
Dále si Vás dovolíme upozornit na rozšíření povinnosti elektronické komunikace od 1.1.2015 (v této
části je upozorněno i na nový formulář k přiznání k dani z příjmů právnických osob a na jeho novou
přílohu „Přehled transakcí mezi spojenými osobami“) a na informace daňové správy ke změnám
v oblasti daní z příjmů a dph.
K DPH
Důležitým důsledkem novely zákona o DPH č. 360/2014 Sb. je, že i v roce 2015 zůstává hranice
obratu pro povinnou registraci k DPH v částce 1 mil. Kč za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců
(novela ruší snížení na 750 tis. Kč, které mělo původně k 1.1.2015 nabýt účinnosti). Konečná podoba
novely 360/2014 Sb. byla schválena Poslaneckou sněmovnou až 22.12.2014, a to ve znění
pozměňovacích návrhů Senátu. Přijetí pozměňovacích návrhů Senátu znamená následující:
 nová pravidla pro osvobození převodu staveb a pozemků (obsažená v novém znění § 56 zákona o
DPH) se neuplatní od 1.1.2015 (jak se původně přepokládalo), ale až od 1.1.2016 (pro rok 2015
zůstávají tato pravidla nezměněna).
 na posunutí účinnosti nového znění § 56 z 1.1.2015 na 1.1.2016 navazují související legislativně
technické změny – nové znění § 56a pro osvobození nájmu nemovité věci nabude účinnosti také
až k 1.1.2016 a u dobrovolného zdanění převodu stavby či nemovitou věci dle nového znění § 56
odst. 5 se uplatní režim přenesení daňové povinnosti až od 1.1.2016 (na základě § 92d ve znění
obsaženém v novele 360/2014 Sb.; v roce 2014 řeší § 92d uplatnění režimu přenesení daňové
povinnosti u emisních povolenek – u nich bude v roce 2015 uplatňován režim přenesení daňové
povinnosti na základě § 92f, přílohy č. 6 a prováděcího nařízení vlády 361/2014 Sb., ustanovení §
92d je pro rok 2015 zrušeno a do zákona se vrátí k 1.1.2016 spolu s novým zněním § 56 pro
převody dle odst. 5 nového znění § 56). Dobrovolné zdanění převodu stavby či pozemku dle
stávajícího § 56 odst. 4, podle kterého se nakonec bude postupovat i v roce 2015, bude v roce
2015 ve standardním režimu (nikoli v režimu přenesení daňové povinnosti, jak se původně
předpokládalo).
 kontrolní hlášení, které novela zavádí od 1.1.2016, budou čtvrtletní plátci podávat čtvrtletně.
S ohledem na komplikace s přijímáním novely vláda nakonec schválila prováděcí nařízení
k uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti č. 361/2014 Sb. s účinností odloženou na 1.4.2015.
V období od 1.1. do 31.3.2015 se bude režim přenesení daňové povinnosti uplatňovat dle pravidel
shodných s pravidly platnými pro rok 2014. Na rozšíření použití režimu přenesení daňové povinnosti
tedy bude možné se připravit v průběhu prvého čtvrtletí.
U zboží a služeb uvedených v příloze č. 6 zákona o DPH se na základě § 92f (obě ustanovení vkládá do
zákona novela od 1.1.2015) uplatní režim přenesení daňové povinnosti v návaznosti na příslušné
prováděcí nařízení. Podle prováděcího nařízení č. 361/2014 Sb. se režim přenesení daňové
povinnosti uplatní takto:
 u emisních povolenek od 1.1.2015 (nejde o věcnou změnu, protože v roce 2014 se u
emisních povolenek režim přenesení daňové povinnosti uplatňoval na základě § 92d ZDPH)
 u vybraného zboží, pokud celková částka základu daně překročí 100 tis. Kč, od 1.4.2015
s výjimkou cukrové řepy, kde se uplatní až od 1.9.2015.
Vybraným zbožím, u kterého se nově od 1.4. popř. 1.9.2015 uplatní režim přenesení daňové
povinnosti, je:
 kukuřice a technické plodiny, včetně olejnatých semen (např. u máku, řepky olejky) a cukrové
řepy,
 kovy, včetně drahých kovů, s výjimkou těch, na které se vztahuje zvláštní režim podle § 90
ZDPH a na které se použije režim přenesení daňové povinnosti podle § 92c ZDPH (např.
ocelové ingoty a další hutnický materiál jako např. profily, trubky apod)
 mobilní telefony,
 integrované obvody, jako jsou mikroprocesory a centrální procesorové jednotky,
 přenosná zařízení pro automatizované zpracování dat (notebooky, tablety apod.),
 videoherní konzole.
Prováděcí nařízení okruh zboží podléhající režimu přenesení daňové povinnosti nepopisuje slovně,
ale odkazem na jednotlivé kódy nomenklatury celního sazebníku. Např. prvý okruh vybraného zboží
nařízení popisuje takto:
obiloviny a technické plodiny, včetně olejnatých semen a cukrové řepy, které jsou uvedeny pod kódy
nomenklatury celního sazebníku 1005, 1201, 1205, 1206 00, 1207 50, 1207 91, 1209 10 00 nebo 1212
91.
Dle nomenklatury celního sazebníku se za jednotlivými kódy např. u prvého okruhu vybraného zboží
(některé zemědělské plodiny) skrývá:
1005 Kukuřice (nepatří sem kukuřice cukrová),
1201 Boby sojové i drcené,
1205 Semena řepky nebo řepky olejky i drcená,
1206 00 Slunečnicová semena, též drcená,
1207 50 Hořčičná semena,
1207 91 Maková semena,
1209 10 00 Semena cukrové řepy,
1212 91 Řepa cukrová čerstvá, sušená, v prášku.
Složité bude uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti zejména u kovů. Podle přílohy č. 6 ZDPH
by se mělo jednat o dodání surových či polozpracovaných kovů, nařízení uvádí poměrně široký okruh
zboží z třídy XV nomenklatury celního sazebníku, kam však patří nejen kovy, ale i některé výrobky
z kovů (např. profily či trubky). Vhodnější je tedy zřejmě hovořit o hutním materiálu a vybraných
hutních výrobcích.
Text prováděcího nařízení se postupně vyvíjel. Nechcete-li čekat do zítřka na vyhlášení prováděcího
nařízení 361/2014 Sb., můžete se s ním seznámit zde. Prováděcí nařízení 361/2014 Sb. je také
součástí publikace „Daňové zákony v úplném znění k 1. 1. 2015 s přehledy změn“, kterou v těchto
dnech vydává nakladatelství Anag (více informací zde).
V konkrétním případě je třeba přesně za pomoci nomenklatury celního sazebníku určit, zda se na
dané zboží dle prováděcího nařízení režim přenesení daňové povinnosti (od 1.4.2015) vztahuje či
nikoli. Kombinovaná nomenklatura, ve znění pro rok 2015 je dostupná zde (NEK č. 1101 – 2014) - na
uvedené stránce jsou dostupné též vysvětlivky ke Kombinované nomenklatuře z roku 2011 a
následné doplňky těchto vysvětlivek.
Sazbovou novelou č. 262/2014 Sb., byla zavedena druhá snížená sazba daně ve výši 10 % pro
(zjednodušeně řečeno) nezbytně nutnou dětskou výživu, léky a knihy. Materiál s příslušnými výňatky
z důvodové zprávy k novele č. 262/2014 Sb. je dostupný zde.
V daňovém přiznání k DPH, které dozná pro rok 2015 především formálních změn, bude druhá
snížená sazba daně (ve výši 10 %) vykazována společně s první sníženou sazbou daně (ve výši 15 %)
– např. v případě uskutečněných zdanitelných plnění na řádku 2, v případě přijatých zdanitelných
plnění na řádku 41 atd.
Součástí novely zákona o DPH č. 360/2014 Sb. je rozšíření přílohy č. 3a, tj. okruhu zboží v druhé
snížené sazbě daně 10 %, a to o:
Kód nomenklatury celního
sazebníku
Název zboží
0801, 1101 až 1106, 1201, 1204, Mlýnské výrobky, a to:
1206 až 1208, 1212, 1214, 2004, - z obilovin, které jsou uvedeny pod kódy nomenklatury celního
2005
sazebníku v kapitole 10
- z výrobků, které jsou uvedeny pod kódy nomenklatury celního
sazebníku v kapitolách 8 a 12
- z brambor
- ze sušených luštěnin čísla 0713, ze sága nebo z kořenů nebo hlíz
čísla 0714 nebo z výrobků kapitoly 8.
- Směsi těchto mlýnských výrobků.
1107 až 1109, 1903, 3505
- Slad, škroby, pšeničný lepek a směsi těchto výrobků.
1806, 1901, 2004, 2005, 2103,
2106
- Upravené mlýnské výrobky a připravené směsi k přípravě
potravin pro osoby s nesnášenlivostí lepku.
Pro uplatnění snížené sazby daně ve výši 10 % nestačí zařazení do příslušného kódu nomenklatury
celního sazebního a dodržení příslušného názvu (např. pšeničná mouka jako mlýnský výrobek v kódu
1101 00 z obiloviny uvedené v kódu 10), ale veškeré výše uvedené zboží musí splňovat ještě tuto
podmínku:
„Mlýnské výrobky a směsi těchto mlýnských výrobků, slad, škroby, pšeničný lepek a směsi těchto
výrobků, upravené mlýnské výrobky a připravené směsi k přípravě potravin pro osoby
s nesnášenlivostí lepku musí splňovat požadavky na složení potravin pro osoby s nesnášenlivostí lepku
definované v nařízení Komise (ES) č. 41/2009 ze dne 20. ledna 2009 o složení a označování potravin
vhodných pro osoby s nesnášenlivostí lepku.“
Rozšíření uplatnění 10% sazby daně novelou 360/2014 Sb. se tedy skutečně týká jen výrobků pro
bezlepkovou dietu.
Potěšující informací je, že struktura daňového přiznání k DPH se pro rok 2015 nijak nemění. Nový
tiskopis vzor č. 19 je dostupný zde, nové pokyny k daňovému přiznání jsou dostupné zde. Změny ve
formuláři jsou formálního charakteru:
 v záhlaví je pamatováno na rozšíření okruhu osob identifikovaných k dani (nejen dle § 6g až 6i,
ale dle 6g až 6l),
 kolonka „přiznání sestavil“ je nahrazena kolonkou „kontaktní osoba“,
 na řádku 62 se uvádí daňová povinnost nejen podle § 108 odst. 1 písm. i), ale i podle nového
písm. j).
Nové pokyny k vyplnění daňového přiznání pamatují např. na přiznávání plnění ve zvláštním režimu
jednoho správního místa (budou přiznávána na řádku 26).
Pokud plátce nebude uskutečňovat plnění ve zvláštním režimu jednoho správního místa, nemělo by u
něho docházet ve vztahu k výstupu do nového formuláře DPH k nutnosti nového nastavování
účetních programů (s výjimkou případného doplnění okruhu plnění ve snížené sazbě daně o plnění
v druhé snížené sazbě 10 %). Pokud plátce (či osoba identifikovaná k dani) uskuteční v roce 2015
plnění, u kterého může být uplatněn zvláštní režim jednoho správního místa (poskytne službu
uvedenou v § 10i, např. poskytne konečnému spotřebiteli z jiného členského státu elektronicky
poskytovanou službu), může se do tohoto režimu přihlásit ve smyslu § 110l odst. 2 dodatečně
(nejpozději do 10 dnů od uplynutí příslušného měsíce).
Nově se od 1.1.2015 za závažné porušení povinností plátců považuje např. i neuvádění skutečného
sídla v přihlášce k registraci a pokud by plátce skutečné sídlo nedoplnil ani dodatečně, mohlo by se
jednat o důvod k zahájení řízení o nespolehlivosti plátce. Finanční správa se na tento problém
evidentně připravuje – nová přihláška k registraci k dph (formulář je dostupný zde) obsahuje nejen
údaj o sídle ve smyslu § 13 odst. 1 daňového řádu (např. sídlo obchodní korporace zapsané
v obchodním rejstříku), ale také údaj o skutečném sídle dle § 4 odst. 1 písm. j) zákona o DPH (adresa
místa vedení, kterým se rozumí místo, kde jsou přijímána zásadní rozhodnutí týkající se řízení osoby
povinné k dani, popřípadě místo, kde se schází její vedení). Na novém formuláři DPH je u kolonky
sídla doplněno, že jde o sídlo ve smyslu daňového řádu.
Elektronická komunikace od 1.1.2015
Daňový řád v § 72 odst. 1 stanovuje povinnost podávat na předepsaných tiskopisech tato podání:
 přihlášku k registraci
 oznámení o změně registračních údajů
 řádná či dodatečná daňová tvrzení (tj. daňová přiznání, hlášení a vyúčtování).
S účinností od 1.1.2015 se uvedená úprava doplňuje o odst. 5 - má-li daňový subjekt nebo jeho
zástupce zpřístupněnu datovou schránku nebo má zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku
ověřenou auditorem, je povinen výše uvedená formulářová podání učinit pouze elektronicky datovou zprávou.
Daňový řád výslovně neříká, že uvedená formulářová podání je nutné učinit plně elektronicky, ale:
pouze datovou zprávou ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně odeslanou způsobem
uvedeným v § 71 odst. 1.
V § 71 odst. 1 je stanoveno, že podání lze učinit datovou zprávou:
a) podepsanou uznávaným elektronickým podpisem,
b) odeslanou prostřednictvím datové schránky, nebo
c) s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky.
Subjekt se zpřístupněnou datovou schránkou tedy nemusí uvedená formulářová podání odesílat
prostřednictvím datové schránky (pochopitelně tak učinit může), ale také prostřednictvím aplikace
Elektronická podání pro finanční správu „EPO“ (dostupno zde), a to „podepsané“ elektronickým
podpisem či heslem pro přístup do datové schránky (tedy s ověřenou identitou podatele způsobem,
kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky).
Problematické se zdá být podání prostřednictvím uskutečněné prostřednictvím aplikace EPO, avšak
„nepodepsané“ a následně do 5 dnů písemně potvrzené dle § 71 odst. 3 daňového řádu. Takto
potvrzené podání je vůči správci daně účinné a proto by mělo mít dle mého názoru stejné účinky jako
podání potvrzené způsobem uvedeným v § 71 odst. 1 daňového řádu; nové ustanovení § 72 odst. 4
nehovoří o způsobu potvrzení datové zprávy, ale o způsobu odeslání. Bohužel však v informaci
k povinné elektronické komunikaci od 1.1.2015 (dostupná zde) finanční správa tento postup neuvádí
a zatím se jeví jako sporný a zatím jej nelze doporučovat.
Povinnost elektronického podávání předepsaných formulářových podání je záležitostí procesní
povahy a vztahuje se tedy na formulářová podání podávaná od 1.1.2015 - např. i na podání řádného
daňového přiznání k dani silniční za rok 2014.
Elektronicky bude nutné podávat také přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2014. Ve
formuláři nového přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2014 (vzor č. 25) a v pokynech
k tomuto formuláři je na povinnou elektronickou formu pamatováno a pokud jde o účetní závěrku,
tak standardně bude podávána ve formě předepsané e-přílohy („Vybrané údaje z Rozvahy“, „Vybrané
údaje z Výkazu zisku a ztráty“, popřípadě „Vybrané údaje z Přehledu o změnách vlastního kapitálu“) a
příloha k účetní závěrce bude podávána jako samostatná příloha např. v pdf podobě. Nové formuláře
k přiznání k dani z příjmů právnických osob jsou dostupné zde, a to včetně nové přílohy 25 5404/E
„Přehled transakcí se spojenými osobami“, která bude povinnou součástí daňového přiznání
v případech uvedených v pokynech k této příloze.
Aktuální informace daňové správy zejména k daním z příjmů a DPH
Daňová správa:
 dne 10.12.2014 (aktualizováno 19.12.2014) zveřejnila Přehled nejdůležitějších změn pro občany
v gesci MF pro rok 2015 (dostupno zde)
 dne 16.12.2014 se vyjádřila k nejdůležitějším změnám v daních z příjmů - dostupno zde. Na
uvedeném místě byla zveřejněna např. i informace k promíjení příslušenství daně od 1.1.2015.
 dne 22.12.2014 zveřejnila přehled hlavních změn v DPH – dostupno zde.
Pěkné závěrečné dny letošního roku a vše dobré do roku příštího přejí
Ingrid a Pavel Běhounkovi
30.12.2014
INFORMACE O AKTUÁLNÍCH PŘEDNÁŠKÁCH VĚNOVANÝCH DAŇOVÝM ZMĚNÁM (POŘÁDÁME TÉŽ
V BRNĚ A VE ZLÍNĚ) NALEZNETE ZDE.
Download

Aktuální daňové změny od 1.1.2015 Zítra, 31.12.2014, bude pod č