1
1.Opština Andrijevica 1. Srđan Mašović, predsjednik Opštine – sl. list 30/11
2. Slavko Stijović, potpredsjednik Opštine – volonter – (i odbornik)
3. Svetislav Stijović, direktor Radio Andrijevica
4. Radovan Marjanović, sekretar Sekretarijata lokalne uprave
5. Vesko Raketić, predsjednik Savjeta JU Centar za kulturu i sport (i odbornik)
6. Dragan Dedović, član Savjeta JU „Centar za kulturu“
7. Ljubiša Vuković, član UO JP „Komunalno stambena djelatnost“
8. Radomir Fatić odbornik
9. Radoje Lekić odbornik
10. Milan Šoškić, odbornik
11. Momčilo Đerković, odbornik
3. Opština Berane 1.
2.
3.
Ljiljana Raičević, član UO JP „Komunalno“
Dijana Mališić, član Savjeta JU „Polimski muzej“
Rešid – Reško Adrović, odbornik
4. Opština Bijelo Polje 1.Violeta Obradović, sekretar Sekretarijata za finansije i ekonomski razvoj (i vd direktor stručne službe
Turističke organizacije)
2.Damjan Knežević, direktor JU „Centar za sport“
3.Vesna Cimbaljević, član UO JU Dnevni centar „Tisa“
4.Rasema Hekalo, član UO JU Dnevni centar „Tisa“
5.Idriz Mahmutović, predsjednik UO JP Vodovod „Bistrica“
6.Goran Vojinović, član UO JP Vodovod „Bistrica“
7.Veselin Pavićević, član UO JP Vodovod „Bistrica“
8.Andrija Đogović, član UO JP Vodovod „Bistrica“
9.Milija Minjević, član UO JP Vodovod „Bistrica“
10.Sead Varandak, član UO JP Vodovod „Bistrica“
11. Ismet Ramović, član UO JKP „Lim“
12. Senad Pačariz, član UO JKP „Lim“
13. Predrag Cvijović, član UO JKP „Lim“
14. Dragoljub Nedović, član UO JU „Centar za sport i rekreaciju“
15.Murat Babača, član UO JU „Centar za sport i rekreaciju
16. Nihad Agić, član Etičke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere
17. Čedomir Obradović, član Etičke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere
18. Milan Ašanin, član Etičke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere
19. Murat Ćorović, član Etičke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere
20. Krsto Čabarkapa, predsjednik Etičke komisije za loklane službenike i namještenike
21. Indira Kadić, član Etičke komisije za loklane službenike i namještenike
22. Rafet Mulić, član Etičke komisije za loklane službenike i namještenike
23.Džemal Ljušković, odbornik
24.Nemša Omerhodžić, odbornik
2
25.Branko Lazović, odbornik
26.Kemal Zoronjić, odbornik
6. Opština Danilovgrad 1.
2.
3.
Branka Kljajić, član UO JP „Komunalno“
Neđeljko Antović, član UO JP „Komunalno“
Dragan Babić, član UO JU "Umjetnička kolinija"
7. Opština Žabljak 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Darko Stijepović, direktor Turističke organizacije Žabljak
Borislav Nikolić, vd direktor Stručne službe Turističke organizacije, (ičlan Savjeta JU Centar za
kulturu
Radenko Radulović, direktor JP za stambeno komunalnu djelatnost
Milenko Kasalica, član UO JP za stambeno komunalnu djelatnost
Veselin Bojović, član UO JP za stambeno komunalnu djelatnost
Risto Šamšal, član UO JP za stambeno komunalnu djelatnost
Mitar Ostojić, član UO JP za stambeno komunalnu djelatnost
Danko Stijepović, odbornik
8. Opština Kolašin 1.
2.
3.
4.
Vladan Bulatović, sekretar Sekretarijata za uređenje prostora i komunalno stambene poslove
Nataša Šuković, direktor Uprave prihoda (i član UO JU „Centar za kulturu“)
Žarko Bulatović, zamjenik direktora opštinskog Fonda za puteve
Petar Keker, odbornik
10. Opština Mojkovac 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Milisav Milićević, član Savjeta Centra za kulturu „Nenad Rakočević“
Velizar Vuković, član Savjeta Centra za kulturu „Nenad Rakočević“
Vidaković Milić, predsjednik Etičke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere
Zindović Batrić, član Etičke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere
Mileta Merdović, član Etičke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere
Obrad Miličić, član Etičke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere
Vidoje Vuković, predsjednik Etičke komisije za lokalne službenike i namještenike
Božo Grujić, član Etičke komisije za lokalne službenike i namještenike (bio odbornik)
Dragomir Mrdović, član Etičke komisije za lokalne službenike i namještenike
Sonja Manojlović, član Etičke komisije za lokalne službenike i namještenike
Angela Ćorić, odbornik
Miljan Jovanović, odbornik
Miljan Ćorić, odbornik
Milan Veljović, odbornik
Milutin Žurić, odbornik
Nikola Pejović, odbornik
Darko Fuštić, odbornik
3
13. Opština Plužine 1.
2.
Milutin Cicmil, predsjednik Skupštine opštine (i odbornik)
Zoran Krunić, član UO Javnog Stambeno komunalnog
14. Opština Pljevlja 1.
2.
3.
4.
5.
6.
Božo Gospić, potpredsjednik Opštine (i direktor Uprave lokalnih javnih prihoda)
Slavica Krstajić, sekretar Sekretarijata za društvene djelatnosti
Slavica Terzić, direktor Uprave lokalnih prihoda
Stojan Golubović, član Upravnog odbora JP za održavanje i zaštitu lokalnih puteva
Boriša Gačević, član UO JP „Čistoća"
Biljana Cmiljanić, član Savjeta JU Umjetnička galerija „Vitomir Srbljanović"
16. Opština Rožaje 1.
2.
3.
Almir Šutković, direktor Lokalnog biznis centra
Sulejman Muković, direktor Turističke organizacije Rožaje
Ejup Nurković, odbornik
21. Opština Šavnik 1.
2.
3.
4.
Mikica Vučinić, član UO JP “Održavanje i izgradnja”
Vidoje Pićurić, direktor JU Centar za kulturu, sport i rekreaciju (i član UO JP “Održavanje i
izgradnja”)
Čedomir Ašanin, član Savjeta JU Centar za kulturu, sport i medije
Želimir Šušić, odbornik
Download

Republika Crna Gora