На основу решења Привредног суда у Београду 17 СТ.бр. 4354/10 од 15.07.2011. године,
у складу са чланoвима 131., 132. и 133. Закона о стечају («Службени гласник Републике Србије»
број 104/2009) и Националним стандардом број 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног
дужника («Службени гласник Републике Србије» број 13/2010.), стечајни управник стечајног
дужника:
''УНИОН ИНЖЕЊЕРИНГ'' АД - у стечају
Београд, улица Змај Јовина број 15/l
ОГЛАШАВА
продају имовине јавним прикупљањем понуда
Предмет продаје су целине које обухватају следећу покретну и непокретну имовину:
1.
Пословни простор у Београду у Змај Јовиној 15 на l спрату на К.П.1798 К.О.
Стари град; укупне површине 309 м² на којој је стечајни дужник носилац права
својине.
Процењена вредност имовине: 87.214.496,00 динара
Депозит: 17.442.900,00 динара
Процењенa вредност ниje минимално прихватљивa вредност, нити je на ма који други
начин обавезујућa или опредељујућa за понуђача приликом одређивања висине
понуде.
Право на учешће имају сва правна и физичка лица која:
1.
2.
3.
4.
након добијене профактуре, изврше уплату на рачун стечајног дужника ради
откупа продајне документације за имовину за коју желе да доставе понуду за
куповину у износу од 10.000,00 динара.
уплате депозит, у износу који је одређен за сваки редни број посебно, на текући
рачун стечајног дужника број 205-164688-45 код Комерцијалне банке АД
Београд, или положе неопозиву првокласну банкарску гаранцију наплативу на
први позив, најкасније 5 радних дана пре одржавања продаје.
рок за уплату депозита и полагање банкарске гаранције је 05.04.2012. године
Уколико се као депозит положи првокласна банкарска гаранција, оригинал исте се
ради провере доставља стечајном управнику.
потпишу Изјаву о губитку права на враћање депозита. Изјава чини саставни део
продајне документације.
Затворене понуде достављају се на адресу: ''Унион инжењеринг''АД - у стечају Београд,
улица Змај Јовина број 15/l. Крајњи рок за достављање понуда је 10.04.2012. године до
15,00 часова.
Имовина се купује у виђеном стању и може се разгледати након откупа продајне
документације, сваким радним даном а најкасније пет радних дана пре заказан продаје уз
претходну најаву стечајном управнику.
У разматрање ће се узети само понуде у писаној форми, достављене у запечаћеним
ковертама са а назнаком ''Понуда - не отварати'', називом стечајног дужника о позивом на
имовинску целину на коју се односи, а која пристигне на назначену адресу до назначеног
времена.
Запечаћена коверта са понудом треба да садржи:
- пријаву за учешће на јавном прикупљању понуда потписану лично или од стране
овлашћеног лица и доказ да је у питању овлашћено лице
- безусловну понуду, уз навођење јасно одређеног износа на који понуда гласи
- доказ о уплати депозита или копију гаранције
- потписану изјаву о губитку права на повраћај депозита; а и ОП образац ако се
потенцијални купац пријављује као правно лице
- извод из регистра привредних субјекатa
- фотокопију пуномоћја овереног пред судом за заступање на јавном отварању писмених
понуда, ако отварању присуствује овлашћени представник.
Стечајни управник неће разматрати понуде које не садрже јасно означен износ на који понуда
гласи, понуде који се позивају на неку другу понуду, понуде дате под условом, понуде које се
позивају на услове које нису предвиђене у продајној документацији и огласу, као и понуде уз
које није приложен депозит у предвиђеном року.
Јавно отварање понуда одржаће се дана 10.04.2012. године у 15,15 часова (15 минута по
истеку времена за предају понуда) на адреси: ''Унион инжењеринг''АД - у стечају из
Београд, улица Змај Јовина број 15/l у присуству Комисије формиране одлуком
стечајног управника и уз присуство представника свих понуђача. Ако отварању понуда
присуствује понуђач лично потребно је да исти поседује и пружи на увид доказ о
идентитету (важећа лична карта или пасош). У случају да понуђача заступа овлашћено
лице потребно је да исто лице приложи оригинал пуномоћја (овереног пред судом) за
заступање на јавном отварању писмених понуда.
Позивају се чланови Одбора поверилаца да присуствују отварању понуда.
Стечајни управник ће свим понуђачима који су поднели понуде послати обавештење о
проглашеном најуспешнијем понуђачу у року предвиђеним Националним стандардом бр. 5.
У случају да на јавном прикупљању понуда победи купац који је депозит обезбедио
банкарском гаранцијом, исти мора уплатити износ депозита на рачун стечајног дужника, у року
од 2 радна дана од дана пријема обавештења о прихватању понуде, а пре потписивања
купопродајног уговора, након чега ће му бити враћена гаранција.
Купопродајни уговор се потписује у року од 3 радна дана пријема обавештења о прихватању
понуде. Проглашени купац је дужан да уплати преостали износ купопродајне цене у року од
8 дана од дана потписивања купопродајног уговора. Тек након уплате купопродајне цене и
добијања потврде од стране стечајног дужника о извршеној уплати у целости, исти стиче
право својине над предметом продаје.
Стечајни управник ће без одлагања вратити положени депозит/банкарску гаранцију сваком
понуђачу чија понуда не буде прихваћена у року од три дана од одржавања јавног
прикупљања понуда.
Понуђач губи право на поврћај депозита уколико:
не поднесе понуду, или не поднесе понуду која садржи обавезне елементе
не потпише купопродајни уговор, или
буде проглашен за купца, а не уплати купопродајну цену у предвиђеном року и на
предвиђени начин.
Порези се додају на постигнуту купопродајну цену и падају на терет Купца.
Особа за контакт: стечајни управник Славка Ђурић
контакт телефон: +381 63 200 397, e-mail: [email protected]
Download

ОГЛАШАВА - Vesti Marketing