Bezbednost S&SNS D.O.O. Novi Sad
www.bezbednost021.com
(naziv poslodavca)
(adresa)
(PIB)
OPŠTE UPUTSTVO ZA BEZBEDAN RAD I ODRŢAVANJE
OPREME, MAŠINA I UREĐAJA
OSNOVNE NAPOMENE
Mašine i ureĊaji u toku procesa eksploatacije moraju biti razmeštene u organizcionoj jedinici
proizvodnje, pri ĉemu posebnu pažnju treba obratiti na položaj i razmeštaj mašine u odnosu na
ostale tehnološke sisteme, na prolaze i prilaze mašini, koji mora biti takav da je moguć bezbedan
rad na mašini, kao i da svojim razmeštajem ne ometa rad druge mašine ili ureĊaja. Posebno obratiti
pažnju da se prilikom razmeštaja mašine obezbedi adekvatna osvetljenost potrebna za rad bez
nepotrebnog naprezanja vida (prirodna svetlost, elektriĉna opšta rasveta i lokalna-dopunska
rasveta).
Mašina se mora postaviti na ravnu ĉvrstu podlogu i uz primenu odgovarajućih podmetaĉa (ukoliko
oruĊe pri radu stvara udare i vibracije).
Pogonski elektromotori i prenosnici snage moraju biti potpuno zaštićeni ĉvrstim oklopomzaštitnom napravom.
Potrebno je da mašina/oprema bude opremljena odgovarajućim zaštitnim napravama, koja štiti
radnika u toku rada na istim.
UREĐAJI ZA UKLJUČIVANJE, ISKLJUČIVANJE I UPRAVLJANJE
OruĊe/oprema/mašine moraju imati jasno oznaĉen ureĊaj za puštanje u pogon i zaustavljanje, tako
da se njegovim aktiviranjem jasno može odrediti poĉetak i kraj rada.
Aktuatori ureĊaja za upravljanje oruĊem moraju biti u zoni mesta rada razmešteni tako da se njima
može lako i brzo rukovati.
UreĊaji za upravljanje moraju biti trajno i vidljivo oznaĉeni prema nameni i u svakom momentu
maraju biti ispravni.
Aktuatori ureĊaja za upravljanje moraju biti izraĊeni od elektro izolacionog materijala, presvuĉeni
materijalom koji je toplotni izolator i moraju biti postavljeni i ugraĊeni tako da ne postoji
mogućnost njihovog slušajnog aktiviranja.
OruĊa kod kojih postoje ‘’veće’’ opasnosti za radnika, moraju imati aktuator ureĊaj za hitno
zaustavljanje.
DODATNE MERE ZAŠTITE
Ako mašinu karakteriše automatski rad zaštitnim napravama i blokadama moraju se preduzeti
mere da radnik ne može doći u zonu delovanja oruĊa ili njegovih delova.
Instalacije i ureĊaji ĉija je temperatura na spoljnim površinama iznad 50°C moraju biti toplotno
izolovani.
Za kontrolu vrednosti radnih parametara temperature, pritiska, napona na instalaciji moraju biti
ugraĊeni merni instrumenti odgovarajućeg opsega i klase taĉnosti. Na skalama mernih
instrumenata moraju se crvenom linijom oznaĉiti maksimalne vrednosti radnih parametara.
Zaštitne naprave, kako ne bi stvarale nove izvore opasnosti treba da su dovoljno ĉvrste i otporne,
da su odgovarajućih dimenzija i da su izraĊene od prikladnog materijala. Sve zaštitne naprave
moraju imati zaštitnu blokadu ili se mora obezbediti da se ista može skinuti samo uz korišćenje
odgovarajućeg alata.
___________________________________________________________________________________
Primer izvoda iz uputstva za bezbedan i zdrav rad
1
Bezbednost S&SNS D.O.O. Novi Sad
www.bezbednost021.com
OSNOVNE MERE I POSTUPCI ZA BEZBEDAN I ZDRAV RAD
Ko sme obavljati poslove
Rukovanje sa stubnom bušilicom dozvoljeno je samo zaposlenim koji ispunjava posebne uslove
za rad na tim poslovima:
Da je zaposleni obuĉen za bezbedan i zdrav rad;
Da su na stubnoj bušilici primenjene mere za bezbedan i zdrav rad;
Da zaposleni primenjuje propisana sredstva liĉne zaštite.
Za vreme obavljanja poslova koncentrisati se na rad i ne razgovarati s drugim
radnicima. Posebno su opasne različite šale i igre, jer mogu biti uzrok nastanka
povrede ili štete.
OSNOVNI IZVORI OPASNOSTI PRI RADU SU:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Rotirajući delovi, prenosnici, zupĉanici i sl. (kaiševi, zupĉanici, vreteno, prenosni
mehanizam) mogu zahvatiti delove tela i odeće. Direktno ili indirektno zahvatanje od
prenosnika snage, ukoliko nisu postavljene zaštitne naprave.
Zahvatanje odeće ili kose.
Kljuĉ za stezanje svrdla može izleteti iz stezne glave bušilice.
Predmet obrade može se zakrenuti i odleteti ako nije sigurno priĉvršćen.
Odskakanje odpadnih delova predmeta u toku obrade.
Opasnost od letećih ĉestica strugotine ili teĉnosti za hlaĊenje.
Oštra metalna strugotina pri uklanjanju sa radnih površina može povrediti ruke, šake i
druge delove tela radnika.
Usled preopterećenja pri radu može doći do loma radnih alata.
Strujni udar, usled neispravnosti elektriĉne instalacije.
Pad radnika, ako je pod klizav i zakrĉen.
ZABRANJENO
Rad zaposlenim koji nisu struĉno obuĉeni.
Rad bez korišćenja sredstava liĉne zaštite.
Radni, prenosni i pogonski elementi ograĊeni su zaštitnim napravama i kućištem samog oruĊa,
ĉime je ograniĉen i onemoguĉen pristup tela ili delova tela radnika.
ZABRANJENO je skidati ili na drugi naĉin uklanjati zaštitne naprave ili ureĊaje, kao i rad na
mašini/opremi, ako iste nisu postavljene.
Zabranjen je rad sa oruĊem ukoliko postoji mehaniĉko oštećenje kablova za napajanje strujom.
U toku rada sa oruĊima, mašinama i ruĉnim alatima u radionicama zaposlenima je zabranjeno
nošenje kravate, prstenja, narukvica, lanĉića i sl.
Kosa ukoliko je dugaĉka mora biti skupljena i stavljena pod kapu.
___________________________________________________________________________________
Primer izvoda iz uputstva za bezbedan i zdrav rad
2
Bezbednost S&SNS D.O.O. Novi Sad
www.bezbednost021.com
Električne instalacije
Napajanje se vrši preko prikljuĉnog kabla koji direktno ulazi u prikljuĉnu kutiju mašine.
Zaštita od kratkog spoja izvodi se preko osiguraĉa prikljuĉnog sistema elektriĉne instalacije.
Mašina se sme prikljuĉiti samo na instalaciju na kojoj je izvršena zaštita od indirektnog
dodira.Ne pristupati unutrašnjosti razvodnog ormara. Intervencije na elementima razvodnog
ormara može vršiti SAMO STRUĈNO I OVLAŠĆENO LICE.
Svi delovi elektroinstalacije moraju biti zaštićeni od direktnog i indirektnog dodira.
Moraju se koristiti samo originalni umeci osiguraĉa.
Vrata razvodnog ormara MORAJU biti uvek propisno zatvorena i zakljuĉana.
Ne izlagati elektriĉne ureĊaje dodatnim mehaniĉkim, termiĉkim i drugim opterećenjima.
Ukoliko se uoĉi napuknuće kućišta elektriĉnog ureĊaja, oštećenje kabla ili sliĉno, pozvati
struĉno lice radi otklanjanja nedostatka.
Rad sa mašinom, opremom i alatima
Svakodnevno pre poĉetka rada radnik je dužan da proveri ispravnost oruĊa za rad, a naroĉito
mora utvrditi postojanje i ispravnost ureĊaja za upravljanje, zaštitnih naprava, ureĊaja i
blokada.
Kada je obradak odnosno radni predmet postavljen u steznu glavu u radnom prostoru,
izvršavaju se podešavanja postavljanjem željenog alata i centriranjem radnih alata u željeni
radni položaj.
Čišćenje mašine, opreme i alata
Strugotine ne uklanjajte rukama već ĉetkom ili drugim odgovarajućim alatom, ali samo kada su
radna mašina, oruĊe ili alat iskljuĉeni.
Lična zaštitna sredstva
U toku rada moraju se koristiti sva propisana liĉna zaštitna sredstva kao što su zaštitne naoĉare,
zaštitno odelo, zaštitne cipele, zaštitne rukavice za poslove ĉišćenja mašine i dr.
Za vreme rada koristite sva potrebna propisana liĉna zaštitna sredstva. Zaštitna odeća koju
upotrebljavate pri radu mora biti pripijena uz telo i zakopĉana.
Za zaštitu oĉiju od upadanja letećih ĉestica upotrebljavajte zaštitne naoĉare.
___________________________________________________________________________________
Primer izvoda iz uputstva za bezbedan i zdrav rad
3
Bezbednost S&SNS D.O.O. Novi Sad
www.bezbednost021.com
Odrţavanje i kvarovi
Pravilno i redovno održavanje oruĊa za rad ima za cilj povećanje njegovog veka trajanja.
OruĊe može održavati, popravljati i podešavati samo struĉno i ovlašćeno lice.
Radnik koji radi na održavanju, popravci i podešavanju oruĊa ne sme proizvoljno menjati
delove oruĊa, menjajući mu tako osobine i funkciju.
Pre pristupanja ĉišćenju, popravkama i dugotrajnim prekidima, dovod elektriĉne struje mora se
iskljuĉiti na mestu prikljuĉka na elektriĉnu mrežu.
Manje smetnje mogu se otkloniti u toku rada samo ukoliko se nisu javile u opasnim prostorima,
odnosno u prostorima opasnih kretanja oruĊa.
Redovno održavanje obuhvata znatan broj radova i aktivnosti a najznaĉajnije meĊu njima su
sledeće:
redovno i pravilno podmazivanje pogonkih prenosnih mehanizama, ležaja i voĊica
(ležaji, vratila, osovine);
kontrola stanja radnih alata;
kontrola ispravnosti rada i delovanja prekidaĉa, tastera i poluga, kao i kontrola rada
signalnih i mernih ureĊaja.
U sluĉaju bilo kakvog kvara na ureĊaju ili alatu, zaštitnoj napravi ili ureĊajima za ukljuĉivanje,
zaustavite radnu mašinu ili ruĉni alat i kvar prijavite odgovornom rukovodiocu.
Kraj rada
Po završetku rada iskljuĉite mašinu. Samo kada je mašina iskljuĉena možete obavljati sve
radove na redovnom dnevnom održavanju, podmazivanju i ĉišćenju kao i radove na ĉišćenju i
pospremanju radne okoline.
Radno mesto raspremiti, mašinu oĉistiti.
Datum isticanja Uputstva:
m.p.
________________________________
___________________________________________________________________________________
Primer izvoda iz uputstva za bezbedan i zdrav rad
4
Download

opšte uputstvo za bezbedan rad i odrţavanje opreme, mašina i