POKYNY PRO ODESÍLATELE ZÁSILEK
Obnovení přepravy zásilek podléhajících celnímu řízení do Moskvy.
Služba dostupná pouze pro zásilky určené pro právnické osoby – firmy v
Rusku. Není určena pro zásilky určené fyzickým osobám.
Kontrolní opatření, zavedená ruskými celními orgány, kvůli ověření dokumentů nutných
pro dovoz zboží, vedla k závažným zpožděním v celním odbavení zásilek. Z těchto
důvodů bylo nutné přerušit příjem zásilek do oblasti Moskvy. V tuto chvíli jsme zavedli
následující střednědobá opatření za účelem omezení dopadů na DHL zákazníky a také
kvůli omezení rizika nesplnění celních podmínek. Díky těmto opatřením je možné obnovit
poskytování služeb pro zákazníky odesílající zásilky podléhající celnímu řízení do
Moskvy.
Co je nutné zajistit?
-
zavedení přísné kontroly zaměřené na kvalitu poskytovaných dokladů k zásilce v
místě odeslání a teprve takto zkontrolované doklady předáme k celním
procedurám importérovi
-
budeme přijímat pouze zásilky, které zcela splňují přísné požadavky
-
budeme přijímat pouze zásilky do Ruska, které jsou adresovány firmám,
nebudeme přijímat žádné zásilky adresované soukromým osobám
-
budeme přijímat pouze zásilky s hodnotou odpovídající skutečné hodnotě zboží,
která je doložena přiloženými doklady
Tento dokument řeší požadavky na:
-
komerční zásilky
-
zásilky zasílané v rámci firmy
-
zásilky nepatrného hospodářského významu (vzorky neurčené pro prodej do
hodnoty 1.000 $ včetně nákladů na přepravu)
Page 1/5
1. Obchodní zásilky (určené k prodeji)
Odesilatel musí poskytnout:
Originál faktury
Faktura nesmí obsahovat žádné zkratky.
Faktura musí obsahovat následující informace:
•
úplný detailní popis zboží a účel použití
•
materiál / model / Part Number / Položku / Technické specifikace / chemické
složení
•
obchodní značku / jméno výrobce tak jak je uvedeno na štítku výrobků
•
zemi původu
•
jméno výrobce
•
čistá váha každé položky na faktuře
•
počet kusů
•
počet balení/balíků
•
jednotkovou cenu (nutné uvést měnu)
•
celkovou cenu (nutné uvést měnu)
•
číslo a datum (kupní) smlouvy
•
číslo a datum vydání faktury
•
adresu sídla obou stran (prodávajícího a kupujícího) odpovídající zápisu do
rejstříku
•
DIČ příjemce
•
Doručovací adresu příjemce
•
Telefonní číslo a kontaktní osobu příjemce
•
Náklady na pojištění (u Incoterms CIP a CIF)
•
Celková váha
•
Harmonizovanou položku sazebníku (HS code) pro každou položku – prvních
6 číslic je dostatečných
•
Podpis prodávajícího
•
Razítko prodávajícího
•
Dodací podmínky (Incoterms)
•
Platební podmínky odpovídající smlouvě
Page 2/5
Kopie pojistky s vyznačenou pojistnou částkou (pro Incoterms CIP a CIF), pokud je
pojištění součástí smlouvy/přepravních podmínek.
Ceník potvrzený prodávajícím
Kopie VDD - vývozního doprovodného dokladu (pokud je v zemi vývozu vyžadován)
Povolení pokud je vyžadováno z titulu sazebního zařazení (HS code) (například
pokud vyvážené léky podléhají exportní licenci nebo podobnému povolení vývozu)
Dodací podmínku (Incoterms) DDP není možné použít
Váš obchodní partner v Rusku (příjemce) musí poskytnout:
•
Dokumenty o firmě (výpis z Obchodního rejstříku apod.)
•
Kupní smlouvu
•
Podepsanou smlouvu o zastupování v celním řízení, pokud je zastupování využito
•
Passport of Import Deal (speciální dokument vydaný bankou kupujícího kvůli
kontrole měny)
•
Překlad faktury
•
Povolení vydané ruskými úřady (např. Dovozní povolení apod.) pokud to je
vyžadováno z titulu sazebního zařazení (HS code)
•
Celní poplatky, cla a daně splatné v souvislosti s ruskou celní legislativou a
poplatky za vyclení pokud je k zatupování v celním řízení využita třetí strana.
2. Zásilky zasílané v rámci firmy
V případě, že firmy jsou ve vzájemném spojení (Odesilatel a příjemce mají stejné jméno
a/nebo patří do stejné skupiny firem) musí příjemce poskytnout ceník na stejné zboží, ale
určené pro volný trh aby dokázal, že vzájemný vztah odběratele a příjemce neovlivnil
hodnotu transakce.
Všechny podmínky uvedené v oddíle 1. pro fakturu platí i pro tento oddíl.
Page 3/5
3. Požadavky pro zásilky nepatrného hospodářského významu
(Neurčené pro prodej; hodnota zásilky je maximálně 1.000 $ včetně přepravních nákladů)
Odesilatel musí poskytnout:
Proforma fakturu
Proforma faktura musí obsahovat následující informace:
•
úplný detailní popis zboží a účel použití
•
materiál / model / Part Number / Položku / Technické specifikace / chemické
složení
•
obchodní značku / jméno výrobce tak jak je uvedeno na štítku výrobků
•
zemi původu
•
jméno výrobce
•
čistá váha každé položky na faktuře
•
počet kusů
•
počet balení/balíků
•
jednotkovou cenu (nutné uvést měnu)
•
celkovou cenu (nutné uvést měnu)
•
číslo a datum vydání proforma faktury
•
adresu sídla obou stran (prodávajícího a kupujícího) odpovídající zápisu do
rejstříku
•
Doručovací adresu příjemce
•
DIČ příjemce
•
Telefonní číslo a kontaktní osobu příjemce
•
Celková váha
•
Harmonizovanou položku sazebníku (HS code) pro každou položku
•
Náklady na pojištění, pokud je zásilka pojištěna
•
Náklady na přepravu, pokud je přepravné hrazené odesilatelem
•
Podpis prodávajícího
•
Razítko prodávajícího
•
Důvod proč je zboží dodáváno bezplatně (vzorky na testování, dárky apod.)
Page 4/5
Kopie pojistky s vyznačenou pojistnou částkou, pokud je zásilka pojištěna
Jeden z následujících dokladů prokazující hodnotu:
•
ceník (včetně výtisku z Internetu)
•
stvrzenka
•
kopie VDD – vývozního doprovodného dokladu, pokud je vyžadována v zemi
vývozu
•
katalogy
Povolení pokud je vyžadováno z titulu sazebního zařazení (HS code) (například
pokud vyvážené léky podléhají exportní licenci nebo podobnému povolení vývozu)
Váš obchodní partner v Rusku (příjemce) musí poskytnout:
•
Dokumenty o firmě (výpis z Obchodního rejstříku apod.)
•
Překlad proforma faktury
•
Povolení vydané ruskými úřady (např. Dovozní povolení apod.) pokud to je
vyžadováno z titulu sazebního zařazení (HS code)
•
Celní poplatky, cla a daně splatné v souvislosti s ruskou celní legislativou a
poplatky za vyclení pokud je k zatupování v celním řízení využita třetí strana.
Doporučujeme kontaktovat a odsouhlasit si s příjemcem ještě před odesláním zboží do
Ruska, zda je příjemce schopen poskytnout Ruské celní správě a zástupci v celním řízení
všechny informace a dokumenty zmíněné v textu v sekcích “Váš obchodní partner v
Rusku (příjemce) musí poskytnout”.
Page 5/5
Download

Exportní a Importní pravidla – Rusko