FARMACEUTSKO DRUŠTVO
FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE
PHARMACEUTICAL SOCIETY
OF FEDERATION
OF BOSNIA AND HERZEGOVINA
Prva Konferencija Istočne Evrope sa međunarodnim učešćem sa temom
kompetencija u farmaciji
„Evaluacija i razvoj kompetencija u farmaciji – kroz kontinuirani profesionalni
razvoj“
Sarajevo, Bosna i Hercegovina
25. - 26. januar/siječanj 2013. godine
Organizatori:
Farmaceutsko društvo Federacije Bosne i Hercegovine sa partnerima
Adresa: Čekaluša 34, 71000 Sarajevo ● Tel/fax: 033 207 966 ● e-mail: [email protected]
Rbr: 1610000084190094 kod Raiffeisen bank dd BiH
www.farmadrustvo.ba
FARMACEUTSKO DRUŠTVO
FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE
PHARMACEUTICAL SOCIETY
OF FEDERATION
OF BOSNIA AND HERZEGOVINA
Uvod:
Prošlo stoljeće je bilo obilježeno raznim dostignućima iz oblasti biokemije, ali pratkične mogućnosti ovih
dostignuća su bile limitirane neadekvatnim, nepravednim i neuspješnim prenošenjem znanja i vještina u
zdravstvene ustanove1. Nekoliko istaknutih kompanija, uključujući Medicinski Institut (SAD), su pozvane
na radikalne promjene modela kontinuirane edukacije zdravstvenih profesionalaca2. Kontinuirani
profesionalni razvoj (CPD – Continuing Professional Development) je dugoročan proces aktivnog učešća
u metodama učenja koje pomažu pojedincima u njihovom razvoju i očuvanju kontinuirane kompetencije,
povećavajući njihovu profesionalnu praksu i podržavajući postizanje njihovih ciljeva u karijeri3.
Sistemi osiguranja kvaliteta moraju obezbijediti da edukacijski programi bazirani na kompetencijama, koji
reflektuju viziju za apotekarske prakse i edukacije razvijene raznim profesionalnim konsenzusima, da su
visoke kvalitete i da odgovaraju i zadovoljavaju potrebe određene zemlje i njihovog naroda4.
Pri procjeni kompetencija, ne promatra se načelno pristajanje uz očekivane standarde ponašanja, već
usklađenost stavova i stvarnog ponašanja farmaceuta u praksi5. Pri tome se mogu uočiti okolnosti koje
dovode do mogućih neusklađenosti, te donijeti zaključci i planovi za budući razvoj kompetencija6.
1
Dorman T, Miller BM. Continuing Medical Education: The Link Between Physician Learning and Health Care Outcomes.
Academic Medicine, Vol. 86 No.11; November 2011
1
Institute of Medicine. Redesigning Continuing Education in the Health Professions. National Academies Press, Washington,
DC. 2009.
1
Accreditation Standards for Continuing Pharmacy Education. Accreditation Council for Pharmacy Education. Chicago, IL.
2007.
1
FIP Statement of Policy Quality Assurance of Pharmacy Education. The International Pharmaceutical Federation. 2009.
1
Wass V, Van der Vleuten C, Shatzer J, Jones R. Assessment of clinical competence. Lancet 2001(9260); 357: 945–949
1
Chappell NL, Barnes GE. Professional and business role orientations among practicing pharmacists. Soc Sci Med 1984; 18(2):
103-110.
Adresa: Čekaluša 34, 71000 Sarajevo ● Tel/fax: 033 207 966 ● e-mail: [email protected]
Rbr: 1610000084190094 kod Raiffeisen bank dd BiH
www.farmadrustvo.ba
FARMACEUTSKO DRUŠTVO
FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE
PHARMACEUTICAL SOCIETY
OF FEDERATION
OF BOSNIA AND HERZEGOVINA
Plenarni predavači:
Mike Rouse B. Pharm (Hons); MPS
Pomoćnik izvršnog direktora za profesionalna pitanja i direktor Internacionalnog
Servisa (ACPE – Accreditation Counsil for Pharmacy Education)
[email protected]
Rođen u Zimbabveu, studirao farmaciju i radio u bolničkoj i javnoj apoteci prije
prelaska u SAD 2011. godine, u ACPE. Trenutačno radi kao pomoćnik izvršnog
direktora za profesionalna pitanja i kao direktor Internacionalnog servisa. Mike-ove
primarne odgovornosti su profesionalna pitanja, strateške inicijative i projekti, i
internacionalne usluge i saradnja. Koordinirao je posljednju verziju ACPE-ovih
standarda za doktorske studije u farmaciji i svjetski je lider u inicijativama za uvođenje CPD (Continous
Pharmaceutical Education) koncepta kao koncepta dugoročnog učenja. Mike je utemeljio i sazvao
Internacionalni forum osiguranja kvalitete edukacije u farmaciji (International Forum for Quality
Assurance of Pharmacy Education), te predstavio nacrt Globalnog okvira za osiguranje kvaliteta
farmaceutske edukacije (The Global Framework for Quality Assurance of Pharmacy Education), koji je
usvojen 2008. godine od strane FIP-a (International Pharmaceutical Federation (FIP)). Mike je služio i
FIP-ovom Birou kao i različitim svjetskim odborima, i trenutno je tzv. education lead za osiguranje
kvaliteta za FIP-ove edukacijske inicijative. Bio je konsultant i gost predavač u preko 40 zemalja svijeta.
Dr. sci. Arijana Meštrović, mr. ph.
Direktor Centra za edukaciju lanca apoteka Farmacia u Zagrebu, Hrvatska
Odjel Razvoj Kompetencija
[email protected]
Njen profesionalni razvoj, počinje od diplomiranja na Fakultetu za farmaciju i
biokemiju u Zagrebu 1994. godine i nastavlja kao apotekar u javnoj i bolničkoj
apoteci. U Centru za primjenjenu farmaciju na Farmaceutskom fakultetu u
Zagrebu, ona radi kao predavač na praksi iz predmeta Profesionalna praksa i farmaceutska skrb. Na
Farmaceutskom fakultetu u Londonu, Glasgowu i Brightonu, predaje iz oblasti Vještine komunikacije i
farmaceutska skrb. Redovni je mentor za pripravnike i studente, akreditovana od strane Hrvatske
farmaceutske komore. Takođe, aktivni je član Hrvatskog farmaceutskog udruženja, organizirajući
konferencije i osiguravajući predavanja i radionice iz programa za kontinuirani profesionalni razvoj
farmaceuta. Dobila je zvanje doktora nauka iz biokemijskih znanosti na Fakultetu u Zagrebu iz oblasti
Razvoj kompetencija u farmaciji.
Dr. Arijana Meštrović predstavlja i radi sa CoDEG (Competency Development and Evaluation group) na
upotrebi General Level Framework-a i evaluira njegov odraz na farmaceutsku skrb i profesionalni razvoj u
Hrvatskoj i Istočnoj Evropi. Posljednjih godina, aktivno je surađivala sa Global Education Taskforce-om
osnovanog od strane FIP-a, UNESCO-a i WHO-a. Od 2011. godine, ona je jedna od ExComembers of
europharm foruma, član FIP-ovog BPS/BPP programskog komiteta i član Internacional Services Program
Advisory Group the Acreditation Council for Pharmacy Education (SAD).
Adresa: Čekaluša 34, 71000 Sarajevo ● Tel/fax: 033 207 966 ● e-mail: [email protected]
Rbr: 1610000084190094 kod Raiffeisen bank dd BiH
www.farmadrustvo.ba
FARMACEUTSKO DRUŠTVO
FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE
PHARMACEUTICAL SOCIETY
OF FEDERATION
OF BOSNIA AND HERZEGOVINA
Preliminarni program:
Petak, 25. januar/siječanj 2013. godine
8:00 – 9:00 Registracija učesnika
9:00 – 9:30 Uvodna riječ i otvaranje konferencije
9:30 – 10:15 Mike Rouse: „Kontinuirani profesionalni razvoj (CDP): koncept, komponente i
obaveze
10:15 – 10:45 Fatima Jusufović-Insanić: Kontinuirana edukacija i razvoj u Bosni i Hercegovini
– osvrt
10:45 – 11:15 Arijana Meštrović: Kompetencije farmaceuta prema Global Competency Framework
11:15 – 11:30 Diskusija
11:30 – 12:00 Pauza za kafu
12:00 – 12:30 Arijana Meštrović: Procjena kompetencija u farmaciji
12:30 – 13:00 Mike Rouse: Implementacija plana kontinuiranog profesionalnog razvoja –
lični, organizacijski i nacionalni nivo
13:00 – 13:30 TBA – Implementacija globalnog vodiča Dobre apotekarske prakse (DAP)
13:30 – 14:30 Pauza za ručak
14:30 – 16:00 Mike Rouse i Arijana Meštrović: Radionica pod nazivom „Samoprocjena i
portfolio koncepta: obaveze razvoja kompetencija“
Individualizirani edukacijski plan za razvoj farmaceutskih kompetencija bi trebao biti individualno
osmišljen7, dokumentiran i evaluiran pomoću portfolia za učenje, i poboljšan obvezivanjem ka promjeni8.
U ovoj radionici će se demonstrirati aktivni načini učenja, korišteni u edukaciji u farmaciji.
1
Meštrović A, Staničić Ž, Ortner Hadžiabdić M, Mucalo I, Bates I, Duggan C, Carter S, Bruno A, Košiček M. Individualized
Education and Competency Development of Croatian Community Pharmacists Using the General Level Framework. Am J
Pharm Educ 2012; 76 (2): 25.
1
Rouse MJ. Continuing professional development in pharmacy. Am J Health-Syst Pharm 2004; 61: 2069-76.
Bit će prikazan i demonstriran primjer izgradnje farmaceutskog portfolia kao ciljne alatke koja će podržati
razvoj kompetencija. Bit će provedena i interpretirana samoprocjena farmaceutske kompetencije u skladu
sa Globalnim okvirima kompetencija (Global Competency Framework). Takođe, radionica će biti korisna
za razmjenu iskustava i zalaganja sa ostalim kolegama koji su uključeni ili zainteresirani u profesionalni
razvoj u različitim postavkama (segmentima), nivoima i sektorima.
Na kraju radionice, učesnici će biti osposobljeni da:
-
Identificiraju kako stručne kompetencije mogu biti procijenjene i rezultati sjedinjeni koristeći CPD
postupak profesionalnog razvoja
Opisati postupak i predložiti formu farmaceutskog portfolia znanja
Povezati edukacijske rezultate sa razvojem kompetencija koristeći načelne obaveze promjene
Dizajnirati individualan edukacijski plan razvoja kompetencija
Dizajnirati i koristiti kompetencijski okvir i portfolio znanja u svakodnevnom radu
Adresa: Čekaluša 34, 71000 Sarajevo ● Tel/fax: 033 207 966 ● e-mail: [email protected]
Rbr: 1610000084190094 kod Raiffeisen bank dd BiH
www.farmadrustvo.ba
FARMACEUTSKO DRUŠTVO
FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE
PHARMACEUTICAL SOCIETY
OF FEDERATION
OF BOSNIA AND HERZEGOVINA
16:00 – 16:20 BiH Tim razvoja kompetencija: akcioni plan za BiH – Pilot projekat 2013
16:20 – 16:45 Diskusija i zaključci
Subota, 26. Januar/siječanj 2013. godine
Očekivani učesnici: 60-80 učesnika regiona, stručnjaci iz različitih oblasti, a kojima je značajan razvoj
kompetencija u farmaciji
Prvi dio – Edukacijski i kompetencijski status – Forum
9:30 – 9:45 Fatima Insanić-Jusufović: Uvodna riječ
9:45 – 10:30 Mike Rouse: Osiguranje kvalitete edukacije u farmaciji – globalni pregled
10:30 – 10:45 Arijana Meštrović: Internacionalne perspektive procjene kompetencija
Izazovi, dostignuća i potrebe u edukaciji i razvoju kompetencija (svjetske i nacionalne organizacijske
perspektive)
10:45 – 11:15 Crna Gora (TBA)
11:15 – 11:45 Srbija (TBA)
11:45 – 12:15 Pauza za kafu
12:15 – 12:45 Hrvatska (TBA)
12:45 – 13:15 Makedonija (TBA)
13:15 – 13:45 Bosna i Hercegovina (TBA)
13:45 – 14:30 Pauza za ručak
Drugi dio – Vizija (fokus) edukacije i kompetencije
14:30 – 15:30 Radionica – 4 grupe: diskusija
1. Kompetencije studenata i edukacija: Amila Čeljo
2. Kontinuirani profesionalni razvoj: Mike Rouse
3. Nove usluge za pacijente: Arijana Meštrović
4. Međudržavna saradnja i istraživanje: Tarik Ćatić
15:30 – 16:30 Zaključci (moderatori)
Adresa: Čekaluša 34, 71000 Sarajevo ● Tel/fax: 033 207 966 ● e-mail: [email protected]
Rbr: 1610000084190094 kod Raiffeisen bank dd BiH
www.farmadrustvo.ba
Download

program konferencije