GIDA MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ
YRD. DOÇ. DR. SEÇİL TÜRKSOY
HİTİT ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
227 4533-1220
[email protected]
DERSİN AMAÇLARI
 Gıda mühendisliği konularını genel olarak tanıtmak
 Mühendislik etik sorumluluk bilinci yaratmak
 Hazırlanacak ödevler ile yazılı ve sözlü olarak etkili
iletişim becerileri kazanılmasına yardımcı olmak
2
4060117-GMG-ST
DERS İÇERİĞİ
 Gıda mühendisliği kavramı
 Gıda kimyası
 Gıda mikrobiyolojisi
 Gıda mühendisliğinde temel işlemler
 Süt teknolojisi
 Et teknolojisi
 Yağ teknolojisi
 Hububat teknolojisi
 Meyve ve sebze teknolojisi
 Öğrencilerin çeşitli konulardaki sunumları
3
4060117-GMG-ST
KAYNAK KİTAPLAR
 Singh, R.P., Heldman, D.R., 2001. Introduction to Food
Engineering. Academic Press, USA.
 Toledo, R.T., 2008. Fundamentals of Food Process
Engineering. Aspen Publisher, USA
 Potter, N., Hotchkiss, H., 1995. Food Science, Chapman
and Hall, USA
 Ertugay, Z., Elgün, A., Kurt, A., Gökalp, H.Y., 1994. Gıda
Bilimi ve Teknolojisi. Atatürk Ünv. Yayın No.671,
Erzurum.
4
4060117-GMG-ST
MÜHENDİSLİK NEDİR?
 Mühendis: Hendese = geometri kelimesinden türemiştir.
 Engineer: ingeniuty = yaratıcılık, akıllı olmak
kelimelerinden türemiştir.
 Mühendislik, bilimsel bilgiye dayanan bir meslek olup,
insanlığın isteği doğrultusunda ekonomik ve sosyal
güçleri yönlendirerek medeniyetin gelişmesine katkıda
bulunur.
 Mühendis, endüstri ve teknoloji için yeni düşünceler
bulabilir ve düşünceleri yönlendirebilir, verdiği
kararlarla insanlığın yaşam koşullarını değiştirebilir.
5
4060117-GMG-ST
 Mühendislik, değişkenlerinin tümü bilinmeyen veya
ölçülemeyen, çok seçenekli durumda optimal çözüme
ulaşma, insanların yararına, insanları örgütleme,
yönetme, doğadaki malzeme ve gücü kontrol etme
sanatıdır.
 Mühendislik, bilimi uygulama sanatıdır. Bu sanatın
temel amacı, bilimsel gerçeklerin ortaya koyduğu
ilkelerden yararlanarak, bu ilkeleri uygulayarak,
insanların ihtiyaçlarına cevap vermek, farklı sorunlara
güvenli, ekonomik ve pratik çözümler getirmektir.
 Mühendislik bir düşünce sistematiğidir.
 Matematiksel düşünme becerisidir.
6
4060117-GMG-ST
 Mühendislik, bilimi, ekonomiyi, zamanı ve fiziksel
kaynakları en iyi şekilde değerlendirip, optimum çözüm
arayışı içerisinde olmaktır.
 ABET (The Acreditation Board for Engineering and
Technology = Mühendislik ve Teknoloji Onay Kurulu)
 “Matematik ve fen bilimlerinden ders çalışma, deneyim ve
uygulama yolları ile kazanılmış bilgileri akıllıca kullanarak,
doğanın madde ve kuvvetlerini insanlığın yararına sunmak
üzere ekonomik yöntemler geliştiren bir meslektir.”
 Mühendisliğin temelinde matematik ve fen bilimleri
bilgisi vardır.
7
4060117-GMG-ST
 ABET tarafından hazırlanan Mühendislik kriterleri 2000,
mühendislik eğitimi veren programların geliştirmesi gereken
özellikleri aşağıdaki gibi tanımlamaktadır:
 Matematik, temel bilimler ve mühendislik bilgilerini uygulama







8
yeteneği,
Deney tasarımı, deney yapma, veri analizi ve veri yorumlama
yeteneği,
İstenen özelliklere sahip bir sistemi, bileşenlerini veya çözüm
yöntemlerini tasarlama yeteneği,
Disiplinler arası bir grup içerisinde çalışabilme yeteneği,
Mühendislik problemlerini tanımlama, modelleme, çözme
yeteneği,
Profesyonel ve etik sorumlulukların farkında olma yeteneği,
Etkin biçimde iletişim kurabilme yeteneği
Mühendislik çözümlerinin evrensel ve toplumsal bağlamda etkisini
kavrayabilecek geniş bakış açısı oluşturabilme,
4060117-GMG-ST
 Gereksinimleri tanımlama, yaşam boyu öğrenmeye çalışma
yeteneği,
 Yürürlükte olan yönetmelikler ile ilgili bilgi sahibi olma,
 Mühendislik uygulamaları için gerekli modern mühendislik
araçlarını, becerilerini ve tekniğini kullanma yeteneği.
9
4060117-GMG-ST
MÜHENDİSLİĞİN
TARİHÇESİ
 Mühendisliğin tarihçesi insanoğlunun içindeki merak duygusu kadar
eskidir.
 Atalarımız doğanın sunduğu imkanları, insanların yararına kullanmaya
ve kontrol altına almaya çalışmışlardır. Bu da mühendislerin
“toplumun ihtiyaçlarını” karşılamak gibi bir misyonu üstlenmelerine
neden olmuştur.
 Tarih boyunca mühendisler, hükümdarlara yakın kişiler olup, önemli
mevkilerde yer almışlardır.
10
4060117-GMG-ST
ESKİ ÇAĞ…
 Eski çağların en büyük mühendislik eserleri arasında yer alan
piramitler Nil Vadisinde yapıldı.
 M.Ö. ve M.S. Beşer yüzyıllık dönemden oluşan 1000 yılda insanlar
Helenistik döneme ait inanılmaz sayıda icat ve mühendislik eserleri
yarattılar. Vida, su çarkı …
 Roma çağında bunlara ek olarak bina güçlendirme teknikleri, yollar,
su kemerleri, su dağıtım sistemleri ve büyük kamu binaları
yapılmaya başlandı.
 Çin’de su değirmenleri, döner fanlar, sallarda kullanılan sabit
direkli yelkenler, kağıt ve barut üretimi…
11
4060117-GMG-ST
KARANLIK ÇAĞ… MS 500-1500
 Mekanik saat, baskı teknikleri, matbaa…
 Demir ve alaşımların döküm teknikleri, tekstil teknolojisi (Anadolu)
 16.yy. Rönesans - Leonardo Da Vinci
 Şatolar, ibadethaneler, su yapıları, yol ve köprüler
 16. yy. Mimar Sinan
12
4060117-GMG-ST
SANAYİ DEVRİMİ
1750 - 1850
 Gerçek mühendislerin gelişmeye başladığı en önemli zaman




dilimidir.
James Watt – Buhar makinesi
Whitworth – döner bıçaklı kesme ve delme aletleri, torna makinesi
Stephenson & Brunel – lokomotif ve raylı sistemler
Fransa’da inşaat mühendisliği meslek olarak öğretilmeye başlandı.
Bu gelişme ilk kez askeri olmayan mühendislerin eğitiminin
yapılması anlamındadır ve o ndeneler “civil engineering” olarak
adlandırılmıştır.
13
4060117-GMG-ST
SANAYİ DEVRİMİ SONRASI
AMERİKAN UYGULAMALARI
17. & 18.yy
 Özellikle 18. yy. dan sonra Avrupa’daki askeri tekniklerin bu kıtada
da kullanılmaya başlandığı görülür.
 18. yy. ın ikinci yarısından 19. yy. başlarına kadar inşaat ve makine
mühendislikleri önem kazanmıştır.
 İlk profesyonel mühendis odalarının kurulması.
 Havacılık, su, nükleer enerji, elektronik ve uzak mesafeli iletişim,
madencilik, ziraat, gıda ve ormancılık alanlarında mühendislik
gelişme göstermiştir.
14
4060117-GMG-ST
MÜHENDİSLİK ETİĞİ
 Mühendislik hizmetleri toplumsal yaşamın her alanında belirleyici
bir yer tutmaktadır.
 Toplum mühendislerden kaliteli ve akılcı üretim yapmasını, aynı
zamanda mühendislerin etik kurallara uyarak mesleki ahlaklarını
korumalarını istemektedir.
 Mühendislik, ürünleri genellikle aynı anda birçok kişiye verebildiği
gibi bu ürünlerde veya hizmetlerde olabilecek herhangi bir
mühendislik hatası topluma ve çevreye büyük zararlar
verebilmektedir.
15
4060117-GMG-ST
MÜHENDİSLİK ETİĞİ
 Günümüzde mühendisler kendilerine şu soruları sormalıdırlar:
 Yapabilir miyiz?
 Yapmalı mıyız?
 Yaparsak olayların akışını elden kaçırır mıyız?
 Bu yapılanlardan sorumlu tutulmaya hazır mıyız?
Mühendislik mesleğinde sık sık çelişkili durumlarla karşılaşırız. Bu
durumlarda tüm değer yargılarımızı göz önüne alarak karar
vermeliyiz. Böylece ileride kararlarımızı açıklamakta ve
kendimizi savunmakta güçlük çekmeyiz.
16
4060117-GMG-ST
 Örneğin;
 Savaş savunulabilir bir olay mıdır?
 İnsan yaşamına değer biçilebilir mi?
 Yaşayan bir canlıyı ortadan silme hakkına sahip miyiz?...
17
4060117-GMG-ST
AHLAK & ETİK
 AHLAK: Doğru, iyi ve adil değerlendirme yapmamızı sağlayan temel
kural ve inanışlar
 ETİK: Ahlak anlayışımızı yansıtan karar ve davranışlar
 Mühendislik etiği, teknolojinin ahlaki boyutunu inceler.
 Etik yapısal ve içerik olarak 3 grupta incelenir:
 Genel etik
 Meslek etiği
 Görev etiği
18
4060117-GMG-ST
MÜHENDİSLİK ETİĞİ İLKELERİ
 Dünya Mühendisler Birliği 5 Ekim 1977 tarihli toplantısında son
şeklini kabul ettiği Mühendislik Etiği’nin temel ilkeleri aşağıdaki
şekilde duyurulmuştur:
 Mühendisler, mühendislik mesleğinin doğruluğunu, onurunu ve
değerini
 İnsanlığın refahının artması için kendi bilgi ve becerilerini
kullanarak,
 Dürüst ve tarafsız olarak halka, kendi işverenlerine ve
müşterilerine sadakatle hizmet ederek,
 Mühendislik mesleğinin yeteneğini ve prestijini arttırmaya
çabalayarak,
 Kendi disiplinlerinin mesleki ve teknik birliğini destekleyerek,
yüceltir ve geliştirirler.
19
4060117-GMG-ST
 Kaza yaptığında karton gibi yanan veya akordeona dönen








20
arabalar
Çarpışmalarda önde oturanların başını koparan hava yastıkları
Kargo kapısı arızalı olup iyi kapanmadığı için içindeki yüzlerce
yolcusu ile düşen DC-10 uçakları
Çöken köprüler
TV ekranlarında herkesin gözü önünde patlayan uzay araçları
Binlerce kişinin ölümüne yol açan gaz patlamaları
Toplu kanserlere yol açan ilaç fabrikaları
Nükleer teknoloji
Doğayı petrole bulayan tankerler…
4060117-GMG-ST
Gıda Mühendisliği...
Gıda Bilimi ve Gıda Teknolojisi kavramları
Gıda Mühendisliği eğitimi
Gıda Mühendisliği müfredat programı
Gıda mühendislerinin çalışma alanları
21
4060117-GMG-ST
Gıda Bilimi ve Gıda Teknolojisi
kavramları
Gıda Bilimi
Gıdaların temel fiziksel, kimyasal ve biyokimyasal yapısı,
gıdaların bozulma nedenleri, gıda işleme prensipleri vb.
konulardaki temel bilimler ve mühendislik uygulamalarını içeren
bilim dalıdır.
Gıda Teknolojisi
Gıda biliminin uygulama alanı olarak tanımlanabilir. Gıda biliminin
ürettiği bilgileri kullanarak gıdaların üretimi, muhafazası,
ambalajlanması, dağıtımı ile besin değeri yüksek güvenli
gıdaların tüketimi ile ilgilenir.
Pratikte bu iki kavram birbiri yerine kullanılabilmektedir.
22
4060117-GMG-ST
Gıda Mühendisliği
23
4060117-GMG-ST
Gıda Mühendisliği
Gıda
Mühendisliği
Biyoloji
Mühendislik
24
4060117-GMG-ST
Kimya
Gıda Mühendisliği
Gıda
Mühendisliği
Mikrobiyoloji
Kimya
mühendisliği
25
4060117-GMG-ST
Biyokimya
Gıda Mühendisliği Eğitimi ve Müfredatı
Gıda Mühendisliği eğitimi kapsamında hem teorik hem
de laboratuvar uygulamalarını içeren dersler
bulunmaktadır.
Gıda Kimyası: Gıdaların temel bileşimi, yapısı ve
özellikleri, gıda işleme sırasında meydana gelen
kimyasal değişimler
Gıda Analizleri: Gıdaların ve gıda bileşenlerinin
fiziksel ve kimyasal analizleri için kullanılan teknikler
ve bu yöntemlerin temel prensipleri
26
4060117-GMG-ST
Gıda Mühendisliği Eğitimi ve Müfredatı
Gıda Mikrobiyolojisi: Gıdaların mikrobiyal ekolojisi,
mikrobiyal gelişmeyi etkileyen çevresel faktörler,
gıdalardan mikroorganizmaları uzaklaştırma yöntemleri,
gıda maddelerinin mikrobiyolojik değerlendirilmesi
Gıda işleme teknolojisi: Hammaddelerin genel
karakteristikleri, gıda muhafaza yöntemleri, üretim
sırasında kaliteyi etkileyen işlem faktörleri
27
Gıda Mühendisliği: Kütle ve enerji denklikleri, gıda
mühendisliğinde temel işlemler, termodinamik, akışkanlar
mekaniği, ısı ve kütle aktarımı
4060117-GMG-ST
Hitit Üniversitesi Gıda Mühendisliği
Bölümü Müfredat Programı
1. Yarıyıl - Güz
Kod
4260101
4260103
4260105
4260115
4260109
4260111
4260117
2. Yarıyıl - Bahar
Dersler
T U K AKTS
Matematik I
Fizik I
Genel Kimya I
Genel Kimya Laboratuvarı I
Bilgisayar Destekli Teknik Çizim
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Gıda Mühendisliğine Giriş
4
4
3
0
2
2
2
0
0
0
2
1
0
0
4
4
3
1
3
2
2
42601xx Bilgisayar Kullanımı ve Teknolojisi
2 2 3
I
3 0 3
42601xx Yabancı Dil I
Toplam 22 5 25
28
4060117-GMG-ST
Kod
Dersler
T U K
Matematik II
Fizik II
Genel Kimya II
Genel Kimya Laboratuvarı II
Biyoloji
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Bilgisayar Kullanımı ve Teknolojileri II
4
3
4
0
2
2
2
0
1
0
2
0
0
2
4
4
4
1
2
2
3
6
5
6
2
3
2
3
3
0
3
3
Toplam 20 5 23
30
6
5
4
2
3
2
2
4260102
4260104
4260106
4260116
4260110
4260112
42601xx
3
42601xx Yabancı Dil II
3
30
AKTS
Hitit Üniversitesi Gıda Mühendisliği
Bölümü Müfredat Programı
3. Yarıyıl - Güz
Kod
4260201
4260203
4260205
4260207
4260209
4260211
42602xx
42602xx
29
4. Yarıyıl - Bahar
Dersler
T U K AKTS
Kütle ve Enerji Denklikleri
Mühendislik Matematiği
Analitik Kimya
Genel Mikrobiyoloji
Gıda Kimyası I
Türk Dili I
Teknik Olmayan Seçmeli I
Yabancı Dil III
3
3
2
3
2
2
2
2
4060117-GMG-ST
0
0
2
2
0
0
0
0
3
3
3
4
2
2
2
2
5
4
5
6
4
2
2
2
Toplam 19 4 21
30
Kod
4260202
4260204
4260206
4260208
4260210
4260212
4260214
42602xx
42602xx
Dersler
Uygulamalı İstatistik
Akışkanlar Mekaniği
Termodinamik
Organik Kimya
Gıda Kimyası II
Türk Dili II
Gıda Biyokimyası
Teknik Olmayan Seçmeli II
Yabancı Dil IV
T U K
2
3
3
3
2
2
3
2
2
Toplam 22
0 2
0 3
0 3
0 3
2 3
0 2
0 3
0 2
0 2
2 23
AKTS
2
4
4
4
6
2
4
2
2
30
Hitit Üniversitesi Gıda Mühendisliği
Bölümü Müfredat Programı
5. Yarıyıl - Güz
Kod
4260301
4260303
4260305
4260307
42603xx
42603xx
42603xx
30
6. Yarıyıl - Bahar
Dersler
T U K AKTS
Isı ve Kütle Aktarımı
Gıda Mikrobiyolojisi I
Enstrümantal Gıda Analizleri
Mühendislik Ekonomisi
Teknik Seçmeli I
Teknik Seçmeli II
Mesleki Yabancı Dil I
Toplam
4
2
2
2
2
2
2
16
4060117-GMG-ST
0 4
2 3
2 3
0 2
0 2
0 2
0 2
4 18
6
6
6
3
3
3
3
30
Kod
4260302
4260306
4260308
42603xx
42603xx
42603xx
42603xx
Dersler
Temel İşlemler I
Gıda Mikrobiyolojisi II
Biyoteknoloji
Teknik Seçmeli III
Teknik Seçmeli IV
Teknik Seçmeli V
Mesleki Yabancı Dil II
T U K
3
2
3
2
2
2
2
Toplam 16
0 3
2 3
0 3
2 3
0 2
0 2
0 2
4 18
AKTS
5
6
4
6
3
3
3
30
Hitit Üniversitesi Gıda Mühendisliği
Bölümü Müfredat Programı
7. Yarıyıl - Güz
Kod
Dersler
4260401 Bitirme Tezi I
4260403 Gıda Mühendisliği Tasarım ve
Ekonomisi
4260405 Temel İşlemler II
42604xx Teknik Seçmeli VI
42604xx Teknik Seçmeli VII
42604xx Teknik Seçmeli VIII
42604xx Mesleki Yabancı Dil III
Toplam
31
4060117-GMG-ST
8. Yarıyıl - Bahar
T U K AKTS
Kod
Dersler
2
1
0
2
2
2
4
4
4260402 Bitirme Tezi II
4260408
Meslek Etiği ve Gıda Mevzuatı
1
2
2
2
2
12
2 2
2 3
2 3
0 2
0 2
8 16
4
6
6
3
3
30
42604xx
42604xx
42604xx
42604xx
42604xx
Teknik Seçmeli IX
Teknik Seçmeli X
Teknik Seçmeli XI
Teknik Seçmeli XII
Mesleki Yabancı Dil IV
T U K
1
2
2
2
2
2
2
Toplam 13
2
0
AKTS
2
2
6
3
2 3
2 3
0 2
0 2
0 2
6 16
6
6
3
3
3
30
Hitit Üniversitesi Gıda Mühendisliği
Bölümü Müfredat Programı (Seçmeli Dersler)
Güz 3. Yarıyıl
Kod Ders
4260221
4260223
4260225
4260227
4260229
4260231
32
Pazarlama
Kamu Personeli Yönetimi
İşletme Bilimine Giriş
İktisada Giriş
Davranış Bilimleri
Toplam Kalite Yönetimi
4060117-GMG-ST
Bahar 4. Yarıyılı
T
2
2
2
2
2
2
U
0
0
0
0
0
0
Kod Ders
K AKTS
2 2
4260220 Halkla İlişkiler
2 2
4260224 İş Hukuku
2 2
4260226 Yönetim Bilimi
2 2
4260228 Çevre Mevzuatı
2 2
4260232 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
2 2
4260234 Bilim Felsefesi
T
2
2
2
2
2
2
U
0
0
0
0
0
0
K AKTS
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Hitit Üniversitesi Gıda Mühendisliği
Bölümü Müfredat Programı (Seçmeli Dersler)
Teknik Seçmeli Dersler
Güz 5. Yarıyıl
Kod
4260321
4260323
4260325
4260327
Ders
Gıda Bilimi ve Beslenme
Moleküler Biyoloji
Fonksiyonel Gıdalar
Fizikokimya
Bahar 6. Yarıyıl
T U K AKTS
2 0 2
3
2 0 2
3
2 0 2
3
2 0 2
3
Kod
4260304
4260320
4260322
4260324
4260326
4260328
Ders
Yağ Teknolojisi
Reaksiyon Kinetiği
Gıda Makine ve Ekipmanları
Şeker ve Şekerli Ürünler Teknolojisi
Gıda Katkı Maddeleri
Beslenme Biyokimyası
T
2
2
2
2
2
2
U
2
0
0
0
0
0
K
3
2
2
2
2
2
AKTS
6
3
3
3
3
3
T
2
2
2
2
U
2
2
0
0
K
3
3
2
2
AKTS
6
6
3
3
2
2
2
0
0
0
2
2
2
3
3
3
Teknik Seçmeli Dersler
Güz 7. Yarıyıl
Kod
Ders
4260407
4260409
4260421
4260423
Et Teknolojisi
Süt Teknolojisi
Fermentasyon Teknolojisi
Gıda Endüstrisinde Hijyen ve
Sanitasyon
4260425 Proses Kontrol
4260427 Enzim Bilimi ve Teknolojisi
33
4060117-GMG-ST
Bahar 8. Yarıyıl
T U K AKTS
2 2 3
6
2 2 3
6
2 0 2
3
2 0 2
3
2
2
0
0
2
2
3
3
Kod
4260404
4260406
4260420
4260422
Ders
Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi
Hububat Teknolojisi
Gıda Güvenliği
Gıdaların Ambalajlanması
4260426 Gıda Toksikolojisi
4260428 Gıda İşletmeciliği
4260430 Gıda Endüstrisi Atık ve Artıkları
Dünyada gıdalarla ilgili problemler
Pek çok hastalığın temelinde doğrudan veya dolaylı
olarak beslenme yer almaktadır.
Gelişmemiş ülkelerde çok fazla sayıda insan yeterli
gıdaya ulaşamamakta (kıtlık) bunun yanında yeterince
protein ve kalori alamamaktadır.
Gelişmiş ülkelerde ise obezite, diabet ve kardiyovasküler
hastalıklar sorun teşkil etmektedir.
34
4060117-GMG-ST
Gıda Mühendisliğinin bazı ilgi alanları
Besin değeri yüksek, düşük maliyetli gıdaların
geliştirilmesi
Mevcut ürünlerin daha iyileştirilmesi ve yeni gıdaların
geliştirilmesi
Gıdaların besin değerlerinin değiştirilmesi (örneğin kalori
içeriğinin azaltılması, ürün içerisine vitamin ve mineral
eklenmesi)
Gıdaların mümkün olan en güvenli şekilde üretilip
tüketime kadar gıda güvenliğinin sağlanması (gıda
üretimi, depolama ve muhafazasında uygun yöntemler
kullanarak gıda kökenli hastalıkların oluşmasının
önlenmesi)
4060117-GMG-ST
35
Gıda Mühendislerinin çalıştığı sektörler
Özel sektör
Üretim ve pazarlama firmaları
Bakanlıklar
Tarım Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Sanayi ve
Ticaret Bakanlığı
Kamu İktisadi Teşekkülleri (KİT)
Belediyeler
Eğitim ve araştırma enstitüleri
36
4060117-GMG-ST
Gıda Mühendislerinin çalıştığı birimler
1.
2.
3.
4.
5.
6.
37
Yönetim birimi
İkmal planlama birimi (hammadde sağlama vb.)
Üretim birimleri
Kalite kontrol ve kalite güvence birimleri
Pazarlama birimi
Araştırma-geliştirme (AR-GE) birimi
4060117-GMG-ST
Yardımcı Endüstriler
-
38
Kimya endüstrisi (gıda katkı maddeleri, koruyucu
maddeler, enzimler vb.)
Gıda bileşenleri (renk/flavor vb.) sağlayıcılar
Ambalaj endüstrisi (cam, plastik, teneke, çelik,
alüminyum, kağıt vb.)
Gıda makina ve ekipman üreticileri
4060117-GMG-ST
Ürünler bazında gıda endüstrisi
-
39
Hububat ürünleri
Süt ve süt ürünleri
Et, balık ve kanatlı ürünleri
Katı ve sıvı yağlar
Şekerleme ürünleri
Meyve ve sebze ürünleri
İçecekler
Catering
4060117-GMG-ST
Türkiye’deki Gıda Mühendisliği Bölümleri
ÜNİVERSİTE
Orta Doğu Teknik Üniv. (Ankara)
İstanbul Teknik Üniv. (ingilizce)
Yeditepe Ünv. (Tam burslu)
Yıldız Teknik Ünv.
Hacettepe Ünv.
İstanbul Aydın Ünv. (Tam burslu)
Okan Ünv. (ingilizce) (Tam burslu)
Ankara Ünv.
Sabahattin Zaim Ünv. (Tam burslu)
Ege Ünv.
Uludağ Ünv.
Sakarya Ünv.
İstanbul Aydın Ünv. (%75 burslu)
Akdeniz Ünv.
18 Mart Ünv.
40
4060117-GMG-ST
Türkiye’deki Gıda Mühendisliği Bölümleri
ÜNİVERSİTE
Erciyes Ünv.
Abant İzzet Baysal Ünv.
Trakya Ünv.
Adnan Menderes Ünv. (İngilizce)
Pamukkale Ünv.
Celal Bayar Ünv.
Selçuk ünv.
Çukurova Ünv.
19 Mayıs Ünv.
Namık Kemal Ünv.
Süleyman Demirel Ünv.
Gaziantep Ünv.
Afyon Kocatepe Ünv.
Mersin Ünv.
Nec. Erbakan Ünv.
41
4060117-GMG-ST
Türkiye’deki Gıda Mühendisliği Bölümleri
ÜNİVERSİTE
Erciyes Ünv. (İÖ)
Sabahattin Zaim (%50 burslu)
Pamukkale Ünv. (İÖ)
İnönü Ünv.
Celal Bayar Ünv. (İÖ)
19 Mayıs Ünv. (İÖ)
Avrasya Ünv. (Tam burslu)
Mehmet Akif Er
Afyon Kocatepe Ünv. (İÖ)
Atatürk Ünv.
Gaziantep Ünv. (İngilizce) (İÖ)
Kar. Mehmetbey Ünv.
Sütçü İmam Ünv.
Hitit Ünv.
Çankırı Karatekin…
42
4060117-GMG-ST
Download

Gıda Mühendisliği - Hitit Üniversitesi