DVOREDNI VUČENI BERAČ ZA KUKURUZ
„ BERKO - 025 ”
UPUTSTVO ZA RUKOVANJE, ODRŽAVANJE
I BEZBEDAN RAD
“BERKO” DOO ZA PROIZVODNJU MAŠINA I
UREĐAJA
Srbija, 24435, Mol, Đure Daniĉića 35
tel. 00 381 (0)24 862-040, fax. 00 381 (0)24 861- 403
e-mail: [email protected]
www.berko.rs
-0-
SADRŢAJ
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
Uvodne napomene
1.1
Namena uputstva
1.2
Sigurnost pri eksploataciji (u radu) i pri podešavanju mašine
1.3
Garancija, kontrola pred isporuku, obuka za rad sa beraĉem
1.4
Opšta objašnjenja o radu
1.5
Tehniĉki podaci
Osnovno uputstvo za pripremu i podešavanje mašine
Priprema za rad i podešavanje
3.1
Prikljuĉenje mašine
3.1.1
Prikljuĉenje rude na poteznicu traktora
3.1.2
Prikljuĉenje kardanskog vratila na prikljuĉno vratilo traktora
3.1.3
Prikljuĉenje beraĉa na traktor sa izlaznim brojem obrtaja prikljuĉnog vratila sa 540 o/min
3.1.4
Prikljuĉenje hidrauliĉne instalacije beraĉa na traktor
3.1.5
Prikljuĉenje elektriĉne instalacije beraĉa na traktor
3.2
Podešavanje na beraĉkom delu
3.2.1
Podešavanje razdeljivaĉa
3.2.2
Podešavanje privodnih lanaca
3.2.3
Podešavanje beraĉkih valjaka
3.2.4
Podešavanje otkidaĉkih ploĉa
3.2.5
Podešavanje radne visine i visine transportnog položaja beraĉkog dela
3.3
Podešavanje na seĉki
3.4
Podešavanja na komušaĉkom delu
3.4.1
Podešavanje na komušaĉkim valjcima
3.4.2
Podešavanje na biterima – pritiskivaĉima
3.5
Podešavanje na elevatoru okomušanog klipa
Sigurnosni elementi
4.1
Kandžasta spojnica sa oprugom na centralnoj osovini
4.2
Kandžasta spojnica sa oprugom na pogonskoj osovini komušaĉa
4.3
Kandžasta spojnica sa oprugom na pogonskoj osovini elevatora
Rad sa beračem ¨BERKO¨
Opis rada prenosnih organa
6.1
Kardansko vratilo
6.2
Centralna pogonska jedinica
6.3
Centralna osovina
6.4
Beraĉki valjci
6.5
Pogon seĉke
6.6
Pogonska osovina komušaĉkih valjaka
6.7
Pogon bitera-pritiskivaĉa
6.8
Pogon spiralnog transportera
6.9
Pogon elevatora okomušanog klipa
Odrţavanje, podmazivanje i uskladištenje mašine
7.1
Održavanje i podmazivanje
7.2
Tabela podmazivanja
7.3
Održavanje hidrauliĉne instalacije
7.3.1
Održavanje hidrauliĉnih creva
7.3.2
Održavanje cilindra beraĉkog dela
7.3.3
Održavanje cilindra za pražnjenje bunkera
7.4
Održavanje bunkera
7.5
Uskladištenje mašine
Transport
Pojave teškoća u radu i njihovo otklanjanje
-1-
2
2
2
2
2
3
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
6
7
8
8
9
9
9
10
10
11
11
11
11
11
12
12
13
13
14
14
14
15
15
15
16
16
17
18
18
18
18
18
19
19
1.0
UVODNE NAPOMENE
1.1
Namena uputstva
Namena ovog uputstva je da omogući pravilnu primenu mašine, uspešno rukovanje i održavanje u radu. Pažljivo prouĉavanje ovog
uputstva pružiće Vam korisna obaveštenja kako u pripremi mašine, tako i u radu sa istom.
Velika raznovrsnost uslova rada u praksi ne daje mogućnost da sve bude obuhvaćeno ovim uputstvom, ali su na jasan naĉin izneti svi
bitni elementi podešavanja mašina zahtevima praktiĉne primene.
Sigurnost pri eksploataciji (u radu) i pri podešavanju mašine
1.2
Postavljanjem potrebne zaštite na opasnim mestima koja pri tom ne priĉinjavaju poteškoće u rukovanju i radu sa mašinom uĉinjeno
je sve, da se postigne efikasna zaštita od sluĉajnih povreda lica koja rukuju mašinom.
Potpunu sigurnost pri eksploataciji i pri podešavanju mašine je moguća ako se primenjuje sledeće:
-
NIKAD ne nosite odelo koje je raskopčano, ili odelo koje nije uz telo, dok mašina radi !
Pre nego što započnete bilo koja odrţavanja ili opravke na mašini obavezno zaustavite pogonsku mašinu i izvadite ključ
NE PRILAZITI pokretnim delovima mašine !
NIKAD ne uključujte mašinu, dok ne utvrdite da nema nikoga u neposrednoj blizini mašine !
NIKAD ne prilaziti mašini u radu, bliţe od 1.5 metra !
NIKAD ne pokušavajte da čistite mašinu dok je u radu, ili da se obrće kardansko vratilo !
NIKAD ne pokušavajte da podešavate mašinu dok je u radu, ili da se obrće kardansko vratilo !
NIKAD ne pokušavajte da podmazujete mašinu dok je u radu, ili da se obrće kardansko vratilo !
UVEK pri napuštanju traktora, isključite kardansko vratilo !
NIKAD se ne podvlačite ispod beračkog dela mašine ako isto nije osigurano od spuštanja; bez obzira da se kardansko
vratilo ne obrće!
-
NIKAD se ne podvlačite ispod bunkera, ako je bunker izdignut !
1.3
Garancija, kontrola pred isporuku, obuka za rad sa beračem
Uz svaki isporuĉeni beraĉ ¨BERKO¨ daje se garantni list, ĉime se kupcu garantuje da je mašina proizvedena bez grešaka u izradi i
materijalu. Pri predaji ili otpremi beraĉa , sprovodi se kontrola pre isporuke. Ova kontrola se sastoji iz niza pregleda, podešavanja i
provere rada cele mašine, (ispravnost radnih organa, ispravnost prenosnih organa, zategnutost lanaca, podešenost sigurnosnih spojnica, kao
i provera da li su svi zaštitnici na svom mestu) tako da se mašina odmah može ukljuĉiti u rad. Uz svaku mašinu isporuĉuje se kontrolni list,
koji je ujedno i potvrda o ispravnosti mašine.
U okviru servisa proizvoĊaĉa održavaju se struĉni kursevi za rukovaoce, koji rade sa beraĉem ¨BERKO¨. Na ovaj naĉin, rukovaoci
stiĉu iskustvo za rad sa jednom složenom prikljuĉnom mašinom. Sistematskom obukom detaljno se upoznaju sa rukovanjem, održavanjem
i pravilnim korišćenjem beraĉa u svim uslovima rada.
1.4
Opšta objašnjenja o radu
Beraĉ ¨BERKO¨ je vuĉena mašina namenjena za ubiranje merkantilnog, semenskog, kokiĉara i kukuruza šećerca.
Beraĉ obavlja sledeće osnovne i prateće operacije u berbi kukuruza:
Osnovne operacije su:

otkidanje klipa,

transport neokomušanih klipova,

komušanje,

transport okomušanih klipova u bunker

istovar iz bunkera u transportno sredstvo.
Prateće operacije su:

eliminisanje stabljika i lišća unetih beraĉkim delom,

seckanje i razbacivanje stabljike po njivi.
BERKO je novo tehniĉko – tehnološko rešenje beraĉa kukuruza.
UgraĊena rešenja zahtevaju minimalno vreme i napor za podešavanje i
održavanje, kao i lakoću manevrisanja. Beraĉ je maksimalno
pojednostavljen u odnosu na postojeća rešenja. Produžavanjem linije
transporta klipova, privodnim lancima izbaĉen je elevator
neokomušanog klipa ĉime je smanjen gubitak zrna. Maksimalno je
pojednostavljen sistem transmisije, sa ugraĊenim reverzibilnim (kontra)
pogonom za samoodgušivanje beraĉkih i komušaĉkih sekcija.
Ukljuĉivanje kontra pogona je iz kabine traktora. Seĉka je kontrolna
ispod beraĉke sekcije, sa horizontalno rotirajućim noževima. Komušaĉki
sto je u pravcu beraĉkog dela što ostvaruje bolji efekat komušanja zbog
jednosmernog kretanja neokomušanih klipova u odnosu na popreĉne
komušaĉke stolove.
Beraĉ BERKO zahteva manji utrošak pogonskog sredstva u toku
berbe, lako agregatiranje na praktiĉno sve tipove traktora od 30 – 45 KW (42 – 65 KS).
Na slici Sl. 01 prikazan je beraĉ ¨BERKO-025¨
-2-
Sl.01 Berač ¨BERKO-025¨
1.5
Tehnički podaci
Vuĉeni beraĉ ¨BERKO¨ je sa pogonom
radnih organa preko kardanskog vratila. Potreban
traktor za pogon i vuĉu beraĉa je od 30 kW ( 42 KS
). Potreban broj obrtaja prikljuĉka kardanskog
vratila je 540 obrt/min. Razmak beraĉkih sekcija je
stalan 70 cm. Beraĉ može da radi u meĊurednom
razmaku od 60–80 cm.
Na slici Sl.02 date su gabaritne mere mašine.
Sl.02 Gabaritne mere berača ¨BERKO-025¨
Tehnički opis:
Beraĉka sekcija
 Broj redova branja
2 reda
 Beraĉki valjci sa uzdužnim rebrima, sa
mogućnošću podešavanja njihovog razmaka
49-79 mm
 Broj obrtaja valjaka
950 o/min
 Dužina valjaka
526 mm
 Sa otkidaĉkim ploĉama
 Razmak otkidaĉkih ploĉa
20-45 mm
 Sa kandžastim privodnim lancima
 Broj kandži privodnih lanaca
17 kom
 Korak kandži privodnih lanaca
228 mm
 Broj ĉlanaka privodnih lanaca
102 kom
 Korak ĉlanaka privodnih lanaca
38,1 mm
 Brzina privodnih lanaca
6,6 km/h
 Visina vrha beraĉke sekcije
od površine zemljišta
200-1500 mm
Seĉka
 Seĉka sa horizontalnim rotacionim noževima
 Broj seĉki
2 kom
 Broj noževa seĉke
2+2
 Preĉnik zahvata jedne seĉke
570 mm
 Broj obrtaja noževa seĉke
1750 o/min
 Minimalna visina seĉenja stabljike
12 cm
 Minimalna dužina iseckane mase
8 cm
 Nezavisnost dužine seĉenja
stabljike od brzine branja
Komušaĉki sto
 Izvedba sa gumenim komušaĉkim valjcima
 Nagib komušaĉkog stola
12°
 Broj sekcija
2 kom
 Broj valjaka po sekciji
6 kom
 Preĉnik valjaka
75 mm
 Dužina valjaka
820 mm
 Broj obrtaja valjaka
290 o/min
 Izvedba sa mrežom bitera pritiskivaĉa iznad
komušaĉkih valjaka
 Broj osovina bitera sa zvezdama
3 kom
 Preĉnik zvezda bitera
330 mm
 Mogućnost visinskog podešavanja bitera
40 mm
 Broj obrtaja osovine bitera
1x48 I 2x83 o/min
Transport klipa od komušaĉa do bunkera
 Pužni transporter
od komušaĉkog stola do elevatora
 Preĉnik spirale
330 mm
 Korak spirale
370 mm
 Broj obrtaja spirale
155 o/min
 Elevator sa gornjom vuĉom
 Broj lopatica elevatora
10 kom
 Broj ĉlanaka lanca elevatora
100 kom
 Korak lanca elevatora
41,3 mm
 Transportna brzina elevatora
1,2 m/sec
Centralna pogonska jedinica
 Prikljuĉenje na izlazno vratilo traktora sa
540 o/min
 UgraĊeni reverzibilni pogon za samoodgušenje
sa upravljaĉkog mesta traktora (opciona ponuda)
Bunker
 Zapremina bunkera
3,8 m3
 Masa klipova u bunkeru
2000 kg
 Visina pražnjenja bunkera
2700 mm
 Vreme pražnjenja bunkera
20 sec
 Vreme spuštanja praznog bunkera
15 sec
Hidrauliĉna instalacija
 Namena: - podešavanje visine beraĉke sekcije
- pražnjenje bunkera
 Broj prikljuĉaka na traktor
dva
 Potreban pritisak u hidrauliĉnoj instalaciji
110-130 bara
Ostale karakteristike
 Podešavanje raspona toĉkova
2100-2900 mm
 Zasebno se svaki toĉak može podešavati
400 mm
 Ruda poseduje radni i transportni položaj
 Opterećenje poteznice traktora:
- sa praznim bunkerom
210 kg
- sa punim bunkerom
610 kg
 Sila vuĉe pri punim bunkerom
250 daN
 Potrebna snaga motora traktora
30 kW (42 KS)
 Potrebna snaga na prikljuĉnom vratil
14 kW (19 KS)
 Obrtni moment na prikljuĉnom vratil
25 daNm
 Elektriĉni sistem
12 V
 Maximalna brzina transporta
15 km/h
Glavne mere mašine
 Dužina
4970 mm
 Visina
2980 mm
 Širina
3190 mm
 Ukupna masa mašine
2030 kg
-3-
Osnovno uputstvo za pripremu i podešavanje mašine
2.0
Beraĉ ¨BERKO¨ namenjen je za berbu merkantilnog, semenskog, kokiĉara i kukuruza šećerca. Beraĉ se isporuĉuje podešen za
berbu merkantilnog i semenskog kukuruza i kukuruza kokiĉara; za branje kukuruza šećerca potrebne su adaptacije-dogradnje na mestu
komušaljke.
Pri prelazu na rad sa merkantilnog na semenski ili kukuruz kokiĉar i obrnuto nema posebnih adaptacija-dogradnji, ali je potrebno
pripremiti i podesiti mašinu razliĉito, obzirom na razliĉite uslove koji postoje u jednom i drugom sluĉaju.
Za uspešan rad na njivi, važno je poĉeti sa ispravnom mašinom podešenom na takozvane srednje uslove rada, na uslove koji se
najĉešće javljaju u radu. Tako je podešena svaka mašina, bilo da je nova, ili servisno doterana, posle upotrebe u prethodnim sezonama. U
toku rada, treba koristeći savete iz uputstva, mašinu naknadno regulisati prema zahtevima radnih uslova. Na ovaj naĉin obezbediće se
najekonomiĉniji rad mašine.
Odlike ekonomiĉnog rada su sledeće:
 Ostvaruje se dobar uĉinak, bez smetnji i zastoja u radu.
 Postiže se najveća radna brzina za date uslove, bez smetnji u radu i nepotrebnog preopterećenja mašine.
 Gubici, ukupno uzeti na radnim organima ostaju u dozvoljenim granicama kukuruza.
Pri odabiranju radne brzine i podešavanju mašine treba težiti:
 Kod rada u merkantilnom kukuruzu, da ukupni gubici ne budu veći od 3 %, ne raĉunajući kao gubitak zrno uhvaćeno u bunkeru.
 Kod rada u semenskom kukuruzu, da ukupni gubici budu maksimum 2 % raĉunajući zrno uhvaćeno u bunkeru.
Pri obezbeĊenom broju obrtaja prikljuĉnog vratila traktora od 540 o/min, radne brzine u povoljnim uslovima kreću se:
 Kod merkantilnog kukuruza do 7 km/h
 Kod semenskog kukuruza do 5 km/h
 Kod kukuruza kokiĉara do 5 km/h
 Kod kukuruza šećerca do 5 km/h





3.0
3.1
Pre poĉetka rada mora se proveriti:
Ispravnost radnih organa;
Ispravnost prenosnih organa, zategnutost lanaca;
Podešenost sigurnosnih spojnica (sabijenost opruga);
Proveriti da li su svi zaštitnici na svome mestu, i dobro priĉvršćeni
Podmazanost beraĉa prema tablici podmazivanja iz poglavlja 7.2.
Priprema za rad i podešavanje
Priključenje mašine
PRE SVAKOG PRIKLJUČENJA PRIKLJUČNE MAŠINE NA TRAKTOR, POGONSKA MAŠINA-TRAKTOR MORA BITI
UGAŠENA !
3.1.1
Priključenje rude na poteznicu traktora
Poteznica mora imati standardnu dužinu, koja merena horizontalno od kraja
prikljuĉnog vratila traktora do vertikale, koja prolazi kroz centar otvora za
prikopĉavanje rude i iznosi približno 350 mm (slika Sl.03).
Ruda beraĉa ¨BERKO-025¨ poseduje transportni i radni položaj.
Prebacivanje rude iz transportnog u radni položaj vršiti sledećim
redosledom:
1. izvući osiguraĉ (a)
2. izvući osovinu (b)
3. prebaciti rudu iz položaja ¨A¨ u položaj ¨B¨
4. vratiti osovinu (b)
5. vratiti osiguraĉ (a)
Kod dovoĊenja rude iz radnog u transportni položaj radnje vršiti obrnutim
redosledom.
Gore navedeno prikazano na slici Sl.04
B
Sl.03 Prikaz poloţaja rude i priključnog
vratila traktora
A

NAPOMENA: U
SLUĈAJU
NEMOGUĆNOSTI
POSTIZANJA TRAŽENOG RASTOJANJA OD 350 mm
OBRATITI SE SLUŽBI TEHNIĈKE PODRŠKE.
Sl.04 Prikaz prebacivanja rude iz
transportnog u radni poloţaj
-4-
3.1.2
Priključenje kardanskog vratila na priključno vratilo
traktora
Pre prikljuĉivanja kardanskog vratila na prikljuĉno vratilo traktora,
potrebno je podesiti poteznicu traktora tako da gornja površina poteznice
bude na visini 30 – 40 cm od tla.
Samo pri radnom položaju rude, odnosno pri vršenju branja obrtati
kardansko vratilo sa prikljuĉnim vratilom traktora.
Prilikom spajanja kardanskog vratila i prikljuĉnog vratila traktora,
spajanje treba izvršiti navlaĉenjem rukom, ako nije moguće tada oĉistiti
žljebove od prljavštine i na kardanu i na prikljuĉnom vratilu; a nikako
upotrebljavati ĉekić.
3.1.3
Priključenje berača na traktor sa izlaznim brojem
obrtaja priključnog vratila od 540 o/min
Svaki novo isporuĉen beraĉ je pripremljen za prikljuĉenje na traktor sa
izlaznim brojem obrtaja prikljuĉnog vratila od 540 o/min.
Na slici Sl.05 prikazana je centralna pogonska jedinica za izlazni broj
obrtaja prikljuĉnog vratila od 540 o/min.
Sl.05 Centralna pogonska jedinica
3.1.4 Priključenje hidraulične instalacije berača na traktor
Sa hidrauliĉnom instalacijom beraĉa ¨BERKO-025¨ moguće je obavljati sledeće radnje:
 Podešavanje visine beraĉkog dela
 Istovar bunkera (kipovanje)
Hidrauliĉna instalacija beraĉa ¨BERKO-025¨ zahteva dva prikljuĉka na pogoskoj mašini-traktoru. Za pravilan rad potreban pritisak u
hidrauliĉnoj instalaciji je 110 – 130 bara.
3.1.5 Priključenje električne instalacije berača na traktor
Elektriĉna instalacija beraĉa se preko utiĉnice, povezuje na izlaznu elektriĉnu instalaciju traktora. Ovim se obezbeĊuje da beraĉ bude
osvetljen po propisima pri kretanju u javnom saobraćaju.
Osvetljenje koje poseduje su:
 poziciono osvetljenje
 koĉiono osvetljenje
 pokazivaĉi pravca
 bela reflektujuća svetla sa prednje strane bunkera
 crvena reflektujuća svetla sa zadnje strane bunkera
 crvena trouglasta reflektujuća svetla sa zadnje strane beraĉa.
3.2
Podešavanje na beračkom delu
Od dobrog rada beraĉkog dela zavisi dobar i kvalitetan rad ĉitave
mašine. Sva podešavanja beraĉkog dela su vrlo znaĉajna i direktno zavisna od fiziĉkih osobina kukuruzne mase i spoljnih uslova pod
kojima se berba obavlja a to su:
 Stanje zrelosti i prinos kukuruza
 Visina i stanje stabljike (uspravne i ĉvrste, ili polegle, isprepletene i lako lomljive).
 Sezona branja. Branje je najbolje obaviti u pravo vreme, kada je vlažnost zrna od 28 -30%. Zakasnela berba odlikuje se
pogoršanim uslovima (veća krunljivost zrna i lomljivost stabljika).
 Atmosferske prilike (suvo, vetrovito ili kišno).
 Stanje tla parcele (ravno ili neravno, suvo ili raskvašeno).
 rad u merkantilnom, semenskom kukuruzu, kokiĉaru ili kukuruzu šećercu postavljaju razliĉite uslove podešavanja na beraĉkom
delu
-5-
3.2.1 Podešavanje razdeljivača
Plivajući razdeljivaĉi usmeravaju stabljike prema ulazu u beraĉke valjke, a polegle stabljike podižu i
razmrsuju od susednih redova. Dobar rad razdeljivaĉa uslovljava njihova dužina i oblik, koji daje blag
konus od vrha do zadnjeg dela kod ulaza u privodne lance, gde se razdeljivaĉi uklapaju sa zaštitnim
limovima sekcija. Na slici Sl.06 prikazan je prednji deo beraĉkog dela sa razdeljivaĉima.
Da bi razdeljivaĉi dobro radili, treba da budu podešeni na srednje uslove rada. Ovo podešavanje
treba izvršiti na sledeći naĉin:
 Postaviti beraĉ na ravan (po mogućnosti betonski plato), odnosno, na ravnu površinu.
 Spustiti prednji deo tako, da prednji klizaĉi - sanke beraĉke sekcije budu na visini od tla
približno 200 mm.
 Kada je beraĉki deo u ovom položaju, razdeljivaĉe podesiti tako, da im vrhovi budu udaljeni od
tla oko 200 mm.
 Razdeljivaĉe je visinski lako podesiti. Za regulisanje služe šipke razdeljivaĉa, koje se zakaĉinju
za držaĉe, koji se nalaze na zaštitnim limovima sekcija. Kod dobro podešenih razdeljivaĉa,
vrhovi treba da budu na istoj visini, a vrh srednjeg razdeljivaĉa ni u kom sluĉaju ne sme biti
viši od vrhova krajnjih razdeljivaĉa.
Sl.06 Prikaz razdeljivača beračkog dela
3.2.2 Podešavanje privodnih lanaca
Privodni lanci obavljaju dve znaĉajne funkcije na beraĉkom delu:
 Prvo, na ulazu prihvataju stabljike iz procepa razdeljivaĉa i uvode ih u vrhove otkidaĉkih valjaka.
 Drugo, transportuju obrane klipove iz kanala beraĉke sekcije u komušaĉku sekciju.
Na slici Sl.07 prikazan je kanal beraĉke sekcije. Sa (1) je oznaĉen levi beraĉki kanal, a sa (2) desni beraĉki kanal.
Sl.07 Prikaz levog i desnog beračkog kanala.
Sl.08 Prikaz ugradnje privodnih lanaca.
Privodni lanci se pogone sa gornjim lanĉanicima (broj zuba lanĉanika z = 10). Brzina kretanja privodnih lanaca je 6.6 km/h pri izlaznom
broju obrtaja prikljuĉnog vratila traktora od 540 o/min.
Ova brzina privodnih lanaca zadovoljava brzinu kretanja pri branju od 6 – 7 km/h.
Na slici Sl.08 prikazana je ugradnja privodnih lanaca na jednoj beraĉkoj sekciji. Kandže dva susedna privodna lanca treba da su
spregnute naizmeniĉno (kandža jednog lanca treba da se nalazi izmeĊu dve kandže susednog lanca).
Donji lanĉanici su slobodno obrtni na kliznim nosaĉima koji su opružno opterećeni; ovim je obezbeĊena stalna zategnutost privodnih
lanaca (5).
Na slici Sl.09 prikazani su sa (1) donji (zatezni) lanĉanici, sa (2) zatezne opruge, sa (3) klizni nosaĉi i sa (4) navrtke za zatezanje.

NAPOMENA: LANAC JE PRAVILNO ZATEGNUT, AKO JE ZATEZNA OPRUGA (2) SABIJENA NA DUŽINU 105 mm.

NAPOMENA: AKO SE IZ BILO KOG RAZLOGA PRIVODNI LANCI MONTIRAJU l DEMONTIRAJU, PRI MONTAŽI
TREBA VODITI RAĈUNA, DA UŠKE JEDNOG LANCA BUDU PRIBLIŽNO PO SREDINI RASTOJANJA DRUGOG
PRIVODNOG LANCA.

NAPOMENA: AKO LANCI NISU DOVOLJNO ZATEGNUTI, MOGUĆA JE POJAVA NJIHOVOG SPADANJA,
KIDANJA, KAO I OŠTEĆENJE OSTALIH DELOVA BERAĈKOG DELA.
-6-
3.2.3 Podešavanje beračkih valjaka
Beraĉki valjci vrše povlaĉenje stabljike sa klipom nadole. Ovo povlaĉenje stabljike nadole je preduslov da se izvrši otkidanje klipa sa
stabljike, kao i da se obavi usitnjenje stabljike u toku otkidanja i nakon otkidanja klipa.
Na slici Sl.09 prikazani su beraĉki valjci beraĉke sekcije. Beraĉki valjci su rebrastog tipa. Valjci su uležišteni na oba kraja. Na
prednjem delu uležišteni su sa radijalnim ležajevima, a na kraju valjaka u kućištu pogona beraĉkih valjaka sa samopodešljivim radijalnim
ležajevima.
Sl.09 Prikaz beračkih valjaka na beračkoj sekciji
Sl.10 Prikaz rastojanja između beračkih valjaka
Rad beraĉkih valjaka veoma
utiĉe na dobar i kvalitetan rad
ĉitave mašine. Zbog toga se
mora posebna pažnja posvetiti
njihovom podešavanju.
Podešavanje
beraĉkih
valjaka prvenstveno se odnosi na
podešenost rastojanja (zazora)
izmeĊu valjak za date radne
uslove. Na slici Sl.10 prikazno je
rastojanje izmeĊu beraĉkih
valjaka.
Rastojanje izmeĊu nosaĉa
valjaka u normalnim uslovima
treba da bude 67 mm, i
zadovoljava u 80% sluĉajeva
radnih uslova.
Kod
jako
sasušenih
stabljika, a i kod semenskog
Sl.11 Prikaz međusobnog poloţaja beračkih valjaka
kukuruza, može se ovo rastojanje
smanjiti i na minimum približno 49 mm. U sluĉaju soĉnih zelenih stabljika, sluĉaj navodnjavanog kukuruza; ili kad su stabljike nakvašene i smrznute, valjci se otvaraju i do maksimalnog rastojanja od 79 mm.
Podešavanje razmaka izmeĊu valjak vrši se pomeranjem prednjeg nosaĉa beraĉkih valjaka.
Na slici Sl.11 prikazan je meĊusobni položaj spregnutih beraĉkih valjaka.
SPOLJAŠNJI
UNUTRAŠNJI

NAPOMENA: PODEŠAVANJE RASTOJANJA IZMEĐU BERAĈKIH
UNUTRAŠNJIM
VALJCIMA, SAMO
U
SLUĈAJU
POSTIZANJA
RASTOJANJA VRŠITI PODEŠAVANJE NA SPOLJAŠNJIM VALJCIMA.

NAPOMENA: PRI VRAĆANJU SA MAXIMALNOG ILI MINIMALNOG RASTOJANJA IZMEĐU BERAĈKIH
VALJAKA PRVO SPOLJAŠNJE VALJKE VRATITI U SREDNJI POLOŽAJ ZATIM SA UNUTRAŠNJIM VALJCIMA
PODESITI ŽELJENO RASTOJANJE.
3.2.4
VALJAKA
UVEK VRŠITI NA
MAXIMALNOG
ILI MINIMALNOG
Podešavanje otkidačkih ploča
Otkidaĉke ploĉe su deo beraĉkog dela i imaju višestruku funkciju:
Na njihovim ivicama duž meĊusobnog procepa vrši se branje (otkidanje) klipova. Kada valjci povuku stabljiku, klip udara na
ivicu otkidaĉkih ploĉa i biva ubran.
 Spreĉavaju da ubrani klipovi doĊu u dodir sa agresivnim rebrastim valjcima, koji bi ih oštetili ili uništili.
 Ĉine dno beraĉkog kanala sekcije. Duž ovog kanala privodni lanci vrše transport obranih klipova prema komušaljci.

-7-
Podešavanje otkidaĉkih ploĉa odnosi se na
podešenost rastojanja izmeĊu dve susedne otkidaĉke
ploĉe. Na slici Sl.12 prikazne su otkidaĉke ploĉe.
Za normalne uslove rada u merkantilnom
kukuruzu, razmak otkidaĉkih ploĉa na ulazu treba da
bude približno 34 mm, a na zadnjem krajnjem delu
otkidaĉkih ploĉa, treba da iznosi približno 40 mm .
Razmak izmedu otkidaĉkih ploĉa za branje
semenskog kukuruza treba da bude približno 24 mm na
ulazu, a na izlazu 30 mm.
Manji zazori se u praksi reĊe koriste od gore
preporuĉenih i to mahom kod sorti kukuruza sa
sitnijom, tanjom stabljikom, odnosno manjim klipom.
Potrebe za većim zazorima izmedu otkidaĉkih
ploĉa još su reĊe i to samo u berbi kukuruza sa jako
debelim i soĉnim stabljikama, ili ako su stabljike
smrznute.
Pri svakom podešavanju, treba voditi raĉuna da
zazor na ulazu bude manji za 5-6 mm od zazora na
zadnjem delu otkidaĉkih ploĉa.
Veći razmak na zadnjem delu izmeĊu otkidaĉkih
ploĉa potrebno je ostvariti, radi lakšeg povlaĉenja dela
stabljike iznad klipa. Ovim se obezbeĊuje da što manje
pokidanog lista i ovršaka bude transportovano na
komušaljku.
Loše podešene otkidaĉke ploĉe mogu prouzrokovati
velike gubitke i dati veoma prljav rad. Ovo drugo se
naroĉito nepovoljno odražava na rad komušaljke.
Na slici Sl.13 prikazano je podešavanje
otkidaĉkih ploĉa. Sa (a), (b) i (c) oznaĉeni su vijci koje
treba otpustiti, lakim udarcima pomeriti otkidaĉke ploĉe
na željeni zazor, a pri ovome voditi raĉuna o uzdužnoj
paralelnosti otkidaĉkih ploĉa prema valjcima. Kada su
ploĉe podešene na željeno rastojanje pritegnuti vijke
(a,b,c).
Sl.12 Prikaz otkidačkih ploča
PAŢNJA!
ZAZOR NA ULAZU OTKIDAĈKIH PLOĈA
TREBA DA JE VEĆA ZA 5-8 mm – ra OD
NAJDEBLJE STABLJIKE MERENO NA ISTOJ
VISINI OD POVRŠINE ZEMLJIŠTA KOJA SE
ŽELE BRATI.
Sl.13 Prikaz podešavanja otkidačkih ploča
 NAPOMENA: NE PODEŠAVATI OTKIDAĈKE
PLOĈE NA MANJI ZAZOR, NEGO ŠTO JE
POTREBNO; DA BI SE IZBEGLI GUBICI I
DOBIO ŠTO ĈISTIJI RAD.
 PREVIŠE MALI ZAZOR DAJE PRLJAVO
BRANJE, A DOLAZI I DO GUŠENJA.
3.2.5
Podešavanje radne visine i visine transportnog
poloţaja beračkog dela
Podešavanje visine beraĉkog dela, vrši se naginjanjem beraĉkog
dela oko zgloba (1) komušaĉkog dela postolja. Ova regulacija se vrši
posredstvom hidrauliĉnog cilindra (2). Na slici Sl.14 prikazani su gore
navedeni elementi.
Hidrauliĉni cilindar je jednosmernog dejstva, a napaja se uljem iz
hidrauliĉne instalacije traktora.
Isti cilindar se koristi i za dovoĊenje beraĉkog dela na bezbednu
transportnu visinu, koja iznosi približno 500 mm od površine zemljišta.
Sl.14 Prikaz podešavanja visine beračkog dela
-8-
3.3
Podešavanje na sečki
Neposredno ispod beraĉkog dela, ugraĊena je seĉka, za
sitnjenje i razbacivanje stabljika kukuruzovine posle njenog prolaska
kroz beraĉke valjke.
Svaka beraĉka sekcija ima zasebno svoju seĉku sa po dva noža,
odnosno na svaki beraĉki red. Preĉnik zahvata jedne seĉke je 570
mm. Ukupna širina zahvata seĉke je 1100 mm ĉime je obezbeĊeno da
su obuhvaćena oba reda, koje beraĉki deo zahvati u jednom prohodu.
MeĊusobni položaj noževa dve seĉke je pod 90º. Ovim je
obezbeĊeno da se susedni noževi seĉki nemogu sudariti.
Noževi poseduju po dve oštrice od kojih je uvek samo jedna u
radu; u sluĉaju zatupljenja dovoljno je nož zaokrenutu.
Posebno podešavanje seĉka ne zahteva, osim sledećih
pomoćnih radnji:
 da se proveri zategnutost pogonskog lanca (a), i po potrebi da
se zategne lanac
 da se proveri stanje noževa (b) i njihova zatupljenost, i po
potrebi njihovo oštrenje
 provere da su sve sigurnosne rascepke (c) kod navrtki seĉke
na svom mestu
Sl.15 Prikaz sečke ispod beračkih valjak
Na slici Sl.15 prikazana je seĉka ispod beraĉkih
valjak.
Promena visine reza seĉke se postiže spuštanjem i podizanjem beraĉkog dela.
Najpovoljnija visina rezanja je izmeĊu 10 – 15 cm. U ovim granicama visine rezanja dobija se:
 dobro i ĉisto rezanje, bez krupnih komada i visokih ostataka nesrezanih stabljika
 najmanje zatupljenje i oštećenje noževa.
Zatupljeni noževi lome i nejednako sasecaju masu, a izazivaju povećanje potrošnje snage traktora. Ako se za vreme sezone uradi
do 50 ha, onda tokom takve sezone nije potrebno oštriti noževe. Ako je sezona duga sa preko 50 ha uraĊene površine, poželjno je u toku
sezone bar jednom obnoviti oštrice noževa (okrenuti noževe). Jako istrošene noževe zameniti novim. Nejednaki noževi dovode do
neuravnoteženosti, koje prouzrukuje neželjene vibracije.
3.4
Podešavanje na komušačkom delu
Uloga komušaĉkog dela je veoma znaĉajna u procesu branja, a zadatak je da oĉisti ubrane klipove od komušine, kao i da eliminiše
delove stabljika i pokidano lišće.
Podešavanja na komušaĉkom delu ima vrlo malo i skoro da ne zavise od berbe merkantilnog, semenskog i kukuruza kokiĉara.
Osnovna radnja na komušaĉkom delu je vršenje ĉešće kontrole ispravnosti radnih organa.
Obzirom na sam tehnološki proces komušaljke, stanje klipova (fiziĉko-hemijsko), veća ili manja neispravnost nekog od radnih organa,
može znatno uticati na kvalitet rada.
Loš kvalitet rada komušaljke ispoljava se na sledeći naĉin:
 Loša okomušanost klipova (procenat okomušanih klipova manji je od 90%).
NAPOMENA: NAJBOLJI KVALITET KOMUŠANJA DOBIJA SE AKO SE BERBA OBAVLJA U NAJPOVOLJNIJE VREME,
KADA ZRNO U FAZI ZRENJA DOSPE NA VLAŽNOST PRIBLIŽNO OD 28-30%. OVO TREBA IMATI U VIDU PRI BERBI
SEMENSKOG KUKURUZA, JER JE TOLERANCIJA GUBITAKA ZNATNO NIŽA.
3.4.1
Podešavanje na komušačkim valjcima
Komušaĉki sto sastavljen od komušaĉkih valjaka je najbitniji deo komušaljke. Komušaĉki sto sadrži dvanaest valjaka, valjci su
grupisani u dve sekcije po šest valjaka. IzmeĊu jedne i druge komušaĉke sekcije ugraĊen je razdeljivaĉ radi jednakog usmeravanja
klipova na jednu i drugu komušaĉku sekciju.
Svi valjci komušaĉa su gumeni. Valjci su na oba kraja uležišteni radijalnim samopodešljivim ležajevima.
Na slici Sl.16 prikazana je komušaĉka sekcija.
pogonski valjak
Sl.16 Prikaz komušačke sekcije sa biterima pritiskivačima
-9-
Valjci moraju biti sabijeni jedan uz drugi. Sabijanje valjaka uvek vršiti od pogonskog valjka (valjak sa koniĉnim zupĉanikom) koji
je nepomerljiv. Sabijanje valjaka vršiti sledećim redosledom:
 Uvek sabijati po jedan valjak, kretavši se od pogonskih valjka prema iviĉnim valjcima
 Popustiti vijke uležištenja valjka koji je do pogonskog valjka (vijke gornjeg i donjeg uležištenja)
 Pritisnuti valjak koji podešavamo prema pogonskom valjku, a zatim pritegnuti vijke uležištenja
 Postupak ponavljati redom za svaki valjak
Gumeni prstenovi na valjcima mogu da izdrže rad 100 – 150 ha, a zatim ih treba zamenuti novim na svim valjcima. Ako se ranije
pojave mesta sa istrošenim prstenovima, potrebno je istrošene prstenove zameniti novim. Oštećeni gumeni prstenovi mogu biti uzroĉnik
brzog propadanja susednih prstenova, a pored toga na mestima oštećenih prstenova javlja se namotavanje svile i komušine. Oštećeni
prstenovi ĉesto su uzrok provlaĉenja i uništavanja manjih klipova, te se pri ubiranju semenskog kukuruza mora strogo voditi raĉuna o
ispravnosti gumenih valjaka.
Zamena gumenih prstenova može se izvršiti izbijanjem elastiĉne ĉivije i svlaĉenjem demontažnog prstena. Pri zameni gumeni
prstenovi moraju biti dobro zbijeni jedan uz drugi, kako se ne bi mogli okretati.
Ako se rad obavlja u vlažnim uslovima, može se javiti namotavanje svile i komušine na poĉetnom delu valjaka, na ulazu u
komušaljku. Namotana masa onemogućuje dobro komušanje.
Namotana masa teži da udalji valjke jedan od drugog, odnosno može da dovede do njihovog loma. Zbog
navedenog valjke treba održavati čisto, a po potrebi češće ih kontrolisati i čistiti od zavijene mase.
NAPOMENA: KONTROLA ZBIJENOSTI VALJAKA SE VRŠI PREKO SIGURNOSNE SPOJNICE. PRI JAKO
ZBIJENIM VALJCIMA , I PRI SABIJENOSTI OPRUGE SPOJNICE OD 70 mm DOLAZI DO PRESKAKANJA
SIGURNOSNE SPOJNICE.
NAPOMENA: NA ĈISTOĆU VALJKA TREBA OBRATITI NAROĈITO PAŽNJU PRI UBIRANJU SEMENSKOG KUKURUZA.
3.4.2
Podešavanje na biterima – pritiskivačima
Biteri-pritiskivaĉi su sastavni deo komušaĉke sekcije, i postavljeni su iznad komušaĉkih valjaka.
Biteti-pritiskivaĉi su pomoćni organi komušaĉkog stola i utiĉu na bolji rad komušanja, oni vrše pritiskivanje klipova, potpomažu
pravilniji raspored i ravnomerno kretanje klipova duž komušaĉkog kanala.
Na slici Sl.16 prikazani su biteri-pritiskivaĉi.
Podešavanje bitera se svodi na njihovo spuštanje ili dizanje u odnosu na komušaĉke valjke; ĉime se poboljšava komušanje i
spreĉava oštećenje zrna.
Podešavanje po osovini vršiti sledećim redosledom:
 Popustiti vijke uležištenja osovine bitera, na stranici komušaĉke sekcije, podesiti željenu visinu i zatim stegnuti vijke.
 Postupak ponoviti i na drugom kraju osovine.
 Voditi raĉuna o tome da podešena visina beraĉa bude ista.
 Postupka ponoviti zasebno kod svake osovine
NAPOMENA: NAROĈITU PAŽNJU POSVETITI NA PARALELNOST OSA OSOVINA BITERA. NEPARALELNOST OSA
OSOVINA BITERA MOŽE PROUZROKOVATI SPADANJE POGONSKIH LANACA, ODNOSNO NJIHOVO KIDANJE.
3.5
Podešavanje na elevatoru okomušanog klipa
Elevator okomušanog klipa ima funkciju transporta okomušanog klipa u
bunker. Elevator je sa gornjom vuĉom, sa gumenim lopaticama. Ovim se
obezbeĊuje transport klipa bez oštećenja.
Za dobar rad elevatora važno je održavati pravilnu zategnutost lanca nosaĉa
lopatica. Zatezanje lanca se obavlja na gornjoj osovini elevatora, gde su na slici
Sl.17 prikazani elementi za zatezanje lanca.
Postupak zatezanja lanca elevatora vršiti na sledeći naĉin:
 Popustiti navrtke (a) klizaĉa lanĉanika (b)
 Odvrtanjem navrtki (a) pomerati klizaĉ lanĉanika nagore dok se ne
postigne zategnutost lanca elevatora
 Pritegnuti navrtke (a) meĊusobno (kontrirati)
Zategnutost lanca treba da je tako podešena, da se lanac na ulazu u elevator
povlaĉenjem rukom na gore može odići od 2-5 mm od staze elevatora.
- 10 -
Sl.17 Gornja osovina
elevatora okomušanog klipa
NAPOMENA: NEDOVOLJNA ZATEGNUTOST LANCA ELEVATORA MOŽE DOVESTI
KRUNJENJA KLIPA NA MESTU PREUZIMANJA SA SPIRALNOG TRANSPORTERA.
DO NAGOMILAVANJA
I
NAPOMENA: NAROĈITU PAŽNJU POSVETITI ZATEGNUTOSTI LANCA ELEVATORA, KAO I PRITEGNUTOSTI SVIH
VIJĈANIH VEZA LOPATICA ELEVATORA. NEDOVOLJNA ZATEGNUTOST LANCA KAO I ODVRTANJE LOPATICE
ELEVATORA MOŽE DOVESTI DO KIDANJA LANCA , KAO I DO OŠTEĆENJA OBLOGE ELEVATORA.
4.0
Sigurnosni elementi
prenosnih organa
Beraĉ
kukuruza
¨BERKO-025¨
poseduje sigurnosne elemente koji štite
radne organe od preopterećenja.
Sigurnosni elementi koji su ugraĊeni
u beraĉ su:
 kandžasta spojnica sa oprugom na
centralnoj osovini
 kandžasta spojnica sa oprugom na
pogonskoj osovini komušaĉa
 kandžasta spojnica sa oprugom na
pogonskoj osovini elevatora
Na slici Sl.18 prikazan je presek
kandžaste spojnice sa oprugom. U sluĉaju
podešavanja sabijenosti opruge prvo
izvrnuti sigurnosni vijak iz navrtke na koju
se oslanja opruga, i tek nakon toga okretati
navrtku radi podešavanja sabijenosti
opruge.
Sl.18 Kandţasta spojnica sa oprugom
Kandţasta spojnica sa oprugom na centralnoj osovini
4.1
Kandžasta spojnica sa oprugom na centralnoj osovini štiti od preopterećenja i oštećenja:
 Prenosnik beraĉkih valjka i beraĉke valjke
 Prenosnik seĉke
Sabijenost opruge može se podešavati, potrebna sabijenost opruge iznosi L=65 mm.
Kandţasta spojnica sa oprugom na pogonskoj osovini komušača
4.2


4.3
Kandžasta spojnica sa oprugom na pogonskoj osovini komušaĉa štiti od preopterećenja i oštećenja:
Komušaĉke valjke sa zupĉanicima
Pogon privodnih lanaca
Sabijenost opruge može se podešavati, potrebna sabijenost opruge iznosi L=70 mm.
Kandţasta spojnica sa oprugom na pogonskoj osovini elevatora
Kandžasta spojnica sa oprugom na pogonskoj osovini elevatora štiti od preopterećenja i oštećenja:
 Lanac elevatora sa lopaticama
 Lanĉani prenos spiralnog transportera i osovina bitera
Sabijenost opruge može se podešavati, potrebna sabijenost opruge iznosi L=70 mm.
5.0
Rad sa beračem kukuruza ¨BERKO-025¨
Za uspešan rad na njivi, važno je poĉeti sa ispravnom mašinom podešenom na takozvane srednje uslove rada, na uslove koji se
najĉešće javljaju u radu. Tako je podešena svaka mašina, bilo da je nova, ili servisno doterana, posle upotrebe u prethodnim sezonama. U
toku rada, treba koristeći savete iz uputstva, mašinu naknadno regulisati prema zahtevima radnih uslova. Na ovaj naĉin obezbediće se
najekonomiĉniji rad mašine.
Pre poĉetka rada mora se proveriti:
 Ispravnost radnih organa;
 Ispravnost prenosnih organa, zategnutost lanaca;
 Podešenost sigurnosnih spojnica (sabijenost opruga);
 Proveriti da li su svi zaštitnici na svome mestu, i dobro priĉvršćeni
 Podmazanost beraĉa prema tablici podmazivanja iz poglavlja 7.2.
Beraĉ kukuruza ¨BERKO-025¨ projektovan je za rad sa izlaznim brojem obrtaja izlaznog vratila traktora od 540 o/min.
Ovaj broj obrtaja kardanskog vratila obezbeĊuje optimalni režim rada sa stanovišta :
 Opterećenja radnih organa beraĉa
 Kvaliteta rada (branja) beraĉa
 Potrošnje goriva
- 11 -
Sl.19 Dijagram parametara rada berača u zavisnosti od
broja obrtaja priključnog vratila traktora
Na slici Sl.19 prikazan je dijagram rada beraĉa u zavisnosti od broja obrtaja prikljuĉnog vratila traktora.
6.0
Opis rada prenosnih organa
U ovom poglavlju opisan je rad prenosnih elementa, kao i njihovo održavanje.
6.1
Kardansko vratilo
Kardansko vratilo je prvi elemenat u prenosu snage sa prikljuĉnog vratila pogonske mašine – traktora.
Prilikom spajanja kardanskog vratila i prikljuĉnog vratila traktora, spajanje treba izvršiti navlaĉenjem rukom, ako nije moguće tada
oĉistiti
žljebove
od
prljavštine i na kardanu i na
prikljuĉnom vratilu; a nikako
upotrebljavati ĉekić.
Na kardanskom vratilu i
nalaze se zaštitnici. Zaštitnici
štite
obrtne
delove
kardanskog vratila osovine
od
namotavanja
kukuruzovine, korova; kao i
zaštita od povreĊivanja lica.
Na svim zglobovima
nalaze se mazalice, preko
kojih
je
potrebno
svakodnevno pre poĉetka
rada sa mašinom izvršiti
Sl.20 Šema podmazivanja kardanskog vratila
podmazivanje
zglobova
kardanskog vratila.
Na slici Sl.20 prikazana je šema podmazivanja kardankog vratila.
- 12 -
6.2 Centralna pogonska jedinica – prenosnik
Centralna pogonska jedinica –
prenosnik pokreće se sa kardanskog
vratila, a sa njega se razvodi kretanje na
radne organe kao što su centralna
osovina i pogonska osovina elevatora.
Prenosnik je zupĉasti, zatvorenog
tipa, koji je napunjen teĉnom masti za
podmazivanje. Na slici Sl.21 prikazan je
prenosnik.
Sl.21 Prikaz centralne pogonske jedinice
6.3
Centralna osovina
Centralna osovina pogon dobija
od centralne pogonske jedinice preko
kratkog kardanskog vratila. Sa
centralne osovine razvodi se pogon na
beraĉku sekciju i komušaĉku sekciju.
Na slici Sl.22 prikazana je centralna
osovina. Osovina je na oba kraja
uležištena
sa
radijalnim
samopodešljivim
ležajevima.
Na
kućištima uležištenja nalaze se
mazalice preko kojih se vrši
podmazivanja ležajeva. Podmazivanje
je potrebno obavljati nedeljno pre
obavljanja rada sa beraĉem.
Beraĉka sekcije se pogoni
lanĉanikom sa z=26 zuba, opruga spaja
lanĉanik sa zupĉastom sigurnosnom
spojnicom koja je vezana za osovinu.
Sabijenost opruge može se podešavati,
potrebna sabijenost opruge iznosi 65
mm, ovako sabijena opruga obezbeĊuje
da spojnica preskaĉe samo pri
preopterećenju beraĉke sekcije i
sigurno je štiti od oštećenja.
Komušaĉku
sekciju
pogoni
lanĉanik sa z=12 zuba, lanĉanik je
kruto vezan preko klina za osovinu.
Sl.22 Centralna osovina
- 13 -
6.4
Berački valjci
Beraĉki valjci su sastavni deo beraĉke sekcije. Pogon dobijaju od centralne osovine. Valjci su uležišteni na oba kraja. Na prednjem
delu uležišteni su sa radijalnim ležajevima, a na kraju valjaka u kućištu pogona beraĉkih valjaka sa samopodešljivim radijalnim
ležajevima. Kućišta beraĉkih valjaka su zatvorenog tipa, koja su napunjena teĉnom masti za podmazivanje. Podmazivanje je potrebno
obavljati dnevno (dopuniti) pre obavljanja rada sa beraĉem.
Uležištenje valjaka na prednjem delu je zatvorenog tipa, napunjeno sa masti za industrijsku primenu.
Podmazivanje je potrebno obavljati nedeljno (napuniti) pre obavljanja rada sa beraĉem.
Beraĉki valjci su rebrastog tipa. Na valjcima dolazi do namotavanja vlažne kukuruzovine i korova, te u sluĉaju da se ne obavi
samoĉišćenje potrebno ih je oĉistiti da bi obezbedili nesmetani rad.
6.5
Pogon sečke
Pogon seĉke je sastavni deo beraĉke sekcije. Pogon dobija
lancem od pogonske osovine beraĉkih valjaka. Seĉka je
sastavljena od dva kućišta koja su pogonjena pogonskom
osovinom na kojoj se nalazi lanĉanik sa z=12 zuba. U kućištima
su spregnuti parovi koniĉnih zupĉanika koji pogone noževe
seĉke. Na slici Sl.23 prikazana je seĉka sa pogonom.
Kućišta seĉke su zatvorenog tipa, koja su napunjena
teĉnom masti za podmazivanje. Podmazivanje je potrebno
obavljati dnevno (dopuniti) pre obavljanja rada sa beraĉem.
Zatezanje pogonskog lanca seĉeke vrši se povlaĉenjem
seĉke na beraĉkom ramu. Lanac je pravilno zategnuti ako se
posle zatezanja lakim pritiskom ruke na jedan krak lanca, krak
lanca se uginje 5 do 10 mm.
Sl.23 Prikaz pogona sečke
6.6
Pogonska osovina komušačkih valjaka
Pogonska osovina komušaĉkih valjaka pogon dobija
preko lanca od centralne osovine. Sa osovine razvodi se pogon
na komušaĉke valjke i pogonsku osovinu privodnih lanaca. Na
slici Sl.24 prikazana je pogonska osovina komušaĉkih valjaka.
Osovina je na oba kraja uležištena sa radijalnim
samopodešljivim ležajevima. Na kućištima uležištenja nalaze se
mazalice preko kojih se vrši podmazivanje ležajeva.
Podmazivanje je potrebno obavljati nedeljno pre obavljanja
rada sa beraĉem.
Pogonska osovina komušaĉkih valjaka pogoni se
lanĉanikom sa z=26 zuba, opruga spaja lanĉanik sa zupĉastom
sigurnosnom spojnicom koja je vezana za osovinu. Sabijenost
opruge može se podešavati, potrebna sabijenost opruge iznosi
70 mm, ovako sabijena opruga obezbeĊuje da spojnica preskaĉe
samo pri preopterećenju komušaĉkih valjaka i sigurno je štiti od
oštećenja.
Pogonska osovina preko para koniĉnih zupĉanika (z=14
zuba) pogoni komušaĉke valjke.
Sl.24 Prikaz pogonske osovine komušačkih valjaka
- 14 -
6.7
Pogon bitera-pritiskivača
Biteri-pritiskivaĉi su sastavni deo komušaĉke sekcije.
Pogon biteri dobijaju preko spiralnog transportera od pogonske
osovine pogona
elevatora. Prenos pogona ostvaruje se
lanĉanim prenosom. Na slici Sl.25 prikazan je pogon biterapritiskivaĉa.
Osovine su na oba kraja uležištene sa radijalnim
samopodešljivim ležajevima. Na kućištima uležištenja nalaze se
mazalice preko kojih se vrši podmazivanje ležajeva.
Podmazivanje je potrebno obavljati nedeljno pre obavljanja
rada sa beraĉem.
Pogonski lanci su pravilno zategnuti ako se posle
zatezanja lakim pritiskom ruke na jedan krak lanca, krak lanca
uginje 5 do 10 mm.
Sl.25 Prikaz pogona bitera-pritiskivača
6.8
Pogon spiralnog transportera
Spiralni transporter pogon dobija preko lanca od pogonske osovine
elevatora. Sa osovine spiralnog transportera pogone se biteri-pritiskivaĉi. Na slici
Sl.26 prikazan je spiralni transporter. Osovina je na oba kraja uležištena sa
radijalnim samopodešljivim ležajevima. Na kućištima uležištenja nalaze se
mazalice preko kojih se vrši podmazivanja ležajeva. Podmazivanje je potrebno
obavljati nedeljno pre obavljanja rada sa beraĉem.
Zatezanje pogonskog lanca spiralnog transportera vrši se pomeranjem
zateznog valjka kod lanĉanika sa z=26 zuba. Lanac je pravilno zategnuti ako se
posle zatezanja lakim pritiskom ruke na jedan krak lanca, krak lanca uginje 5 do
10 mm.
6.9
Sl.26 Prikaz spiralnog transportera
Pogon elevatora okomušanog klipa
Pogonska osovina elevatora okomušanog klipa pogon
dobija preko lanca. Na slici Sl.27 prikazana je pogonska
osovina elevatora. Osovina je na oba kraja uležištena sa
radijalnim samopodešljivim ležajevima. Na kućištima
uležištenja nalaze se mazalice preko kojih se vrši
podmazivanje ležajeva. Podmazivanje je potrebno obavljati
nedeljno pre obavljanja rada sa beraĉem.
Pogonska osovina elevatora okomušanog klipa
pogoni se lanĉanikom sa z=26 zuba, opruga spaja lanĉanik
sa zupĉastom sigurnosnom spojnicom koja je vezana za
osovinu. Sabijenost opruge može se podešavati, potrebna
sabijenost opruge iznosi 70 mm, ovako sabijena opruga
obezbeĊuje da spojnica preskaĉe samo pri preopterećenju
elevatora, ili spiralnog transportera; i sigurno ih štiti od
oštećenja.
Zatezanje pogonskog lanca elevatora vrši se
pomeranjem zateznog valjka kod lanĉanika elevatora sa
z=26 zuba. Lanac je pravilno zategnuti ako se posle
zatezanja lakim pritiskom ruke na jedan krak lanca, krak
lanca uginje 6 do 12 mm.
Za dobar rad elevatora važno je održavati pravilnu zategnutost lanca nosaĉa lopatica. Zatezanje lanca se obavlja na gornjoj osovini
elevatora.
Zategnutost lanca treba da je tako podešena, da se lanac
Sl.27 Prikaz pogonske osovine
na ulazu u elevator povlaĉenjem rukom na gore može odići
elevator okomušanog klipa
maximalno 5 mm od staze elevatora.
- 15 -
Odrţavanje, podmazivanje i uskladištenje mašine
7.0
U ovom delu data su uputstva o poslovima oko održavanja, koje je neophodno obavljati u propisanim vremenskim intervalima, da
bi mašina mogla nesmetano da radi tokom ĉitave sezone. Na ovaj naĉin štite se od prevremenog propadanja, osetljivi i skupi delovi kao
što su prenosni elementi, i ležišta; koji ako se redovno ne podmazuju brzo propadaju. Na kraju, ukratko su dati i osnovni saveti o
postupku za uskladištenje posle završene sezone.
Odrţavanje i podmazivanje
7.1

























Održavanje i podmazivanje na 10 ĉasova rada (svakodnevno pre poĉetka rada)
Oĉistiti mašinu od zaprljanosti, pregledati ispravnost i podešenost radnih organa, ako je potrebno izvršiti neophodne opravke i
podešavanja
Proveriti ispravnost i propisanu zategnutost prenosnih elemenata–lanaca, ukoliko je potrebno izvršiti zamenu, a otpuštene
prenosne elemente-lance zategnuti prema uputstvu
Proveriti ispravnost i propisanu zategnutost lanca elevatora, ukoliko je potrebno izvršiti zamenu, a ako je potrebno zategnuti
prema uputstvu
Podmazati mesta za podmazivanje-mazalice, navedena u uputstvu (podmazivati sa masti za industrijsku primenu ¨tavotna mast¨)
Podmazati pogonske lance, pomoću ĉetkice natopljene u motorno ulje
Dopuniti gubitak masti iz kućišta seĉki preko mazalica (teĉna mast)
Dopuniti gubitak masti iz kućišta beraĉkih valjaka preko mazalica (teĉna mast)
Podmazati mesta za podmazivanje na kardanskom vratilu i pogonskoj osovini, navedena u uputstvu (podmazivati sa masti za
industrijsku primenu ¨tavotna mast¨)
Podmazati klizne voĊice klizaĉa bunkera (podmazivati sa masti za industrijsku primenu ¨tavotna mast¨)
Podmazati klizna ležišta na okretnim vezama: bunkera, beraĉke sekcije i osovinica cilindara (podmazivati sa masti za
industrijsku primenu ¨tavotna mast¨)
Podmazati klizne voĊice klizaĉa lanĉanika privodnih lanaca (podmazivati sa masti za industrijsku primenu ¨tavotna mast¨)
Održavanje i podmazivanje na 50 ĉasova rada (sedmiĉno)
Oĉistiti mašinu od zaprljanosti, pregledati ispravnost i podešenost radnih organa, ako je potrebno izvršiti neophodne opravke i
podešavanja
Proveriti ispravnost i propisanu zategnutost prenosnih elemenata–lanaca, ukoliko je potrebno izvršiti zamenu, a otpuštene
prenosne elemente-lance zategnuti prema uputstvu
Proveriti ispravnost i propisanu zategnutost lanca elevatora, ukoliko je potrebno izvršiti zamenu, a ako je potrebno zategnuti
prema uputstvu
Podmazati pogonske lance, pomoću ĉetkice natopljene u motorno ulje
Podmazati mesta za podmazivanje-mazalice, navedena u uputstvu (podmazivati sa masti za industrijsku primenu ¨tavotna mast¨)
Podmazati mesta za podmazivanje na kardanskom vratilu i pogonskoj osovini, navedena u uputstvu (podmazivati sa masti za
industrijsku primenu ¨tavotna mast¨)
Proveriti ulje u prenosniku sa reverzibilnim pogonom, po potrebi dopuniti (teĉna mast)
Dopuniti gubitak masti iz kućišta seĉki preko mazalica (teĉna mast)
Dopuniti gubitak masti iz kućišta beraĉkih valjaka preko mazalica (teĉna mast)
Podmazati klizne voĊice klizaĉa bunkera (podmazivati sa masti za industrijsku primenu ¨tavotna mast¨)
Podmazati klizne voĊice klizaĉa lanĉanika privodnih lanaca (podmazivati sa masti za industrijsku primenu ¨tavotna mast¨)
Podmazati klizna ležišta na okretnim vezama: bunkera, beraĉke sekcije i osovinica cilindara (podmazivati sa masti za
industrijsku primenu ¨tavotna mast¨)
Proveriti pritisak u pneumaticima toĉkova, pritisak u pneumaticima traba da iznosi 350 kPa (3,5_atm) ispod bunkera, i 300 kPa
(3,0 atm) ispod komušaljke
Prekontrolisati stanje ispravnosti gumenih delova radnih organa (lopatice elevatora, gumeni prstenovi komušaĉkih valjaka,
zvezde bitera) te ukoliko su oštećeni ili izgubljeni zameniti ih novim
- 16 -
7.2
Tabela podmazivanja
7.2.1
Početkom sezone (prvih 20 sati rada)
Mesto podmazivanja
Vremenski termin podmazivanja
Sredstvo za podmazivanje
Prvih deset sati rada na svaka 2 sata rada premazati ih ĉetkom
natopljenom u lož-ulje
Lož-ulje
Dnevno na svakih 5 sati rada premazati ih ĉetkom natopljenom u
motorno ulje
Motorno ulje
Prvih deset sati rada na svaka 2 sata rada premazati ih ĉetkom
natopljenom u lož-ulje
Lož-ulje
Dnevno na svakih 5 sati rada premazati ih ĉetkom natopljenom u
motorno ulje
Motorno ulje
Lanac elevatora sa lopaticama
Dnevno na svakih 5 sati rada premazati ĉetkom natopljenom u
motorno ulje
Motorno ulje
Otvoreni zupĉanici
Dnevno na svakih 5 sati rada premazati ih ĉetkom natopljenom u
masti.
Mast za industrijsku primenu
(tavotna mast)
Kućišta seĉke
Dnevno na svaki 10 sati rada dopuniti uz pomoć tekalemit pumpe.
Teĉna mast
Kućišta beraĉkih valjaka
Dnevno na svaki 10 sati rada dopuniti uz pomoć tekalemit pumpe.
Teĉna mast
Kardanska vratila
Dnevno na svakih 8 sati rada podmazati mazalice na kardanskim
zglobovima.
Mast za industrijsku primenu
(tavotna mast)
Dvodnevno na svakih 20 sati rada podmazati okretne voĊice na
zaštitnicima kardanskih zglobova.
Mast za industrijsku primenu
(tavotna mast)
Dnevno na svakih 10 sati rada podmazati teleskopsku cev
kardanskog vratila.
Mast za industrijsku primenu
(tavotna mast)
Pogonski lanci
Privodni lanci
7.2.2
U toku sezone
Mesto podmazivanja
Vremenski termin podmazivanja
Sredstvo za podmazivanje
Pogonski lanci
Dnevno na svakih 5 sati rada premazati ih ĉetkom natopljenom u
motorno ulje
Motorno ulje
Privodni lanci
Dnevno na svakih 5 sati rada premazati ih ĉetkom natopljenom u
motorno ulje
Motorno ulje
Lanac elevatora sa lopaticama
Dnevno na svakih 5 sati rada premazati ĉetkom natopljenom u
motorno ulje
Motorno ulje
Otvoreni zupĉanici
Dnevno na svakih 5 sati rada premazati ih masti za industrijsku
primenu (tavotna mast)
Mast za industrijsku primenu
(tavotna mast)
Prednji deo beraĉkih valjaka
Nedeljno na svaki 50 sati rada napuniti sa masti
Mast za industrijsku primenu
(tavatna mast)
Kućišta ležišta sa mazalicama
Nedeljno na svaki 50 sati rada napuniti ležajeve preko mazalica sa
masti, uz pomoć tekalemit pumpe.
Mast za industrijsku primenu
(tavotna mast)
Kućišta seĉke
Dnevno na svaki 10 sati rada dopuniti uz pomoć tekalemit pumpe.
Teĉna mast.
Kućišta beraĉkih valjaka
Dnevno na svaki 10 sati rada dopuniti uz pomoć tekalemit pumpe.
Teĉna mast.
Centralna pogonska jedinica
Meseĉno na svaki 150 sati rada napuniti teĉnim mastem.
Teĉna mast
Kardanska vratila
Dnevno na svakih 8 sati rada podmazati mazalice na kardanskim
zglobovima.
Mast za industrijsku primenu
(tavotna mast)
Dvodnevno na svakih 20 sati rada podmazati okretne voĊice na
zaštitnicima kardanskih zglobova.
Mast za industrijsku primenu
(tavotna mast)
Dnevno na svakih 10t sati rada podmazati teleskopsku cev
kardanskog vratila.
Mast za industrijsku primenu
(tavotna mast)
- 17 -
7.2.3
Na kraju sezone (uskladištenje)
Mesto podmazivanja
Vremenski termin podmazivanja
Sredstvo za podmazivanje
Lanac elevatora sa lopaticama
 oĉistiti od prljavštine
 premazati motornim uljem
 okretati lanac na malom broju obrtaja da se ulje raznese po
celom lancu
Motorno ulje
Otvoreni zupĉanici
 oĉistiti od prljavštine
 premazati sa masti
Mast za industrijsku primenu
(tavotna mast)
Kućišta ležišta sa mazalicama
 oĉistiti od prljavštine
 napuniti ležajeve preko mazalica sa masti uz pomoć tekalemit
pumpe.
Mast za industrijsku primenu
(tavotna mast)
Zatvorena kućišta pogona:
-Centralna pogonska jedinica
-Kućišta beraĉkih valjaka
-Kućišta seĉke
 oĉistiti od prljavštine
 napuniti teĉnim mastem uz pomoć tekalemit pumpe.
Teĉna mast
Kardanska vratila




oĉistiti od prljavštine
podmazati mazalice na kardanskim zglobovima
podmazati okretne voĊice na zaštitnicima kardanskih zglobova
podmazati teleskopsku cev kardanskog vratila
Mast za industrijsku primenu
(tavotna mast)





skinuti lance
oĉistiti od prljavštine
potopiti u lož-ulje da odstoje 24 sata
ocediti lance
potopiti u motorno ulje da odstoje 24 sata
Lož-ulje
Pogonski lanci i privodni lanci
Mototrno ulje
Odrţavanjea – hidraulične instalacije
7.3
7.3.1


7.3.2
Odrţavanje hidrauličnih creva – svodi se na:
proveru pritegnutosti prikljuĉaka hidrauliĉnih creva i njihovog pritezanja
proveru oštećenosti hidrauliĉnih creva i zamenu istih u sluĉaju njihovog oštećenja
Odrţavanje cilindra beračkog dela
Cilindar beraĉkog dela smešten je ispod beraĉkog dela. Cilindar obavlja funkciju dizanja odnosno spuštanja beraĉkog dela na
željenu visinu rada. Cilindar je jednosmernog dejstva, tako da se beraĉki deo spušta sopstvenom težinom.
Podešavanje cilindra beraĉkog dela svodi se na:
 Proveru stanja brisaĉa na cilindru
 Nakon rada klipnjaĉu prebrisati od prljavštine, a nakon toga zauljiti
 U sluĉaju montažne intervencije potrebno je ispustiti vazduh iz cilindra pomoću vijka za ozraĉivanje
7.3.3
Odrţavanje cilindra za praţnjenje bunkera
Cilindar za pražnjenje bunkera smešten je na sredini bunkera. Cilindar obavlja funkciju dizanja odnosno spuštanja bunkera pri
njegovom istovaru. Cilindar je jednosmernog dejstva, tako da se bunker spušta sopstvenom težinom.
Podešavanje cilindra bunkera svodi se na:
 Proveru stanja brisaĉa na cilindru
 Nakon rada klipnjaĉu prebrisati od prljavštine, a nakon toga zauljiti
 U sluĉaju montažne intervencije potrebno je ispustiti vazduh iz cilindra pomoću vijka za ozraĉivanje
Odrţavanje bunkera
7.4
Bunker berĉa ¨BERKO¨ služi za prikupljanje ubranog klipa kukuruza. Posebnog održavanja na bunkeru nema, jedina radnja pri
održavanju je ĉišćenje unutrašnjosti bunkera od ostataka neiskipovane mase. Ovim se produžava vek trajanja limene obloge od korozije.
Uskladištenje mašine
7.5








Na kraju sezone mašinu treba pripremiti za uskladištenje prema sledećem:
Oĉistiti komušinu, svilu, i drugu prljavštinu sa mašine
Oprati mašinu vodom pod pritiskom
Popraviti, ili zamenuti sve potrebne delove; ne odlažući ovaj posao do iduće sezone
Podmazati sva mesta navedena u uputstvu u tabeli podmazivanja 7.2.3
Otpustiti sve opruge na sigurnosnim spojnicama, i privodnim lancima
Sva obojena mesta sa kojih je skinuta boja, oĉistiti od korozije i ponovo obojiti
Sve površine koje su neobojene treba zamašćivanjem zaštiti od korozije
Staviti mašinu na odgovarajuće suvo mesto, da nije izložena meteorološkim padavinama.
- 18 -
8.0
Transport
Beraĉ kukuruza ¨BERKO-025¨ je prilagoĊen za vuĉu sa pogonskom mašinom-traktorom. Vuĉa beraĉa se obavlja preko rude
prikaĉene na poteznicu traktora. Naĉin prikljuĉenja rude na poteznicu traktora objašnjeno je u poglavlju 3.1.1.
Pri transportu vuĉom u javnom saobraćaju moraju biti zadovoljeni sledeći uslovi:
 Brzina kretanja beraĉa nemože preći brzinu od 15 km/sat
 Ruda beraĉa treba da je u transportnom položaju
 Elektriĉna instalacija beraĉa treba da je prikljuĉena na elektriĉnu instalaciju mašine koja obavlja vuĉu (traktor), i mora ispravno
funkcionisati
 Beraĉka sekcija teba da je podignuta na bezbednu transportnu visinu, koja iznosi približno 500 mm od površine zemljišta.
9.0
Pojave teškoća u radu i njihovo otklanjanje
Pojava na beračkoj sekciji
Smetnje
ZAGUŠENJE BERAĈKIH
VALJAKA
PRLJAVO BRANJE SA
MNOGO STABLJIKA
OVRŠAKA I LIŠĆA
POVEĆANI GUBICI U KLIPU
I ZRNU
OŠTEĆENJE KLIPA
Uzrok
Otklanjanje

Velika brzina kretanja mašine obzirom
na stanje useva
-
Smanjiti brzinu kretanja mašine i
odrţavati propisan broj obrtaja.

Nepodešeni zazor izmeĊu otkidaĉkim
ploĉama
-
Podesiti zazor. Podešavanje vršiti
prema taĉci 3.2.4. ovog uputstva

Nepodešeni zazor izmeĊu otkidaĉkim
valjcima obzirom na stanje useva
-
Podesiti zazor. Podešavanje vršiti
prema taĉci 3.2.3. ovog uputstva.

Namotavanje na valjke usled vlažnosti
ili zakorovljenosti useva
-
Odstraniti namotanu masu

Krte sabljike, soĉne, zelene ili smrznute
-
Otvoriti valjke, povećati zazor.

Valjci istrošeni, ili nepravilno spregnuti
-
Istrošene valjke zamenuti novim, a
nepravilnosti u sprezanju otloniti.

Nepodešen zazor izmeĊu otkidaĉkim
ploĉama
-
Podesiti zazor. Zazor na zadnjem delu
treba da bude 5 mm veći od zazora na
ulazu. Kod jako krtih sabljika, dati veće
zazore izmeĊu otkidaĉkim ploĉa.

Pretrpanost beraĉkog kanala klipova
-
Smanjiti brzinu kretanja mašine i
odrţavati propisan broj obrtaja.

Prljavo branje, posledica suvog i
poleglog useva
-
Spustiti ulaz beraĉkog dela što je
moguće niže. Smanjiti brzinu kretanja,
razmaći otkidaĉke ploĉe. Podesiti
razdeljivaĉe da što bolje skupljaju
stabljike.

Branje na ulazu usled visoko
podignutog prednjeg dela
-
Spustiti prednji deo niže, da se branje
vrši na sredini otkidaĉkih ploĉa.

Branje na ulazu posledica suviše
pritegnutih valjaka
-
Popustiti valjke i namestiti ih na
potreban zazor (razvući ih)

Beraĉki valjci povlaĉe vrh
-
Podesiti (smanjiti) zazor izmeĊu
otkidaĉkih ploĉa
Pojava na sečki
Smetnje
OSTAJE STABLJIKA
NEISECKANA
Uzrok
Otklanjanje

Zatupljene oštrice noževa
-
Okrenuti noževe da naoštrena oštrica
bude radna, naoštriti noževe ili ih
zamenuti novim.

Nedostaju noževi na seĉki, ili su
oštećeni
-
Staviti nov ispravan nož na mesto
oštećenog.
- 19 -
Pojave na komušačkom delu
Smetnje
Uzrok
Otklanjanje
ZAGUŠENJE NA
KOMUŠALJCI

Suviše klipova na valjcima, kao
posledica brzine kretanja u odnosu na
prinos.
-
Smanjiti brzinu kretanja mašine.
LOŠA OKOMUŠANOST
KLIPA

Nedovoljno pritegnuti komušaĉki valjci
-
Proveriti ispravnost pritezanja valjka, i
po poterbi izvršiti njihovo pritezanje.

Delimiĉno namotana svila
-
Oĉistiti valjke.

Komušaĉki valjci sa istrošenim
gumenim prstenovima
-
Izvršiti zamenu gumenih prstenova na
istrošenim mestima.

Visoki položaj bitera komušaljke
-
Spustiti bitere u niži položaj

Nedovoljno pritegnuti valjci
-
Proveriti ispravnost pritezanja valjka, i
po poterbi izvršiti njihovo pritezanje.

Gumeni prstenovi na komušaĉkim
valjcima mestimiĉno oštećeni. Hvataju
manje klipove, ili vrhove klipa drobe i
provlaĉe
-
Izvršiti zamenu gumenih prstenova na
potrebnim mestima.

Previše spušteni biteri komušaljke
-
Podići bitere

Zaprljani valjci od zavijene svile i
komušine na ulaznom delu
-
Održavati valjke ĉisto i ako je potrebno,
ĉešće ĉistiti od zavijene mase svile i
komušine.
MNOGO OKRUNJENOG
ZRNA
Pojave na elevatoru
Smetnje
Uzrok
Otklanjanje
ZAGUŠENJE NA
ELEVATORU

Nagomilani klipovi na pojedinim
lopaticama elevatora
-
Zategnuti lanac elevatora prema taĉci
3.5. ovog uputstva.
OŠTEĆENJE KLIPA

Klipovi spadaju sa jedne na drugu
lopaticu
-
Zategnuti lanac elevatora prema taĉci
3.5. ovog uputstva.

Klipovi se vraćaju u povratnoj grani
elevatora
-
Bunker prazniti na vreme (ne prepuniti)
Zategnuti lanac elevatora prema taĉci
3.5. ovog uputstva.

Nagomilavanje i krunjenje klipova na
mestu preuzimanja sa spiralnog
transportera
-
Zategnuti lanac elevatora prema taĉci
3.5. ovog uputstva.
KRUNJENJE KLIPOVA
- 20 -
Download

UPUTSTVO ZA RUKOVANJE