Bezbednost S&SNS D.O.O. Novi Sad
www.bezbednost021.com
(naziv poslodavca)
(adresa)
(PIB)
IZVODI IZ UPUTSTVA
ZA BEZBEDAN I ZDRAV RAD PRI OBAVLJANJU POSLOVA
SA UNIVERZALNIM STRUGOM
Slika 1.: Prikaz opasnih zona na strugu
Potencijalni izvori opasnosti:
1 – opasnost razvodna kutija za pogonsku energiju
3 – opasnost zbog rotiranja
2 – opasnost zbog nehotičnog uključivanja glavnog vretena
4 – opasnost od zahvatanja ili udara od stezne glave
5 – radni predmet / opasnost od zahvatanja rotacijom
6 – čeljusti stezne glave / opasnost od izbočenih rotirajućih delova
8 – opasnost od drugih rotirajućih delova (npr. strugarsko “srce”) opasnost od alata
10 – vučno vreteno / opasnost od rotacije
11 – vodeće vreteno / opasnost od rotacije
___________________________________________________________________________________
Primer izvoda iz uputstva za bezbedan i zdrav rad
1
Bezbednost S&SNS D.O.O. Novi Sad
www.bezbednost021.com
OSNOVNE INFORMACIJE O STRUGU
Obrada struganjem je postupak obrade prvenstveno rotacionih delova (vijaka, navrtki, osovina,
vratila, čaura, remenica, ...). Ostvaruje se tako što predmet obrade izvodi glavno obrtno kretanje, a
alat pomoćno pravolinijsko kretanje.
Relativna kretanja alata i predmeta obrade uslovljavaju i vrstu proizvodne operacije u obradi
struganjem (uzdužna i poprečna obrada, izrada konusa i sl.).
Slika 2.: Osnovna kretanja alata i predmeta obrade u procesu obrade struganjem
1-glavno kretanje, 2- pomoćno kretanje
Proizvodne operacije u obradi struganjem
Proizvodne operacije obrade struganjem se, prema kvalitetu obrađene površine, razvrstavaju na
proizvodne operacije: grube i fine obrade, odnosno proizvodne operacije:
♦ prethodne i
♦ završne obrade,
pri čemu su proizvodne operacije prethodne obrade operacije grube obrade, a proizvodne operacije
završne obrade operacije grube ili fine obrade.
Obradom struganjem se realizuje veliki broj operacija kao što su:
♦ uzdužna obrada (spoljašnja i unutrašnja),
♦ poprečna obrada (spoljašnja i unutrašnja, usecanje, prethodno i završno odsecanje),
♦ izrada konusa (spoljašnjeg i unutrašnjeg),
♦ izrada profila (profilnim alatom i kopiranjem),
♦ nerotaciono struganje (prizmatičnih delova i leđno struganje),
♦ izrada navoja (spoljašnjeg i unutrašnjeg),
♦ izrada i obrada otvora i rupa itd.
Alati u obradi struganjem:
Strugarski noževi su raznovrsni po obliku, dimenzijama i vrsti alatnog materijala.
Prema vrsti obrade razlikuju se strugarski noževi za spoljašnju obradu (uzdužnu i poprečnu),
unutrašnju obradu, usecanje i odsecanje, izradu navoja i sl. Prema kvalitetu površine strugarski
noževi se razvrstavaju na strugarske noževe za grubu (prethodnu) i završnu (finu) obradu.
Prema obliku strugarski noževi mogu biti pravi, savijeni i krstasti, a prema obliku poprečnog
preseka drške pravougaoni, kvadratni i kružni.
Slika 3.: Oblici strugarskih noževa
___________________________________________________________________________________
Primer izvoda iz uputstva za bezbedan i zdrav rad
2
Bezbednost S&SNS D.O.O. Novi Sad
www.bezbednost021.com
Prema vrsti alatnog materijala razlikuju se strugarski noževi od brzoreznog čelika, sa lemljenim
pločicama od tvrdog metala i mehanički pričvršćenim pločicama savremenih alatnog materijala.
Za izradu strugarskih noževa danas se uglavnom koriste tvrdi metali(sa ili bez prevlake), rezna
keramika i super tvrdi materijali u vidu okretnih (izmenjivih) pločica.
Pločice se mehanički vezuju za nosače alata, tako da se formiraju različiti tipovi strugarskih
noževa. Strugarski noževi sa okretnim pločicama se ne oštre, već se pločica okreće sve dok se ne
iskoriste sve rezne ivice. Iskorišćene i pohabane pločice se prikupljaju i upućuju na reciklažu.
Strugarski nož se sastoji od:
tela alata na kome se nalaze rezni elementi (rezni klin) i
drške preko koje se izvodi postavljanje i pričvršćivanje na nosač.
Univerzalni strugovi su strugovi namenjeni realizaciji različitih proizvodnih operacija. Osnovu
gradnje čine pogonski elektromotor, prenosnik glavnog kretanja, izmenjiva grupa zupčanika,
prenosnik pomoćnog kretanja, glavno vreteno, vučno vreteno, vodeće vreteno, nosač alata i konjic.
Obrtno kretanje se od elektromotora prenosi na glavno vreteno i predmet obrade, a preko
izmenjive grupe zupčanika, prenosnika za pomoćno kretanje i mehanizma za pretvaranje obrtnog u
pravolinijsko kretanje, nosač alata dobija pomoćno pravolinijsko kretanje. Na nosač alata se
postavlja rezni alat. Vodeće vreteno se, umesto vučnog, uključuje pri izradi navoja na strugu.
Predmet obrade je nepokretan i stegnut na “šapama”, alat je pričvršćena u stezaču alata. Osnovno
pravilo je da se ne sme dozvoliti okretanje predmeta obrade pri dejstvu sila koje nastaju u toku
bušenja.
OSNOVNE MERE I POSTUPCI ZA BEZBEDAN I ZDRAV RAD
Ko sme obavljati poslove
Rukovanje sa strugom dozvoljeno je samo zaposlenim koji ispunjava posebne uslove za rad na
tim poslovima:
Da je zaposleni obučen za bezbedan i zdrav rad;
Da su na strugu primenjene mere za bezbedan i zdrav rad;
Da zaposleni primenjuje propisana sredstva lične zaštite.
Za vreme obavljanja poslova sa strugom koncentrisati se na rad i ne
razgovarati s drugim radnicima. Posebno su opasne različite šale i igre, jer
mogu biti uzrok nastanka povrede ili štete.
OSNOVNI IZVORI OPASNOSTI PRI RADU SU:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Opasnost od izbočenih rotirajućih delova alata, rotirajući delovi ili pokretni delovi
mogu zahvatiti delove tela i odeće. Direktno ili indirektno zahvatanje od prenosnika
snage, ukoliko nisu postavljene zaštitne naprave.
Opasnost od isturenih delova stezne glave – mehaničke opasnosti ("šape" za stezanje i
ključ stezne glave)
Radni alati koji se koriste u radu su oštri.
Predmet obrade može se zakrenuti i odleteti ako nije sigurno pričvršćen.
Odskakanje odpadnih delova predmeta u toku struganja.
Pad predmeta obrade ili radnih alata.
Opasnost od letećih čestica strugotine ili tečnosti za hlađenje.
Oštra metalna strugotina pri uklanjanju sa radnih površina može povrediti ruke, šake i
druge delove tela radnika.
Usled preopterećenja pri radu može doći do loma burgije.
Strujni udar, usled neispravnosti električne instalacije.
Pad radnika, ako je pod klizav i zakrčen.
___________________________________________________________________________________
Primer izvoda iz uputstva za bezbedan i zdrav rad
3
Bezbednost S&SNS D.O.O. Novi Sad
www.bezbednost021.com
Postavljanje mašine
Prilikom postavljanja i razmeštaja mašine voditi računa o prilazima, prolazima i slobodnim
površinama oko oruđa, a sve u cilju lakog i bezbednog rukovanja, posluživanja i održavanja
oruđa, nadgledanja procesa rada.
Obezbediti i propisati mesto za odlaganje sirovina i gotovih proizvoda. Samo na propisanom
mestu isti se i mogu ostavljati.
Mašina se priključuje na napon 220 V, 50 Hz.
Napajanje se vrši preko priključnog kabla koji direktno ulazi u priključnu kutiju mašine.
Zaštita od kratkog spoja izvodi se preko osigurača priključnog sistema električne instalacije.
Mašina se sme priključiti samo na instalaciju na kojoj je izvršena zaštita od indirektnog
dodira.
Voditi računa da stezna glava bude bez ispupčenja potpuno glatka.
"Šape" – pakne se postavljaju tako da ne vire iz stezne glave.
Oko nosača alata potrebno je postaviti mehaničku zaštitu za sprečavanje ulaska delova tela u opasnu
zonu rada.
Postaviti mehaničku zaštitu za sprečavanje odletanja čestica strugotine ili emulzije za hlađenje.
Obavezni postupci pre početka rada
Pre početka rada proverite:
da li su na strugu postavljene sve potrebne zaštitne naprave, a naročito ona na
remenskom prenosu;
da li uređaj za uključivanje deluje ispravno.
Pre uključenja uređaja dobro i sigurno učvrstite predmet obrade u mehanizam za držanje
predmeta obrade. Proveriti da li su radni alati na pravilan način učvršćeni.
Pre aktiviranja rada nemojte zaboraviti da izvadite ključ iz stezne glave.
Periodični pregledi radne mašine
U cilju utvrđivanja dali su na UNIVERZALNOM STRUGU primenjene propisane mere zaštite
na radu, Poslodavac je u zakonskoj obavezi da izvrši ispitivanje:
- pre prve upotrebe;
- posle rekonstrukcije ili havarije;
- pre korišćenja na novom mestu upotrebe;
- najkasnije u roku od tri godine od dana predhodnog pregleda i ispitivanja
Periodične preglede i ispitivanja može da vrši preduzeće koje ispunjava propisane uslove,
odnosno poseduje ovlašćenje Ministarstva nadležnog za poslove rada.
Čišćenje mašine
Strugotine ne uklanjajte rukama već četkom ili drugim odgovarajućim alatom, ali samo kada je
strug isključen.
Lična zaštitna sredstva
Pri obavljanju poslova sa univerzalnim strugom moraju se koristiti sva propisana lična zaštitna
sredstva kao što su zaštitne naočare, zaštitno odelo, zaštitne cipele, zaštitne rukavice za poslove
čišćenja mašine, antifoni po potrebi i dr.
Za vreme rada koristite sva potrebna propisana lična zaštitna sredstva. Zaštitna odeća koju
upotrebljavate pri radu mora biti pripijena uz telo i zakopčana.
Za zaštitu očiju od upadanja letećih čestica upotrebljavajte zaštitne naočare.
Za zaštitu organa sluha koristite antifone.
___________________________________________________________________________________
Primer izvoda iz uputstva za bezbedan i zdrav rad
4
Bezbednost S&SNS D.O.O. Novi Sad
www.bezbednost021.com
Održavanje i kvarovi
Pravilno i redovno održavanje oruđa za rad ima za cilj povećanje njegovog veka trajanja.
Oruđe može održavati, popravljati i podešavati samo stručno i ovlašćeno lice.
Radnik koji radi na održavanju, popravci i podešavanju oruđa ne sme proizvoljno menjati
delove oruđa, menjajući mu tako osobine i funkciju.
Pre pristupanja čišćenju, popravkama i dugotrajnim prekidima, dovod električne struje mora se
isključiti na mestu priključka na električnu mrežu.
Manje smetnje mogu se otkloniti u toku rada samo ukoliko se nisu javile u opasnim prostorima,
odnosno u prostorima opasnih kretanja oruđa.
Redovno održavanje obuhvata znatan broj radova i aktivnosti a najznačajnije među njima su
sledeće:
redovno i pravilno podmazivanje pogonkih prenosnika snage (ležaji, vratila, osovine);
kontrola stanja alata;
kontrola ispravnosti rada upravljačkih uređaja.
U slučaju bilo kakvog kvara na uređaju ili alatu, zaštitnoj napravi ili uređajima za uključivanje,
zaustavite strug i kvar prijavite odgovornom rukovodiocu.
Kraj rada
Po završetku rada isključite mašinu. Samo kada je mašina isključena možete obavljati sve
radove na redovnom dnevnom održavanju, podmazivanju i čišćenju kao i radove na čišćenju i
pospremanju radne okoline.
Radno mesto raspremiti, mašinu očistiti.
ZABRANJENO
Rad zaposlenim koji nisu stručno obučeni.
Rad bez korišćenja sredstava lične zaštite.
Zabranjeno je ostavljanje ključa u steznoj glavi.
Radni, prenosni i pogonski elementi ograđeni su zaštitnim napravama i kućištem samog oruđa,
čime je ograničen i onemogučen pristup tela ili delova tela radnika. Zaštitne naprave su
fiksirane i učvršćene tako da je njihovo odstranjivanje moguće samo uz primenu odgovarajućeg
alata.
Zaposlenima je ZABRANJEN rad na oruđu na kome su uklonjene zaštitne naprave i poklopci.
Zabranjen je rad sa oruđem ukoliko postoji mehaničko oštećenje kablova za napajanje strujom.
Za vreme obrade radnih materijala struganjem nikada ne držite predmet obrade rukama. Ruke
držite daleko od rotirajućih delova na strugu.
Ne nosite pri radu kravatu, prstenje, narukvice, lančiće i sl.
Kosa ukoliko je dugačka mora biti skupljena i stavljena pod kapu.
Datum isticanja Uputstva:
m.p.
________________________________
___________________________________________________________________________________
Primer izvoda iz uputstva za bezbedan i zdrav rad
5
Download

izvodi iz uputstva za bezbedan i zdrav rad pri obavljanju poslova sa