ADMINISTRATIVNA ZABRANA BR ___________
Zaposlen-a ____________________________________________________________________
Preduzeće __________________________ adresa ___________________________________
PIB _______________ Matični broj _______________br.računa_________________________
Prihvatam uslove iz Ugovora o pružanju i kreditiranju pansionskih usluga zaposlenih radnika
Broj ___ od ______ i saglasan sam da mi se izvrši obustava na ime troškova usluga Recreatours-a
OBJEKAT
___________________________________________
PERIOD
___________________________________________
ZADUŽENJE___________________________________________
BROJ RATA ___________________________________________
IZNOS RATE___________________________________________
Uplate izvršiti na gore navedene račune RECREATOURS-a.
U slučaju prestanka radnog odnosa iz različitih razloga neotplaćeni dug prema RECREATOURS-u
mora biti isplaćen u celosti .
Obračunska služba se obavezuje da za svaku izvršenu uplatu dostavi spisak sa iznosima i
imenima radnika za koje je izvršena uplata na fax: 011 / 3037 – 479 za Danijelu Horinu ili na
email : [email protected]
Napomena: administrativna zabrana od momenta preuzimanja u Poslovnici do konačne
realizacije ima rok važenja 7 (sedam) dana, posle toga ista neće moći da se iskoristi.
ZAPOSLEN-a
____________________
Ime i prezime
____________________
mesto stanovanja
____________________
br. lične karte izdata u
____________________
JMGB
____________________
telefon
SLUŽBA OBRAČUNA ZARADA
KORISNIKA USLUGE
Za „RECREATOURS“
_____________________
prosečna zarada
_____________________
iznos obustava
_____________________
odgovorno lice
_____________________
U Beogradu __________
_____________________
broj telefona
M.P.
M.P.
Download

Recreatours