Knjige
Redni broj
1
2
3
4
5
6
7
8a
8b
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Autor
Naslov
Djukan Minjević (Privredna Zlatni krug
komora Srbije)
Tanja Miščević
ABC AbouteEuropean Union
A.B. Čelkostkin, Z.L. Ickovič, L.G. Pliskin, N.S. Rabmani, Avtomatičeskoe operativnoe upravlenie V.N. Černjišev, V.L. Volkov, proizvodstvenimi procesami
V.M. Čadeev
Izdavački savet Instituta za Agroekonomika
ekonomiku poljoprivrede i sociologiju sela
Fridrih Engels
Anti-­‐Duhring
Branislav Nušić
Sabrana dela
Dimitrije Boarov
Apostoli srpskih finansija
Grupa autora
Audit v Rossii
Aleksandra Branković, Dejan Analiza faktora konkurentnosti privrede Srbije i Crne Gajić, Aleksandra Jovanović, Gore
Kosovka Ognjenović
Fridrih Niče
Antihrist
Analiza različitih uticajnih faktora i uslova u oblasti Mihailo Lasica
rudarstva
V.V. Pankov
Analiz i ocenka sostornih biznisa
Zaga Pešić -­‐ Golubović
Antropologija kao društvena nauka
T.R.G. Bingham
Banking and monetary policy
Miodrag Bejatović
Berze i berzansko poslovanje
Aleksandar Bajt
Alternativna ekonomska politika
Stopanska akademija Biznis upravljanja
"D.A.Cenov"
Stanko Radmilović
Banke i planiranje
Godina Izdanja
Jezik
Uža oblast
Tip 1999
Srpski
Ostalo
Izveštaj
2002
Engleski
Opšte pravo
Komentar
1965
Ruski
Menadžment
Udžbenik
2000
Srpski
Ostalo
Zbornik
1936
1997
2006
Hrvatski
Srpski
Srpski
Ruski
Ostalo
Ostalo
Makroekonomija
Menadžment
Monografija
Ostalo
Monografija
Udžbenik
2003
Srpski
Ostalo
Priručnik
1982
Srpski
Ostalo
Monografija
1999
Srpski
Ostalo
Priručnik
2003
1967
1985
2008
1986
Ruski
Srpski
Engleski
Srpski
Hrvatski
Menadžment
Ostalo
Makroekonomija
Berzansko poslovanje
Makroekonomija
Izveštaj
Monografija
Udžbenik
Udžbenik
Monografija
2002
Ruski
Menadžment
Udžbenik
1979
Srpski
Izveštaj
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Redakcioni odbor Jugoslovenskog udruženja računovođa
A. Danilevski
Redakcioni odbor R. Adams
Audit
Redakcija Večernjih novosti
Milorad Bejatović
Slobodan Perović Richard Reisch i Josef Klemens Kreibig
Udruženje banaka Srbije
Udruženje banaka Srbije
Udruženje banaka Srbije
Preduzeće za finansijske ekspertize "Fineks"
Dragoslav Slović
Fridrih Niče
Henri Dejvid Toro
Joe Cappo
Grupa autora
Nikola Čubra
Akademija nauka SSSR-­‐a
Bilten
2000
Srpski
Računovodstvo
Izveštaj
Obšii audit b boprasah i ozvetah
Audit v Rossii
Osnovi audita
A.D. Šermet, V.P. Suic
Broz kratko jasno
Berze i finansijska tržišta
Besede sa kopaonika
1995
1994
1995
1995
2003
2007
2003
Ruski
Ruski
Ruski
Ruski
Srpski
Srpski
Srpski
Revizija
Revizija
Revizija
revizija
Istorija
Berzansko poslovanje
Ostalo
Ostalo
Udžbenik
Udžbenik
Udžbenik
Monografija
Udžbenik
Sabrana dela
Bilanz und Steuer (Bilans i porez)
1914
Nemački
Računovodstvo
Udžbenik
Bankarstvo 11-­‐12
Bankarstvo 1-­‐2
Bankarstvo 3-­‐4
2010
2009
2009
Srpski
Srpski
Srpski
Bankarstvo
Bankarstvo
Bankarstvo
Časopis
Časopis
Časopis
Akcionarstvo 3/95
1995
Srpski
Berzansko poslovanje
Časopis
Enciklopedija Britanika A -­‐ B
Enciklopedija Britanika V -­‐ D
Enciklopedija Britanika E -­‐ I
Enciklopedija Britanika J -­‐ L
Enciklopedija Britanika L -­‐ M
Enciklopedija Britanika M -­‐ P
Enciklopedija Britanika P -­‐ R
Enciklopedija Britanika S
Enciklopedija Britanika T -­‐ F
Enciklopedija Britanika F -­‐ Š
Dinamička analiza bilansa
Vesela nauka
Valden o građanskoj neposlušnosti
Budućnost oglašavanja
Voćarstvo
Vojska i razbijanje Jugoslavije
Vzaimodeistvie kultur vostoka i zapada
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2003
1984
1997
2003
1996
1997
1987
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Ruski
Ostalo
Ostalo
Ostalo
Ostalo
Ostalo
Ostalo
Ostalo
Ostalo
Ostalo
Ostalo
Revizija
Ostalo
Ostalo
Ostalo
Ostalo
Istorija
Ostalo
Ostalo
Ostalo
Ostalo
Ostalo
Ostalo
Ostalo
Ostalo
Ostalo
Ostalo
Ostalo
Monografija
Monografija
Monografija
Monografija
Udžbenik
Monografija
Ostalo
48
Mirjan Milovanović Windows 95 novi polged kroz prozor
1995
Srpski
Ostalo
49
Preduzeće za finansijske ekspertize "Fineks"
Akcionarstvo 2/95
1995
Srpski
Berzansko poslovanje
Slobodan Slović, 50 Borisav Knežević, Sreten Jovičević, Predrag Romić Diskontne tablice
1989
Srpski
Računovodstvo
51
Anton Bilimović
Diferencijalni račun i njegove primene
1961
Srpski
Ostalo
52
Edita Stojić -­‐ Karanović
Dunav reka saradnje
2005
Srpski
Ostalo
53
Vladeta Jerotić
Darovi naših rođaka
1997
Srpski
Ostalo
Dick 54
H. Brandon, Arnold D. Palley, A. Michael Data Op rrocessing eilly
management -­‐ methods and standards 1975
Engleski
Menadžment
55
Ante Novak
Grafička analiza odnosa
1967
Srpski
Ostalo
56Univerzitet "Kirilo i Metodije" ,Godišnik Skoplje na institutu za sociološka i političko pravna istraživanja1990
Srpski
Ostalo
57
Fridrih Niče
Genealogija morala
1983
Srpski
Ostalo
58
Agneš Heler
Vrednosti i potrebe
1981
Srpski
Ostalo
59
Morishima Catephores
Vrijednost, eksploatacija i rast
1985
Hrvatski Ekonomika preduzeća
60 Samostalni Vodič ksroz indikat privatizaciju, metalaca kSolektivno rbije
pregovara i neke od preporuka i konvencija medjunarodne 2003 organizacije Srpski rada Makroekonomija
61
Petar Bojović
Poslovne finansije
2006
Srpski
Bankarstvo
62
Dragoslav Slović
Finansijska matematika
2009
Srpski
Ostalo
63
Dejan Erić, Petar Bojović
Menadžment hartijama od vrednosti
2005
Srpski
Menadžment
64
Grupa autora
Veliki pravni priručnik 1
1977
Srpski
Pravo 65
Grupa autora
Veliki pravni priručnik 2
1977
Srpski
Pravo 66
Preduzeće za finansijske ekspertize "Fineks"
Akcionarstvo 7/96
1996
Srpski
Berzansko poslovanje
67
The new testament
Engleski
Ostalo
68
Commision off the European communities
Hamonization of company law in the European community 1990
Engleski
Pravo 69
Radivoj Tepšić
Obrtna sredstva
1974
Hrvatski Ekonomika preduzeća
70
Zakon o obligacionim odnosim
1994
Srpski
Pravo 71
Predrag Trifunović
Banke -­‐ organizacija poslovanje i politika
1980
Srpski
Bankarstvo
72
Dragan Krasulja
Poslovne finansije
1982
Srpski
Bankarstvo
73
Jovan Rodić i Milovan Filipović
Procena vrednosti preduzeća
2010
Srpski
Revizija
74
V.V. Pankov
Institucionalljnar teorir buhgalterskogo učetaiaudita
2011
Ruski
Ostalo
75
F. I. Karpelevič, L.E. Sadobvskii
Linearna algebra i linearno programiranje
1967
Ruski
Ostalo
76 Verner Vajdenfeld i Volfgang Vesels
Evropa od A do Š
2003
Srpski
Ostalo
77
Savez ekonomista JugoslavijeUnutrašnja i spoljna reintegracija jugoslovenske privrede 2000
Srpski Organizaciono ponašanje
78
Savez ekonomista Srbije
Ekonomska misao
1998
Srpski
Makroekonomija
79
Društvo ekonomista Beograda
Ekonomski vidici
1998
Srpski
Makroekonomija
80
Ratko Nenadović, Luka Filipović
Elementerna matematika
Srpski
Ostalo
Momčilo 81 Marković, Radmilo Simić, Miomir Todorović
Elektronsko poslovanje
2003
Srpski
Ostalo
Ostalo
Časopis
Priručnik
Udžbenik
Monografija
Monografija
Udžbenik
Ostalo
Izveštaj
Monografija
Monografija
Monografija
Priručnik
Udžbenik
Udžbenik
Udžbenik
Priručnik
Priručnik
Časopis
Ostalo
Udžbenik
Udžbenik
Ostalo
Monografija
Monografija
Monografija
Monografija
Udžbenik
Priručnik
Izveštaj
Časopis
Časopis
Udžbenik
Udžbenik
82
Borislav Knežević Starogradske pesme
2008
Srpski
83
Slobodan Komazec Društveni kapital, financiranje reprodukcije i ekonomska stabilnost
1984
Hrvatski
84
Dragan Vlahović
Demokratska pljačka Srbije
2005
Srpski
85 Kopaonička Škola prirodnog prava Deklaracija Kopaoničke Škole prirodnog prava
2002
Srpski
86
Zvonimir Jelinović
Ekonomika prometa
1972
Hrvatski
87
Dejan Erić
Finansijska tržišta i instrumenti
2003
Srpski
88
Radomir Busarac i saradnici
Zakon o preduzećima kroz pitanja i odgovore
1997
Srpski
89
Dragoslav Slović
Zakon o preduzećima sa ekonomskim komentarom
1996
Srpski
90
Dragoslav Slović
Zakon o stečajnom postupku sa komentarom
2004
Srpski
91
Jovan Trifunoski
Zaboravljeni starobalkanci
1994
Srpski
92
Ernst Bloh
Experimentum mundi
1980
Srpski
93
Ivo Andrić
Ex ponto, nemiri
1998
Srpski
94
Ekonomski institut Zagreb
Ekonomske studije
1962
Hrvatski
95
Dimitrije Mišić
Ekonomika industrije
1957
Srpski
96
Branislav Šoškić
Ekonomska misao i ekonomska politika
1978
Srpski
97
Živko Kostić, Miroslav Milojević
Ekonomika preduzeća
1998
Srpski
98
Djordje M. Pavlović
Ekonomika biznisa
2007
Srpski
Redakcioni 99
odbor Ekonomskog fakulteta u Nišu
Ekonomske teme
2006
Srpski
100
Savez ekonomista Srbije
Ekonomika preduzeća
1997
Srpski
101
Zvonimir Jelinović
Ekonomika saobraćaja
1968
Srpski
102
Janez Stanovnik
Ekonomske disproporcije u svetu
1964
Srpski
103
Akademija nauka SSSR-­‐a
Ekonomičeska ocenka zemli
1970
Ruski
104
Grupa autora
Zbornik društveno-­‐humanističkih nauka
2003
Srpski
105
Imanuel Kant
Zasnivanje metafizike morala
1981
Srpski
106
Živorad Stevanović
Zajednički prihoc, zajednički dohodak i zajednički žiro račun u radnim organizacijama
1985
Srpski
107
Johan Gotlib Fihte
Zatvorena trgovačka država
1979
Srpski
108
Radomir Busarac
Zakon o preduzećima sa komentarom
1989
Srpski
109
Zakon o preduzećima
1996
Srpski
110
Fransoa Peru
Za filozofiju novog razvoja
1986
Srpski
111
Zakon o udruženom radu 1976
Srpski
112
Zakon o narodnoj banci Jugoslavije
1993
Srpski
113
Zakon o bankama i drugim finansijskim organizacijama 1993
Srpski
114
J. B. Heaton
Prepositions and adveribal particles
1972
Engleski
115
Anthonz Chandor
Engleski
The Penguin Dictionarz of computers
Ostalo
Sabrana dela
Makroekonomija
Monografija
Ostalo
Monografija
Opšte pravo
Izveštaj
Ekonomika preduzeća
Udžbenik
Makroekonomija
Udžbenik
Opšte pravo
Ostalo
Opšte pravo
Ostalo
Opšte pravo
Ostalo
Monografija
Istorija
Ostalo
Monografija
Ostalo
Monografija
Makroekonomija
Udžbenik
Ekonomika preduzeća
Udžbenik
Makroekonomija
Udžbenik
Ekonomika preduzeća
Udžbenik
Ekonomika preduzeća
Udžbenik
Makroekonomija
Izveštaj
Ekonomika preduzeća
Časopis
Ekonomika preduzeća
Udžbenik
Makroekonomija
Monografija
Makroekonomija
Monografija
Ostalo
Sabrana dela
Ostalo
Monografija
Makroekonomija
Monografija
Ostalo
Ostalo
Ekonomika preduzeća
Ostalo
Ekonomika preduzeća
Ostalo
Ostalo
Ostalo
Opšte pravo
Ostalo
Opšte pravo
Ostalo
Opšte pravo
Ostalo
Ostalo
Ostalo
Ostalo
Ostalo
116
Živan Nikolić
Ekonomika preduzeća
2007
Srpski
117
Mirjana Radosavljević
English in foreign trade and banking
1989
Engleski
118
Zbirka republičkih i saveznih propisa o akcizama i porezu na promet
2000
Srpski
119
Ekonomski fakultet Podgorica
Zbornik radova
1995
Srpski
120
Dragoslav Slović
Logika pravde i prava
2009
Srpski
121 Momčilo Marković, Radmilo simić Informacioni sistem banke
2004
Srpski
122
Richard Pomfret
International trade
1993
Engleski
123
Drago Buvač
Japan anatomija uspjeha
1982
Hrvatski
124
Slobodan Komazec Izazovi budućnosti
1989
Hrvatski
125
Radenko Stanić Zemlja božja -­‐ vera težačka
2001
Srpski
Redakcioni 126
odbor Pravnog fakulteta u Novom Sadu
Zbornik radova
1970
Srpski
Redakcioni 127
odbor Pravnog fakulteta u Novom Sadu
Zbornik radova
1971
Srpski
128
Preduzeće za finansijske ekspertize Zbirka propisa "Fineks"
o transformaciji društvenih preduzeća (otkup i dokapitalizacija)
1995
Srpski
129
Preduzeće za finansijske ekspertize Zbirka "Fineks"
propisa o revalorizaciji društvenog kapitala i deonica 1996
Srpski
130
Preduzeće za finansijske ekspertize Zbirka propisa "Fineks"
o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata
2003
Srpski
131
Borislav Knežević Primena kontnog okvira
1997
Srpski
132
Tomas R. Prins
Informacioni sistemi za organizovanje planiranja i kontrole 1978
Srpski
133
Dragomir Vojnić
Investicije i ekonomski razvoj
1970
Srpski
134
Dimitri Germidis et Charles -­‐ Albert International Michalet banks and financial markets in developing countries
1984
Engleski
135
International trade in services banking
1984
Engleski
136 Antoine Basile et Dimitri Germidis
Investing in free export processing zones
1984
Engleski
137
Dragoslav Avramović Pobeda nad inflacijom 1994
1998
Srpski
138
Mihailo Djurić
Izazov nihilizma -­‐ iskustvo razlike
1997
Srpski
Visoka 139škola za računovodstvo i berzansko poslovanje Konformne kamate 12/2008
2008
Srpski
Visoka 140škola za računovodstvo i berzansko poslovanje Konformne kamate 2/2009
2009
Srpski
Visoka 141škola za računovodstvo i berzansko poslovanje Konformne kamate 5/2009
2009
Srpski
Visoka 142škola za računovodstvo i berzansko poslovanje Konformne kamate 1/2009
2009
Srpski
Visoka 143škola za računovodstvo i berzansko poslovanje Konformne kamate 1/2008
2008
Srpski
Visoka 144škola za računovodstvo i berzansko poslovanje Konformne kamate 7/2008
2008
Srpski
145
Dragoslav Janković
Istorija države i prava feudalne Srbije
1956
Srpski
146
Stivn Edelston Tulmni
Istraživanje o mestu razuma u etici
1970
Srpski
147 Savez računovodja Izazovi i revizora poslovno-­‐finansijskog Srbije
izveštavanja u funkciji menadžmenta preduzeća 2007i banakaSrpski
148
Institut društvenih nauka Integrativni i dezintegrativni procesi u zemljama tranzicije 1998
Srpski
149
Ivan Rangelov
Praktična primena kontnog plana
1991
Srpski
Ekonomika preduzeća
Udžbenik
Bankarstvo
Ostalo
Opšte pravo
Ostalo
Opšte pravo
Ostalo
Opšte pravo
Monografija
Bankarstvo
Udžbenik
Bankarstvo
Monografija
Ostalo
Monografija
Makroekonomija
Monografija
Ostalo
Ostalo
Opšte pravo
Sabrana dela
Opšte pravo
Sabrana dela
Opšte pravo
Ostalo
Opšte pravo
Ostalo
Opšte pravo
Ostalo
Računovodstvo
Priručnik
Ostalo
Udžbenik
Menadžment
Monografija
Bankarstvo
Monografija
Bankarstvo
Monografija
Berzansko poslovanje Monografija
Makroekonomija
Monografija
Ostalo
Ostalo
Računovodstvo
Ostalo
Računovodstvo
Ostalo
Računovodstvo
Ostalo
Računovodstvo
Ostalo
Računovodstvo
Ostalo
Računovodstvo
Ostalo
Istorija
Monografija
Ostalo
Monografija
Menadžment
Izveštaj
Makroekonomija
Sabrana dela
Računovodstvo
Priručnik
150
Valtazar Bogišić
Klasici jugoslovenskog prava
1986
151
Dragoslav Slović
Klizna skala i obračun investicija
1991
152
Preduzeće za finansijske ekspertize "Fineks" Kako saradjivati sa privredom Rusije
1994
153 Savez računovodja i revizora SrbijeIFAC-­‐ov Etički kodeks za profesionalne računovodje
2002
154
Kosta Dimitrijević
Junaci srpske triologije govore
1971
155 Kiyoshi Kojima and Terutomo Ozawa
Japans general trading companies
1984
156
Branko Horvat
Jugoslovenska privreda 1965-­‐1983 prijedlozi i rešenja
1984
157
Akcionarska društva
1989
158
Andrej Frimerman
Akcionarsko društvo
1998
159
Aleksandar Miljković
Stimulativno oporezivanje -­‐ razvojna uloga
2006
160
Miodrag Matejić
Javne finansije
1975
161
Petar Milutinović
Komentar zakona o platnom prometu
2007
162
Dragoslav Slović
Konsolidovani bilansi
2010
163
Jordan Dinić, Dušan LazićKina, unutrašnji razvitak i politika u medjunarodnim odnosima1970
164
Nenad Grujičić
Branko
1991
165
D.S.Arandjelović
Kompjuterska organizacija u savremenoj privredi
1983
166 Tihomir Vasiljević i Momčilo Grubač
Komentar zakona o krivičnom postupku
2002
167 Nina Šćepanović -­‐ Borisav Čolić
Komentar zakona o svojinskoj transformaciji
1997
168 Kongres ekonomista JTransformacija ugoslavije
jugoslovenske privrede privredni sistem, preduzeća i 1997
banke
169 Ilija Kolović i Momčilo Marković
Knjigovodstvo na kompjuteru 1995
170
Redakcioni odbor
Kontraktno pravo -­‐ tom 1
1992
171
Redakcioni odbor
Kontraktno pravo -­‐ tom 2
1992
172
Redakcioni odbor
Kontraktno pravo -­‐ tom 3
1992
173 Dragiša Slijepčević i Slobodan Spasić
Komentar zakona o stečajnom postupku
2006
174
Danilo Vujičić
Metodologija vrednovanja kapitala
1997
175
Branislav Đorđević
Knjigovodstvo troškova i proizvodnje
1984
176
Standardi za priznavanje; Lisabonska konvencija o priznavanju i prateći d2009
okumenti
177
Borland Quattro Pro
2003
178
Vukašin Lale
Menadžment kvalitetom
2009
179
Žarko Mrkušić
Medjunarodne finansije
1968
180
Stevan Majstorović
Kultura i demokratija
1978
181
S.K.Tatura i A.D. Šermeta
Kurs analiza
1974
182
Svetislav Vuković
Komentar zakona o stambenim odnosima
1990
183
Vladimir Cvetanović
Kultura poslovno komuniciranja
1995
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Engleski
Hrvatski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Ruski
Ruski
Ruski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Engleski
Srpski
Srpski
Srpski
Ruski
Srpski
Srpski
Pravo Revizija
Makroekonomija
Računovodstvo
Ostalo
Berzansko poslovanje
Makroekonomija
Berzansko poslovanje
Berzansko poslovanje
Makroekonomija
Ostalo
Opšte pravo
Revizija
Ostalo
Ostalo
Ostalo
Ostalo
Ostalo
Makroekonomija
Računovodstvo
Pravo Pravo Pravo Pravo Revizija
Računovodstvo
Ostalo
Ostalo
Menadžment
Menadžment
Ostalo
Ostalo
Pravo Ostalo
Monografija
Monografija
Priručnik
Priručnik
Monografija
Ostalo
Monografija
Priručnik
Monografija
Monografija
Udžbenik
Ostalo
Monografija
Monografija
Ostalo
Ostalo
Ostalo
Ostalo
Ostalo
Udžbenik
Monografija
Monografija
Monografija
Priručnik
monografija
Udžbenik
Priručnik
Ostalo
Udžbenik
Udžbenik
Monografija
Ostalo
Priručnik
Ostalo
184
Dušan Ičević
Konfedernacija
1996
185
Albert Kami
Mit o sizifu
1987
186
Lav Vigotski Mišljenje i govor
1983
187
Života Radosavljević
Menadžment medicine
2005
188
Grupa autora Metodologičeskie problemi analiza i prognoza kratkosročnih procesov
1979
189
Miljko Trifunović
Medjunarodni platni promet
1977
190
Vojislav Balaban
Metod uzorka
1972
191
Ernst Bloh
Marksove teze o fojerbahu 1976
192
David Borisovič Rjazanov
Marks i Engels
1975
193
Aleksandar Zečević
Matematika
1980
194
Milka Tourki
1993
Matematički modeli i metodi u ekonomiji
195
R. Allen
Matematičesar ekonomir
1963
196
Pjotr Kuncevič
Legenda Evrope
2007
197Momčilo Marković i Miomir Todorović
Leksikon pojmova u bankarstvu
198
Bella Kreko
Linearno programiranje
1966
199
Čedomil Buchberger
Norme i normiranje
1961
200
E.A.Preobraženski
Nova ekonomija
1983
201
Ivo Perišić
Novac, kredit i bankarstvo u sistemu samoupravljanja
1975
202
Boris Depolo
Neki problemi u fazi realizacije investicija u SFRJ
1965
203
Grupa autora
Nekotorie voprosbi differencialljnjih uravnenii
1969
204
Karl Marks
Nacnica, cena i profit
1960
205
Miodrag Skulić
Nacionalna kuća politika poklonjena nemačkom VAC-­‐u 2005
206
Dragoljub Stojčević
Navodnjavanje poljoprivrednog zemljišta
1996
207 Stevan Dedijer i Nicolas Jequier
Doba preduzetničke inteligencije
1991
Grupa autora 208 jugoslovenskog instituta za ekonomska istraživanja
Nauka i ekonomska politika
1968
209
Edward de Bono
Nauka i umetnost uspeha
1990
Dragoljub D210
ragišić, Bogdan Ilić, Branko Medojević, Milovan Pavlović Osnovi ekonomije
2004
211
Svetozar Marković
Načela narodne ekonomije
1975
212
Dejvid Mekenzi
Obnova solunskog procesa
2001
Mirko 213 Andrić, Branko Krsmanović, Dejan Jakšić
Revizija
2004
214
Mirko Kulić
Finansijska tržišta 2007
215
Imre Molnar
Opšte ratarstvo
1995
216
Mića Jovanović -­‐ Božinov
O menadžmentu
1997
217
I.D. Andreev
Ometodah naučnogo poznanij
1964
Srpski
Ostalo
Srpski
Ostalo
Srpski
Ostalo
Srpski
Menadžment
Ruski
Makroekonomija
Srpski
Bankarstvo
Srpski Sociologija menadžmenta
Srpski
Ostalo
Srpski
Ostalo
Srpski
Ostalo
Srpski
Ostalo
Ruski
Ostalo
Srpski
Ostalo
Srpski
Bankarstvo
Srpski
Ostalo
Srpski
Ostalo
Hrvatski
Makroekonomija
Hrvatski
Bankarstvo
Srpski
Makroekonomija
Ruski Korporativno upravljanje
Srpski
Ostalo
Srpski
Ostalo
Srpski
Ostalo
Srpski
Menadžment
Srpski
Makroekonomija
Srpski
Ostalo
Srpski
Ostalo
Srpski
Ostalo
Srpski
Ostalo
Srpski
Revizija
Srpski
Makroekonomija
Srpski
Ostalo
Srpski
Menadžment
Ruski
Ostalo
Ostalo
Ostalo
Ostalo
Monografija
Udžbenik
Udžbenik
Monografija
Monografija
Monografija
Udžbenik
Udžbenik
Udžbenik
Monografija
Priručnik
Udžbenik
Priručnik
Monografija
Monografija
Monografija
Zbirka
Monografija
Ostalo
Monografija
Monografija
Zbirka
Monografija
Udžbenik
Monografija
Monografija
Udžbenik
Udžbenik
Udžbenik
Udžbenik
Udžbenik
218
Mihailo Kovačević
Obračun i raspodela po ekonomskim jedinicama
1964
219
Mihailo Živković
Odbrana Beograda
1998
220
Platon
Sobranie sočinenii
1994
221
Tom Peters
Luda vremena zahtevaju lude organizacije
1999
222
Miroslav Josić Višnjić
1995
Azbučnik prideva
223Božidar Raičević, Momčilo Gvozdenović
Osnovi poslovnih finansija
1995
224
Slobodan Slović Foreks -­‐ kako zaraditi na promenama deviznih kurseva
2008
225
Srećko Stanić
Osnovi statističke analize
1978
226
Zoran Đorđević
Matematika za ekonomske -­‐ zbirka zadataka
2007
227 Bogdan Mrdović, Zdravko Petrović
Osnovi računovodstva
2005
228
Živko Kostić Osnovi teorije mezoekonomije
1968
229
Karl Marks
Osnovi kritike političke ekonomije
1979
230
Viden Ranđelović
Osnovi zadrugarstva i zemljoradničko zadrugarstvo
1999
231
Agnesa Šahbegović
Osnovi pojmovi o privredi i preduzeću
1962
232
Petar Dejanović
1994
Organizacija savremenog preduzeća
233
Ž.K.Kostić i S.Kukoleča
Organizacija prometa
1972
234
McCloskey-­‐Trefethen
Operativna istraživanja
1965
235
Udruženje pravnika Srbije
Pravni život -­‐ pravo i demokratska kultura
2003
Slavko Carić, Stevan 236 Šogorov, Zoran Arsić, Dragan Mrkšić, Privredno Gordana pLravo jubojević
sa osnovama prava za ekonomiste
1992
237Grupa autora -­‐ Fakultet za uslužni biznis
Poslovna ekonomija
2011
238
Momčilo Milisavljević
Politika cena preduzeća
1972
239
Alfred Šmit
Pojam prirode u marksovom učenju
1981
240
Dragoslav Slović
Poslovno planiranje
2001
241 Bogoljub Milivojević i Stanislav Polić
Poslovni informacioni sistemi
1996
242
Nikola Čobeljić
Politika i metodi privrednog razvoja Jugoslavije
1959
243
Ivan Maksimović
Politička ekonomija
1980
244
Nenad Mileusnić
Planiranje i priprema proizvodnje
1974
245Radivoje Milošević i Ljubiša Radojković
Planiranje srednjoročnog razvoja organizacija udruženog rada
246
Redakcioni odbor
Perestrojka u SSSR
1988
247
Dragoslav Slović
Psihologija i menadžment
2001
248
Dušan Ristić i saradnici
Odabrana poglavlja iz menadžmenta
2008
249 V.V. Pankov, M.I.Šienok, V.N.Oskin
Poslovanje inostrane firme u Rusiji
1996
250
Siniša Varga
Pravo konkurencije
2006
251 Đoko Malešević i Marinko Vranković
Poslovna analiza
2007
Srpski
Srpski
Ruski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Računovodstvo
Ostalo
Ostalo
Ostalo
Ostalo
Bankarstvo
Berzansko poslovanje
Ostalo
Ostalo
Računovodstvo
Makroekonomija
Makroekonomija
Ostalo
Ekonomika preduzeća
Ekonomika preduzeća
Ekonomika preduzeća
Ostalo
Pravo Opšte pravo
Ekonomika preduzeća
Ekonomika preduzeća
Ostalo
Menadžment
Računovodstvo
Makroekonomija
Makroekonomija
Ostalo
Korporativno upravljanje
Opšte pravo
Menadžment
Menadžment
Opšte pravo
Pravo Revizija
Monografija
Monografija
Ostalo
Monografija
Udžbenik
Udžbenik
Udžbenik
Udžbenik
Zbirka
Udžbenik
Udžbenik
Monografija
Udžbenik
Udžbenik
Udžbenik
Udžbenik
Monografija
Časopis
Udžbenik
Časopis
Udžbenik
Monografija
Udžbenik
Udžbenik
Monografija
Udžbenik
Udžbenik
Monografija
Monografija
Monografija
Udžbenik
Monografija
Udžbenik
Udžbenik
252Vladimir Poznanović i Milivoje Cvetković
Procena vrednosti preduzeća
1991
253
Miloš Samardžija
Privredni sistem Jugoslavije
1964
254
Dragoslav Slović
Privatizacija kapitala
1995
255
Milan Obradović
Ugovori građanskog prava
1991
256
Dragoslav Slović
Pogonsko knjigovodstvo
1997
257
Nikola Brkić
Politička ekonomija
1971
258
Žarko Mrkušić
Politička ekonomija medjunarodnih odnosa
1982
259
Dragiša Milićević
Politička ekonomija
1982
260
Jozefina Beke Trivunac
Prudeciona regulacija i nadzor nad bankama
1999
261 Radosav Momčilović i Saša Vulović
Poslovno pravo
2007
262
Ilija Petrović
Poreski sistem Republike Srbije
1992
263
Mladen Zvonarević
Primjena psihologije u obrazovanju odraslih
1958
Danilo 264 Vujičić, Branislav Nerandžić, Veselin Perović
Priručnik za investicije
2008
265
Zdravko Jež Pravni sistem sa osnovnim elementima opšteg učenja o pravu i državi
2006
266
Udruženje pravnika Srbije
Pravni život -­‐ postojeće i buduće pravo
1996
267
Branka Radović-­‐Janković Privatizacija -­‐ pravni okvir sa komentarom zakonskih propisa 2001
268
Grupa autora Problemi teorije i prakse socijalističke robne proizvodnje u Jugoslaviji
1965
269
Udruženje pravnika Srbije
Pravni život
2004
270
Dragan JovanovićPrimena računovodstveno finansijskih propisa u zdravstvenoj ustanovi
2002
271 Borislav Knežević i Dragoslav Sloviž
Primena kontnog okvira
1997
272
Andrej Frimerman
Priručnik za rad organa preduzeća
1998
273
G.V.Plehanov
Prilog pitanju o razvitku monističkog pogleda na historiju 1948
274Redakcioni odbor Ekonomske biblioteke
Poljski ekonomisti o problemima socijalističke privrede 1960
275
Zbornik Univerziteta Edukons za društvene nauke
2011
276 Savez računovodja i revizora Srbije
Međunarodni standardi revizije
2002
277 Oskar Kovač i Tomislav PPrilagođavanje opović
privrede uslovima poslovanja na tržištu Evropske u1995
nije
278
Milenko Mišto Todorović
Milosrdni protiv belog anđela
2000
Slavoljub 279
Stani, Milenko Andžić i Ratomir Ćirović
Procena vrednosti kapitala
1998
Gordana Niketić-­‐Aleksić, 280
Martin Vereš, Branislav Zlatković Priručnik i Vesna Rzašković
a industrijsku preradu voća i povrća
1989
281
Tešić Živorad Priručnik za deonička društva i društva sa ograničenom odgovornošću
1994
282
Udruženje pravnika u privredi SR Jugoslavije
Pravo i privreda
1999
283
Dragoslav Slović
Privatizacija kapitala
1995
284
Miodrag Zečević
Protivurečnosti jugoslovenskog prava
1987
285
Andrej Frimerman
Priručnik za primenu Zakona o preduzećima
1996
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Hrvatski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Ekonomika preduzeća
Makroekonomija
Berzansko poslovanje
Pravo Računovodstvo
Makroekonomija
Makroekonomija
Makroekonomija
Bankarstvo
Pravo Opšte pravo
Ostalo
Makroekonomija
Pravo Pravo Pravo Ekonomika preduzeća
Pravo Računovodstvo
Računovodstvo
Ekonomika preduzeća
Ostalo
Makroekonomija
Bankarstvo
Revizija
Makroekonomija
Ostalo
Makroekonomija
Ostalo
Opšte pravo
Pravo Opšte pravo
Opšte pravo
Pravo Monografija
Monografija
Monografija
Priručnik
Monografija
Udžbenik
Udžbenik
Udžbenik
Monografija
Udžbenik
Priručnik
Monografija
Monografija
Udžbenik
Časopis
Priručnik
Udžbenik
Časopis
Priručnik
Monografija
Monografija
Ostalo
Ostalo
Ostalo
Zbirka
Monografija
Monografija
Monografija
Priručnik
Priručnik
Časopis
Monografija
Monografija
Priručnik
286J.B.Jefferzs, S. Hausberger i G. Lindblad
Produktivnost u distribuciji u Evropi
1960
Srpski
Makroekonomija
287
Jovan Ranković
Problemi realnosti bilansa
1966
Srpski
Ekonomika preduzeća
288
Ratko Milisavljević
Prirodna sredina, ideologija i nauka
1988
Srpski
Ostalo
289
Aleksandar Kovačević
Pronijari -­‐ Gde je likvidnost i kako je ostvariti
1991
Srpski
Ekonomika preduzeća
Redakcioni 290
odbor jugoslovenskog Problemi zavoda organizacije za produktivnost ekonomskih radajedinica i unutrašnje raspodele u proizvodnim 1964
preduzećima
Srpski
Makroekonomija
291
Grupa autora
Priprema proizvodnje
1967
Srpski
Ekonomika preduzeća
292
Aleksandar Vacić Principi i politika dohotka
1976
Srpski
Ekonomika preduzeća
293
Majkl Bruno
Inflacija i stabilizacija u Izraelu
1989
Srpski
Makroekonomija
294
Blagoje Popović Problematika internog obračunvanja u proizvodnim preduzećima
1967
Srpski
Ekonomika preduzeća
295
Dragoslav Slović
Upravljačko računovodstvo
2010
Srpski
Računovodstvo
296
Udruženje banaka Srbije
Srpsko bankarstvo 2008
2009
Srpski
Bankarstvo
297
Danilo Ž. Marković
Sociologija rada
1999
Srpski Sociologija menadžmenta
298
Vid Pečjak
Politička psihologija
1995
Srpski
Ostalo
299 Savez računovodja i revizora SrbijePrimena medjunarodnih računovodstvenih standarda
2002
Srpski
Računovodstvo
300
Dragan Đuričin
Privrede u tranziciji -­‐ privatizacija i povezane teme
1993
Srpski
Makroekonomija
301
Borislav Knežević
Primena kontnog okvira
1997
Srpski
Računovodstvo
302
Dragoslav Slović
Prirodno pravo i fiktivni kapital
2006
Srpski
Opšte pravo
303
David Cooper
1987
Srpski
Ostalo
Psihijatrija i antipsihijatrija
304
Dragoslav Slović
Psihološke osnove harizmatskog vođstva
1996
Srpski
Ostalo
305 Radmilo Simić i Momčilo Marković Poslovno bankarstvo i elektronsko poslovanje
2004
Srpski
Bankarstvo
306
Dragoslav Jokić
Preduzetništvo
1999
Srpski
Menadžment
307
Branko Horvat
Privredni ciklusi u Jugoslaviji
1969
Srpski
Makroekonomija
308 Borislav Knežević i Jakov Sredović
Primena kontnog plana
1995
Srpski
Računovodstvo
309
Vasilije Krestić i Radoš Ljušić Programi i statuti srpskih političkih stranaka do 1918.godine 1991
Srpski
Istorija
310
Dragan Golubović
Pravni položaj akcionarskog društva
1992
Srpski
Opšte pravo
311
Dragoslav Slović
Poslovno planiranje
2001
Srpski
Menadžment
312
Legal aspects of doing business in vestern europe
Engleski
Menadžment
313
Risto Perišić
Savremene strategije i tehnologije razvoja transporta
2002
Srpski
Ostalo
314
Risto Perišić
Sistem kvaliteta usluga logistika i informatika
2002
Srpski
Ostalo
315
Karl Marks
Historija tajne diplomacije 18. stoljeća
1982
Srpski
Istorija
316
T.B. Bottomore
Sociologija kao društena kritika
1975
Srpski Sociologija menadžmenta
317 Savez računovodja i revizora Srbije
Računovodstvene politike
2006
Srpski
Računovodstvo
318 Savez računovodja i revizora Srbije
Budžetsko računovodstvo
2003
Srpski
Računovodstvo
319 Savez računovodja i revizora Srbije
Obavezno socijalno osiguranje
2003
Srpski
Računovodstvo
Monografija
Monografija
Monografija
Monografija
Monografija
Udžbenik
Monografija
Monografija
Monografija
Udžbenik
Časopis
Udžbenik
Monografija
Časopis
Monografija
Priručnik
Monografija
Monografija
Monografija
Monografija
Udžbenik
Monografija
Priručnik
Monografija
Monografija
Monografija
Monografija
Monografija
Monografija
Monografija
Udžbenik
Priručnik
Časopis
Časopis
Organizator 320 simpozijuma saveza računovođa Računovodstvo i revizora i poslovne Srbije finansije u uslovima globalizacije svetske p1999
rivrede
321
Akademija nauka SSSR-­‐a
Naučnoe tvorčestvo
1969
322
Dejvid Mekenzi
Solunski proces
1994
323 Institut za istraživanje u poljoprivredi
Savremena poljoprivreda
1994
324 Slobodan Ćamilović i Vidoje Vujić
Osnove menadžmenta ljudskih resursa
2011
325 Savez inžinjera i tehničara Jugoslavije Rukovođenje unutrašnjih rezervi u preduzeću
1989
326
Milena Marojević
2006
Ruski poslovni jezik
Radiša 327Radovanović, Vladimir Jovanović i Vitomir Tatić
Računovodstvo 1995
328
Boris Aspen
Repetitorij više matematike
1959
329
Revizor 6-­‐7/99
1999
330
Revizor 11/2000
2000
331
Revizor 14/2001
2001
332
Revizor 18/2002
2002
333
Revizor 21/2003
2003
334
Revizor 23/2003
2003
335
Fridrih Engels
Razvitak socijalizma od utopije do nauke
1983
336
Nikola Orlić
Rizik banaka u uslovima tranzicije
2009
337
Edvard Kardelj
Samoupravljanje i društvena svojina
1979
338
Miloš Macura
Stanovništvo kao činilac privrednog razvoja Jugoslavije 1958
339
Sima Lukin Lazić
Srbi u davnini
1894
Prvoslav Lukić, 340 Ostoja Milosavljević, Borisav Čolić i Slobodan Lalović Radni odnosi
1997
341
Danilo Ž. Marković
Sociologija rada
1979
342 Savez računovodja i revizora Srbije
Računovodstvo
2010
343
Preduzeće za finansijske ekspertize "Fineks"
Akcionarstvo 1/95
1996
344
Računovodstvo u praksi
2007
345
Preduzeće za finansijske ekspertize "Fineks"
Akcionarstvo 6/96
1996
346
Udruženje banaka Srbije
Bankarstvo 9-­‐10
2009
347
Ivana Slović Krčadinac
Revizija i krizni menadžment
2005
348
Mihailo Velimirović
Stečajno pravo
2004
349 Dragoslav Slović i Slobodan Slović
Specijalni bilansi
2001
350
Dragoljub Mićunović
Socijalna filozofija
1988
351
Vladimir Bakarić
Socijalistički samoupravni sistem i društvena reprodukcija 1974
352
Slavko Vukomanović
Srpski jezik i njegov razvoj
2006
353Ljubiša Stojmirović i Nikola Tomašević
Statistika
2002
Srpski
Računovodstvo
Ruski
Ostalo
Srpski
Istorija
Srpski
Ostalo
Srpski
Menadžment
Srpski
Ekonomika preduzeća
Srpski
Ostalo
Srpski
Računovodstvo
Hrvatski
Ostalo
Srpski
Revizija
Srpski
Revizija
Srpski
Revizija
Srpski
Revizija
Srpski
Revizija
Srpski
Revizija
Srpski
Ostalo
Srpski
Bankarstvo
Srpski
Ostalo
Srpski
Makroekonomija
Srpski
Istorija
Srpski
Pravo Srpski Sociologija menadžmenta
Srpski
Računovodstvo
Srpski
Berzansko poslovanje
Srpski
Računovodstvo
Srpski
Berzansko poslovanje
Engleski
Bankarstvo
Srpski
Revizija
Srpski
Pravo Srpski
Revizija
Srpski
Ostalo
Srpski
Opšte pravo
Srpski
Ostalo
Srpski
Ostalo
Priručnik
Monografija
Monografija
Ostalo
Monografija
Ostalo
Ostalo
Udžbenik
Udžbenik
Časopis
Časopis
Časopis
Časopis
Časopis
Časopis
Monografija
Udžbenik
Monografija
Monografija
Monografija
Monografija
Udžbenik
Časopis
Časopis
Časopis
Časopis
Časopis
Udžbenik
Udžbenik
Monografija
Monografija
Monografija
Ostalo
Udžbenik
354
Vojislav Božić
Sistem merenja rezultata rada
1977
355
Stevan Kukoleča
Ekonomika preduzeća
1971
356 Branislav Boričić i Miodrag Ivović
Matematika
1998
357
Karl Marks
Teorije o višku vrednosti 1
1978
358
Karl Marks
Teorije o višku vrednosti 2
1978
359
Karl Marks
Teorije o višku vrednosti 3
1978
360
Karl Marks
Teorije o višku vrednosti 2
1954
361
Karl Marks
Teorije o višku vrednosti 3
1956
Slobodan S362
lović, Borisav Knežević, Sreten Jovičević, Predrag RTablice omić revalorizacije i kamate
1990
363
Trgovina i uslovi za obavljanje prometa
2010
364
Dragan Vasilijević
Tablice prosečnih stopa rasta
1985
365
Tablice za obračun revalorizacije i kamate
1989
366
Aleksandar Milinković
Tesla -­‐ čarobnjak i genije
2005
367
Sudska praksa trgovinskih sudova
2002
368
Sunčani sat
1997
369
Jezdimir Zdravković
Strahovi i seksualnost-­‐smetnje i terapija
370
Jovan Rodić i Gordana Vukelić
Teorija i analiza bilansa
2003
Uređivački odbor 371Saveznog ministarstva za razvoj, nauku i Stanje životnu i p
sredinu
erspektive jugoslovenske privrede
1996
372
Božidar Mrvaljeviž
Stočarsto u svetu i Jugoslaviji 2
1995
373
Milivoje Trklja
Sistem zadovoljavanja zajedničkih potreba
1987
374 Dragoslav Slović i Slobodan Slović
Specijalni bilansi
2001
375
Gustav Cassel
Theoretische Sozialokonomie
1927
376
Dragoslav Slović
Tehnika bilansiranja
1994
377
Dragoslav Slović
Primena Zakona o svojinskoj trasformaciji
1997
378 Milutin Đorović i Aleksandar Tomin
Tržište i promet poljoprivrednih proizvoda
2000
379
Stipe Lovreta
Trgovinski menadžment
1995
380
The expert credit financing szstems in OECD member countries1982
381
Grupa autora
Tržište, kapital, svojina
1991
382
1993
Trgovački zakon za Kraljevinu Jugoslaviju iz 1937
383
Nemanja Božić
1994
Tržište kapitala -­‐ dugoročne hartije od vrednosti
384
Alfred Lorencer
Teorija socijalizacije
1984
385
Jovan Andrić
Troškovi i kalkulacije u poljoprivrednoj proizvodnji
1991
386
Obren Kulić Odgovornost i pravna zaštita-­‐veštaka,revizora i berzanskih posrednika
2010
387
Slavomir Kaličanin
Berze i finansijska tržišta
2011
Srpski
Ostalo
Srpski
Ekonomika preduzeća
Srpski
Ostalo
Srpski
Ostalo
Srpski
Ostalo
Srpski
Ostalo
Srpski
Ostalo
Srpski
Ostalo
Srpski
Ostalo
Srpski
Ostalo
Srpski
Ostalo
Srpski
Ostalo
Srpski
Ostalo
Srpski
Pravo Srpski
Ostalo
Srpski
Ostalo
Srpski
Računovodstvo
Srpski
Opšte pravo
Srpski
Ostalo
Srpski
Ostalo
Srpski
Računovodstvo
Nemački Sociologija menadžmenta
Srpski
Računovodstvo
Srpski
Pravo Srpski
Ostalo
Srpski
Menadžment
Engleski
Bankarstvo
Srpski
Bankarstvo
Srpski
Opšte pravo
Srpski
Berzansko poslovanje
Srpski
Ostalo
Srpski
Ostalo
Srpski
Opšte pravo
Srpski
Berzansko poslovanje
Monografija
Udžbenik
Udžbenik
Monografija
Monografija
Monografija
Monografija
Monografija
Priručnik
Priručnik
Priručnik
Priručnik
Monografija
Časopis
Časopis
Monografija
Monografija
Izveštaj
Monografija
Monografija
Monografija
Monografija
Monografija
Monografija
Monografija
Udžbenik
Ostalo
Monografija
Izveštaj
Monografija
Monografija
Monografija
Monografija
Udžbenik
388
Dragoslav Slović
Upravljačko računovodstvo
2002
Srpski
389
Dragan Jakovljević
Savremena filozofija morala
2002
Srpski
390
Zdravko Jež Pravni sistem sa osnovnim elementima opšteg učenja o pravu i državi
2006
Srpski
391
Zdravko Jež
Principi demokratske pravne države
2004
Srpski
392
Filip Vasić
Formiranje novčanih sredstava za investicije i njihov uticaj na privredna 1965
kretanja Srpski
393
Ivo Vinski Fiksni fondovi Jugoslavije njenih republika i pokrajina od 1953-­‐1973
1978
Srpski
394
V.V.Kovalev
Finansovii analiz
1996
Ruski
395
James Tobin
Akumulacija imovine i ekonomska aktivnost
1983
Srpski
396
Finansije
2006
Srpski
397
Marko Palekčić
Unutrašnja motivacija i školsko učenje
1985
Srpski
398
Financial market trends 28
1984
Engleski
399
Financial market trends 30
1985
Engleski
400 Borislav Knežević i Slobodan Obračun Slović kamata po kratkoročnim potrošačkimi robnim kreditima
1989
Srpski
401
Finansijski priručnik za obračun kamata i finansijsko poslovanje 71998
-­‐8
Srpski
402
Finansijski priručnik za obračun kamata i finansijsko poslovanje 19999
Srpski
403
Finansijski priručnik za obračun kamata i finansijsko poslovanje 11998
0
Srpski
404
Finansije 1-­‐2
2000
Srpski
405
Stanko Radmilović
Finansijska tržišta
Srpski
406
Aleksandar Miljković
Finansijska kontrola i revizija
2006
Srpski
407
Finansije 5-­‐6
2000
Srpski
408
Slavica Joković Tijanić
Finansijska pomoć Evropske unije
2001
Srpski
409
Milan Kovačević
Finansiranje domaćih organizacija stranim ulaganjem
1987
Srpski
410 Dragoslav Slović i Borislav Knežević
Finansijsko veštačenje
2010
Srpski
411
Finansije bankarstvo revizija osiguranje
2006
Srpski
412
Božidar Petrović
Finansijski informacioni sistem OUR
1986
Srpski
413
Slobodan Slović
Finansijska analiza sa quattro pro for windows 5.0
1994
Srpski
414
Dragoslav Slović
Filozofija prava i ekonomije
2006
Srpski
415 Dragoslav Slović i Borislav Knežević
Finansijsko veštačenje
1997
Srpski
416
Ivanka Avelini Holjevac
Upravljanje kvalitetom u turizmu i hotelskoj industriji
2002
Srpski
417
Filozofsko društvo Srbije
Filozofske studije XV -­‐ filozofija, ideologija, teror
1983
Srpski
418
Isak Adižes
Upravljanje promenama
1979
Srpski
419
Marinko Vranjković
Uspešnost poslovanja
2009
Srpski
420
Dragoslav Slović
Upravljačko računovodstvo
1994
Srpski
421
Ivo Vinski Uvod u analizu nacionalnog dohotka i bogatstva
1967
Srpski
Računovodstvo
Ostalo
Pravo Pravo Makroekonomija
Makroekonomija
Makroekonomija
Makroekonomija
Ostalo
Ostalo
Ostalo
Ostalo
Ostalo
Ostalo
Ostalo
Ostalo
Ostalo
Bankarstvo
Revizija
Ostalo
Makroekonomija
Makroekonomija
Makroekonomija
Revizija
Makroekonomija
Ostalo
Opšte pravo
Revizija
Ostalo
Ostalo
Ostalo
Revizija
Računovodstvo
Makroekonomija
Udžbenik
Monografija
Udžbenik
Udžbenik
Monografija
Monografija
Monografija
Monografija
Časopis
Monografija
Ostalo
Ostalo
Monografija
Priručnik
Priručnik
Priručnik
Časopis
Monografija
Udžbenik
Časopis
Monografija
Monografija
Monografija
Časopis
Udžbenik
Monografija
Monografija
Monografija
Monografija
Sabrana dela
Monografija
Monografija
Udžbenik
Monografija
422
Dragoslav Slović
Finansijsko veštačenje
1997
Srpski
Revizija
423
Dragoslav Slović
Dinamička analiza bilansa
2007
Srpski
Revizija
Jovan 424Gorčić, Dragoslav Vuković i Miroslav Mihaljčić
Upravljanje krizom preduzeća i banaka
2010
Srpski
Bankarstvo
425
Fedor Rocco i Roman Obraz
Tržište i marketing
1968
Hrvatski
Makroekonomija
426
Predrag Marjanović
Sistemi obračuna troškova u poljoprivredi
2010
Srpski
Računovodstvo
427
Danilo Ž. Marković
Civilizacijske promene i obrazovanje
2004
Srpski
Ostalo
428
Branko Horvat
Ekonomska analiza i proizvodnja i tehnološki proces
1970
Hrvatski Ekonomika preduzeća
429
Aleksandar Miljković
Finansijska kontrola i revizija
2006
Srpski
Revizija
430
Vladimir Kapor i Slavko Carić
2007
Srpski
Pravo Ugovori robnog prometa
431
Mladen Markov
Šta sa otadžbinom
1972
Srpski
Ostalo
432
Grupa autora
Cene i stimulirovanie naučno-­‐tehničeskogo progressa v socialističeskih 1973
stranah
Ruski
Ostalo
433
D.A.Allahverdina
Hozrasčet i upravlenie
1970
Ruski
Ostalo
434
Milan Bajec i Petar Stojanović
Historz in the making
1978
Engleski
Ostalo
435
Lojda Manroq
Hemija u tehnici
1968
Srpski
Ostalo
436
Costs and margins in banking
1985
Engleski
Bankarstvo
437
Hrvatski Zakon o porezu na dodanu vrijednost
1996
Hrvatski
Pravo 438
Vidoje Vujić
Menadžment ljudskog kapitala
2008
Srpski
Ostalo
439
Milutin Srdić
Radno pravo
2006
Srpski
Pravo Slavko Carić, 440Ivica Jankovec, Miodrag Trajković i Dušanka Đurđev Saobraćajno pravo
2006
Srpski
Pravo 441
Dragomir Đorđević
Mikroekonomija -­‐ savremeni pristup
2009
Srpski
Ostalo
442
Života Radosavljević
Marketing
2006
Srpski
Ostalo
443
Aleksandar Radovanov
Građansko procesno pravo -­‐ parnični i izvršni postupak 2007
Srpski
Pravo 444
Šahin Mandal i Marko CarićUpravljanje istraživanjem razvojem i transferom tehnologija 2006
Srpski
Pravo 445 Milutin Srdić i Jovanović Vladimir
Pravni položaj privrednih subjekata
2006
Srpski
Pravo 446
Miroslav Vrhovšek
Upravno pravo
2006
Srpski
Pravo Slobodan 447
Milovanović, Sava Lakić i Marko Carić Privredni sistem -­‐ Makroekonomija
2006
Srpski
Makroekonomija
448
Zbirka propisa -­‐ savezni propisi i republički propisi
1996
Srpski
Opšte pravo
449
Zbirka propisa -­‐ savezni propisi i republički propisi sa uvodnim komentarima
2004
Srpski
Opšte pravo
450
Zbirka propisa -­‐ savezni propisi i republički propisi sa uvodnim komentarima
1999
Srpski
Opšte pravo
451
Zbirka propisa -­‐ savezni propisi i republički propisi sa uvodnim komentarima
2002
Srpski
Opšte pravo
Tihomir Radovanović, 452
Sanja Stojanović -­‐ Kekereš i Gordana NovakovRazvoj lične karijere
2010
Srpski
Menadžment
453
Istraživanje Nikola Čubra
optimalnih rešenja kod projektovanja organizacije i izgradnje puteva -­‐ d1971
oktorska disertacija
Srpski
Ostalo
454
Inostrannar firma v rossii
1996
Ruski
Menadžment
455
Hadži-­‐Todor Dimitrijević
Vranjske poslovice
2006
Srpski
Ostalo
Monografija
Monografija
Monografija
Monografija
Monografija
Monografija
Udžbenik
Udžbenik
Udžbenik
Monografija
Monografija
Monografija
Monografija
Monografija
Priručnik
Ostalo
Monografija
Udžbenik
Udžbenik
Udžbenik
Udžbenik
Udžbenik
Udžbenik
Udžbenik
Udžbenik
Udžbenik
Ostalo
Ostalo
Ostalo
Ostalo
Monografija
Ostalo
Časopis
Zbirka
456 Savez računovodja i revizora SrbijePrimena medjunarodnih računovodstvenih standarda
2002
457
Kako sarađivati sa privredom Rusije
1994
458
Preduzeće za finansijske ekspertize "Fineks"
Akcionarstvo 6
1996
459
Akcionarstvo 7
1996
460
Akcionarstvo 1
1995
461
Velimir Stevanović
Knjaževačka gimnazija u svetu nauka
2006
462Tihomir Radovanović i Verica Jovanović
Vođenje sopstvenog biznisa
2010
463
Redakcioni odbor
Prvi naučni sastanak psihijatara Srbije
1970
464
Milorad Bejatović
Savremeni procesi razvoja finansijskih tržišta i tendencije javne kontrole
2003
465
Danilo Ž. Marković
Prilozi elitopedagogiji
2006
466
Miloš Moskovljević
Rečnik ruskog i srpskohrvatskog jezika
1963
467
Grupa autora
Porez na dodatnu vrednost
2007
468
Privredni savetnik
Regulativa SAD u praksi
2006
469
Finansije
2001
470
Privredni savetnik
Priručnik o primeni kontnog okvira za preduzeća, zadruge i preduzetnike
2004
471
Milan Tasković
Teorija transverzalne tačke prostora i rakalja
2005
472
Milorad Bejatović
Dematerijalizacija hartija od vrednosti
2003
473
Medjunarodni računovodstveni standardi -­‐ prva knjiga 2007 2007
474
Medjunarodni računovodstveni standardi -­‐ druga knjiga 2007 2007
475
Medjunarodni standardi finansijskog izveštavanja -­‐ prva knjiga 2005
2005
476
Medjunarodni standardi i saopštenja revizije, uveravanja i etike 2006
2006
477
James C. Van Horne i John M. Wachowicz, Jr. Osnove finansijskog menadžmenta
2002
478
Milena Marojević
2006
Ruski poslovni jezik
479
Ruski poslovni jezik
2006
480
Dragoslav Slović
Filozofija prava i ekonomije
2006
481
Dragoslav Slović
Osnovi računovodstva
2007
Republički 482
odbor za rešavanje oZakon sukobu o sinteresa
prečavanju sukoba interesa pri vršenju javnih funkcija u p2007
raksi
483
Dragoslav Slović
Upravljačko računovodstvo
1994
484
Dragoslav Slović
Dinamička analiza bilansa
2003
485
Hennie van Greuning
Međunarodni standardi finansijskog izveštavanja
2006
486
Žarko Lekić
Osiguranje -­‐ finansijsko -­‐računovodstvena funkcija
2006
487
Radno-­‐pravni savetnik 11
2005
488
Radomir Busarac
Komentar integralnog teksta Zakona o udruženom radu 1988
489
Jakov Sredović
Priručnik za vodjenje poslovnih knjiga preduzetnika
1995
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Hrvatski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Računovodstvo
Makroekonomija
Berzansko poslovanje
Berzansko poslovanje
Berzansko poslovanje
Ostalo
Menadžment
Ostalo
Ostalo
Ostalo
Ostalo
Opšte pravo
Berzansko poslovanje
Ostalo
Računovodstvo
Ostalo
Berzansko poslovanje
Računovodstvo
Računovodstvo
Računovodstvo
Revizija
Menadžment
Ostalo
Ostalo
Opšte pravo
Računovodstvo
Ostalo
Računovodstvo
Računovodstvo
Računovodstvo
Računovodstvo
Pravo Pravo Računovodstvo
Ostalo
Monografija
Časopis
Časopis
Časopis
Monografija
Udžbenik
Ostalo
Udžbenik
Monografija
Ostalo
Ostalo
Ostalo
Časopis
Priručnik
Monografija
Monografija
Ostalo
Ostalo
Ostalo
Ostalo
Udžbenik
Ostalo
Ostalo
Monografija
Udžbenik
Ostalo
Udžbenik
Monografija
Monografija
Monografija
Časopis
Ostalo
Priručnik
490
Naučni sovet izdateljstva
Filosofskar enciklopedir
1967
491 Savez računovodja i revizora Srbije
Glas računovodja ROS 31
2005
492 Savez računovodja i revizora SrbijeGlas računovodja -­‐ imenik profesionalnih računovodja
2007
493
Medjunarodni standardi finansijskog izveštavanja -­‐ prva knjiga2004
2004
494
Medjunarodni standardi finansijskog izveštavanja -­‐ druga knjiga 2004
2004
495
Medjunarodni standardi i saopštenja revizije, uveravanja i etike 2005
2005
496
Medjunarodni standardi finansijskog izveštavanja 2004 2004
497
Dragomir Đorđević Javne finansije -­‐ Fiskalna ekonomija i menadžment javnog sektor
2009
498
Nikola Orlić
Bankarstvo -­‐ od tradicionalnog do savremenog
2011
499
Slobodan Slović
Teorija investiranja
2008
500
Slavomir Kaličanin
Portfolio analiza investicionih fondova
2010
501
Zoran Ilić
Optimalna struktura portfolija hartija od vrednosti poslovne banke
2011
502 Jovan Gorčić i Mileva Andjelković
Javne finansije, finansijsko pravo i ekonomija javnog sektora 2005
503
Dragomir Đorđević
Mikroekonomija -­‐ savremeni pristup
2009
504
Pro Money
2005
505
Privredni savetnik 9
2000
506
ekonomeast
2005
507
ekonomeast
2005
508
računovodstvena praksa 23
2003
509
Računovodstvo 9-­‐10
2003
510
Privredni savetnik 7
2001
511
Privredni savetnik 22 i 23
2001
512
2004
ekonomeast
513
Privredni savetnik 7
1993
514
ekonomeast
2005
515
ekonomeast
2005
516
Bankarstvo 1-­‐2
2011
517
ekonomeast
2005
518
Privredi savetnik 7 i 8
2008
519
Privredni savetnik 20
2008
520
Privredni savetnik 15
2008
521
2009
Privredni savetnik 9
522
Privredni savetnik 5
2009
523
Privredni savetnik 23
2009
Srpski
srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Engleski
Engleski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Engleski
Srpski
Engleski
Engleski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Ostalo
Računovodstvo
Računovodstvo
Računovodstvo
Računovodstvo
Revizija
Ostalo
Ostalo
Bankarstvo
Makroekonomija
Berzansko poslovanje
Bankarstvo
Mikroekonomija
Bankarstvo
Računovodstvo
Makroekonomija
Makroekonomija
Računovodstvo
Računovodstvo
Računovodstvo
Računovodstvo
Makroekonomija
Računovodstvo
Makroekonomija
Makroekonomija
Bankarstvo
Makroekonomija
Računovodstvo
Računovodstvo
Računovodstvo
Računovodstvo
Računovodstvo
Računovodstvo
Ostalo
Časopis
Časopis
Ostalo
Ostalo
Ostalo
Ostalo
Udžbenik
Monografija
Udžbenik
Monografija
Monografija
Monografija
Udžbenik
Časopis
Časopis
Časopis
Časopis
Časopis
Časopis
Časopis
Časopis
Časopis
Časopis
Časopis
Časopis
Časopis
Časopis
Časopis
Časopis
Časopis
Časopis
Časopis
Časopis
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
Privredni savetnik 17
Privredni savetnik 1 -­‐ prilog
Privredni savetnik 22 i 23
Privredni savetnik 11
Privredni savetnik 7
Privredni savetnik 6
Privredni savetnik 19
Privredni savetnik 19
Privredni savetnik 7
Privredi savetnik 20
Privredni savetnik 12
Privredn savetnik 24
Privredni savetnik 5 i 6 -­‐ prilog
Privredni savetnik 1 i 2 -­‐ prilog
Privredni savetnik 16
Privredni savetnik 5
Privredni savetnik 25
Privredni savetnik 12 -­‐ prilog
Privredni savetnik 3 -­‐ prilog
Privredni savetnik 14
Privredni savetnik 21 i 22
Privredni savetnik 1 i 2 Privredni savetnik 3 i 4
Računovodstvena praksa 16-­‐17
Računovodstvena praksa 6
Računovodstvena praksa 13
Računovodstvena praksa 15
Računovodstvena praksa 20
Računovodstvena praksa 4-­‐5
Računovodstvena praksa 22-­‐23
Računovodstvena praksa 18
Računovodstvena praksa 19
Računovodstvena praksa 21
Računovodstvena praksa 24
2009
2009
2001
2008
2008
2008
2008
2007
2009
2009
2009
2009
2002
2010
2008
2006
2008
2009
2010
2008
2008
2008
2009
2008
2008
2008
2008
2009
2009
2006
2009
2008
2006
2009
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Računovodstvo
Računovodstvo
Računovodstvo
Računovodstvo
Računovodstvo
Računovodstvo
Računovodstvo
Računovodstvo
Računovodstvo
Računovodstvo
Računovodstvo
Računovodstvo
Računovodstvo
Računovodstvo
Računovodstvo
Računovodstvo
Računovodstvo
Računovodstvo
Računovodstvo
Računovodstvo
Računovodstvo
Računovodstvo
Računovodstvo
Računovodstvo
Računovodstvo
Računovodstvo
Računovodstvo
Računovodstvo
Računovodstvo
Računovodstvo
Računovodstvo
Računovodstvo
Računovodstvo
Računovodstvo
Časopis
Časopis
Časopis
Časopis
Časopis
Časopis
Časopis
Časopis
Časopis
Časopis
Časopis
Časopis
Časopis
Časopis
Časopis
Časopis
Časopis
Časopis
Časopis
Časopis
Časopis
Časopis
Časopis
Časopis
Časopis
Časopis
Časopis
Časopis
Časopis
Časopis
Časopis
Časopis
Časopis
Časopis
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
Računovodstvena praksa 18
2008
Računovodstvena praksa 24
2006
Računovodstvena praksa 22-­‐23
2009
Računovodstvena praksa 21
2008
Računovodstvena praksa 3 -­‐ prilog
2008
Računovodstvo 5-­‐6 -­‐ prilog
2009
Računovodstvena praksa 2 -­‐ prilog
2010
Računovodstvena praksa 5 -­‐ prilog
2009
Glas računovodja -­‐ imenik profesionalnih računovodja za 20102010
Slobodan Vitanović
Preispitivanja -­‐ odsjaji i rasipanje
1997
Zoran Đorđević
Metodička zbirka rešenih zadataka iz Matematike
1996
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Računovodstvo
Računovodstvo
Računovodstvo
Računovodstvo
Računovodstvo
Računovodstvo
Računovodstvo
Računovodstvo
Računovodstvo
Ostalo
Ostalo
Časopis
Časopis
Časopis
Časopis
Časopis
Časopis
Časopis
Časopis
Časopis
Monografija
Zbirka
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Engleski
Engleski
Engleski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Engleski
Ekonomika preduzeća
Mikroekonomija
Menadžment
Berzansko poslovanje
Berzansko poslovanje
Računovodstvo
Menadžment
Makroekonomija
Berzansko poslovanje
Berzansko poslovanje
Berzansko poslovanje
Menadžment
Berzansko poslovanje
Bankarstvo
Bankarstvo
Ekonomika preduzeća
Makroekonomija
Udžbenik
Udžbenik
Monografija
Monografija
Monografija
Monografija
Monografija
Monografija
Priručnik
Priručnik
Časopis
Časopis
Časopis
Časopis
ostalo
ostalo
Ostalo
Srpski
Makroekonomija
Izveštaj
AMFITEATAR NAJNOVIJI
569
Dr. Marko Ivaniš
Finansije preduzeća
2012
570 Dr. Marko Ivaniš i Mr. Snežana Bankarska Ivanišgarancija kao sredstvo obezbeđenja u bankarskom poslovanju
2012.
571Drago Soldat, Petar Subić i Zdenka Đurić
2011.
Upravljanje poslovanjem
572
Veroljub Dugalić
2001.
Cene akcija
573
Stojan Dabić
Hartije od vrednosti i njihovo tržište
1990.
Milutin Ćirović, S574
tojan Dabić, Života Ristić, Stanko Radmilović i Vuk Ognjanović
Finansijska tržišta
1994
575
Stipe Lovreta
Trgovniski menadžment
1995
576
Danilo Vujičić
Metodologija vrednovanja kapitala
1997.
577 Radna grupa beogradske berze
Uvod u berzansko poslovanje
2008
578
Investment adviser registration package
1989
579
Yugoslavia financial sector restructuring: Polices and pririties 1989
580
MBA Student Resource Guide
581
Vesnik
1989
582 Branko Ljutić i Dušan Milojević
Finansijski koeficijent sa metodologijom za ocenu boniteta 1991
583
Metodologija za ocenu kreditne sposobnosti
1990
584
Ocena kreditne sposobnosti preduzeća
1989
585
The Federal Reserve System Purposes Functions
1994
586
Grupa autora
O aktuelnim problemima razvojne politike u Jugoslaviji
1995
587
Grupa autora
Finansijsko tržište u periodu tranzicije
1994
Srpski
Berzansko poslovanje
Izveštaj
588
Dragan Djuričin
Upravljanje pomoću projekata
1996
Srpski
Makroekonomija
Monografija
589
Mlađan Dinkić
1994
Srpski
Makroekonomija
Monografija
Merenje ekonomske efikasnosti upotrebe resursa
590
Grupa autora
Vodič za praktičnu procenu projekata
1984
srpski
Makroekonomija
Ostalo
Vera 591
Leko, Aleksandar Vlahović i Vladimir Poznanić
Procena vrednosti kapitala
1997
Srpski
Makroekonomija
Monografija
592
Života Ristić
Tržište novca teorija i praksa
1990
Srpski
Bankarstvo
Monografija
593
Grupa autora udruženja banaka Jugoslavije Tržište novca i tržište kapitala u Jugoslaviji
1990
Bankarstvo
Sabrana dela
Srpski
594
Grupa autora
Finansijska tržišta u uslovima zakasnele tranzicije
2001
Srpski
Makroekonomija
Sabrana dela
595
Grupa Rast autora
institucionalnog kapaciteta i investicionih mogućnosti: Glavni izazovi za 2007
Srbiju u 2007
Srpski
Makroekonomija
Sabrana dela
596
Grupa autora
Oživljavanje privrede i ubrzanje tranzicije
2004
Srpski
Makroekonomija
Sabrana dela
597
Grupa autora
Konkurentnost i evropski put
2005
Srpski
Bankarstvo
Sabrana dela
598
Grupa autora
Korporativno i javno upravljanje u funkciji razvoja konkurentnosti
2007
Srpski
Makroekonomija
Sabrana dela
599
Nebojša Popov
Radno mesto pod suncem
2011
Srpski Organizaciono ponašanje
Zbirka
600
Slobodan Vukićević
Skladišta
1995
Srpski
Ostalo
Priručnik
601
Slavica Grahovac
Srpska drama
2012
Srpski
Ostalo
Monografija
602
audio kurs
švedski
Srpski
Ostalo
Ostalo
603Dr. Dragan Petrović i Mr Goran Budžak
Promene političkog sistema Srbije
2007
Srpski
Ostalo
Udžbenik
604
Predrag Mandić
Svetska pljačka
2012.
Srpski Korporativno upravljanje Referat
605
Dragoslav Slovic
Sudska retorika
2012
Srpski
Ostalo
Udžbenik
606
Slobodan Slovic
Savremeni finsnsijski menadzment
2010
Srpski
Menadžment
Udžbenik
607
Avtomaticeskoe operativnoe upravlenie proizvodnim procesima1965
Ruski Korporativno upravljanje
Ostalo
608
Dragoslav Slovic
Poljoprivredno računovodstvo
2002
Srpski
Računovodstvo
Udžbenik
609
Igor Pejovic
Makroekonomija
2012
Srpski
Makroekonomija
Udžbenik
610
Igor Pejovic
Mikroekonomija 2012
Srpski
Mikroekonomija
Udžbenik
611
Internationaler gideonbud
Das neue testament le nouveau testament the new testament1987
Francuski
Ostalo
Ostalo
612
Direktiv evropeiskog ekonomičeskog soobestva i garmonizacia standartov buhgaterskog učeta
Ruski
Ostalo
Ostalo
613
Zakon za sčetovodstvoto
1991
Ruski
Ostalo
Priručnik
614
international investment and multinational enterprises 1984
Engleski
Revizija
Priručnik
615
Preduzeće za finansijske ekspertize "Fineks"
Zbirka propisa o računovodstvu
1997
Srpski
Računovodstvo
Ostalo
616
Miloš Milošević
Upravljanje finansijskim rizicima
2012
Srpski
Bankarstvo
Priručnik
617
Dragoslav Slović
Privredna matematika
2008
Srpski
Ostalo
Udžbenik
618
Dragana Ćamilović
Obrada teksta i tabelarni proračuni u paketu
2012
Srpski
Ostalo
Priručnik
619
E.E. Vendrov
Psihologičeskie problema upravlenia
1969
Ruski
Ostalo
Ostalo
620
Karl Marks
Najamni rad i kapital
1960
Srpski
Bankarstvo
Monografija
621
Analiz-­‐detelnosti firmi
1995
622Tihomir Radovanović i Verica Jovanović
Planiranje biznisa
2011
623
Ivan Raonić
Efikasnost monetarnog instrumentarijuma narodne banke Srbije
2011
624
Nnjo-­‐iorska fondova birža
1992
625
Meigs & Meigs
Računovodstvo-­‐temelj poslovnog odlučivanja
1999
626 Danilo Ž. Marković i Ljiljana T. Slović
Uvod u sociologiju menadžmenta
2008
627
Nikola Orlić
Osnovi monetarne ekonomije
2010
Dragoslav 628 Slović,Ljubiša Gavrilović,Borislav KneževićTablice komfornih kamatnih stopa
1992
629
Zoran Pjanić
Tržište i cene u Jugoslaviji
1975
630
Dušan Čalić
Tehnički progres i privredni razvoj sfrj
1979
631
Mirko Vasiljević
Finansijska tržišta
2008
632
Simeon Gelevski
Upravno pravo
2008
633
Dragoslav Slović
Crni anđeo
2011
634
Preduzeće za finansijske ekspertize "Fineks"
Službeni list grada Beograda
1999
635
Dragoslav Slović
Nenarodni poslanik
2012
636
Dragoslav Slović
Genetika i evolucija
2012
637
Privredni savetnik 2 i 3
1993
638
Privredni savetnik 5 i 6 2009
639
Informator vanprivrede
2001
640 Savez računovodja i revizora Srbije
Porezi na imovinu
2009
641 Savez računovodja i revizora Srbije
Plan računa za uplatu javnih prihoda
2008
642 Savez računovodja i revizora Glas Sračunovođa-­‐imenik rbije
profesionalnih licenciranih računovođa za 2010
2010
643
Harry J. Mccaully Jr.
Poslovođa kao rukovodilac
1964
644
Norman Maier
Industrijska psihologija
1965
645
Eric Roll
Povijest ekonomske misli
1965
646
Gino Luzzatto
Ekonomska povijest Italije
1960
647
Josef Kulischer
Opća ekonomska povijest
1957
648
Obren Blagojević
Ekonomske doktrine
1976
649
Aleksandar Grličkov
Ekonomski odnosi između socijalističkih zemalja
1973
650
Vladimir Prvulović
Pravo na slobodu
1984
651
Ljubomir Madžar Osnovi teorije proizvodnje
1972
652
Mihael Dlesk
Tehničko-­‐tehnološki progres i razvoj poljoprivrede
1984
Konzorcijum 653
ekonomskih instituta Jugoslavije
Ekonomisti o krizi
1989
Konzorcijum 654
ekonomskih instituta Jugoslavije
Stabilizacija u uslovima hiperinflacija-­‐iskustvo izraela
1989
Ruski
Revizija
Monografija
Srpski
Menadžment
Udžbenik
Srpski
Bankarstvo
Udžbenik
Ruski
Ostalo
Ostalo
Hrvatski
Računovodstvo
Monografija
Srpski Sociologija menadžmenta Udžbenik
Srpski
Ostalo
Udžbenik
Srpski
Ostalo
Priručnik
Srpski
Bankarstvo
Sabrana dela
Srpski
Ostalo
Ostalo
Srpski
Berzansko poslovanje
Ostalo
Srpski
Pravo Udžbenik
Srpski
Ostalo
Sabrana dela
Srpski
Ostalo
Ostalo
Srpski
Ostalo
Sabrana dela
Srpski
Ostalo
Sabrana dela
Srpski
Računovodstvo
Časopis
Srpski
Računovodstvo
Časopis
Srpski
Ostalo
Ostalo
Srpski
Računovodstvo
Priručnik
Srpski
Računovodstvo
Priručnik
Srpski
Računovodstvo
Priručnik
Hrvatski
Ostalo
Monografija
Hrvatski
Ostalo
Monografija
Hrvatski
Ostalo
Monografija
Hrvatski
Ostalo
Ostalo
Hrvatski
Ostalo
Ostalo
Srpski
Ostalo
Ostalo
Srpski
Ostalo
Ostalo
Srpski
Pravo Ostalo
Srpski
Ostalo
Ostalo
Srpski
Ekonomika preduzeća
Ostalo
Srpski
Ekonomika preduzeća
Ostalo
Srpski
Ekonomika preduzeća
Ostalo
655
Branko Horvat
Privredni sistem i ekonomska politika Jugoslavije
1970
656
Pavle Sicherl
Osnovna sredstva kao faktor privrednog razvoja i planiranja 1971
657
Savremeni problemi ekonomske stabilizacije
1983
658
Problemi samoupravnog privrednog sistema-­‐Tom I
1982
659
Problemi samoupravnog privrdnog sistema-­‐Tom II
1982
660
Žarko Papić
Nova razvojna koncepcija Jugoslavije
1990
661
Miloš Macura
Prilozi teoriji i politici stanovništva
1976
662
Strašimir Popović
Ogledi o privrednom sistemu Jugoslavije
1990
663
Dragana Gnjatović
Uloga inostranih sredstava u privrednom razvoju Jugoslavije 1985
664
Juzef Keler
Kultura i religija
1981
665
Juzef Keler
Osnivači velikih religija
1978
666
Juzef Keler
Religiozni obredi,običaji i simboli
1980
M.Andić,S.Ljubisavljević,V.Cvetković,B.Krsmanović
667
Revizija
1997
668
Mirko Andrić Revizija računovodstvenih iskaza
1999
669
Mijo Mirković
Izgradnja socijalističke ekonomije u Jugoslaviji
1979
670
Mijo Mirković
Ekonomska historija Jugoslavije
1968
671
Mijo Mirković
Seljaštvo u kapitalističkim formacijama
1979
672
Mijo Mirković
Poljoprivreda i seljaštvo u Jugoslaviji
1979
673
Prilozi za povijest ekonomske misli na tlu Jugoslavije
1984
674
Aleksandar Grličkov
Evropa u očima komunista
1977
675
Bogomir Herman
Opšta privredna istorija 1
1957
676
Bogomir Herman
Opšta privredna istorija 2
1958
677
Bogomir Herman
Opšta privredna istorija 3
1958
678
Bogomir Herman
Opšta privredna istorija 4
1959
679
Vukan Dešić Metode naučne organizacije rada-­‐organizacija i ekonomika preduzeća
1966
680
Branislav Krstić
Čovjek i prostor
1982
681 Živko Kostić i Miroslav Milojević
Ekonomka preduzeća
1998
682
Doprinos profesora dr.Stevana Kukoleče ekonomskoj teoriji i praksi
1995
683
Stevan Kukoleča
Ekonometar
1994
684
Ivo Vinski Društveni proizvod svijeta
1976
685
Pavao Vuk Pavlović
Duševnost i umjetnost
1976
686
Marijan Korošić
Ekonomske nejednakosti u jugoslavenskoj privredi
1983
687
Vladimir Pertot
Japan u žarištu privrede politike
1978
688
Milovan Gavazzi
Vrela i sudbine narodnih tradicija
1978
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Hrvatski
Hrvatski
Hrvatski
Hrvatski
Hrvatski
Hrvatski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Bosanski
Srpski
Srpski
Srpski
Hrvatski
Hrvatski
Hrvatski
Hrvatski
Hrvatski
Ostalo
Ostalo
Ekonomika preduzeća
Ostalo
Ostalo
Ostalo
Ostalo
Ostalo
Ostalo
Ostalo
Ostalo
Ostalo
Revizija
Revizija
Ostalo
Ostalo
Ostalo
Ostalo
Ostalo
Ostalo
Istorija
Istorija
Istorija
Istorija
Ekonomika preduzeća
Ostalo
Ekonomika preduzeća
Ekonomika preduzeća
Ekonomika preduzeća
Ostalo
Ostalo
Ostalo
Ostalo
Ostalo
Ostalo
Ostalo
Ostalo
Ostalo
Ostalo
Ostalo
Ostalo
Ostalo
Ostalo
Sabrana dela
Sabrana dela
Sabrana dela
Priručnik
Priručnik
Sabrana dela
Priručnik
Priručnik
Priručnik
Ostalo
Sabrana dela
Sabrana dela
Sabrana dela
Sabrana dela
Sabrana dela
Udžbenik
Sabrana dela
Udžbenik
Priručnik
Priručnik
Sabrana dela
Sabrana dela
Sabrana dela
Sabrana dela
Sabrana dela
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
Antonjina Kloskovska
Slobodan Štampar
Maks Veber
Maks Veber
Adolf Dragičević
Branko Horvat
Jovan M. Ranković
Radiša Radovanović Jovan M. Ranković
Masovna kultura
Ekonomisti XVII i XVIII stoljeća
Privreda i društvo 1
Privreda i društvo 2
Kritika političke ekonomije
Politička ekonomija socijalizma
Teorija bilansa
Bilansi preduzeća i banaka
Specijalni bilansi
Zajednička kriza
Claude Henri de Saint Simon
Izbor iz djela
Mile Joka
Preteče naučnog socijalizma
Jean Jacques Rousseau Rasprava o porijeklu i osnovama nejednakosti među ljudima
Philippe Buonarroti
Zavjera za jednakost zvana Babeufova
Charles Fourier
Civilizacija i novi socijetarni svijet
Auguste Blanqui
Kritika društva i ostali radovi
Robert Owen
Novi pogled na društvo i ostali radovi
Theodore Dezamy
Zakonik zajednice
Dunja Rihtman-­‐Auguštin
Struktura tradicijskog mišljenja
Vladimir Bazala
Pregled povijesti znanosti
Eric Hobsbawm
Doba kapitala
Kosta Vasiljević
Teorija i analiza bilansa
Adolf Dragičević
Hrestomatija političke ekonomije 1
Adolf Dragičević
Hrestomatija političke ekonomije 2
Slobodan Slović
Finansijski menadžment
V.I.Lenjin
Dela tom 18
V.I.Lenjin
Dela tom 19
V.I.Lenjin
Dela tom 20
V.I.Lenjin
Dela tom 21
V.I.Lenjin
Dela tom 22
V.I.Lenjin
Dela tom 23
V.I.Lenjin
Dela tom 24
V.I.Lenjin
Dela tom 25
V.I.Lenjin
Dela tom 26
1985
1952
1976
1976
1984
1982
1986
1999
1996
1983
1979
1978
1978
1982
1980
1979
1980
1982
1984
1980
1989
1955
1979
1979
2000
1974
1974
1974
1975
1975
1975
1975
1975
1975
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Hrvatski
Hrvatski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Hrvatski
Hrvatski
Hrvatski
Hrvatski
Hrvatski
Hrvatski
Hrvatski
Hrvatski
Hrvatski
Hrvatski
Hrvatski
Srpski
Hrvatski
Hrvatski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Ostalo
Ostalo
Ostalo
Ostalo
Ostalo
Ekonomika preduzeća
Računovodstvo
Računovodstvo
Računovodstvo
Ostalo
Ostalo
Ostalo
Ostalo
Ostalo
Ostalo
Ostalo
Ostalo
Ostalo
Ostalo
Ostalo
Ostalo
Računovodstvo
Ostalo
Ostalo
Menadžment
Ostalo
Ostalo
Ostalo
Ostalo
Ostalo
Ostalo
Ostalo
Ostalo
Ostalo
Sabrana dela
Sabrana dela
Sabrana dela
Sabrana dela
Sabrana dela
Monografija
Monografija
Monografija
Monografija
Priručnik
Sabrana dela
Sabrana dela
Sabrana dela
Sabrana dela
Sabrana dela
Sabrana dela
Sabrana dela
Sabrana dela
Sabrana dela
Sabrana dela
Monografija
Monografija
Udžbenik
Udžbenik
Udžbenik
Sabrana dela
Sabrana dela
Sabrana dela
Sabrana dela
Sabrana dela
Sabrana dela
Sabrana dela
Sabrana dela
Sabrana dela
723
V.I.Lenjin
Dela tom 27
724
V.I.Lenjin
Dela tom 28
725
V.I.Lenjin
Dela tom 29
726
V.I.Lenjin
Dela tom 30
727
V.I.Lenjin
Dela tom 31
728
V.I.Lenjin
Dela tom 32
729
V.I.Lenjin
Dela tom 33
730
V.I.Lenjin
Dela tom 34
731
V.I.Lenjin
Dela tom 35
732
V.I.Lenjin
Dela tom 36
733
V.I.Lenjin
Dela tom 37
734
V.I.Lenjin
Dela tom 38
735
V.I.Lenjin
Dela tom 39
736
V.I.Lenjin
Dela tom 40
737
V.I.Lenjin
Registri tom 1-­‐40
738
Milan Bajec Samoupravljanje i društveni kapital
739
Dejan Jovović
Jugoslavija i međunarodni monetrni fond
740
Rajko Tomaš
Strah od preduzetništva
741
Čedo Šakota
Srpski izazov
742 Mileva Stanišić i Dragoljub Stanišić
Osnovni faktori inflacije u jugoslaviji
743
Petar Milanović
Stabilizacija i novac
744
Marjan Svetličić
Zlatne niti transnacionalnih preduzeća
745
Branko Milanović
Ekonomska nejednakost u Jugoslaviji
746
Dragan Veselinov
Sumrak seljaštva
747
Zoran Pjanić
Anatomija krize
748
Kosta Mihailović
Ekonomska stvarnost Jugoslavije
749
Ljubomir Madžar Suton socijalističkih privreda
750
Nikola Uzunov
Savremeni ekonomski sistemi
751
Jovan Rodić
Teorija i analiza bilansa
752
Radoman Božović
Društvena svojina u sistemu socijalističkog samoupravljanja
753
Ivan Stojanović
Socijalizam i tržište
754
Božidar Tadić
Približavaju li se kapitalizam i socijalizam
755
Dušan Pirec
Kriza realnog socijalizma
756
Stanko Ilić
Put u humano društvo
1975
1975
1975
1975
1976
1976
1976
1976
1976
1974
1976
1976
1976
1976
1979
1988
1991
1993
1991
1986
1985
1986
1990
1987
1987
1981
1990
1988
1991
1984
1986
1984
1985
1984
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Ostalo
Ostalo
Ostalo
Ostalo
Ostalo
Ostalo
Ostalo
Ostalo
Ostalo
Ostalo
Ostalo
Ostalo
Ostalo
Ostalo
Ostalo
Ekonomika preduzeća
Ekonomika preduzeća
Ekonomika preduzeća
Ostalo
Makroekonomija
Makroekonomija
Ostalo
Ekonomika preduzeća
Ostalo
Ostalo
Ostalo
Ostalo
Ostalo
Računovodstvo
Ostalo
Ostalo
Ostalo
Ostalo
Ostalo
Sabrana dela
Sabrana dela
Sabrana dela
Sabrana dela
Sabrana dela
Sabrana dela
Sabrana dela
Sabrana dela
Sabrana dela
Sabrana dela
Sabrana dela
Sabrana dela
Sabrana dela
Sabrana dela
Sabrana dela
Monografija
Monografija
Monografija
Monografija
Monografija
Monografija
Ostalo
Monografija
Sabrana dela
Sabrana dela
Sabrana dela
Sabrana dela
Sabrana dela
Udžbenik
Monografija
Monografija
Monografija
Monografija
Sabrana dela
757
Vladan Ćetković
Savremena birokratija
758
Radošin Rajović
Autonomija Kosova
759
Dušan Pirec i Miomir Jakšić
Iskušenja marksizma
760
Kosta Mihailović
Regionalna stvarnost Jugoslavije
761
Ivan Stojanović
Neomarksizam i ekonomija
762
Adolf Dragičević
Aktuelna politička ekonomija
763
T.C. Koopmans
Tri eseja o stanju ekonomske znanosti
764
Marksizam i socijalističko samoupravljanje
765Michio Morichima,George Catephores
Vrijednost, eksploatacija i rast
766
Claudio Napoleoni
Ekonomska misao dvadesetog stoljeća
767
N.I. Buharin
Ekonomika prijelaznog razdoblja
768
Amartya K.Sen
O ekonomskoj nejednakodsti
769
L.V.Kantorovič
Ekonomski račun optimalnog korištenja resursa
770
Theodore W.Schultz
Ulaganje u ljude
771
Immanuel Wallerstein
Suvremeni svjetski sistem
772
Piero Sraffa
Proizvodnja roba pomoću roba
773
Robinson i Eatwell
Uvod u suvremenu ekonomiju
774
Ernest Mandel
Kasni kapitalizam
775
Miomir Jakšić
Teorija načina proizvodnje
776
E.A.Preobraženski
Nova ekonomika
777
Lester C.Thurow
Opasni tokovi razvoja ekonomske teorije
778
Leif Johansen
Predavanja iz makroekonomskog planiranja
779
Oskar Lange
Politička ekonomija
780
Ivan Drpić
Energetika i privredni razvoj u razvijenim zenljama Zapada
781
Janos Kornai
Anti-­‐equilibrium
782
Richard Cantillon
Opća rasprava o prirodi trgovine
783
A.M.Rumjancev
Politička ekonomija socijalizma
784 Donald A. Laird, Eleanor C. Laird
Praktična psihologija prodaje
785
K.K. Platonov
Problemi psihologije rada
786
Dr. Marijan Košiček
Radna sposobnost
787
George Katona
Psihološka analiza ekonomskog ponašanja 788
D.C. Miller-­‐W.H. Fom
Industrijska sociologija 789
Thomas F.Staton
Uspješno podučavanje
790
Harold J. Leavitt
Psihologija za rukovodioce
1985
1985
1985
1990
1987
1979
1982
1978
1985
1982
1983
1985
1985
1985
1986
1980
1981
1981
1985
1983
1987
1985
1981
1981
1983
1982
1982
1965
1966
1963
1965
1966
1965
1965
Srpski
Ostalo
Sabrana dela
Srpski
Ostalo
Sabrana dela
Srpski
Istorija
Sabrana dela
Srpski
Istorija
Sabrana dela
Srpski
Ekonomika preduzeća Sabrana dela
Hrvatski Ekonomika preduzeća Sabrana dela
Hrvatski Ekonomika preduzeća Sabrana dela
Hrvatski
Istorija
Sabrana dela
Hrvatski
Makroekonomija
Sabrana dela
Hrvatski
Makroekonomija
Sabrana dela
Hrvatski
Ostalo
Ostalo
Hrvatski
Makroekonomija
Priručnik
Hrvatski
Makroekonomija
Priručnik
Hrvatski
Ostalo
Sabrana dela
Hrvatski
Makroekonomija
Monografija
Hrvatski
Makroekonomija
Monografija
Hrvatski
Makroekonomija
Monografija
Hrvatski
Ostalo
Monografija
Hrvatski
Makroekonomija
Monografija
Hrvatski Ekonomika preduzeća Monografija
Hrvatski
Ostalo
Monografija
Hrvatski
Makroekonomija
Monografija
Hrvatski
Makroekonomija
Monografija
Hrvatski
Ostalo
Monografija
Hrvatski
Ostalo
Monografija
Hrvatski
Ostalo
Monografija
Hrvatski
Makroekonomija
Monografija
Hrvatski
Ostalo
Monografija
Hrvatski
Ostalo
Monografija
Hrvatski
Ostalo
Monografija
Hrvatski
Ostalo
Monografija
Hrvatski Sociologija menadžmenta Monografija
Hrvatski
Ostalo
Monografija
Hrvatski
Ostalo
Monografija
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
Marija Novosel
K.Marx-­‐F.Engels
K.Marx-­‐F.Engels
K.Marx-­‐F.Engels
K.Marx-­‐F.Engels
K.Marx-­‐F.Engels
K.Marx-­‐F.Engels
K.Marx-­‐F.Engels
K.Marx-­‐F.Engels
K.Marx-­‐F.Engels
K.Marx-­‐F.Engels
K.Marx-­‐F.Engels
K.Marx-­‐F.Engels
K.Marx-­‐F.Engels
K.Marx-­‐F.Engels
K.Marx-­‐F.Engels
K.Marx-­‐F.Engels
K.Marx-­‐F.Engels
K.Marx-­‐F.Engels
K.Marx-­‐F.Engels
K.Marx-­‐F.Engels
K.Marx-­‐F.Engels
K.Marx-­‐F.Engels
K.Marx-­‐F.Engels
K.Marx-­‐F.Engels
K.Marx-­‐F.Engels
K.Marx-­‐F.Engels
K.Marx-­‐F.Engels
K.Marx-­‐F.Engels
K.Marx-­‐F.Engels
K.Marx-­‐F.Engels
K.Marx-­‐F.Engels
K.Marx-­‐F.Engels
K.Marx-­‐F.Engels
Psihologija za inženjere
Dela -­‐ Tom 1
Dela -­‐Tom 2
Dela -­‐ Tom 3
Dela -­‐ Tom 4
Dela -­‐ Tom 5
Dela -­‐ Tom 6
Dela -­‐ Tom 7
Dela -­‐ Tom 8
Dela -­‐ Tom 9
Dela -­‐ Tom 10
Dela -­‐ Tom 11
Dela -­‐ Tom 12
Dela -­‐ Tom 13
Dela -­‐ Tom 14
Dela -­‐ Tom 15
Dela -­‐ Tom 16
Dela -­‐ Tom 17
Dela -­‐ Tom 18
Dela -­‐ Tom 19
Dela -­‐ Tom 20
Dela -­‐ Tom 21
Dela -­‐ Tom 22
Dela -­‐ Tom 23
Dela -­‐ Tom 24
Dela -­‐ Tom 25
Dela -­‐ Tom 26
Dela -­‐ TOM 27
Dela -­‐ Tom 28
Dela -­‐ Tom 29
Dela -­‐ Tom 30
Dela -­‐ Tom 31
Dela -­‐ Tom 32
Dela -­‐ Tom 33
1965
1968
1968
1972
1968
1968
1974
1974
1975
1977
1975
1975
1975
1976
1977
1977
1977
1977
1978
1979
1979
1970
1974
1972
1969
1972
1972
1979
1977
1979
1979
1974
1978
1979
Hrvatski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Ostalo
Ostalo
Ostalo
Ostalo
Ostalo
Ostalo
Ostalo
Ostalo
Ostalo
Ostalo
Ostalo
Ostalo
Ostalo
Ostalo
Ostalo
Ostalo
Ostalo
Ostalo
Ostalo
Ostalo
Ostalo
Ostalo
Ostalo
Ostalo
Ostalo
Ostalo
Ostalo
Ostalo
Ostalo
Ostalo
Ostalo
Ostalo
Ostalo
Ostalo
Monografija
Sabrana dela
Sabrana dela
Sabrana dela
Sabrana dela
Sabrana dela
Sabrana dela
Sabrana dela
Sabrana dela
Sabrana dela
Sabrana dela
Sabrana dela
Sabrana dela
Sabrana dela
Sabrana dela
Sabrana dela
Sabrana dela
Sabrana dela
Sabrana dela
Sabrana dela
Sabrana dela
Sabrana dela
Sabrana dela
Sabrana dela
Sabrana dela
Sabrana dela
Sabrana dela
Sabrana dela
Sabrana dela
Sabrana dela
Sabrana dela
Sabrana dela
Sabrana dela
Sabrana dela
825
K.Marx-­‐F.Engels
Dela -­‐ Tom 34
826
K.Marx-­‐F.Engels
Dela -­‐ Tom 35
827
K.Marx-­‐F.Engels
Dela -­‐ Tom 36
828
K.Marx-­‐F.Engels
Dela -­‐ Tom 37
829
K.Marx-­‐F.Engels
Dela -­‐ Tom 38
830
K.Marx-­‐F.Engels
Dela -­‐ Tom 39
831
K.Marx-­‐F.Engels
Dela -­‐ Tom 40
832
K.Marx-­‐F.Engels
Dela -­‐ Tom 41
833
K.Marx-­‐F.Engels
Dela -­‐ Tom 42
834
K.Marx-­‐F.Engels
Dela -­‐ Tom 43
835
K.Marx-­‐F.Engels
Dela -­‐ Tom 44
836
K.Marx-­‐F.Engels
Dela -­‐ Tom 45
837
K.Marx-­‐F.Engels
Dela -­‐ Tom 46
838
K.Marx-­‐F.Engels
Registri
839
V.I.Lenjin
Dela tom 1
840
V.I.Lenjin
Dela tom 2
841
V.I.Lenjin
Dela tom 3
842
V.I.Lenjin
Dela tom 4
843
V.I.Lenjin
Dela tom 5
844
V.I.Lenjin
Dela tom 6
845
V.I.Lenjin
Dela tom 7
846
V.I.Lenjin
Dela tom 8
847
V.I.Lenjin
Dela tom 9
848
V.I.Lenjin
Dela tom 10
849
V.I.Lenjin
Dela tom 11
850
V.I.Lenjin
Dela tom 12
851
V.I.Lenjin
Dela tom 13
852
V.I.Lenjin
Dela tom 14
853
V.I.Lenjin
Dela tom 15
854
V.I.Lenjin
Dela tom 16
855
V.I.Lenjin
Dela tom 17
856
857
Miodrag K. Skulić
Pljačka na Kragujevački način
858 Danilo Vujičić i Slobodan PetrovićMetodologija za procenu vrednosti imovine i kapitala
1978
1979
1979
1979
1979
1979
1979
1979
1979
1978
1979
1979
1979
1987
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Ostalo
Ostalo
Ostalo
Ostalo
Ostalo
Ostalo
Ostalo
Ostalo
Ostalo
Ostalo
Ostalo
Ostalo
Ostalo
Ostalo
Ostalo
Ostalo
Ostalo
Ostalo
Ostalo
Ostalo
Ostalo
Ostalo
Ostalo
Ostalo
Ostalo
Ostalo
Ostalo
Ostalo
Ostalo
Ostalo
Ostalo
Sabrana dela
Sabrana dela
Sabrana dela
Sabrana dela
Sabrana dela
Sabrana dela
Sabrana dela
Sabrana dela
Sabrana dela
Sabrana dela
Sabrana dela
Sabrana dela
Sabrana dela
Sabrana dela
Sabrana dela
Sabrana dela
Sabrana dela
Sabrana dela
Sabrana dela
Sabrana dela
Sabrana dela
Sabrana dela
Sabrana dela
Sabrana dela
Sabrana dela
Sabrana dela
Sabrana dela
Sabrana dela
Sabrana dela
Sabrana dela
Sabrana dela
2005
2010
Srpski
Srpski
Istorija
Makroekonomija
Monografija
Monografija
859
Savez računovođa Srbije
Računovodstveni softver
2003
Srpski
Računovodstvo
Priručnik
Visoka 860škola za računovodstvo i berzansko poslovanje Komforne kamate 9/2011
2011
Srpski
Računovodstvo
Priručnik
Visoka 861škola za računovodstvo i berzansko poslovanje Komforne kamate 1/2011
2011
Srpski
Računovodstvo
Priručnik
862
Fineks
Zbirka propisa o privatizaciji
2002
Srpski
Opšte pravo
Časopis
863
Danilo Ž. Markovič
Razgovor s družbami
2000
Ruski
Ostalo
Ostalo
864
Društvo ekonomista Beograda
Ekonomski vidici
2002
Srpski
Makroekonomija
Časopis
Zavod za o865
rganizaciju poslovanja i obrazovanje kadrova -­‐ Beograd
Organizacija poslovanja 7-­‐8
1978
Srpski
Ostalo
Časopis
866 Kopaonik school of natural law
Declaration of natural human rights
2003
Engleski
Ostalo
Ostalo
867
Radoš Ljušić Orijentalni novinar,evropski političar Dimitrije Davidović 1789-­‐1838
2006
Srpski
Ostalo
Monografija
868
Savez računovođa Srbije Glas računovođa,profesionalno obrazovanje račuovođa br.14 2009
Srpski
Računovodstvo
Časopis
869
Fineks
Zakon o preduzećima
2002
Srpski
Ekonomika preduzeća
Ostalo
870
Vesna Nikčević
Pouke i saveti duhovnog oca
2010
Srpski
Ostalo
Monografija
871 Kopaonička škola prirodnog Završni pravadokument-­‐opšte konstantacije,uvodna reč,poruke,deklaracije
2002
Srpski
Ostalo
Priručnik
872
Leontije Pavlović
Smederevo i evropa 1381-­‐1918
1988
Srpski
Ostalo
Monografija
873 Dragoslav Slović i Gordana Mrdak
Komentar zakona o privrednim društvima
2012
Srpski
Ostalo
Ostalo
874
Miladin Č olaković
Obrenovac
2004
Srpski
Ostalo
Monografija
875
Danilo Ž. Markovič
Sociologia i globalizacia
2002
Ruski Sociologija menadžmenta Priručnik
876
Savremena administracija
Ekonomska enciklopedija I
1984
Srpski
Ekonomika preduzeća Monografija
877
Savremena administracija
Ekonomska enciklopedija II
1984
Srpski
Ekonomika preduzeća Monografija
878
Meigs & Meigs
Računovodstvo-­‐Temelj poslovnog odlučivanja
Srpski
Računovodstvo
Referat
879
Dragoslav Slović Psihološke osnove harizmatskog vođstva
1996
Srpski
Ostalo
Sabrana dela
Tržište 880
novca i kratkoročnih hartija od vrednosti-­‐Beograd
Berza br.9
1992
Srpski
Berzansko poslovanje
Priručnik
881
Oglavlenie
Ruski
Ostalo
Ostalo
882
Viši privredni sud u Beogradu
Sudska praksa privrednih sudova
1998
Srpski
Ostalo
Priručnik
883
Fritz Machlup
Međunarodna trgovina i multiplikator nacionalnog dohotka 1973
Bosanski
Ostalo
Ostalo
Tržište 884
novca i kratkoročnih hartija od vrednosti-­‐Beograd
Berza br. Od 1 do 6
1994
Srpski
Berzansko poslovanje
Priručnik
885
Database Desktop Guide
Borland Quattro Pro for Windows 5.0
Engleski
Ostalo
Ostalo
886
Vladimir Cvetanović
Kultura poslovnog komuniciranja
1995
Srpski Organizaciono ponašanje Priručnik
Komitet 887 za međunarodne računovodstvene standarde
Međunarodni računovodstveni standard
Srpski
Računovodstvo
Priručnik
Komitet 888 za međunarodne računovodstvene standarde
Računovodstveni tretman amortizacije
Srpski
Računovodstvo
Priručnik
Komitet 889 za međunarodne rPrezentirnje ačunovodstvene i objašnjenje standarde
u finansijskim izveštajima banaka i sličnih finansijskih institucijSrpski
Računovodstvo
Priručnik
Komitet 890 za međunarodne računovodstvene standarde
Obrazloženje računovodstvenih politika
Srpski
Računovodstvo
Priručnik
891
Fridrih Engels
Konspekt "Kapitala"
1961
Srpski
Računovodstvo
Priručnik
892
Danilo Ž. Markovič
Sociologia i globalizacia IV knjiga
2001
Srpski Sociologija menadžmenta Monografija
893
Beogradska berza
Publikacija Beogradske berze
894
Hristivoje Kostić
Bukvar za budžetsko računovodstvo
2010
895
Boriša Ćalasan Uticaj konjukturnih kretanja na vrednost kapitala privrednog društva
2008
Visoka 896škola za računovodstvo i berzansko poslovanje Konformne kamate 1/2012
2012
897
Juraj Ećimović
Osnovi statističke reprezentativne metode
1951
898
Nebojša Marić
Analiza vremenskih serija
1982
899
Dragoslav Slović
Knjigovodstvo troškova i kalkulacije
1984
900
Jovo Marković -­‐ Goran Budžak
Srpsko svedočanstvo
2010
901
Nenad M. Vunjak
Finansijski menadžment -­‐ poslovne finansije
2010
902
Milorad TešićKlauzula revizije cene u domaćim i međunarodnim ugovorima o građenju
1979
903
Rosko Paund
Jurisprudencija II
2000
904
Rosko Paund
Jurisprudencija III
2000
905 Savez računovođa i revizora Srbije
Ispitni materijal 2.1 REVIZIJA
1992
906
Global finance
907
Deoničko društvo-­‐ekonomika
Ekonomika 1-­‐2/95
908 Narodna banka Jugoslavije BeogradOpis stranih novčanica-­‐opis lažnih stranih novčanica
1987
909
A.M. Androsov
V BANKE 1994
910
Franc Mering
O istorijskom materijalizmu
1961
911
Reforme u socijalizmu
Društvene reforme u socijalizmu
1989
912
Finansii i kredit
1987
913 Predrag Jovanović -­‐ Dušan Urošević
MULTIMEDIJA-­‐Računajte na računare
2003
914
Turn to high return
915 Ekonomski fakultet u Beogradu Nastavni plan i programi četvorogodišnjih studija
2001
916
Grupa autora
Platni promet
2003
917
Grupa autora
Privredni praktikum
2003
918
Privredni savetnik
Registar propisa br.4,5 i 6
2008
919
Marian Sawer
Marksizam i pitanje azijskog načina proizvodnje
1977
920
Dragoslav Nikolić Micki
Sumrak radikalizma u Srbiji
1992
921 Predrag Đ.Marić-­‐Duško M.Tomić
Upravljanje vandrednim situacijama
2010
922
D.M.Lalić
1970
Ekonomika industrijskih procesa i operacija
923
Institut društvenih nauka
Sistem i korupcija
2000
924
Petar Đukić
Moć i nemoć ekonomske politike
1997
925
Alfred Sohn-­‐Rethel
Materijalistička kritika spoznaje i podruštvljenje rada
1971
926
Bofr
Uvod u strategiju
1968
Engleski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Ruski
Srpski
Srpski
Ruski
Srpski
Engleski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Hrvatski
Srpski
Srpski
Hrvatski
Srpski
Berzansko poslovanje
Računovodstvo
Makroekonomija
Računovodstvo
Ostalo
Ostalo
Računovodstvo
Istorija
Menadžment
Revizija
Ostalo
Ostalo
Revizija
Bankarstvo
Ekonomika preduzeća
Bankarstvo
Bankarstvo
Istorija
Istorija
Bankarstvo
Ostalo
Ostalo
Ostalo
Bankarstvo
Ostalo
Računovodstvo
Istorija
Ostalo
Makroekonomija
Ekonomika preduzeća
Makroekonomija
Makroekonomija
Ostalo
Ostalo
Časopis
Ostalo
Monografija
Priručnik
Ostalo
Priručnik
Monografija
Monografija
Monografija
Monografija
Ostalo
Ostalo
Priručnik
Časopis
Časopis
Priručnik
Ostalo
Izveštaj
Ostalo
Ostalo
Priručnik
Ostalo
Ostalo
Ostalo
Časopis
Priručnik
Ostalo
Ostalo
Monografija
Monografija
Monografija
Monografija
Ostalo
Ostalo
Milko 927 Štimac,Dejan Đorđević,Željko Vučurović
Berza opcije i fjučersi
1993
928
Udruženje publicista Beograd
Politički leksikon
1979
929
Jovan Andrijašević
Ekonomija nauke i obrazovanja
1986
930
Miodrag Zečević Početak kraja SFRJ
1998
931 Savez računovođa i rPrimena evizora Skrbije
ontnog okvira-­‐prema međunarodnim računovodstvenim standardima
2004
932
Medjunarodni računovodstveni standardi
1999
933
Fineks
Poreski priručnik 1/1998
1998
934
Fineks
Poreski priručnik 6-­‐7/2000
2000
935
Fineks
Poreski priručnik 1/2000
2000
936
Borislav Knežević
Analitički kontni okvir
1997
937
Univerzitet u Beogradu,ekonomski Zbirka fakultet
rešenih ispitnih zadataka iz finansijskog računovodstva 1998
938
Nogoslavskie firmi predlaganot 1991 treto izdanie
1991
939
Viša poslovna skola BEOGRAD
Program rada za školsku 1999-­‐2000
1999
940
Fineks
Poreski priručnik 1/92
1992
941
Fineks
Poresk priručnik 9/1997
1997
942 Borislav Knežević i Slobodan Slović
Finansijske tablice
1989
Gavrilo Ilić,Radiša 943
Radovanović,Kata Škarić-­‐Jovanović,Danica Zbirka zJadataka ović
iz finansijskog računovodstva
1996
944
Željko Fajfrić
Drugi Srpski Ustanak
2007
945
Aleksandar Brendjan
Smederevska Tvrdjava
Visoka 946škola za računovodstvo i berzansko poslovanje Konformne kamate 1/2011
2011
Redakcioni 947 odbor Jugoslovenskog udruženja računovodja Bilten za računovodstvo
2001
948
Dositej Obradović-­‐Politika
Izabrana dela
2005
949
Kurcio Malaparte
Tehnika državnog udara
1973
950
Meždunarodnie nezavisnei zgologo-­‐politologičeskii universitet-­‐Katalog
2001
951
Milutin Tasić
Životopisi Srpskih Velikana
2001
952
Mile Nedeljković
Srpski običajni kalendar
2010
953
Revizor 13/2001
2001
954
Ivana Slović Krčadinac
Revizija u osiguranju
2004
955
Dragan Jeremić
O filozofiji kod Srba
1997
956
Milan Todorović
Ograničavanje trgovine sa devizama i valutama
1938
957
Čedomir Popov
Velika Srbija stvarnost i mit
2008
958
Srpski kulturni klub
Besjednik rodu svome
2010
959
Sonja Bunčić
Berzansko pravo
2008
960
Privredna komora Beograd
Beogradsko najbolje 1999-­‐krug-­‐circle
1999
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Ruski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Ruski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Berzansko poslovanje
Ostalo
Makroekonomija
Istorija
Računovodstvo
Računovodstvo
Računovodstvo
Računovodstvo
Računovodstvo
Računovodstvo
Računovodstvo
Ostalo
Ostalo
Računovodstvo
Računovodstvo
Računovodstvo
Računovodstvo
Istorija
Istorija
Računovodstvo
Računovodstvo
Ostalo
Istorija
Ostalo
Ostalo
Ostalo
Revizija
Revizija
Ostalo
Ostalo
Ostalo
Ostalo
Berzansko poslovanje
Ostalo
Priručnik
Ostalo
Monografija
Monografija
Ostalo
Priručnik
Priručnik
Priručnik
Priručnik
Priručnik
Zbirka
Ostalo
Priručnik
Priručnik
Priručnik
Priručnik
Zbirka
Monografija
Monografija
Priručnik
Izveštaj
Ostalo
Ostalo
Ostalo
Sabrana dela
Ostalo
Priručnik
Udžbenik
Ostalo
Ostalo
Ostalo
Ostalo
Udžbenik
Ostalo
961 Sung-­‐Jo Park and Mića Jovanović
What is Behind the Japanese Miracle?
1995
Engleski
Ostalo
962
Dragoslav Slović
Psihologija i menadžmennt
2001
Srpski
Menadžment
963
Laurence Clements
Strateško planiranje za sindikate u privredama u tranziciji 2003
Srpski
Ostalo
964 Radnički univerzitet-­‐Miodrag Cekić
Američki pragmatizam i instrumentalizam
1959
Srpski
Istorija
965
Milić F. Petrović
Dokumenta o raškoj oblasti 1890-­‐1899
1997
Srpski
Istorija
966
Dragoslav Slović
Finansijske i pravne špekulacije
2009
Srpski
Makroekonomija
967
Dragoslav Slović
Srpski nacionalni interesi
2010
Srpski
Ostalo
968
Dragoslav Slović
Finansijska matematika-­‐primenjena u praksi
1992
Srpski
Ostalo
969
Vera BjelicaAnalitički kontni plan za preduzeća,zadruge,preduzetnike i druga pravna 2004
lica
Srpski
Računovodstvo
970
Dragoslav Slović
Gresi i oproštaji
2007
Srpski
Ostalo
971
Jozefina Beke-­‐Trivunac
Bankarsko računovodstvo
2004
Srpski
Računovodstvo
972
Zbirka propisa -­‐ prečišćeni tekstovi saveznih i republičkih propisa
1997
Srpski
Opšte pravo
973
Zakon o državnom računovodstvu
2008
Srpski
Računovodstvo
974
Zakon o glavnoj kontroli
2008
Srpski
Računovodstvo
975
Danilo Ž. Markovič
Sociologija i globalizacija
2000
Srpski Sociologija menadžmenta
976
Zoran Pjanić
Savremene buržoaske teorija vrednosti i cena
1965
Srpski
Makroekonomija
977
Jovan Todorović
Koncepcije strategije rasta preduzeća
1975
Srpski
Makroekonomija
978
Slobodan Pavlović
Barak Obama-­‐Crni Kenedi u beloj kući
2009
Srpski
Ostalo
Dragoljub 979
Đokić,Predrag Dovijanić sa saradnicima
Osamdeset godina u službi zdravlja naroda 2009
Srpski
Ostalo
980
Grupa autora
Pravoslavno-­‐katolički Dijalog posle Jasenovca
2011
Srpski
Istorija
981
Viktor Vasiljevič Pankov
Institucionalna teorija knjigovodstva i revizije
2011
Srpski
Revizija
982
Miloš Todorović
Kako funkcioniše tržište opcija
2004
Srpski
Makroekonomija
983
Understanding accounts
1982
Engleski
Računovodstvo
984
Vetxii Zavet-­‐Novii Zavet
Biblia-­‐knigi svrsenogo pisanie vethogo i novogo zaveta
1990
Ruski
Istorija
985
Privredni PODACI-­‐za Savetnik ngarodna rane i gbrupacije anka Jugoslavije
delatnosti preduzeća i zadruga i o privrednim kretanjima za 1998
teritoriju Republike Srpski Srbije Bankarstvo
986
Boško Kitaljević
Statistika narodnog dohotka i privrednih bilansa
1979
Srpski
Računovodstvo
987
Eshil-­‐Sofokle-­‐Euripid
Prometej u okovima gospodar Edip Alkestra
1993
Srpski
Istorija
988
Naučno-­‐tehničeska revolnoucia i socializm
1973
Ruski
Ostalo
989
The 1979-­‐80 Bulletin matc milwaukee area tehnical college
Engleski
Ostalo
990
Milisav Čizmović
Rasprave i članci
1998
Srpski
Ostalo
991
Hrišćanstvo i demokratija
Između antagonizma i mogućnosti
2010
Srpski
Istorija
992 Laurence Peter -­‐ Rajmond Hull
Peterovo načelo ili zašto nam sve ide naopako
1989
Srpski
Ostalo
993
Dejl Karnegi Kako steći prijatelje i naklonost ljudi
2006
Srpski
Ostalo
994
Kazivanja Enrika Josifa
Reči u vremenu poslednjem
1992
Srpski
Ostalo
Ostalo
Udžbenik
Priručnik
Priručnik
Izveštaj
Monografija
Monografija
Udžbenik
Priručnik
Monografija
Udžbenik
Ostalo
Izveštaj
Izveštaj
Priručnik
Ostalo
Priručnik
Ostalo
Ostalo
Monografija
Priručnik
Monografija
Priručnik
Monografija
Priručnik
Priručnik
Monografija
Ostalo
Ostalo
Priručnik
Monografija
Priručnik
Ostalo
Ostalo
995
Udruženje banaka Jugoslavije
Priručnik-­‐operativno upustvo za izradu investicijske studije programa
1989
Srpski
Bankarstvo
996
Srpski jug-­‐magazin za nauku i umetnost Juga Srbije
1994
Srpski
Ostalo
997
Finansijski priručnik za obračun kamata i finansijsko poslovanje-­‐April 1998
4
Srpski
Ostalo
998
Elena Stornova
Finansovii menedžment v uslovii inflacii
1994
Ruski
Makroekonomija
999
Božidar Mrvaljević
Stočarstvo u svetu i Jugoslaviji knjiga 2
Srpski
Ostalo
1000
Glasnik
Naredba o spisku direktnih i indirektnih korisnika 2005
Srpski
Makroekonomija
1001
Glasnik Odluka o razvrstavanju robe na oblike izvoza i uvoza
2005
Srpski
Makroekonomija
1002
Glasnik
Zakon o carinskoj tarifi
2005
Srpski
Makroekonomija
1003
Ananije Leković
Bogovi su nenasiti
1982
Srpski
Ostalo
1004
Jovan Problemi Ranković
regulisanja međusobnih ekonomskih odnosa po osnovu zajedničkog r1983
ada i poslovanja
Srpski
Makroekonomija
1005
Danilo Ž. Markovič
Sociologija i balkanske teme
2005
Srpski Sociologija menadžmenta
1006
Jefferson Institute
Konkurentnost privrede Srbije
2003
Srpski
Makroekonomija
1007
Novica Prstojević
Korak ispred drugih
2008
Srpski
Ostalo
1008
Banjalučka berza hartija od vrijednosti Osnovne informacije 2004
Bosanski Berzansko poslovanje
1009 Jugoslovenski leksikografski zavod
Atlas svijeta
1974
Hrvatski
Ostalo
1010
Pocciickar ekonomičeskar akademia im. G.V. Plehanova;istoria stanovlenia,rasvitia 2006
i sovremenosti
Ruski
Bankarstvo
1011
Institut sRazvoj ertifikovanih finansijskog računovođa izvještavanja Crne Gpore
o svijetskim standardima kao podrška rastu ekonomije 2012
Crne Gore Crnogorski
i članstvu u EURačunovodstvo
1012 Gojko Malović-­‐Katalog izložbe Saobraćaj i veze u Kraljevini Jugoslaviji 1918-­‐1941
2013
Srpski
Istorija
1013
Milan M. Stojadinović
Ni rat ni pakt
2002
Srpski
Istorija
Ivo 1014
Laurenčić-­‐Prvoslav S.Plavšić-­‐Ljubomir Pronaći Ratković
glas-­‐politički marketing među nama 1992-­‐2004
Srpski
Ostalo
1015
Siniša Pašćan
Naočare u službi dobrog vida
2005
Srpski
Ostalo
1016
Herbert Marcuse
Čovjek jedne dimenzije
1964
Bosanski
Ostalo
1017
Branko Horvat
Ekonomska analiza i proizvodnja i tehnološki progres
1970
Srpski
Makroekonomija
1018
Richard Cantillon
Opća rasprava o prirodi trgovine
1982
Hrvatski
Ostalo
Institut 1019
za spoljnu trgovinu Beograd-­‐Miloš R.Sofrenović
EURO-­‐DOLAR
1972
Srpski
Bankarstvo
1020
Veljko Mratović
Problemi suvremene države
1971
Hrvatski
Makroekonomija
1021
Kosta Čavoški
Uvod u pravo I-­‐Osnovni pojmovi i državni oblici
1999
Srpski
Pravo Zadruženie 1022 na agronomistite na Republika Razvoj Mnakedonija
a agrokomleksot vo novite opštestveno-­‐ekonomski uslovi
1999
Srpski
Makroekonomija
1023
Nil Ferguson KUĆA ROTŠILDA-­‐Svetski bankar II knjiga (1849-­‐1999)
2002
Srpski
Istorija
Joana Sousa Andrade,Marta 1024
C.N. Simeon,Ivan Stošić,Dejan Managing Erić,Hasan structural Hanić
changes-­‐trends and requirements 2012
Engleski
Menadžment
1025 Dejan Erić,Ivan Stošić,Zvonko Brnjas
Strategijski menadžment u agrobiznisu
2007
Srpski
Menadžment
1026
Božo Drašković
Ekonomski Aspekti Ekološke Politike
2012
Srpski
Ostalo
1027
Paul Sweezy
Teorija kapitalističkog razvitka
1959
Hrvatski
Makroekonomija
Slavko Carić, 1028Ivica Jankovec, Miodrag Trajković, Dušanka Đurđev Saobraćajno pravo
2006
Srpski
Pravo Priručnik
Časopis
Časopis
Časopis
Ostalo
Priručnik
Priručnik
Priručnik
Ostalo
Priručnik
Ostalo
Monografija
Ostalo
Priručnik
Ostalo
Monografija
Udžbenik
Monografija
Monografija
Ostalo
Priručnik
Ostalo
Udžbenik
Priručnik
Priručnik
Monografija
Udžbenik
Udžbenik
Monografija
Udžbenik
Udžbenik
Udžbenik
Udžbenik
Udžbenik
Slobodan 1029 Obradović, Branislav Pavić, Srđan Mesarović
VB.Net Priručnik za laboratorijske vežbe
Slobodan 1030
Obradović, Branislav Pavić, Srđan Mesarović, Principi Siniša objektivno Ilić
orijentisanog programiranja
1031
Poslovni biro
Radno -­‐ pravni savetnik
1032
Marko Palekčić
Unutrašnja motivacija i školsko učenje
1033
Dragan Jakovljević
Savremena filozofija morala
1034
Nikola Čubra
Vojska i razbijanje Jugoslavije
1035
Jovan Trifunoski
Zaboravljeni starobalkanci
1036 Internacionalni univerzitet Brčko
Časopis za nauku, istraživanje, razvoj
Nebojša Stefanović, Vesna Miletić, Igor Pejović
1037
Monetarne finansije
2005
2004
2011
1985
2002
1997
1994
2012
2013
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Ostalo
Ostalo
Pravo Ostalo
Ostalo
Ostalo
Istorija
Ekonomika preduzeća
Bankarstvo
Priručnik
Udžbenik
Priručnik
Udžbenik
Priručnik
Referat
Monografija
Časopis
Monografija
Download

Biblioteka popisana najnovija (2).xlsx