СПИСАК АКРЕДИТОВАНИХ ФАКУЛТЕТА И УНИВЕРЗИТЕТА
Матични
број
Назив/пословно име организације
Врста организације
Облик организовања /
правна форма
Научна област
Број и датум акта
о акредитацији
Напомена
17663640
Државни универзитет у Новом Пазару
државни универзитет
установа
природно021-01-61/48, од
математичке, техничко- 09.07.2012. г.
технолошке,
друштвене и
хуманистичке науке
17672355
Криминалистичко-полицијска академија
државни факултет
установа
друштвене науке
660-02-00047/2012- Решење о акредитацији
17, од 26.04.2013. Националног савета за
г.
научни и технолошки
развој
08866872
Мегатренд универзитет, Факултет за
биофарминг
Мегатренд универзитет, Факултет за
државну управу и администрацију
приватни факултет
установа
биотехничке науке
приватни факултет
установа
друштвене науке
021-01-17/67, од
22.01.2013. г.
660-01-00069/2013- Решење о акредитацији
17, од 17.10.2013. Националног савета за
г.
научни и технолошки
развој
Мегатренд универзитет, Факултет за
компјутерске науке
Мегатренд универзитет, Факултет за
међународну економију
Мегатренд универзитет, Факултет за
пословне студије
приватни факултет
установа
приватни факултет
установа
природноматематичке науке
друштвене науке
приватни факултет
установа
друштвене науке
17636626
17786776
17251716
17241117
021-01-61/140, од
01.03.2010. г.
021-01-17/46, од
23.10.2012. г.
021-01-17/19, од
27.09.2012. г.
1
Матични
број
Назив/пословно име организације
Врста организације
Облик организовања /
правна форма
Научна област
Број и датум акта
о акредитацији
приватни факултет
установа
приватни факултет
установа
приватни факултет
установа
17799614
Универзитет Едуконс, Факултет за спорт и
туризам
Универзитет Едуконс, Факултет за услужни
бизнис
Универзитет Метрополитан
приватни универзитет
установа
07093608
Универзитет одбране, Војна академија
државни факултет
установа
техничко-технолошке
и друштвене науке
021-01-61/143, од
28.09.2010. г.
07093608
Универзитет одбране, Медицински факултет државни факултет
Војномедицинске академије
приватни факултет
Универзитет Привредна академија,
Стоматолошки факултет
установа
медицинске науке
установа
медицинске науке
08728461
Универзитет Привредна академија, Факултет приватни факултет
за економију и инжењерски менаџмент
установа
техничко-технолошке
и друштвене науке
021-01-17/78, од
12.03.2013. г.
660-02-00252/201317, од 25.11.2013.
г.
021-01-17/54, од
13.11.2012. г.
17597213
Универзитет Сингидунум
приватни универзитет
установа
природно021-01-61/68, од
математичке, техничко- 09.07.2012. г.
технолошке и
друштвене науке
17486284
Универзитет Сингидунум, Факултет за
економију, финансије и администрацију
Универзитет Сингидунум, Факултет за
медије и комуникације
Универзитет Сингидунум, Факултет за
примењену екологију - Футура
приватни факултет
установа
друштвене науке
приватни факултет
установа
приватни факултет
установа
17204491 Универзитет АЛФА, Академија уметности
08824401
08742537
08767068
17646362
17642332
07032480
07048599
07006454
државни факултет
Универзитет у Београду, Архитектонски
факултет
Универзитет у Београду, Биолошки факултет државни факултет
установа
државни факултет
установа
Универзитет у Београду, Грађевински
факултет
установа
Напомена
друштвене и хуманистичке
660-01-00204/2013науке
17, од 25.11.2013.
г.
друштвене науке
021-01-17/76, од
08.10.2013. г.
друштвене науке
021-01-17/64, од
18.07.2013. г.
техничко-технолошке, 021-01-61/122, од
друштвене и
17.05.2011. г.
хуманистичке науке
021-01-17/83, од
18.07.2013. г.
друштвене и
021-01-17/86, од
хуманистичке науке
18.07.2013. г.
природно –
660-01-253/2013математичке и
17, од 18.07.2013.
друштвене науке
г.
техничко-технолошке 021-01-17/38, од
науке
15.05.2012. г.
природно 021-01-17/29, од
математичке науке
14.02.2012. г.
Техничко-технолошке 660-00-00220/2013науке
17, од 04.06.2013.
г.
2
Матични
број
Назив/пословно име организације
Врста организације
Облик организовања /
правна форма
државни факултет
Универзитет у Београду, Економски
факултет
државни факултет
Универзитет у Београду, Електротехнички
факултет
Универзитет у Београду, Машински факултет државни факултет
установа
Универзитет у Београду, Медицински
факултет
Универзитет у Београду, Пољопривредни
факултет
Универзитет у Београду, Правни факултет
државни факултет
установа
државни факултет
установа
државни факултет
установа
17569961
Универзитет у Београду, Православни
богословски факултет
државни факултет
установа
07045735
Универзитет у Београду, Рударско-геолошки државни факултет
факултет
установа
07032587
Универзитет у Београду, Саобраћајни
факултет
Универзитет у Београду, Стоматолошки
факултет
Универзитет у Београду, Технички факултет
у Бору
Универзитет у Београду, Технолошкометалуршки факултет
државни факултет
установа
државни факултет
установа
државни факултет
установа
државни факултет
установа
06908985
Универзитет у Београду, Учитељски
факултет
државни факултет
установа
07061609
Универзитет у Београду, Факултет
безбедности
Универзитет у Београду, Факултет
ветеринарске медицине
Универзитет у Београду, Факултет за
специјалну едукацију и рехабилитацију
Универзитет у Београду, Факултет за
физичку хемију
Универзитет у Београду, Факултет
организационих наука
државни факултет
установа
државни факултет
установа
државни факултет
установа
државни факултет
установа
државни факултет
установа
07001983
07032498
07032501
07048157
07029845
07032579
07001991
07130210
07032552
07002009
07017766
07426976
07004044
установа
установа
Научна област
Број и датум акта
о акредитацији
Напомена
друштвене науке
021-01-17/8, од
22.03.2011. г.
Техничко-технолошке 021-01-17/87, од
науке
04.06.2013. г.
техничко-технолошке 021-01-17/30, од
науке
15.11.2011. г.
медицинске науке
021-01-17/63, од
12.03.2013. г.
биотехничке науке
021-01-17/42, од
06.12.2011. г.
друштвене науке
021-01-17/61, од
12.03.2013. г.
друштвене и
660-02хуманистичке науке
000171/2013-17,
од 04.09.2013. г.
природно021-01-17/6, од
математичке и
13.09.2011. г.
техничко-технолошке
науке
техничко-технолошке 021-01-17/23, од
науке
04.10.2011. г.
медицинске науке
021-01-17/2, од
04.10.2011. г.
техничко-технолошке 021-01-17/1, од
08.03.2011. г.
природно021-01-17/33, од
математичке и
12.03.2012. г.
техничко-технолошке
науке
Друштвене и
660-02хуманистичке науке
00235/2013-17, од
10.09.2013. г.
друштвене науке
021-01-17/72, од
26.03.2013. г.
биотехничке науке
021-01-17/3, од
30.06.2011. г.
друштвене науке
021-01-17/41, од
09.07.2012. г.
природно021-01-17/88, од
математичке науке
18.04.2013. г.
техничко-технолошке 021-01-17/16, од
науке
30.06.2011. г.
3
Матични
број
Назив/пословно име организације
Врста организације
Облик организовања /
правна форма
Научна област
07028121
Универзитет у Београду, Факултет
политичких наука
државни факултет
установа
друштвене науке
07009283
државни факултет
установа
друштвене науке
државни факултет
установа
медицинске науке
07048190
Универзитет у Београду, Факултет спорта и
физичког васпитања
Универзитет у Београду, Фармацеутски
факултет
Универзитет у Београду, Физички факултет
државни факултет
установа
природно математичке науке
07053681
Универзитет у Београду, Хемијски факултет државни факултет
установа
07009291
Универзитет у Београду, Шумарски факултет државни факултет
установа
природноматематичке науке
биотехничке науке
07281536
Универзитет у Крагујевцу, Агрономски
факултет
Универзитет у Крагујевцу, Економски
факултет
Универзитет у Крагујевцу, Правни факултет
државни факултет
установа
биотехничке науке
државни факултет
установа
друштвене науке
државни факултет
установа
друштвене науке
државни факултет
установа
државни факултет
установа
природноматематичке науке
друштвене науке
државни факултет
установа
државни факултет
установа
државни факултет
установа
техничко-технолошке
науке
техничко-технолошке
науке
медицинске науке
државни факултет
установа
друштвене науке
државни факултет
установа
државни факултет
установа
техничко-технолошке
науке
хуманистичке науке
државни факултет
установа
07174705
Универзитет у Крагујевцу, Природноматематички факултет
Универзитет у Крагујевцу, Учитељски
факултет
Универзитет у Крагујевцу, Факултет за
машинство и грађевинарство
Универзитет у Крагујевцу, Факултет
инжењерских наука
Универзитет у Крагујевцу, Факултет
медицинских наука
Универзитет у Крагујевцу, Факултет
педагошких наука
Универзитет у Крагујевцу, Факултет
техничких наука
Универзитет у Крагујевцу, Филолошкоуметнички факултет
Универзитет у Нишу, Грађевинскоархитектонски факултет
Универзитет у Нишу, Економски факултет
државни факултет
установа
07215240
Универзитет у Нишу, Електронски факултет
државни факултет
установа
07001975
07151322
07227035
07232721
06942016
07316291
07151314
07345496
06872468
07181779
17429108
07174721
техничко-технолошке
науке
друштвене науке
техничко-технолошке
науке
Број и датум акта
о акредитацији
Напомена
660-01-00257/201317, од 17.12.2013.
г.
021-01-17/21, од
28.05.2012. г.
021-01-17/12, од
14.06.2011. г.
660-01-00203/201717, од 21.01.2014.
г.
021-01-17/20, од
14.06.2011. г.
021-01-17/59, од
12.03.2012. г.
021-01-17/7, од
17.05.2011. г.
021-01-17/14, од
22.03.2011. г.
021-01-17/35, од
19.04.2012. г.
021-01-17/17, од
25.10.2011. г.
021-01-17/32, од
28.05.2012. г.
021-01-17/34, од
14.02.2012. г.
021-01-17/27, од
31.01.2012. г.
021-01-17/81, од
18.07.2013. г.
021-01-17/45, од
19.04.2012. г.
021-01-17/11, од
14.06.2011. г.
021-01-17/22, од
19.06.2012. г.
021-01-17/25, од
06.12.2011. г.
021-01-17/70, од
09.04.2013. г.
021-01-17/40, од
27.03.2012. г.
4
Матични
број
Назив/пословно име организације
Врста организације
Облик организовања /
правна форма
Научна област
07174713
Универзитет у Нишу, Машински факултет
државни факултет
установа
07215282
Универзитет у Нишу, Медицински факултет
државни факултет
установа
техничко-технолошке
науке
медицинске науке
07174691
Универзитет у Нишу, Правни факултет
државни факултет
установа
друштвене науке
17267906
установа
07282273
Универзитет у Нишу, Природно-математички државни факултет
факултет
Универзитет у Нишу, Технолошки факултет државни факултет
природноматематичке науке
техничко-технолошке
и биотехничке науке
06876617
Универзитет у Нишу, Учитељски факултет
државни факултет
установа
07226063
Универзитет у Нишу, Факултет заштите на
раду
државни факултет
установа
17265962
државни факултет
установа
друштвене науке
17443852
Универзитет у Нишу, Факултет спорта и
физичког васпитања
Универзитет у Нишу, Факултет уметности
државни факултет
установа
07174730
Универзитет у Нишу, Филозофски факултет
државни факултет
установа
08067015
Универзитет у Новом Саду, Академија
уметности
државни факултет
установа
друштвене и
хуманистичке науке
друштвене и
хуманистичке науке
Хуманистичке науке
08160490
Универзитет у Новом Саду, Грађевински
факултет
државни факултет
установа
техничко-технолошке
науке
08105090
Универзитет у Новом Саду, Економски
факултет
Универзитет у Новом Саду, Медицински
факултет
Универзитет у Новом Саду, Педагошки
факултет
Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни
факултет
Универзитет у Новом Саду, Правни факултет
државни факултет
установа
друштвене науке
државни факултет
установа
медицинске науке
државни факултет
установа
друштвене науке
државни факултет
установа
државни факултет
установа
биотехничке науке и
друштвене науке
друштвене науке
08113599
08561923
08608369
08104913
установа
Број и датум акта
о акредитацији
Напомена
021-01-17/39, од
27.03.2012. г.
021-01-17/24, од
13.09.2011. г.
021-01-17/49, од
14.09.2012. г.
021-01-17/62, од
09.04.2013. г.
021-01-17/10, од
08.03.2011. г.
друштвене науке
021-01-17/51, од
22.01.2013. г.
природно021-01-17/4, од
математичке, техничко- 04.10.2011. г.
технолошке и
друштвене науке
021-01-17/82, од
23.12.2013. г.
021-01-17/52, од
22.01.2013. г.
021-01-17/43, од
12.03.2012. г.
660-02-00251/201317, од 15.10.2013.
г.
660-02000226/2013-17,
од 10.09.2013. г.
021-01-17/56, од
09.04.2013. г.
021-01-17/31, од
14.06.2011. г.
021-01-17/66, од
18.07.2013. г.
021-01-17/9, од
12.04.2011. г.
660-02-00272/201317, од 17.12.2013.
г.
5
Матични
број
Назив/пословно име организације
Врста организације
Облик организовања /
правна форма
Научна област
Број и датум акта
о акредитацији
08104620
Универзитет у Новом Саду, Природноматематички факултет
државни факултет
установа
природно021-01-17/15, од
математичке, техничко- 13.09.2011. г.
технолошке и
друштвене науке
08166161
Универзитет у Новом Саду, Технички
факултет "Михајло Пупин"
државни факултет
установа
природно021-01-17/26, од
математичке, техничко- 15.05.2012. г.
технолошке,
биотехничке и
друштвене науке
08055203
Универзитет у Новом Саду, Технолошки
факултет
Универзитет у Новом Саду, Учитељски
факултет на мађарском наставном језику
Универзитет у Новом Саду, Факултет спорта
и физичког васпитања
Универзитет у Новом Саду, Факултет
техничких наука
државни факултет
установа
државни факултет
установа
државни факултет
установа
техничко-технолошке
науке
друштвене и
хуманистичке науке
друштвене науке
државни факултет
установа
Универзитет у Новом Саду, Филозофски
факултет
Универзитет у Приштини, Економски
факултет
државни факултет
установа
државни факултет
установа
друштвене и
хуманистичке науке
друштвене науке
Универзитет у Приштини, Медицински
факултет
Универзитет у Приштини, Пољопривредни
факултет
Универзитет у Приштини, Правни факултет
државни факултет
установа
медицинске науке
државни факултет
установа
биотехничке науке
државни факултет
установа
друштвене науке
09018433
Универзитет у Приштини, Природноматематички факултет
државни факултет
установа
природноматематичке науке
09231951
Универзитет у Приштини, Учитељски
факултет
Универзитет у Приштини, Факултет
техничких наука
државни факултет
установа
друштвене науке
државни факултет
установа
природноматематичке и
техничко-технолошке
науке
08067066
08042101
08067104
08067074
09018468
09018492
09018484
09018425
09339116
Напомена
021-01-17/69, од
26.02.2013. г.
021-01-61/138, од
01.03.2010. г.
021-01-17/85, од
21.01.2014. г.
природно 021-01-17/5, од
математичке, техничко- 12.04.2011. г.
технолошке и
друштвене науке
021-01-17/13, од
24.02.2012. г.
660-01-00216/201317, од 04.09.2013.
г.
021-01-17/90, од
04.09.2013. г.
021-01-17/37, од
06.12.2011. г.
021-01-17/57, од
12.03.2013. г.
660-01-00033/201317, од 04.09.2013.
г.
021-01-17/55, од
26.02.2013. г.
021-01-17/47, од
27.03.2012. г.
6
Матични
број
Назив/пословно име организације
Врста организације
Облик организовања /
правна форма
Научна област
државни факултет
установа
државни факултет
установа
државни факултет
установа
Друштвене и
хуманистичке науке
Друштвене и
хуманистичке науке
хуманистичке науке
државни факултет
установа
хуманистичке науке
приватни факултет
установа
друштвене науке
приватни факултет
установа
друштвене науке
17381431
Универзитет у Приштини, Филозофски
факултет
Универзитет уметности у Београду, Факултет
драмских уметности
Универзитет уметности у Београду, Факултет
ликовних уметности
Универзитет уметности у Београду, Факултет
музичке уметности
Универзитет Унион - Никола Тесла, Факултет
за менаџмент
Универзитет Унион, Београдска банкарска
академија - Факултет за банкарство,
осигурање и финансије
Универзитет Унион, Правни факултет
приватни факултет
установа
друштвене науке
17489453
Универзитет Унион, Рачунарски факултет
приватни факултет
установа
17434977
Универзитет Унион, Факултет за пословно
индустријски менаџмент
приватни факултет
установа
природно математичке и
техничко-технолошке
науке
техничко-технолошке
и друштвене науке
09339477
07029799
07014562
07002084
08732370
17599291
Врста
Број и датум акта
о акредитацији
Напомена
021-01-17/89, од
04.06.2013. г.
021-01-17/73, од
25.06.2013. г.
021-01-61/141, од
06.07.2010. г.
021-01-17/28, од
31.01.2012. г.
021-01-17/79, од
17.12.2013. г.
021-01-17/71, од
21.05.2013. г.
021-01-17/77, од
04.06.2013. г.
021-01-17/80, од
08.10.2013. г.
612-00-00960/201317, од 17.12.2013.
г.
Број
Државни универзитет
Државни факултет
Приватни универзитет
Приватни факултет
Укупно
1
79
2
18
100
7
Download

Akreditovani fakulteti i univerziteti20/02/2014, 13:34