Virtuelni hotel
POSLOVI ZA VREME BORAVKA
GOSTA u HOTELU
Evidentiranje hotelskih usluga,pansionskih usluga i
vanpansionskih usluga
Nakon prijema i smeštaja gostiju po sobama
pristupamo formiranju računa odnosno
evidenetiranju usluga i to
pansionskih i vanpansionskih usluga.
Hotelske usluge
Kliknemo na dugme usluge za prijavu
na koju se odnose usluge i evidentiramo ih
Pomoću pretraaživača pronađemo prijave za koje treba otroviti račune.Broj računa
je isti sa brojem prijave.
Formiranje računa za gosta
Iz padajućeg menija izaberemo uslugu koju gost
Koristi u hotelu, boja ukazuje na verovatnu uslugu
Unete stavke računa
Zbog zloupotrebe uneta stavka se ne može izmeniti vec se mora stornirati
pa nanovo uneti.
Kontrolni račun za recepciju hotela
Izabere se period u kom taerba da se pregledaju rezervacije
Svaki račun za domaćeg gosta mora pored pansionske usluge da
sadrži i boravišnu taksu i osiguranje.za strane osiguranje ne treba.
Kontrolni račun za recepciju hotela
Kontrolni račun Kontrolni račun služi recepcionaru za prarćenje stavki i
stanje računa gosta u hotelu.
Svaki račun domaćeg gosta treba da ima uslugu sa noćenjem,boravišnu
taksu i osiguranje.
Svaki račun stranog gosta treba da ima uslugu sa noćenjem i boravišnu
taksu .
Preko kontrolnog računa recepcionar prati:
•koje usluge gost koristi u hotelu,
•Da li je račun naplaćen,
•kako je gost platio račun
Račun gosta sa iskazanim PDV-om
P
U
N
P
A
N
S
I
O
N
Ovo je račun koji se daje gostu.
Izgled računa je propisan od strane
zakonodavca.
Zakonodavac je propisao da pansionska usluga u
hotelu mora biti rasčlanjena .
Na računu mora biti iskazan posebno
smeštaj sa poreskom stopom
Posebno doručak,ručak i večera.
Stavke računa gosta.
noćenje sa doručkom treba da bude iskazano u 2 stavke :
smeštaj I
doručak sa odgovarajucim poreskim stopama.
Pun pansion u 4 stavke :
smeštaj ,
doručak,
ručak I
večera sa odgovarajucim poreskim stopama.
Polu pansion u 3 stavke :
smeštaj ,
doručak i
večera sa odgovarajucim poreskim stopama.
boravišna taksa i osiguranje
Na svakom računu za domaće goste treba da bude iskazana
boravišnaa taksa i osiguranje.
Na svakom računu za STRANE goste treba da bude iskazana
boravišnaa taksa .
Račun gosta se može uvek odštampati ali fiskalni račun
može se izdati samo u slučaju da je račun "zatvoren" tj da je
račun naplaćen.
Evidentiranje naplata hotelskih usluga
Naplata računa se može izvršiti :
1.Gotovinski
2.Bezgotovinski
•Virmanom
•Cekom
•Kreditnom karticom
Po jednom računu mogu biti više vrste plaćanja.
Plaćanje računa
Kliknemo na dugme plaćanje za prijavu
Na koju se odnose uplate i evidentiramo
ih
Pomoću pretraživača pronađemo račune za koje treba ediventirati uplate.
Naplata računa
Iz padajućeg menija izabere se način na koji gost
plaća svoj račun
Naplata računa
U iznos RSD unese se iz
koji
Se uplaćuje
Naplaćen račun
U toku unosa stalno imamo uvid koliki je iznos pruženih usluga
Koliko je uplaćeno i koliki je ostatak zaduženja
Upis u KNJIGU GOSTIJU
Upis u KNJIGU GOSTIJU –domaćih i stranih
Hotelijeri su dužni da evidentiraju goste smeštene u ugostiteljskom objektu.
Knjiga gostiju se vodi za domaće i strane goste .
Prilikom dolaska gosta u hotel, na osnovu podataka iz licnih isprava hotel je
dužan da popuni ove evidencije i u roku od 24 casa prijavi boravak MUP-u na
propisnaom obrascu .
Knjiga gostiju
Obazevni podaci
Za grupnu
rezervaciju
Knjiga gostiju
Unose se svi podaci gosta koji nisu uneti prilikom njegove prijave.
Preporucuje se pravilo 1 gost > 1 Prijava > 1 račun.
U izuzetnim slučajevima mogu da se stave više gosta po 1 prijavi ,
najčcešće na insistiranje gosta.
Označava da li je domaći ili strani gost. VAŽNO zbog prijave STRANACA MUP-u.
Kupac - Firma može da bude :
- agencija preko koje je dosao gost
- firma u kojoj gost radi i firma plaća za njegov boravak u hotelu
- firma plaća za boravak svog gosta u hotelu
Broj rezervacije se odnosi na goste koji su došli sa rezervacijom
Rooming list se odnosi na goste koji su došli sa grupnom rezervacijom
Jednstvena knjiga gostiju
Svaki odštampani list se potpisuje i odlaze u registrator
.Da bi se odlozili u registrator potrebno je da sve potrebna polja
budu popunjena.
Knjiga gostiju
KNJIGA GOSTIJU se štampa po sledecoj proceduri
1.proverite zadnji broj prijave na poslednjoj odštampanoj stranici
2.unesite sledeci broj prijave u polje od prijave
3.proverite broj zadnje odštampane stranice
4.unesite sledeci broj stranice koji se štampa
5.proverite broj zadnje odštampane stavke
6.unesite sledeci broj stavki koji se štampa
Da bi knjiga gostiju bila korektna mora da se postuje pravilo
1 gost --> 1 prijava --> 1 račun
•1 list knjige gostiju sadrzi maximalno 25 prijava po strani
•štampa se list po list
Promena statusa boravka
1. Produžetak boravka gosta
· Postojeći račun se zatvori.Otvori se novi račun gosta za vreme koje produžava.
U slučaju da gost zahteva jedinstven račun onda se račun stornira i otvori se novi
račun gosta.
2. Skraćenje boravka gosta
· Postojeci račun se stornira i otvori se novi račun gosta .
3. Zamena sobe
· Po nekom od kriterijuma se pronađe gost koji zeli da promeni sobu u nese se novi broj
sobe samo se klikom na potvrdi izvrši se zamena sobe
Promena statusa boravka
Klikom na zamena
Prihvati se zamena sobe
Unese se novi broj
sobe gde gost prelazi
Promena statusa boravka
klikom na storno stornira celu prijavu-račun. klikom na storno stornira celu prijavu-račun.
Pre storniranja prijave izvrsite sledecu proceduru
•1. odštampajte račun
•2.svojerucno navedite razloge za storno na odštampanom računu
•3. arhivirajte račun,
•4. odštampajte pazar,
•5. stornirajte račun,
•6. odštampajte pazar koji je umanjen za storno račun
Pre storniranja prijave izvršite
sledeću proceduru
•1. odštampajte račun
•2.svojerucno navedite razloge za
storno na odštampanom računu
•3. arhivirajte račun,
•4. stornirajte račun,
Pregled stanje računa gosta u hotelu
Prikazuje spisak gostiju koji su trenutno u hotelu sa stanjem njihovih računa .
Pre odjave gosta obavezno pogledajte ovaj izvestaj.
Saldo računa mora biti 0,00 pre odjave gosta. Klikom na broj
računa proverite račun ciji saldo je razlicit od 0,00.
Izvestaj se daje takođe i upravi hotela da pravovremeno
interveniše u slučaju da je gost duže u hotelu a nije izvršio nikavu
uplatu po računu (obično je to 7 dana ).
Odjava gosta iz Hotela - Check in
Odjava gosta se vrsi nakon naplate računa i odlaska gosta iz hotela
odjava gosta iz Hotela - Check in
Obratite paznju dali je račun zatvoren tj=0.00 ! U principu treba da se odjavi
samo račun koji je sveden na nulu !
Prikaze račun gosta sa stavkama pruženih usluga i izvr šenih uplata.
Proveri dali su sve stavke pruženih hotelskih usluga unete
(restoran,telefon,mini bar itd)
Proveri da li je račun zatvoren tj.da li je izvrseno plaćanje po računu.
Ako račun nije zatvoren tj=0.00 takav račun se ne treba odjavljivati.
Treba da se odjavi samo račun za gosta koji je napustio hotel i čiji račun je
naplaćen.
Pre odjave ući u knjigu gostiju i uneti vreme kada je gost napustio objekat.
Zauzete sobe HOTELA
#dosli juce
*dosli danas
.danas odlaze
klikom na broj računa vidi stanje kontrolnog računa sa svim njegovim uslugama i
uplatama
Zauzete sobe HOTELA
Prikaže sve zauzete sobe HOTELA sa gostima koji se nalaze u njima sa njihovim brojevima
računa i sa datumom dolaska i datumom odlaska.
#
došli
juce
*
došli
danas
.
danas
odlaze
Dato kako bi recepcionar uočio koji gosti su gosti došli
prethodnog dana. Važno za recepcionara u prvoj smeni.
Preporucuje se da u pretrazivanje prijava pogleda dali
je gost boravio ranije u objektu i koje je usluge tom
prilikom koristio
Dato kako bi recepcionar uočio koji gosti su gosti došli
na danasnji dan , kako bi im se kompletirali podaci u
knjigu gostiju. Važno za recepcionara u drugoj smeni
Posebnu paznju kod popune knjige gostiju obratiti na
strane goste zbog Prijave MUP-u.
Dato kako bi recepcionar uočio koji gost danas
napusta hotel, kako bi mu se spremio račun da
gost ne ceka na recepciji.
Važno za recepcionara u prvoj smeni
Žurnal hotela - hotelski dnevnik
Žurnal hotela prati ukupan promet hotela tj. pansionskih i van pansionskih
usluga koje je gost napravio u hotelu.
Ranije pre masovne upotrebe računara hotelski dnevnik se vodio svaki dan za
protekli dan i to u obliku slobodnih listova ili knjige.
Sada recepcionar (žurnalist) treba samo da vodi računa da evidentira sve nove
usluge i naplate po računu gosta.
Žurnal hotela se ispostavlja u više primjeraka i to direktoru hotela, šefu
recepcije i kontrolno obračunskoj službi.
Hotelski dnevnik, nakon evidentiranja svakog “novog”
gosta,
svakodnevno se produžuje.
Zadužuje se račun sa brojem sobe svakog starog gosta za
novonastale troškove tokom tekućeg dana a ukupni
saldo se prenosi na
sledeći dan i tako sve dok se račun ne zaključi sa
konacnom naplatom potraživanja od gosta.
U poslovanju recepcije podrazumeva se da stanje u računaru bude
identično sa stanjem u hotelu.
Da bi postigli usklađenost svih izvestaja podrazumeva se promptna
ažurnost u radu recepcije tj.
1.Kada se gost prijavi u hotel odmah se izvrši njegova prijava
2.Svaka pružena usluga se pravovremeno evidentira
3.Svaka izvršena naplata se pravovremeno i tačno evidentira
4.Kada gost napusti hotel odmah se izvrši njegova odjava.
Da bi se izbegle nedoumice i zabune "ofarbane " su one prijave koje
treba da se odjave.
Prijave gostiju koji su napustili objekat su ljibicaste I broj osoba je
pomeren ulevo tako da se vidi da ne ulaze u ukupan broj osoba
na dan.
žurnal
Izveštaj za domaćicu hotela o sobama za spremanje
•Ako je objekat veliki ili ima spratnu sluzbu onda se izvestaj daje
po spratovima
•Datum za koji se odnosi spremanje sobe.
Klikom na pripremi se izvestaj koji se predaje domaćici hotela.
•Po hotelskim standardima razlicita su vremena za :
- spremanje sobe kada datum spremanja je razlicit od datuma
odlaska gosta tj. gost i dalje ostaje u toj sobi
- spremanje sobe kada datum spremanja jednak datumu odlaska
gosta tj. tog dana gost odlazi iz hotela.
Spremanje soba
U napomena sobarica treba evidentira nedostatke koja je uocila u sobi ( nema
sijalica,nedostaje peskir itd ) i da to dostavi domaćici hotela.
Izveštaj o broju potrebnih pansionskih obroka za kuhinju i restoran
Broj pansionskih obroka VAM daje 2 vrste izvestaja :
1. Izvestaj za period koji je prosao to je period u odnosu na
danasnji dan
2. Izvestaj za naredni period u odnosu na danasnji dan
Izveštaj o broju potrebnih pansionskih obroka za kuhinju i restoran
1. Izvestaj za period koji je prosao u odnosu na danasnji dan
Koristi se za period koji je prosao,izvestaj se daje upravi hotela za analizu poslovanja .
Na primer za broj utrosenih obroka za prosli mesec,za vreme praznika, za vreme
godisnjih odmora ,subotom,nedeljom itd.
2. Izvestaj za naredni period u odnosu na danasnji dan
U slučaju kada se koristi za naredni period,daje izvestaje upravi hotela koji mogu
da se koriste u blizoj buducnosti.(nedelja,mesec,nekoliko dana)
Izvestaj je namenjen :
upravi hotela da može da planira aktivnosti vezane za nabavku,broj ljudi
potrebnih za pruzanje usluga itd.
kuhinji za planiranje potrebnih broja obroka
-
restoranu za pripremu stolova
Broj pansionskih obroka
‘
:
.
Izvestaj o broju pansionskih obroka daje informaciju da za subotu 20.11.2010 za
večeru imaju 126 gosta i za doručak u nedelju 20.11.2010 g. 135 gosta .
Za sve te goste treba obezbedite adekvatnu uslugu.
Kihinja da pripremi obroke , restoran da postavi stolove ,posluži goste, raspremi
stolove itd. i za sve to potrebno je angažovati odgovarajući broj radnika.
Izveštaj za restoran o pansionskim gostima
(doručak, ručak,večera)
Lista pansionskih obroka gosta u hotelu.
Prikaže samo goste koje su na pansionu.
Prikaže se vreme dolaska i odlaska sa kojom uslugom gost pocinje kao i sa
kojom uslugom zavrsava koriscenje pasnsionskoh usluga u hotelu.
U napomenama stoji koju panisonsku uslugu gost je ugovorio sa hotelom
tako da ne može doci do nesporazuma sa gostima.
Izvestaj za restoran može da se iskoristiti da u njemu osoblje restorana
ručno evdentira koji od pansionskih gostiju je stvarno iskoristio svoje pravo.
Izvestaj za restoran
Dnevni odmori
Prati sobe koje se koriste za dnevni odmor gostiju.
Izvestaj se sastoji od 2 dela :
1. - Koji prikazuje koje sobe su tenutno stvarno zauzete
2. - Sobe koje su slobodne ali su koriscenje za dnevni odmor i kao
takve treba da budu pospremljene za nove goste.
Dnevni odmor traje 8 sati u periodu od 06 h do 18 h.
Ako gost prekoraci jedan od ta 2 uslova hotel ima pravo da naplati uslugu smeštaja
za celu noć iz tog razloga se pati i vreme kad je gost počeo da koristi sobu za dnevni
odmor.
Klikom na broj prijave recepcionar može može pogledati ceo račun gosta tj. da vidi
da li je plaćen i da li su evidentirane sve usluge koje je gost imao u sobi .
D.O.
Klikom na broj prijave recepcionar može može pogledati ceo račun gosta tj. da vidi da li
je plaćen i da li su evidentirane sve usluge koje je gost imao u sobi .
Prijave stranaca za MUP
Svaki hotel je u obavezi da prijavi MUP-u boravak stranog gosta u svom
objektu u roku od 24 casa od dolaska.
Uz saglasnost policijske uprave može da zameni pojedinacnu prijavu stranaca.
Umesto n pojedinačnih prijava stranaca dostavlja se jedinstveni spisak
stranaca .
Izvestaj se dostavlja jedanput dnevno, najčcešće ujutru.
-Spisak se može odštampati overiti i takav dostaviti MUP-u.
-Spisak se može odštampati overiti i skenirati i poslati email-om MUP-u.
Prijave stranaca za MUP
Pojavljuju se samo prijave koje su pravilno i kompletno popunjene.
Lista gostiju u hotelu po kupcu/agenciji
Lista gostiju koji su došli u hotel posredstvom turističke
agencije ili neke druge firme.
Ova lista treba da odgovara rooming listi koju je dostavila
putnička agencija.
Najčešće se koristi kada je potreban spisak gostiju koji su
iz jedne firme ili agencije a trenutno borave u hotelu.
Lista gostiju u hotelu po kupcu/agenciji
Klikom na broj rooming liste dobijamo koji su gosti na toj rooming
listi
Lista gostiju u hotelu po kupcu/agenciji
SPECIFIKACIJA PRIJAVA PO USLUGAMA ZA GOSTE U HOTELU
pazar recepcije
pazar recepcije
Pazar recepcije sa rekapitulacijom usluga a koje su evidentirane između 2
primo predaje pazara. Ovo je rekapitulacija pazara za sve tri smene.
Specifikacija pansionskih usluga je rasčlanjena na
smeštaj,hranu(kuhinja),pice(sank).
Pored izvestaja pazara recepcije sa rekapitulacijom usluga daje se i
specifikacija po kojim sve računima je izvrsena naplata.
U poslovanju recepcije evidentiranje pruženih usluga i naplate računa su
Najčešće pomereni u vremenu .
Da bi stanje pruženih usluga bilo jednako izvršenim naplatama potrebno je da
se naplata usluga vrši zajedno sa evidentiranjem usluga .
pazar recepcije
pazar recepcije
Predaja pazara se vrsi nakon štampanje pazara po predlozenoj proceduri.
molimo VAS da proverite
•dali ste zatvorili sve plaćene račune i
•dali ste odjavili sve račune gosta koji su napustili hotel
•OBAVEZNO odštampajte dnevni pazar
•kod eventualnog neslaganja stanja pazara sa stvarnim stanjem blagajne recepcije - dajte
obrazlozenje (stornirana stavka,storniran račun itd
Nakon ovoga pazar se postavlja na nulu i nema mogucnosti ponovnog
štampanja pazara.
Pitanja ??
Download

IV deo… - WordPress.com