ИЗВЕШТАЈ
О реализацији плана рада
Универзитета Сингидунум
За школску 2010/2011.годину
Београд, Септембар 2011. године
-1-
ОРГАНИ УПРАВЉАЊА
I.
Извештај о постигнутим циљевима и реализованим
задацима за протеклу школску годину
У школској 2010/2011. години реализоване су активности предвиђене планом и
програмом, а у складу са постављним циљевима, што је на прави начин представљено
у извештају који следи.
Све активности које су реализоване у наставним и ваннаставним процесима имале су
за циљ да унапреде квалитет процесе рада и образовања на Универзитету, што је на
прави начин представљено у новој Стратегији квалитета која је усвојена у априлу
месецу 2011. године, а кроз активности седница органа управљања види се на прави
начин како су се у пракси реализовали постављени циљеви.
Стратегија квалитета која је усвојена 6.4.2011. године показује да је систем
обезбеђења квалитета на Универзитету уведен како би се побољшали квалитет
студентског искуства на нашем Универзитету - од пријаве и уписа на факултет, преко
предавања, испита и дипломе до запошљавања и доживотног учења.
Седнице које су одржане у школској 2010/2011. години:
• Савет – 4 седнице
• Сенат – 6 седница
• Колегијум на нивоу Интегрисаног Универзитета – 27 седница
• Колегијум на нивоу Универзитета – 2 седнице
• Веће департмана – 4 седнице
• Изборно веће – 4 седнице
II.
Извештај о раду Универзитета по усвојеној шематскоорганизационој структури високошколске установе
Организациону структуру сачињавају:
• Људски фактор (запослени)
• Послови и задаци
• Распоред и динамика обавлљања послова
• Управљање и менаџмент
• Инструменти и организациони методи
• Материјалне компоненте
Организационом структуром којом су били утврђени, описани и повезани послови које
треба обавити у процесу рада и пословања Универзитета је показала висок степен
функционалности, што се може закључити из доле датих извештаја.
-2-
III.
Извештај о реализацији плана организационе структуре
Универзитета, као и обављеним делатностима стручних
служби кроз које се остваривала ненаставна подршка
Према усвојеној организационој структури органи управљања који су учествовали у
прављењу овог извештаја су реализовали у потпуности план предвиђен
организационом структуром и то:
1. Проректор









Координација наставних планова
Оптимизација оптерећења професора и асистената на Универзитету
Координација распореда часова на Универзитету
Издавачка делатност на Универзитету
Организација и контакти са директорима средњих школа
План – стратегија кампање за упис студената
Стратегија/план гостујућих предавања
Сарадња са иностранством и факултетима изван Универзитета
Сарадња са привредом
2. Декани












Представљање факултета/департмана
План ангажовања и оптерећења професора и асистената
Унапређивање наставних планова (силабуси, методе реализације и сл.)
Концепција и иновирање информација на сајту факултета/департмана
План израде уџбеника
Израда годишњег извештаја о раду
Сарадња са средњим школама (заменици директора, стручни
наставници)
План – стратегија кампање за упис студената
Пријем бруцоша
Организација гостујућих предавања
Стратегија додатних семинара, курсева
Селекција најбољих студената, ангажовање асистената и усавршавање
3. Продекани










Распореда часова
Распоред испита
Контрола наставног процеса
Ажурирање информација на сајту факултета/департмана
План израде уџбеника
Сарадња са средњим школама (наставници)
Реализација уписа студената
Пријем бруцоша
Организација додатних семинара, курсева
Преласци студената на више године студија
-3-
4. Координатори центара





Реализација уписа студената
Пријем бруцоша
Распоред часова
Распоред путовања
Контрола наставног процеса и испита
5. Руководилац за језике



Распоред часова, група
Унапређење наставних планова за језике
Сарадња са иностранством
6. ДЛС координатор






Распоред часова
Распоред испита
Распоред путовања
Контрола рада на ДЛС платформи
Унапређење ДЛС платформе
Техничка обука професора и асистената
7. Секретар Универзитета






Припрема нацрта општих аката које доноси Универзитет;
Израда Статута, Правилника, Пословника и других аката у складу са Законом о
високом образовању;
Припрема материјала и сазива седница органа Универзитета (Сената, Савета,
Изборног већа) и израда одлука надлежних органа.
Припрема документацију за признавање страних високошколских исправа
Припрема документацију за писање извештаја по расписаном конкурсу за избор
у звање и пријем у радни однос наставника и сарадника;
Припрема уговора са другим високошколским установама и организацијама
8. Шеф службе за Универзитетске студије
Организација, праћење реализације и рад на следећим пословима:

Студентски сервис и кол центар:
 пружање сервисних информација студентима телефоном и лично
 пријем кандидата заинтересованих за упис
 издавање докумената на реверс
 издавање уверења о дипломирању и диплома после доделе
 издавање корисничког имена и лозинке

Студентска служба:
 админстративни послови (досијеи, матичне књиге, овера
семестра, унос података у матичне књиге и УНИС)
 текући послови (маилови, молбе, подршка центрима, записници,
исписи, преписи, потврде о положеним испитима)
-4-
 дипломци (припрема папирологије кандидата за дипломски,
распоред полагања)
 упис у I годину
 упис у наредну годину

Услужни шалтер центар:






издавање уверења о редовном школовању
издавање молби
издавање документације за пријаву дипломског
пријем дипломских радова
унос уплатница
Центар за промоцију студија и студентске праксе




Линколн администрација
Студентска пракса
Интерне ПР активности
Алумни
9. Шеф финансијске оперативе
Организација, праћење реализације и рад на следећим пословима:



















Послови ликвидатуре улазних фактура
Благајна
План путовања, припрема путних налога и обрачун истих након
извршеног путовања
Обрачун превоза
Израда МУН-ова
Контрола и праћење школарина
Обрачун ЛД
Књижење свих пословних промена
Обрачун ПДВ-а исвих других пореза
Обрачун рефундације пословања (породиљско и боловање преко 30
дана)
Учешће у обрачуну ЛД
Фактурисање
Извештаји о попису
Израда годишњих финансијских извештаја и пратећих образаца
Порески биланс
Израда групних пореских пријава за порез на доходак И на основу
истих појединачне у законском року
Израда образаца М4 и предаја у законском року
Припрема за годишњу ревизију и консололидованих финансијских
извештаја
Све друге послове по налогу претпостављеног
10. Шеф рачунског центра
Организација, праћење реализације и рад на следећим пословима:
-5-




















Одржавање рачунара
Одржавања система видео надзора
Одржавање телефонске инфраструктуре и централе
Електронска пошта
Сајтови Универзитета
Странице предмета
Портали Универзитета и друштвене мреже
Сингипедиа
Информациони систем Универзитета
Сервис рачунарске опреме
База инвентара техничке опреме Универзитета
База за Алумни
Апликација заузећа амфитеатара и професора, асистената
Административни послови
Административни послови - Ресторан Јасмин
Станишић Аудит - одржавање сервера, мреже, рачунара
Инсталација и администрација VEB сервера Универзитета
Одржавање зграде Информатике
ECDL сертификација
Графички дизајн, развој, припрема каталога и билтена, флајера, банера
-6-
ПРОРЕКТОР ЗА НАСТАВУ
I.
Извештај о примени програма за развој кадра и испуњењу
потребе за наставним кадром
У школској 2010/2011. години на Универзитету Сингиднум број запослених
наставника и сарадника у сталном радном односу износио је 130.
Одржано је четири Изборна већа за избор у звања наставника и сарадника у настави
за школску 2010/2011. годину. Избор се врши на основу Правилника о условима и
поступку избора наставника и сарадника у настави на Универзитету Сингидунум.
СЕДНИЦА ОДРЖАНА 20.09.2010.
Име и презиме
Звање
1.
Др Бошко Ковачевић
Редовни професор
2.
3.
4.
Др Марија Максин
Др Брано Миљуш
Др Милорад Миљковић
Редовни професор
Ванредни професор
Ванредни професор
Ужа научна област
Друштвено-хуманистичке
науке
Туризам
Право
Маркетинг и трговина
5.
Др Терезија Хорват –
Скендеровић
Др Миленко Хелета
Др Немања Станишић
Др Владимир Матовић
Др Предраг
Вукадиновић
Ванредни професор
Хотелијерство
Ванредни професор
Доцент
Доцент
Доцент
10.
Др Милош Стојменовић
Доцент
11.
Проф.др Оливера
Николић
Мр Марија Најдић
Никола Минић, мастер
Верица Буловић
Мр Нинела Кордић
Мр Бојана Чавић
Мр Славко Алчаковић
Владимир Џамић,
мастер
Данка Стефановић,
мастер
Мр Тамара Лазовић
Редовни професор
Менаџмент
Финансије и Банкарство
Маркетинг и трговина
Финансије и банкарство и
Рачуноводство и
ревизија
Информатика и
рачунарство
Математичкоинформатичке науке
Туризам и хотелијерство
Туризам и хотелијерство
Туризам и хотелијерство
Маркетинг и трговина
Маркетинг и трговина
Маркетинг и трговина
Друштвено-хуманистичка
област науке
Рачуноводство и
ревизија
Менаџмент
6.
7.
8.
9.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Асистент
Асистент
Асистент
Асистент
Асистент
Асистент
Асистент
Асистент
Асистент
-7-
СЕДНИЦА ОДРЖАНА 24.12.2010.
Име и презиме
Звање
1.
Проф.др Золтан Јегеш
Редовни професор
2.
Проф.др Ранко
Поповић
Др Јелена Гајић
Др Милијанко Портић
Тијана Гајић
Редовни професор
Доцент
Доцент
Наставник страног
језика
SEDNICA ODRŽANA 28.02.2011.
Име и презиме
Звање
1.
Проф.др Жарко Павић
Ванредни професор
2.
Катарина Радојковић –
Наставник страног
Илић
језика
SEDNICA ODRŽANA 20.04.2011.
Име и презиме
Звање
1.
Мр Марина Ђукић
Наставник страног
Мирзаyантз
језика
2.
Ивана Брдар, мастер
Асистент
3.
Предраг Обрадовић,
Сарадник у настави
мастер
3.
4.
5.
II.
Ужа научна област
Информатика и
рачунарство
Информатика и
рачунарство
Маркетинг и трговина
Хотелијерство
Страни језик – Енглески
језик
Ужа научна област
Менаџмент
Страни језик – Француски
језик
Ужа научна област
Страни језик – Немачки
језик
Туризам и хотелијерство
Туризам и хотелијерство
Извештај о спроведеним усвојеним мерама и активностима
Универзитета у правцу подстицања компетенција наставника и
сарадника које одговарају студијском програму (Извештај о
реализацији плана о спроведеним активностима којима се
подстиче стицање активних компетенција наставника и
сарадника)
2.1. Награде
У школској 2010/2011. години Универзитет Сингидунум је добио следећа признања:
28-06-2010
Сингидунум ревија на листи домаћих научних часописа за 2010. годину
По завршетку категоризације домаћих научних часописа, Сингидунум ревија је
уврштена на листу домаћих научних часописа за друштвне науке за 2010. годину
(М53).
19-10-2010
Златна повеља „Philip Noel-Baker“ проф.др Слободану Унковићу
-8-
Част да добије Златну повељу „ Philip Noel-Baker “ са Златном значком припала је
проф.др Слободану Унковићу, директору Департмана за последипломске студије и
међународну сарадњу Универзитета Сингидунум .
Повеља „ Philip Noel-Baker “ је највише хуманистичко признање коју Интернационална
Лига Хуманиста додељује истакнутим појединцима и институцијама,
Златну повељу са златном значком професору Унковићу свечано је уручио генерални
секретар ИЛХ, професор Здравко Шурлан. Председница Интернационалне лиге
хуманиста, др Елизабет Рен, донела је одлуку још маја прошле године да се проф.др
Слободану Унковићу додељује Златна повеља са значком за његов дугогодишњи
стручни, научно-педагошки рад и стваралашто. У образложењу одлуке наведено је да
је проф.др Слободан Унковић дао непроцењив допринос у развоју и образовању
младих у духу креативности и слободе. Генерални секретар ИЛХ је овом приликом
обавестио присутне да је одлучено да се Златна повеља „ Philip Noel-Baker “ за
следећу годину уручи ректору Универзитета Сингидунум, проф.др Миловану
Станишићу, за истакнути допринос образовању младих, дугогодишњи научно
педагошки рад и промовисање идеја мира, слободе и хуманизма.
Професор Здравко Шурлан је рекао да је његова жеља да се и додела Златне повеље
проф.др Миловану Станишићу одржи на Универзитету Сингидунум следеће године.
Интернационална лига хуманиста, са центром у Сарајеву, је независна међународна
асоцијација хуманиста – појединаца са свих континената, угледних научних, културних
и јавних радника, верских достојанственика и других миротвораца који својим радом и
деловањем граде мир, поверење и демократију у свету.
01-12-2010
Награда IT Глобус порталу Сингипедиа
У свечаној Сали скупштине града Београда одржана је церемонија додела награда ИТ
Глобус 2010, које додељује часопис Mikro PC-World.
Овогодишњу IT Глобус награду за изузетна остварења у области информатике,
рачунарства и телекомуникација у категорији ИТ образовање добио је научноистраживачки портал Сингипедиа Универзитета Сингидунум . Научно-истраживачки
портал Сингипедиа има за циљ да пружи подршку и помоћ научно-истраживачком раду
и ширењу академских знања. Портал омогућава колаборацију на научноистраживачким радовима, формирање истраживачких тимова, лакше прибављање
материјала, као и лакше објављивање научно-истраживачких радова. Портал
Сингипедиа је настао као идеја ректора Универзитета Сингидунум, проф.др
Милована Станишића, за сталним ширењем научно-истраживачког рада, а креирао га
је тим младих кадрова Универзитета Сингидунум : доц. др Немања Станишић, мр
Далибор Радовановић, Марко Шарац, МСц, Александар Михајловић и Душан
Стаменковић.
21-12-2010
Специјално признање Diskobolos порталу Сингипедиа
Завршном церемонијом у хотелу Kонтинентал Београд, дана 21.12.2010. додељена су
међународна признања Diskobolos, проглашена су овогодишња најквалитетнија
решења у примени информационих и комуникационих технологија у готово свим
сферама привреде и ванпривреде.
-9-
Научно-истраживачки портал Сингипедиа добио је посебно признање у категорији Wеб
остварења. Портал Сингипедиа је настао као идеја ректора Универзитета
Сингидунум, проф.др Милована Станишића, за сталним ширењем научноистраживачког рада, а креирао га је тим младих кадрова Универзитета Сингидунум –
доц. др Немања Станишић, мр Далибор Радовановић, Марко Шарац, МСц, Александар
Михајловић и Душан Стаменковић. Портал поседује преко 1300 научно истраживачких
радова, као и преко 2600 активних чланова.
23-06-2011
Универзитет Сингидунум ЕДУ - БИЗНИС ПАРТНЕР 2011
Универзитет Сингидунум добио је престижну награду ЕДУ - БИЗНИС ПАРТНЕР за
2011. годину. Признање је уручено ректору проф.др Миловану Станишићу, 23. јуна
2011. године у хотелу Цонтинентал Београд, у присуству бројних пословних партнера,
представника Владе, угледних дипломата и личности из јавног и културног живота.
Годишња награда БИЗНИС ПАРТНЕР креирана је 1995. године са циљем да скрене
пажњу јавности и промовише компаније и институције које се у свом пословању
руководе високим професионалних стандардима, чврстим етичким нормама исказујући
одличне пословне резултате. Награда ЕДУ – БИЗНИС ПАРТНЕР се додељује
организацији која је дала велики допринос у едукацији и усавршавању знања и
вештина менаџера у региону.
Изузетност Универзитета Сингидунум као научне и образовне установе, најбоље су
препознали и оценили студенти, партнери, пословна и академска заједница, а
потврдили резултати независних истраживања. Коначна одлука донета је на основу
анализе свих добијених резултата који су потврдили да високим квалитетом
образовног кадра и сарадњом са државним и међународним институцијама,
Универзитет Сингидунум остварује пословне резултате поштујући висок степен
професионалности и водећи рачуна о ширим друштвеним интересима и заједници.
Велико интересовање за упис на студије и поред конкурентских факултета, као и
значајан број некадашњих студената који заузимају највише позиције у водећим
компанијама у земљи и иностранству, потврђују ову одлуку.
26-08-2011
Универзитету Сингидунум додељена специјална награда „Златни бор“
Туристичке организације Златибор
На годишњицу Туристичке организације Златибор, 26. августа 2011. године, уручена су
признања најзаслужнијим појединцима и институцијама за успешан развој туризма у
2011. години. Међу награђенима је и Универзитет Сингидунум коме је припала
специјална награда „Златни бор“.
- 10 -
Награду је примио проф.др Милован Станишић, ректор Универзитета Сингидунум,
који се у име свих награђених захвалио организатору ове значајне манифестације. Том
приликом ректор је посебно истакао спремност Универзитета Сингидунум да и у
наредном периоду пружа помоћ свим институцијама општине Чајетина и туристичком
месту Златибор, за још успешнији развој туризма. Ово се односи на образовање
високостручних кадрова као и израду одговарајућих програма развоја туризма на
Златибору.
Руководство општине Чајетина и Туристичка организација Златибор захвалили су
ректору проф.др Миловану Станишићу и проф.др Слободану Унковићу на досадашњим
активностима које су високо оцењене уз уверење да ће и у будућем развоју Златибора
Универзитет Сингидунум пружати као и до сада несебичну помоћ.
2.2. Предавања
У школској 2010/11. години одржано је десет предавања студентима који су остварили
просечну оцену изнад 9,00. Прво предавање је одржао ректор Универзитета, проф.др
Милован Станишић.
1. Проф.др Милован Станишић – „Теорија успеха“
2. Проф.др Жарко С. Павић – „Биоетички проблеми данашњице: Наука на
раскрсници“
3. Гостујуће предавање представника Комерцијалне банке- „Нова законска
регулатива и осврт на статистику судских поступака“
4. Гостујуће предавање: Меркур осигурање а.д.о. – „Интерна ревизија у
осигурању - улога интерне ревизије у процесу управљања ризиком”
5. Гостујуће предавање: SoGeLease Србија д.о.о. – „Стање лизинга у Србији”
6. Гостујуће предавање: проф.др Бранко Васиљевић – „Савремене економске
теорије у светлу светске економске кризе”
7. Гостујуће предавање: Горица Дробњак, Униqа а.д.о. – „Животно осигурање”
8. Гостујуће предавање - Ана Сокић, Народна банка Србије – „ДинаЦард платне
картице”
9. Гостујуће предавање - Александар Василски, директор сектора ризика Erste
banke а.д. Нови Сад – „Организација сектора за управљање ризиком у банци”
10. Гостујуће предавање проф.др Николе Фабрис – „Монетарна политика у Србији
- поређење са регионом”
2.3. Радионице
Наставници и сарадници су у току школске 2010/11. године одржали већи број
радионица намењених свим студентима Универзитета Сингиднум:
- 11 -
Доц. др Гордана Добријевић – „Усмена комуникација“
Доц. др Јелан Ђорђевић – Бољановић – „Писана комуникација“
Доц. др Лепа Бабић – „Life coaching“
Мр Славко Алчаковић – „Говорити треба знати“
Мр Бојана Чавић – „ПР Корпоративно брендирање“ и „ПР – Интернет
комуникације“
6) Мр Тамара Лазовић и мр Бојана Чавић – „Активно слушање“
7) Мр Нада Арежина и Владимир Џамић, мастер – „Писање дипломског рада“
1)
2)
3)
4)
5)
2.4. Семинари
18-03-2011
Семинар „Савремена банкарска радионица“
Институт Универзитета Сингидунум организовао је семинар под називом „Савремена
банкарска радионица” у периоду од 18. марта до 09. априла 2011. године.
Семинар је обухватио десет тема представљених кроз 40 часова вежби. Руководилац
семинара је проф.др Будимир Стакић. Свих 28 полазника добило је сертификат о
завршеном семинару који им је уручио проректор проф.др Милорад Унковић у
присуству организатора семинара проф.др Будимира Стакића.
27-05-2011
Семинар за матуранте
На Факултету за информатику и рачунарство Универзитета Сингидунум успешно је
завршен двонедељни Семинар за матуранте средње Електротехничке школе „Никола
Тесла” и за матуранте XIV београдске гимназије.
Обрађене су следеће теме:
1. „Beb prezentacije i CMS sistemi (Drupal)“,
Милан Радоњић, Ђорђе Петровић;
2. „Рачунарске мреже, Интернет и Cisco решења“,
Др Александар Јевремовић
3. „Безбедносна решења и пропусти у Wireless-u“,
МСц Саша Адамовић, МСц Марко Шарац
4. „Администрација и виртуализација рачунарских мрежа и система“,
МСц Марко Шарац, Душан Стаменковић
- 12 -
5. „2Д и 3Д графика и анимација (Flash, 3D studio Max)“,
МСц Зона Костић
6. „Дигитална форензика“,
Мр Игор Франц
По завршетку семинара учесници су полагали тест на рачунарима из наведених тема.
Након одслушаног семинара и положеног теста ученицима су уручени Сертификати
Универзитета Сингидунум о обављеној пракси.
01-06-2011
Семинар за ученике Електротехничке школе „Раде Кончар”
У периоду од 6. до 10. јуна 2011. године, професори и асистенти Универзитета
Сингидунум одржали су семинар у виду стручне праксе за ученике Електротехничке
школе „Раде Кончар”, под називом „Савремене информационе технологије”.
Семинар је обухватио теме:


Wеб презентације и CMS системи (Друпал);
Администрација и виртуализација рачунарских мрежа и система.
По завршетку семинара и након полагања тестова из наведених тема, ученици су
добили Сертификат.
2.5. Дани матураната
16-02-2011
Дани матураната на Универзитету Сингидунум
Дана, 16. фебруара 2011. године, одржано је прво у низу предавања у оквиру
манифестације „Дани матураната на Универзитету Сингидунум“. Овом приликом,
гости Универзитета били су матуранти и наставници Прве приватне спортске
кошаркашке гимназије и Друге економске школе.
Кроз предавање које је одржао проф.др Бранислав Машић, на тему „Карактеристике
лидерства и како постати лидер“, матуранти су се упознали са процесом развијања
вештина лидерства и лидера у савременим условима пословања.
Стварност са којом нова генерација лидера мора да се суочи је да ништа не стоји, све
константно тече, окружени смо интензивним променама и несигурношћу, општа
ситуација око нас је неодређена, праћена пословним темпом са турбо погоном и
стабилношћу до које се долази реконструкцијом темеља. Лидер је тај који кроз
утврђивање праваца, усмеравање људи, мотивисање и инспирисање обезбеђује
промене, оживљава послове и прави заокрете.
- 13 -
09-03-2011
Матуранти XIV београдске гимназије на Универзитету Сингидунум
Дана 9. марта 2011. године гости Универзитета Сингидунум били су професори и
матуранти Четрнаесте београдске гимназије, који су у оквиру манифестације Дани
матураната присуствовали предавањима: „Пројектовање базе података” проф.др
Младена Веиновића, и „Развој личних способности” које је одржао доцент др Лазар
Дражета.
Кроз ова предавања, ученици су имали прилику да сазнају нешто више о процесу
креирања база података, као и да науче како да дефинишу своје циљеве и развију
способности које ће им помоћи у изградњи сопствене каријере. Овом приликом,
матуранти су се упознали са професорима, студентима, као и са могућностима
студирања на Универзитету Сингидунум.
18-03-2011
Матуранти XV београдске гимназије на Универзитету Сингидунум
Дана 18. марта 2011. године, гости Универзитета бли су професори и матуранти
Петнаесте београдске гимназије, који су у оквиру манифестације Дани матураната на
Универзитету Сингидунум, присуствовали предавању проф.др Жарка Павића, на
тему „Развој каријере, јуче, данас, сутра”.
Кроз ово предавање, матуранти су имали прилику да науче како да спознају себе и
своје способности, као и да схвате значај студирања и развоја сопствене каријере.
Након одржаног предавања, матуранти су се упознали са професорима и студентима
Универзитета Сингидунум и сазнали више о условима студирања на Универзитету.
Заједничко дружење је било организовано у студентском клубу „Јасмин”, где су
матуранти могли да че освеже и чују искуства наших студената.
24-03-2011
Дружење матураната на Универзитету Сингидунум
Дана 24.03.2011. године гости Универзитета Сингидунум били су матуранти
београдских средњих школа и гимназија, који су у оквиру манифестације Дани
матураната на Универзитету Сингидунум присуствовали предавањима наших
професора на актуелне општеобразовне теме, а добродошлицу матурантима пожелео
је ректор Универзитета, проф.др Милован Станишић.
Након одржаних предавања, матуранти су имали прилику да се упознају са
професорима и студентима Универзитета Сингидунум и сазнају више о условима
студирања на Универзитету.
07-04-2011
Дани матураната на Универзитету Сингидунум
Дана 07. априла 2011. године у оквиру манифестације Дани матураната на
Универзитету Сингидунум гости Универзитета били су наставници и матуранти
средњих медицинских школа и Угоститељско-туристичке школе, из Београда, који су
присуствовати предавањима наших професора на одабране стручне теме.
- 14 -
Матуранти су имали прилику да чују више о тренутно актуелним темама из области
туризма, затим о принципима правилне исхране као оптималном фактору раста и
развоја организма и директног утицаја који има на његову радну способност и дужину
живота. У студентском клубу „Јасмин” организовано је заједничко дружење, где су
матуранти кроз искуства наших студената сазнали више о студентском животу.
14-04-2011
Дани матураната на Универзитету Сингидунум
У оквиру манифестације Дани матураната на Универзитету Сингидунум, дана
15.04.2011. године, гости Универзитета били су матуранти средњих школа из
Панчева, Шапца и Крагујевца који су присуствовали предавањима професора на
одабране теме: „Неуромаркетинг“, предавача Мр Славка Алчаковића и „Развој
каријере: јуче, данас, сутра”, предавача проф.др Жарка Павића.
Тога дана, гости Универзитета били су и матуранти Десете београдске гимназије, који
су присуствовали предавању на тему „Виртуална реалност – 3Д едукациони модели”,
предавача проф.др Ранка Поповића и Мр Александра Јевремовића. Представљени су
досадашњи резултати на пројекту који се финансира од стране Министарства за науку
РС. Ученицима и професорима су презентирани досадашњи кораци у реализацији
новог сајта ове гимназије, који израђују студенти Универзитета Сингидунум . Након
одржаних предавања матуранти су имали прилику да се упознају са професорима и
студентима Универзитета Сингидунум, као и да кроз искуства студената сазнају више
о студентском животу.
18-04-2011
Дани матураната на Универзитету Сингидунум
У оквиру манифестације Дани матураната на Универзитету Сингидунум, дана
19.04.2011. године, гости Универзитета били су матуранти Пете економске школе,
који су присуствовали предавању „Принципи правилне исхране”, предавача Мр
Светлане Станишић.
Након одржаних предавања матуранти су ималии прилику да се упознају са
професорима и студентима Универзитета Сингидунум, као и да кроз искуства
студената сазнају више о студентском животу.
13-05-2011
Дани матураната на Универзитету Сингидунум
У оквиру манифестације Дани матураната на Универзитету Сингидунум, дана
13.05.2011. године, гости Универзитета били су матуранти Трговачко-угоститељске
школе „Тоза Драговић” из Крагујевца, који су присуствовали предавању „Медицински
туризам”, предавача проф.др Радмиле Живковић.
Након одржаних предавања матуранти су имали прилику да се упознају са
професорима и студентима Универзитета Сингидунум, као и да кроз искуства
студената сазнају више о студентском животу.
- 15 -
2.6. Обуке
13-07-2011
SAP обука на Универзитету Сингидунум
У сврхе ефикасног увођења SAP ERP модула у наставни програм, одржан је први
програм обуке за наставно особље Универзитета Сингидунум, у периоду од 4. до 8.
јула 2011. године, којим су руководили dipl.Kff. Claudia Kroliczek i Michael Boldau, научно
особље Otto Von Guericke Univerziteta Magdeburg из Немачке, SAP University
Compentence центра.
Курс под називом „SAP Introductory Training“ је похађало укупно 35
Пословног факултета, Факултета за туристички и хотелијерски
Факултета за информатику и рачунарство, Пословног факултета
Факултета за пословну информатику Универзитета Синергија. Сви
успешно прошли обуку и сертификовани.
учесника са
менаџмент,
у Ваљеву и
учесници су
2.7. Промоције
16-03-2011
Дани промоције књига на Универзитету Сингидунум
У среду 16. марта 2011. године, у оквиру манифестације „Дани промоције књига на
Универзитету Сингидунум”, представљена је књига аутора проф.др Миленка Н.
Хелете, „ТQМ Модели изврсности и интегрисани менаџмент системи”, у издању Завода
за уџбенике.
Присутнима су се обратили проф.др Бранислав Машић, редовни професор на
Универзитету Сингидунум, декан Факултета за менаџмент; Милољуб Албијанић,
директор и главни уредник Завода за уџбенике; проф.др Миленко Н. Хелета, ванредни
професор на Универзитету Сингидунум и директор EDUCTA цонцултинг. Аутор
књиге, проф.др Хелета истакао је да је најбољи начин за унапредјење квалитета за
организације које имају системе квалитета примена концепта ТQМ. Овај приступ
обезбедјује унапредјење целокупних перформанси компаније, првенствено интерне
организације која укључује менаџмент, ресурсе, процесе и кадрове, произвоиде и
перформансе пословних резултата.
09-06-2011
Учешће на Бренд конференцији
Универзитет Сингидунум био је један од покровитеља пројекта BRAND
CONFERENCE 7 под називом „Брендинг региона и градова - стране директне
инвестиције, раст извоза и развој”, који се одржао 09. и 10. јуна 2011. године у
Београду.
- 16 -
Седма Бренд Конференција посвећена је брендингу као стратешком инструменту
развоја и позиционирања региона и градова као инвестиционих простора и туристичких
дестинација. Специјални гост био је проф.др Игор Панарин, доктор политичких наука и
декан Факултета за Међународне односе Дипломатске академије Министарства
иностраних послова Русије, који је одржао предавање на тему „Глобална криза и
будућност света“. Предавању су присуствовали студенти Универзитета Сингидунум
који су имали прилику да чују о трансформацији кризе једне земље у глобалну кризу
захватајући индустријски развијене и неразвијене земље света, као и начин поступања
у будућности како би се избегле веће последице глобалне кризе.
Дана 10. јуна 2011. године професори Универзитета Сингидунум учествовали су на
Бренд конференцији у Сава Центру на разне актуелне теме. Ректор проф.др Милован
Станишић био је један од учесника Округлог стола где се дискутовало на тему „Нови
стратешки центар привредне сарадње на Балкану – између Истока и Запада“.
Професор Станишић је истакао да је положај Србије између Истока и Запада веома
значајан у погледу образовања и науке, као и да је потребно улагати у едукацију
интелектуалаца који ће стварати нове идеје и тиме доприносити развоју друштва.
Током Бренд Конференције, Универзитет Сингидунум представио је четири
интегрисана факултета са студијским програмима основних, мастер и докторских
студија. Сви учесници Бренд Конференције били су у могућности да чују утиске наших
студената и попричају са професорима, како би сазнали више о студирању на
Универзитету Сингидунум.
16-05-2011
Сарадња на пројекту са Универзитетом из Португала
Универзитет Сингидунум је позван од стране Универзитета де Авеиро из Португала
да као једини представник Србије и Балкана, учествује на међународном пројекту под
називом „Интернатионал Сурвеy абоут Сустаинабилитy анд Рецyцлинг“.
2.8. Округли столови
16-05-2011
Одржан Округли сто поводом светског дана метрологије
У уторак 17. маја 2011. године на Универзитету је успешно одржан симпозијум поводом
20. маја светског дана метрологије, у виду округлог стола: „Светски дан метрологије Где смо и како даље?”.
Округли сто је резултат сарадње Министарства економије и регионалног развоја,
Дирекције за мере и драгоцене метале и Факултета за менаџмент, Универзитета
Сингидунум .
У дискусији су учествовали представници Министарства економије и регионалног
развоја, Дирекције за мере и драгоцене метале, акредитационог тела Србије,
Института за стандардизацију Србије и професори Факултета за менаџмент,
Универзитета Сингидунум .
- 17 -
24-06-2011
Округли сто на тему „Управљање интелектуалном својином: где смо и како
даље?“
Као резултат сарадње Завода за интелектуалну својину Србије и Универзитета
Сингидунум организован је симпозијум у виду округлог стола, са темом „Управљање
интелектуалном својином: где смо и како даље?”, који је одржан 24. јуна 2011. године
на Универзитету Сингидунум.
Након изложених реферата организована је дискусија у којој су учествовали
представници Завода за интелектуалну својину Србије и професори Универзитета
Сингидунум . Разговори за округлим столом односили су се на значај интелектуалне
својине, интелектуалне својине као средства конкурентности, рачуноводствене и
ревизорске аспекте, као и на техничку и правну заштиту компјутерских програма.
Заштита интелектуалне својине доприноси економском расту како у развијеним, тако и
у земљама у развоју и подстиче иновације, културну разноликост и технички развој.
Српска предузећа, научне институције и проналазачи могу да заштите своје
проналаске широм европског тржишта подношењем једне пријаве патента Европском
заводу за патенте, преко Завода за интелектуалну својину Републике Србије.
Суштина и најзначајнија карактеристика свих права интелектуалне својине јесте та да
су то духовне и нематеријалне творевине и да се могу неограничено искоришћавати, а
да се њихова вредност не умање. Веома је важно да студенти, будући стручњаци у
својим областима, науче како да штите своју интелектуалну својину, а да напредују у
каријери и својим идејама допринесу заједници.
III.
Извештај о анализи односа броја запослених наставника и
укупног број студената текуће школске године
У школској 2010/2011. години на Универзитету Сингиднум број запослених
наставника и сарадника у сталном радном односу износио је 130.
Наставници и сарадници у сталном радном односу:
1. редовни професори – 23
2. ванредни професори – 23
3. доценти – 25
4. наставници страног језика – 26
5. асистенти – 28
6. сарадници у настави – 5
- 18 -
Списак запослених наставника и сарадника
на Универзитету Сингидунум
НАСТАВНИЦИ:
Редовни професори:
Ванредни професори:
Проф.др Станишић Милован
Проф.др Унковић Слободан
Проф.др Машић Бранислав
Проф.др Милосављевић Милан
Проф.др Чачић Крунослав
Проф.др Багарић Иван
Проф.др Јовановић Верка
Проф.др Бараћ Слободан
Проф др Попеску Јован
Проф.др Миљевић Милан
Проф.др Росић Мирко
Проф.др Унковић Милорад
Проф.др Стакић Будимир
Проф.др Веиновић Младен
Проф.др Величковић Драгиша
Проф.др Регодић Душан
Проф.др Жижовић Малиша
Проф.др Хаџић Мирољуб
Проф.др Цвјетичанин Данијел
Проф.др Јеремић Зоран
Проф.др Максин Марија
Проф.др Ковачевић Бошко
Проф.др Поповић Ранко
Проф.др Миљковић Милорад
Проф.др Голијанин Данило
Проф.др Черовић Слободан
Проф.др Живковић Дејан
Проф.др Јеремић Љиљана
Проф.др Пак Јасна
Проф.др Цветковић Драган
Проф.др Његуш Ангелина
Проф.др Петровић Зоран
Проф.др Иваниш Марко
Проф.др Гасми Гордана
Проф.др Живковић Радмила
Проф.др Томашевић Виолета
Проф.др Заваљевски Александар
Проф.др Заваљевски Нела
Проф.др Бутуровић Љубомир
Проф.др Конвалинка Ира
Проф.др Петровић Слободан
Проф.др Шекарић Мирјана
Проф.др Спасић Весна
Проф.др Хелета Миленко
Проф.др Скендеровић-Хорват Терезија
Проф.др Павић Жаркo
Доценти:
Доц. др Кнежевић Горанка
Доц. др Костић Марија
Доц. др Мишковиц Владислав
Доц. др Барјактаровић Драгољуб
Доц. др Димитријевић Владимир
Доц. др Грубор Гојко
Доц. др Вићентијевић Косана
Доц. др Бабић Лепа
Доц. др Барјактаровић Лидија
Доц. др Авлијаш Радослав
Доц. др Спасић Слађана
Доц. др Марјановић Војислав
Доц. др Добријевић Гордана
Доц. др Станковић Јелена
Доц. др Дражета Лазар
Доц. др Костић Ковачевић Ивана
Доц. др Марковић Драган
Доц. др Нешић Сандра
Доц. др Радојевић Тијана
Доц. др Реновица Ранко
Доц. др Брановић Баловић Ирина
Доц. др Станишић Немања
Доц. др Вукадиновић Предраг
Доц. др Стојменовић Милош
Доц. др Јелена Гајић
19
Маџаревић Горан
Челик - Бабић Весна
Гагић Александра
Мр Миловановић Марина
Петковић Љупка
Ћировић Александра
Вељковић Маја, мастер
Лунић Дарија
Радић Бранисављевић Марина
Петровић Јасна
Бошковић Валентина
Тулић Цебаллос Јелена
Гајић Тијана
Радојковић Илић Катарина
Наставници страног језика:
Максић Иванка
Јањић Споменка
Паушак Дубравка, мастер
Мр Ђукић Мирзаyанз- Марина
Мр Станишић Наташа
Јеринић Ивона
Антонијевић Јелена, мастер
Мр Ошмјански Вера
Ђерић Ивана
Дубичанин Мирјана
Грујичић Милева
САРАДНИЦИ:
Асистенти:
Сарадници у настави:
Др Јевремовић Александар (избор у
току)
Мр Франц Игор
Мр Бараћ Горан
Мр Терзић Ивица
Мр Живић Марина
Др Станишић Светлана
Адамовић Саша, мастер
Мр Секуловић Наташа
Костић Зона, мастер
Мр Миздраковић Вуле
Павловић Данијел, мастер
Мр Радовановић Далибор
Мр Милојевић Марко
Станић Ненад, мастер
Мр Арежина Нада
Симићевић Ана
Гавриловић Јелена
Михаиловић Вања
Обрадовић Предраг
20
Број уписаних студената са приказом структуре студената на години (регуларно уписани, обнова године, директно уписани)
2010/11.
Univerzitet
Studijski program
FTHM
Broj studenata po načinu upisa
Prva godina
1. put
Druga godina
obnova
425
Ukupno na godini
Marketing i trgovina
446
162
Poslovna ekonomija
21
1. put
434
obnova
Treća godina
direktno
36
20
1. put
obnova
428
42
490
Četvrta godina
direktno
50
1. put
Apsolventi
obnova direktno
459
74
8
360
167
541
8
4
360
42
17
1
166
2
12
207
520
15
528
48
574
52
57
464
44
56
556
61
7
273
690
49
740
54
69
671
59
73
723
69
11
315
Ukupno
na PFB
315
3,523
16
Ukupno
na FM
16
322
154
Ukupno
na FIR
916
PFB
Broj studenata po načinu upisa
Ukupno na godini
FM
Broj studenata po načinu upisa
Ukupno na godini
FIR
Broj studenata po načinu upisa
Ukupno na godini
Ukupno
Ukupno
na
FTHM
739
59
863
6
66
65
83
803
15
4
56
85
8
80
9
803
18
66
83
22
17
185
26
6
1
73
51
225
63
2
91
119
262
290
154
1341
1557
1668
1707
845
UKUPNO
21
2,357
7118
IV.
Извештај о примени критеријума за научноистраживачки
рад и њихову доследну примену, а који су складу са
препоруком Националног савета за високо образовање
Дато у извештају Комисије за квалитет
V.
Извештај о реализацији плана гостујућих предавања
(долазак професора са других високошколских установа,
еминентних стучњака, виђених пословних људи...)
14-10-2010
Предавање Његове Екселенције амбасадора НР Кине, господина Wеи Јингхуа
Његова Екселенција, амбасадор Народне Републике Кине у Србији, господин Wеи
Јингхуа, одржао је предавање на тему: „Народна Република Кина у савременом
свету“.
Пре предавања, одржан је кратак састанак представника Амбасаде НР Кине на челу са
Њ.Е. господином Јингхуом и представника Универзитета - проф.др Милована
Станишића, ректора, проф.др Слободана Унковића, директора Департмана за
последипломске студије и међународну сарадњу, проф.др Милана Милосављевића,
директора Департмана за стране студије и других. На састанку се разговарало о
могућностима сарадње образовних институција две пријатељске земље, нарочито у
области универзитетског образовања.
Његова Екселенција, господин Wеи Јингхуа, је потом одржао предавање на тему
„Народна Република Кина у савременом свету“. Ова актуелна тема је изазвала велико
интересовање код наших студената и професора, а предавање је било изузетно
занимљиво и пружило присутнима више информација о НР Кини, напретку која је ова
земља остварила последњих година, тренутној економској ситуацији, позицији ове
модерне државе у свету и успешној сарадњи са Србијом.
22-10-2010
Делта Моторс на Универзитету Сингидунум
Представници Делта Моторс-а одржали су предавања 22. октобра 2010. године. Теме
су биле следеће:
 Могућности и пријава за обављање стручне праксе
 Актуелна ситуација на тржишту аутомобила у Србији
 БМВ стандарди продаје
 Позиционирање хибридних аутомобила на тржишту Србије
Предавања су одржали:
 Немања Лазић, директор продаје Delta Motors-a (BMV i Mini)
 Драгана Маринковић, асистент за односе са јавношћу, Delta Automoto (Хонда и
Фиат)
 Сања Миладиновић, пројект менаџер
22
21-10-2010
Предавање
Tsunozakija
Његове
Екселенције
амбасадора
Јапана,
господина
Toshio
Његова Екселенција, амбасадор Јапана у Србији, господин Toshio Tsunozaki, је био
гост Универзитета Сингидунум и одржао предавање на тему: „Japanese Economy Past, Present & Future“.
Господин Tsunozaki је у свом предавању представио развој јапанске економије од
послератног периода до модерних времена у којима је јапанска привреда заузела
друго место на свету, са освртом на актуелне проблеме узроковане глобалном
економском кризом и могућим решењима. По завршетку предавања, ректор
Универзитета, проф.др Станишић, захвалио се Амбасадору Tsunozakiju у име свих
присутних студената и професора, истичући изузетну част коју је Амбасадор својом
посетом указао нашем Универзитету.
29-10-2010
Предавање представника Delta Generali осигурања
Представници Delta Generali осигурања одржали су предавање на тему „Каријера у
Delta Generali осигурању“. Предавачи су били:
 Горан Салета, директор-координатор Делта Генерали осигурања
 Љиљана Поповић, ментор
 Данијела Благојевић, ментор.
17-11-2010
Предавање представника Messer Technogass-а
Представници Messer Technogass А.Д. дипл.инг. Душан Батало (руководилац продаје
опреме за заваривање и CASTOLIN производног програма), и дипл.физ.хем. Милица
Грковић-Поповић (продаја специјалних гасова и припадајуће опреме), одржали су
предавање на тему презентације фирме Messer Technogass А. Д. „Профил фирме,
производни програми гасова и опреме“.
Компанија Messer Technogass је пети пут за редом добила престижно признање
„Најбољи инострани корпоративни бренд у Србији за пословање у 2009 години“.
13-11-2010
Предавање професора Исака Адижеса
Професор Исак Адижес, један од водећих стручњака на пољу унапређења
перформанси компаније и консултант многобројних компанија у свету, одржао је
предавање на тему „Адижес методологија: у чему се разликује у односу на
традиционалне теорије менаџмента?”.
Проф. Адижес је, у овом изузетно интересантном предавању, студентима мастер и
докторских студија, професорима и асистентима Универзитета, изложио своје
схватање о томе од чега зависи успех једне организације, које се разликује од
досадашњих приступа теорији менаџмента.
23
22-11-2010
Предавање професора Милована Крњајића
Професор Милован Крњајић, са Факултета за математику и статистику
Националног Универзитета Ирске одржао је предавање 25. новембра 2010. године на
тему „Бајесови модели: Образац статистичке анализе за 21. век”.
Последњих двадесетак година истраживање и развој Бајесових модела значајно
доприносе напретку у примени нових метода у статистичкој анализи. Бајесови методи
моделовања омогућавају природну интеграцију априорних информација и података у
статистички модел на основу доказаних резултата и поступака теорије вероватноће.
Бајесови модели су засновани на симулацији одбирака из расподела вероватноћа које
су од интереса за анализу и захтевају интензивну рачунарску подршку. Користећи
информације о целим расподелама (а не само тачкасто оцењене параметре) Бајесови
модели резултирају у потпунијој анализи проблема и реалнијем предвидјању. У
предавању су описане неке од најважнијих одлика Бајесовог приступа статистичкој
анализи са освртом на примене Бајесовог моделовања у анализи финансијског ризика.
Један правац савременог истраживања био је илустрован примером регресивног
модела из рада аутора.
09 -12-2010
Дан SAP-a на Универзитету Сингидунум
Душан Радошевић, Field Service Director, и Жељко Анђић, Senior Project Manager,
одржали су двочасовну презентацију SAP-a под насловом „SAP портфолио решења и
методологија имплементације”.
У две врхунске презентације, експерти SAP-а су приказали зашто је SAP најбољи
произвођач софтвера за управљање предузећем и шта све од тога треба да знају наши
студенти. Најављено је даље проширење сарадње SAP-а и Универзитета
Сингидунум кроз различите видове сарадње почев од 2011. године.
12-01-2011
Mr. Sci. med. dr Mirko Grajić - „Upravljanje SPA i Wellness sistemom“
Дана, 12.01.2011. године, гост Универзитета Сингидунум је био помоћник директора
Клиничког центра Србије Мр.Сци.мед.др Мирко Грајић. Тим поводом, одржао је
предавње на тему „Управљање SPA i Wellness sistemom“.
13-01-2011
Гостовање амбасадора Немачке
Његова екселенција, амбасадор Савезне Републике Немачке, gospodin Wolfram Maas,
одржао је предавање на Универзитету Сингидунум 13. јануара 2011. године.
Господина амбасадора најпре је примио ректор Универзитета Сингидунум, проф.др
Милован Станишић који је том приликом истакао важност привредне и економске
сарадње Србије и СР Немачке у условима савремених економских токова.
Господин Маас је студентима и присутним гостима, одржао предавање на тему
„Политичка и економска трансформација након завршетка конфликта Истока и
Запада“. Говорећи о трансформацијама политичког и економског система Савезне
Републике Немачке у постхладноратовском периоду, господин Маас се посебно
24
осврнуо на показатеље равномерног развоја источног и западног дела Немачке. Том
приликом Њ.Е. амбасадор је истакао да је процес уједињења две Немачке био веома
захтеван, нагласивши да промене било које врсте захтевају одређени процес
прилагођавања што је по њему било веома важно за постизање великог економског
успеха Савезне Републике Немачке након уједињења. Присутни професори, студенти
и гости су постављајући питања, показали највеће интересовање за директне
инвестиције СР Немачке у Србији, перспективе будућих односа две државе и
могућности напредовања Србије у процесу европских интеграција.
12-01-2011
Предавање „Најбољи шопинг центар у Европи - Delta City“
Предавач је г-ђа Слађана Лазић, маркетинг директор Delta Real Estate одржала је
предавање на тему „Најбољи шопинг центар у Европи – Delta City“ 12. јануара 2011.
Студенти су имали прилику да сазнају како је текло креирање и развој бренда Delta
City, који су резултати постигнути у првој пословној години, како је Delta City
позициониран на тржишту данас, и које су то стратегије и изазови за будућност.
16-02-2011
Предавање кинеског амбасадора
У среду, 16.02.2011. године, амбасадор Народне Републике Кине, Његова Екселенција
господин Wei Jinghua одржао је предавање за најбоље студенте Универзитета
Сингидунум, на тему „Размишљања о Кинеском моделу“.
Господин Wei Jinghua, истакао је да време у којем се већина великих економија
суочава са озбиљном кризом, Кина се вртоглавом брзином пробија у сам светски
врх економских велесила. Она већ три пуне деценије бележи брз и стабилан економски
раст без већих осцилација и суштинских прекида. Њен БДП је у другом тромесечју
2010. године премашио БДП Јапана и учинио је другом економском силом света.
Уколико се овакав развој неометано настави, може се објективно очекивати да ће до
2020. године НР Кина заузети прво место у светској економији. Међутим, без обзира на
реалну снагу којом располаже, Кина не покушава да наметне свој модел развоја нити
своју идеологију остатку света. Корени њеног социјалног, политичког и економског
система као и спољних релација леже дубоко у кинеској филозофији која смисао свега
налази у хармонији и мирољубивој коегзистенцији.
21-03-2011
Гостујуће предавање - Raiffeisen Invest
Дана 21. марта 2011. године, гост на Универзитету била је Маја Јеребић, директор
одељења продаје Raiffeisen Invest Београд. Овом приликом приликом одржала је
предавање на тему „Инвестициони фондови у Србији са посебним освртом на
фондове Raiffeisen Invest-a”.
18-03-2011
Предавање „Стварање визије“ за најбоље студенте
Предраг Јовановић, директор NLP Центра Београд, одржао је предавање за најбоље
студенте Универзитета Сингидунум на тему „Стварање визије”.
25
Студенти су на предавању имали прилке да сазнају шта је то NLP, да се упознају се са
процесима промене понашања као и са неопходним теоретским знањем али и са
праксом која је потребна да би предузели одређену акцију неопходну за успех.
22-03-2011
Предавање проф.др Схигеру Коморија
Дана 22. марта 2011. године, гост Универзитета Сингидунум био је познати научни
радник проф.др Схигеру Комори са Факултета за информациони менаџмент, Јобу
Универзитета из Јапана, који је овом приликом одржао предавање на тему
„Management Competence of Japan”.
Ректор Универзитета, проф.др Милован Станишић, пожелео је добродошлицу
професору Коморију и захвалио се у име свих присутних студената и професора,
истичући изузетну част коју је професор својом посетом указао нашем Универзитету,
као и значај пријатељских односа између Србије и Јапана. Кроз предавање, проф.др
Схигеру Комори истакао је да су снажан морал, напредна технологија и истицање
образовања помогли Јапану да напредује невероватном брзином како би постали једна
од највећих привредних сила у свету; а да је снага једне компаније сачињена од
догогодишњег рада, искуства, посвећености раду и усвајања свих иноваторних идеја
сваког њеног запосленог, које за циљ имају побољшање рада целокупне организације.
28-03-2011
Предавање „Тенденције у маркетингу до 2020. Године”
Гост Универзитета Сингидунум био је Драган Варагић, власник консалтинг агенције
П2 Интернет, блогер и онлине стратег, који је одржао предавање на тему
„Тенденције у маркетингу до 2020. године”.
Присутни су имали прилику да се упознају са актуелностима у области маркетинга,
интернет технологија и социјалног повезивања, као и да сазнају више о визији развоја
ових концепата у будућности. Развој информационих технологија снажно утиче на
промене у пракси привлачења и задржавања купаца, а успех у маркетингу могу да
постигну само они који активно користе информационе технологије, друштвено су
умрежени и спремни да константно уче.
01-04-2011
Гостујуће предавање проф.др Николе Фабрис
Проф.др Никола Фабрис, вице - гувернер Централне банке Црне Горе, одржао је
предавање на тему „Монетарна политика у Србији - поређење са регионом” 01.
априла 2011. године.
05-04-2011
Организација сектора за управљање ризиком у банци - гостујуће предавање
Александар Василски, директор сектора ризика Ерсте банке а.д. Нови Сад одржао је
предавање на тему „Организација сектора за управљање ризиком у банци” 06. априла
2011. године.
26
11-04-2011
Гостујуће предавање председника Ерсте банке
У понедељак, дана 11. априла 2011. године, гост на Универзитету Сингидунум био је
Славко Царић, председник Ерсте банке а.д. Нови Сад, који је одржао предавање на
тему „Актуелна ситуација у банкарском сектору”.
21-04-2011
Гостујуће предавање Ernst & Young Srbija
Мр Соња Јовановић, директор HR Ernst&Young Србија, је одржала предавање на тему
„Функција HR-a у Ernst&Young” 21. априла 2011. године. Студенти су имали прилику да
поставе питања везана за функционисање сектора HR-a у једној од водећих
ревизорских кућа у свету, Ernst & Young.
09-05-2011
Гостујуће предавање - Ана Сокић, Народна банка Србије
Ана Сокић, сарадник у одељењу националне платне картице Народне банке Србије,
одржала је предавање на тему „DinaCard платне картице” 09. маја 2011.године.
19-05-2011
Гостујуће предавање шефа мисије УН у Србији
William Infante, стални координатор Уједињених нација у Србији је био гост на
Универзитету Сингидунум. Овом приликом одржао је предавање на тему „The Role of
UN in Contemporary World”. Г_дин Infante је говорио о улози Уједињених нација у
савременом свету, са освртом на актуелна питања.
18-05-2011
Гостујуће предавање – Горица Дробњак, Uniqa а.д.о.
У среду 18. маја 2011. гост на Универзитету Сингидунум била је Горица Дробњак,
заменик директора канала продаје у осигуравајућем друштву Uniqa а.д.о. Београд, која
је одржала предавање на тему „Животно осигурање”.
21-05-2011
Гостујуће предавање: проф.др Бранко Васиљевић
У суботу 21. маја 2011. године, проф.др Бранко Васиљевић, редовни професор на
Факултету политичких наука Универзитета у Београду, био је гост на
Универзитету Сингидунум и том приликом је одржао предавање на тему „Савремене
економске теорије у светлу светске економске кризе”.
23-05-2011
Гостујуће предавање: „SoGeLease Србија д.о.о.”
Мирослав Станковић, директор продаје „SoGeLease Србија д.о.о.”, Београд одржао је
27
предавање на тему „Стање лизинга у Србији”, 23. маја 2011.
27-05-2011
Гостујуће предавање: професор др George J. Hagerty
27. маја 2011. године, гост на Универзитету био је проф.др George J. Hagerty,
професор Hellenic American Универзитета из Атине, који је одржао предавање за
најбоље студенте, на тему „Strategic development trends of USA/EU universities by 2020“.
Професор Хагерти је истакао значај стратешког развоја и институционалне сарадње
Универзитета, као и будућих праваца имплементирања ефективних модела наставе.
Предавање проф.др Хагертy је у оквиру циклуса предавања која Универзитет
Сингидунум организује за студенте са просеком преко 9.00, и има за циљ њихово
упознавање са савременим тенденцијама у свету и окружењу, што их може усмерити у
даљем професионалном и личном развоју.
25-05-2011
Гостујуће предавање: „Меркур осигурање а.д.о.”
У среду 25. маја 2011. године, гост на Универзитету био је директор Интерне ревизије
Меркур осигурања а.д.о., Јелена Вучинић-Милошевић и овом приликом је одржао
предавање на тему „Интерна ревизија у осигурању - улога интерне ревизије у процесу
управљања ризиком”.
27-06-2011
Презентација PricewaterhouseCoopers
Представници PricewaterhouseCoopers за подручје Србије, 27. јуна 2011. године,
одржали су презентацију о компанији и професионалним услугама које ова глобална
организација данас пружа у свету и у Србији.
Студенти су имали прилику да кроз лична искуства запослених у
PricewaterhouseCoopers сазнају више о условима и могућностима које им се пружају за
отпочињање каријере у овој организацији, као и о корацима које требају да следе како
би се на том путу правилно оријентисали.
Партнер PricewaterhouseCoopers за подручје Србије, Emmanuel Koenig рекао је да кроз
препознавање заједничких интереса и вредности у области развоја каријере студената,
Универзитет и PwC успостављањем партнерских односа могу обезбедити
унапређење система вођења каријере, побољшање стања на тржишту рада у Србији и
подстицање доживотног учења.
07-06-2011
Посета Његове Екселенције амбасадора Шпаније Универзитету Сингидунум
Амбасадор Краљевине Шпаније у Србији, Његова Екселенција господин Iñigo de
Palacio España, посетио је Универзитет Сингидунум .
Амбасадор је имао сусрет са ректором проф.др Милованом Станишићем и директором
Департмана за последипломске студије и међународну сарадњу проф.др
Слободаном Унковићем. Разговарало се о могућим облицима сарадње Универзитета
28
Сингидунум са универзитетима у Шпанији. Ово је посебно важно и због тога што на
Универзитету Сингидунум, шпански језик у четворогодишњем трајању учи око 5
хиљада студената. Досадашња сарадња са Институтом Сервантес за Србију је врло
успешна. Такође, постоје и већ успостављени односи са једним бројем Универзитета
у Мадриду и Мајорци. Амбасадор Iñigo de Palacio España дао је пуну подршку
проширењу сарадње Универзитета Сингидунум и Универзитета у Шпанији, уз лично
ангажовање и ангажовање амбасаде Шпаније.
Након разговора, амбасадор је одржао предавање за студенте и професоре
Универзитета Сингидунум са темом „Spanish experience in eu as a guideline for
serbia“. Предавање је изазвало велико интересовање, тако да је и разговор вођен
након предавања са студентима био изузетно успешан.
VI.
Извештај о оцени релевантности програма за тржиште рада
(локално, државно и сл.)
24-11-2010
Студенти Факултета за менаџмент у посети Институту Винча
У оквиру предмета Акредитација и оцењивање усаглашености у среду, 24. новембра
2010. године, студенти Факултета за менаџмент били су у стручној посети
Институту за нуклеарне науке Винча
Студенти су у оквиру посете разговарали са др Предрагом Поповићем, извршним
руководиоцем Сертификационог и Контролног тела као и са водећим испитивачима
акредитоване лабораторије CENEX за испитивање противексплозионо заштићених
уређаја и опреме. Стручна посета студената акредитованим телима за оцењивање
усаглашености (Лабораторије за испитивање, Сертификационо тело за производе и
Контролно тело за производе) омогућила је директан увид у процес рада лабораторија
за испитивање од узорковања производа, припреме узорака, примене метода
испитивања, обраде резултата мерења и испитивања до израде извештаја о
испитивању производа. Такође, студенти су упознати са поступцима сертификације и
контролисања производа у циљу издавања сертификата и са комплетном
документацијом (Пословници о квалитету, процедуре, упутства и записи) Лабораторије
за испитивање, Сертификационог тела и Контролног тела за производе. На конкретним
примерима указано је на сличности и разлике формирања и одржавања документације
ових тела за оцењивање усаглашености, као и на поступке акредитације и надзора од
стране Акредитационог тела Србије.
15-12-2010
Студенти у посети новоотвореном хотелу Tulip Inn Putnik Београд
Студенти ИВ године Факултета за туристички и хотелијерски менаџмент, посетии
су у оквиру
наставе из предмета Технологија у хотелијерству, најновији београдски хотел Tulip inn
Putnik, који је отворен 30. новембра 2010. године.
29
Од Тање Ћујић, асистента генералног менаџера хотела, студенти су имали прилку да
сазнају све о раду франшизног хотела који је тренутно категоризован са три звездице,
има 97 соба (од чега 12 апартмана), ресторан, банкет салу, а у фази изградње је 1.000
м2 простора за затворен базен, теретану, wellness i spa центар. У Tulip inn Putniku је
већ запослено четворо дипломаца Унивезитета Сингидунум, а у оквиру посете је
договорено да ће се стрчна пракса одвијати и у овом, најновијем београдском хотелу.
20-01-2011
„Diploma in Quality” на Универзитету Сингидунум
Дана 20. јануара 2011. године, ректор Унивезитета Сингидунум проф.др Милован
Станишић и господин Muamer Peljto, директор TÜVAdria d.o.o (TÜV Akademie GmbH,
Unternehmensgruppe, TÜV Thuringenn, Erfrut, Germany), потисали су Споразум о
пословно-техничкој сарадњи којим је договорено издавање заједничких сертификата
студентима Факултета за менаџмент.
Сертификате које могу добити студенти који су се определили за изборну опцију
Управљање квалитетом на студијском програму Инжењерски Менаџмент су:
a) QMS po standardu ISO 9001
b) EMS po standardu ISO 14001
c) OHSMS po standardu OHSAS 18001.
Студенти који добију сва три сертификата стичу услове да полажу испит пред
аудиторима TÜV Службе за сертификацију кадрова за добијање дипломе „Diploma in
Quality”. На основу ове дипломе кандидати стичу право да након једне године искуства
добију од ТÜV-а акредитовану диплому „Представник руководства за квалитет TÜV”.
04-02-2011
Споразум Универзитета Сингидунум и McCann Групе
Дана, 04. фебруара 2011. године, Универзитет Сингидунум и агенције McCann
Erickson, Momentum и MRM Worldwide, чланице McCann Grupe, свечано су потписали
Споразум о успостављању сарадње у реализацији стручне праксе. McCann Grupa је
водећа компанија за пружање услуга у области тржишних комуникација у југоисточној
Европи.
Потписивањем овог споразума, студенти Универзитета Сингидунум су стекли
могућност да своја теоријска знања стечена на Универзитету, обогате радним
искуством у једној од водећих креативних агенција у Србији и региону, McCann
Erickson, као и у агенцији за дигиталне комуникације, МRМ Wоrldwide и агенцији
Мomentum која је специјализована за организацију догађаја и промоција. Тренинг
програм омогућава студентима Универзитета Сингидунум да активно сарађују са
професионалцима на текућим пројектима агенција и на тај начин стекну драгоцено
искуство за своју будућу професију.
21-02-2011
Универзитет приступио SAP University Alliance програму
Универзитет Сингидунум потписао је Уговор са светским лидером у области
пословног софтвера, SAP University Alliance који омогућава студентима да користе SAP
софтверска решења у едукацији и истраживањима.
30
Програм омогућава студентима да из прве руке виде на који начин интегрисани
системи могу помоћи компанијама да буду ефикасније, продуктивније и
профитабилније. Овим ће дипломци Универзитета Сингидунум стећи компаративну
предност на тржишту рада, укључујући многоструке опције запошљавања на бизнис и
ИТ позицијама, више менаџерских могућности и веће зараде. Универзитет
Сингидунум је овим уговором пружио могућност својим студентима да се
професионално усавршавају на практичан начин користећи SAP софтвере. Ректор
Универзитета Сингидунум проф.др Милован Станишић је, након потписивања
уговора, истакао да му је част што ће се студенти Универзитета у току студија
обучавати за рад у SAP пословном софтверу. Директор SAP-а Владимир Поповић
такође је изразио задовољство што ће студенти из Србије имати прилику да, као и
њихове колеге широм света, током студија стекну практична знања у раду са SAP
софтвером, која ће им омогућити предност при запошљавању. На овај начин,
Универзитет Сингидунум се уврстио у листу реномираних светских Универзитета
чији студенти тренутно владају у својој струци, јер са SAP софтверима развијају
софистицирано искуство и најбољу праксу знања и вештине за рад.
03-03-2011
Споразум Универзитета Сингидунум и Војне академије
Дана 03. марта 2011. године, ректор Унивезитета Сингидунум проф.др Милован
Станишић и начелник Војне академије у Београду, доц.др Младен Вурина, потисали су
Меморандум о разумевању, који се заснива на принципима узајамног поштовања и
намери да се унапреди академска сарадња, као и одржавања пријатељских односа.
Циљ овог споразума је развој заједничких истраживачких програма и публикација,
организовање заједничких активности, семинара, предавања и конференција, као и
истраживање и идентификовање образовних могућности за студенте.
16-03-2011
Алумни Универзитета Сингидунум
Дана 15.3.2011. године пуштен је у рад портал www.alumni.singidunum.ac.rs са циљем
остваривања контакта са дипломцима Универзитета Сингидунум .
Такође, у рад је пуштена и страница LinkedUS где бивши и садашњи студенти могу да
оставе своје успешне приче.
18-03-2011
Назив вести: Споразум
стандардизацију Србије
Универзитета
Сингидунум
и
Института
за
Дана 18. марта 2011. године, ректор Универзитета Сингидунум, проф.др Милован
Станишић и директор Института за стандардизацију Србије, мр Иван Крстић,
потписали су споразум о успостављању пословне сарадње, у циљу јачања веза у
области стандардизације и образовања студената.
Потписивањем овог споразума омогућено је развијање и реализација система
практичне наставе студената у циљу примене стечених теоријских знања и
савладавања пословних вештина у области стандардизације, сарадња на унапређењу
31
наставних програма и планова, као и организовање трибина поводом дана
стандардизације, заједничких радионица и предавања.
18-03-2011
Споразум Универзитета Сингидунум и Дирекције за мере и драгоцене метале
Дана 18. марта 2011. године, ректор Универзитета Сингидунум, проф.др Милован
Станишић и директорка Дирекције за мере и драгоцене метале, Министарства
економије и регионалног развоја, мр Вида Живковић, потписали су споразум о
успостављању пословне сарадње, у циљу јачања веза у области метрологије и
образовања студената.
Потписивањем овог споразума студентима је омогућена реализација практичне
наставе у циљу примене стечених теоријских знања и савладавања пословних
вештина, унапређење наставних програма, као и организовање заједничких радионица
и предавања.
08-04-2011
Универзитет Сингидунум у посети Carlsberg пивари
У среду, 13. априла 2011. године професори и студенти Универзитета Сингидунум,
Факултета за менаџмент - студијски програм Инжењерски менаџмент, посетили су
пивару Carlsberg, у Челареву.
Студенти су током посете видели комплетан процес производње пива у компанији.
Посебна вредност посете је сагледавање токова материјала и информација у
производном процесу, развој људског ресурса, увођење нових технологија и решавање
свакодневних проблема који прате рад ове репрезентативне компаније.
Студенти су кроз постављена стручна питања током посете, својим понашањем
и дружењем током посете достојно репрезентовали наш факултет. Поред лепог
гостопримства На крају посете у музеју компаније стекли су увид у историјски развој
компаније.
20-04-2011
Споразум Универзитета Сингидунум са универзитетима у НР Кини
У организацији Кинеске асоцијације за пријатељство са иностранством и амбасаде НР
Кине у Србији и на позив Универзитета Neusoft из Далиана проф.др Милован
Станишић, ректор и проф.др Слободан Унковић, директор Департмана за
постдипломске студије и међународну сарадњу Универзитета Сингидунум,
боравили су у радној посети у НР Кини у периоду од 7. до 18. априла 2011. године.
Овом приликом имали су сусрет са високим званичницима Министарства просвете на
челу са помоћником министра Zhanyuan Du, Кинеске асоцијације за пријатељство са
иностранством на челу са Подпредседником Li Jianping, као и високим представницима
Универзитета Beijing City, на челу са Председником Liu Lin и Председником
Универзитета Neusoft у Далиану, Тао Wеn. Такође су вођени разговори и са
руководством Асоцијације за пријатељство са иностранством у Далиану на челу са
Председником Li Yongjin.
У свим овим сусретима дата је подршка Универзитету Сингидунум за сарадњу са
универзитетима у НР Кини. У складу са тим на бази припрема које већ трају скоро
32
годину дана, ректор Универзитета Сингидунум, проф.др Милован Станишић са
Председником Универзитета Neusoft у Далиану, 14. априла 2011. године потписао је
споразум о сарадњи који предвиђа разноврсне облике размене наставника и
студената, као и заједничких активности у научноистраживачком раду. Универзитет
Neusoft чији су оснивачи две велике познате фирме из области информатике, спада у
ред изузетно познатих и афирмисаних Универзитета из области информатике са
посебним нагласком на софтверска решења. Организује четворогодишње основне и
једногодишње или двогодишње магистарске студије на кинеском као и на енглеском
језику за студенте из већег броја земаља света. Наставни кадар спада у ред познатих
научних радника у овој земљи као и страних професора по позиву. На њему студира
око 14 000 студената а кампус се простире на површини од 585 000 квадратних метара
са 303 000 квадратних метара школског простора, укључујући и квалитетне зграде за
смештај студената.
У Пекингу су вођени разговори са највишим руководством Универзитета Beijing City о
припреми споразума о сарадњи који ће бити реализован до краја ове календарске
године. Beijing City Универзитет је највећи и најстарији универзитет у НР Кини,
формиран још 1984. године. На њему студира око 30 000 студената на основним
четворогодишњим или трогодишњим студијама као и на једногодишњим или
двогодишњим магистарским студијама. Располаже изузетно квалитетним ресурсима,
као и познатим професорима и научним радницима из НР Кине и иностранства. Има
три комплетна кампуса у Пекингу на укупној површини од 363000 квадратних метара.
Располаже са најсавременијом опремом. Реализује своје програме кроз 11 факултета
и то из следећих области: економије, финансија и менаџмента, информационих
технологија, менаџмента у туризму и хотелијерству, техничких наука, биотехнологије,
софтверског инжињеринга, примењених технологија, међународних студија,
континуелног и професионалног образовања, страних студија, медија и комуникација,
студија страних језика и уметности.
Потписан споразум у Далиану са Универзитетом Neusoft, као и припрема за
потписивање споразума са Beijing City Университy има велики значај за даљу
афирмацију Универзитета Сингидунум у смислу сарадње са познатим
универзитетима у Европи, САД и НР Кини. Ово ће бити у великом интересу за студенте
и наставнике Универзитета Сингидунум, а имаће и шири значај за развијање
успешње сарадње и пријатељства Србије са НР Кином.
07-05-2011
SAP сертификација за студенте Универзитета Сингидунум
На основу потписаног Уговора о сарадњи између компаније SAP и Универзитета
Сингидунум студентима Универзитета пружа се јединствена шанса да стекну
оригинални SAP ERP сертификат и тиме драгоцено знање и искуство које им може
помоћи у будућној каријери.
Захваљујући пилот пројекту Универзитета Дуисбург-Ессен из Немачке у сарадњи са
SAP Универзитетском Алијансом, обезбеђују се, искључиво за студенте, онлине елеарнинг курсеви у области Enterprise Resoruce Planning (ЕRP) са SAP софтвером erp4students. Е-леарнинг курсеви омогућавају стицање, не само теоретског, већ и
праткичног знања са реалним проблемима у „живом” SAP систему. На тај начин,
студенти ће бити боље припремљени за реалну проблематику и задатке на које ће
наилазити на радном месту, тако да одмах могу започети са послом, без претходне
обуке за рад, што им може донети велику предност при запошљавању.
erp4students нуди следеће онлине курсеве:
33


Integrated Business Process with SAP ERP (TERP10)
Introduction to SAP CRM
10-05-2011
Студенти Универзитета Сингидунум у посети ComTrade Групи
Дана 12. маја 2011. године студенти Универзитета Сингидунум, друге године
Факултета за менаџмент, Студијски програм Инжењерски менаџмент, посетиће
компанију ComTrade Група, на адреси Савски насип број 7, на Новом Београду.
Студенти ће имати прилику да се упознају са једном од најмодернијих компанија из
области високих технологија, не само у Србији већ и у Југоисточној Европи. Поред
посете свим секторима компаније, смештеним у супермодерној пословној згради,
студенти ће имати прилику да се задрже и у производном делу ове компаније и
упознају са радом прве аутоматизоване линије за производњу рачунара у нашој
земљи.
20-05-2011
Студенти у посети Јубмес банци
У четвртак 19. маја 2011. године, студенти Пословног факултета, студијских програма
Маркетинг и трговина и Финансије и банкарство, са проректором Универзитета
проф.др Милорадом Унковићем посетили су Јубмес банку и присуствовали
предавањима на теме “Савремени инструменти платног промета“ и “Осигурање и
кредитирање извозних послова“.
Предавања уз радионицу и примере из праксе, студентима су одржали руководиоци
Јубмес банке: Јасна Чупић Поповић, др Лола Стаменковић и Љиљана Микић.
25-05-2011
Споразум микроЕлектронике и Универзитета Сингидунум
Дана 25. маја 2011. године, потписан је Споразум о пословно-техничкој сарадњи
између компаније микроЕлектроника и Универзитета Сингидунум, који има за циљ да
студентима омогући реализацију практичне наставе и примену стечених теоријских
знања, савладавања пословних вештина, као и унапређење наставних програма.
МикроЕлектроника се бави производњом окружења за развојне системе и према
потписаном споразуму ова компанија ће на Универзитету опремити лабораторију са
чиме ће студенитима бити пружена могућност практичног рада из области развојних
система још за време студија.
16-06-2011
Споразум Универзитета Сингидунум и ЈП Службени гласник
Дана 16. јуна 2011. године, потписан је Споразум о пословној сарадњи између
Универзитета Сингидунум и ЈП Службени гласник.
Споразум су потписали директор ЈП Службени гласник Слободан Гавриловић и ректор
Универзитета Сингидунум проф.др Милован Станишић.
34
Потписивање овог споразума омогућава сарадњу у области учешћа у заједничким
пројектима, саиздаваштва, заједничку организацију научних скупова и реализацију
других активности од обостраног значаја, као и значаја за науку у целини.
Директор ЈП Службени гласник Слободан Гавриловић истакао је значај сарадње са
Универзитетом Сингидунум и рекао да потписивање овог Споразума, као формалног
обележја сарадње која се одгледа кроз реализацију активности од обостаног интереса
и користи за студенте, треба да служи као пример у савладавању јавног и приватног
сектора.
Проф.др Милован Станишић овом приликом наводи да је посебна важност
потписивања Споразума могућност да се студентима приближи правна проблематика и
омогући праћење прописа који ће важити у реалном пословном окружењу, што ће им
омогућити да се у пословном свету односе на начин како је то предвиђено законским
актима.
27-06-2011
Споразум Универзитета и pricewaterhousecoopers
Дана 27.06.2011. године Споразум о пословној сарадњи потписали су проф.др
Милован Станишић, ректор Универзитета Сингидунум И Еммануел Коениг, Партнер
за Србију,
pricewaterhousecoopers (PwC).
Потписивање споразума између Универзитета Сингидунум и pricewaterhousecoopers
има за циљ реализацију активности од обостраног значаја ради доприноса у развоју
каријере будућих младих стручњака. Сарадња се огледа кроз селекцију кандидата за
стручну праксу, организацију семинара, тренинга, радионица и других облика
едукације, саветовање, развој каријере и унапређење запошљивости.
Pricewaterhousecoopers и Универзитет Сингидунум успостављањем партнерских
односа обезбедиће унапређење система вођења каријере, побољшање стања на
тржишту рада у Србији и подстицање доживотног учења.
19-07-2011
Споразум Руског Универзитета и Универзитета Сингидунум
Ректор Универзитета Сингидунум проф.др Милован Станишић и ректор Руског
државног трговинско-економског Универзитета Сергеј Николајевич Бабурин, дана 19.
јула 2011. године потписали су међууниверзитетски споразум о научној и образовној
сарадњи.
Циљ споразума потписаног између Руског Универзитета и Универзитета
Сингидунум јесте сарадња у сферама науке и образовања која ће се огледати кроз
узајамну помоћ и усавршавање научног кадра, међусобну размену искустава у развоју
савремених метода образовања и израду и реализацију заједничких пројеката.
Овом приликом, ректор Бабурин рекао је да ће сарадња, како између студената тако
између предавача два Универзитета, служити заједничком обликовању будућности у
21. веку.
35
Испитивање ставова представника привредних субјеката
Важан сегмент спољњег прстена евалуације чини испитивање ставова представника
пословног окружења. Током 2011. Године анкетирано је 850 послодаваца. Резултати
анкете могу се видети у следећој табели.
Табела – Резултати анкетирања ставова представника пословног окружења
Редни
број
ТВРДЊЕ
1
Процентулано изражен број
запослених лица у
привредном друштву који
су завршили студије на
Универзитету „Сингидунум“
и другим високошколским
установама у земљи и
иностранству
2
Општа знања су важна за
рад привредног друштва
1
3
6
43
797
3
Примена стручних знања су
важна за рад привредног
друштва
_
_
10
37
803
4
Способност учења
(перманентног
усавршавање) је важна за
рад привредног друштва
6
35
226
372
211
5
Истраживачке вештине су
важне за рад привредног
друштва
148
215
75
130
282
6
Информатичка писменост
је важна за рад привредног
друштва
7
25
250
373
195
7
Усмена и писмена
комуникација су важне за
рад привредног друштва
_
21
114
269
446
8
Знање страних језика је
важна за рад привредног
друштва
34
65
218
176
357
9
Креативност, иновативност
и иницијатива у раду су
важне за рад привредног
друштва
9
129
330
260
122
10
Тимски рад је важан за рад
привредног друштва
_
5
160
265
420
11
Самостални рад је важан
за рад привредног друштва
98
143
372
123
114
12
Постоји програм обуке или
неки други облик
ангажовања студената у
пракси пословања
привредног друштва
13
Имали сте прилику да
будете у контакту са
студентима или
дипломцима
Универзитета Сингидунум
1
2
3
4
Универзитет Сингидунум
020%
2040%
4060%
4080%
5
Друге високошколске установе
80100%
020%
2040%
4060%
ДА
НЕ
530
320
ДА
НЕ
613
237
36
4080%
80100%
14
Колико су студенти и
дипломци (приправници) са
Универзитета
Сингидунум, припремљени
за рад у привредном
друштву
врло лоше
лоше
добро
врло добро
Одлично
_
6
98
111
635
1
8
232
267
342
6
28
219
311
286
_
21
254
369
206
32
117
270
149
282
15
Општа знања дипломаца
(приправника) са
Универзитета Сингидунум
16
Примена стручних знања
дипломаца (приправника)
са Универзитета
Сингидунум
17
Способност учења
(перманентног
усавршавање) дипломаца
(приправника) са
Универзитета Сингидунум
18
Истраживачке вештине
дипломаца (приправника)
са Универзитета
Сингидунум
19
Информатичка писменост
дипломаца (приправника)
са Универзитета
Сингидунум
_
25
250
270
305
20
Усмена и писмена
комуникација дипломаца
(приправника) са
Универзитета Сингидунум
_
17
112
275
446
21
Знање страних језика
дипломаца (приправника)
са Универзитета
Сингидунум
12
113
239
176
310
22
Креативност, иновативност
и иницијатива дипломаца
(приправника) са
Универзитета Сингидунум
7
129
259
234
221
23
Тимски рад дипломаца
(приправника) са
Универзитета Сингидунум
_
5
112
343
390
24
Самостални рад дипломаца
(приправника) са
Универзитета Сингидунум
2
34
332
168
314
не
као ментор
студената
на пракси
као стручни
консултант
студентима за
дипломске
радове и
пројекте
презентовање
студије случаја
током извођења
наставе
остало
15
350
56
369
60
25
Да ли бисте желели да
дате свој допринос
образовању студената на
Универзитету Сингидунум
Анкетни образац је, подељен у два сегмента. Циљ првог сегмента је да укаже на
потребе послодаваца за одређеним знањима, способностима и вештинама које су
студентима потребни у пракси. У том смислу су и оцењиване следеће тврдње:
- Општа знања су важна за рад привредног друштва;
- Примена стручних знања су важна за рад привредног друштва;
- Способност учења (перманентног усавршавања) је важна за рад привредног
друштва;
37
-
Истраживачке вештине су важне за рад привредног друштва;
Информатичка писменост је важна за рад привредног друштва;
Усмена и писмена комуникација су важне за рад привредног друштва;
Знање страних језика је важна за рад привредног друштва;
Креативност, иновативност и иницијатива у раду су важне за рад привредног
друштва;
Тимски рад је важан за рад привредног друштва;
Самостални рад је важан за рад привредног друштва;
Постоји програм обуке или неки други облик ангажовања студената у пракси
пословања привредног друштва.
Резултати овог дела анкете су указали на то да је Универзитет Сингидунум на
добрим темељима успоставио начин свог рада, поготово у домену развијања
индивидуалних способности и вештина својих студената. Поред поседовања општег
знања из области су важна за рад привредног друштва, што се и подразумева као
важан исход наставног процеса, послодавци су јако високо вредновали:
- Практичну примену стручних знања након завршетка студијског смера –
94,5% послодаваца је дало највиши ранг овом захтеву;
- Способност усмене и писмене комуникације - 52,5% испитаника је дало
највиши ранг овом захтеву;
- Тимски рад је оцењен као важан сегмент делања привредног друштва 86,2% послодаваца је дало оцену 4 или 5;
- Способност перманентног учења - 67,6% испитаника је дало оцену 4 или 5;
- Информатичку писменост - 43,9% послодаваца се изјаснило оценом 4, док је
22,3% вредновало овај захтевом највишом оценом;
- Знање страних језика– 57,1% послодаваца је дало оцену 4 или 5 (од тога је
36,5% рангирало највишом оценом);
- Креативност, иновативност и иницијатива у раду су добили висок ранг у
оцењивању - 44,7% испитаника је дало оцену 4 или 5.
Занимљиво је приметити да истраживачке вештине и самостални рад нису биле високо
вредноване од представника привредних друштва. По првом питању, чак 51,5%
послодаваца рангира овај захтев оценама 1 – 3 (од чега, 17,4% даје оцену 1).
Самостални рад 72,1% испитаника вреднује оценам а 1, 2 или 3. Ипак, треба
приметити доминантно учешће оцене 3 - 43,7% послодаваца је било опредељено за
овај ранг. Са социолошког аспекта, овај резултат је забрињавајући, јер индивидуалност
и истраживачки рад запослених нису вредновани на ваљан начин. Ова два квалитета
запослених представљају важну полугу предузетништва и савремених метода
менаџмента у пракси развијених земаља.
Други део анкетног обрасца везан је за конретно вредновање знања, способности и
вештина студената Универзитета Сигнидунум. Као што се из горње табеле може
видети, резултати су више него охрабрујући.
- На питање колико су студенти и дипломци (приправници) са Универзитета
Сингидунум, припремљени за рад у привредном друштву 74,7%
послодаваца је дало највишу оцену (свега се 6 испитаника изјаснило са
оценом 2 – лоше);
-
Општа знања дипломаца (приправника) са Универзитета Сингидунум су
високо оцењена - 71,6% послодаваца је дало оцену 4 или 5;
38
-
71,6% послодаваца је дало оцену 4 или 5 приликом оцењивања примене
стручних знања дипломаца (приправника) са Универзитета Сингидунум ;
-
67,6% испитаника је дало оцену 4 или 5 код оцењивања способности
перманентног учења дипломаца (приправника) са Универзитета
Сингидунум ;
-
50,7% послодаваца је дало оцену 4 или 5 приликом оцењивања
истраживачких вештина дипломаца (приправника) са Универзитета
Сингидунум (треба имати у виду да се 149 испитаника изјаснило оценом 1
или 2);
-
Информатичка писменост дипломаца (приправника) са Универзитета
Сингидунум је добро рангирана - 67,6% послодаваца је дало оцену 4 или 5;
-
Усмена и писмена комуникација дипломаца (приправника) са Универзитета
Сингидунум је јако високо оцењена - 84,8% послодаваца је дало оцену 4 или
5;
-
57,2% испитаника је дало оцену 4 или 5 код оцењивања знања страних
језика дипломаца (приправника) са Универзитета Сингидунум треба имати
у виду да се 125 испитаника изјаснило оценом 1 или 2);
-
53,5% послодаваца је дало оцену 4 или 5 приликом оцењивања
креативности, иновативности и иницијативе дипломаца (приправника) са
Универзитета Сингидунум ;
-
Тимски рад дипломаца (приправника) са Универзитета Сингидунум је јако
високо вреднован - 86,2% послодаваца је дало оцену 4 или 5;
-
56,7% испитаника је дало оцену 4 или 5 код оцењивања самосталног рада
дипломаца (приправника) са Универзитета Сингидунум .
Горње твдње доказују и коментари ментора из компанија преузетих из Дневника праксе
студената. Наводимо неке од њих:
-
Renato Morando, Georadue: „Студент је дошао на праксу са одличним
предзнањем. Показала је изузетну заинтересованост у домену рачуноводства.
Активно је учествовала у раду и показала способност за тимски рад. Мислимо
да, у наредном периоду, може доста брзо и ефикасно да се укључи и
осамостали за рад у рачуноводству.“
-
Игор Стојановић, Социете Генерале Банк: “Студент је у потпуности и са
максималном озбиљношћу присупао сваком задатку, показујући огроман
потенцијал и жељу за усавршавањем.“
-
Весна Штус, Комерцијална банка: „Студент показује велику заинтересованост за
послове платног промета са иностранством. Одговорна је, креативна, пажљива,
тачна. Влада теоријским знањем у потпуности. Програм праксе је у потпуности
савладала. Тимски оријентисана, активно је учествовала у решавању
симултаних ситуација рада са клијентима као и послова платног промета са
иностранством.“
39
-
Ивана Оравец, Inter Citybroker: „J.Л. је са факултета донела потребно знање за
лакше сналажење у брокерском пословању. Успешно је савладала практичан
део послова, обраду захтева клијената и у кратком року савладала је процедуру
пословања на берзи.“
-
Бојан Миладиновић, Дунав осигурање: „Студент је показао велику
заинтересованост за посао, била је пажљива када смо јој објашњавали али и
пуна питања која су јој помогла да створи комплетну слику о овој врсти посла.
Веома одговорна и са успехом је савладала праксу.“
Добру позицију Универзитета Сингидунум у пракси рефлектује и резултат одговора
на питање: „Да ли бисте желели да дате свој допринос образовању студената на
Универзитету Сингидунум?“ Само 15 испитаника је одбило сарадњу, док се њих 350
изјаснило да би волело да буде у својству ментора на пракси, а 369 у својству
презентатора студије случаја током извођења наставе. Солидан број испитаника је
пожело да буде у функцији стручнг консултанта студентима за дипломске радове и
пројекте (56), али и за друге видове сарадње са Универзитетом (60 испитаника).
40
SWOT анализа квалитета студијских програма
У процесу оцене квалитета студијског програма на Универзитету Сингидунум се
примењује и метод SWOT анализе који се употребљава ради анализе и квантитативног
оцењивања следећих елемената студијских програма:
1. циљева студијских програма и њихове усклађености са исходима учења;
2. метода наставе оријентисаних ка исходу учења;
3. система оцењивања заснованог на мерењу исхода учења;
4. усаглашености ЕСПБ оптерећења са активностима учења потребним за
достизање очекиваних исхода учења;
5. међусобне усаглашености исхода учења и очекиваних компетенција
базираних на дескрипторима квалификација одређеног циклуса образовања;
6. способности функционалне интеграције знања и вештина;
7. поступака праћења квалитета студијских програма;
8. повратних информација из праксе о свршеним студентима и њиховим
компетенцијама;
9. континуираног освремењивања студијских програма;
За студијски програм Пословна економија, SWOT анализа указује на следеће
карактеристике структуре и садржаја студијског програма:
СНАГЕ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
СЛАБОСТИ
Стручност и мотивисаност професора и сарадника
(научни и образовни радници)
Интензивна комуникација наставног особља са
студентима
Примена стандарда Болоњске декларације
Интензивни и стални напори у смеру повећања
квалитета наставе и стављања студента у центар
учења
Препознатљив реноме и квалитет факултета и
студијског програма
Савремене методе рада и извођења наставе
Брзо прилагођавање променама и потребама
тржишта
Сарадња са привредним друштвима
Информатичка оспособљеност
Могућност за доживотно образовање у струци
Реализација наставе, колоквијума и испита према
унапред утврђеном распореду часова
Оптималан број студената на групи
Континуирано оцењивање према исходима учења
Заступљеност праксе током студија
Редовна евалуација рада наставног кадра
1.
2.
ШАНСЕ
1.
2.
3.
4.
5.
Повезивање са партнерима из привреде
Мобилност студената и професора (унутар и ван
граница земље)
Могућност привлачења студената из других
региона
Сарадња са факултетима из других земаља
Сарадња са државним и другим субјектима и
могућности посредовања при запошљавању
Недовољно развијени дескриптори за мерење
исхода учења
Недовољно развијена одговорност студената
спрам процеса учења
ОПАСНОСТИ
1.
2.
3.
41
Демографски фактор смањења популације
Лоша социјално-економска ситуација у земљи која
условљава и низак материјални статус студената
Долазак генерација студената које немају
адекватно предзнање и стечене навике
континуираног учења
За студијски програм Маркетинг и трговина, SWOT анализа указује на следеће
карактеристике структуре и садржаја студијског програма:
СНАГЕ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
СЛАБОСТИ
Изучавање савремених наставних садржаја
Стручност и мотивисаност професора и
сарадника
Стандарди Болоњске декларације укључени у
реализацију студијског програма
Могућност даљег наставка студирања на мастер
студијама у земљи и иностранству
Одвијање наставе према утврђеном распореду
часова
Менторски рад са студентима на групи
Заступљеност праксе током студија
1.
2.
3.
ШАНСЕ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Развојни програми за успешне студенте
Недостатак иницијативе за истраживачки рад у
струци
Недовољно развијено подстицање успешних
студената кроз одговарајуће активности у настави
ОПАСНОСТИ
Сарадња са државним и другим субјектима и
могућности посредовања при запошљавњу
Мобилност студената и професора
Међународна сарадња факултета
Целоживотно образовање
Заједнички пројекти у даљем развоју града и
региона
Друштвено користан рад
1.
2.
Смањена могућност запошљавања студената
због стања у привреди Републике Србије
Долазак генерација студената који немају
изграђене навике континуираног учења
За студијски програм Туризам и хотелијерство, SWOT анализа изгледа овако:
СНАГЕ
СЛАБОСТИ
Садржај студијског програма и предмета
одражава основне идеје Болоњског процеса и
омогућава покретљивост студената и професора
2. Терминолошка и методолошка усклађеност с
Болоњским процесом
3. Препознатљивост програма и предмета у
националном и ширем међународном контексту
(кредибилитет програма)
4. Конзистентно дефинисане групе предмета
5. Индивидуално планирање студија, изборни
предмети
6. Усаглашеност програма са савременим
трендовима и захтевима тржишта рада
7. Савремене методе рада и подршка учењу
8. Планирано време за савладавање предмета
(еквивалент оптерећења у ЕСПБ бодовима) и
могућност преноса бодова
9. Учење туризма и хотелијерства кроз праксу
10. Редовна евалуација студената
11. Лиценца УНWТО
1.
1.
2.
ШАНСЕ
1.
2.
3.
4.
5.
Недовољно развијено подстицање успешних
студената кроз одговарајуће активности у настави
Недовољно развијени дескриптори за мерење
исхода учења
ОПАСНОСТИ
Пројекти и сарадња са привредом, НВО,
ресорним министарствима
Социјална партнерства – могућност посредовања
при запошљавању
Мобилност студената и професора у оквиру
УНWТО
Привлачење бруцоша из иностранства
Доживотно образовање
1.
2.
3.
42
Дефинисано предзнање - улаз бруцоша
Нелојална конкуренција у области
Друштвено-економске и демографске
карактеристике окружења
За студијски програм Рачунарство и информатика, изгледа овако:
СНАГЕ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
СЛАБОСТИ
Стандарди Болоњске декларације су усвојени и
примењују се
Стручност и мотивисаност професора и
сарадника
Студијски програм је јединствен по питању
научне области
Одвијање наставе према утврђеном распореду
часова
Мали број студената на групи
Континуирано оцењивање током семестра
Заступљеност праксе током студија
Опремљеност просторија за рад студената
Постоје предмети само са практичном применом
(практикуми)
Мастер студије
Докторске студије
Могућност за перманентно образовања у струци
Брзо прилагођавање променама и потребама
тржишта
Сарадња са фирмама које су корисници наших
услуга
Потреба тржишта за кадровима овог профила
1.
2.
3.
4.
5.
ШАНСЕ
ОПАСНОСТИ
Акредитован студијски програм од стране
Комисије за акредитацију
2. Повезивање са студентима из Европе
3. Интерес студената за студирање на основним и
мастер студијама
4. Могућност привлачења студената из других
региона
5. Сарадња са факултетима из других земаља
6. Мобилност студената и професора
7. Сарадња са државним и другим субјектима и
могућности посредовања при запошљавњу
8. Перманентно образовање
9. Сарадња и учествовање у развоју града и региона
10. Укључење у научне пројекте
11. Растуће потребе тржишта у земљи и
иностранстрву
12. Једноставна процедура за набавку савремене
опреме
1.
Тешка материјалана ситуација студента
Студенти који се сами издржавају и нису у
могућности да редовно похађају наставу
Недовољна заинтересованост студената за
активно учешће у пракси
Недостатак иницијативе за научно и стручно
напредовање у струци
Незаинтересованост за проширивање знања из
наставних предмета
1.
2.
3.
4.
5.
43
Лоше стање у привреди Републике Србије
Смањена могућност запошљавања студената.
Долазак генерација студената који немају
изграђене навике континуираног учења.
Лош материјални положај студената
Смањена ученичка популација у средњим
школама
За студијски програм Индустријски менаџмент, SWOT анализа указује на следеће
карактеристике структуре и садржаја студијског програма:
СНАГЕ
СЛАБОСТИ
Сарадња са привредним друштвима
Савремене методе рада и извођења наставе
Оптималан број студената на групи
Заступљеност праксе током студија
Интензивни и стални напори у смеру повећања
квалитета наставе и стављања студента у центар
учења
6. Стандарди Болоњске декларације су усвојени и
примењују се
7. Стручност и мотивисаност професора и
сарадника
8. Заступљеност праксе током студија
9. Опремљеност просторија за рад студената.
10. Могућност за перманентно образовања у струци
11. Брзо прилагођавање променама и потребама
тржишта
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
ШАНСЕ
Повезивање са партнерима из привреде
Мобилност студената и професора (унутар и ван
граница земље)
3. Могућност привлачења студената из других
региона
4. Сарадња са државним и другим субјектима и
могућности посредовања при запошљавању
5. Акредитован студијски програм од стране
Комисије за акредитацију
6. Сарадња са факултетима из других земаља
7. Перманентно образовање
8. Укључење у научне пројекте
9. Растуће потребе тржишта у земљи и
иностранстрву
10. Брзо прилагођавање законима тржишта
1.
2.
Недовољно развијена одговорност студената
спрам процеса учења
Рад са студентима са слабим предзнањем
Недостатак иницијативе за научно и стручно
напредовање у струци
Немају изграђено креативно размишљање
ОПАСНОСТИ
1.
2.
3.
4.
44
Смањена ученичка популација у средњим
школама.
Нелојална конкуренција
Демографски фактор смањења популације
Лоша социјално-економска ситуација у земљи која
условљава и низак материјални статус студената
У пресеку горе изнетих интерних и екстерних фактора који утичу на квалитет одвијања
студијских програма може се извести и SWOT анализа на нивоу Универзитета
Сингидунум :
СНАГЕ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
СЛАБОСТИ
Примена стандарда Болоњске декларације.
Стручност и мотивисаност професора и
сарадника
Редовна евалуација рада наставног кадра
Интензивна комуникација наставног особља са
студентима
Реализација наставе, колоквијума и испита према
унапред утврђеном распореду часова
Континуирано оцењивање током семестра
Заступљеност праксе током студија
Опремљеност просторија за рад студената
Постоје предмети само са практичном применом
(практикуми)
Могућност даљег наставка студирања на мастер и
докторским студијама у земљи и иностранству
Менторски рад са студентима на групи
Могућност за перманентно образовања у струци
Брзо прилагођавање променама и потребама
тржишта
Интензивни и стални напори у смеру повећања
квалитета наставе и стављања студента у центар
учења
Савремене методе рада и извођења наставе
Сарадња са привредним друштвима
Информатичка опремљеност и оспособљеност
Могућност за доживотно образовање у струци.
Недостатак развојних програма за успешне
студенте
2. Недовољно развијено подстицање успешних
студената кроз одговарајуће активности у настави
3. Тешка материјална ситуација студента.
4. Студенти који се сами издржавају и нису у
могућности да редовно похађају наставу
5. Недовољна заинтересованост студената за
активно учешће у пракси.
6. Недостатак иницијативе за научно и стручно
напредовање у струци.
7. Незаинтересованост за проширивање знања из
наставних предмета
8. Студенти немају изграђено креативно
размишљање
9. Недостатак иницијативе за истраживачки рад у
струци
10. Недовољно развијени дескриптори за мерење
исхода учења
1.
ШАНСЕ
ОПАСНОСТИ
Потреба тржишта за кадровима профила
студијских програма у земљи и иностранству
2. Повезивање са партнерима из привреде
3. Мобилност студената и професора (унутар и ван
граница земље)
4. Повезивање са студентима из Европе
5. Могућност привлачења студената из других
региона
6. Сарадња са факултетима из других земаља
7. Сарадња са државним и другим субјектима и
могућности посредовања при запошљавњу
8. Интерес студената за студирање на основним и
постдипломским студијама
9. Увођење система перманентног образовања
10. Сарадња и учествовање у развоју града и региона
11. Укључење у научне пројекте
12. Једноставна процедура за набавку савремене
опреме
1.
1.
2.
3.
4.
5.
45
Долазак генерација студената који немају
изграђене навике континуираног учења.
Лоше стање у привреди Републике Србије
Смањена могућност запошљавања студената
због стања у привреди Републике Србије
Лош материјални положај студената
Смањена ученичка популација у средњим
школама.
ДЕКАНИ И ПРОДЕКАНИ / КАТЕДРЕ
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НА
ПОСЛОВНОМ ФАКУЛТЕТУ У БЕОГРАДУ
ЗА ШКОЛСКУ 2010/2011 ГОДИНУ
I.
Извештај о реализацији плана и распореда наставе за школску
2010/2011. годину (Извештај о поштовању оквира за организовање
наставног процеса и реализацији плана одвијања наставних
активности)
Увод
На Пословном факултету у Београду настава се на основним академским студијама
одвија у четворогодишњем трајању и изводи у зимском и летњем семестру. Од
школске 2009/10. године настава се изводи према акредитованом плану и програму,
тако да ће се у школској 2010/11. години настава одвијати на следећи начин:
I година - студијски програм Пословна економија (у даљем тексту ПЕ) и Маркетинг и
трговина (у даљем тексту МТ) по новом акредитованом плану
II година - студијски програм ПЕ и МТ, по новом акредитованом плану
III година - студијска опција Финансије и банкарство, Рачуноводство и ревизија,
Осигурање (по старом плану пре акредитације) и студијски програм МТ (по новом
акредитованом плану)
IV година - студијска опција Финансије и банкарство, Рачуноводство и ревизија,
Осигурање (по старом плану пре акредитације) и студијски програм МТ (по новом
акредитованом плану)
Укупан број студената Пословног факултета у Београду који су уписали и
студирали у току школске 2010/2011. године износи 2.824.
На студијском програму Маркетинг и трговина, студенти на свим годинама студија
прешли су на акредитовани студијски програм Маркетинг и трговина.
У току маја и јуна месеца 2010. извршено је анкетирање студената II и III године који
прелазе са старог програма Маркетинг менаџмент и трговина на нови студијски
програм МТ у III и IV години. Приликом анкетирања студенти су подробно информисани
о предностима преласка на нови наставни програм, детаљно су им предочене све
новине и разлике у односу на претходни програм и потом су се писмено изјашњавали
да ли су за или против преласка на нови програм. Резултати анкете су показали да се
за прелазак на нови наставни програм Маркетинг и трговина изјаснило преко 90%
студената, што је дало апсолутни легитимитет спровођењу овакве одлуке.
46
Почетак/завршетак наставе
На Пословном факултету у Београду настава је у зимском семестру 2010/11. године
почела 04.10.2010.г. за студенте I године, односно 18.10.2010.г. за студенте II, III и IV
године. Последњи радни дан у зимском семестру био је 14.01.2011.г.
Настава је током овог семестра била изведена у оквиру 15 наставних недеља.
Током овог семестра биле су одрађене и 4 радне суботе:
04.12.2010.г.- према плану и програму за 04.01.2011.г.
11.12.2010.г.- према плану и програму за 05.01.2011.г.
18.12.2010.г.- према плану и програму за 06.01.2011.г.
25.12.2010.г.- према плану и програму за 07.01.2011.г.
Настава је у летњем семестру 2010/11.године трајала од 28.02.-11.06.2011.г., у
трајању од 15 радних недеља на све четири године студија.
У периоду од 4. до 16. априла 2011.године. одржан је априлски испитни рок, јунски рок
у периоду од 13. до 25. јуна 2011. године, а јулски испитни рок у период од 5. до 16.
јула 2011. године.
Испитни рокови
У току школске 2010/2011.године одржано је пет редовних испитних рокова, и четири
апсолвентска рока.
Редовни испитни рокови били су:
1. Јануарски испитни рок, студентима је било омогућено да испит полажу у једном
од два термина: 24.01-05.02.2011.г. или 07.02.-19.02.2011.г
2. Априлски испитни рок: 04.04.-16.04.2011.г.
3. Јунски испитни рок, студентима је било омогућено да испит полажу у једном од
два термина: 13.06.-25.06.2011.г. или 04.07.-16.07.2011.г.
4. Септембарски испитни рок 05.09.-17.09.2011.г.
5. Октобарски испитни рок 26.09.-08.10.2011.г.
Додатни испитни рокови за апсолвенте били су:
1. Новембарски испитни рок: 22.-30.11.2011.
2. Децембарски испитни рок: 17.-23.12.2011.
3. Мартовски испитни рок: 14.-19.03.2011.
4. Мајски испитни рок: 23.-28.05.2011.
47
Распоред испита
Продекан за наставу објављује распоред испита у свим испитним роковима према
одговарајућем дванаестодневном моделу у коме нема преклапања испита из исте
године у истом испитном дану.
Распореди испита за школску 2010/11.годину објављени су:
- За јануарско фебруарски рок до 25.12.2011.
- За априлски рок до 15.03.2011.
- За јунски и јулски рок до 30.05.2011.
- За септембарски рок до 31.07.2011.
- За октобарски рок до 15.09.2011.
Реализација наставе на часовима предавања и вежби
Групе
На Пословном факултету у Београду на I и II години сва предавања и вежбе
реализовани су у адекватним групама.
I година: број студената I године ПФБ-а је 690, од тога на студијском програму ПЕ 528,
а на МТ-у 162.
II година: број студената II године ПФБ-а је 740, од тога на студијском програму ПЕ
574, а на МТ-у 166.
III година: укупан број студената је 671, од тога је на ПЕ 464 а на МТ 207 студената.
IV година: укупан број студената је 723, од тога је на ПЕ 556 а на МТ 167 студент.
Распоред наставе
Продекани за наставу су израдили распореде наставе за зимски и летњи семестар
2010/11.године водећи рачуна да укупно дневно оптерећење студената I и II године не
може бити веће од 6 часова, а студената III и IV године 4 часа. Такође, с обзиром да се
настава из страних језика реализовала у згради на Звездари, поштован је принцип да
студенти I и IV године понедељком имају искључиво наставу из страних језика, а
осталим данима у згради у Данијеловој улици 32 наставу из стручних предмета.
Студенти II и III године наставу из страних језика имали су уторком, а осталим данима
наставу из стручних предмета.
СПИСАК ПРЕДМЕТА У ЗИМСКОМ И ЛЕТЊЕМ СЕМЕСТРУ НА СТУДИЈСКОМ
ПРОГРАМУ ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА
48
Списак предмета I године ПЕ-а који су слушани у зимском/летњем семестру 2010/11.г:
Семестар
Назив предмета
I
МАКРОЕКОНОМИЈА- Л 1
I
МАКРОЕКОНОМИЈА-Л 2
I
СОЦИОЛОГИЈА-Л 1
I
СОЦИОЛОГИЈА-Л2
I
КВАНТИТАТИВНЕ - Л 1
I
КВАНТИТАТИВНЕ - Л 2
I/II
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 1
II
МИКРОЕКОНОМИЈА-Л1
II
МАКРОЕКОНОМИЈА- Л 2
II
ПРАВО СА ОСНОВАМА ПРАВА ЕУ- Л 1
II
ПРАВО СА ОСНОВАМА ПРАВА ЕУ-Л 2
II
СТАТИСТИЧКЕ МЕТОДЕ- Л 1
II
СТАТИСТИЧКЕ МЕТОДЕ-Л 2
Списак предмета II године ПЕ-а који су слушани у зимском/летњем семестру 2010/11.г:
Семестар
Назив предмета
II
РАЧУНОВОДСТВО-ЛИНИЈА 1
II
РАЧУНОВОДСТВО-ЛИНИЈА 2
II
МАРКЕТИНГ-ЛИНИЈА 1
II
МАРКЕТИНГ-ЛИНИЈА 2
II
ПРЕДУЗЕТНИШТВО- ЛИНИЈА 1
II
ПРЕДУЗЕТНИШТВО-ЛИНИЈА 2
II/III
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 2
III
ОСНОВИ ОСИГУРАЊА
III
ПОСЛОВНЕ ФИНАНСИЈЕ - Л1
III
ПОСЛОВНЕ ФИНАНСИЈЕ - Л2
III
ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКА Л1
III
ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКА Л2
III
ФИНАНСИЈСКО ИЗВЕШТАВАЊЕ
III
МОНЕТАРНО КРЕДИТНИ И ДЕВИЗНИ СИСТЕМ
III
ШПАНСКИ ЈЕЗИК
49
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК
ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК
Списак предмета III године ПЕ-а који су слушани у зимском/летњем семестру 2010/11.г:
Ревизија
Осигурање
Финансије и банкарство
Смер
Семестар
Назив предмета
V
ФИНАНСИЈСКА ТРЖИШТА
V
УПРАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈАМА
V
ФИНАНСИЈСКА И АКТУАРСКА
МАТЕМАТИКА
V
ПОСЛОВНО ПРАВО
VI
БАНКАРСТВО
VI
БАЗЕ ПОДАТАКА
VI
ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ
V/VI
ЕНГЛЕСКИ 3
V/VI
ШПАНСКИ ЈЕЗИК
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК
ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК
V
ПОСЛОВНО ПРАВО
V
ФИНАНСИЈСКА И АКТУАРСКА
МАТЕМАТИКА
V
ЕКОНОМИКА ОСИГУРАЊА
VI
БАЗЕ ПОДАТАКА
VI
УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА У ОСИГ.
VI
ПРАВО ОСИГУРАЊА
VI
АПЛИКАТИВНИ СОФТВЕР
VI
ТЕХНОЛОГИЈА ОСИГУРАЊА
V/VI
ЕНГЛЕСКИ 3
V/VI
ШПАНСКИ ЈЕЗИК
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК
ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК
V
ЕКОНОМСКО ФИНАНСИЈСКА- АНАЛИЗА
V
ФИНАНСИЈСКА И АКТУАРСКА
МАТЕМАТИКА
V
ПОСЛОВНО ПРАВО
V
РАЧУНОВОДСТВЕНА РЕГУЛАТИВА
VI
БАЗЕ ПОДАТАКА
VI
МЕЂУНАРОДНИ СТАНДАРДИ РЕВИЗИЈЕ
VI
МЕТОДОЛОГИЈА РЕВИЗИЈЕ
V/VI
ЕНГЛЕСКИ 3
V/VI
ШПАНСКИ ЈЕЗИК
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК
ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК
50
Списак предмета IV године ПЕ-а који су слушани у зимском/летњем семестру 2010/11.г:
Финансије и банкарство
Смер
Семестар
VII
МЕЂУНАРОДНЕ ФИНАНСИЈЕ
VII
ЕВАЛУАЦИЈА И РИЗИК
VII
МАРКЕТИНГ УСЛУГА
ПОСЛОВНА ЕТИКА И
КОМУНИЦИРАЊЕ
ПРАВО ЕУ
VIII
ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ И
ПОСЛОВНЕ ВЕШТИНЕ
ЕНГЛЕСКИ 4
VII
Осигурање
Назив предмета
ШПАНСКИ ЈЕЗИК
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК
ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК
УПРАВ. ОРГ. ЗА ОСИГ. И
РЕОСИГ.
VII
ПРЕВЕНТИВА У ОСИГУРАЊУ
VII
МАРКЕТИНГ УСЛУГА
ПРАВО ЕУ
VIII
ИСТРАЖИВАЊЕ ТРЖИШТА И
ПРОДАЈА ОСИГ.
ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ И
ПОСЛОВНЕ ВЕШТИНЕ
ПОСЛОВНА ЕТИКА И
КОМУНИЦИРАЊЕ
ЕНГЛЕСКИ 4
ШПАНСКИ ЈЕЗИК
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК
ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК
VII
ЕВАЛУАЦИЈА И РИЗИК
VII
МАРКЕТИНГ УСЛУГА
VII
РЕВИЗИЈСКИ ЗАКЉУЧНИ
ИЗВЕШТАЈ
ПРАВО ЕУ
Ревизија
РЕВИЗИЈА И ПРИМЕНА
КОМПЈУТЕРА
ПОСЛОВНА ЕТИКА И
КОМУНИЦИРАЊЕ
VIII
ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ И
ПОСЛОВНЕ ВЕШТИНЕ
ЕНГЛЕСКИ 4
ШПАНСКИ ЈЕЗИК
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК
ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК
51
СПИСАК ПРЕДМЕТА У ЗИМСКОМ И ЛЕТЊЕМ СЕМЕСТРУ НА СТУДИЈСКОМ
ПРОГРАМУ МАРКЕТИНГ И ТРГОВИНА
Списак предмета I године МТ-а који су слушани у зимском/летњем семестру 2010/11.г:
Семестар
Назив предмета
I
Макроекономија
I
Социологија
I
Квантитативне методе
I/II
Енглески језик
II
Микроекономија
II
Право са основама права ЕУ
II
Статистичке методе
Списак предмета II године МТ-а који су слушани у зимском/летњем семестру 2010/11.г:
Семестар
Назив предмета
III
Рачуноводство
III
Маркетинг
III
Трговински менаџмент
III/IV
Енглески језик
III/IV
Други страни језик 1
IV
Пословне финансије
IV
Пословна информатика
IV
Финансијско извештавање - изборни
IV
Развој каријере и пословних вештина - изборни
52
Списак предмета III године МТ-а који су слушани у зимском/летњем семестру 2010/11.г:
Семестар
Назив предмета
V
Анализа финансијских
извештаја у МТ
V
Маркетинг у трговини
V
Канали маркетинга
V/VI
Енглески језик
Други страни језик 2
VI
Међународна економија
VI
Комуницирање и преговарање
VI
Менаџмент продаје - изборни
VI
Системи обрачуна трошкова изборни
Списак предмета IV године МТ-а који су слушани у зимском/летњем семестру 2010/11.г:
Семестар
VII
VII
VII
Назив предмета
Финансијска тржишта –
изборни
Понашање потрошача –
изборни
Логистика – изборни
Ревизија – изборни
VII
Пословно право
VII/VIII
Енглески језик 4
Други страни језик 3
VIII
VIII
VIII
VIII
Спољнотрговинско и девизно
пословање
Корпоративне финансије изборни
Електронска трговинаизборни
Завршни рад
Услед преласка на нови студијски програм МТ студентима IV године (уписани 2010/11)
не дозвољава се да полажу и слушају предмет Други страни језик 3 јер су га
одслушали у III години студија, као и предмет Ревизија који су одслушали и полагали у
другој години студија. Ради надокнаде бодова морају у IV години да бирају оба изборна
предмета у летњем семестру – Корпоративне финансије и Електронска трговина. Исто
важи и за студије на даљину.
Услед преласка на нови студијски програм МТ у III години (уписани 2010/11), студенти
не слушају Други страни језик 2 јер су га одслушали у II години студија, а ради
надокнаде поена у летњем семестру бирају и полазу оба изборна предмета - Системи
обрачуна трошкова и Менаџмент продаје.
53
Консултације
Сви професори и асистенти одржавали су консултације на својим предметима једном
недељно у трајању од једног или два часа, како током семестра тако и у току испитних
рокова све до одласка на колективни годишњи одмор од 18. јула до 22. августа 2011.
године
Продекани за наставу су састављали распоред консултација за сваки текући семестар
и објављивали га на сајту факултета, огласној табли факултета и појединачним
страницама предмета.
За запослене студенте,и студенте Студија на даљину, сви професори и асистенти
одржавали су и додатне термине консултација после 17 часова.
О евентуалним променама термина консултација, студенти су благовремено били
обавештавани путем странице конкретних предмета, а о променама је увек био
обавештен и продекан за наставу.
Професори и асистенти су датум и време одржаних консултација уписивали у Књигу
консултација најкасније у року од 24h.
Странице предмета
У циљу благовременог и потпуног обавештавања студената о свим релевантним
информацијама везаним за сваки појединачан предмет, пре почетка школске године (а
најкасније до 15.09.2010.године) сви професори су објавили силабусе на страницама
својих предмета и те странице редовно ажурирали током оба семестра. На њима су
студентима доступне информације о:
- садржини сваког предмета (структуираној у 15 радних недеља, односно тематских
целина)
- циљу и исходима сваког предмета
- плану и динамици реализације рада (датумима одржавања колоквијума I, колоквијума
II и поправних колоквијума, плану одбрана семинарских радова, терминима одржавања
гостујућих предавања, променама термина консултација и сл.)
- начину оцењивања (у складу са Правилником Универзитета и Одлуком Ректора,
према којима је наставна материја на свим предметима подељена у 3 целине- градиво
за колоквијум I, II и завршни испит, а бодовање је структуирано по јединственом
моделу: присуство/семинарски до 10 поена, колоквијум И до 30 поена, колоквијум ИИ
до 30 поена и завршни испит до 30 поена)
- резултатима колоквијума, укупних предиспитних обавеза и испита који су
објављивани у року од неколико дана након њиховог одржавања
- терминима одржавања испита и упису оцена
На сваком предмету је поштован принцип да силабуси морају бити прилагођени
уџбенику који је у употреби и структуирани у 15 радних недеља. У случају да се на
предмету промени уџбеник, професор је дужан да иновира силабус у складу са њим и
о томе обавести студенте путем странице предмета.
54
Евидентирање резултата предиспитних и испитних обавеза
У јануару месецу 2011.године ступила је на снагу у одлука да су сви предметни
наставници обавезни да резултате предиспитних обавеза (присуство/семинарски рад,
колоквијум И и ИИ) и резултате испита евидентирају и у Универзитетски
информациони систем (УНИС). У вези са тим, 20.12.2010. Рачунски центар је
организовати и спровео обуку за ову апликацију.
Рок за унос резултати предиспитних обавеза у УНИС у зимском семестру је био
14.01.2011.г., а за предмете из летњег семестра 11.06.2011.г. На овај начин су
студенти били благовремено и потпуно обавештени о укупним резултатима својих
предиспитних активности, чиме им је истовремено пружена могућност улагања
евентуалних приговора и извршења корекција.
Презентација изборних предмета на студијским програмима
Презентације изборних предмета на II години студија одржане суу првој седмици
почетка наставе у зимском семестру 2010/2011., дана 28.02.2011. Презентацијесу
одржали шефови катедри у трајању од по 15 минута, пружајући основне информације о
сваком предмету а првенствено истичући њихову садржину и исходе које ће
студентиостварити.
Понуђени изборни предмети су:
- Финансијско извештавање (студијски програм ПЕ и МТ)
- Развој каријере и пословних вештина (студијски програм ПЕ и МТ)
- Монетарно – кредитни и девизни систем (студијски програм ПЕ)
- Основи осигурања (студијски програм ПЕ)
На III и IV години студија на студијском програму Маркетинг и трговина нису одржане
презентације изборних предмета, осим у зимском семестру на IV години студија, јер су
у осталим опцијама студенти морали да слушају оба изборна предмета. Разлог за то је
прелазак са старог наставног програма Маркетинг менаџмент и трговина на нови
студијски програм Маркетинг и трговина.
Рок за изјашњавање студената који изборни премет бирају био је три седмице од
почетка зимског семестра 2010/2011.г. и након истека тог рока изабрани предмет им је
евидентиран у УНИС-у на листи предмета које морају полагати.
Допунска настава из предмета са ниском пролазношћу на испитима
Допунска настава је одржана у два наврата на свим предметима на којима је
пролазност ниска - у септембру 2010. и мају 2011. Одржано је између 9-12 часова
допунске наставе на сваком предвиђеном предмету, а у зависности од потреба
студената и процене професора.
Одзив студената је био солидан, али ипак не у потпуности. Студенти који су похађали
допунску наставу показали су знатан напредак у савладавању тих предмета.
55
II. Извештај о реализацији плана
гостујућих предавања
(долазак професора са других високошколских установа,
еминентних стучњака, виђених пословних људи...)
– дато у оквиру дела „Проректор за наставу“.
III.
Извештај о реализацији студијских програма са исходима
учења, анализа силабуса предмета студијског програма и
извештај о усвојеним предлозима за њихово унапређење
– дато у Извештају о самоевалуацији.
IV. Извештај о примени Правилника о оцењивању и извештај
о усвојеним мерама за случај неиспуњавања и одступања
од усвојених процедура оцењивања
Начини и услови студирања и полагања испита на Пословном факултету у Београду
регулисани су Правилником о правилима и организацији студија на основним
академским студијама које се изводе на студијским програмима Универзитета
Сингидунум (у даљем тексту Правилник).
Дана 29.12.2010. године ректор Универзитета Сингидунум је (на основу Статута
Универзитета и претходно поменутог Правилника) донео Одлуку о испитним и другим
облицима провере знања на основним академским студијама која се примењује на
свим предметима од јануарско-фебруараског испитног рока 2010/2011.г. Одлуком су
додатно разрађене одредбе Правилника које се односе на:
Конкретне облике провере знања (испити, колоквијуми и семинарски радови) и
начине њихове организације (нпр. колоквијуми морају бити одржани у време
предавања или вежби из конкретног предмета, чиме се избегава улазак у
термине часова из других предмета)
- Начине испуњавања предиспитних обавеза студената (присуство и
предаја/одбрана семинраских радова)
- Поделу наставне материје на три дела и начине полагања подељене материје
кроз колоквијум I, коловијум II и завршни испит
- Оцењивање успешности студената у савладавању предмета путем бодовања
(колоквијум I до 30 поена, колоквијум II до 30 поена, присуство/семинарски рад
до 10 поена, завршни испит до 30 поена. Дакле, студент у предиспитним
обавезама може освојит до 70 поена а на завршном испиту до 30 поена- укупно
100 поена)
- Начин формирања коначне оцене на бази освојених поена:
51-60 поена = оцена 6 (шест)
61-70 поена= оцена 7 (седам)
71-80 поена = оцена 8 (осам)
56
-
81-90 поена = оцена 9 (девет)
91-100 поена = оцена 10 (десет)
Обавезу професора да предиспитне поене унесу у Универзитетски
информациони систем (УНИС) најкасније 7 дана пре рока одржавања испита
Обавезу наставника да стално усавршавају квалитет наставе, укључујући и
реализацију интерактивне наставе.
Правилник и Одлука су објављени и јавно доступни на сајту Универзитета
Сингидунум и Пословног факултета у Београду, а Одлуку су сви професори и
асистенти били дужни и лично преузети у просторијама Правне службе Универзитета
и обавезно је примењују од јануарско-фебруарског испитног рока 2010/2011.године.
Продекани за наставу су професорима и асистентима пружали и додатна појашњења у
вези са спровођењем Одлуке, односно давали тумачења колегама и студентима у
неколико наврата. Професори су прилагодили своје силабусе захтевима из Одлуке,
тако да је уведен јединствен систем поделе наставне материје на свим предметима на
три дела и структуирања оцене: колоквијум И до 30 поена, колоквијум ИИ до 30 поена,
присуство/семинарски рад до 10 поена, завршни испит до 30 поена (укупно 100 поена).
Није било већих недоумица око примене Одлуке, а продекани за наставу су вршили
сталну контролу њеног спровођења у испитним роковима и током семестра. У
случајевима појединих занемаривања или неразумевања обавеза прописаних Одлуком
продекани су обављали разговоре са професорима и упућивали захтеве да се поштују
обавезе из Одлуке и Правилника, о чему су такође обавештавали надлежно
руководство (које би у случају потребе могло предузети и даље мере-покретање
дисциплинског поступка, иако до сада није било потребе за тим).
V.
Извештај о доступности информација о несметаној
реализацији плана рада на предметима као и о
регуларности распореда наставе
План наставе (распоред часова, консултација, одржавање странице предмета у току
редовне наставе и активности преко Моодле платформе за студенте на даљину)
несметано је реализован у току школске 2010/11.
Несметана реализација плана наставе одвијала се преко следећих механизама:
 Механизми увида јавности
 Контролни механизми.
Када говоримо о механизму увида јавности у реализацију плана рада на предметима
истичемо следеће активности:
 Силабуси са разрадом наставе по тематским јединицама достављени су у
септембру 2010. године проректору за наставу проф.др Милораду Унковићу
 Јавна доступност информација о радним недељама и радним јединицама у току
недеље преко странице предмета
 Увид јавности у регуларност колоквијума и испита преко камера (аудио и
визуелно покриће)
 Додељивање асистената и сарадника са других предмета да обављају контролу
регуларности испита и колоквијума,
 Одржавање консултација у заједничком професорском кабинету,
57



Одржавање усмених и писмених испита у салама, а не у кабинетима професора,
обавезно присутво асистената на усменом испиту, као и слободно присуство
осталих студената усменим испитима,
Свака измена термина консултација мора бити пријављена продеканима за
наставу на слузбени емаил и објављено на страници предмета,
Свако одстуство професора услед стручног усавршавања или посете научним
скуповима најављује се унапред и одобрава од стране ректора, ово се прецизно
евидентира и изгубљени часови се надокнађују.
Контролни механизми који су примењени везано за регуларност наставе, колоквијума и
испита су следећи:
 Насумично посећивање часова наставе од стране проректора за наставу и
продекана
 Увид у књигу евиденције наставе како би се утврдило да ли се професори
редовно уписују
 Контролни механизми које у моменту уписа примењује службеник у шалтерској
сали на II спрату (запис камере, праћење времена одржавања и завршетка
наставе)
 Проверавање насумичним испитивањем студената када излазе са одређеног
испита да ли испитно градиво је покривено удзбеником и предавањима
професора
 Реаговање на жалбе студената везано за регуларност наставе
 Реаговање на усмене и писмене жалбе и наводе студената везано за
регуларност испита и колоквијума
 Праћење извештаја са седница Студентског парламента и реаговање на наводе
студената достављене у писменој форми Продекану и Проректору за наставу
Предузете мере у решавању проблема у вези са регуларношћу наставе, колоквијума и
испита биле су следеће:
 Санкционисање професора који се нису придржавали навода из силабуса (1
случај)
 Померање времена одржавања колоквијум, јер уџбеник и писани материјали
(поwер поинт) није био обезбеђен на време (1 случај)
 Обављени разговори са професорима који нису адекватно оцењивали
колоквијуме (2 случаја)
 Обављени разговори са професорима и асистентима где су студенти упућивали
жалбе
 Санкционисано и онемогућено неколико случајева одржавања завршног испита
пре термина испита
58
VI. Извештај о реализованим мерама за систематско
праћење квалитета наставе
На Универзитету Сингидунум се спроводе мере систематског праћења квалитета
наставе у складу са важећим правилником о начину и поступку обезбеђивања и
самовредновања квалитета.
Током 2010/11.г. као најважнији видови обезбеђивања информација о квалитету и
редовности одвијања наставног процеса, између осталог, реализовани су следећи:

Анкетирање студената – на крају зимског и летњег семестра организоване су
свеобухвтне анкете о квалитету наставног процеса, и општим условима
студирања, у којима су студенти оценили предаваче по различитим
критеријумима, као што су јасност излагања, припремљеност за наставу,
комуникација са студентима и други. Подаци прикупљени путем анкетирања су
затим детаљно анализирани, а лошије оцењени предавачи позвани на разговор
са деканоми продеканима за наставу факултета. У овим разговорима су им
издавана упозорење, изнети утврђени проблеми, и предложени начини за
њихово превазилажење. Напомињемо да су у школској 2010/11.г. сви упозорени
предавачи уважили критике и сугестије, те поправили квалитет свог рада.
Уколико се након издатог упозорења не би уочили знаци побољшања квалитета
рада, декан би покренуо дисциплински поступак.

Разговори декана и продекана за наставу са студентима – осим анкете,
повод за разговор са предавачем може бити и информација која је добијена од
студента који је изнео примедбу интервјуа у оквиру рада са фокус групом, путем
жалбе студената, за које стоји на располагању просторија кабинета за
продекане свакодневно у оквиру уобичајеног радног времена, путем видео
надзора, увида у наставне и испитне материјале или посећивањем наставе.

Посећивање наставе – у оквир радних обавеза продекана за наставу убраја се
и учестало посећивање наставе у складу са могућностима и другим обавезама,
а обавезно по примљеној жалби студената, или у другој ситуацији у којој је
постоје назнаке о угроженом квалитету наставе на конкретном предмету.
Резултат је записник о посети наставе у оквиру кога се идентификују уочени
проблеми у наставном процесу, и на основу кога се предузимају даљи кораци у
складу са потребом.

Објављивање наставних материјала на страницама предмета – предавачи
на Универзитету Сингидунум су дужни да презентације, примере тестова, и
остале наставне материјале благовремено учине доступним студентима путем
интернет странице. На тај начин је постигнута максимална транспарентност
динамике и квалитета одвијања наставног процеса на Универзитету.

Систем видео надзора – у свим просторијама у оквиру којих се одвија редовни
наставни процес, укључујући и консултације је у употреби непрестални систем
аудио и видео надзора. Сви догађаји се по потреби могу реконструисати, систем
омогућава руководству Универзитета увид у редовност и квалитет извођења
наставног процеса без обавезе физичког присуства на месту одвијања процеса,
и као такав чини значајан мотивациони фактор за предаваче.
59
VII. Извештај о начину упознавања студената са методама
оцењивања
.
Информисање студената о методама оцењивања на конкретним предметима се врши
путем објављивања информација на електронским страницама предмета, уводне
презентације силабуса предмета, као и електронске поште у случају потребе да се
одређени делови методе оцењивања додатно разјасне, и протумаче за потребу
примене у специфичним ситуацијама.
Основни принципи су преузети из Болоњске декларације, Закона о високом
образовању и Општег акта Универзитета под називом - ”Правилник о организацији и
правилима студија”. Систем оцењивања је унифициран на нивоу Универзитета, а
свака активност је дефинисана и стандардизована са аспекта минималних заједничких
формалних услова који морају бити испуњени. На тај начин спроведена
стандардизација олакшава процес упознавања студената са методама оцењивања, а
са друге стране оставља неопходну слободу за изражавање специфичности у оквиру
различитих предмета.
Обавеза професора је да евиденцију са прикупљеним поенима учини доступну на увид
студентима у сваком тренутку електронски, путем интернет странице, или у писаној
форми. На тај начин је обезбеђена неопходна информисаност о напредовању кроз
процес сакупљања поена на активностима у циљу формирања коначне оцене.
Уколико студент сматра да активности нису вредноване у складу са силабусом
предмета, Законом о високом школству и општим актима Универзитета, има
могућност жалбе декану факултета, који је дужан да у законом предвиђеном року од
три дана донесе одлуку о исправности оцене и омогући студенту поновљено полагање
испита.
VIII.
Извештај о доступности информација о студијским
програмима и исходима учења
Информације о студијским програмина на Пословном факултету у Београду
(студијском програму Пословна економија и Маркетинг и трговина) доступне су:
 на wеб сајту Универзитета Сингидунум и wеб сајту Пословног
факултета
 у информаторима који се ажурирају и штампају за сваку школску годину
 могу се свакодневно добити и од срадника у Студентском сервису и
продекана за наставу.
Исходи учења су обавезан саставни део силабуса свих предмета на факултету.
Исходи и силабуси су јавно доступни на сајту факултета, у оквиру страница сваког
предмета.
60
IX.
Извештај о реализацији програма рада за наставно
особље
Научно-истраживачки рад
На Пословном факулету у Београду подстиче се обављање научно-истраживачког рад
у циљу развоја науке и стваралаштва, као и унапређивања делатности и квалитета
наставе и високог образовања. Научно-истраживачки рад у који су укључени
наставници и сарадници Пословног факултета у Београду остварује се првенствено
кроз објављивање радова и учешћа на пројектима, као и стручне активности и сарадњу
са привредом.
У школској 2010/2011. години професори, асистенти и сарадници у настави Пословног
факултета у Београду реализовали су следеће научно-истраживачке активности:
СПИСАК ОБЈАВЉЕНИХ РАДОВА И КОНФЕРЕНЦИЈА
Име и презиме: проф.др Милован Станишић
М-23 –Рад у међународном часопису
Попис радова:
 Dobrijević G., Stanišić M., Mašić B. (2011) Sources of negotiation power: An exploratory
study, the South African Journal of Business Management, Vol 42 No 2 2011
M 53-Rad u vodećem časopisu nacionalnog značaja
Popis radova:
 Stanišić M., Stefanović, D. (2010) Znanjem intenzivne kompanije vs. kapitalno intenzivne
kompanije u novoj ekonomiji, Singidunum Revija, Vol. 7/No. 2
Име и презиме: проф.др Милорад Унковић
М-53 –Рад у научном часопису
Попис радова:
 Унковић М., Кордић Н., (2010) Мотиви за страна директна улагања, Сингидунум ревија,
Вол.7/Но.2
 Унковић М., Кордић Н., (2011) Могућности Србије за привлачење страних директних
инвестиција, Сингидунум ревија, Вол.8/Но.1
М-31- Предавање по позиву са скупа међународног значаја, штампано у целини
Попис радова:
 Унковић М., Кордић Н., (2011) Менаџмент страних директних инвестиција, Научна
konferencija Scientific Conference Синергија-VIII научни скуп
Име и презиме: проф.др Данијел Цвјетићанин
М-45 Поглавље у књизи М42 или рад у тематском зборнику националног значаја
Попис радова:
 Cvjetićanin D. (2011) „New” model of growth. Economic growth and development of Serbia
new model. Belgrade Banking Academy & Institute of Economic Sciences. Belgrade. str. 7081.
61
Име и презиме: проф.др Милан Миљевић
М-53 Рад у научном часопису
- Миљевић, М., Џамић, В., Реконцептуализација пословне етике и потребе за новом
пословном етиком, Сингидунум ревија вол.8, Универзитет Сингидунум, Београд,
2011, стр. 257-263.
М-33 Саопштење са међународног скупа штампано у целини
Попис радова:
 Миљевић, М., Џамић, В., Европске интеграције и државни суверенитет: идеја, теорија и
савремена пракса, Зборник радова - VIII научни скуп Синергија 2011, Универзитет
Синергија, Бијељина, 2011, стр. 146-155;
 Миљевић М., Џамић, В., Глобализација и промене друштва, Конгрес Удружења
социолога Републике Српске, 2010.
 Миљевић М., Миздраковић В., Чавић Б., Џамић В., (2011) Аспекти управљања
удружењима грађана, Предузетник, Економски факултет у Подгорици, Црна Гора стр.
50-55
Име и презиме: проф.др Мирјана Шекарић
М-63 Саопштење са скупа националног значаја штампано у целини
Попис радова:
 Шекарић М. (2011) Ризик непоуздане интерне и екстерне базе података у осигурању,
Синергија. Бијељина
 Шекарић М. (2011) Лидерство у функцији планирања и контроле спровођења
стратегиских промена, СМ 2011. Суботица
 Шекарић М. (2010) Улога И значај статистике И информатике у делатности осигурања,
Синергија 2010.,Бијељина
Име и презиме: проф др Зоран Петровић
М-33 Саопштење са међународног скупа штампано у целини
Попис радова:
 Вићентијевић К., Петровић З. (2011). Проблеми финансијског извештавања са
становишта избора рачуноводствених политика.Рачуноводство и менаџмент – РИМ12 медјународна знанствена и стручна конференција. Зборник радова.Свезак ИИ –
стр. 31-41. Загреб-Сплит.
 Петровић З., Вићентијевић К. (2011) Тако је настајало и развијало се
рачуноводство.Рачуноводство и менаџмент – РИМ- 12 медјународна знанствена и
стручна конференција. Зборник радова Свезак ИИ. стр. 95-106. Загреб-Сплит.
М-34 Саопштење са међународног скупа штампано у изводу
 Петровић З. (2011) Интерна ревизија финансијских ризика у складу са МСФИ 7финансијски инструменти: објављивање.Прва медјународна конференција интерне
ревизије Црне горе. Подгорица.
Име и презиме: проф.др Мирољуб Хаџић
М-34 Саопштење са међународног скупа штампано у изводу
Попис радова:
 Hadžić M., Pavlović P. (2010). From general support to more sophisticated kind of SME
support. International Conference „Entrepreneurship as an Engine for Post-Crisis
Development – Challenges and Opprotunities”, Borovec, Bulgaria, September 2010.
62
М-42 Монографија националног значаја
Попис радова:
 Хаџић Мирољуб – Преиспитивање неолибералног концепта развоја – случај Србије
„Значај новијих европских докумената за обнављање стратешког мишљења и
управљуања у Србији, Филиповић Милорад, Вујошевић Миодраг (ред.), Институт за
архитектуру и урбанизам РС, Универзитет у Београду, Економски факултет, Београд,
2010, с 165-181, ISBN: 978-86-403-1099-4.
М-33 Саопштење са међународно скупа штампано у целини
Попис радова:

Hadžić M., Pavlović P. (2011) National policy on entrepreneurship and innovation – Serbian
case, Proceedings of the 4th International Conference for Entrepreneurship, Innovation and
Regional Development, ICEIRD 2011, Macedonia, Ohrid, May 2011, p.56 of Book of
abstratct,(full paper available on CD), Palenkovik Radmila, Jovanovski Bojan, Velkovski
Trajce (eds.), ISBN 978-608-65144-1-9,
 Hadžić M., Pavlović P. (2011) Improvement in Competitiveness of Serbian Small and
medium enterprises, 9th International Conference on Management, Enterprise and
Benchmarking, MEB 2011, Obuda University, Budapest, Hungary, June 2011, p. 73-91,
ISBN 978-6155018-12-1, http://kgk.uni-obuda.hu/meb,
М-23 Рад у међународном часопису
Попис радова:
 Hadžić M., Pavlović P. (2011) How to overcome (SME) Crisis: Serbian Case, Acta
Polytechnica Hungarica, Vol 8, Issue No1, 2011, Special Issue on Management, Enterprise
and Benchmarking, Kadosca Gyorgy (guest ed.), p. 61-81, ISSN 1785-8860
Име и презиме: проф.др Гордана Гасми
М 51-Рад у водећем часопису националног значаја
Попис радова:
 Гасми Г., Костић М., (2011) Заштита основних људских права кроз принципе
Лисабонског уговора о ЕУ, Право и привреда, Београд, мај 2011.
М-33 Саопштење са међународног скупа штампано у целини
Попис радова:
 Гасми Г., Костић М., (2011) ЕМАС анд Сербиа, Зборник са науцног скупа
Универзитета Синергија, април 2011.
 „Anti-Corruption Policy in Serbia“, Prof.dr Gordana Gasmi, (English), Anul XVII (40), SIBIU
(ROMÂNIA), on-line edition, I NSTI TU TU L DE Ş TI I NŢE ADM I NI S TRA TI VE „ Pau l
Neg ul e sc u”& UNI VERSI TA TEA ROMÂN O- G ERMA NĂ DI N S I BI U, Rom ani a,
„Caietele stiintifice“, publishing house Universul Juridic, 27–28 MAI 2011
М-34 Саопштење са међународног скупа штампано у изводу
Попис радова:
 „EU Legal Standards on fundamental rights – importance for Serbia“, (English) Prof.dr
Gordana Gasmi i Doc. Dr Marija Kostic, Harmonizacija zakonodavstva R. Srbije sa pravom
EU, Apstrakti, maj 2011.,(Zbornik Hans Seidel Stiftung i Instituta za međunarodnu politiku i
privredu u stampi)
М-10 – Монографска студија / поглавље у књизи М 12 или рад у тематском зборнику
медјународног знацаја
Попис радова:
 „Национална стратегија за побољсање полозаја зена и унапредјивање родне
равноправности и Акциони план за спроводјење Националне стратегије 2010 – 2015.“,
УНДП Пројекат „СЗРН“ подрзан од стране Владе Норвеске и Министарство рада и
социјалне политике Србије, Београд, мај2011., ко-ауторство (Проф. Натаса Госпиц,
63
Проф. Јелена Филиповиц, Проф. Гордана Гасми, др Гордана Милосављевиц, Јагода
Радовановиц, Тамара Петровиц).
Име и презиме: доц др Немања Станишић
М-33 Саопштење са међународног скупа штампано у целини
Попис радова:
 Jovanović V., Stanišić S., Stanišić N., (2011) Management processes improvement in higher
education institutions through implementation of new technologies, STHESCA Conference,
5-7. July, 2011. Krakow
Име и презиме: доц. др Марија Костић
М52- Рад у часопису националног значаја
Попис радова:
 Костић, М., Гасми, Г. (2010) Лисабонски уговор о ЕУ и корпоративна друштвена
еколошка одговорност, Зборнику радова са XIX Саветовања правника у привреди
Србије у Врњачкој бањи – Привреда и правна одговорност, часопис Правоипривреда,
бр. 7-9, Београд, стр. 350-360, ISSN 0032-9002, ISSN 0354-3501
 Костиц, М., Гасми, Г. (2011) Заштита основних људских права кроз принципе
Лисабонског уговора о ЕУ, у Зборнику радова са XX Саветовања правника
упривреди Србије у Врњачкој бањи – Привреда и владавина права, часопис Право и
привреда
М44- Рад у истакнутом тематском зборнику водећег националног значаја
Попис радова:
 Костиц, М., Кнежевић, Г. (2011) Корпоративна друштвена одговорност и конкурентност
привредних друштава у Србији, Зборник радова Унапређење конкурентнисти јавног и
приватног сектора умрежавањем компетенција у процесу европских интеграција
Србије
М33- Саопштење са међународног скупа штампано у целини
Попис радова:
 Костић, М. (2010) Значај и правни оквир означавања еколошких производа у Европској
унији, Зборник радова VI научног скупа, Синергија 2010, Бијељина
 Костић, М., Гасми, Г. (2010) Lisbon treaty and Freedom of Movement of People – Ne w EU
Standards for Harmonization anin Migration Policy, у Харминизација законодавства
Републике Србије са правом Европске уније, Институт за међународну политику и
привреду, Београд, стр. 423, ИСБН 978-86-7067-148-5
 Костић, М., Гасми, Г. (2011) EMAS and Serbia, Зборник радова VII научног скупа,
Синергија 2011, Бијељина
 Костић, М., Гасми, Г. (2011) EU Legal Standards on Fundamental Rights- Importance for
Serbia, у Харминизација законодавства Републике Србије са правом Европске уније,
Међународна научна конференција 5.-6. маја 2011. године, Институт за међународну
политику и привреду, Београд
Име и презиме: доц др Горанка Кнежевић
М 23 Рад у часопису међународног значаја
Попис радова:
 Кнезевиц, Горанка. 2010. „Еxплораторy ресеарцх оф ацтивитy басед цостинг
метход имплементатион ин Сербиа”, Економска истраживања, Пула, Економски
факултет, (Но.3, септ 2010), Тхомсон Реуетерс Социал СЦИ листа, број 1331-677x.
(коаутор: В. Миздраковић)
64
М 53 Рад у научном часопису
- Кнежевић,др Горанка.2010. „Ризик ликвидности и његово приказивање у финансијским
извештајима“, Сингидунум ревија, Вол.7, Но.1,стр. 49-57. (коаутор В. Миздраковић)
М-33 Саопштење са међународног скупа штампано у целини
Попис радова:
 Кнежевић, др Горанка. 2010. Analysis of disclosures of accounting policies in financial
statements Case of Belex 15 companies, Економске теме Ниш, 2010, „The challenges of
st
Economic science and practice in the 21 Century” str. 485-499 (коаутор В. Миздраковић)
М-63 Саопштење са скупа националног значаја штампано у целини
Попис радова:
 Кнежевић, др Горанка. 2010. „Рачуноводствени третман ризика у извештавању о
финансијским инструментима“, Универзитет Синергија, Шеста научна конференција,,
СИнергиа 2010, Бијељина, стр. 38-46. (коаутор В. Миздраковић)
 Кнежевић, др Горанка.2010. ”Пословно финансијски индикатори у функцији процене
рејтинга компанија”, 41. Симпозијум СРРС под називом „Могућности И ограничења
развоја рачуноводствене професије у Србији”, стр.392-413
Име и презиме: доц др Косана Вићентијевић
М-33 Саопштење са међународног скупа штампано у целини
Попис радова:
 Вићентијевић К., Петровић З. (2011). Проблеми финансијског извештавања са
становишта избора рачуноводствених политика.Рачуноводство и менаџмент – РИМ12 медјународна знанствена и стручна конференција. Зборник радова.Свезак II – стр.
31-41. Загреб-Сплит.
 Петровић З., Вићентијевић К. (2011) Тако је настајало и развијало се
рачуноводство.Рачуноводство и менаџмент – РИМ- 12 медјународна знанствена и
стручна конференција. Зборник радова Свезак II. стр. 95-106. Загреб-Сплит.
М-34 Саопштење са међународног скупа штампано у изводу
 Вићентијевић К. (2011) Утицај изабраних рачуноводствених политика на реалност
финансијског извјештавања - улога интерног ревизора у избору, примјени и промјени
рачуноводствених политика. Прва медјународна конференција интерне ревизије Црне
горе. Подгорица.
Ime i prezime: doc dr Lepa Babić
M-24 Rad u međunarodnom časopisu
Popis radova:
 Кордић, Б. Бабић, Л. (2010). Betting behaviour of young people in Belgrade, Енграми 32(12), Институт за психијатрију КЦС, Београд, стр. x. YUISSN 0351-2665, UDK:
613.96:794.91.
 Кордић, Б. Бабић, Л. (2010). Тетоважа и пирсинг међу средњошколцима у Београду,
Енграми 32(3), Институт за психијатрију КЦС, Београд, стр. 27. YUISSN 0351-2665,
UDK: 613.956:616.5-003.6(497.11).
 Бабић. Л. Кордић, Б. (2010). Домаће серије и националнао сећања омладине београда,
Социолошки преглед 44(3), Социолошко друштво Србије, Београд 2010, стр. 439-451,
ISBN 0085-6320, UDK: 159.072.42.
М 45 Рад у тематском зборнику националног значаја
 Ђорђевић Бољановић, Ј. Бабић, Л. (2011). Савремени приступ знању као ресурсу у
јавној управи. Зборник радова Политичка воља и административни капацитет као
предуслов реформи, ФЕФА
65
М 53 Рад у часопису националног значаја
 Бабић, Л. (2010). Теоријски модели односа између едукације и исхода на
организационом нивоу. Ревија Сингидунум, Универзитет Сингидунум, Београд, стр.
131-137, CIP 33; 005, ISBN 1820-0702, UDK 005.96.
 Бабић. Л. Кордић, Б. (2010). Experience of competency and confidence at work. Ревија
Сингидунум, Универзитет Сингидунум, Београд, стр. 285-293, CIP 33; 005, ISBN 18208819, COBISS.SR-ID 149971468; UDK 005.95/.96; 331.101.32.
M 63 Саопштење са скупа националног значаја штампано у целини
 Бабић. Л. Кордић, Б. (2011). Национална култура и каријерни развој, Зборник радова:
VIII Научни скуп са међународним учешћем Синергија 2011, 25.03.2011. године,
Бијељина, стр. 250-265, CIP 007: 005: 004(082), ISBN 978-99955-26-21-4, COBISS.BH-ID
1913112.
M 64 Саопштење са скупа националног значаја штампано у изводу
 Кордић, Б. Бабић, Л. (2010). Тетоважа и пирсинг код београдских средњошколаца,
Књига резимеа,, стр. 35, VI конференција Дани примењене психологије, Ниш, одржан
24-25. септембар 2010. ISBN 978-86-7379-199-9, COBISS.SR-ID 178285580.
 Бабић. Л. Кордић, Б. (2010). Домаће серије и национални идентитет младих, Књига
резимеа,, стр. 34, VI конференција Дани примењене психологије, Ниш, одржан 24-25.
септембар 2010. ISBN 978-86-7379-199-9, COBISS.SR-ID178285580.
 Кордић, Б. Бабић, Л. (2011). Фацебоок и дружење код средњошколаца у Београду,
Књига резимеа, стр. 156. XVII научни скуп Емпиријска истраживања у психологији.
Београд, одржан 11-12. фебруар 2011. ISBN 978-86-86563-30-9, COBISS.SR-ID
181594892.
 Бабић. Л. Кордић, Б. (2011). Домаће серије и национална осећања омладине Београда,
Књига резимеа, стр. 155. XVII научни скуп Емпиријска истраживања у психологији.
Београд, одржан 11-12. фебруар 2011. ISBN 978-86-86563-30-9, COBISS.SR-ID
181594892.
 Кордић, Б. Бабић, Л. (2011). Утицај београдске урбане средине на ставове
средњошколаца према тетоважи и пирсингу. Књига резимеа, стр. 154. XVII научни скуп
Емпиријска истраживања у психологији. Београд, одржан 11-12. фебруар 2011. ISBN
978-86-86563-30-9, COBISS.SR-ID181594892.
 Кордић, Б. Бабић, Л. (2011). Фацебоок као облик дружења младих, Наш идентитети
друштвене промене, Књига резимеа, стр. 96. 58. научно – стручни скуп психолога
Србије – Сабор, Сокобања, одржан 01-04. јуни 2011. ISBN 978-86-83797-85-1,
COBISS.SR-ID183870988
Име и презиме: доц др Гордана Добријевић
М-23 Рад у међународном часопису
Попис радова:
 G. Dobrijevic, M.Stanisic and B. Masic (2011) Sources of negotiation power: An exploratory
study, the South African Journal of Business Management Vol 42 No 2 2011
M 53 Научни часопис:
 „Negotiation and Power“(2010) Сингидунум ревија, Vol 7 No 2
М42 Монографија националног значаја
 „Пословно комуницирање и преговарање“ (2011) Универзитет Сингидунум, Београд
(аутор)
М-33 Саопштење са међународног скупа штампано у целини
 „Преговарачки субпроцеси“(2011) ВИИИ Научни скуп са међународним учешћем,
зборник радова, Универзитет Синергија, Бијељина, 2011. године
66
Име и презиме: доц др Гордана Добријевић
М-23 Рад у међународном часопису
Попис радова:
 G. Dobrijevic, M.Stanisic and B. Masic (2011) Sources of negotiation power: An exploratory
study, the South African Journal of Business Management Vol 42 No 2 2011
M 53 Научни часопис:
 „Negotiation and Power“(2010) Singidunum revija, Vol 7 No 2
М42 Монографија националног значаја
 „Пословно комуницирање и преговарање“ (2011) Универзитет Сингидунум, Београд
(аутор)
М-33 Саопштење са међународног скупа штампано у целини
 „Преговарачки субпроцеси“(2011) ВИИИ Научни скуп са међународним учешћем,
зборник радова, Универзитет Синергија, Бијељина, 2011. године
Име и презиме: доц др Војислав Марјановић
М-23 Рад у међународном часопису
Попис радова:
 „US American versus German Activity-Based Costing. Effects on business decisions
management in the automotive industry”. Економска истраживања. 2011, Вол 24(2).
Економски факултет Пула, 13 страна. UDK 657.47:629.331>(73:430)
Име и презиме: доц др Лидија Барјактаровић
М -24 Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлуком
Попис радова:
 Оптимизам вс песимизам конкурентности банкарског сектора Србије, Индустрија 2/2011
(Л.Барјактаровић, Д.Јечменица)
 Анализа утицаја задужености на профитабилност успешних домаћих компанија у
условима економске кризе, Индустрија 2/2011 (Ж.Рачић, Л.Барјактаровић, А.Зеремски)
М 53 Рад у научном часопису
- Приближавање банкарског сектора Србије регулативе ЕУ, Сингидунум ревија 2010
Вол.6/Но2
- Ризик земље: нови аспекти под утицајем светске економске кризе, Сингидунум ревија
2010 Вол.6/Но2 (З.Јеленковић, Л.Барјактаровић)
- Повећање квалитета продуктивности запослених кроз тренинг, Тотал Qуалитy
Манагемент анд Еxцелленце No.3 Vо 38 2010 (Д.Јечеменица, Л.Барјактаровић)
- Управљање ризиком у српским осигуравајућим компанијама, Сингидунум ревија 2010
Vоl 7/Nо2
- Могућност увођења секјуритизације на финансијском тржишту, Сингидунум ревија
Vоl8/Nо1 2011 (Ж.Рачић/Л.Барјактаровић)
- Оптимизација портофлија хартија од вредности на Београдској берзи по основу теорије
Хенрија Марковица, Сингидунум ревија Vоl 8/Nо 1 2011 (Т.Симовић/Л.Барјактаровић)
М-31 Предавање по позиву са међународног скупа штамапано у целини
Попис радова:
 Collection management as curtail part of credit risk management during the crisis, Book of
Proceedings 8the AFE 2011 Samos (Л.Барјактаровић, С.Поповчић-Аврић, М.Ђенић)
М-32 Предавање по позиву са међународног скупа штамано у изводу
67
Попис радова:
 The role of team work in the new business conditions, Зборник апстраката И међународне
научне конференције „Шта после кризе – трагање за новим перспективама”, Београд,
2011 (Д.Јечменица, Л.Барјактаровић)
М-33 Саопштење са међународног скупа штампано у целини
Попис радова:
 Модели пројектног финансирања, Зборник радова Синергија 2010, VI научни скуп
(Л.Барјактаровић, Д.Јечменица)
 Cash management у Србији, Зборник радова Сингергија 2010, VI научни скуп
 Possibilites of financial support to SME hotel companies in Serbia, UTMS Journal of
Economics Vol 1, No1, Јуне 2010 (Д.Барјактаровић, Л.Барјактаровић)
 Трансформација хотелско-угоститељске привреде Србије испод очекивања, Зборник
радова Сингергија 2011, VII научни скуп (Д.Барјактаровић, Л.Барјактаровић)
 Development of employees in modern companies, Proceedings of 3rd International
Conference on Entrepreneurs, Innovation and Regional Development –ICERID 2010
(Д.Јечменица, Л.Барјактаровић)
 Learning organization, Proceedings of the International Scientific Conference Economic
st
Prospects in the Second Decade of the 21 Century – How to Get Out of the Crisis – BBA,
Ekonomski institute and Cyestochowa University of Technology, 2010 (Д.Јечменица,
Л.Барјактаровић)
 Improvement of competitiveness of banking division in Serbia, Book of proceedings, The
st
challenges of economic science nad practice in the 21 century, Ек.Факултет Ниш, 2010.
(Л.Барјактаровић, Д.Јечменица)
 Ризици пословања у наменској индустрији, Зборник радова 14 DQМ (Б.Иванова,
Л.Барјактаровић, Н.Цонић, М.Андрејић)
М-34 Саопштење са међународног скупа штампано у изводу
Попис радова:
 Стратегијско управљање људским ресурсима, Зборник апстракатаСМ 2010 XВ
интернационални научни скуп, Палић (Д.Јечменица, Л.Барјактаровић)
 Истраживање и мерење у контексту управљања едукацијом у организацији, Зборник
апстраката СМ 2010 интернационални научни скуп, Палић (Л.Бабић, Б.Кордић,
Л.Барјактаровић)
 Изазови управљања људским ресурсима у сфери најновијих тржишних промена,
Зборник апстраката XИИ интернационални симпозијум „Менаџмент знања И
организационе науке” 2010 (Д.Јечменица, Л.Барјактаровић)
 Мерење перформанси И менаџмент у информатичкој привреди, Зборник апстраката
XВИ Интернационални научни скуп СМ 2011 (Д.Јечменица/Л.Барјактаровић)
М-45 Рад у тематском зборнику националног значаја
Попис радова:
 Конкурентност банкарског сектора Србије, Зборник радова „Куда иде конкурентност
Србије?”, ФЕФА, 2010.
 Утицај конкурентности на развој банкарског сектора Србије, Зборник радова „Како
повећати конкурентност привреде и извоза Србије?, Научно друштво економиста
Србије са Академијом економских наука и Економским факултетом у Београду, 2010.
(Л.Барјактаровић, Д.Јечменица)
М-63 Саопштење са скупа националног значаја штампано у целини
Попис радова:
 Неопходност развоја запослених у новим тржишним условима пословања, Зборник
радова SYM-OP-IS 2010 (Д.Јечменица, Л.Барјактаровић)
 Могућност примене шест сигма у банкарству, Зборник радова 1, Друштвени изазови
европских интеграција: Србија и упоредна искуства, 2010 (Л.Барјактаровић,
Д.Јечменица)
 Могући правци унапређења конкурентности банкарског сектора Србије, XVI Научни скуп
Регионални развој и демографски токови земаља југоисточне Европе, Економски
факултет Ниш, 2011 (Л.Барјактаровић, Д.Јечменица)
68
Учешће у пројекту Министарства науке и технолошког развоја бр. 47028
Попис радова:
 Унапређење конкурентности Србије у процесу приступања Европској унији, у
временском трајању од 2011. до 2015.године
М30 М60 –Зборници научних скупова
Попис радова:
 Ризик непоуздане интерне и екстерне базе података у осигурању, Синергија 2011.
Бјељина
 Лидерство у функцији планирања и контроле спровођења стратегиских промена, СМ
2011., Суботица
Име и презиме: мр Вуле Миздраковић
М-23 Рад у часопису међународног значаја
Попис радова:
 Кнежевић Г., Миздраковић В. (2010). Еxплораторy ресеарцх оф ацтивитy басед цостинг
метход имплементатион ин Сербиа, Економска истраживања, Пула, Економски
факултет, No.3, Thomson Reueters Social SCI листа, број 1331-677x
М-53 Рад у научном часопису
- Кнежевић Г., Миздраковић В. (2010).Ризик ликвидности и његово приказивање у
финансијским извештајима, Сингидунум ревија, Vol.7, No.1,стр. 49-57.
М-33 Саопштење са међународног скупа штампано у целини
Попис радова:
 Кнежевић Г., Миздраковић В. (2010). Analysis of disclosures of accounting policies in
financial statements Case of Belex 15 companies, Економске теме Ниш, „The challenges
st
of Economic science and practice in the 21 Century” стр. 485-499
 Миљевић М., Миздраковић В., Чавић Б., Џамић В., (2011). Аспекти управљања
удружењима грађана, Предузетник, Економски факултет у Подгорици, Црна Гора стр.
50-55
Име и презиме: мр Нада Арежина
М-33 Саопштење са међународног скупа штампано у целини
Попис радова:
 Алчаковић С., Арежина Н., (2011) „Неуромаркетинг: нов начин разумевања потрошача”,
VIII Научни скуп Синергија, Бијељина.
Име и презиме: мр Славко Алчаковић
М 53-Рад у водећем часопису националног значаја
Попис радова:
 Миљковић, М., Алчаковић С., (2010)“ Неуромаркетинг: Marketing Research Future”,
Сингидунум ревија Vol.7/No.2.
М-33 Саопштење са међународног скупа штампано у целини
Попис радова:
 Алчаковић С., Арежина Н., (2011) „Неуромаркетинг: нов начин разумевања потрошача”,
VIII Научни скуп Синергија.
Име и презиме: мр Марија Најдић
69
М-23 Рад у међународном часопису
Попис радова:
 2011. „Using Multiple Senses in Service Experience Creating Consumer Loyalty in Tourism”,
International Journal of Management Cases, Vol. 13, No 3, Access Press UK, 1 Hillside
Gardens, Darwen, Lancashire, BB3 2NJ UK,ISSN 1741-6264,p. 18-23,(www.ijmc.org)
М-33 Саопштење са међународног скупа штампано у целини
Попис радова:
 2011. „Emotional Branding in Tourism”, co-author, 7th Global Brand Conference of
the AM's Brand, Corporate Identity and Reputation SIG, Kogan Page, Oxford, UK,
ISSN 0-9549730-6-2, п. 4-7.
Име и презиме: мр Далибор Радовановић
М-33 Саопштење са међународног скупа штампано у целини
Попис радова:
 Радовановић Д., Радојевић Т., Адамовић С., Шарац М., „One concept for IT
audit“UNITECH 2010 - International Scientific Conference,19 – 20 Новембер 2010,
Габрово, Bulgaria, ISBN 1313-230X, Vol. И, п.477-482
 Радојевић Т., Радовановић Д., „Managing risks of electronic banking“UNITECH 2010 International Scientific Conferencе, 19 – 20 Новембер 2010, Габрово, Bulgaria, ISBN 1313230X, Vol. III, п.107-113
 Адамовић С., Шарац М., Радовановић Д., Радојевић Т., „Secret key extraction over
unauthenticated public channels“UNITECH 2010 - International Scientific Conference, 19 –
20 Новембер 2010, Габрово, Bulgaria, ISBN 1313-230X, Vol. I, p.472-476
 Михаиловић В., Шарац М., Адамовић С., Радовановић Д.,“Видео конференцијски
системи и њихова примена у образовном систему“, Синергија 2010, 19 март 2010,
Бијељина, Босна, ISBN 978-99955-26-21-4, п. 122-128
 Шарац М., Адамовић С., Радовановић Д., „Анализа сигурности бежичних мрежа ИЕЕЕ
802.11. на територији града Београда“, Инфотех 2011, Март 16-18, Јахорина, Босна,
ISBN-99938-624-2-8, Vol. 10, Ref. B-III-1, p. 191-194
 Радовановић Д., Лучић Д., Радојевић Т., Шарац М.,“Information technology governance –
COBIT model “ – IEEE Conference, MIPRO 2011 - DE, May 23-27, 2010, Opatija, Croatia,
ISSN 1847-3938, p. 80-83
 Радовановић Д., Шарац М., Адамовић С., Лучић Д., „Necessity of IT Service Management
and IT Governance“ – IEEE Conference, MIPRO 2011- DE, May 23-27, 2011, Opatija,
Croatia, ISSN 1847-3938, p. 84-87
М 53 Рад у часопису националног значаја
Попис радова:
 Радовановић Д., Шарац М., Адамовић С., „Решавање проблема уског грла виртуелних
сервера, виртуелним и SCSI уређајима за складиштење података“, Сингидунум ревија,
Vol. 6, No. 2, Beograd, 2010, ISSN 1820-8819, 193-198.
Име и презиме: мр Бојана Чавић
М 53 Рад у научном часопису
 Чавић Б, Електронска средства комуникације у функцији унапређења пословне
комуникације, Сингидунум Ревија, Вол7, Но2, 2010.
70
М-33 Саопштење са међународног скупа штампано у целини
 Чавић Б, Гавриловић Ј, Савовић Г, Компаративна анализа медијума за пренос
информација и знања у региону Србије, Инфотех Јахорина, Вол. 10, 2011.
 Чавић Б, Вуксановић Б, Кргушић П, Вуксановић Р, Имплементација интерактивних
маркетинг комуникација путем мобилне телефоније, Инфотех Јахорина, Вол. 10,
2011.
 Кргушић П, Брајовић З, Булатовић В, Вуксановић Б, Чавић Б, Тестирање перформанси
SIPXECS-а употребом SIPP генератора позива, Инфотех Јахорина, Вол. 10, 2011.
 Чавић Б, Лазовић Т, Лобирање као предуслов реализације успешних односа с
Име и презиме: мр Нинела Кордић
М-53 –Рад у научном часопису
Попис радова:
 Унковић М., Кордић Н., (2010) Мотиви за страна директна улагања, Сингидунум ревија,
Vol.7/Nо.2
 Унковић М., Кордић Н., (2011) Могућности Србије за привлачење страних директних
инвестиција, Сингидунум ревија, Vol.8/No.1
М-31- Предавање по позиву са скупа међународног значаја, штампано у целини,
(потребно позивно писмо)
Попис радова:
 Унковић М., Кордић Н., (2011) Менаџмент страних директних инвестиција, Научна
конференција Scientific Conference Sinergija-VIII научни скуп
Име и презиме: мр Марина Живић
М 53 Рад у научном часопису
 Живић М. (2011) Информатичка знања и вештине као ресурс економског раста и
конкурентности Европске уније, Сингидунум Ревија, Vоl 8, 2011
Име и презиме: Владимир Џамић, мастер
М 53 Рад у научном часопису
- Миљевић, М., Џамић, В., Реконцептуализација пословне етике и потребе за новом
пословном етиком, Сингидунум ревија Vol.8, Универзитет Сингидунум, Београд,
2011, стр. 257-263.
М-33 Саопштење са међународног скупа штампано у целини
Попис радова:
 Миљевић, М., Џамић, В., Европске интеграције и државни суверенитет: идеја, теорија и
савремена пракса, Зборник радова - VIII научни скуп Синергија 2011, Универзитет
Синергија, Бијељина, 2011, стр. 146-155;
 Миљевић М., Џамић, В., Глобализација и промене друштва, Конгрес Удружења
социолога Републике Српске, 2010.
 Миљевић М., Миздраковић В., Чавић Б., Џамић В., (2011) Аспекти управљања
удружењима грађана, Предузетник, Економски факултет у Подгорици, Црна Гора стр.
50-55
Име и презиме: Ненад Станић, мастер
М-23 Рад у међународном часопису
Попис радова:
71
 Марјановиц, В., Гавриловиц, Ј., Станиц, Н. „ US American versus German Activity-Based
Costing. Effects on business decisions management in the automotive industry „, Economic
Research, Vol.24 No.2 June 2011.
М 53 Рад у водећем часопису националног значаја
Попис радова:
 Веиновић М., Јевремовић А., Франц И., Станић Н., „Изоловање фазе инцидента
проактивне дигиталне форензике коришћењем адаптивног виртуелног окружења“,
Сингидунум ревија, Vol 7 No 2, Београд, 2010., пп.121-130;
 Веиновић М., Франц И., Јевремовић А., Станић Н., „Значај виртуелних машина у
дигиталној форензичкој истрази“, Сингидунум ревија, Vol 7 No 2, Београд, 2010., пп.131140
М-33 Саопштење са међународног скупа штампано у целини
Попис радова:
 Станић, Н., Гавриловић, Ј. „ Компаративна анализа система за учење на даљину”, VIII
Научни скуп Синергија, Март 2011.
Име и презиме: Данка Стефановић, мастер
М 53 Рад у водећем часопису националног значаја
Попис радова:
 Станишић, М., Стефановић, Д. (2010) Знањем интензивне компаније вс. капитално
интензивне компаније у новој економији, Сингидунум Ревија, Вол. 7/Но. 2
М-33 Саопштење са међународног скупа штампано у целини
 Марјановић, В., Стефановић, Д. (2010) Spread and implementation of marginal plan costing
system in serbian companies, međunarodna konferencija The Challenges of Economic
Science and Practice in the 21st Центурy, Ниш
Име и презиме: Јелена Гавриловић
М-23 Рад у међународном часопису
Попис радова:
 Марјановић, В., Гавриловић, Ј., Станић, Н. „ US American versus German Activity-Based
Costing. Effects on business decisions management in the automotive industry „, Economic
Research, Vol.24 No.2 June 2011.
М 53 Рад у водећем часопису националног значаја
Попис радова:
 Живић, М., Гавриловић, Ј., Његуш, А. „ Информатичка знања и вештине као ресурс
економског раста и конкуретности Европске уније”, Сингидунум ревија Vol.8/No.1.
М-33 Саопштење са међународног скупа штампано у целини
Попис радова:
 Ковачевић, И., Гавриловић, Ј. „Инкорпорирање образовних софтвера за динамичку
математику у систем за учење на даљину” ИНФОТЕХ-ЈАХОРИНА Vol. 10, Ref. E-V-7, p.
780-783, March 2011
 Чавић, Б., Гавриловић, Ј., Савовић, Г. „Анализа медијума за пренос информација и
знања у региону Србије”, ИНФОТЕХ-ЈАХОРИНА Vol. 10, Ref. E-V-1, p. 751-755, March
2011.
 Станић, Н., Гавриловић, Ј. „ Компаративна анализа система за учење на даљину”, VIII
Научни скуп Синергија, Март 2011.
72
Учешће наставног особља на округлим столовима, конференцијама и слично
На Универзитету Сингидунум, односно Пословном факултету у Београду у
протеклој школској 2010/11.г. организована је Недеља квалитета као и неколико
округлих столова и конференција.
У оквиру традиционалне Недеље квалитета на Пословном факултету у среду, 10.
новембра 2010. године, са почетком у 10,00 часова, у сали А-12, одржан је округли сто
у оквиру ког су студенти Пословног факултета извршили следеће презентације:





Област Јавне финансије Теа Хашимбеговић, смер ФИБ, тема: „Кредити и
јавне финансије кроз историју“
Област Финансије, Милица Радовић, смер: Маркетинг и трговина, тема:
„Пример израде кредитне апликације“
Област Финансије, Катарина Коларевић, смер: Маркетинг и трговина, тема:
„Управљање ризиком у области трговине козметичким препаратима,
Мац козметика”
Обаст
Осигурање,
Душан
Ђорић,
тема:
„Пропорционално
и
непропорционално осигурање“
Милена Марић, смер: Маркетинг и трговина, тема: „Организација специјалних
догађаја - Конференција за медије“.
У оквиру Недеље квалитета организована су и два округла стола са еминентним
гостима из привреде, на тему „УСКЛАЂИВАЊЕ НАСТАВНИХ ПРОГРАМА НА ДПЕ
И МТ СА ЗАХТЕВИМА ПРИВРЕДЕ”.
Том приликом су професори и студенти Пословног факултета дискутовали са
еминентним гостима из привреде по питањима актуелности, евентуалног
осавремењавања наставних планова и способности студената да одговоре на захтеве
савремених привредних токова.
Гости су били:
- Бојан Баша, генерални директор С леасинга доо Београд, такође је и председник
Асоцијације лизинг компанија Србије
- Дејан Јечменица, директор HR Wiener staedtische Београд
- Бата Давидовиц, директор HR Erste banka а.д Нови Сад
- Горан Шевић, дирецтор комуникација Hypo Alpe Adria Банка
- Мр Вукан Вујачић, дирецтор фирме Protim д.о.о. Београд
- Драган Радоњић, заменик директора ИКОМ Суботица
- Душан Бођевац, Агенција за консалтинг А-2
- Ђорђе Вучинић, Председник УО Securitas
- Вученић Богдан, Merck
- Будимир Мрдовић, ланац малопродаје Футура
Сви гости и учесници из привреде заузели су афирмативан став по питању сарадње
Универзитета Сингидунум и њихових комапнија, односно изнели су много похвала на
рачун оба студијска програма Пословног факултета у Београду и изнели низ
интересантних предлога који се тичу континуитета будуће сарадње. Посебно значајним
цене склад теоријских и практичних знања и вештина којима студент Пословног
факултета овладавају током студија а затим их без проблема примењују у пракси,
што је елементаран предуслов за брзо и ефикасно уклапање у процесе рада њихових
компанија.
Ове школске године је такође по први пут организована и конференција „Како
унапредити управљање у средњошколским образовним институцијама?“
73
Конференција је одржана у петак, 12. новембра 2010.г, са учешћем представника 50
средњих школа из Београда и Србије. Међу предавачима су били и Богољуб
Лазаревић, помоћник Министра просвете за средње образовање и васпитање, Гордана
Чапрић, заменик директора Завода за вредновање квалитета образовања и
васпитања, Др Станковић Жељко, Завод за унапређење образовања и васпитања
Србије, Мр Милољуб Албијанић, директор Завода за уџбенике и наставна средства у
Београду, као и професори Универзитета Сингидунум .
Према оцени учесника, директора средњих школа и њихових сарадника, Конференција
на тему „Како унапредити управљање у средњошколским образовним
институцијама?“ је била изузетно успешна. Покренут је низ иницијатива на потреби
измена законског оквира о средњим школама, поготову у делу руковођења и
управљања. На Конференцији се дискутовало о модернизацији система средњег
стручног образовања у Србији, оквиру квалитета за вредновање рада запослених у
школама, систему квалитета, информационим технологијама у функцији унапређења
управљања у средњим школама, утицају конкуренције издавача на квалитет уџбеника,
главним компонентама стратегијског менаџмента и менаџмента знања у унапређењу
управљања у средњим школама, савременим наставним средствима и развоју личних
способности у средњим школама.
Закључак Конференције је да постоји потреба за једним оваквим научним скупом и да
Конференција на ову тему треба да се одржава сваке године и постане традиционална.
Прихваћен је и предлог да се у процес припреме материјала за Конференцију следеће
године укључе и директори средњих школа, који ће доставити радове на тему
Конференције Организационом одбору у наредном периоду.
Учешће у раду научно-наставног већа
Научно-наставно веће Пословног факултета у Београду је у току школске 2010/11.
одржало две седнице којима су присуствовали професори и асистенти оба студијска
програма (Пословне економије и Маркетинг и трговине). Седнице Већа се редовно
одржавају пред почетак зимског семестра (октобар) и летњег семестра (фебруар), а
ванредно по потреби.
Одржавање колоквијума и испита
Професори су обавезни да присуствују одржавању својих колоквијума и испита,
неовисно о томе да ли се они реализују писмено или усмено. Током протеклих
испитних рокова професорима је приликом одржавања колоквијума / испита и праћења
њихове регуларности помагао и одређен број асистената, тзв дежурних асистената.
Број дежурних асистената варира у складу са бројем студената који излази на
конкретан колоквијум / испит, а распоред њихових дежурстава се прави пред почетак
зимског и летњег семестра узимајући у обзир укупно оптерећење сваког асистента.
Одржавање допунске наставе
Допунска настава је реализована у периоду од 30.08. до 04.09.2010.године и 15.05. до
15.06.2011.године, на свим предметима на којима пролазност на испиту није била већа
од 70% у односу на целокупну генерацију уписаних студената.
74
Наставу су држали или професори или асистенти у трејању од укупно 9-12 часова, а
све у терминима после 17х или суботом, како би настави могли да присуствују и
студенти који су у редовном радном односу.
Распоред присуства професора на пријемном испиту
Пријемни испит за школску 2011/2012 годину се на Пословном факултету у Београду
одвија се од 20.03.2011. године, а спроводи га Комисија за пријемни испит. Термини
одржавања пријемог испита су сваког радног дана у 11,00 часова укључујући и суботу.
Пријемни испит обављају професори и асистенти - чланови именоване Комисије.
Учешће професора и асистената на промотивним активностима
У периоду од октобра 2010. до марта 2011.г. професори и асистенти учествовали су у у
представљању Универзитета Сингидунум у средњим школама у Београду и осталим
градовима у Србији, као и на сајмовима образовања у Београду- MBA fair i EDU fair.
Обука из пословног програма SAP
У периоду од 4. до 8. јула 2011.године одржана је обука из SAP ERP за све професоре
и асистенте који су за то заинтересовани. У школској 2011/12 години професори који су
прошли обуку биће дужни да до 30% знања из SAP-а примене у својим предметима на
часовима вежби.
Распоред присуства професора на Дану Универзитета и додели диплома
Студентима Пословног факултета у Београду у школској 2010/11 дипломе су
додељене 24.12.2010. и 28.06.2011. у присуству свих професора и асистената, као и
ваннаставног особља. Дан 28.јун је уједно и Дан Универзитета Сингидунум, те је и
ове школске године додели диплома тог дана претходила свечана академија којој су
присуствовали сви професори и сарадници Универзитета, као и представници
Студентског парламента и позвани гости.
75
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НА
ФАКУЛТЕТУ ЗА ТУРИСТИЧКИ И
ХОТЕЛИЈЕРСКИ МЕНАЏМЕНТ
ЗА ШКОЛСКУ 2010/2011 ГОДИНУ
I.
Извештај о реализацији плана и распореда наставе за школску
2010/2011. годину (Извештај о поштовању оквира за организовање
наставног процеса и реализацији плана одвијања „класичних“
наставних активности)
Увод
На Факултету за туристички и хотелијерски менаџмент, на основним академским
студијама, настава се одвија у четворогодишњем трајању и изводи се у зимском и
летњем семестру. Од школске 2009/10. године настава се изводи према
акредитованом плану и програму, тако да се у школској 2010/11 настава одвијала на
следећи начин:
I година - по акредитованом плану
II година - по акредитованом плану
III година - по старом плану пре акредитације
IV година - по старом плану пре акредитације
Укупан број студената Факултета за туристички и хотелијерски менаџмент
који су уписали и студирали у току школске 2010/2011. износи 1.746.
Почетак/завршетак наставе
На Факултету за туристички и хотелијерски менаџмент у Београду настава је у
зимском семестру 2010/11. године почела 04.10.2010.г. за студенте I године, односно
18.10.2010.г. за студенте II, III и IV године. Последњи радни дан у зимском семестру
био је 14.01.2011.г.
Настава је током овог семестра била изведена у оквиру 15 наставних недеља.
Током овог семестра биле су одрађене и 4 радне суботе:
04.12.2010.г.- према плану и програму за 04.01.2011.г.
11.12.2010.г.- према плану и програму за 05.01.2011.г.
18.12.2010.г.- према плану и програму за 06.01.2011.г.
25.12.2010.г.- према плану и програму за 07.01.2011.г.
Настава је у летњем семестру 2010/11.године трајала од 28.02.-11.06.2011.г., у
трајању од 15 радних недеља на све четири године студија.
У периоду од 4. до 16. априла 2011.године. одржан је априлски испитни рок, јунски рок
у периоду од 13. до 25. јуна 2011. године, а јулски испитни рок у период од 5. до 16.
јула 2011. године.
76
Испитни рокови
У току школске 2010/2011.године одржано је пет редовних испитних рокова, и четири
апсолвентска рока.
Редовни испитни рокови били су:
1. Јануарски испитни рок, студентима је било омогућено да испит полажу у једном
од два термина: 24.01-05.02.2011.г. или 07.02.-19.02.2011.г
2. Априлски испитни рок: 04.04.-16.04.2011.г.
3. Јунски испитни рок, студентима је било омогућено да испит полажу у једном од
два термина: 13.06.-25.06.2011.г. или 04.07.-16.07.2011.г.
4. Септембарски испитни рок 05.09.-17.09.2011.г.
5. Октобарски испитни рок 26.09.-08.10.2011.г.
Додатни испитни рокови за апсолвенте били су:
1. Новембарски испитни рок: 22.-30.11.2011.
2. Децембарски испитни рок: 17.-23.12.2011.
3. Мартовски испитни рок: 14.-19.03.2011.
4. Мајски испитни рок: 23.-28.05.2011.
Реализација наставе на часовима предавања и вежби
Групе
На I и II години студија на Факултету за туристички и хотелијерски менаџмент сва
предавања и вежбе реализовани су у адекватним групама. Наиме, на I и II години
студија, на којима се настава одржавала по акредитованом плану, студенти су били
подељени у адекватним групама. На III и IV години студија, на којима се настава
одржавала према старом плану и програму, студенти су такође били подељени у групе,
на основу смера који су изабрали приликом уписа у III годину – туристички или
хотелијерски менаџмент.
Реализација праксе студената ИИИ и ИВ године
Школске 2010 /11. године, 458 студената је обавило праксу у туристичким предузећима
у Београду.
Укупан број студената из Београда који су обавили праксу је 417. Од тог броја на
праксу је упућено:
- 1 студент са I године
- 3 студента са II године
- 275 студената са III године
- 138 студената са IV године
Структура по областима је следећа:
- у хотелима је било 118 студената
- у туристичким организацијама 56
- у туристичким агенцијама 128
- у самосталној организацији 133 студента
Распоред наставе
Продекан за наставу је израдио распореде наставе за зимски и летњи семестар
2010/11. године водећи рачуна да укупно дневно оптерећење студената не може бити
веће од 6 часова. Такође, с обзиром да се настава из страних језика реализовала у
згради на Звездари, поштован је принцип да студенти свих година наставу из страних
језика похађају четвртком и петком, а осталим данима наставу из стручних предмета.
77
СПИСАК ПРЕДМЕТА У ЗИМСКОМ И ЛЕТЊЕМ СЕМЕСТРУ НА СТУДИЈСКОМ
ПРОГРАМУ ТУРИЗАМ И ХОТЕЛИЈЕРСТВО
Списак предмета I године који су слушани у зимском/летњем семестру 2010/11.г:
Семестар
Назив предмета
I
Социологија
I
Економија
I
Економика туризма
II
Пословна информатика
II
Квантитативне методе
II
Рачуноводство
I/II
Енглески језик 1
Италијански језик 1
I/II
Немачки језик 1
Шпански језик 1
78
Списак предмета II године који су слушани у зимском/летњем семестру 2010/11.г:
Семестар
Назив предмета
III
Маркетинг
III
Менаџмент
III
III
III/IV
Менаџмент туристичке дестинације – изборни
предмет
Финансијско пословање у хотелијерству –
изборни предмет
Енглески језик 2
Италијански језик 2
III/IV
Немачки језик 2
Шпански језик 2
IV
Туризам и простор
IV
Маркетинг услуга
IV
Право са основима права Европске уније
79
Списак предмета III године који су слушани у зимском/летњем семестру 2010/11.г:
Смер
Семестар
V
V
V
Туризам
V
V
VI
VI
V/VI
V/VI
V
V
Хотелијерство
V
V
VI
VI
VI
Назив предмета
Менаџмент туристичких
агенција и организатора
путовања
Принципи исхране и
рекреације
Право Европске уније
Информациони системи у
туризму
Менаџмент туристичких
дестинација
Финансијски и девизни
менаџмент у туризму
Пословна етика и
комуницирање
Енглески језик
Шпански језик
Немачки језик
Италијански језик
Менаџмент туристичких
агенција и организатора
путовања
Принципи исхране и
рекреације
Право Европске уније
Контрола и ревизија хотелског
пословања
Менаџмент хотелских
предузећа
Финансијски и девизни
менаџмент у туризму
Пословна етика и
комуницирање
V/VI
Енглески језик
V/VI
Шпански језик
Немачки језик
Италијански језик
80
Списак предмета IV године који су слушани у зимском/летњем семестру 2010/11.г:
Смер
Семестар
VII
VII
Туризам
VII
VII/VIII
Назив предмета
Менаџмент природних и
културних ресурса
Понашање и заштита
потрошача у туризму
Међународна економија
Енглески језик 4
Италијански језик 4
VII/VIII
Немачки језик 4
Хотелијерство
Шпански језик 4
VIII
Маркетинг услуга
VIII
Пројектовање, изградња и
заштита простора у
хотелијерству
VIII
Технологија у хотелијерству
VIII
Међународна економија
VII/VIII
Енглески језик 4
Италијански језик 4
VII/VIII
Немачки језик 4
Шпански језик 4
VIII
Маркетинг услуга
Консултације
Сви професори и асистенти одржавали су консултације на својим предметима једном
недељно у трајању од једног или два часа, како током семестра тако и у току испитних
рокова све до одласка на колективни годишњи одмор од 18. јула до 22. августа 2011.
године
Распоред консултација је израђиван за сваки текући семестар и објављиван на сајту
факултета, огласној табли факултета и појединачним страницама предмета.
За запослене студенте (и студенте Студија на даљину) сви професори и асистенти
одржавали су додатне термине консултација после 17 цасова.
О евентуалним променама термина консултација, студенти су благовремено били
обавештавани путем странице конкретних предмета, а о променама је увек био
обавештен и продекан за наставу.
Професори и асистенти су датум и време одржаних консултација уписивали у Књигу
консултација најкасније у року од 24 часа.
81
Странице предмета
У циљу благовременог и потпуног обавештавања студената о свим релевантним
информацијама везаним за сваки појединачан предмет, пре почетка школске године (а
најкасније до 15.09.2010.године) сви професори су објавили силабусе на својим
страницама предмета и те странице редовно ажурирали током оба семестра. На њима
су студентима доступне информације о:
- садржини сваког предмета (структуираној у 15 радних недеља, односно тематских
целина),
- циљу и исходима сваког предмета,
- плану и динамици реализације рада (датумима одржавања колоквијума I, колоквијума
II и поправних колоквијума, плану одбрана семинарских радова, терминима одржавања
гостујућих предавања, променама термина консултација и сл.),
- начину оцењивања (у складу са Правилником Универзитета и Одлуком Ректора,
према којима је наставна материја на свим предметима подељена у 3 целине- градиво
за колоквијум I, II и завршни испит, а бодовање је структуирано по јединственом
моделу: присуство/семинарски до 10 поена, колоквијум I до 30 поена, колоквијум II до
30 поена и завршни испит до 30 поена),
- резултатима колоквијума, укупних предиспитних обавеза и испита који су
објављивани у року од неколико дана након њиховог одржавања,
- терминима одржавања испита и упису оцена.
На сваком предмету је поштован принцип да силабуси морају бити прилагођени
уџбенику који је у употреби. У случају да се на предмету промени уџбеник, професор је
дужан да иновира силабус у складу са њим и да о томе обавести студенте путем
странице предмета.
Евидентирање резултата предиспитних и испитних обавеза
У јануару месецу 2011. године на снагу је ступила одлука да су сви предметни
наставници обавезни да резултате предиспитних обавеза (присуство/семинарски рад,
колоквијум I и II) и резултате испита евидентирају и у Универзитетски информациони
систем (УНИС). У вези са тим, 20.12.2010. Рачунски центар је организовао и спровео
обуку за ову апликацију.
Рок за унос резултати предиспитних обавеза у УНИС у зимском семестру је био
14.01.2011.г., а за предмете из летњег семестра 11.06.2011. године. На овај начин су
студенти били благовремено и потпуно обавештени о укупним резултатима својих
предиспитних активности, чиме им је истовремено пружена могућност улагања
евентуалних приговора и извршења корекција.
82
Презентација изборних предмета на студијским програмима
Презентације изборних предмета на II години студија одржане су у првој седмици
семестра у коме су се изводили. Презентације су одржали предметни наставници у
трајању од по 15 минута, пружајући основне информације о сваком предмету, а
првенствено истичући њихову садржину и исходе које ће студенти остварити.
Понуђени изборни предмети су:
- Менаџмент туристичке дестинације и
- Финансијско пословање у хотелијерству.
Рок за изјашњавање студената који изборни премет бирају био је три седмице од
почетка семестра 2010/2011. и након истека тог рока изабрани предмет им је
евидентиран у УНИС-у на листи предмета које морају полагати.
Допунска настава из предмета са ниском пролазношћу на испитима
Допунска настава је реализована у периоду од 30.08. до 04.09.2010. године и у периоду
од 15.05. до 15.06.2011. године, на свим предметима на којима пролазност на испиту
није била већа од 70% у односу на целокупну генерацију уписаних студената.
Наставу су држали професори или асистенти у трајању од укупно 9-12 часова у
зависности од потреба студената и процене професора, а организована је као
припрема за полагање колоквијума и полагање завршног дела испита.
Настава је организована у терминима након 17:00 часова, како би могли да присуствују
и студенти који су у редовном радном односу.
Одзив студената је био задовољавајући. Може се закључити да је допунска настава
успешно изведена и у великој мери је помогла студентима да положе испит. Наиме,
већина студената која је присуствовала допунској настави и након тога изашла на
испит у неком од наредних организованих испитних рокова је и положила испит, усмено
истичући да је допунска настава била веома корисна.
83
VI.
Извештај о реализацији плана гостујућих предавања
(долазак професора са других високошколских установа,
еминентних стучњака, виђених пословних људи...)
У оквиру наставе, одржана су и гостујућа предавања.
Економика
туризма

Дејан Веселинов, директор
Туристичке организације Београда;

др Мирослав Чутовић, професор
Медицинског факултета;

проф.др Слободан Унковић,
директор Департмана за
последипломске студије
Универзитета Сингидунум

Нели Јаћимовић, revenue manager,
Hyatt Regency

Тамара Илић Петровић, власник и
истраживач, Студио за
квалитативна истраживања VIVID;

Немања Ружичић, менаџер
продаје, VIP мобилна телефонија

др Бранислав Работић, Висока
туристичка школа струковних
студија

Томас Павловић, директор хотела
Холидаy Ин;

мр Драган Тодоровић, директор
хотела Извор;

Живорад Васић, генерални
директор хотела Континентал
Београд;

доц. др Драгољуб Барјактаровић,
Универзитет Сингидунум ;

Вељко Кадијевић, председник УО
хотела Москва;

Мишко Рађеновић, директор Skver
najn hotela

Др Бранислав Работиц, Висока
Менаџмент
Маркетинг услуга
Менаџмент
туристичке
дестинације
Менаџмент
хотелских
предузећа
Менаџмент
84
туристичких
агенција и
организатора
путовања
Принципи исхране
и рекреације
Менаџмент
природних и
културних ресурса
у туризму
Технологија у
хотелијерству
Пројектовање,
изградња и
заштита простора
у хотелијерству
Маркетинг
туристичка школа струковних
студија;

Мр Боривоје Ковачевиц, Јат
Кетеринг;

Крста Пашковић, председник
удружења „Пропелер Дунава“

Мр. Сци. мед. др Мирко Грајић

Снежана Филиповић министарски
саветник у MIP-а Србије;

Мр Вукан Вујачић, експерт
Међународне трговинске коморе

др Мила Пуцар, научни саветник
Института за архитектуру и
урбанизам Србије;

др Миомир Кораћ, научни саветник
Археолошког института САНУ;

др Саша Милијић, виши научни
сарадник Института за архитектуру
и урбанизам Србије

проф.др Момчило Стојановић

проф.др Светомир Марић, Висока
хотелијерска школа струковних
студија

проф.др Милисав Чутовић,
редовни професор Медицинског
факултета Универзитета у
Београду;

дипл. инг. арх Бранкица Шутић,
сарадник у настави Архитектонског
факултета Универзитета у
Београду

Катарина Радовић, стратешки
планер, McCann Erickson Agency
85
VII.
Извештај о реализацији студијских програма са исходима
учења, анализа силабуса предмета студијског програма и
извештај о усвојеним предлозима за њихово унапређење
Прилагођавајући се савременим захтевима и стандардима високошколског
образовања, имајући у виду људске, просторне, техничке, библиотечке, информатичке
и друге ресурсе, Факултет за туристички и хотелијерски менаџмент има један
акредитован студијски програм на основним студијама:
 Студијски програм за туризам и хотелијерство у трајању од 4 године (240
ЕСПБ);
Студијски програм је пројектован уз поштовање стандарда Националног савета за
високо образовање уз уважавање ставова, мишљења и предлога стручне јавности.
Студијски програм садржи све елементе предвиђене законом, Стандардима за
акредитацију студијских програма и Статутом Универзитета Сингидунум .
На основу анализе студијског програма и пратеће документације, могу се извести
следећи закључци:
 Студијски програм основних студија научно је утемељен;
 Студијски програм основних студија у потпуности је усклађен са Стандардима за
акредитацију студијских програма првог нивоа студија и Статутом
Универзитета Сингидунум .
 Студијски програм има јасно дефинисану улогу и сврху у образовном систему;
 У складу са чланом 85. Законона о високом образовању ( „Службени гласник
РС“, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 44/10), услови за упис
студената на студијски програм утврђени су Статутом Универзитета (чл. 67,
68). Утврђен је начин полагања пријемног испита, критеријуми за избор
пријављених кандидата и начин објављивања ранг листе (чл. 69 Статута
Универзитета);
 Услови и поступци који су неопходни за завршетак студија и добијања дипломе
првог нивоа образовања јасно су дефинисани уводним одредбама студијског
програма, усклађени су са циљевима, садржајима и обимом акредитованог
студијског програма и доступни су у јавности објављивањем у Службеном
гласнику број 30/07, 112/08,72/09 и 81/10, и на Интернет страници
Факултета.(www.singidunum.ac.rs);
 Циљеви студијског програма, исходи учења дефинисани су и усклађени са
мисијом, визијом и циљевима Факултета и Универзитета Сингидунум ;
 Курикулумима студијског програма утврђени су: листа и структура обавезних и
изборних предмета и њихов опис; распоред по годинама студија, структура и
садржај студијског програма у погледу односа опште-академских, научностручних и стручно-апликативних дисциплина, као и радног оптерећење
студената мерено ЕСПБ за сваки предмет у складу са Стандардима за
акредитацију студијских програма;
 Курикулумима студијског програма и силабусима у оквиру програма утврђено је
да се оцењивање врши непрекидним праћењем рада студената и на основу
поена стечених у испуњавању предиспитних обавеза и полагањем испита;
 Курикулуми студијског програма и силабуси наставних предмета конципирани су
тако да подстичу студенте на стваралачки начин размишљања, на дедуктиван
начин истраживања, као и примену тих знања и вештина у практичне сврхе;
86

Студијски програм основних студија усклађени је са савременим светским
токовима и стањем науке и струке у области туризма и хотелијерства и
упоредиви су са студијским програмима одговарајућих страних високошколских
установа.
Предлог мера и активности за унапређење квалитета садржаја студијског
програма туризам и хотелијерство:





VIII.
Боље разумевање улоге исхода учења у развоју курикулума и болоњским
препорукама
Конструкција исхода учења на нивоу предмета
Упоређивање и разликовање стручних и генеричких вештина
Развијати даље вредновање студијског програма с аспекта употребе исхода
учења
Праћење рада студената: 1) развијати стручне и генеричке вештине (личне,
пословне, друштвене и концептуалне вештине); 2) оцењивање прилагодити
различитим типовима учења (визуелно, аудитивно, кинестетичко);
Извештај о примени Правилника о оцењивању и извештај
о усвојеним мерама за случај неиспуњавања и одступања
од усвојених процедура оцењивања
Начини и услови студирања и полагања испита на Факултету за туристички и
хотелијерски менаџмент су регулисани Правилником о правилима и организацији
студија на основним академским студијама које се изводе на студијским програмима
Универзитета Сингидунум (у даљем тексту Правилник).
Дана 29.12.2010. године ректор Универзитета Сингидунум је (на основу Статута
Универзитета и претходно поменутог Правилника) донео Одлуку о испитним и другим
облицима провере знања на основним академским студијама која се примењује на
свим предметима од јануарско-фебруараског испитног рока 2010/2011.г. Одлуком су
додатно разрађене одредбе Правилника које се односе на:
- Конкретне облике провере знања (испити, колоквијуми и семинарски радови) и
начине њихове организације (нпр. колоквијуми морају бити одржани у време
предавања или вежби из конкретног предмета, чиме се избегава улазак у
термине часова из других предмета)
- Начине испуњавања предиспитних обавеза студената (присуство и
предаја/одбрана семинарских радова)
- Поделу наставне материје на три дела и начине полагања подељене материје
кроз колоквијум I, коловијум II и завршни испит
- Оцењивање успешности студената у савладавању предмета путем бодовања (I
колоквијум до 30 поена, II колоквијум до 30 поена, присуство/семинарски рад до
10 поена, завршни испит до 30 поена. Дакле, студент у предиспитним обавезама
може да освоји до 70 поена, а на завршном испиту до 30 поена- укупно 100
поена)
- Начин формирања коначне оцене на бази освојених поена:
51-60 поена = оцена 6 (шест)
61-70 поена= оцена 7 (седам)
87
-
71-80 поена = оцена 8 (осам)
81-90 поена = оцена 9 (девет)
91-100 поена = оцена 10 (десет)
Обавезу професора да предиспитне поене унесу у Универзитетски
информациони систем (УНИС) најкасније 7 дана пре одржавања испита
Обавезу наставника да стално усавршавају квалитет наставе, укључујући и
реализацију интерактивне наставе.
Правилник и Одлука су објављени и јавно доступни на сајту Универзитета
Сингидунум и Факултета за туристички и хотелијерски менаџмент, а Одлуку су сви
професори и асистенти били дужни и лично да преузму у просторијама Правне службе
Универзитета и обавезно је примењују од јануарско-фебруарског испитног рока
2010/2011. године.
Продекан за наставу је професорима и асистентима пружао и додатна појашњења у
вези са спровођењем Одлуке, односно давао тумачења колегама и студентима у
неколико наврата. Професори су прилагодили своје силабусе захтевима из Одлуке,
тако да је уведен јединствен систем поделе наставне материје на свим предметима на
три дела и структуирања оцене: I колоквијум до 30 поена, II колоквијум до 30 поена,
присуство/семинарски рад до 10 поена, завршни испит до 30 поена (укупно 100 поена).
Није било већих недоумица око примене Одлуке, а продекан за наставу је вршио
сталну контролу њеног спровођења у испитним роковима и током семестра. У
случајевима појединих занемаривања или неразумевања обавеза прописаних Одлуком
продекан је обављао разговоре са професорима и упућивао захтеве да се поштују
обавезе из Одлуке и Правилника, о чему је такође обавештавао надлежно руководство
(које би у случају потребе могло предузети и даље мере – покретање дисциплинског
поступка, иако до сада није било потребе за тим).
IX.
Извештај о доступности информација о несметаној
реализацији плана рада на предметима као и о
регуларности распореда наставе
План наставе (распоред часова, консултација, одржавање странице предмета у току
редовне наставе и активности преко Moodle платформе за студенте на даљину)
несметано је реализован у току школске 2010/11.
Несметана реализација плана наставе одвијала се преко следећих механизама:
 Механизми увида јавности и
 Контролни механизми.
Када говоримо о механизму увида јавности у реализацију плана рада на предметима
истичемо следеће активности:
 Силабуси са разрадом наставе по тематским јединицама достављени су у
септембру 2010. године проректору за наставу проф.др Милораду Унковићу,
 Јавна доступност информација о радним недељама и радним јединицама у току
недеље преко странице предмета,
 Увид јавности у регуларност колоквијума и испита преко камера (аудио и
визуелно покриће),
88





Додељивање асистената и сарадника са других предмета да обављају контролу
регуларности испита и колоквијума,
Одржавање консултација у заједничком професорском кабинету,
Одржавање усмених и писмених испита у салама, а не у кабинетима професора,
обавезно присутво асистената на усменом испиту, као и слободно присуство
осталих студената усменим испитима,
Свака измена термина консултација мора бити пријављена продекану за
наставу на слузбени емаил и објављено на страници предмета,
Свако одстуство професора услед стручног усавршавања или посете научним
скуповима најављује се унапред и одобрава од стране ректора, ово се прецизно
евидентира и изгубљени часови се надокнађују.
Контролни механизми који су примењени везано за регуларност наставе, колоквијума и
испита су следећи:
 Насумично посећивање часова наставе од стране проректора за наставу и
продекана,
 Увид у књигу евиденције наставе како би се утврдило да ли се професори
редовно уписују,
 Контролни механизми које у моменту уписа примењује службеник у шалтерској
сали на II спрату (запис камере, праћење времена одржавања и завршетка
наставе),
 Проверавање насумичним испитивањем студената када излазе са одређеног
испита да ли испитно градиво је покривено удзбеником и предавањима
професора,
 Реаговање на жалбе студената везано за регуларност наставе,
 Реаговање на усмене и писмене жалбе и наводе студената везано за
регуларност испита и колоквијума и
 Праћење извештаја са седница Студентског парламента и реаговање на наводе
студената достављене у писменој форми Продекану и Проректору за наставу.
Предузете мере у решавању проблема у вези са регуларношћу наставе, колоквијума и
испита биле су следеће:
 Обављени разговори са професорима и асистентима где су студенти упућивали
жалбе.
X.
Извештај о реализованим мерама за систематско праћење
квалитета наставе
На Универзитету Сингидунум се спроводе мере систематског праћења квалитета
наставе у складу са важећим Правилником о начину и поступку обезбеђивања и
самовредновања квалитета.
Током 2010/11.г. као најважнији видови обезбеђивања информација о квалитету и
редовности одвијања наставног процеса, између осталог, реализовани су следећи:

Анкетирање студената – на крају зимског и летњег семестра организовано је
свеобухвтно анкетирање о квалитету наставног процеса, и општим условима
студирања, у којима су студенти оценили предаваче по различитим
критеријумима, као што су јасност излагања, припремљеност за наставу,
комуникација са студентима и други. Подаци прикупљени путем анкетирања су
затим детаљно анализирани, а лошије оцењени предавачи позвани на разговор
89
са деканом и продеканом за наставу. У овим разговорима су им издавана
упозорења, изнети утврђени проблеми, и предложени начини за њихово
превазилажење. Напомињемо да су у школској 2010/11.г. сви упозорени
предавачи уважили критике и сугестије, те поправили квалитет свог рада.
Уколико се након издатог упозорења не би уочили знаци побољшања квалитета
рада, декан би покренуо дисциплински поступак.
XI.

Разговори декана и продекана за наставу са студентима – осим анкете,
повод за разговор са предавачем може бити и информација која је добијена од
студента који је изнео примедбу током интервјуа у оквиру рада са фокус групом,
путем жалбе студената, за које свакодневно, у оквиру уобичајеног радног
времена, на располагању стоји продекан за наставу, путем видео надзора,
увида у наставне и испитне материјале, или посећивањем наставе.

Посећивање наставе – у оквир радних обавеза продекана за наставу убраја се
и учестало посећивање наставе у складу са могућностима и другим обавезама,
а обавезно по примљеној жалби студената, или у другој ситуацији у којој је
постоје назнаке о угроженом квалитету наставе на конкретном предмету.
Резултат је записник о посети наставе у оквиру кога се идентификују уочени
проблеми у наставном процесу, и на основу кога се предузимају даљи кораци у
складу са потребом.

Објављивање наставних материјала на страницама предмета – предавачи
на Универзитету Сингидунум су дужни да презентације и остале наставне
материјале благовремено учине доступним студентима путем интернет
странице. На тај начин је постигнута максимална транспарентност динамике и
квалитета одвијања наставног процеса на Универзитету.

Систем видео надзора – у свим просторијама у оквиру којих се одвија редовни
наставни процес, укључујући и консултације је у употреби систем аудио и видео
надзора. Сви догађаји се по потреби могу реконструисати, систем омогућава
руководству Универзитета увид у редовност и квалитет извођења наставног
процеса без обавезе физичког присуства на месту одвијања процеса, и као
такав чини значајан мотивациони фактор за предаваче.
Извештај о начину упознавања студената са методама
оцењивања
Информисање студената о методама оцењивања на конкретним предметима се врши
путем објављивања информација на електронским страницама предмета, уводне
презентације силабуса предмета, као и електронске поште у случају потребе да се
одређени делови методе оцењивања додатно разјасне, и протумаче за потребу
примене у специфичним ситуацијама. Основни принципи су преузети из Болоњске
декларације, Закона о високом образовању и Општег акта Универзитета под називом
– „Правилник о организацији и правилима студија“. Систем оцењивања је унифициран
на нивоу Универзитета, а свака активност је дефинисана и стандардизована са
аспекта минималних заједничких формалних услова који морају бити испуњени. На тај
начин је, са једне стране, спроведена стандардизација која олакшава процес
упознавања студената са методама оцењивања, а са друге стране оставља неопходну
слободу за изражавање специфичности у оквиру различитих предмета.
90
Обавеза професора је да евиденцију са прикупљеним поенима учини доступну на увид
студентима у сваком тренутку електронски, путем интернет странице, или у писаној
форми. На тај начин је обезбеђена неопходна информисаност о напредовању кроз
процес сакупљања поена на активностима у циљу формирања коначне оцене.
Уколико студент сматра да активности нису вредноване у складу са силабусом
предмета, Законом о високом школству и општим актима Универзитета, има
могућност жалбе декану факултета, који је дужан да у Законом предвиђеном року од
три дана донесе одлуку о исправности оцене и омогући студенту поновљено полагање
испита.
XII.
Извештај о доступности информација о студијским
програмима и исходима учења
Информације о студијским програмима на Факултету за туристички и хотелијерски
менаџмент доступне су на wеб сајту Универзитета Сингидунум и Факултета за
туристички и хотелијерски менаџмент, у информаторима који се ажурирају и
штампају за сваку школску годину, а могу се свакодневно добити и од сарадника у
Студентском сервису и продекана за наставу.
XIII.
Извештај о реализацији програма рада за наставно
особље
Научно-истраживачки рад
На Факултету за туристички и хотелијерски менаџмент подстиче се обављање
научно-истраживачког рада у циљу развоја науке и стваралаштва, као и унапређивања
делатности и квалитета наставе и високог образовања. Научно-истраживачки рад у
који су укључени наставници и сарадници Факултета за туристички и хотелијерски
менаџментостварује се првенствено кроз објављивање радова и учешћа на
пројектима, као и стручне активности и сарадњу са привредом.
У школској 2010/2011. години професори, асистенти и сарадници у настави
Факултета за туристички и хотелијерски менаџментреализовали су следеће
научно-истраживачке активности:
СПИСАК ОБЈАВЉЕНИХ РАДОВА И КОНФЕРЕНЦИЈА
Име и презиме:
Радмила Живковић
М-32 Предавања по позиву са међународног скупа штампано у изводу
Попис радова:

Живковић Радмила, Станишић Светлана, Брдар Ивана, Трендови увођења друштвене
одговорности у хотелској индустрији, VII МЕЂУНАРОДНИ ФОРУМ МЕНАЏЕРА
ХОТЕЛА & ХОТЕЛСКИХ ДОМАЋИНСТАВА, Зелени хотели – темељ одрживог развоја
хотелске индустрије, Туристички свет, бр. 47, децембар јануар 2010/2011., стр. 58-59.
М-35 Ауторизована дискусија са међународног скупа
91
Попис радова:

Савремени трендови у понашању корисника туристичких услуга, MEDJUNARODNA
KONFERENCIJA O ZDRAVSTVENOM I WELLNESS TURIZMU, март, 2011, Београд
 Друштвена одговорност предузећа у туризму и конзумеризам, III МЕЂУНАРОДНА
КОНФЕРЕНЦИЈА ПРИСТУПАЧНОГ ТУРИЗМА, јун, 2011, Београд
М-33 Саопштење са међународног скупа штампано у целини
Попис радова:
 Живковић, Р., Гајић, Ј., Стратегија сегментације у високом образовању, V Научни скуп,
Бијељина, Синергија, 2010.
М 53 - Рад у научном часопису
 Food and wine tourism events and their significance for tourism development“, Светлана
Станишић, Радмила Живковић, Сингидунум ревија, 2010. Vol. 7, Iss. 2, П. 221-231
М42 – Монографија националног значаја
1. „Понашање потрошача“ (2011) Универзитет Сингидунум, Београд
М-86 Критичка евалуција података, база података, приказани детаљно као део
међународних
пројеката, публиковани као интерне публикације или приказани на
Интернету
Master plan for Sustainable Rural Tourism Development in Serbia, UNWTO, 2011.
Име и презиме:
Јован Попеску
М 31 - предавање по позиву са међународног скупа штампано у целини
Попис радова: „Кључни утицаји на промене у процесу управљања туристичким дестинацијама“,
И здравствено-спортски форум југоисточне Европе, Порторож, 12-13-05.2011.
М 34 - Саопштење са међународног скупа штампано у изводима
Попис радова: „Positioning of Serbia as a tourist destination“ referat na IV International Tourism
Congress „The Image and Sustainability of Tourist Destinations“, Peniche, Portugal, 24 25.11.2010.
М 42 – Монографија националног значаја
Попис радова: „Менаџмент туристичке дестинације“, Универзитет Сингидунум, Београд,
2011.
М 86 - Критичка евалуација података, база података, приказани детаљно као део
међународних пројеката, публиковани као интерне публикације или приказани на
Интернету
Попис радова: Master plan for Sustainable Rural Tourism Development in Serbia, UNWTO, 2011.
Име и презиме:
Марија Максин
М 24 - Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлуком
Попис радова:
 Максин М. (2010): Chalenges, responses and partnership for achieving sustainable tourism
and heritage preservation, SPATIUM International Review, No. 22, pp. 1-8.
 2. Максин М., Милијиц С. (2010): Strategic planning for sustainable spatial, landscape and
92
tourism development in Serbia, SPATIUM International Review, No. 23, pp.30-37.
М 31 – Предавање по позиву са међународног скупа штампано у целини
Попис радова:
 Максин М., Милијиц С. (2010): Possibilities for integrating the landscape in spatial and
environmental planning in Serbia, Зборник радова са међународног научног скупа
(предавање по позиву): First Forestry Congress „Future with forests”, Шумарски факултет
Универзитета у Београду, 2010. Београд (у штампи)
 Максин М. (2011): Могућности за остваривање одрживог развоја туризма у Србији –
време за за преиспитивање у глобалној кризи, Зборник радова са међународног научног
скупа (предавање по позиву): Реални сектор, финансијске институције и услуге у
глобалној кризи – могућности опоравка, Универзитет Eдуконс, Сремска Каменица, Књ. 2,
с. 169-182.
М 33 - Саопштење са међународног скупа штампано у целини
Попис радова:
 Максин М. (2010): Sustainable and authentic tourism destination and heritage preservation,
In: Kakovost in inovativnost v turizmu in gostinstvu, Bled, pp. 284-294.
М 42 - Монографија националног значаја
Попис радова:
 Максин М., Пуцар М., Кораћ М., Милијић С. (2011): Одрживи развој туризма у Европској
унији и Србији: монографија, Институт за архитектуру и урбанизам Србије, Београд, с.1375. (17-179)
М 51 - Рад у водећем часопису националног значаја
Попис радова:
 Максин М. (2010):Кључни питања и проблеми израде и имплементације просторног
плана општине, Архитектура и урбанизам, Но. 29, с. 10-21.
Име и презиме:
Весна Спасић
М-86 – Критичка евалуација података, база података, приказани детаљно као део
међународних пројеката, публиковани као интерне публикације или приказаних
на Интернету
STRATEGY FOR SUSTAINABLE RURAL TOURISM DEVELOPMENT IN SERBIA
Име и презиме:
Милан Миљевић
М-33 Саопштење са међународног скупа штампано у целини
Попис радова:
 ВИИИ научни скуп Синергија 2011, Бијељина (објављен чланак: Миљевић, М.,
Џамић, В., ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ И ДРЖАВНИ СУВЕРЕНИТЕТ: ИДЕЈА,
ТЕОРИЈА И САВРЕМЕНА ПРАКСА, у „Зборник радова - VIII научни скуп Синергија
2011“, Универзитет Синергија, Бијељина, 2011, стр. 146-155.)
 Конгрес Удружења социолога Републике Српске, 2010. (Миљевић М., Џамић,
В., ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И ПРОМЕНЕ ДРУШТВА, Конгрес Удружења социолога
Републике Српске, 2010.)
М 53 - Рад у научном часопису
 Миљевић, М., Џамић, В., РЕКОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЈА ПОСЛОВНЕ ЕТИКЕ И ПОТРЕБЕ
ЗА НОВОМ ПОСЛОВНОМ ЕТИКОМ, Сингидунум ревија вол.8, Универзитет
Сингидунум, Београд, 2011, стр. 257-263.
93
Име и презиме:
Слободан Черовић
М-23 –Рад у међународном часопису
Попис радова:
 Проф.др Перо Петровић,Проф.др Слободан Черовић,The Ownership Strukture as a
Corporate Governance Mechanizam in Serbian Hotels,UTMS JURNAL OF
ECONOMICS,University of Toutisam and Managament-Skopje,2010.
 Проф.др Слободан Черовић,мр Лидија Чулић „Стратегијске основе развоја туризма
Србије“-реферат попозиву,Научна конференција са међународним учешћем,Институт за
међународну
политику
и
привреду
Београд
и
Немачка
фондација
„HansSeidel “,Туристички имиџ Србије као фактор развоја привреде,ПроломБања,162010.
 Petrovic, Ph.D. and Slobodan Čerović, Ph.D. „Inovation performanse-a key success factor in
the european and global context in hotel industry“, pp.195-203; UDK 640.4:005.94
(4);University for Business Studies Banja Luka Collection of papers First International
Scientific Conference „Crisis of transition and transition of crisis“. April 28th-april 29th 2011,
Banja Luka, Bosnia and Herzegovina
М -24-Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлуком
Попис радова:

М. Недељковић, М. |Петровић, О.Хадзић, С. Черовић, Cultural, educational and
organizational factors which influence employees customer focus among service employees
in a non-Western setting, Revista Amfiteatru Economic Academia de Studii Economice din
Bucureşti Facultatea de Comerţ Volumul u ŠTAMPI

Ивана Блешић, Слободан Черовић şи Вања Драгићевић3, ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII
SERVICIILOR CA ACTIVITATE SOCIAL RESPONSABILĂ A COMPANIILOR HOTELIERE,
Revista Amfiteatru Economic Academia de Studii Economice din Bucureşti Facultatea de
Comerţ Volumul XIII, Februarie 2011, Nr. 29, pp. 261 Revista Amfiteatru Economic este
clasificată şi recunoscută de către Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul
Superior în categoria A
М 51-Рад у водећем часопису националног значаја
Попис радова:
 Слободан Черовић, Светлана Вукосав, Тржишно позиционирање хотелских
предузећа Војводине Економски факултет Ниш,Економске теме,Година xlviii,Број
2,Ниш, 2010.
М-40 Монографија националног значаја
 Слободан Черовић, Управљање људским ресурсима у
хотелијерству,Универзитет Сингидунум,Београд, 2011.
 Слободан Черовић,Ђорђе Чомић,Пројектовање И изградња хотела,
Универзитет Сингидунум,Београд, 2011.,предато у штампу
Име и презиме:
Гордана Гасми
М-23 –Рад у међународном часопису
Попис радова:
 „Anti-Corruption Policy in Serbia“, Prof.dr Gordana Gasmi, (English), Anul XVII (40), SIBIU
(ROMÂNIA), on-line edition, I NSTI TU TU L DE Ş TI I N ŢE ADMI NI S TRA TI VE „ Pa ul
Neg ul e scu ”& UNI VERSI TA TEA R OM ÂNO-GERM ANĂ DI N SI BI U, Rom an i a,
„Caietele stiintifice“, publishing house Universul Juridic, 27–28 MAI 2011
94
М 51-Рад у водећем часопису националног значаја
Попис радова:
 „Заштита основних људских права кроз принципе Лисабонског уговора о ЕУ“, Проф.др
Гордана Гасми и Доц. Др Марија Костић, „Право и привреда“, научни часопис, Београд,
мај 2011.
М-33 Саопштење са међународног скупа штампано у целини
Попис радова:
 „EMAS AND SERBIA“, (English), доц. др Марија Костић и проф.др Гордана Гасми, Зборник
са науцног скупа Универзитета Синергија, април 2011.
М-34 Саопштење са међународног скупа штампано у изводу
Попис радова:
 „EU Legal Standards on fundamental rights – importance for Serbia“, (English) Проф.др
Гордана Гасми и Доц. Др Марија Костиц, Хармонизација законодавства Р. Србије са
правом ЕУ, Апстракти, мај 2011., (Зборник Hans Seidel Stiftung и Института за
међународну политику и привреду у стампи)
М-10 – Монографска студија / поглавље у књизи М 12 или рад у тематском зборнику
медјународног знацаја
Попис радова:
 „Национална стратегија за побољсање полозаја зена и унапредјивање родне
равноправности и Акциони план за спроводјење Националне стратегије 2010 – 2015.“,
УНДП Пројекат „СЗРН“ подрзан од стране Владе Норвешке и Министарство рада и
социјалне политике Србије, Београд, мај 2011., ко-ауторство (Проф. Наташа Госпић,
Проф. Јелена Филиповић, Проф. Гордана Гасми, др Гордана Милосављевић, Јагода
Радовановић, Тамара Петровић).
Име и презиме:
Ангелина Његуш
М-33 Саопштење са међународног скупа штампано у целини
Попис радова:
 Његуш, А., Грубор, Г., „Пословање електронске управе у цлоуд цомпутинг окружењу“, 8.
Научни скуп са међународним учешћем Синергија 2011, ISB 978-999-5-26-21-4, стр: 87100, Универзитет Синергија, Бијељина, Република Српска, 2011.
 Грубор, Г., Његуш, А., „Функционално-безбедносни аспекти веб 2.0 и веб 3.0“, Синергија,
научна конференција, VI научни скуп, стр. 138-146, Бијељина, 2010.
М-40 Монографија националног значаја
 Његуш, А., Информациони системи у туристичком пословању, Факултет за
туристички и хотелијерски менаџмент, Универзитет Сингидунум, Београд, 2010.
 Његуш, А., Пословни информациони системи, репринт, Универзитет Сингидунум,
Београд, 2010.
Име и презиме:
Гордана Добријевић
М-23 –Рад у међународном часопису
 Г. Добријевић, М.Станишић анд Б. Машић (2011) Sources of negotiation power: An
exploratory study, the South African Journal of Business Management Vol 42 No 2 2011
95
М 53-Научни часопис:
 „Negotiation and Power“ (2010) Сингидунум ревија, Вол 7 Но 2
Међународни научни скуп:
 „Преговарачки субпроцеси“ (2011) VIII Научни скуп са међународним учешћем, зборник
радова, Универзитет Синергија, Бијељина, 2011. Године
М42 – Монографија националног значаја
 „Пословно комуницирање и преговарање“ (2011) Универзитет Сингидунум, Београд
(аутор)
 Менаџмент, (2010) Машић, Б., Бабић, Л., Ђорђевић-Бољановић Ј., Добријевић, Г.,
Веселиновић, С. Универзитет Сингидунум, Београд (коаутор)
Име и презиме:
Јелена Ђорђевић Бољановић
М-23 –Рад у међународном часопису
 Бољановић Ђорђевић Ј., Машић, Б., Добријевић., Г. (2011) Key factors influencing the
success of Knowlede Managementapisan, TTEM – Technics Technologies Education
Management Journal, Сарајево (рад је послат на рецензију)
М -53-Научни часопис
 Ђорђевић Бољановић Ј., Рудић, В. (2011) Менаџмент знања – управљање знањем као
вредношћу, Техника, часопис Савеза инжењера и техничара Србије, Бр. 2, стр. 299 –
304., прегледни рад број UDC: 331.548:65.012.3
М 34-Саопштење са међународног скупа штампано у изводу
 Машић, Б., Ђорђевић Бољановић, Ј. (2010) Менаџмент људских ресурса као фактор
успешности
менаџмента знања, XII међународни симпозијум Факултета
организационих наука, SYMORG 2010, ISBN 978-86-7680-216-6. Награда за најбољи рад:
Emerald GroupPublishing Limited, Award for Best Paper
М 63-Саопштење са скупа националног значаја штампано у целини
 Ђорђевић Бољановић, Ј., Бабић, Л. (2011) Савремени приступ знању као ресурсу у јавној
управи, зборник радова на тему „Политичка воља и административни капацитети као
предуслов реформи“, у оквиру пројекта Унапређење конкурентности Србије у процесу
приступања Европској унији, Универзитет Сингидунум, Министарство за науку и
технолошки развој Републике Србије
 Ђорђевић – Бољановић, Ј (2010) Примена концепта менаџмента знања у образовању,
Научни скуп под називом „Како унапредити управљање у средњошколским
институцијама“, зборник радова, стр. 109 – 118., Универзитет Сингидунум, Београд
М-33 Саопштење са међународног скупа штампано у целини
 Машић, Б., Џунић, М., Ђорђевић Бољановић, Ј. (2011) Предузетничка и стратегијска
компонента лидерства: Кључни фактори економског развоја и одрживе конкурентске
предности, Прва предузетничка конференција Предузетништво и економски развој,
Економски факултет Подгорица
М-42 Монографија националног значаја
 Ђорђевић Бољановић, Ј., Павић, Ж. (2011) Основе менаџмента људских ресурса,
Универзитет Сингидунум, Београд, у припреми
 Машић, Б., Бабић, Л., Ђорђевић Бољановић, Ј., Томашевић, В, Веселиновић, С. (2011)
Менаџмент, принципи, концепти и процеси, Универзитет Сингидунум, Београд,
ИСБН 978-86-7912-207-0, 556 стр., рецезенти: проф.др Момчило Милисављевић,
проф.др Дејан Ерић
96
Пројекти
 Истраживач на пројекту (2011) Унапређење конкурентности Србије у процесу
приступања Европској унији, Универзитет Сингидунум, Министарство за науку и
технолошки развој Републике Србије
 Аутор програма: Менаџмент знања и развој личних способности у средњим школама
(2011), Пројекат: Програм сталног стручног усавршавања наставника, васпитача,
стручних сарадника и директора за школску 2011/2012. годину, Завод за унапређивање
образовања и васпитања
Име и презиме:
Јелена Гајић
М 51-Рад у водећем часопису националног значаја
Попис радова:

Гајић, Ј., Мерење сатисфакције студената у високом образовању, часопис
Маркетинг, Вол. 42, број 1., 2011.
М-33 Саопштење са међународног скупа штампано у целини
Попис радова:
 Живковић, Р., Гајић, Ј., Стратегија сегментације у високом образовању, В Научни скуп,
Бијељина, Синергија, 2010.
М-71 Одбрањена докторска дисертација
 Маркетинг стратегија у високом образовању, докторска дисертација, децембар, 2010.
М-86 Критичка евалуција података, база података, приказани детаљно као део
међународних пројеката, публиковани као интерне публикације или приказани на
Интернету
 Master plan for Sustainable Rural Tourism Development in Serbia, UNWTO, 2011.
Име и презиме:
Тијана Радојевић
М-33 Саопштење са међународног скупа штампано у целини
Попис радова:
th
 Радојевић, Т, Радовановић, Д: „MANAGING RISKS OF ELECTRONIC BANKING“, 10
International Scientific conference – UNITECH, November 19-20, 2010, Gabrovo, Bulgaria,
pp. III-107-III-113
 Радојевић, Т, Радовановић, Д, Адамовић, С, Шарац, М: „ONE CONCEPT FOR IT OUDIT“,
th
10
International Scientific conference – UNITECH, November 19-20, 2010, Gabrovo,
Bulgaria, pp. I-477-I-482
 Радојевић, Т, Радовановић, Д, Лучић, Д, Шарац, М: „INFORMATION TECHNOLOGY
th
GOVERNANCE - COBIT MODEL“, 34 International convention on information and
communication technology, electronics and microelectronics – MIPRO 2011, May 23-27,
2011, Opatija, Croatia, ISSN 1847-3938, pp. 80-84
М-43 Монографска библиографска публикација
Попис радова:
1. Радојевић, Т: „ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ У ТУРИЗМУ И ХОТЕЛИЈЕРСТВУ“,
Универзитет Сингидунум, Београд, 2011.
97
М 53-Рад у научном часопису
Попис радова:
1. Радојевић, Т, Пецић, Ј: „КРЕДИТИРАЊЕ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРИВРЕДНИХ
СУБЈЕКАТА И ПРЕДУЗЕТНИКА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ“, часопис „Сингидунум ревија“
Вол.7 2010 Но.2, Универзитет Сингидунум, Београд, стр.29-39
Име и презиме:
Др Никола Макојевић
М -24-Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлуком
Попис радова:
 „Venture capital funds – alternative sources for economic development financing“,
Индустрија, Економски институт, Београд,
М-33 Саопштење са међународног скупа штампано у целини
Попис радова:
 „Западни Балкан – (не)атрактиван региóн за стране инвеститоре“, Регионални развој и
демографски токови земаља Југоисточне Европе, Економски факултет Ниш, Нишкоауторски рад са проф.др Петром Веселиновићем
Име и презиме:
Далибор Радовановић
М-33 Саопштење са међународног скупа штампано у целини
Попис радова:
 Радовановић Д., Радојевић Т., Адамовић С., Шарац М., „One concept for IT audit“
UNITECH 2010 - International Scientific Conference,19 – 20 November 2010, Gabrovo,
Bulgaria, ISBN 1313-230X, Vol. I, p.477-482
 Радојевић Т., Радовановић Д., „Managing risks of electronic banking“ UNITECH 2010 International Scientific Conference, 19 – 20 November 2010, Gabrovo, Bulgaria, ISBN 1313230X, Vol. III, p.107-113
 Адамовић С., Шарац М., Радовановић Д., Радојевић Т., „Secret key extraction over
unauthenticated public channels“ UNITECH 2010 - International Scientific Conference, 19 –
20 November 2010, Gabrovo, Bulgaria, ISBN 1313-230X, Vol. I, p.472-476
 Михаиловић В., Шарац М., Адамовић С., Радовановић Д., „Видео конференцијски
системи и њихова примена у образовном систему“, Синергија 2010, 19 март 2010,
Бијељина, Босниа, ISBN 978-99955-26-21-4, п. 122-128
 Шарац М., Адамовић С., Радовановић Д., „Анализа сигурности бежичних мрежа ИЕЕЕ
802.11. на територији града Београда“, Инфотех 2011, Март 16-18, Јахорина, Босниа,
ISBN-99938-624-2-8, Vol. 10, Ref. B-III-1, п. 191-194
 Радовановић Д., Лучић Д., Радојевић Т., Шарац М.,“Information technology governance –
COBIT model“ – IEEE Conference, MIPRO 2011 - DE, May 23-27, 2010, Opatija, Croatia,
ISSN 1847-3938, p. 80-83
 Радовановић Д., Шарац М., Адамовић С., Лучић Д., „Necessity of IT Service Management
and IT Governance“ – IEEE Conference, MIPRO 2011- DE, May 23-27, 2011, Opatija,
Croatia, ISSN 1847-3938, p. 84-87
М 53-Рад у часопису националног значаја
Попис радова:
1. Радовановић Д., Шарац М., Адамовић С., „Решавање проблема уског грла
виртуелних сервера, виртуелним иSCSI уређајима за складиштење података“,
Сингидунум ревија, Вол. 6, Но. 2, Београд, 2010, ISSN 1820-8819, 193-198.
Име и презиме:
Светлана Станишић
98
М 22 – Рад у истакнутом међународном часопису
 „Voltammetric Behaviour and Determination of 8-Hydroxyquinoline Using a Glassy Carbon
Paste Electrode and the Theoretical Study of its Electrochemical Oxidation Mechanism“,
Милица Ц. Стевић, Љубиша М. Игњатовић, Гордана Ћирић-Марјановић, Далибор М.
Станковић, Јири Зима, Светлана М. Станишић, International Journal of Electrochemical
Science, 2011. Vol. 6, Iss. 1, P. 2509-2525
М 23 – Рад у међународном часопису
 „The influence of the soil sample preparation on the results of multiple anion determination
by ion chromatography“, Светлана М. Станишић, Љубиша М. Игњатовић, Александар
Р. Ђорђевић, Journal of the Serbian Chemical Society, 2010. Vol. 76, Iss. 5, P. 769-780
 „The comparison of sample extraction procedures for the determination of cations in soil
by IC and ICP-OES“, Светлана М. Станишић, Љубиша М. Игњатовић, Драган Д.
Манојловић, Биљана П. Дојчиновић, Central European Journal of Chemistry, 2011. Vol.
9, Iss. 3, P. 481-491
М 53 - Рад у научном часопису
 „Food and wine tourism events and their significance for tourism development“, Светлана
Станишић, Радмила Живковић, Сингидунум ревија, 2010. Vol. 7, Iss. 2, П. 221-231
М-33 Саопштење са међународног скупа штампано у целини
 „Comparison of conventional, ultrasound and microwave assisted single extraction
methods for anion determination in soil sample“, Светлана М. Станишић, Љубиша М.
Игњатовић, Мирјана М. Марковић, Урош Д. Јовановић, Александра М. Тасић,
ЕУРОаналyсис 16, European Conference on Analytical Chemistry, 11-15 September,
Belgrade, Serbia (poster presentation)
 „Ultrasound-assisted extraction for determination of major and trace elements in soil
sample“, Светлана М. Станишић, Љубиша М. Игњатовић, Милица Ц. Стевић, Ивана
Д. Средовић, Александар Р. Ђорђевић, EUROanalysis 16, European Conference on
Analytical Chemistry, 11-15 September, Belgrade, Serbia (poster presentation)
 Верка Јовановић, Светлана Станишић, Немања Станишић, „Management processes
improvement in higher education institutions through implementation of new
technologies“,STHESCA Conference, 5-7 July, 2011. Krakow, Poland (poster
presentation)
Име и презиме:
Ивана Брдар
М 53-Научни часопис:
 Спасић Весна, Брдар Ивана, Авио-саобраћај у Србији са посебним освртом на
нискобуџетне авио-компаније, Сингидунум ревија Vol. 7/No.1, 2010., стр. 107-116
М-32 Предавања по позиву са међународног скупа штампано у изводу
Попис радова:
 VII МЕЂУНАРОДНИ ФОРУМ МЕНАЏЕРА ХОТЕЛА & ХОТЕЛСКИХ ДОМАЋИНСТАВА,
Зелени хотели – темељ одрживог развоја хотелске индустрије - Живковић Радмила,
Станишић Светлана, Брдар Ивана, Трендови увођења друштвене одговорности у
хотелској индустрији, Туристички свет, бр. 47, децембар јануар 2010/2011., стр. 58-59.
М-86 Критичка евалуција података, база података, приказани детаљно као део
међународних пројеката, публиковани као интерне публикације или приказани на
Интернету
 Мастер план развоја руралног туризма Србије, Тоурисм and Leasure Consultants
(Barcelona, Spain) и Сингидунум Универзитет, 2010
99
Име и презиме:
Владимир Џамић
М-33 Саопштење са међународног скупа штампано у целини
Попис радова:
 ВИИИ научни скуп Синергија 2011, Бијељина (објављен чланак: Миљевић, М., Џамић,
В., ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ И ДРЖАВНИ СУВЕРЕНИТЕТ: ИДЕЈА, ТЕОРИЈА И
САВРЕМЕНА ПРАКСА, у „Зборник радова - VIII научни скуп Синергија 2011“,
Универзитет Синергија, Бијељина, 2011, стр. 146-155.)
 Конгрес Удружења социолога Републике Српске, 2010. (Миљевић М., Џамић,
В., ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И ПРОМЕНЕ ДРУШТВА, Конгрес Удружења социолога
Републике Српске, 2010.)
М 53 - Рад у научном часопису
 Миљевић, М., Џамић, В., РЕКОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЈА ПОСЛОВНЕ ЕТИКЕ И ПОТРЕБЕ
ЗА НОВОМ ПОСЛОВНОМ ЕТИКОМ, Сингидунум ревија вол.8, Универзитет
Сингидунум, Београд, 2011, стр. 257-263.
Име и презиме:
Данијел Павловић
М-33 Саопштење са међународног скупа штампано у целини
Попис радова:
 Павловић, Д. & Секуловић, Н. (2010). Competitiveness of Serbia as a Tourist Destination and
the Global Economic Crisis, EIAT International Conference, Belgrade 2010.
ИНДИВИДУАЛНИ НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД
Научно-истраживачки радови и научно истраживачки пројекти рађени током докторских студија:
1. Индикатори конкурентности туристичке дестинације
2. Улога дестинацијског менаџмента у постизању дугорочне конкурентности туристичке
дестинације
3. Специфичности кризног менаџмента туристичке дестинације
УЧЕШЋЕ У ПРОЈЕКТИМА:
 Master plan for rural tourism in Serbia – Naručilac: UNWTO - jun 2010 – mart 2011.
 Youth and Child tourism - Naručilac: UNWTO – decembar 2010 – mart 2011.
Име и презиме:
Никица Радовић
М-33 Саопштење са међународног скупа штампано у целини
Попис радова:
 Станишић М., Радовић Н., Оперативно буџетирање и контрола са аспекта пословања
хотелског предузећа, XVI Интернационални научни скуп „СМ 2011- Стратегијски
менаџмент и системи подршке одлучивању у стратегијском менаџменту“, СуботицаПалић, 19.05.2011. (UDK 657.47 ; 336.148 ; 005.511:640.412)
ИНДИВИДУАЛНИ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ РАД
Научноистраживачки радови рађени током докторских студија:
 Метод буџетирања у хотелијерству
 Финансијске информације и доношење одлука – Анализа показатеља тржишне вредности
предузећа са Београдске берзе - сектор Ж - Хотели и ресторани
 Информациони системи у функцији доношења пословних одлука у хотелијерству
Истраживачки пројекат:
 Анализа финансијских показатеља са Београдске берзе – сектор I – Смештај и исхрана
100
Учешће наставног особља на округлим столовима, конференцијама и слично
На Универзитету Сингидунум, односно Факултету за туристички и хотелијерски
менаџмент у протеклој школској 2010/11.г. организована је Недеља квалитета.
У оквиру традиционалне Недеље квалитета на Факултету за туристички и
хотелијерски менаџмент у уторак, 9. новембра 2010. године, са почетком у 13,00
часова одржан је програм у оквиру ког су дипломирани студенти Факултета за
туристички и хотелијерски менаџменткоји су постали успешни привредници
презентовали су своја искуства и предузећа у којима послују. Учествовали су:
 Јелена Кљајевић – власник и директор туристичке агенције у оквиру
франшизног система Jolly Travel
 Милош Миленковић – менаџер пројекта, Олимпијски комитет Србије
 Петар Платиша – интернет маркетинг менаџер, Хотел Мона Златибор
 Јелица Покарајац – извршни директор, Adria Airways – представништво Београд
 Милош Јанковић - извршни менаџер туристичке агенције Jungle Travel.
У оквиру недеље квалитета организовано је и предавање на тему „Квалитет и
стандарди у хотелској индустрији“ које је одржао Томас Павловић, директор хотела
Holiday Inn у Београду.
Учешће у раду научно-наставног већа
Научно-наставно веће Факултета за туристички и хотелијерски менаџментје у току
школске 2010/11. одржало две седнице којима су присуствовали сви професори и
асистенти који су ангажовани на Факултету. Седнице Већа се редовно одржавају пред
почетак зимског семестра (октобар) и летњег семестра (фебруар), а ванредно по
потреби.
Катедра за туризам и хотелијерство
У школској 2010/11. години одржане су четири седнице Катедре у следећим
терминима:




15.11.2010. године
16.02.2011. године
29.06.2011. године
12.07.2011. године
Катедра се бавила:
 Ангажовањем наставника, асистената и сарадника на предметима Катедре у
академској години;
 Покривеношћу предмета Катедре уџбеницима;
 Анализом структуре и садржаја мапирања предмета са Катедре.
Одржавање колоквијума и испита
Професори су обавезни да присуствују одржавању својих колоквијума и испита,
неовисно о томе да ли се они реализују писмено или усмено. Током протеклих
испитних рокова професорима је приликом одржавања колоквијума/испита и праћења
101
њихове регуларности помагао и одређен број дежурних асистената. Број дежурних
асистената варира у складу са бројем студената који излази на конкретан
колоквијум/испит, а распоред њихових дежурстава се прави пред почетак зимског и
летњег семестра узимајући у обзир укупно оптерећење сваког асистента.
Распоред присуства професора на пријемном испиту
Пријемни испит на Факултету за туристички и хотелијерски менаџмент спроводи
Комисија за пријемни испит. Термини одржавања пријемог испита су се одвијали у
унапред утврђеном термину.
Учешће професора и асистената на промотивним активностима
У периоду од октобра 2010. до марта 2011.г. професори, асистенти и сарадници
Факултета за туристички и хотелијерски менаџмент учествовали су у
представљању Универзитета Сингидунум у средњим школама у Београду и осталим
градовима у Србији, као и на сајмовима – сајмови образовања у Београду- MBA fair i
EDU fair и Сајам туризма.
Обука из пословног програма SAP
У периоду од 4. до 8. јула 2011. године одржана је обука из SAP ERP за све професоре
и асистенте који су за то заинтересовани. У школској 2011/12 години професори који су
прошли обуку биће дужни да до 30% знања из SAP-а примене у својим предметима на
часовима вежби.
Распоред присуства професора на Дану Универзитета и додели диплома
Дипломираним студентима Факултета за туристички и хотелијерски менаџмент у
школској 2010/11 дипломе су додељене 24.12.2010. и 28.06.2011. у присуству свих
професора и асистената, као и ваннаставног особља. Дан 28. јун је уједно и Дан
Универзитета Сингидунум, те је и ове школске године додели диплома тог дана
претходила свечана академија којој су присуствовали сви професори и сарадници
Универзитета, као и представници Студентског парламента и позвани гости.
102
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НА
ФАКУЛТЕТУ ЗА МЕНАЏМЕНТ
ЗА ШКОЛСКУ 2010/2011 ГОДИНУ
I.
Извештај о реализацији плана и распореда наставе за школску
2010/2011. годину (Извештај о поштовању оквира за организовање
наставног процеса и реализацији плана одвијања „класичних“
На Факултету за менаџмент, на основним академским студијама, настава се одвија у
четворогодишњем трајању и изводи се у зимском и летњем семестру. Од школске
2009/10. године настава се изводи према акредитованом плану и програму, тако да се
у школској 2010/11 настава одвијала на следећи начин:
I година - по акредитованом плану
II година - по акредитованом плану
III година - по акредитованом плану
IV година - по акредитованом плану
Укупан број студената Факултета за менаџмент који су уписали и студирали у
току школске 2010/2011. износи 247.
Почетак/завршетак наставе
На Факултету за инжењерски менаџмент у Београду настава је у зимском семестру
2010/11. године почела 04.10.2010.г. за студенте I године, односно 18.10.2010.г. за
студенте II, III и IV године. Последњи радни дан у зимском семестру био је 14.01.2011.г.
Настава је током овог семестра била изведена у оквиру 15 наставних недеља.
Током овог семестра биле су одрађене и 4 радне суботе:
04.12.2010.г.- према плану и програму за 04.01.2011.г.
11.12.2010.г.- према плану и програму за 05.01.2011.г.
18.12.2010.г.- према плану и програму за 06.01.2011.г.
25.12.2010.г.- према плану и програму за 07.01.2011.г.
Настава је у летњем семестру 2010/11.године трајала од 28.02.-11.06.2011.г., у
трајању од 15 радних недеља на све четири године студија.
У периоду од 4. до 16. априла 2011.године. одржан је априлски испитни рок, јунски рок
у периоду од 13. до 25. јуна 2011. године, а јулски испитни рок у период од 5. до 16.
јула 2011. године.
103
Испитни рокови
У току школске 2010/2011.године одржано је пет редовних испитних рокова, и четири
апсолвентска рока.
Редовни испитни рокови били су:
1. Јануарски испитни рок, студентима је било омогућено да испит полажу у једном
од два термина: 24.01-05.02.2011.г. или 07.02.-19.02.2011.г
2. Априлски испитни рок: 04.04.-16.04.2011.г.
3. Јунски испитни рок, студентима је било омогућено да испит полажу у једном од
два термина: 13.06.-25.06.2011.г. или 04.07.-16.07.2011.г.
4. Септембарски испитни рок 05.09.-17.09.2011.г.
5. Октобарски испитни рок 26.09.-08.10.2011.г.
Додатни испитни рокови за апсолвенте били су:
1. Новембарски испитни рок: 22.-30.11.2011.
2. Децембарски испитни рок: 17.-23.12.2011.
3. Мартовски испитни рок: 14.-19.03.2011.
4. Мајски испитни рок: 23.-28.05.2011.
Реализација наставе на часовима предавања и вежби
Групе
На Факултету за менаџмент сва предавања и вежбе реализовани су у адекватним
групама.
Распоред наставе
Продекани за наставу су израдили распореде наставе за зимски и летњи семестар
2010/11.године водећи рачуна да укупно дневно оптерећење студената I и II године не
може бити веће од 6 часова, а студената III и IV године 4 часа.
Списак предмета I године који су слушани у зимском/летњем семестру 2010/11.г:
Семестар
Назив предмета
I
Математика
I
Основе инжењерства
I
Информатика
I/II
Енглески I
II
Статистика за инжењере
II
Основи рачунарске технике
II
Предузетништво
II
Менаџмент
104
Списак предмета II године који су слушани у зимском/летњем семестру 2010/11.г:
Семестар
III
III
III
III
III/IV
Назив предмета
Маркетинг
Индустријски инжењеринг и
дизајн
Интернет технологије
Стандардизација и
метрологија
Енглески 2
Италијански језик 1
III/IV
Немачки језик 1
Шпански језик 1
IV
Теорија система
IV
Технички системи
IV
Оперативни менаџмент
Списак предмета III године који су слушани у зимском/летњем семестру 2010/11.г:
Семестар
Назив предмета
V
Управљање пројектима
V
Логистика
V
Стратегијски менаџмент
V/VI
Енглески 3
Италијански језик 2
V/VI
Немачки језик 2
Шпански језик 2
VI
Менаџмент Информационих
система
VI
Управљање квалитетом
VI
Дизајн производа
VI
Пројектовање менаџмент
система квалитета
105
Списак предмета IV године који су слушани у зимском/летњем семестру 2010/11.г:
Семестар
VII
Назив предмета
Процена и енергетска
ефикасност
Пројектовање менаџмент
VII
система животне и радне
средине
VII
VII/VIII
Акредитација и оцењивање
усаглашености
Енглески 4
Италијански језик 3
VII/VIII
Немачки језик 3
Шпански језик 3
VIII
Системи за подршку
одлучивању
VIII
Дизајн паковања
Консултације
Сви професори и асистенти одржавали су консултације на својим предметима једном
недељно у трајању од једног или два часа, како током семестра тако и у току испитних
рокова све до одласка на колективни годишњи одмор од 18. јула до 22. августа 2011.
године
Распоред консултација је израђиван за сваки текући семестар и објављиван на сајту
факултета, огласној табли факултета и појединачним страницама предмета.
За запослене студенте сви професори и асистенти одржавали су додатне термине
консултација после 17 цасова.
О евентуалним променама термина консултација, студенти су благовремено били
обавештавани путем странице конкретних предмета, а о променама је увек био
обавештен и продекан за наставу.
Професори и асистенти су датум и време одржаних консултација уписивали у Књигу
консултација најкасније у року од 24 časa.
Странице предмета
У циљу благовременог и потпуног обавештавања студената о свим релевантним
информацијама везаним за сваки појединачан предмет, пре почетка школске године (а
најкасније до 15.09.2010.године) сви професори су објавили силабусе на својим
страницама предмета и те странице редовно ажурирали током оба семестра. На њима
су студентима доступне информације о:
- садржини сваког предмета (структуираној у 15 радних недеља, односно тематских
целина),
- циљу и исходима сваког предмета,
106
- плану и динамици реализације рада (датумима одржавања колоквијума I, колоквијума
II и поправних колоквијума, плану одбрана семинарских радова, терминима одржавања
гостујућих предавања, променама термина консултација и сл.),
- начину оцењивања (у складу са Правилником Универзитета и Одлуком Ректора,
према којима је наставна материја на свим предметима подељена у 3 целине - градиво
за колоквијум I, II и завршни испит, а бодовање је структуирано по јединственом
моделу: присуство/семинарски до 10 поена, колоквијум I до 30 поена, колоквијум II до
30 поена и завршни испит до 30 поена),
- резултатима колоквијума, укупних предиспитних обавеза и испита који су
објављивани у року од неколико дана након њиховог одржавања,
- терминима одржавања испита и упису оцена.
На сваком предмету је поштован принцип да силабуси морају бити прилагођени
уџбенику који је у употреби. У случају да се на предмету промени уџбеник, професор је
дужан да иновира силабус у складу са њим и да о томе обавести студенте путем
странице предмета.
Евидентирање резултата предиспитних и испитних обавеза
У јануару месецу 2011. године на снагу је ступила одлука да су сви предметни
наставници обавезни да резултате предиспитних обавеза (присуство/семинарски рад,
колоквијум I и II) и резултате испита евидентирају и у Универзитетски информациони
систем (УНИС). У вези са тим, 20.12.2010. Рачунски центар је организовао и спровео
обуку за ову апликацију.
Рок за унос резултати предиспитних обавеза у УНИС у зимском семестру је био
14.01.2011.г., а за предмете из летњег семестра 11.06.2011. године. На овај начин су
студенти били благовремено и потпуно обавештени о укупним резултатима својих
предиспитних активности, чиме им је истовремено пружена могућност улагања
евентуалних приговора и извршења корекција.
Презентација изборних предмета на студијским програмима
Презентације изборних предмета на II и III години студија одржане су у првој седмици
семестра у коме су се изводили. Презентације су одржали предметни наставници у
трајању од по 15 минута, пружајући основне информације о сваком предмету, а
првенствено истичући њихову садржину и исходе које ће студенти остварити.
Понуђени изборни предмети за II годину су:
- Интернет технологије
- Стандардизација и метрологија
Понуђени изборни предмети за III годину су:
- Пројектовање менаџмент система квалитета
- Дизајн производа
Рок за изјашњавање студената који изборни премет бирају био је три седмице од
почетка семестра 2010/2011. и након истека тог рока изабрани предмет им је
евидентиран у УНИС-у на листи предмета које морају полагати.
107
Допунска настава из предмета са ниском пролазношћу на испитима
Допунска настава је реализована у периоду од 30.08. до 04.09.2010. године и у периоду
од 15.05. до 15.06.2011. године, на свим предметима на којима пролазност на испиту
није била већа од 70% у односу на целокупну генерацију уписаних студената.
Наставу су држали професори или асистенти у трајању од укупно 9-12 часова у
зависности од потреба студената и процене професора, а организована је као
припрема за полагање колоквијума и полагање завршног дела испита.
Настава је организована у терминима након 17:00 часова, како би могли да присуствују
и студенти који су у редовном радном односу.
Одзив студената је био задовољавајући. Може се закључити да је допунска настава
успешно изведена и у великој мери је помогла студентима да положе испит. Наиме,
већина студената која је присуствовала допунској настави и након тога изашла на
испит у неком од наредних организованих испитних рокова је и положила испит, усмено
истичући да је допунска настава била веома корисна.
II.
Извештај о реализацији плана гостујућих предавања
(долазак професора са других високошколских установа,
еминентних стучњака, виђених пословних људи...)

Delta Motors - петак 22.10.2010. од 13 часова на тему – Актуелна ситуација на
тржишту аутомобила у Србији, BMW стандарди продаје, Позиционирање
хибридних аутомобила на тржишту Србије, Могућности за обављање стручне
праксе. Предавања су одржали Немања Лазић, Директор продаје Delta Motors-a
(BMW i Mini) и Драгана Маринковић, асистент за односе са јавношћу, Delta
Automoto (Honda i Fiat)

У среду 24. новембра - стручна посета студената Инжењерског менаџмента у
периоду од 10,00 до 14,00 часова у Институту за нуклеарне науке „ВИНЧА“.
Сврха ове посете је упознавање са радом акредитованих Тела за оцењивање
усаглашености производа: Лабораторије за испитивање, Сертификационо тело
за производе и Контролно тело за производе.

У четвртак, 9. 12. 2010. године, од 12 до 14 часова, гост Факултета за менаџмент
и Факултета за информатику и рачунарство Универзитета Сингидунум, Душан
Радошевић, Field Director SAP-a, светског лидера у области пословног софтвера
који има продајна и развојна представништва у више од 50 земаља широм
света. Господин Радошевић одржао предавање на тему „SAP ПОРТФОЛИО
РЕШЕЊА И МЕТОДОЛОГИЈА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ” којом приликом ће
представити SAP апликације које тренутно користе клијенти из више од 120
земаља.
108

Гостујуће предавање - мр Дарко Бабић, Cluster Manager West Balkans DHL-a, на
тему: DHL- данас и сутра. Предавање одржано у четвртак 16.12.2010. године у
сали А-2, у времену од 11-13 сати, на Факултету за менадзмент, Булевар
Зорана Ђинђица 44. Студенти 4. године су имали и договор око праксе у DHL-u.

Дана 31. марта 2011. године, гост на Универзитету Сингидунум био Драган
Војводић, директор консултантске куће Sandler Training – Serbia, који ће одржати
предавање на тему „Уметност пословног преговарања“. Предавање одржано у
Булевару Зорана Ђинђића број 44, у амфитеатру С-2, са почетком у 12 часова.

Дана 07. априла 2011. године, студенти друге године Факултета за менаџмент
посетили компанију IRITEL A.D., на адреси Батајнички пут 23 у Земун Пољу.
Студенте је овом приликом угостио извршни директор за радио комуникације др
Предраг Петровић, који им је омогућио да обиђу све секторе, а посебно су се
задржали у производном делу ове успешне компаније.
IRITEL више од 40 година представља водећу компанију у земљи у области
истраживања, развоја, пројектовања, инжењеринга и производње у области
телекомуникација.
IRITEL је акредитован као Истраживачко развојни институт и има Научно веће.
IRITEL поседује рачунарску, мерно-испитну опрему и софтвере за пројектовање,
мерење и испитивање у области телекомуникација.
IRITEL поседује лиценце за пројектовање и изградњу телекомуникационих
објеката за објекте од међународног, и магистралног значаја.
IRITEL поседује и лиценцу за вршење техничког прегледа и атестирања радиоуређаја.
IRITEL има систем менаџмента квалитета према SRPS ISO 9001:2008

У среду, 13. априла 2011. године професори и студенти Универзитета
Сингидунум, Факултета за менаџмент - студијски програм Инжењерски
менаџмент, посетили пивару Carlsberg, у Челареву.

У уторак 19. априла 2011. године, студенти прве године Факултета за менаџмент
посетили производни погон компаније Nicolas’S.

У среду 11. маја, од 14х, у оквиру серије предавања под називом Cloud Power,
Microsoft је одржао предавање на ФИМ-у, у амфитеатру А1. Агенда предавања
је:
Зоран Субић, Microsoft: Cloud Pоwеr и Windows Azure

Дана 12. маја 2011. године студенти Универзитета Сингидунум, друге године
Факултета за менаџмент, Студијски програм Инжењерски менаџмент, посетили
компанију ComTrade Grupa, на адреси Савски насип број 7, на Новом Београду.

У среду 09.11.2011. године за студенте 4. године Инжењерског менаџмента
одржала се стручна пракса у Институту за нуклеарне науке „ВИНЧА“.
Руководилац стручне праксе је професор Предраг Поповић.

Гостовање компаније Microsoft на Универзитету Сингидунум одржано је за 23.
новембра 2011. године од 10 до 13х, у просторији А03.
109

III.
У четвртак 15.12.2011. године студенти друге године студијског програма
Инжењерског менаџмента ишли су у посету Дирекцији за мере и драгоцене
метале у улици Мике Аласа 14.
Извештај о реализацији студијских програма са исходима
учења, анализа силабуса предмета студијског програма и
извештај о усвојеним предлозима за њихово унапређење
Настава у школској 2010/2011. години је одржана по распореду без већих одступања.
Прилагођавајући се савременим захтевима и стандардима високошколског
образовања, имајући у виду људске, просторне, техничке, библиотечке, информатичке
и друге ресурсе, Факултет за менаџмент има акредитован студијски програм на
основним студијама:

Студијски програм за инжењерски менаџмент у трајању од 4 године (240
ЕСПБ);
Студијски програм је пројектован уз поштовање стандарда Националног савета за
високо образовање уз уважавање ставова, мишљења и предлога стручне јавности.
Студијски програм садржи све елементе предвиђене законом, Стандардима за
акредитацију студијских програма и Статутом Универзитета Сингидунум .
На основу анализе студијског програма и пратеће документације, могу се извести
следећи закључци:
 Студијски програм основних студија научно је утемељен;
 Студијски програм основних студија у потпуности је усклађен са Стандардима за
акредитацију студијских програма првог нивоа студија и Статутом
Универзитета Сингидунум .
 Студијски програм има јасно дефинисану улогу и сврху у образовном систему;
 У складу са чланом 85. Законона о високом образовању ( „Службени гласник
РС“, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 44/10), услови за упис
студената на студијски програм утврђени су Статутом Универзитета (чл. 67,
68). Утврђен је начин полагања пријемног испита, критеријуми за избор
пријављених кандидата и начин објављивања ранг листе (чл. 69 Статута
Универзитета);
 Услови и поступци који су неопходни за завршетак студија и добијања дипломе
првог нивоа образовања јасно су дефинисани уводним одредбама студијског
програма, усклађени су са циљевима, садржајима и обимом акредитованог
студијског програма и доступни су у јавности објављивањем у Службеном
гласнику број 30/07, 112/08,72/09 и 81/10, и на Интернет страници
Факултета.(www.сингидунум.ац.рс);
 Циљеви студијског програма, исходи учења дефинисани су и усклађени са
мисијом, визијом и циљевима Факултета и Универзитета Сингидунум ;
 Курикулумима студијског програма утврђени су: листа и структура обавезних и
изборних предмета и њихов опис; распоред по годинама студија, структура и
садржај студијског програма у погледу односа опште-академских, научно-
110



стручних и стручно-апликативних дисциплина, као и радног оптерећење
студената мерено ЕСПБ за сваки предмет у складу са Стандардима за
акредитацију студијских програма;
Курикулумима студијског програма и силабусима у оквиру програма утврђено је
да се оцењивање врши непрекидним праћењем рада студената и на основу
поена стечених у испуњавању предиспитних обавеза и полагањем испита;
Курикулуми студијског програма и силабуси наставних предмета конципирани су
тако да подстичу студенте на стваралачки начин размишљања, на дедуктиван
начин истраживања, као и примену тих знања и вештина у практичне сврхе;
Студијски програм основних студија усклађени је са савременим светским
токовима и стањем науке и струке у области инжењерског менаџмента и
упоредиви су са студијским програмима одговарајућих страних високошколских
установа.
Предлог мера и активности за унапређење квалитета садржаја студијског
програма:





IV.
Боље разумевање улоге исхода учења у развоју курикулума и болоњским
препорукама
Конструкција исхода учења на нивоу предмета
Упоређивање и разликовање стручних и генеричких вештина
Развијати даље вредновање студијског програма с аспекта употребе исхода
учења
Праћење рада студената: 1) развијати стручне и генеричке вештине (личне,
пословне, друштвене и концептуалне вештине); 2) оцењивање прилагодити
различитим типовима учења (визуелно, аудитивно, кинестетичко);
Извештај о примени Правилника о оцењивању и извештај о усвојеним
мерама за случај неиспуњавања и одступања од усвојених процедура
оцењивања
Начини и услови студирања и полагања испита на Факултету за инжењерски
менаџмент су регулисани Правилником о правилима и организацији студија на
основним академским студијама које се изводе на студијским програмима
Универзитета Сингидунум (у даљем тексту Правилник).
Дана 29.12.2010. године ректор Универзитета Сингидунум је (на основу Статута
Универзитета и претходно поменутог Правилника) донео Одлуку о испитним и другим
облицима провере знања на основним академским студијама која се примењује на
свим предметима од јануарско-фебруараског испитног рока 2010/2011.г. Одлуком су
додатно разрађене одредбе Правилника које се односе на:
- Конкретне облике провере знања (испити, колоквијуми и семинарски радови) и
начине њихове организације (нпр. колоквијуми морају бити одржани у време
предавања или вежби из конкретног предмета, чиме се избегава улазак у
термине часова из других предмета)
- Начине испуњавања предиспитних обавеза студената (присуство и
предаја/одбрана семинарских радова)
- Поделу наставне материје на три дела и начине полагања подељене материје
кроз колоквијум I, коловијум II и завршни испит
111
-
-
-
Оцењивање успешности студената у савладавању предмета путем бодовања (I
колоквијум до 30 поена, II колоквијум до 30 поена, присуство/семинарски рад до
10 поена, завршни испит до 30 поена. Дакле, студент у предиспитним обавезама
може да освоји до 70 поена, а на завршном испиту до 30 поена- укупно 100
поена)
Начин формирања коначне оцене на бази освојених поена:
51-60 поена = оцена 6 (шест)
61-70 поена= оцена 7 (седам)
71-80 поена = оцена 8 (осам)
81-90 поена = оцена 9 (девет)
91-100 поена = оцена 10 (десет)
Обавезу професора да предиспитне поене унесу у Универзитетски
информациони систем (УНИС) најкасније 7 дана пре одржавања испита
Обавезу наставника да стално усавршавају квалитет наставе, укључујући и
реализацију интерактивне наставе.
Правилник и Одлука су објављени и јавно доступни на сајту Универзитета
Сингидунум и Факултета за инжењерски менаџмент, а Одлуку су сви професори и
асистенти били дужни и лично да преузму у просторијама Правне службе
Универзитета и обавезно је примењују од јануарско-фебруарског испитног рока
2010/2011. године.
Продекан за наставу је професорима и асистентима пружао и додатна појашњења у
вези са спровођењем Одлуке, односно давао тумачења колегама и студентима у
неколико наврата. Професори су прилагодили своје силабусе захтевима из Одлуке,
тако да је уведен јединствен систем поделе наставне материје на свим предметима на
три дела и структуирања оцене: И колоквијум до 30 поена, ИИ колоквијум до 30 поена,
присуство/семинарски рад до 10 поена, завршни испит до 30 поена (укупно 100 поена).
Није било већих недоумица око примене Одлуке, а продекан за наставу је вршио
сталну контролу њеног спровођења у испитним роковима и током семестра. У
случајевима појединих занемаривања или неразумевања обавеза прописаних Одлуком
продекан је обављао разговоре са професорима и упућивао захтеве да се поштују
обавезе из Одлуке и Правилника, о чему је такође обавештавао надлежно руководство
(које би у случају потребе могло предузети и даље мере – покретање дисциплинског
поступка, иако до сада није било потребе за тим).
V.
Извештај о доступности информација о несметаној
реализацији плана рада на предметима као и о
регуларности распореда наставе
План наставе (распоред часова, консултација, одржавање странице предмета у току
редовне наставе и активности преко Moodle платформе за студенте на даљину)
несметано је реализован у току школске 2010/11.
Несметана реализација плана наставе одвијала се преко следећих механизама:
 Механизми увида јавности и
 Контролни механизми.
Када говоримо о механизму увида јавности у реализацију плана рада на предметима
истичемо следеће активности:
112








Силабуси са разрадом наставе по тематским јединицама достављени су у
септембру 2010. године проректору за наставу проф.др Милораду Унковићу,
Јавна доступност информација о радним недељама и радним јединицама у току
недеље преко странице предмета,
Увид јавности у регуларност колоквијума и испита преко камера (аудио и
визуелно покриће),
Додељивање асистената и сарадника са других предмета да обављају контролу
регуларности испита и колоквијума,
Одржавање консултација у заједничком професорском кабинету,
Одржавање усмених и писмених испита у салама, а не у кабинетима професора,
обавезно присутво асистената на усменом испиту, као и слободно присуство
осталих студената усменим испитима,
Свака измена термина консултација мора бити пријављена продекану за
наставу на службени емаил и објављено на страници предмета,
Свако одсуство професора услед стручног усавршавања или посете научним
скуповима најављује се унапред и одобрава од стране ректора, ово се прецизно
евидентира и изгубљени часови се надокнађују.
Контролни механизми који су примењени везано за регуларност наставе, колоквијума и
испита су следећи:
 Насумично посећивање часова наставе од стране проректора за наставу и
продекана,
 Увид у књигу евиденције наставе како би се утврдило да ли се професори
редовно уписују,
 Контролни механизми које у моменту уписа примењује службеник у шалтерској
сали на II спрату (запис камере, праћење времена одржавања и завршетка
наставе),
 Проверавање насумичним испитивањем студената када излазе са одређеног
испита да ли испитно градиво је покривено уџбеником и предавањима
професора,
 Реаговање на жалбе студената везано за регуларност наставе,
 Реаговање на усмене и писмене жалбе и наводе студената везано за
регуларност испита и колоквијума
 Праћење извештаја са седница Студентског парламента и реаговање на наводе
студената достављене у писменој форми Продекану и Проректору за наставу.
Предузете мере у решавању проблема у вези са регуларношћу наставе, колоквијума и
испита биле су следеће:
 Обављени разговори са професорима и асистентима где су студенти упућивали
жалбе.
VI.
Извештај о реализованим мерама за систематско праћење
квалитета наставе
На Универзитету Сингидунум се спроводе мере систематског праћења квалитета
наставе у складу са важећим Правилником о начину и поступку обезбеђивања и
самовредновања квалитета.
Током 2010/11.г. као најважнији видови обезбеђивања информација о квалитету и
редовности одвијања наставног процеса, између осталог, реализовани су следећи:
113
VII.

Анкетирање студената – на крају зимског и летњег семестра организовано је
свеобухвтно анкетирање о квалитету наставног процеса, и општим условима
студирања, у којима су студенти оценили предаваче по различитим
критеријумима, као што су јасност излагања, припремљеност за наставу,
комуникација са студентима и други. Подаци прикупљени путем анкетирања су
затим детаљно анализирани, а лошије оцењени предавачи позвани на разговор
са деканом и продеканом за наставу. У овим разговорима су им издавана
упозорења, изнети утврђени проблеми, и предложени начини за њихово
превазилажење. Напомињемо да су у школској 2010/11.г. сви упозорени
предавачи уважили критике и сугестије, те поправили квалитет свог рада.
Уколико се након издатог упозорења не би уочили знаци побољшања квалитета
рада, декан би покренуо дисциплински поступак.

Разговори декана и продекана за наставу са студентима – осим анкете,
повод за разговор са предавачем може бити и информација која је добијена од
студента који је изнео примедбу током интервјуа у оквиру рада са фокус групом,
путем жалбе студената, за које свакодневно, у оквиру уобичајеног радног
времена, на располагању стоји продекан за наставу, путем видео надзора,
увида у наставне и испитне материјале, или посећивањем наставе.

Посећивање наставе – у оквир радних обавеза продекана за наставу убраја се
и учестало посећивање наставе у складу са могућностима и другим обавезама,
а обавезно по примљеној жалби студената, или у другој ситуацији у којој је
постоје назнаке о угроженом квалитету наставе на конкретном предмету.
Резултат је записник о посети наставе у оквиру кога се идентификују уочени
проблеми у наставном процесу, и на основу кога се предузимају даљи кораци у
складу са потребом.

Објављивање наставних материјала на страницама предмета – предавачи
на Универзитету Сингидунум су дужни да презентације и остале наставне
материјале благовремено учине доступним студентима путем интернет
странице. На тај начин је постигнута максимална транспарентност динамике и
квалитета одвијања наставног процеса на Универзитету.

Систем видео надзора – у свим просторијама у оквиру којих се одвија редовни
наставни процес, укључујући и консултације је у употреби систем аудио и видео
надзора. Сви догађаји се по потреби могу реконструисати, систем омогућава
руководству Универзитета увид у редовност и квалитет извођења наставног
процеса без обавезе физичког присуства на месту одвијања процеса, и као
такав чини значајан мотивациони фактор за предаваче.
Извештај о начину упознавања студената са методама
оцењивања
Информисање студената о методама оцењивања на конкретним предметима се врши
путем објављивања информација на електронским страницама предмета, уводне
презентације силабуса предмета, као и електронске поште у случају потребе да се
одређени делови методе оцењивања додатно разјасне, и протумаче за потребу
примене у специфичним ситуацијама. Основни принципи су преузети из Болоњске
декларације, Закона о високом образовању и Општег акта Универзитета под називом
– „Правилник о организацији и правилима студија“. Систем оцењивања је унифициран
114
на нивоу Универзитета, а свака активност је дефинисана и стандардизована са
аспекта минималних заједничких формалних услова који морају бити испуњени. На тај
начин је, са једне стране, спроведена стандардизација која олакшава процес
упознавања студената са методама оцењивања, а са друге стране оставља неопходну
слободу за изражавање специфичности у оквиру различитих предмета.
Обавеза професора је да евиденцију са прикупљеним поенима учини доступну на увид
студентима у сваком тренутку електронски, путем интернет странице, или у писаној
форми. На тај начин је обезбеђена неопходна информисаност о напредовању кроз
процес сакупљања поена на активностима у циљу формирања коначне оцене.
Уколико студент сматра да активности нису вредноване у складу са силабусом
предмета, Законом о високом школству и општим актима Универзитета, има
могућност жалбе декану факултета, који је дужан да у Законом предвиђеном року од
три дана донесе одлуку о исправности оцене и омогући студенту поновљено полагање
испита.
VIII.
Извештај о доступности информација о студијским
програмима и исходима учења
Информације о студијским програмима на Факултету за инжењерски менаџмент
доступне су на wеб сајту Универзитета Сингидунум и Факултета за инжењерски
менаџмент, у информаторима који се ажурирају и штампају за сваку школску годину, а
могу се свакодневно добити и од сарадника у Студентском сервису и продекана за
наставу.
IX.
Научно-истраживачки рад
Драган Цветковић
Драган Цветковић,
CAD/CAM – Теорија, принципи и управљање производњом,
(прво издање), Уџбеник, ИСБН: 978-86-7912-273-5, Издавач: Универзитет
Сингидунум, Београд, 2010.
Ранко Поповић, Драган Цветковић, Драган Марковић,
Мултимедија,
ИСБН: 978-86-7912-278-0, (прво издање), Уџбеник, Издавач: Универзитет
Сингидунум, Београд, 2010.
Драган Цветковић, Драган Марковић,
Дизајн паковања,
ИСБН: 978-86-7912-282-7, (прво издање), Уџбеник, Издавач: Универзитет
Сингидунум, Београд, 2010.
Драган Цветковић,
Дизајн и развој производа,
(прво издање), ИСБН: 978-86-7912-335-0, Уџбеник, Издавач: Универзитет
Сингидунум, Београд, 2010.
115
Душан Регодић, Драган Цветковић,
Аутоматизација, производни системи и рачунарски интегрисана производња,
ИСБН: 978-86-7912-367-1, Уџбеник, Издавач: Универзитет Сингидунум, Београд,
2011.
Драган Цветковић,
Површинско ракетно наоружање,
ИСБН: 978-86-335-0322-8, Монографија, Издавач: Медија центар ОДБРАНА, Београд,
2011.
Драган Цветковић, Жељко Станковић,
Савремено програмабилно наставно средство,
ИИ међународни научно-стручни скуп »Информационе технологије за е-образовање –
ИТеО«, (ИСБН: 978-99955-49-48-0), Бања Лука, пп. 181 – 186., 01-02. октобар 2010.
Срђан Трајковић, Зона Костић, Драган Цветковић, Ранко Поповић,
Virtual Classroom for Graphic Technology, EIRD 2011, 4th International Conference for
Entrepreneurship, Innovation and Regional Development, Proceedings of International
Conference for Entrepreneurship, Innovation and Regional Development, ISBN: 978–608–
65144-2-6, Ohrid, Macedonia, pp. 1183-1187, 5th-7th May 2011.
Зона Костић, Драган Цветковић, Драган Марковић, Александар Јевремовић,
X3D Educational Environment for Aviation Students,
15th International Research/Expert Conference ”Trends in the Development of Machinery
and Associated Technology” TMT 2011, Prague, Czech Republic, Proceedings ИССН: 18404944, пп. 489 – 492. (за пројекат ИИИ44006), 12-18 September 2011.
Срђан Трајковић, Зона Костић, Драган Цветковић, Драган Марковић,
Virtaul Educational Environment for Learning Graphics Technology,
15th International Research/Expert Conference ”Trends in the Development of Machinery
and Associated Technology” TMT 2011, Prague, Czech Republic, Proceedings ИССН: 18404944, пп. 533 – 536. (за пројекат ИИИ44006), 12-18 September 2011.
Радица Прокић-Цветковић, Радомир Јовичић, Вукић Лазић, Оливера Поповић, Мери
Бурзић, Драган Цветковић,
Possibilities of Improving Properties of MicroAlloyed Steel Weld Metal by Choice of Welding
Process and Technology,
15th International Research/Expert Conference ”Trends in the Development of Machinery
and Associated Technology” TMT 2011, Prague, Czech Republic, Proceedings ИССН: 18404944, пп. 721 – 724. (за пројекат 35024), 12-18 September 2011.
Жељко Станковић, Драган Цветковић,
Савремена виртуелна робо лабораторија,
ИИИ међународни научно-стручни скуп »Информационе технологије за е-образовање –
ИТеО«, (ИСБН: 978-99955-49-70-1), Бања Лука, пп. 84 – 90., 07-08. октобар 2011.
Душко Радаковић, Драган Цветковић, Татјана Танасковић,
Глобални тренд и карактерситике система за микропроизводњу,
И научно-стручни скуп »ПОЛИТЕХНИКА-2011«, ИСБН: 978-86-7498-047-7, Београд, пп.
59 – 65., 02. децембар 2011.
Драгољуб Бекрић, Часлав Митровић, Драган Цветковић, Александар Бенгин,
Effectivity of Hypergeometric Function Application in the Numerical Simulation of the
116
Helicopter Rotor Blades Theory,
Strojniški vestnik – Journal of Mechanical Engineering 56(2010)1, pp.18–22, Љубљана,
Словенија, 2010. (УДЦ 629.735.45-25 – Часопис је на СЦИ листи), 2010.
Часлав Митровић, Александар Бенгин, Драган Цветковић, Драгољуб Бекрић,
An Optimal Main Helicopter Rotor Projection Model Obtained by Viscous Effects and
Unsteady Lift Simulation,
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 56(2010)6, pp. 357–367, Љубљана,
Словенија, 2010. (УДЦ 629.735.45 – Часопис је на СЦИ листи), 2010.
Зона Костић, Драган Цветковић,
Креирање колаборативних виртуелних окружења коришћењем X3Д-а,
Сингидунум ревија (ИССН: 1820-8819), Вол.8/Но.1, пп. 107-115, Универзитет
Сингидунум, Београд, 2011.
Драган Марковић, Драган Цветковић, Бранислав Машић,
Survey of software tools for energy efficiency in a community,
Renewable & Sustainable Energy Reviews, Volume 15, Issue 9, December 2011, pp. 4897–
4903, Elsevier Ltd., (ИССН 1364-0321 – Часопис је на СЦИ листи, Impact factor for 2010
– 4.567), 2011.
Слађана Спасић
Спасић С, Кесиц С, Калаузи А, Сапоњиц Ј (2011) Дifferent anaesthesia in rat induces distinct interstructure brain dynamic detected by Higuchi fractal dimension. Fractals, Во.19, Но.1, пп.113-123.
Спасић С, Николић Љ, Мутавџић Д (2011) Effect of static magnetic field on fractal complexity of
bursting activity of Br neuron in snail nervous system detected by factor аналyсис. Арцхивес оф
Биологицал Сциенце, 63 (2011) 177-183.
Спасић С, Николић Љ, Мутавџић Д (2011) Independent complexity patterns in single neuron activity
induced by static magnetic field. Computer methods and Programs in Biomedicine, (Прихваћено за
штампу).
Спасић С, Кесиц С, Калаузи А, Обрадовиц М, Сапоњиц Ј (2011) Surrogate data modeling the
relationship between high frequency amplitudes and Higuchi fractal dimension of EEG signals in
anesthetized rats. Journal of Theoretical Biology, (Прихваћено за штампу).
Калаузи А, Спасић С, Петровиц Ј, Цириц Ј, Сапоњиц Ј (2011) Cortico-pontine theta carrier
frequency phase shift across sleep/wake states following monoaminergic lesion in rat. Journal of
Comparative Physiology A, (Предато у штампу).
Спасић С (2010) Surrogate Data Test for Nonlinearity of the Rat Cerebellar Electrocorticogram in the
Model of Brain Injury. Signal Processing, Vol.90, No. 12, pp. 3015-3025.
Јовановић А, Перовић А, Клоноwски W, Дуцх W, Ђорђевић З, Спасић С (2010) Detection of
structural features in biological signals, Journal of Signal Processing Systems, Вол.60, Но. 1, пп.115129.
Спасић С, Перовић А, Клоноwски W, Дјордјевић З, Дуцх W, Јовановић А (2010) Forensics of
features in the spectra of biological signals. International Journal of Bioelectromagnetism IJBEMSpecial Issue on Applications of Biosignals and Modelling II, Vo.12, No.2, pp.62-75.
(http://www.ijbem.org)
117
Предраг Поповић
Кокунешоски М., Поповић П.: «Управљање амбалажом у Србији према новој законској
регулативи», International Journal «Total Quality Management & Excellence», УДК 658.5,
ИССН 1452-0680, Вол. 38, Но. 1, стр. 305-312, Београд, 2010.
Граховац Ј., Поповић П., Јовашевић-Стојановић М.: «Апаратура за одређивање
заштитних карактеристика рукавица према хармонизованом стандарду ЕН 437-1»,
International Journal „Total Quality Management and Excelence“, UDK 658.5, ISSN 14520680, Vol. 38, No. 1, стр. 316-320, Београд, 2010.
Граховац Ј., Поповић П., Ђапић М.: «Управљање рачунарским отпадом према
законској регулативи», XВИ YУ ИНФО 2010, ЦД Зборник радова, Копаоник, март
2010.
Јовић Н., Поповић П., Ковачевић Љ.: »The Integrated Management System Importance in
the Military Medical Academy Belgrade Healthcare Service Development Process«,
Invatation paper, UDC: 316.4.063.3, 2-678, 517.3; 364.2:61; 111.62, 116.57.017.6, 6th
International Working Conference: „Total Quality Management – Advanced and Intelligent
Approaches“, Organized by Mechanical Engineering Faculty, Belgrade University, Serbia,
Proceedings, pp 201-205, Belgrade, Serbia, 2011.
Аксентијевић-Јелић А., Јелић М., Поповић П.: „Management of Human Assets in Textile
Manufacturing Companies“, 3 rd International Conference Science and Higher Education in
Function of Sustainable Development – SED 2010, Proceedings ISBN 978-86-83573-18-9,
pp 4-1/ 4-6, Publisher: High business-technical school of Uzice, Uzice, Serbia, october 2010.
Јовиц Н., Јевтиц М., Поповић П.: «Developing an Integrated Management System in the
Military Medical Academy Belgrade – A Road to Business Exelence», The 18th International
Conference of the Israel Society for Quality, CD Proceedings, Tel Aviv, Israel, November
2010.
Тадић Д., Поповић П., Миловановиц Д.: «A Fuzzy Multi-Criteria Ranking of DrugsRelevant of Business Quality of Pharmaceutical Companies», The 18th International
Conference of the Israel Society for Quality, CD Proceedings, Tel Aviv, Israel, November
2010.
Поповић П., „Акредитација и оцењивање усаглашености”, Издавач: Универзитет
„Сингидунум“, Београд, Уредник: Проф.др Милован Станишић, Рецензенти: Проф.др
Радивоје Митровић и Проф.др Миленко Хелета, Број страна: 307, Рад: оргинални,
ИСБН: 978-86-7912-289-6; Београд, 2010.
Поповић П., Живковић В.: „Основи стандардизације и метрологије”, Издавач:
Универзитет „Сингидунум“, Београд, Уредник: Проф.др Милован Станишић,
Рецензенти: Проф.др Радивоје Митровић и Проф.др Драган Цветковић, Број страна:
301, Рад: оргинални, ИСБН: 978-86-7912-371-8; Број страна 304, Београд, 2011.
118
Виолета Томашевић
С.Адамовић, И.Брановић, Д.Живковић, В.Томашевић, М.Милосављевић, „Teaching
interactive cryptography: the case for CrypTool“, XLVI International Conference on
Information, Communication and Energy Systems and Technologies – ICEST, July 2011,
Niš, Proc. in press.
В.Томашевић, М.Томашевић, „Преглед и анализа криптоаналитичких ТМТО метода“,
Сингидунум ревија, Вол. 7, Но. 2, пп. 141-151, октобар 2010.
Владислав Мишковиц
Милосављевић М., Мишковиц В., „Електронска трговина“, Универзитет Сигнидунум
2011.
Иван Багарић
И. Ђуровић, Д. Ранђић, И. Багарић: „The Implementation of New Management
Experiences in Higher Education Teaching - Distance Learning – „ International Conference
on Information Technology and Development of Education - ITRO 2011, Зрењанин, јули
2011, Зборник радова, стране 249-252.
И Ђуровић, И. Багарић, Г. Зеновић: „Повезаност емисија, квалитета амбијента и штета
у животној средини“, 6. Симпозијум „Рециклажне технологије и одрживи развој –
СРТОР 2011“, Технички факултет у Бору Универзитета у Београду, Соко Бања, 18-21
септембар 2011, Зборник Радова, 450-453 страна.
И. Ђуровић, Д. Ранђић, И. Багарић: „Tourism Influence on the Preserved Development“,
Научно-стручни скуп „Процесна техника и заштита животне средине 2011“, Технички
факултет „Михајло Пупин“, Зрењанин, децембар 2011
И. Ђуровић, И. Багарић, Д. Ранђић: „Значај реинжењеринга у образовању“,
Национална Конференција са међународним учешћем, Технички факултет Чачак, 2325 септембар 2011, Зборник радова, стране 293-299 (Стручни рад).
И. Багарић, И. Ђуровић, Д. Ранђић: „ТQМ у малим предузећима“, Први научно’стручни
скуп Политехника 2011, Београд, 2. децембар 2011, Зборника радова, стране 181-184
(Огинални научни рад).
И. Ђуровић, И. Багарић, Д. Ружичић: „Политика дивиденди у савременим
корпоративним предузећима“, XXXВИИИ Симпозијум о операционим истраживањима,
СYМ-ОП-ИС 2011, Економски факултет Универзитета у Београду, Златибор, октобар
2011.
119
Јелена Станковић
Станковић Ј., (2010.), „Место и улога потрошача у савременој малопродаји“, Научни
скуп „Синергија 2010“, Бијељина - саопштење са међународног скупа штампано у
целини
Станковић Ј., (2010.), „Стратегије маркетинг комуникације у процесу грађења
дугорочних односа са потрошачима“, СyмОрг2010, Златибор, – саопштење са
међународног скупа штампано у целини
Станковић Ј., (2011.), „Трговина и други канали маркетинга”, Универзитет
Сингидунум, Београд - монографска студија
Ђорђевић - Бољановић, Ј., Станковић Ј., „The Role of Knowledge Management in Building
Client Reationships as a Factor in Organization Competency“ – рад предат на рецензију у
„Сингидунум Ревији“
Миленко Хелета
М.Хелета, Концепт система у процесу развоја и пројектовања, Научни скуп Синергија
2010, Универзитет Синергија, Бијељина, БиХ
М.Хелета, А.Хелета-Милошевић, Интегрисање индикатора циљева и кључних
перформанси организације, INTERNATIONAL CONVENTION ON QUALITY, JUSK ICQ –
Београд, 2010
М.Хелета, З.Пешовић, Нови концепт квалитета у ЈП „Путеви Србије“, INTERNATIONAL
CONVENTION ON QUALITY, JUSK ICQ – Београд, 2010.
М.Хелета, Б.Машић, М.Опачић, Ниво иновативности сертификованих организација као
индикатор ефективности организација које уче, INTERNATIONAL CONVENTION ON
QUALITY, JUSK ICQ – Београд, 2010
М.Хелета, З.Живковић, „Управљање ризицима у области функционисања лифтова“,
Сингидунум Ревија, јули 2011.
М.Хелета, Д.Дејановић, „Одрживи успех аеродрома - Приступ преко менаџмента
интегрисаних система” Петнаестог савјетовања СQМ 2011 са међународним учешћем
- Тиват, 19 - 20. септембра 2011.
М.Хелета, „ТQМ – Модел изврсности и интегрисани менаџмент системи“, Завод за
издавање уџбеника, Београд, 2010 – Монографија
М.Хелета, „Пројектовање менаџмент система животне и радне средине“, Универзитет
Сингидунум, Београд, 2010.
120
Радослав Авлијаш
Авлијаш, Р: „Предузетништво”, уџбеник, Универзитет Сингидунум, Београд, 2010.
година
Авиљаш, Р: „Управљање пројектом”, уџбеник, Универзитет Сингидунум, Београд,
2011.
Авлијаш, Р: „Методе врдновања и селекције пројеката“, Часопис „Сингидунум ревија“,
Универзитет Сингидунум, Београд, 2010.
Авлијас,Р: „Електронско пословање“, часопис „Сингидунум ревија“,Универзитет
Сингидунум, Београд, 2010
Авлијас,Р: „Модел предузетницког процеса покретања новог пословног подухвата“,
цасопис „Сингидунум ревија“,Универзитет Сингидунум, 2011.
Душан Регодић
Душан Регодић, Дамир Јерковић, Утицај аеродинамичких коефицијената на елементе
путање класичног пројектила Научни рад пп,5-28, Година ЛИX, април – јун 2011.
ВОЈНОТЕХНИЧКИ ГЛАСНИК, научни часопис Министарства одбране, Број 2, ИССН
0042-8469, УДЦ 623.466.3, Министарство Одбране Републике Србије, Београд
Душан Регодић Дамир Јерковић Слободан Илић Александар Кари The research of
influence of the aerodynamic coefficient on the stability of the axis-symmetric projectile
Научни рад пп.17-23 Београд, 06-07. Октобар 2011.међународни научно-стручни скуп
ОТЕХ 2011, из области одбрамбених технологија.
Душан Регодић, Драган Цветковић Аутоматизација, производни системи и рачунарска
интегрисана производња уџбеник 336 стр. 2011. Универзитет Сингидунум Лозница,
Младост груп., ИСБН 978-86-7912-367-1, ЦОБИСС.СР-ИД 185324300
Душан Регодић Логистика уџбеник 415 стр. 2011. Универзитет Сингидунум, Лозница,
Младост груп., 2. Измењено и допуњено издање, ИСБН 978-86-7912-372-5,
ЦОБИСС.СР-ИД 186019852
Душан Регодић Технички системи уџбеник 362 стр. 2011. Универзитет Сингидунум
Лозница, Младост груп., ИСБН 978-86-7912-337-4, ЦОБИСС.СР-ИД 181873676
Душан Регодић Логистика уџбеник 649 стр. 2010. Универзитет Сингидунум, Лозница,
Младост груп.-ИX, ИСБН 978-86- 7912-279-7, ЦОБИСС.СР-ИД 177937676
Душан Регодић, Љубиша Танчић Интернал анд Еxтернал Баллистицс Уџбеник за
енглеско говорно подручје 479 стр. 2010. Printed by: Cofis CO. LTD.Malta, Co. Ltd., Year
of printing 2010. M11 15
Душан Регодић, Љубиша Танчић, Дамир Јерковић Оптимално пројектовање сложеног
техничког система, Научни рад пп. 229-240 2011. СИНГИДУНУМ Ревија – Часопис за
теорију и праксу: економија, информационе технологије и менаџмент 2011, Вол.8,
121
Но.1., ИССН 1820-8819, Универзитет Сингидунум, Београд
Душан Регодић, Љубиша Танчић, Марија Самарџић, Дамир Јерковић Програмско
решење кретања тродимензионалног тела Научни рад пп. 26-36 2011. 8. научни скуп
са међународним учешћем, СИНЕРГИЈА 2011, Универзитет Синергија, Бијелљина, 25.
март 2011. (45 радова у 4 секција, Пленарна предавања – Радови попозиву, 3 рада),
ИСБН: 978-99955-26-21-4
Душан Регодић Милован Станишић Младен Веиновић Усклађеност компетенција
другог циклуса школовања и отреба компанија за људским капиталом у Републици
Српској Научни рад 2011. В. Конференција о високом образовању у Републици
Српској. Академија наука и уметности Републике Српске, Бања Лука, 22 и 23.09.2011.
Младен Веиновић, Милован Станишић, Душан Регодић Искуства у реализацији
докторских студија Научни рад 2011. В. Конференција о високом образовању у
Републици Српској. Академија наука и уметности Републике Српске, Бања Лука, 22 и
23.09.2011.
Драган Марковић
Ранко Поповић, Драган Цветковић, Драган Марковић, Мултимедија, ИСБН: 978-867912-278-0, (прво издање), Уџбеник, Издавач: Универзитет Сингидунум, Београд,
2010.
Драган Цветковић, Драган Марковић, Дизајн паковања, ИСБН: 978-86-7912-282-7, (прво
издање), Уџбеник, Издавач: Универзитет Сингидунум, Београд, 2010.
Драган Марковић, Драган Цветковић, Бранислав Машић, Survey of software tools for
energy efficiency in a community, Renewable & Sustainable Energy Reviews, Volume 15,
Issue 9, December 2011, pp. 4897–4903, Elsevier Ltd., (ISSN 1364-0321 – Часопис је на
СЦИ листи, Impact factor for 2010 – 4.567), 2011.
Лепа Бабић
Кордић, Б. & Бабић, Л. (2010). Betting behaviour of young people in Belgrade, Engrami
32(1-2), Институт за психијатрију КЦС, Београд, стр. 59-66. YУИССН 0351-2665, УДК:
613.96:794.91.
Кордић, Б. & Бабић, Л. (2010). Тетоважа и пирсинг међу средњошколцима у Београду,
Енграми 32(3), Институт за психијатрију КЦС, Београд, стр. 27-42. YУИССН 0351-2665,
УДК: 613.956:616.5-003.6(497.11).
Бабић. Л. & Кордић, Б. (2010). Домаће серије и национална осећања омладине
Београда. Социолошки преглед 44(3), Социолошко друштво Србије, Београд, стр. 439451. YУИССН 0085-6320, УДК: 159.072.42.
Кордић, Б. & Бабић, Л. (2011). Facebook и дружење код средњошколаца. Теме 35(4),
Универзитет у Нишу, Ниш, стр. . YУИССН 0353-7919, УДК: (у штампи).
Ђорђевић Бољановић, Ј. & Бабић, Л. (2011). Савремени приступ знању као ресурсу у
122
јавној управи. Зборник ”Реформе: политичка воља и административни капацитет”,
приредила проф.др Ана С. Трбовић, ФЕФА Универзитет Сингидунум, стр. 177-191,
ЦОБИСС.СР-ИД 186780172, ИСБН 978-86-86281-14-2.
Бабић, Л. (2010). Теоријски модели односа између едукације и исхода на
организационом нивоу. Ревија Сингидунум, приредио Проф.др Милован Станишић,
Универзитет Сингидунум, Београд, стр. 131-137, ЦИП 33; 005, ИСБН 1820-0702, УДК
005.96.
Бабић. Л. & Кордић, Б. (2010). Experience of competency and confidence at work, Ревија
Сингидунум 7(2), Универзитет Сингидунум, Београд, стр. 285-293. YУИССН 18208819, УДК: 005.95/.96; 331.101.32.
Бабић. Л., Кордић, Б. & Барјактаровић, Л. (2010). Истраживање и мерење у контексту
управљања едукацијом у организацији. Зборник радова (Електронски извор), XВ
интернационални научни скуп СМ 2010 „Стратегијски менаџмент и системи подршке
одлучивању у стратегијском менаџменту“, Суботица-Палић, 22. април 2010. ИСБН 97886-7233-252-0, ЦОБИСС.СР-ИД 250924295, УДК 005.96:371.
Бабић. Л. & Кордић, Б. (2010). Семинарски радови и функционална писменост. Зборник
радова ИИИ међународна интердисциплинарна стручно-научна конференција
Васпитно-образовни хоризонти, 15-16. мај 2010. године, Суботица, стр. 312-316, ЦИП
37.01(082), ИСБН 978-86-87893-11-5, ЦОБИСС.СР-ИД 258110215.
Кордић, Б. & Бабић. Л. (2011). Психолошке основе спортске активације. Зборник радова
ВИ међународна конференција „Менаџмент у спорту“, 21-22 мај 2010. године, Београд,
стр. (електронски извор), ИСБН 978-86-86197-25-2, ЦОБИСС.СР-ИД 175032844.
Бабић. Л. & Кордић, Б. (2010). Земље периферије у болоњском процесу. Зборник
радова: В Научни скуп са међународним учешћем Синергија 2010, 26.02.2010. године,
Бијељина, стр. 98-103, ЦИП 330(082), 005(082), 338.48(082),34(082), ИСБН 978-9995526-20-7, ЦОБИСС.БХ-ИД 1397016
Бабић. Л. & Кордић, Б. (2010). Значај емоционалне сигурности у послу за менаџмент.
Зборник радова: ВИ Научни скуп са међународним учешћем Синергија 2009,
19.03.2010. године, Бијељина, стр. 305-311, ЦИП 330(082), 005(082),
338.48(082),34(082), ИСБН 978-99955-26-20-7, ЦОБИСС.БХ-ИД 1397016
Бабић. Л. & Кордић, Б. (2011). Национална култура и каријерни развој. Зборник радова:
ВИИИ Научни скуп са међународним учешћем Синергија 2011, 25. март 2011. године,
Бијељина, стр. 250-265, ЦИП 007: 005: 004(082), ИСБН 978-99955-26-21-4,
ЦОБИСС.БХ-ИД 1913112.
Бабић. Л., Кордић, Б. & Барјактаровић, Л. (2010). Истраживање и мерење у контексту
управљања едукацијом у организацији. Зборник апстракта СМ 2010, стр. 17. XВ
интернационални научни скуп СМ 2010 Стратегијски менаџмент и системи подршке
одлучивању у стратегијском менаџменту, Суботица-Палић, одржан 22. април 2010.
ИСБН 978-86-7233-254-4, ЦОБИСС.СР-ИД 250873607.
Кордић, Б. & Бабић, Л. (2010). Ставови београдских студената према спорту на
универзитету. Књига резимеа, стр. 75. XВИ научни скуп Емпиријска истраживања у
психологији. Београд, одржан 5-6. фебруар 2010. ИСБН 978-86-86563-29-3,
ЦОБИСС.СР-ИД 172795916.
123
Кордић, Б. & Бабић, Л. (2010). Тетоважа и пирсинг код београдских средњошколаца.
Књига резимеа, стр. 35. ВИ конференција Дани примењене психологије. Ниш, одржан
24-25. септембар 2010. ИСБН 978-86-7379-199-9.
Бабић, Л. & Кордић, Б. (2010). Домаће серије и национални идентитет младих. Књига
резимеа, стр. 34. ВИ конференција Дани примењене психологије. Ниш, одржан 24-25.
септембар 2010. ИСБН 978-86-7379-199-9.
Кордић, Б. & Бабић, Л. (2011). Facebook и дружење код средњошколаца у Београду,
Књига резимеа, стр. 156. XВИИ научни скуп Емпиријска истраживања у психологији.
Београд, одржан 11-12. фебруар 2011. ИСБН 978-86-86563-30-9, ЦОБИСС. СР-ИД
181594892.
Бабић, Л. & Кордић, Б. (2011). Домаће серије и национална осећања омладине
Београда, Књига резимеа, стр. 155. XВИИ научни скуп Емпиријска истраживања у
психологији. Београд, одржан 11-12. фебруар 2011. ИСБН 978-86-86563-30-9,
ЦОБИСС. СР-ИД 181594892.
Кордић, Б. & Бабић, Л. (2011). Утицај београдске урбане средине на ставове
средњошколаца према тетоважи и пирсингу. Књига резимеа, стр. 154. XВИИ научни
скуп Емпиријска истраживања у психологији. Београд, одржан 11-12. фебруар 2011.
ИСБН 978-86-86563-30-9, ЦОБИСС. СР-ИД 181594892.
Кордић, Б. & Бабић, Л. (2011). Facebook као облик дружења младих, Наш идентитет
и друштвене промене, Књига резимеа, стр. 96. 58. научно - стручни скуп психолога
Србије – Сабор, Сокобања, одржан 01-04. јуни 2011. ИСБН 978-86-83797-85-1,
ЦОБИСС. СР-ИД 183870988.
Учешће у раду научно-наставног већа
Научно-наставно веће Факултета за менаџмент је у току школске 2010/11. одржало
две седнице којима су присуствовали сви професори и асистенти који су ангажовани на
Факултету. Седнице Већа се редовно одржавају пред почетак зимског семестра
(октобар) и летњег семестра (фебруар), а ванредно по потреби.
Одржавање колоквијума и испита
Професори су обавезни да присуствују одржавању својих колоквијума и испита,
неовисно о томе да ли се они реализују писмено или усмено. Током протеклих
испитних рокова професорима је приликом одржавања колоквијума/испита и праћења
њихове регуларности помагао и одређен број дежурних асистената. Број дежурних
асистената варира у складу са бројем студената који излази на конкретан
колоквијум/испит, а распоред њихових дежурстава се прави пред почетак зимског и
летњег семестра узимајући у обзир укупно оптерећење сваког асистента.
Распоред присуства професора на пријемном испиту
Пријемни испит на Факултету за менаџмент спроводи комисија за пријемни испит.
Термини одржавања пријемог испита су се одвијали у унапред утврђеном термину.
124
Учешће професора и асистената на промотивним активностима
У периоду од октобра 2010. до марта 2011.г. професори, асистенти и сарадници
Факултета за менаџмент учествовали су у представљању Универзитета
Сингидунум у средњим школама у Београду и осталим градовима у Србији, као и на
сајмовима – сајмови образовања у Београду- MBA fair и EDU fair и Сајам туризма.
Обука из пословног програма SAP
У периоду од 4. до 8. јула 2011. године одржана је обука из SAP ЕРП за све професоре
и асистенте који су за то заинтересовани. У школској 2011/12 години професори који су
прошли обуку биће дужни да до 30% знања из SAP-а примене у својим предметима на
часовима вежби.
Распоред присуства професора на Дану Универзитета и додели диплома
Дипломираним студентима Факултета за менаџмент у школској 2010/11 дипломе су
додељене 24.12.2010. и 28.06.2011. у присуству свих професора и асистената, као и
ваннаставног особља. Дан 28. јун је уједно и Дан Универзитета Сингидунум, те је и
ове школске године додели диплома тог дана претходила свечана академија којој су
присуствовали сви професори и сарадници Универзитета, као и представници
Студентског парламента и позвани гости.
125
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НА
ФАКУЛТЕТУ ЗА ИНФОРМАТИКУ И РАЧУНАРСТВО
ЗА ШКОЛСКУ 2010/2011 ГОДИНУ
I.
Извештај о реализацији плана и распореда наставе за школску
2010/2011. годину (Извештај о поштовању оквира за организовање
наставног процеса и реализацији плана одвијања „класичних“
наставних активности)
На Факултету за информатику и рачунарство, на основним академским студијама,
настава се одвија у четворогодишњем трајању и изводи се у зимском и летњем
семестру. Од школске 2009/10. године настава се изводи према акредитованом плану
и програм.
Укупан број студената Факултета за информатику и рачунарство који су
уписали и студирали у току школске 2010/2011. износи 573.
Почетак/завршетак наставе
На Факултету за информатику и рачунарство у Београду настава је у зимском
семестру 2010/11. године почела 04.10.2010.г. за студенте I године, односно
18.10.2010.г. за студенте II, III и IV године. Последњи радни дан у зимском семестру
био је 14.01.2011.г.
Настава је током овог семестра била изведена у оквиру 15 наставних недеља.
Током овог семестра биле су одрађене и 4 радне суботе:
04.12.2010.г.- према плану и програму за 04.01.2011.г.
11.12.2010.г.- према плану и програму за 05.01.2011.г.
18.12.2010.г.- према плану и програму за 06.01.2011.г.
25.12.2010.г.- према плану и програму за 07.01.2011.г.
Настава је у летњем семестру 2010/11.године трајала од 28.02.-11.06.2011.г., у
трајању од 15 радних недеља на све четири године студија.
У периоду од 4. до 16. априла 2011.године. одржан је априлски испитни рок, јунски рок
у периоду од 13. до 25. јуна 2011. године, а јулски испитни рок у период од 5. до 16.
јула 2011. године.
Испитни рокови
У току школске 2010/2011.године одржано је пет редовних испитних рокова, и четири
апсолвентска рока.
126
Редовни испитни рокови били су:
1. Јануарски испитни рок, студентима је било омогућено да испит полажу у једном
од два термина: 24.01-05.02.2011.г. или 07.02.-19.02.2011.г
2. Априлски испитни рок: 04.04.-16.04.2011.г.
3. Јунски испитни рок, студентима је било омогућено да испит полажу у једном од
два термина: 13.06.-25.06.2011.г. или 04.07.-16.07.2011.г.
4. Септембарски испитни рок 05.09.-17.09.2011.г.
5. Октобарски испитни рок 26.09.-08.10.2011.г.
Додатни испитни рокови за апсолвенте били су:
1. Новембарски испитни рок: 22.-30.11.2011.
2. Децембарски испитни рок: 17.-23.12.2011.
3. Мартовски испитни рок: 14.-19.03.2011.
4. Мајски испитни рок: 23.-28.05.2011.
Реализација наставе на часовима предавања и вежби
Групе
На Факултету за информатику и рачунарство сва предавања и вежбе реализовани
су у адекватним групама.
Распоред наставе
Продекани за наставу су израдили распореде наставе за зимски и летњи семестар
2010/11.године водећи рачуна да укупно дневно оптерећење студената I и II године не
може бити веће од 6 часова, а студената III и IV године 4 часа.
Списак предмета I године који су слушани у зимском/летњем семестру 2010/11.г:
Семестар
Назив предмета
I
Информатика
I
Математика
I
Програмирање 1
I/II
Енглески 1
II
Дискретна математика
II
Основи рачунарске технике
II
Структуре података и
алгоритми
II
Социологија
127
Списак предмета II године који су слушани у зимском/летњем семестру 2010/11.г:
Семестар
Назив предмета
Објектно оријентисано
III
програмирање
Вероватноћа и статистика
III
Оперативни системи-
III
изборни предмет
III/IV
Енглески језик 2
Италијански језик 1
III/IV
Немачки језик 1
Шпански језик 1
IV
Менаџмент- изборни предмет
IV
Интернет технологије
Основи заштите
IV
информација
Програмски језици
IV
Списак предмета III године који су слушани у зимском/летњем семестру 2010/11.г:
Рачунарска
графика и
дизајн
Програмирање и пројектовање
Смер
Семестар
Назив предмета
V
Мултимедија
V
Базе података
V
Основи права
V/VI
Енглески 3
Шпански језик 2
V/VI
Немачки језик 2
Италијански језик 2
VI
Пословни информациони
системи
VI
Програмски језици
VI
Рачунарске мреже
V
Мултимедија
V
Базе података
V
Основи права
128
V/VI
Енглески 3
Шпански језик 2
V/VI
Немачки језик 2
Италијански језик 2
VI
Пословни информациони
системи
VI
Основи графичког дизајна
VI
Векторска и растерска графика
Списак предмета IV године који су слушани у зимском/летњем семестру 2010/11.г:
Рачунарска графика и дизајн
Програмирање и пројектовање
Смер
Семестар
Назив предмета
VII
Право Европске уније
VII
Заштита информационих
система
VII
Апликативни софтвер
VII/VIII
Енглески 4
Шпански језик 3
VII/VIII
Немачки језик 3
Италијански језик 3
VIII
Пројектовање
информационих система
VIII
Електронске пословне
комуникације
VIII
Професионални развој
VII
Право Европске уније
VII
3Д графика и анимација
VII
Аудио видео апликације
VII/VIII
Енглески 4
Шпански језик 3
VII/VIII
Немачки језик 3
Италијански језик 3
VIII
Електронске пословне
129
комуникације
VIII
Програмирање графичких
апликација
VIII
Професионални развој
Консултације
Сви професори и асистенти одржавали су консултације на својим предметима једном
недељно у трајању од једног или два часа, како током семестра тако и у току испитних
рокова све до одласка на колективни годишњи одмор од 18. јула до 22. августа 2011.
године
Распоред консултација је израђиван за сваки текући семестар и објављиван на сајту
факултета, огласној табли факултета и појединачним страницама предмета.
За запослене студенте сви професори и асистенти одржавали су додатне термине
консултација после 17 цасова.
О евентуалним променама термина консултација, студенти су благовремено били
обавештавани путем странице конкретних предмета, а о променама је увек био
обавештен и продекан за наставу.
Професори и асистенти су датум и време одржаних консултација уписивали у Књигу
консултација најкасније у року од 24 часа.
Странице предмета
У циљу благовременог и потпуног обавештавања студената о свим релевантним
информацијама везаним за сваки појединачан предмет, пре почетка школске године (а
најкасније до 15.09.2010.године) сви професори су објавили силабусе на својим
страницама предмета и те странице редовно ажурирали током оба семестра. На њима
су студентима доступне информације о:
- садржини сваког предмета (структуираној у 15 радних недеља, односно тематских
целина),
- циљу и исходима сваког предмета,
- плану и динамици реализације рада (датумима одржавања колоквијума I, колоквијума
II и поправних колоквијума, плану одбрана семинарских радова, терминима одржавања
гостујућих предавања, променама термина консултација и сл.),
- начину оцењивања (у складу са Правилником Универзитета и Одлуком Ректора,
према којима је наставна материја на свим предметима подељена у 3 целине- градиво
за колоквијум I, II и завршни испит, а бодовање је структуирано по јединственом
моделу: присуство/семинарски до 10 поена, колоквијум I до 30 поена, колоквијум II до
30 поена и завршни испит до 30 поена),
130
- резултатима колоквијума, укупних предиспитних обавеза и испита који су
објављивани у року од неколико дана након њиховог одржавања,
- терминима одржавања испита и упису оцена.
На сваком предмету је поштован принцип да силабуси морају бити прилагођени
уџбенику који је у употреби. У случају да се на предмету промени уџбеник, професор је
дужан да иновира силабус у складу са њим и да о томе обавести студенте путем
странице предмета.
Евидентирање резултата предиспитних и испитних обавеза
У јануару месецу 2011. године на снагу је ступила одлука да су сви предметни
наставници обавезни да резултате предиспитних обавеза (присуство/семинарски рад,
колоквијум I и II) и резултате испита евидентирају и у Универзитетски информациони
систем (УНИС). У вези са тим, 20.12.2010. Рачунски центар је организовао и спровео
обуку за ову апликацију.
Рок за унос резултати предиспитних обавеза у УНИС у зимском семестру је био
14.01.2011.г., а за предмете из летњег семестра 11.06.2011. године. На овај начин су
студенти били благовремено и потпуно обавештени о укупним резултатима својих
предиспитних активности, чиме им је истовремено пружена могућност улагања
евентуалних приговора и извршења корекција.
Допунска настава из предмета са ниском пролазношћу на испитима
Допунска настава је реализована у периоду од 30.08. до 04.09.2010. године и у периоду
од 15.05. до 15.06.2011. године, на свим предметима на којима пролазност на испиту
није била већа од 70% у односу на целокупну генерацију уписаних студената.
Наставу су држали професори или асистенти у трајању од укупно 9-12 часова у
зависности од потреба студената и процене професора, а организована је као
припрема за полагање колоквијума и полагање завршног дела испита.
Настава је организована у терминима након 17:00 часова, како би могли да присуствују
и студенти који су у редовном радном односу.
Одзив студената је био задовољавајући. Може се закључити да је допунска настава
успешно изведена и у великој мери је помогла студентима да положе испит. Наиме,
већина студената која је присуствовала допунској настави и након тога изашла на
испит у неком од наредних организованих испитних рокова је и положила испит, усмено
истичући да је допунска настава била веома корисна.
131
II.
Извештај о реализацији плана гостујућих предавања
(долазак професора са других високошколских установа,
еминентних стучњака, виђених пословних људи...)
У оквиру наставе, одржана су и гостујућа предавања.
Универзитет Сингидунум
Факултет за информатику и рачунарство
Професор
Гостујућа предавања
1. Назив предавања: „Exceptional Web Experience“
Предавач: Радослав Дидић, COO kompanije Ascendent Technology
Датум одржавања:7. март 2011.
*Предавање је одржано за студенте ДИР-а III и IV године који слушају предмете
„Пословни информациони системи” и „Пројектовање информационих система”
2. Назив предавања: „Увод у ITIL и савети за његову практичну примену“
Предавач: Бранко Тадић, IBM Tivoli Maximo EAM Technical Sales, CEE Region
Датум одржавања:28. март 2011.
*Предавање је одржано за студенте ДИР-а III и IV године који слушају предмете
„Пословни информациони системи” и „Пројектовање информационих система”
Верка
Јовановић
3. Назив предавања: „Microsoft SQL Server 2008 R2 Master Data Services“.
Предавач: Горан Миланов, шеф службе за развој и аквизицију ИЦТ апликативних
решења, Банца Интеса
Датум одржавања:23.05.2011.
*Предавање је одржано за студенте ДИР-а III и IV године који слушају предмете
„Пословни информациони системи” и „Пројектовање информационих система”
4. Назив предавања:“ Најновији ORACLE производи и сервиси /примери
светске и домаће праксе“
Предавач: Клод Коларо, директор компаније ORACLE за Југоисточну Европу
Датум одржавања:16. 05.2010.
*Предавање је одржано за студенте III године ДИР-а који слушају предмет
„Пословни Информациони системи“
1. Назив предавања: „Microsoft SQL Server 2008 R2 Master Data Services“.
Предавач: Горан Миланов, шеф Службе за развој и аквизицију ИЦТ
апликативних решења, Банца Интеса
Датум одржавања: 23.05.2011.
Ангелина
Његуш
2. Назив предавања: „Увод у ITIL и савети за његову практичну примену“
Предавач:Бранко Тадић, IBM Tivoli Maximo EAM Technical Sales, CEE Region
Датум одржавања: 28. 03. 2011.
3. Назив предавања: „Exceptional Web Experience“
Предавач: Радослав Дидић, ЦОО компаније Ascendent Technology
Датум одржавања: 7. 03. 2011.
Лазар
Дражета
Назив предавања: „Лидерство”
Предавач: проф.др Бранислав Машић
Универзитет Сингидунум
132
III.
Извештај о реализацији студијских програма са исходима
учења, анализа силабуса предмета студијског програма и
извештај о усвојеним предлозима за њихово унапређење
Прилагођавајући се савременим захтевима и стандардима високошколског
образовања, имајући у виду људске, просторне, техничке, библиотечке, информатичке
и друге ресурсе, Факултет за информатику и рачунарство има акредитован
студијски програм на основним студијама у трајању од 4 године (240 ЕСПБ).
Студијски програм је пројектован уз поштовање стандарда Националног савета за
високо образовање уз уважавање ставова, мишљења и предлога стручне јавности.
Студијски програм садржи све елементе предвиђене законом, Стандардима за
акредитацију студијских програма и Статутом Универзитета Сингидунум.
На основу анализе студијског програма и пратеће документације, могу се извести
следећи закључци:
 Студијски програм основних студија научно је утемељен;
 Студијски програм основних студија у потпуности је усклађен са Стандардима за
акредитацију студијских програма првог нивоа студија и Статутом
Универзитета Сингидунум.
 Студијски програм има јасно дефинисану улогу и сврху у образовном систему;
 У складу са чланом 85. Законона о високом образовању („Службени гласник
РС“, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 44/10), услови за упис
студената на студијски програм утврђени су Статутом Универзитета (чл. 67,
68). Утврђен је начин полагања пријемног испита, критеријуми за избор
пријављених кандидата и начин објављивања ранг листе (чл. 69 Статута
Универзитета);
 Услови и поступци који су неопходни за завршетак студија и добијања дипломе
првог нивоа образовања јасно су дефинисани уводним одредбама студијског
програма, усклађени су са циљевима, садржајима и обимом акредитованог
студијског програма и доступни су у јавности објављивањем у Службеном
гласнику број 30/07, 112/08,72/09 и 81/10, и на Интернет страници
Факултета.(www.сингидунум.ац.рс);
 Циљеви студијског програма, исходи учења дефинисани су и усклађени са
мисијом, визијом и циљевима Факултета и Универзитета Сингидунум;
 Курикулумима студијског програма утврђени су: листа и структура обавезних и
изборних предмета и њихов опис; распоред по годинама студија, структура и
садржај студијског програма у погледу односа опште-академских, научностручних и стручно-апликативних дисциплина, као и радног оптерећење
студената мерено ЕСПБ за сваки предмет у складу са Стандардима за
акредитацију студијских програма;
 Курикулумима студијског програма и силабусима у оквиру програма утврђено је
да се оцењивање врши непрекидним праћењем рада студената и на основу
поена стечених у испуњавању предиспитних обавеза и полагањем испита;
 Курикулуми студијског програма и силабуси наставних предмета конципирани су
тако да подстичу студенте на стваралачки начин размишљања, на дедуктиван
начин истраживања, као и примену тих знања и вештина у практичне сврхе;
 Студијски програм основних студија усклађени је са савременим светским
токовима и стањем науке и струке у области информатике и рачунарства и
упоредиви су са студијским програмима одговарајућих страних високошколских
установа.
133
IV.
Извештај о примени Правилника о оцењивању и извештај
о усвојеним мерама за случај неиспуњавања и одступања
од усвојених процедура оцењивања
Начини и услови студирања и полагања испита на Факултету за информатику и
рачунарство су регулисани Правилником о правилима и организацији студија на
основним академским студијама које се изводе на студијским програмима
Универзитета Сингидунум (у даљем тексту Правилник).
Дана 29.12.2010. године ректор Универзитета Сингидунум је (на основу Статута
Универзитета и претходно поменутог Правилника) донео Одлуку о испитним и другим
облицима провере знања на основним академским студијама која се примењује на
свим предметима од јануарско-фебруараског испитног рока 2010/2011.г. Одлуком су
додатно разрађене одредбе Правилника које се односе на:
- Конкретне облике провере знања (испити, колоквијуми и семинарски радови) и
начине њихове организације (нпр. колоквијуми морају бити одржани у време
предавања или вежби из конкретног предмета, чиме се избегава улазак у
термине часова из других предмета)
- Начине испуњавања предиспитних обавеза студената (присуство и
предаја/одбрана семинарских радова)
- Поделу наставне материје на три дела и начине полагања подељене материје
кроз колоквијум I, коловијум II и завршни испит
- Оцењивање успешности студената у савладавању предмета путем бодовања (I
колоквијум до 30 поена, II колоквијум до 30 поена, присуство/семинарски рад до
10 поена, завршни испит до 30 поена. Дакле, студент у предиспитним обавезама
може да освоји до 70 поена, а на завршном испиту до 30 поена- укупно 100
поена)
- Начин формирања коначне оцене на бази освојених поена:
51-60 поена = оцена 6 (шест)
61-70 поена= оцена 7 (седам)
71-80 поена = оцена 8 (осам)
81-90 поена = оцена 9 (девет)
91-100 поена = оцена 10 (десет)
- Обавезу професора да предиспитне поене унесу у Универзитетски
информациони систем (УНИС) најкасније 7 дана пре одржавања испита
- Обавезу наставника да стално усавршавају квалитет наставе, укључујући и
реализацију интерактивне наставе.
Правилник и Одлука су објављени и јавно доступни на сајту Универзитета
Сингидунум и Факултета за информатику и рачунарство, а Одлуку су сви
професори и асистенти били дужни и лично да преузму у просторијама Правне службе
Универзитета и обавезно је примењују од јануарско-фебруарског испитног рока
2010/2011. године.
Продекан за наставу је професорима и асистентима пружао и додатна појашњења у
вези са спровођењем Одлуке, односно давао тумачења колегама и студентима у
неколико наврата. Професори су прилагодили своје силабусе захтевима из Одлуке,
тако да је уведен јединствен систем поделе наставне материје на свим предметима на
три дела и структуирања оцене: I колоквијум до 30 поена, II колоквијум до 30 поена,
присуство/семинарски рад до 10 поена, завршни испит до 30 поена (укупно 100 поена).
134
Није било већих недоумица око примене Одлуке, а продекан за наставу је вршио
сталну контролу њеног спровођења у испитним роковима и током семестра. У
случајевима појединих занемаривања или неразумевања обавеза прописаних Одлуком
продекан је обављао разговоре са професорима и упућивао захтеве да се поштују
обавезе из Одлуке и Правилника, о чему је такође обавештавао надлежно руководство
(које би у случају потребе могло предузети и даље мере – покретање дисциплинског
поступка, иако до сада није било потребе за тим).
V.
Извештај о доступности информација о несметаној
реализацији плана рада на предметима као и о
регуларности распореда наставе
План наставе (распоред часова, консултација, одржавање странице предмета у току
редовне наставе и активности преко Moodle платформе за студенте на даљину)
несметано је реализован у току школске 2010/11.
Несметана реализација плана наставе одвијала се преко следећих механизама:
 Механизми увида јавности и
 Контролни механизми.
Када говоримо о механизму увида јавности у реализацију плана рада на предметима
истичемо следеће активности:
 Силабуси са разрадом наставе по тематским јединицама достављени су у
септембру 2010. године проректору за наставу проф.др Милораду Унковићу,
 Јавна доступност информација о радним недељама и радним јединицама у току
недеље преко странице предмета,
 Увид јавности у регуларност колоквијума и испита преко камера (аудио и
визуелно покриће),
 Додељивање асистената и сарадника са других предмета да обављају контролу
регуларности испита и колоквијума,
 Одржавање консултација у заједничком професорском кабинету,
 Одржавање усмених и писмених испита у салама, а не у кабинетима професора,
обавезно присутво асистената на усменом испиту, као и слободно присуство
осталих студената усменим испитима,
 Свака измена термина консултација мора бити пријављена продекану за
наставу на слузбени емаил и објављено на страници предмета,
 Свако одстуство професора услед стручног усавршавања или посете научним
скуповима најављује се унапред и одобрава од стране ректора, ово се прецизно
евидентира и изгубљени часови се надокнађују.
Контролни механизми који су примењени везано за регуларност наставе, колоквијума и
испита су следећи:
 Насумично посећивање часова наставе од стране проректора за наставу и
продекана,
 Увид у књигу евиденције наставе како би се утврдило да ли се професори
редовно уписују,
 Контролни механизми које у моменту уписа примењује службеник у шалтерској
сали на II спрату (запис камере, праћење времена одржавања и завршетка
наставе),
 Проверавање насумичним испитивањем студената када излазе са одређеног
испита да ли испитно градиво је покривено удзбеником и предавањима
професора,
135



Реаговање на жалбе студената везано за регуларност наставе,
Реаговање на усмене и писмене жалбе и наводе студената везано за
регуларност испита и колоквијума и
Праћење извештаја са седница Студентског парламента и реаговање на наводе
студената достављене у писменој форми Продекану и Проректору за наставу.
Предузете мере у решавању проблема у вези са регуларношћу наставе, колоквијума и
испита биле су следеће:
 Обављени разговори са професорима и асистентима где су студенти упућивали
жалбе.
VI.
Извештај о реализованим мерама за систематско праћење
квалитета наставе
На Универзитету Сингидунум се спроводе мере систематског праћења квалитета
наставе у складу са важећим Правилником о начину и поступку обезбеђивања и
самовредновања квалитета.
Током 2010/11.г. као најважнији видови обезбеђивања информација о квалитету и
редовности одвијања наставног процеса, између осталог, реализовани су следећи:

Анкетирање студената – на крају зимског и летњег семестра организовано је
свеобухвтно анкетирање о квалитету наставног процеса, и општим условима
студирања, у којима су студенти оценили предаваче по различитим
критеријумима, као што су јасност излагања, припремљеност за наставу,
комуникација са студентима и други. Подаци прикупљени путем анкетирања су
затим детаљно анализирани, а лошије оцењени предавачи позвани на разговор
са деканом и продеканом за наставу. У овим разговорима су им издавана
упозорења, изнети утврђени проблеми, и предложени начини за њихово
превазилажење. Напомињемо да су у школској 2010/11.г. сви упозорени
предавачи уважили критике и сугестије, те поправили квалитет свог рада.
Уколико се након издатог упозорења не би уочили знаци побољшања квалитета
рада, декан би покренуо дисциплински поступак.

Разговори декана и продекана за наставу са студентима – осим анкете,
повод за разговор са предавачем може бити и информација која је добијена од
студента који је изнео примедбу током интервјуа у оквиру рада са фокус групом,
путем жалбе студената, за које свакодневно, у оквиру уобичајеног радног
времена, на располагању стоји продекан за наставу, путем видео надзора,
увида у наставне и испитне материјале, или посећивањем наставе.

Посећивање наставе – у оквир радних обавеза продекана за наставу убраја се
и учестало посећивање наставе у складу са могућностима и другим обавезама,
а обавезно по примљеној жалби студената, или у другој ситуацији у којој је
постоје назнаке о угроженом квалитету наставе на конкретном предмету.
Резултат је записник о посети наставе у оквиру кога се идентификују уочени
проблеми у наставном процесу, и на основу кога се предузимају даљи кораци у
складу са потребом.

Објављивање наставних материјала на страницама предмета – предавачи
на Универзитету Сингидунум су дужни да презентације и остале наставне
материјале благовремено учине доступним студентима путем интернет
136
странице. На тај начин је постигнута максимална транспарентност динамике и
квалитета одвијања наставног процеса на Универзитету.

VII.
Систем видео надзора – у свим просторијама у оквиру којих се одвија редовни
наставни процес, укључујући и консултације је у употреби систем аудио и видео
надзора. Сви догађаји се по потреби могу реконструисати, систем омогућава
руководству Универзитета увид у редовност и квалитет извођења наставног
процеса без обавезе физичког присуства на месту одвијања процеса, и као
такав чини значајан мотивациони фактор за предаваче.
Извештај о начину упознавања студената са методама
оцењивања
Информисање студената о методама оцењивања на конкретним предметима се врши
путем објављивања информација на електронским страницама предмета, уводне
презентације силабуса предмета, као и електронске поште у случају потребе да се
одређени делови методе оцењивања додатно разјасне, и протумаче за потребу
примене у специфичним ситуацијама. Основни принципи су преузети из Болоњске
декларације, Закона о високом образовању и Општег акта Универзитета под називом
– „Правилник о организацији и правилима студија“. Систем оцењивања је унифициран
на нивоу Универзитета, а свака активност је дефинисана и стандардизована са
аспекта минималних заједничких формалних услова који морају бити испуњени. На тај
начин је, са једне стране, спроведена стандардизација која олакшава процес
упознавања студената са методама оцењивања, а са друге стране оставља неопходну
слободу за изражавање специфичности у оквиру различитих предмета.
Обавеза професора је да евиденцију са прикупљеним поенима учини доступну на увид
студентима у сваком тренутку електронски, путем интернет странице, или у писаној
форми. На тај начин је обезбеђена неопходна информисаност о напредовању кроз
процес сакупљања поена на активностима у циљу формирања коначне оцене.
Уколико студент сматра да активности нису вредноване у складу са силабусом
предмета, Законом о високом школству и општим актима Универзитета, има
могућност жалбе декану факултета, који је дужан да у Законом предвиђеном року од
три дана донесе одлуку о исправности оцене и омогући студенту поновљено полагање
испита.
VIII.
Извештај о доступности информација о студијским
програмима и исходима учења
Информације о студијским програмима на Факултету за информатику и рачунарство
доступне су на wеб сајту Универзитета Сингидунум и Факултета за информатику и
рачунарство, у информаторима који се ажурирају и штампају за сваку школску годину,
а могу се свакодневно добити и од сарадника у Студентском сервису и продекана за
наставу.
137
IX.
Извештај о реализацији програма рада за наставно
особље
Извештај о одржаној настави
Настава у школској 2010/11 години је одржана по распореду без већих одступања.
Родитељски састанак
Дана 05. Марта 2011. године у просторијама Департмана за информатику и
рачунарство одржан је састанак са родитељима студената прве године. Родитељи су
том приликом попунили анкету. Резултати су следећи:
ПИТАЊЕ
Одговор
Да ли знате да на сајту Универзитета Сингидунум у оквиру
„страница предмета“ имате комплетне материјале за учење(по
наставним предметима, информације о испуњавању
предиспитних активности Вашег детета)?
ДА
15
83,33%
НЕ
3
16,67%
0
0
18
100%
ДА
13
72,22%
НЕ
4
22,22%
1*
1
5,56%
18
100%
ДА
17
94,44%
НЕ
1
5,56%
2*
0
0
18
100%
ДА
14
77,78%
НЕ
0
0
3*
4
22,22%
18
100%
ДА
9
50,00%
НЕ
2
11,11%
4*
7
38,89%
18
100%
УКУПНО:
Да ли користите информације са сајта Универзитета
Сингидунум да бисте сазнали како Ваше дете испуњава
предиспитне обавезе из појединих наставних предмета?
УКУПНО:
Да ли Вас Ваше дете довољно информише о току својих
студија на Универзитету Сингидунум?
УКУПНО:
Да ли је Универзитет Сингидунум за сада испунио Ваша
очекивања у вези са студијама Вашег детета?
УКУПНО:
Да ли сте задовољни залагањем Вашег детета током студија?
УКУПНО:
138
ДИР
Научни радови и конференције
Током 2010. године наставници и сарадници са Департмана за информатику и
рачунарство учествовали су на великом броју конгреса, симпозијума у земљи и
иностранству, објавили радове у реномираним домаћим и страним часописима.
Наставници и сарадници су учествовали на више различитих пројеката, објављивали
уџбенике и практикуме и радили на повећању квалитета наставног процеса.
Др Младен Веиновић
Младен Веиновић, Слободан Стојадиновић, „Квантификација резултата е-управе у
Србији и земљама у окружењу”, Сингидунум ревија, Вол.6 Но 2, Београд, 2010, пп.8291, УДК:35.077:004.738(497);
Младен Веиновић, Горан Шимић, Александар Јевремовић, „Трговина рачунарима
зараженим малициозним софтвером”, Сингидунум ревија, Вол.6 Но 2, Београд, 2010,
пп.92-98, УДК:343.533:004.004(49);
Младен Веиновић, Игор Франц, „Имплементација хибридног метода орикупљања
података са активних Windows система за потребе форензичке анализе”, Сингидунум
ревија, Вол.7 Но 1, Београд, 2010, пп.69-77, УДК:343.983:004.623;
Веиновић М., Јевремовић А., Франц И., Станић Н., „Изоловање фазе инцидента
проактивне дигиталне форензике коришћењем адаптивног виртуелног окружења“,
Сингидунум ревија, Вол 7 Но 2, Београд, 2010., пп.121-130;
Веиновић М., Франц И., Јевремовић А., Станић Н., „Значај виртуелних машина у
дигиталној форензичкој истрази“, Сингидунум ревија, Вол 7 Но 2, Београд, 2010.,
пп.131-140;
Веиновић М., Јовановић Б., Костић П., Милановић С., „Примена пословне
интелигенције над националним регистром акутног коронарног синдрома“, Сингидунум
ревија, Вол 7 Но 2, Београд, 2010., пп.109-120;
Веиновић М.,“Утицај Болоњског процеса на образовање информатичких кадрова”,
Синергија 2010, 5. Научни скуп, Бијељина, пп.36-41, 2010.
Веиновић М., Шарац М., Радовановић Д., „Анализа процеса виртуелизације”, Синергија
2010, 6. Научни скуп, Бијељина, пп.129-135, 2010.
Веиновић М., Ћајић М., Бркић Б., „Криптографска заштита података за андроид
архитектуру”, Синергија 2010, 6. Научни скуп, Бијељина, пп.145-151, 2010.
Веиновић М., Бркић Б., Ћајић М.,“Прости бројеви у асиметричној криптографији”,
Синергија 2010, 6. Научни скуп, Бијељина, пп.168-173, 2010.
139
Ћајић М., Веиновић М., Бркић Б., „Дистрибуција криптолошких кључева у мобилним
уређајима под Андроид оперативним системом”, Infoteh 2010, Јахорина, 2010., Вол.9
Реф. Е-ВИ-2, пп.823-826.
Ћајић М., Веиновић М., Бркић Б., „Анализа стеганографских техника и метода”, Зборник
радова Зитех 2010, ИСБН 978-86-909511-1-6 ЦОБИСС.СР-ИД 173688076, Београд,
2010.
Веиновић М., Јевремовић А., „Информационе технологије и системи у функцији
унапређења управљања у средњим школама”, Зборник радова Универзитет
Сингидунум, ИСБН 978-87-7912-303-9, ЦОБИСС.СР-ИД 179524876, Београд, 2010.
Франц И., Јевремовић А., Веиновић М.,“Примена виртуализације у дигиталној
форензичкој истрази”, 18. ТЕЛФОР, Београд, пп.xx-xx, 2010.
Савић Дејан, Веиновић М., Трикош Младен, „Примена смарт картица за остваривање
ВПН конекције”, XVII YU INFO, Копаоник, 06.-09.03.2011.
Веиновић М., Савић Дејан, „Повећање степена безбедности ВПН”, Синергија 2011, 8.
научни скуп, Бијељина, пп.48-54, 2011.
Шимић Г., Веиновић М., Јевремовић А., „Искуства у коришћењу стандарда у системима
за тестирање путем рачунара”, Синергија 2011, 8. научни скуп, Бијељина, пп.79-87,
2011.
Веиновић М., Ћајић М., Бркић Б., „Управљање криптолошким кључевима”, Синергија
2011, 8. научни скуп, Бијељина, пп.101-106, 2011.
Бркић Б., Ћајић М., Веиновић М.,“Временско означавање дигитално потписаних
садржаја”, Синергија 2011, 8. научни скуп, Бијељина, пп.107-111, 2011.
Др Верка Јовановић
Верка Јовановић, Алемпије Вељовић. Реинжењеринг пословних процеса на
интегрисаном универзитету,монографска студија, Универзитет Сингидунум, Технички
факултет у Чачку Универзитет у Крагујевцу, Београд, 2011, ИСБН број 978-86-7912359-6
Јовановић В, Вељовић А. Пословни процеси високообразовне установе, Конференција
Трендови развоја „Европа 2020: друштво засновано на знању“, Зборник радова,
Копаоник 2011. ИСБН 978-867892-323-4, ЦОБИСС.СР-ИД 261721351
Јовановић В., Вељовић А. Реинжењеринг пословних процеса у високошколским
установама коришћењем стандарда ИДФ0. Сингидунум ревија, 6/2, Београд
ИССН:1820-8819, 2010,
Јовановић В., Делић У. Карактеристике манифестација и њихов утицај на развој
туризма у Србији . Сингидунум ревија, 7/2, Београд ИССН:1820-8819, 2010, стр. 203-
140
220
PROJECTS – TEMPUS IV, title: Governance and Management Reform in Higher Education
in Serbia (GOMES). (contact person & tim member) Singidunum University as a partner
institution; 900 University Management, JP 158926 – 2010
PROJECTS – TEMPUS IV - Title: Strengthening the Student Role in Governance and
Management of the Universities of Serbia in line with the Bologna Process (SIGMUS). (tim
member), Singidunum University as a partner institution; 900 University Management, SM
511332-2010
TEMPUS IV: „Virtual International Business Experience“, предата документација 15.
02.2011., почетак реализације пројекта 15.10.2011. Руководилац пројекта је HAMK
University of Applied Sciences iz Finske. Учествује 7 Универзитета из Европе.
Документација за Универзитет Сингидунум писана са проф.др А. Његуш и М. Живић.
ПРОЈЕКТИ ОСНОВНА ИСТРАЖИВАЊА. Дунав и Балкан културно-историјско наследје,
Балканолошки институт САНУ, руководилац Др Дјордје Костић, пројекат основних
истраживања, Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије, 20102014. (члан истраживачког тима)
NATIONAL RURAL TOURISM MASTER PLAN FOR SERBIA, title: Diagnostic and
Competitivness Assessment of the Rural Tourism Sector (50 GIS maps), (tim member),
UNDP- Spain MDG Achievement Fund Joint Programme „Sustainable Tourism for Rural
Development in Serbia” University Singidunum, Belgrade, 2010.
ERASMUS MUNDUS Action 2 (application). Partnership title: Balkan European exchanges
for Technology and Quality Assurance Learning –BESTQUAL, Coordinating institution:
University Sannio Italy, coordinator Antonio Mazza, Učestvuje 10 Univerziteta iz Evrope.
Пријава послата у ЕАЦЕА, 29. априла 2011. Документација за Универзитет
Сингидунум припремљена са Проф.др М. Станишићем и Др Ирином Брановић, доц.
EUREKA Programme (application): Enterprise Business Intelligence suite oriented social
networking platform: Lead partner: ResEvo d.o.o., Finžgarjeva 1a, 4248 Lesce, Slovenia,
Singidunum University, Danijelova 32, 11000 Belgrade, Serbia, PERFTECH d.o.o.Београд.
Документација за Универзитет Сингидунум припремљена са Проф.др М. Станишићем
и Др Ирином Брановић, доц, 2011.
TEMPUS IV PROJECT (application): Need-based reform of University Career Services in
Partner Countries (NUCS). Coordinating institution: University of Piraeus, Greece,
Coordinator Miltiades Filippou, R&D Department EUROTraining SA 1 Veranzerou Str.,
10677 Athens, Учествује 8 Универзитета из Европе. Документација за Универзитет
Сингидунум припремљена са Проф.др М. Станишићем и Др Л. Дражетом.
Јовановић В, Станишић С, Станишић Н. Managemnt processes reeingineering in higher
education institutions through implementation of new technologie, International Conference
„Science, Technology Higher Education and Society in the Conceptual Age”, July 5-7, 2011,
Jagiellonian University, Krakow, Poland
Јовановић В., Луковиц ., Дуциц В. Spatial-temporal Analysis and GIS Modelling of Climatic
data in Serbia, C08.28 Modeling Geographical Systems,International Geography Union, Tel
Aviv, July 12-14, 2010
Јовановић В., Луковиц Ј., Дуциц В. Possible connection between ENSO indices and
decadal-scale variability of precipitation in Serbia, C08.04 Climatology, International
Geography Union, Tel Aviv, July 12-14, 2010
Јовановић В., Босковиц О., Маниц Е. GIS Analysis of the trade development indicators in
Republic Serbia, Applied geography in theory and practice, International scientific
conference, Zagreb, Croatia, 5 - 6 November 2010
141
Јовановић В., Жижовић М. Proposal evaluation methodology for computer application in
tourist-hotel facilities, International Scientific Conference, UNITECH, 19-20 novembra 2010,
Gabrovo, Bulgaria, p. III- 171- III-174. (M 33 - 1)
Јовановић В, Станишић М. Governance and Management on Universities Singidunum,
Conference on Governance and Management of Higher Education, GOMES, University of
Novi Sad, Novembar 2010
Др Гојко Грубор
М. Милосављевић, Г. Грубор, Основе безбедности и заштите информација са
Практикумом, Универзитет Сингидунум, 2007/8.
М. Милосављевић, Г. Грубор, Дигитална форензика рачунарског система,
Универзитет Сингидунум, 2009.
М. Милосављевић, Г. Грубор, Истрага компјутерског криминала, Универзитет
Сингидунум, 2010.
М. Милосављевић, Г. Грубор,
Сингидунум, 2010.
Основи заштите
информација, Универзитет
Г. Грубор, Менаџмент сyстем безбедности информација, Универзитет Сингидунум,
2011 (завршна припрема за штампу).
Г. Грубор, А. Његуш, Заштита веб сервиса, 2009, Научни скуп Синергија, Бијељина
Његуш, Г. Грубор, Утицај развоја wеб сервисно-заснованих
методологију развоја софтвера, Научни скуп, Бијељина, 2009
апликација
на
Г Грубор, А. Његуш, Парадигма заштите дистрибуираног рачунарства, Научни скуп
Синергија, Бијељина, 2010
Г. Грубор, А. Његуш, Н. Ристић, Функционално безбедносни аспекти веб 2.0 и веб 3.0,
Научни скуп Синергија, Бијељина, 2010
Г. Грубор, Еволуција модела дигиталне форензичке истраге, ZITEH 2010, Зборник
радова, 2010
Г. Грубор, У. Георгијевић, Алат за дигиталну форензичку истрагу - Thumbnail
претраживач, ZITEH 2010, Зборник радова, 2010
Г Грубор, А. Његуш, Дигитална форензичка истрага у корпорацијској заштити
информација, Сингидунум ревија, 2010.
Франц, Г. Грубор, Форензичка анализа Windows 7 Registry, Сингидунум ревија, 2010.
Г. Грубор, А. Његуш, Виртуелна машинска интроспекција у дигиталној форензици,
Сингидунум ревија, Универзитет Сингидунум, Вол 7, Но. 1, 2010.
Г. Грубор, А. Његуш, Случајеви коришћења безбедности дистрибуираног интернет
рачунарства, Сингидунум ревија, 2010.
Његуш, Г. Грубор, Пословање е-Управе у Цлоуд Цомпутинг окружењу, Симпозијум
СИНЕРГИЈА, 2011.
Г. Грубор, А. Његуш, Н. Иваниш, Главни фактори виртуелизације типа И на
форензичку истрагу, Симпозијум СИНЕРГИЈА, 2011.
ПРОЈЕКТИ У 2010./2011. ГОДИНИ
Прва фаза пројекта заштите ЕПХ – ЛАНЕ, Универзитет Сингидунум, 2009
Г. Грубор, Значај дигиталне форензике у борби против компјутерског криминала,
Округли сто, у организацији удружења ИТ Вештак и ПК Београда, ПК Београда,
фебруар 2011.
142
Г. Грубор, Техничка заштита програма, Округли сто у организацији Универзитета
Сингидунум и Завода за заштиту интелектуалне својине, Универзитет
Сингидунум, јуни 2011
Г. Грубор, Специфичности ИТ вештачења, семинар за судије и тужиоце у
организацији удружења ИТ Вештак и ПК Београда, ПК Београда, април, 2011.
Научна конференција ЗИТЕХ 10, суорагнизатори Удружење ИТ Вештак и Институт
Универзитета Сингидунум, 2010.
др Лазар Дражета
Каријерно вођењу студената на три факултета: ФИР, ФМ и Линцолн (ББА и МБА
програми):
Писање радне биографије и пропратног писма
Припрема за представљање послодавцу (пријава за посао, симулација интервјуа и
делова центра процене)
Каријерно информисање и саветовање (рад са појединцима, планирање каријере)
Помоћ у запошљавању студената Универзитета Сингидунум :
Пријава на конкурсе и радне праксе (углавном кроз личне контакте)
Испорука тренинга и радионица (кроз Институт Универзитета Сингидунум )
Одржавање контакта са дипломцима и помоћ око развоја каријере
Промоција каријерног вођења Универзитета Сингидунум :
Каријерно информисање и саветовање средњошколаца, које сам привукао на наш
универзитет (лични контакти)
Сарадња са консултантским фирмама (тест професионалне оријентације, агенције за
запошљавање) и медијима (чланци у новинама)
Презентације (према распореду) и сарадња са средњим школама (кроз
персонализован однос са руководством појединих школа)
др Виолета Томашевић
В.Томашевић, М.Томашевић, „Преглед и анализа криптоаналитичких ТМТО метода“,
Сингидунум ревија, Вол. 7, Но. 2, пп. 141-151, октобар 2010.
С.Адамовић, И.Брановић, Д.Живковић, В.Томашевић, М.Милосављевић, „Teaching
interactive cryptography: the case for CrypTool“, XLVI International Conference on
Information, Communication and Energy Systems and Technologies – ICEST, July 2011,
Niš, Proc. in press.
Р. Поповић, Д. Живковић, Д. Цветковић, В. Томашевић, Д. Марковић, Н. Јовановић, И.
Брановић, А Јевремовић, З. Костић, С. Адамовић, пројекат Развој нових
информационо-комуникационих технологија коришћењем напредних математичких
метода са применама у медицини, телекомуникацијама, енергетици, заштити
националне баштине и образовању (III 44006), потпројекат Окружење за 3Д
моделовање (3D Modeling Environment - 3DME), финансирало Министарство за науку и
технолошки развој у оквиру програма Интегрална и интердисциплинарна истраживања,
2011/2014.
143
др Ангелина Његуш
Његуш, А., Јовановић, В., „Geographical Information System And It's Application In Spatial
Management“, Journal of Environmental Protection and Ecology (J.E.P.E), Re No
1365/10.09.08, Constanza, Rumunija, 2008.
Његуш, А., Јовановић, В., „The Application of GIS in Tourism and its components“,
Yugoslav Journal of Operations Research – YUJOR, Vol. 18 No. 2, Београд, 2008.
Његуш, А., Грубор, Г., „Сервисно-оријентисана архитектура и грид цомпутинг“,
Сингидунум ревија – часопис за теорију и праксу „Економија, информационе
технологије, менаџмент“, Вол. 5, Но. 1, стр. 102-115, Београд, јул, 2008.
Његуш, А., Грубор, Г., „Предности модела процеса у инжењерском менаџменту“,
Сингидунум ревија – часопис за теорију и праксу „Економија, информационе
технологије, менаџмент“, Вол. 5, Но. 1, стр. 182-194, Београд, јул, 2008.
Његуш, А., „Значај пословне интелигенције у туристичком пословању“, часопис
„Сингидунум ревија“, Универзитет Сингидунум, 2009.
Његуш, А., Грубор, Г., „ Безбедносни проблеми дистрибуираног Интернет
рачунарства“, Сингидунум ревија, Вол.8 Но 1, ИССН: 1820-8819, стр: 117-131,
Универзитет Сингидунум, Београд, 2011.
Грубор, Г., Његуш, А., „Виртуелна машинска интроспекција у дигиталној форензици“,
Сингидунум Ревија, Вол. 7 Но.1, стр. 79-92, Универзитет Сингидунум, Београд, 2010.
Његуш, А., „Grid-enabled service-oriented architecture“, SYM-OP-IS 2008 – XXXВ
Симпозијум о операционим истраживањима, Соко Бања, 2008.
ТЕМПУС ИВ: „Виртуал Интернатионал Бусинесс Еxпериенце“, предата документација
15. 02.2011., почетак реализације пројекта 15.10.2011. Руководилац пројекта је HAMK
University of Applied Sciences iz Finske. Учествује 7 Универзитета из Европе.
Документацију за Универзитет Сингидунум писали су: проф.др В. Јовановић, проф.др
А. Његуш и М. Живић.
Туристичка организација Београда, „Развој интелигентних софтверских технологија и
сервиса за туристичке дестинације“, реализација апликације ЕТФ (координатор:
Б.Николић), консталтинг ФТХМ (координатор: А.Његуш), статус: у процедури
Његуш, А. „Безбедност пословања е-управе у cloud computing
конференција „Мреже 2011“, Пословни факултетВаљево, Ваљево, 2011
окружењу“,
Његуш, А., „IBM InfoSphere Master Data Management Server“, IBM радионица, 10 –
13.05.2011., РРЦ, Београд, 2011.
Његуш, А., „IBM InfoSphere Warehouse 9.7“, IBM radionica, 21.09.-24.09.2010.,
Сингидунум Универзитет, Београд, 2010.
Његуш, А., „IBM академске иницијативе – могућности усавршавања у иностранству“,
семинар „Дани квалитета“, 8. новембар 2010., Факултет за информатику и рачунарство,
Универзитет Сингидунум, Београд, 2010.
Његуш, А., „IBM InfoSphere Warehouse 9.7 and Smart Analytics Technical Professional v1“,
званични IBM сертификат, Prometric, 24. септембар 2010.
144
др Владислав Мишковиц
Милосављевић М., Мишковиц В., „Електронска трговина“, Универзитет Сигнидунум
2011.
др Иван Багарић
Рад штампан у целини у Зборнику радова са скупа националног значаја
И. Ђуровић, Д. Ранђић, И. Багарић: „The Implementation of New Management
Experiences in Higher Education Teaching - Distance Learning –“, International Conference
on Information Technology and Development of Education - ITRO 2011, Зрењанин, јули
2011, Зборник радова, стране 249-252.
И Ђуровић, И. Багарић, Г. Зеновић: „Повезаност емисија, квалитета амбијента и
штета у животној средини“, 6. Симпозијум „Рециклажне технологије и одрживи
развој – СРТОР 2011“, Соко Бања, 18-21 септембар 2011.
др Ивана Костић Ковачевић
Ј. Гавриловић, Шарац М., И.К.Ковачевић, „Реализација учења на даљину на
Универзитету Сингидунум“, рад објављен у зборнику радова Етран - Друштво за
електронику, телекомуникације, рачунарство, аутоматику и нуклеарну технику. Етран
јуни 2011
Ј. Гавриловић, И.К.Ковачевић, „ Икорпорирање образовних софтвера за динамичку
математику у систем за учење на даљину' ' Конференција Infoteh, Јахорина, март
2011
Ј. Гавриловић, А. Савић. И.К.Ковачевић, „ Начини за креирање математичких
едукационих материјала код система за учење на даљину „ Конференција МИТ,
Математичко информационе технологије, Врњачка Бања 2011
И.К.Ковачевић. „Дискретна математика са збирком задатака „, Универзитет
Сигнидунум 2010.
И.К.Ковачевић. „Вероватноћа и статистика са збирком задатака „, Универзитет
Сигнидунум 2011.
мр Далибор Радовановић
Радовановић Д., Радојевић Т., Адамовић С., Шарац М., „ONE CONCEPT FOR IT
AUDIT“ UNITECH 2010 - International Scientific Conference,19 – 20 November 2010,
Gabrovo, Bulgaria, ISBN 1313-230X, Vol. I, p.477-482
Радојевић Т., Радовановић Д., „MANAGING RISKS OF ELECTRONIC BANKING“
UNITECH 2010 - International Scientific Conference, 19 – 20 November 2010, Gabrovo,
Bulgaria, ISBN 1313-230X, Vol. III, p.107-113
Адамовић С., Шарац М., Радовановић Д., Радојевић Т., „SECRET KEY EXTRACTION
OVER UNAUTHENTICATED PUBLIC CHANNELS“ UNITECH 2010 - International
Scientific Conference, 19 – 20 November 2010, Gabrovo, Bulgaria, ISBN 1313-230X, Vol. I,
p.472-476
145
Михаиловић
В.,
Шарац
М.,
Адамовић
С.,
Радовановић
Д.,
„ВИДЕО
КОНФЕРЕНЦИЈСКИ СИСТЕМИ И ЊИХОВА ПРИМЕНА У ОБРАЗОВНОМ
СИСТЕМУ“, Синергија 2010, 19 март 2010, Бијељина, Босниа, ИСБН 978-99955-26-214, п. 122-128
Шарац М., Адамовић С., Радовановић Д., „АНАЛИЗА СИГУРНОСТИ БЕЖИЧНИХ
МРЕЖА ИЕЕЕ 802.11. НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА“, Infoteh 2011, Март 1618, Јахорина, Босниа, ИСБН-99938-624-2-8, Вол. 10, Реф. Б-ИИИ-1, п. 191-194
Радовановић Д., Лучић Д., Радојевић Т., Шарац М.,“INFORMATION TECHNOLOGY
GOVERNANCE – COBIT MODEL“ – IEEE Conference, MIPRO 2011 - DE, May 23-27,
2010, Opatija, Croatia, ISSN 1847-3938, p. 80-83
Радовановић Д., Шарац М., Адамовић С., Лучић Д., „NECESSITY OF IT SERVICE
MANAGEMENT AND IT GOVERNANCE“ – IEEE Conference, MIPRO 2011- DE, May 2327, 2011, Opatija, Croatia, ISSN 1847-3938, p. 84-87
Марко Шарац, мастер наука
Шарац М., Радовановић Д., Адамовић С., „Решавање проблема уског грла виртуелних
сервера, виртуелним иСЦСИ уређајима за складиштење података“, Сингидунум
ревија, Вол. 6, Но. 2, Београд, 2010, ИССН 1820-8819, 193-198.
Шарац М., В. Михаиловић, „Интеграција Видео конференцијских система у едукативне
платформе“, SEE Business Travel & Meetings magazine, Београд, 2011.
Радовановић Д., Радојевић Т., Адамовић С., Шарац М., „One concept for IT audit“
UNITECH 2010 - International Scientific Conference,19 – 20 November 2010, Gabrovo,
Bulgaria, ISBN 1313-230X, Vol. I, p.477-482.
Адамовић С., Шарац М., Радовановић Д., Радојевић Т., „Secret key extraction over
unauthenticated public channels“ UNITECH 2010 - International Scientific Conference, 19 –
20 November 2010, Gabrovo, Bulgaria, ISBN 1313-230X, Vol. I, p.472-476.
Михаиловић В., Шарац М., Адамовић С., Радовановић Д., „Видео конференцијски
системи и њихова примена у образовном систему“, Синергија 2010, 19 март 2010,
Бијељина, Босниа, ИСБН 978-99955-26-21-4, п. 122-128.
Шарац М., Адамовић С., Радовановић Д., „Анализа сигурности бежичних мрежа IEEE
802.11. на територији града Београда“, Infoteh 2011, Март 16-18, Јахорина, Босна,
ИСБН-99938-624-2-8, Вол. 10, Реф. Б-ИИИ-1, п. 191-194.
Ј. Гавриловић, Шарац М., И.К.Ковачевић, „Реализација учења на даљину на
Универзитету Сингидунум“, рад објављен у зборнику радова Етран - Друштво за
електронику, телекомуникације, рачунарство, аутоматику и нуклеарну технику.
Радовановић Д., Лучић Д., Радојевић Т., Шарац М.,“Information technology governance –
COBIT model“ – IEEE Conference, MIPRO 2011 - DE, May 23-27, 2010, Opatija, Croatia,
ISSN 1847-3938, p. 80-83.
Радовановић Д., Шарац М., Адамовић С., Лучић Д., „Necessity of IT Service Management
and IT Governance“ – IEEE Conference, MIPRO 2011- DE, May 23-27, 2011, Opatija,
Croatia, ISSN 1847-3938, p. 84-87.
Шарац М., Адамовић С., „Безбедност и заштита бежичних WиФи рачунарских мрежа”,
Семинар оџан на Универзитету Синергија.
146
Шарац М., Адамовић С., „Заштита система бежичних WиФи рачунарских мрежа”. Једно
дневно предавање за средњошколце у оквиру промоције Универзитета Сингидунум.
Шарац М., Стаменковић Д., „Администрација рачунарских мрежа” Дводневно
предавање за средњошколце у оквиру промоције Универзитета Сингидунум .
ПРАКСА И ПРОЈЕКТИ:
Септембар 2010 - Вођа тима за изградњу новог сајта Универзитета Сингидунум .
Јануар 2011- Вођа тима за изградњу страница предмета Универзитета Сингидунум .
Фебруар 2011- Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије. Шифра
пројекта: ТР32054, назив пројекта: Дигитална обрада сигнала у синтези система за
заштиту информација, пријављеног у категорији пројеката технолошког развоја за
период 2011- 2014.
Март 2011- Пројекат мрежне инфраструктуре Универзитетске зграде на локацији
Кумодрашка 264.
Јун 2011-Ревизија пројектног задатка за информатичко-технички систем видео надзора
лифтова. Извођач радова ЈП - Градско стамбено, Данијелова 33.
Јул 2011- Координатор тима за изградњу Андроид апликације Универзитета
Сингидунум.
КУРСЕВИ И СЕМИНАРИ:
Мај 2011- Cisco CCNA course, Регионална Cisco Академија Универзитет Сингидунум.
Јул 2011- SAP Introductory Training, SAP University Alliances EMEA, Универзитет
Сингидунум.
Саша Адамовић, мастер наука
Радовановић Д., Радојевић Т., Адамовић С., Шарац М., „One concept for IT audit“
UNITECH 2010 - International Scientific Conference,19 – 20 November 2010, Gabrovo,
Bulgaria, ISBN 1313-230X, Vol. I, p.477-482
Адамовић С., Шарац М., Радовановић Д., Радојевић Т., „Secret key extraction over
unauthenticated public channels“ UNITECH 2010 - International Scientific Conference, 19 –
20 November 2010, Gabrovo, Bulgaria, ISBN 1313-230X, Vol. I, p.472-476
Михаиловић В., Шарац М., Адамовић С., Радовановић Д., „Видео конференцијски
системи и њихова примена у образовном систему“, Синергија 2010, 19 март 2010,
Бијељина, Босниа, ИСБН 978-99955-26-21-4, п. 122-128
Шарац М., Адамовић С., Радовановић Д., „Анализа сигурности бежичних мрежа ИЕЕЕ
802.11. на територији града Београда“, Infoteh 2011, Март 16-18, Јахорина, Босниа,
ИСБН-99938-624-2-8, Вол. 10, Реф. Б-ИИИ-1, п. 191-194
Радовановић Д., Шарац М., Адамовић С., Лучић Д., „Necessity of IT Service Management
and IT Governance“ – IEEE Conference, MIPRO 2011- DE, May 23-27, 2011, Opatija,
Croatia, ISSN 1847-3938, p. 84-87
Адамовић С., Брановић И., Живковић Д., Томашевић В., Милосављевић М. „Teaching
interactive cryptography: the case for CrypTool“ – IEEE Conference, ICEST 2011, Jun 29,
2011, Niš, Serbia
Адамовић С., Шарац М. „Безбедност и заштита бежичних WиФи рачунарских мрежа”,
Саветовање одржано на Универзитету Синергија на ком су учесници били студенти
завршне године Факултета за пословну информатику као и представници привреде. 30.
Мај 2011.
Адамовић С., Шарац М. „Безбедност и заштита бежичних WиФи рачунарских мрежа”,
Саветовање оџано на Универзитету Сингидунум на ком су учесници били ученици
средњх техничких школа. 15. Јун 2011.
147
Учешће на пројектима:
1. Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије. Шифра пројекта:
ТР32054, назив пројекта: Дигитална обрада сигнала у синтези система за заштиту
информација, пријављеног у категорији пројеката технолошког развоја за период
2011- 2014.
2. Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије. Шифра пројекта:
ИИИ44006, назив пројекта: Окружење за 3Д моделовање (3D Modeling Environment 3DME), пријављеног у категорији пројеката технолошког развоја за период 20112014.
3. Ревизија пројектног задатка за информатичко-технички систем видео надзора
лифтова на територији града Београда. Извођач радова ЈП - Градско стамбено,
Данијелова 33.
Курсеви:
SAP Introductory Training, SAP University Alliances EMEA, Универзитет Сингидунум .
Јун 2011
Учешће у раду научно-наставног већа
Научно-наставно веће Факултета за информатику и рачунарство је у току школске
2010/11. одржало две седнице којима су присуствовали сви професори и асистенти
који су ангажовани на Факултету. Седнице Већа се редовно одржавају пред почетак
зимског семестра (октобар) и летњег семестра (фебруар), а ванредно по потреби.
Одржавање колоквијума и испита
Професори су обавезни да присуствују одржавању својих колоквијума и испита,
неовисно о томе да ли се они реализују писмено или усмено. Током протеклих
испитних рокова професорима је приликом одржавања колоквијума/испита и праћења
њихове регуларности помагао и одређен број дежурних асистената. Број дежурних
асистената варира у складу са бројем студената који излази на конкретан
колоквијум/испит, а распоред њихових дежурстава се прави пред почетак зимског и
летњег семестра узимајући у обзир укупно оптерећење сваког асистента.
Распоред присуства професора на пријемном испиту
Пријемни испит на Факултету за информатику и рачунарство спроводи комисија за
пријемни испит. Термини одржавања пријемог испита су се одвијали у унапред
утврђеном термину.
Учешће професора и асистената на промотивним активностима
У периоду од октобра 2010. до марта 2011.г. професори, асистенти и сарадници
Факултета за информатику и рачунарство учествовали су у представљању
Универзитета Сингидунум у средњим школама у Београду и осталим градовима у
Србији, као и на сајмовима – сајмови образовања у Београду- МБА фаир и ЕДУ фаир и
Сајам туризма.
148
Обука из пословног програма SAP
У периоду од 4. до 8. јула 2011. године одржана је обука из SAP ERP за све професоре
и асистенте који су за то заинтересовани. У школској 2011/12 години професори који су
прошли обуку биће дужни да до 30% знања из SAP-а примене у својим предметима на
часовима вежби.
Распоред присуства професора на Дану Универзитета и додели диплома
Дипломираним студентима Факултета за информатику и рачунарство у школској
2010/11 дипломе су додељене 24.12.2010. и 28.06.2011. у присуству свих професора и
асистената, као и ваннаставног особља. Дан 28. јун је уједно и Дан Универзитета
Сингидунум, те је и ове школске године додели диплома тог дана претходила свечана
академија којој су присуствовали сви професори и сарадници Универзитета, као и
представници Студентског парламента и позвани гости.
149
ПОСЛЕДИПЛОМСКЕ СТУДИЈЕ
I.
Извештај о реализацији плана и распореда наставе за школску
2010/2011. годину (Извештај о поштовању оквира за организовање
наставног процеса и реализацију плана одвијања „класичних “
наставних активности)
МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
ШКОЛСКА 2010/2011 ГОДИНА
Број уписаних студената у школској 2010/2011 години, по студијским програмима
Студијски програм
Школска
2010/2011
Пословна економија
148
Маркетинг и трговина
29
Пословни системи у туризму и
хотелијерству
Савремене информационе
технологије
58
27
Инжењерски менаџмент
11
Укупно
273
Реализација наставе у школској 2010/2011 години
Настава из првог семестра, реализована је у периоду од 19.11.2010. до
04.02.2011. године, према распоредима предавања, по студијским програмима и
упутствима о реализацији обавеза, за студенте на мастер академским
студијама;
Настава из другог семестра, реализована је у периоду од 27.05.2011. до
24.06.2011.године, за студијске програме Пословна економија, Маркетинг и
трговина и Инжењерски менаџмент, односно од 27.05.2011. до 25.06.2011.
године, за студијске програме Савремене информационе технологије и
Пословни системи у туризму и хотелијерству – према распоредима предавања,
по студијским програмима и упутствима о реализацији обавеза за студенте на
мастер академским студијама.
150
Поред одржавања предавања, у складу са наставним планом и програмом мастер
академских студија, организује се и стални рад, кроз консултације са наставницима,
који учествују у реализацији овог програма. Обавеза је свих наставника да најмање
једном недељно, у трајању од 2 часа, буду доступни студентима за консултације.
Такође, путем савремених информационих технологија (интернет) постоји стална веза
између наставника и студената у свим фазама током реализације наставних
активности.
Обавезе студената на мастер студијама
Обавезе из првог семестра школске 2010/2011. године.
-
Први истраживачки пројекат треба одбранити до средине маја 2011. године
Реализација обавеза из другог семестра школске 2010/2011.године.
-
Други истраживачки пројекат који интегрише 2 предмета (изборни и обавезни
студијско-истраживачки рад) студенти су у обавези да припреме и одбране до
краја септембра 2011. године.
-
Студијско-истраживачки рад из другог семестра реализује и оцењује ментор
првог приступног рада.
-
После тога се приступа изради завршног мастер рада и одређивању ментора.
Код пријављивања и израде завршног мастер рада треба настојати да се
резултати истраживања из претходна два истраживачка пројекта интегришу у
завршни мастер рад уз потребна проширења укупним резултатима
истраживања и коришћеном литературом.
151
СПИСАК ПРЕДМЕТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА
Студијски програм: ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА
зимски и летњи семестар – школске 2010/11
Семестар
I
I
I
I
Назив предмета
Методологија друштвених
истраживања
Маркетинг менаџмент
Финансијско извештавање и
пословно одлучивање
Електронска трговина и
робне берзе
I
Стратегијски и оперативни
менаџмент
I
Методологија ревизије
I
Корпоративне финансије
I
Модели расподеле ризика у
осигурању
I
Електронско пословање
II
Берзанско и банкарско
пословање
II
Менаџмент осигурања
II
Специјални биланси
II
Информациони системи
II
Менаџмент трговине
II
II
Лидерство и управљање
променама
Буџетирање
152
СПИСАК ПРЕДМЕТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА
Студијски програм: МАРКЕТИНГ И ТРГОВИНА
зимски и летњи семестар – школске 2010/11
Семестар
I
I
I
I
I
Назив предмета
Методологија друштвених
истраживања
Маркетинг менаџмент
Финансијско извештавање и
пословно одлучивање
Електронска трговина и
робне берзе
Управљање продајом
I
Пропаганда и реклама
II
Конкурентност у трговини
II
II
Менаџмент односа са
потрошачима
Управљање ризиком у
трговини
153
СПИСАК ПРЕДМЕТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА
Студијски програм: ПОСЛОВНИ СИСТЕМИ У ТУРИЗМУ И ХОТЕЛИЈЕРСТВУ
зимски и летњи семестар – школске 2010/11
Семестар
I
Назив предмета
Методологија друштвених
истраживања
I
Туристичко тржиште
I
Пословни системи у туризму
I
Управљање маркетингом у
туризму
I
I
II
II
Управљање туристичким
агенцијама и организаторима
путовања
Управљање у хотелијерству
Географски информациони
систем
Одрживи развој туристичке
дестинације
154
СПИСАК ПРЕДМЕТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА
Студијски програм: САВРЕМЕНЕ ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
зимски и летњи семестар – школске 2010/11
Семестар
I
I
I
I
I
Назив предмета
Методологија друштвених
истраживања
Управљање процесима у
информационим системима
Генерисање и дистрибуција
криптолошких кључева
Савремене рачунарске
мреже
Intelигентни системи
II
Дигитална форензика
II
Географски информациони
системи
II
Истраживање података
Студијска пракса
Ове године ће се студијска пракса састојати у похађању једног курса из домена
ИБМ_ових савремених информатичких алата, које ће Универзитет организовати
бесплатно за све студенте мастер студијског програма Савремене информационе
технологије у периоду фебруар - мај 2011. године. Успешно обављена студијска пракса
биће документована одговарајућим званичним ИБМ сертификатом.
155
СПИСАК ПРЕДМЕТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА
Студијски програм: ИНЖЕЊЕРСКИ
МЕНАЏМЕНТ
зимски и летњи семестар – школске 2010/11
Семестар
I
I
I
I
I
Назив предмета
Методологија друштвених
истраживања
Управљање процесима у
информационим системима
Савремена кретања у
инжењерингу
Реинжењеринг
Операциона истраживања
II
Менаџмент тоталним
квалитетом
II
Управљање иновацијама
156
ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ
III генерација уписана школске 2010/2011. год.
Реализација наставе у школској 2010/2011 години
Настава на четири студијска програма почела је 18.02.2011.године, и трајала је до
31.03.2012. године.
Други семестар је био подељен на два дела, на начин да је у периоду од 21.10.2011.
године до 17.12.2011. године реализована настава. У другом делу, до 31.03.2012.
године, радило се по менторском систему, на припреми другог пројектног задатка, који
је укључио проблематику из 3 предмета у другом семестру, и то 2 обавезна и 1
изборни предмет.
Настава је била реализована петком од 17:00 до 21:15 часова и суботом од 10:00 до
14:30 часова, према објављеном распореду.
Из предмета Методологија и технике научног истраживања настава се изводила
јединствено за све студенте четири студијска програма, а реализовали су је предметни
наставници, као и познати научни радници нашег и осталих Универзитета.
У оквиру припреме завршног рада, поменути професори, заједно са професорима из
проблематике стручног предмета, обезбедили су да студент буде у могућности да
припреми методолошке основе рада, које ће се проверавати и на завршном испиту.
Активност, везано за примену адекватне методологије и технике научног истраживања,
биће присутна и током даљег школовања будућих доктора наука, јер је циљ да
завршни докторски рад има и квалитетну теоријско-методолошку подлогу.
Настава из предмета Квантитативне методе за научна истраживања, је одржана по
истом принципу као и за предмет Методологија и технике научног истраживања,
провера на завршном испиту реализује се у оквиру јединственог рада и његове
презентације.
Проблематика статистике, са фондом од 10 часова, била је реализована за студенте
сва 4 студијска програма, тако што је четири часа била теоретска настава, а шест
часова практична настава на рачунарима, уз коришћење SPSS Софтwера.
У завршном испиту заједничком за сва 3 предмета доминантну улогу има стручна
проблематика. На одбрани овог рада и оцењивању 3 предмета, поред предметног
наставника учествује и наставник, који је ментор за израду овог рада. За оцењивање
студијско истраживачког рада задужен је ментор.
157
Програм предавања III семестар
СПИСАК ПРЕДАВАЊА НА ДОКТОРСКИМ СТУДИЈАМА
Студијски програм: ФИНАНСИЈЕ И БАНКАРСТВО
I семестар – школске 2010/11
Семестар
I
I
Назив предавања
Методологија и технике научног
истраживања
Методологија и основне
методолошке орјентације
Уводно предавање, трендови на
I
светским финансијским
тржиштима, утицај економске
кризе на финансијска тржишта
I
I
Концептуализација и фазе научног
истраживања
Светска економска криза и
финансијски сецтор
I
Увод у статистичке методе
анализе података
I
Вежбе из СПСС_а
I
Регресиона анализа
I
Бихевиорално понашање и
мултиваријантна анализа
I
Анализа финансијског сектора у
Србији
I
Анализа временских серија
I
Анализа тржишта акција у Србији
I
Будућност финансијских тржишта
након економске кризе: прогнозе и
дилеме
I
Монетарна политика у Србији
158
СПИСАК ПРЕДАВАЊА НА ДОКТОРСКИМ СТУДИЈАМА
Студијски програм: МЕНАЏМЕНТ У ТУРИЗМУ
I семестар – школске 2010/11
Семестар
I
I
Назив предавања
Методологија и технике научног
истраживања
Методологија и основне
методолошке орјентације
Утицај економске рецесије у свету
I
на развој туризма
Најважнији фактори, који ће утицати
на туристичку тражњу и понуду
I
I
Концептуализација и фазе научног
истраживања
Технике израде докторске тезе
I
Увод у статистичке методе анализе
података
I
Вежбе из СПСС_а
I
Регресиона анализа
I
Бихевиорално понашање и
мултиваријантна анализа
I
I
I
Глобализација и туризам
Спој јавног и приватног интереса у
туризму
Промене организације туризма на
свим нивоима, а посебно
туристичким дестинацијама
Промене у савременом туризму и
њихов утицај на туристичку и
пословну политику – маркетинг
менаџмент аспект
Промене у области маркетинга, које
ће утицати првенствено на
дистрибуцију и промоцију
Промене у области планирања у
туризму и развој људских ресурса
I
Анализа временских серија
I
Одрживи развој и окружење као
фактор развоја туризма
I
Стратешки правци развоја туризма
Србије
I
Актуелна питања у развоју туризма
Србије
159
СПИСАК ПРЕДАВАЊА НА ДОКТОРСКИМ СТУДИЈАМА
Студијски програм: НАПРЕДНИ СИСТЕМИ ЗАШТИТЕ
I семестар – школске 2010/11
Семестар
I
Назив предавања
Методологија и технике научног
истраживања
I
I
I
Методологија и основне
методолошке орјентације
Теоријске основе заштите
информација
Псеудослучајни низови у пољу
Галоа
I
Увод у статистичке методе анализе
података
I
Теорија бројева
I
Технике израде докторске тезе
I
Методологија синтезте система за
заштиту информација
I
Бихевиорално понашање и
мултиваријантна анализа
I
Статистички тестови
I
Савремени системи за заштиту
дистрибуираних информационих
система
I
Теорија графова алгоритамска
сложеност
I
Регресиона анализа
I
Заштита говора у савременом
информационо- комуникационом
окружењу
I
Анализа временских серија
I
Појам капацитета тајности
I
Елементи пројектовања
криптосистема
I
Протоколи безбедности на
физичком слоју
160
СПИСАК ПРЕДАВАЊА НА ДОКТОРСКИМ СТУДИЈАМА
Студијски програм: ИНЖЕЊЕРСКИ СИСТЕМИ У МЕНАЏМЕНТУ
I семестар – школске 2010/11
Семестар
I
I
I
I
Назив предавања
Методологија и технике научног
истраживања
Методологија и основне методолошке
орјентације
Теоријске основе напредних
производних техничких система: увод,
основни појмови и нови приступи
Увод у статистичке методе анализе
података
I
Теорија бројева
I
Технике израде докторске тезе
I
I
Концептуализација и фазе научног
истраживања
Бихевиорално понашање и
мултиваријантна анализа
I
Статистички тестови
I
Аутоматизација и контрола технологија
I
Теорија графова алгоритамска
сложеност
I
Регресиона анализа
I
Модели система за управљање
материјалом, транспортом и
идентификовање технологија
I
Анализа временских серија
I
Управљање квалитетом у производним
системима
I
Аутоматизовани производни системи
I
I
I
Подршка производним системима:
основе планирања и пројектовања
производње и ЦАД/ЦАМ у производним
системима
Мерни процеси: планирање мерења и
избор утицајних величина, избор мерних
поступака, методе и сметње
Планирање производње и контрола
систем
161
ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ
II генерација уписана школске 2009/2010. год. - III семестар
ШКОЛСКА 2010/2011 ГОДИНА
Распоред предавања III семестар
СПИСАК ПРЕДАВАЊА НА ДОКТОРСКИМ СТУДИЈАМА
Студијски програм: ФИНАНСИЈЕ И БАНКАРСТВО
III семестар – школске 2010/11
Семестар
III
Назив предавања
Менаџмент корпоративних
финансија
III
Менаџмент у банкарству
III
Инвестиционо банкарство
III
Савремене теорије инвестирања
РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА НА ДОКТОРСКИМ СТУДИЈАМА
Студијски програм: МЕНАЏМЕНТ У ТУРИЗМУ
III семестар – школске 2010/11
Семестар
III
III
Назив предавања
Пословно одлучивање у туризму
Интернет и глобалне туристичке
регије
III
Кризни менаџмент у туризму
III
Култура и туризам
162
СПИСАК ПРЕДАВАЊА НА ДОКТОРСКИМ СТУДИЈАМА
Студијски програм: НАПРЕДНИ СИСТЕМИ ЗАШТИТЕ
III семестар – школске 2010/11
Семестар
III
III
Назив предавања
Криптоанализа 2
Системи за детекцију упада у
рачунарске мреже
III
Стенографски системи
III
Биометријски системи
СПИСАК ПРЕДАВАЊА НА ДОКТОРСКИМ СТУДИЈАМА
Студијски програм: ИНЖЕЊЕРСКИ СИСТЕМИ У МЕНАЏМЕНТУ
III семестар – школске 2010/11
Семестар
III
III
Назив предавања
Теорија одлучивања
Програмски системи за управљање
пројектима
III
Инжењерски системи за подршку
одлучивању
III
Експертски системи
163
II.
Извештај о избору и именовању наставника и ментора на студијским
програмима докторских студија који је у складу са тренутно важећим
стандардима за акредитацију студијских програма докторских студија у
оквиру образовно-научног, односно образовно-уметничког поља
Р.
бр.
III.
Презиме и име студента
Студијски програм
Ментор
1
Орашанин Мирјана
Финансије и банкарство
Проф.др Милован
Станишић
2
Радовић Никица
Менаџмент у туризму
Проф.др Милован
Станишић
3
Красојевић Бранко
Менаџмент у туризму
Проф.др Слободан Унковић
4
Ћајић Мирослав
5
Дејановић Дејана
6
Костић Зона
7
Павловић Данијел
Менаџмент у туризму
Проф.др Јован Попеску
8
Вукчевић Градимир
Напредни системи
заштите
Проф.др Милан
Милосављевић
Напредни системи
заштите
Инжењерски системи у
менаџменту
Инжењерски системи у
менаџменту
Проф.др Младен Веиновић
Проф.др Миленко Хелета
Проф.др Драган Цветковић
Извештај о усвојеном плану последипломског
усавршавања наставника Универзитета
Наставници, који учествују у реализацији програма мастер и докторских студија, су
познати научни радници. Нема потребе да се ради посебан план њиховог
усавршавања, јер постоје стални контакти истих са научним радницима са других,
домаћих и страних, Универзитета. Такође, они редовно објављују своје научне прилоге
у познатим часописима у земљи и иностранству и учествују на квалитетним домаћим и
међународним научним скуповима.
164
IV. Извештај о упоредној анализи критеријума који дефинишу избор
наставника и избор ментора на докторским студијама са условима
других високошколских установа из одговарајућег научног или
уметничког поља
Акредитацијом студијских програма мастер и докторских студија, одређени су и
наставници, који учествују у њиховој реализацији. У питању су познати научни радници,
који се могу упоређивати са наставницима који реализују ове програме на
Универзитету у Београду и познатим универзитетима у свету, са којима Универзитет
Сингидунум сарађује.
Највећи број наставника, који учествују у реализацији докторских студија и који су
ментори за израду докторских дисертација, своје највише академско знање (редовни
професор) стекло на Универзитету у Београду, или другим познатим универзитетима у
земљи и иностранству. Међу овим наставницима налази се и петнаест страних
професора, по позиву, који се налазе на познатим страним универзитетима, са којима
Универзитет Сингидунум има споразуме о сарадњи.
V.
Извештај о анализи интегрисаности истраживачких метода и
резултатима истраживања у наставним програмима академских и
докторских студија
Резултати научно-истраживачког рада наставника који учествују у реализацији мастер
и докторских студија, интегрисани су у све активности у реализацији ових програма. У
питању су, не само предавања и индивидуални рад са студентима, већ и рад на
завршним студијско-истраживачким пројектима и мастер и докторским тезама.
Подсећамо да се користе и резултати најновијих истраживања, који су објављени у
књигама и научним чланцима најпознатијих страних аутора. У томе значајну улогу има
и богата библиотека Универзитета Сингидунум, у коју се улажу велика средства за
стално ажурирање нових наслова и научних часописа; као и коришћење богатог
књижног фонда Универзитетске библиотеке Светозар Марковић и Народне
библиотеке Србије.
Користи се и савремена информациона технологија, која омогућује редовно
консултовање најновијих научних радова из читавог света и са тим у вези наводимо
пример коришћења богате документације, која се налази у светској туристичкој
организацији у Мадриду, с обзиром на чињеницу да смо добили статус регионалне
референтне библиотеке ове међународне организације, са могућношћу уласка у њихов
информациони систем.
165
VI.
Извештај о анализи објављених докторских дисертација и
одговарајућих публикација у часописима са рецензијом, а који
приказују резултате докторске дисертације за све кандидате који су
докторирали на високошколској установи у периоду 2006-2011
Извештај о анализи објављених докторских дисертација и одговарајућих публикација у часописима са рецензијом
/кандидати који су стекли звање доктора наука у оквиру интегрисаног дела Универзитета "Сингидунум"/
Табела 1
Рбр
.
Име и
презиме
кандидата
Научна
област
Ментор
1
доц.др Свето
Веселиновић
Економске
науке
Проф.др
Бранислав
Машић
2
доц.др Гојко
Грубор
Информатичке
науке
Проф.др
Милан
Милосављевић
3
4
5
доц.др Косана
Вићентијевић
доц.др
Силвана
Ђурашевић
доц.др Саша
Кристић
Економске
науке
Проф.др
Милован
Станишић
Економске
науке
Проф.др
Слободан
Унковић
Економске
науке
Проф.др
Слободан
Бараћ
Датум
одбране др
тезе
Назив др тезе
Место објављивања докторских дисертација
24.03.2007.
Лидерство као
детерминанта
успешних
организација''
-"Предузетништво, менаџмент и лидерство-разлике и
перспективе"(часопис "Лидер" број 1-2, 2006.г.); "Улога и
значај лидера у савременим организацијама"(часопис
"Лидер"број 3-4,2006.г.); - "Лидерство у Републици
Српској-истраживања"(часопис "Лидер"број 5-6,2007.г.);"Харизматско лидерство"(часопис "Лидер"број 1-2,2008.г.);"Трансформационо лидерство"(часопис "Лидер"број 34,2008.г.);-"Менаџмент-принципи,концепти и процеси"
уџбеник за студенте (издавач Универзитет
"Сингидунум"Београд,2009.г.); - "Управљање квалитетом у
туристичким организацијама"-заједнички рад са др
Драганом Рајковићем (Међународни научни скуп
"Синергија"2010.г.); -"Од локације до ТQМ-а"-заједнички
рад са др Драганом Рајковићем (Међународни фестивал
квалитета Крагујевац 2010.г.); - "Квалитет у аутомобилској
индустрији"-заједнички рад са др Драганом Рајковићем
(Међународни фестивал квалитета Крагујевац 2010.г.)
20.12.2007.
Развој и управљање
програмом заштите
заснованим на
моделу сазревања
процеса''
Резултати рада су примењени на пројекту Универзитета
Сингидунум, за Холдинг компанију Енергопројект Прва
фаза заштите ЛАНЕ.
Проблеми избора
оквира за
финансијско
извештавање''
- Часопис Ревизор финансијски, ИПЦ Београд (објављено је
4 чланка), електронски часопис Параграф (објављено је 3
чланка), часопис Рачуноводство и ревизија, Института
сертификованих рачуновођа Црне Горе (објављен је 1
чланак).
- Рачуноводство и менаџмент РИМ 12. међународна
знанствена и стручна конференција Зборник радова Свезак
ИИ - стручни радови, Загреб-Сплит 2011.
26.12.2007.
Савремене
концепције продаје
у пословању
организатора
путовања''
- 2011. ДОПУНЈЕНО ИЗДАНЈЕ КНЈИГЕ "ТУРИСТИЧКА
ПУТОВАНЈА, савремени концепти продаје", на енглеском
језику у припреми- 2009. "Цлустерс ас тхе басе фор тхе
регионал девелопмент ин тоурисм", Монтенегрин Јоурнал
оф Ецономицс, п. 101-109, Вол. В, Но.9, Јулy 2009. УДЦ
ИСБН 1800-5815 Јел Цласифицатион: Л83- 2009. "Цлустерс
ас тхе басе фор тхе регионал девелопмент ин тоурисм",
Монтенегрин Јоурнал оф Ецономицс, п. 101-109, Вол. В,
Но.9, Јулy 2009. УДЦ ИСБН 1800-5815 Јел Цласифицатион:
Л83- 2009. "Тхе Импацт оф Глобализатион он Организатион
анд Дистрибутион оф Тоурист Травел", ЕИАТ 2009, / дец.
2009. Белграде
- 2008.
"Концепт ланца вриједности у туризму", “Хотел линк”, том
12, Виша Хотелијерска школа, Београд- 2008. "Нови
облици концентрације код организатора путовања и
туристичких агенција", "ТУРИСТИЧКО ПОСЛОВАНЈЕ",
број 1, Висока туристичка школа струковних студија,
Београд- 2007. "Утицај информационих технологија на
посреднике у туризму", “Хотел линк”, том 9-10, Виша
Хотелијерска школа, Београд
22.03.2008.
Систем
финансијског
изравњања
јединица локалне
самоуправе у
Републици Србији''
- Примена модела властитих прихода у систему
финансирања локалне самоуправе, Сингидунум ревија бр. 5,
2010
24.12.2007.
166
6
7
8
доц.др
Владислав
Мишковиц
проф.др
Владо
Симеуновић
доц.др Јелена
ЂорђевићБољановић
Информатичке
науке
Информатичке
науке
Економске
науке
Проф.др
Милан
Милосављевић
Проф.др
Милан
Милосављевић
Проф.др
Бранислав
Машић
21.04.2008.
21.05.2008.
Индуктивно учење
разумљивог знања
на основу оскудних
обучавајућих
скупова''
- Владислав Мишковиц, Милан М. Милосављевић,
"Апплицатион оф Хyбрид Сyмболиц Енсемблес то Гене
Еxпрессион Аналyсис", ин Процеедингс оф 9тх Сyмпосиум
он Неурал Нетwорк Апплицатионс ин Елецтрицал
Енгинееринг, пп.95-98, Белграде, Септембер 2008.
хттп://иеееxплоре.иеее.орг/xплс/абс_алл.јсп?арнумбер=4685
577
- Мишковиц В., "Интеллигентни асистенти: софтверски
системи који уче од својих корисника", Сингидунум Ревија,
Вол. 5, Но. 2, пп. 89-97, 2008.
Предвиђање
откривања
кривичних дјела
методама дата
мининга''
-Примјена дата мининга за предвиђање успјеха у
студирању"Бања Лука 2010
'-Примјена
Дата Мининга за креирање нформационих система у
области људских ресурса Објавио корисник Синергија, 0405-2011 13:48 Цатегориес: Информациони системи,
безбједност и ... Научни рад Научна конференција
Сциентифиц Цонференце Синергија - ВИИИ научни скуп
Тагови: Биљана Трупнић Владо Симеуновић-Логистичка
регресија, као основа машинског учења Објавио корисник
Синергија, 05-06-2010 10:47 Цатегориес: Синергија - ИВ
научни скуп Тагови: Милан Милосављевић Владо
Симеуновић -Високо образовање у функцији привредног
развоја у Републици Српској Објавио корисник Универзитет
Сингидунум, 01-06-2010 15:29 Цатегориес: Синергија - В
научни скуп Тагови: Сања Милић Владо Симеуновић Мјерне скале и конверзије једне у другу Објавио корисник
Синергија, 31-03-2010 10:36 Цатегориес: Инжењерске
технологије Синергија - ВИ научни скуп Тагови: Владо
СимеуновићПримјена метода машинског учења у
откривању једне класе криминалних дјела" ЕТРАН,
Палић,2008
09.07.2008.
Кључни фактори
утицаја на
ефективност
програма
менаџмента знања''
9
др Дејан
Дрљача
Економске
науке
Проф.др
Милован
Станишић
12.07.2008.
Управљачко
рачуноводство у
функцији
управљања
ризицима активе и
пасиве (Ассет
лиабилитy
манагемент) у
друштвима за
осигурање''
10
доц.др Лидија
Барјактаровић
Економске
науке
Проф.др
Милован
Станишић
12.07.2008.
Трансформација
домаће банке у
савремену европску
банку''
167
- Ђорђевић Бољановић, Ј., Машић, Б., Добријевић., Г. (2011)
Кеy фацторс инфлуенцинг тхе суццесс оф Кноwледе
Манагементаписан, ТТЕМ – Тецхницс Тецхнологиес
Едуцатион Манагемент Јоурнал, Сарајево (рад је послат на
рецензију) - Ђорђевић Бољановиц, Ј., Рудић, В. (2011)
Менаџмент знања – управљање знањем као вредношћу,
Техника, часопис Савеза инжењера и техничара Србије, Бр.
2, стр. 299 – 304., прегледни рад број УДЦ: 331.548:65.012.3
- Машић, Б., Ђорђевић Бољановић, Ј., (2008) Лидерство и
менаџмент знања у функцији креирања конкурентске
предности, часопис Лидер-Директор, ИССН 1820-5453
УДК-005, број 7, година ИИ, септембар / октобар 2008., стр.
35 – 44. (УДЦ 005.322:316.46)
- др Дејан Дрљача, Структурно усклађивање активе и
пасиве у светлу захтева пројекта солвентност ии
(струцтурал рецонцилиатион оф ассетс анд лиабилитиес ин
тхе лигхт оф реqуирементс оф тхе пројецт солвенцy ИИ),
ИX Међународни симпозијум “Надзор и контрола
пословања осигуравајућих компанија”, Златибор, мај 2011.,
Удружења актуара Србије и Економски факултет из
Београда (предавање и рад у зборнику радова);
- др Дејан Дрљача, Политике управљања ризицима и модели
за управљање и извештавање о ризицима у друштвима за
осигурање, Саветовање Удружења осигуравача Србије,
Израда финансијских извештаја друштва за осигурање за
2009 годину (предавање и рад у зборнику радова);
- др Дејан Дрљача, Циљеви, очекиване промене у
политикама управљања ризицима и основе матричног
модела управљања и извештавања о ризицима у друштвима
за осигурање, Традиционално међународно саветовање из
области заштите од пожара и осигурања, Друштво
инжењера и техничара за управљање ризицима Србија,
Београд, октобар 2009
-"Приближавање банкарског сектора Србије"-Сингидунум
ревија, 2010, Вол.6/Но2; - "Трансформација домаће банке у
савремену европску банку"-Зборник радова Синергија 2009И научни скуп, стр.59-63; - "Трансформација домаће банке у
савремену европску банку" монографија, Универзитет
"Сингидунум",Београд,2009.; - "Осврт на имплементацију
стандарда Базела ИИ у пословању банкарског сектора
Србије", (Л.Барјактаровић, Д.Јечменица) - часопис
"Менаџмент"(ФОН) јул 2011.г.
11
доц.др Татјана
Вујић
Економске
науке
Проф.др Јован
Попеску
03.11.2008.
Унапређење
тржишног наступа
дестинације у циљу
вођења ефикасније
туристичке
политике''
- Научни рад "Планирање маркетинг активности туристичке
дестинације"Сингидунум ревија бр. 2, Универзитет
Сингидунум Београд, 2009.
- Научни рад "Организовање управљања развојем туризма
на нивоу Републике Српске", Зборник радова са ВИ научног
скупа "Синергија 2010", март 2010.
- "Конепт планирања и управљања циљним трошковима
(Таргет Цостинг) као инструмент цонтроллинг-а код
аутомобилског произвођача БМW АГ", Рачуноводство, Бр.
9-10, Савез рачуновођа и ревизора Србије, Београд, 2009.,
12 страна УДК 657.474; 629.33 Прегледни научни чланак
- "Сучељавање Ацтивитy-Басед Цостинга и процесног
обрачуна у оквиру концепта обрачуна трошкова заснованог
на активностима, на примеру БМW Wерк Динголфинг",
Рачуноводство, Бр. 3-4, Савез рачуновођа и ревизора
Србије, Београд, 2010., 12 страна УДК 657.47; 338.58
Прегледни научни чланак
- "Последице усклађивања појединих аспеката законске
регулативе Србије у области аутомобилске индустрије са
Европском Унијом", Тржиште, новац, капитал, Број 3,
Привредна комора Србије, Београд 2009., 14 страна
349.6(497.11:4-672ЕУ); 504.61:621.43.068 Оригинални
научни рад
- "УС Америцан версус Герман Ацтивитy-Басед Цостинг.
Еффецтс он бусинесс децисионс манагемент ин тхе
аутомотиве индустрy”. Коауторски рад. Економска
истраживања. 2011, Вол 24(2). Економски факултет Пула,
13 страна. УДК 657.47:629.331>(73:430)
- Конференција "Цхалленгес оф тхе Wорлд Ецономиц
Црисис", 15.-16. Октобар 2009., у организацији Економског
факултета у Нишу, рад под називом "А гроwинг Неед фор
Цонтроллинг ин тхе Аутомобиле Индустрy Црисис", 12
страна.
12
доц.др
Војислав
Марјановић
Економске
науке
Проф.др
Милован
Станишић
08.11.2008.
Концепт
управљања
трошковима
животног циклуса
производа са
имплементацијом у
савременој
аутомобилској
индустрији''
13
др Ракочевић
Ђорђије
Економске
науке
Проф.др
Милован
Станишић
31.01.2009.
Приступ контроли
и ревизији
информационих
система''
Није објављено.
Интелигентно
понашање система
за управљање
учењем''
- Схимиц, Г., анд Јевремовиц А., Проблем-басед леарнинг
ин формал анд информал леарнинг енвиронментс,
Интерацтиве Леарнинг Енвиронментс", Таyлор & Францис,
2010
- Шимић, Г., Веиновић, М., Јевремовић, А., "Иксуства у
коришћењу стандарда у системима за тестирање путем
рачунара", 8. научно стручни скуп Синергија, 2011,
Универзитет Синергија, 79 - 87
- Шимић, Г., Јевремовић, А., “Уцење ЈАВА програмског
језика ресавањем проблема”, Сингидунум ревија, Вол.6,
Но.2, 2010, пп.123-133
Информатичке
науке
Проф.др
Милан
Милосављевић
15
доц.др
Гордана
Добријевић
Економске
науке
Проф.др
Бранислав
Машић
25.05.2009.
16
др Драгица
Јанковић
Економске
науке
Проф.др Ратко
Вујовић
16.06.2009.
17
доц.др Драган
Марковић
Информатички
х наука
Проф.др Ранко
Поповић
30.06.2009.
18
др Бранка
Пауновић
Економске
науке
Проф.др Зоран
Јеремић
03.07.2009.
14
доц.др Горан
Шимић
16.03.2009.
Стратегија
пословног
преговарања у
савременим
организацијама''
Развој приватног
здравственог
осигурања као
допринос реформи
система
здравственог
осигурања у
Србији''
Дизајн и
имплементација
технике
комбинованог
претраживања
текста и слике у
мултимодалним
електронским
пословним
документима''
Приватизација
јавних предузећа у
Србији''
168
- Г. Добријевиц, М.Станисиц анд Б. Масиц (2011) Соурцес
оф неготиатион поwер: Ан еxплораторy студy, тхе Соутх
Африцан Јоурнал оф Бусинесс Манагемент Вол 42 Но 2
2011
- „Токови осигурања” часопис за теорију и праксу
осигурања Компаније Дунав осигурање Београд.
- „Тржиште новац капитал” часопис ПКС.
Није објављено.
Није објављено.
19
доц.др
Драгана
Војтешки
Кљенак
Економске
науке
Проф.др
Будимир
Стакић
03.07.2009.
20
доц.др Сандра
Машић
Економске
науке
Проф.др
Милован
Станишић
30.09.2009.
21
доц.др Тијана
Радојевић
22
доц.др
Бранислав
Работић
Економске
науке
Економске
науке
Проф.др
Будимир
Стакић
Проф.др Јован
Попеску
Ефикасност
примене
савремених
финансијских
производа у Србији
са посебним
освртом на послове
факторинга''
Мерџери и
аквизиције у
европском
банкарству''
30.09.2009.
Утицај
електронског
банкарства на
понуду
финансијских
сервиса у Србији''
24.12.2009.
Улога и значај
туристичког
вођења у
савременом
туризму''
169
- Д Војтешки; Улога факторинга И форфетинга у
финансирању глобалних компанија; Центар за стратешка
истраживања-Цесна Б Београд, ИСБН 978-86-85985-06-05;
2009. стр.315-324 (зборник радова)
Није објављено.
- Радојевић, Т, Челаревић, Б,: „ПРИМЕНА
ЕЛЕКТРОНСКОГ БАНКАРСТВА У СРБИЈИ“, часопис
„Сингидунум ревија“ Вол.6 2009 Но.1, Универзитет
Сингидунум, Београд, стр.30-40
- Радојевић, Т,: „УПРАВЛЈАНЈЕ РИЗИЦИМА У
ЕЛЕКТРОНСКОМ БАНКАРСТВУ“, часопис „Сингидунум
ревија“ Вол.6 2010 Но.2, Универзитет Сингидунум, Београд,
стр.17-27
- Радојевић, Т,: „УТИЦАЈ ЕЛЕКТРОНСКОГ БАНКАРСТВА
НА ПОЈАВУ НОВИХ РИЗИКА У ПОСЛОВАНЈУ“, 6.
Научни скуп са међународним учешћем Синергија 2010,
Универзитет Синергија, Бјељина, Зборник радова стр.190194
- Радојевић, Т, Радовановић, Д: „ ТХЕ ИМПАЦТ ОФ
ЕЛЕТРОНИЦ БАНКИНГ ОН ОФФЕР ОФ ФИНАНЦИАЛ
СЕРВИЦЕС“, 33тх Интернатионал цонвентион он
информатион анд цоммуницатион тецхнологy, елецтроницс
анд мицроелецтроницс – МИПРО 2010, Маy 24-28, 2010,
Опатија, Цроатиа, ИССН 1847-3938, пп. 47-52
- Радојевић, Т, Радовановић, Д: „МАНАГИНГ РИСКС ОФ
ЕЛЕЦТРОНИЦ БАНКИНГ“, 10 тх Интернатионал
Сциентифиц цонференце – УНИТЕЦХ, Новембер 19-20,
2010, Габрово, Булгариа, пп. ИИИ-107-ИИИ-113
- Туристичко вођење – теорија и пракса, Висока туристичка
школа струковних студија, Београд, 2011.
- Туристичко вођење у Србији, са посебним освртом на
правну регулативу, Туристичко пословање 5, Висока
туристичка школа струковних студија, Београд, 2009.
- Вођене туре у савременом туризму, Сингидунум ревија,
Вол. 7, Но. 1, 2010.
- Тоурист Гуидес ин Цонтемпорарy Тоурисм;
Интернатионал Цонференце он Тоурисм анд Енвиронмент,
Университy Пхилип Ноел-Бакер, Сарајево, 4-5. март 2010.
- Тоурист Гуидинг Фром тхе Перспецтиве оф Сустаинабле
Тоурисм; Интернатионал Цонференце: Сустаинабле
Тоурисм - Иссуес, Дебатес & Цхалленгес, Крит-Санторини,
22-25. април 2010. (ЦД формат)
- Перцепција и самоперцепције туристичких водича у
Београду, Међународни научни конгрес ХОТЕЛПЛАН
2009, рад објављен у Зборнику Хотеллинк, 13-14, Висока
хотелијерска школа струковних студија, Београд, 2010.
- Профессионал Тоурист Гуидинг: Тхе Импортанце оф
Интерпретатион фор Тоурисм Еxпериенцес; Интернатионал
Цонгресс: Неw Трендс ин Тоурисм анд Хоспиталитy
Манагемент, Опатија, 6-8. мај, 2010. (ЦД формат)
- Улога домицилног туристичког вођења у развоју
дестинације, Међународни конгрес о регионалној сарадњи
на подручју туризма југоисточне Европе, Порторож, 11-13.
јун 2010.
- Тоур Гуидинг ас Профессион: Перцептионс анд Селфперцептионс оф Гуидес ин Сербиа, 2нд Интернатионал
Ресеарцх Форум он Гуидед Тоурс, Университy оф
Плyмоутх, Плимут, 7-9. април 2011.
- Америцан Тоуристс’ Перцептионс оф Тоурист Гуидес ин
Белграде, 2нд Биенниал Интернатионал Сциентифиц
Цонгресс: Тхе Инфлуенце оф Тоурисм он Ецономиц
Девелопмент, Университy оф Тоурисм анд Манагемент,
Скопје, 27-29. април 2011. (ЦД формат)
23
др Жељко
Станковић
Информатичке
науке
Проф.др
Драган
Цветковић
16.04.2010.
24
доц.др
Немања
Станишић
Економске
науке
Проф.др Зоран
Јеремић
30.06.2010.
25
доц.др
Владимир
Матовић
Економске
науке
Проф.др
Милорад
Унковић
30.06.2010.
26
др Радмила
Бојанић
Економске
науке
Проф.др
Бранислав
Машић
09.07.2010.
27
др Весна
Николић
Економске
науке
Проф.др
Милан
Миљевић
19.07.2010.
28
доц.др Јелена
Гајић
Економске
науке
Проф.др
Радмила
Живковић
08.12.2010.
29
др Бојан
Костандинови
ћ
Економске
науке
Проф.др Зоран
Петровић
13.04.2011.
Ласерска
перцепција
дефинисаних
предмета и
енкапсулација
контролних и
логичких елемената
за аутономно
роботизовано
наставно средство''
"Концепт
вредности за
акционаре и
могућности
примене
одговарајућих
методолошких
решења на
тржишту капитала
у Србији"
"Бренд као фактор
конкурентности на
примеру извоза
пића из Србије"
"Програми
квалитета у
функцији креирања
конкурентске
предности
предузећа"Истраживање у
области
телекомуникација
Републике Српске"
"Верски туризам и
Српска
православна црква"
"Маркетинг
стратегија у
високом
образовању"
"Импликације
система
балансираних
мерила
перформанси на
успешност
организација у
ауто-индустрији"
170
- „Роботика на длану“, Ж. Станковић : МСТ Гајић, Београд,
2010, 190 стр.
- Информатор за упис ученика у средње школе", Ж.
Станковић, З. Кнежевић : Просветни преглед, Београд, 2011,
278 стр.
- Цветковић Д., Станковић Ж, Кнежевић З: "Примена нових
технологија у високом образовању“, Знанствени скуп
„Перспективе јавних и приватних високообразовних
установа у југоисточној Европи, Бијаковићи, Босна и
Херцеговина, пп. , 2011.
- Цветковић Д., Станковић Ж, Миљковић З: "Универзални
програмибилни логички контролер“, Конференција „36
Јупитер, Београд, пп. , 2010.
- Цветковић Д., Станковић Ж,: "Универзални
програмибилни контролер у савременој информатичкој
настави“, Конференција „Како унапредити управљање у
средњошколским образовним институцијама, Београд, пп. ,
2010.
- Станковић Ж,: "Примена мултимедија у настави“,
Конференција „Стратегија информатизације школа у
Војводини“, Нови Сад, пп. , 2010.
- Цветковић Д., Станковић Ж,: "Универзални
програмибилни контролер у савременој информатичкој
настави“, Конференција „Високо образовање у босни и
Херцеговини у светлу будућих европских интеграција,
Бјељина, пп. , 2010.
- Станковић Ж,: "Савремена наставна средства“,
Конференција „Школа будућности“,Београд, пп. , 2010.
- Цветковић Д., Станковић Ж,: "Савремено програмибилно
наставно средство",Конференција ИИ ИТеО, (Бања Лука,
Република Српска ),пп. , 2010,
- Цветковић Д., Станковић Ж,: "Виртуелна перцепција
роботизоване платформе",Конференција ИТЦ:ДС, (Бања
Лука, Република Српска ),пп. , 2010,
-део докторске дисертације је укључен у уџбеник под
називом "Електронска трговина и робне берзе"
-- делови др дисертације су у процесу објављивања у
међународним часописима
Уџбеник "Менаџмент продаје",Универзитет "Сингидунум"2011.
- Дефинисање квалитета, Зборник радова наставника и
сарадника ИИИ, Прометеј, Бања Лука, фебруар 2011, ИСБН
987-99955-33-11-3- Теоријски аспекти квалитета, Зборник
радова наставника и сарадника ИИИ, Прометеј, Бања Лука,
фебруар 2011, ИСБН 987-99955-33-11-3- Квалитет као
детерминанта националне предности, Зборник радова
наставника и сарадника ИВ, Прометеј, Бања Лука, април
2011, ИСБН 987-99955-33-25-0- Квалитет и конкурентска
предност, Зборник радова наставника и сарадника ИВ,
Прометеј, Бања Лука, април 2011, ИСБН 987-99955-33-25-0
Није објављено.
- Гајић, Ј., Мерење студентског задовољства у високом
образовању, часопис Маркетинг, Вол. 41, број 2., 2011.
Није објављено.
30
31
др Александар
Јевремовић
др Милољуб
Албијанић
Информатичке
науке
Инжењерски
менаџмент
Проф.др
Младен
Веиновић
Проф.др
Бранислав
Машић
18.04.2011.
19.04.2011.
32
др Никола
Макојевић
Економске
науке
Проф.др Зоран
Јеремић
16.06.2011.
33
др Миленко
Ћеха
Економске
науке
Проф.др
Милан
Миљевић
21.06.2011.
34
др Сања
Пауновић
Економске
науке
Проф.др
Милорад
Унковић
35
др Миленка
Јездимировић
Економске
науке
Проф.др
Милован
Станишић
18.07.2011.
36
др Новак
Сворцан
Економске
науке
Проф.др
Слободан
Черовић
18.07.2011.
37
др Мирослава
Грујић-Калкан
Економске
науке
Проф.др
Слободан
Бараћ
19.07.2011.
22.06.2011.
"Интеграција
сопствених
криптолошких
система у
стандардну
рачунарскотелекомуникациону
инфраструктуру"
- Веиновић М.,Јевремовић А. - књига "Рачунарске мреже"
"Квантификација
утицаја
интелектуалног
капитала на
конкурентност"
-Докторска дисертација је објављена као књига у
Службеном гласнику под називом"Интелектуални
капитал:утицај на конкурентност и економски
раст"(рецензије-проф.др Милош Чанак, проф.др Миодраг
Матељевић,проф.др Бранислав Машић,проф.др Жарко
Требјешанин);
-Део докторске
дисертације је представљен у заједничком раду на
међународној конференцији Математичке и информационе
технологије-МИТ 2011, под називом "Матхематиц модел оф
ецономиц гроwтх:инфлуенце оф хуман цапитал анд
тецхнологy"(М.Матељевић, М.Албијанић).
"Могућност
коришћења
алтернативних
извора
финансирања
привредног развоја
Србије"
"Корпоративна
друштвена
одговорност у
савременом
пословању у
Србији"
"Улога
Међународног
монетарног фонда
у савременој
економској кризи"
"Ефикасност
буџетског система
Србије"
"Стратегија марке у
функцији
тржишног
позиционирања
хотелских ланаца"
"Порески систем
Републике Српске
у свјетлу
приближавања
Европској унији"
171
Није објављено.
Није објављено.
- Докторска дисертација ће бити у целини објављена, са
рецензијом проф др Милорада Унковић, до 15 септембра.
Тренутно се ради припрема за штампу, а наравно имаће и
ИСБН број.
- За учешће на конференцији "Мy ПхД" која ће се одржати
од 20. до 22. октобра о.г. у Словачкој, у припреми је приказ
на енглеском језику који ће представити докторску
дисертацију, а који ће најпре бити "онлине" публикован и
имаће све параметре званичне публикације (пре
конференције). Уколико текст буде позитивно оцењен биће
објављен и у штампаном облику у Зборнику радова са
конференције (после конференције).
- НИП "Радничка штампа" у оквиру свог часописа
"Синдикални повереник" који излази двапут месечно ће
штампати извод из докторске дисертације. Каталогизација
овог часописа је у публикацији Народне библиотеке Србије,
али чланци појединачно не подлежу каталогизацији.
Није објављено.
-у завршној фази припреме за штампање књиге/монографије
"Стратегија марке у функцији тржишног позиционирања
хотелских ланаца"
Није објављено.
СЕКРЕТАР УНИВЕРЗИТЕТА
I.
Извештај о изменама и допунама свих правилника и аката и
њихово усаглашавање са Законима и Статутом високошколске
установе
Доношењем Закона о високом образовању („Службени гласник РС“,бр.76/05, 100/07аутентично тумачање, 97/08) на Универзитету Сингидунум приступило се доношењу
Правилника који регулишу материју предвиђену новим Законом.
Полазећи од чињенице да се почетак рада високошколске везује за Факултет за
финансијски менаџменти осигурање који је основан 1999. године, као и циљева и
принципа високог образовања утврђених Законом о високом образовању који обликује
европски простор високог образовања, а имајући у виду да је Универзитет
Сингидунум интегрисани универзитет организован по департманском моделу, основан,
Решењем Министарства просвете и спорта 612-00-663/2004-04 од 03.03.2005. године,
са опредељењем да обавља делатност високог образовања у складу са Уверењем о
акредитацији Комисије за акредитацију и проверу квалитета број 612-00-976/01/2008-04
од 18.08.2008. године, Савет Универзитета је на основу члана 53. став 1. тачка 1.
Закона о високом образовању („Службени гласник РС“,бр.76/05, 100/07- аутентично
тумачање, 97/08), а на предлог Сената, на седници одржаној 16.12.2009. године, донет
је Статут Универзитета Сингидунум, заведен под бројем 1848 од 24.12.2009. године
Изменама и допунама Закона о високом образовању („Службени гласник РС“,бр.44/10),
извршено је усаглашавање са одредбама Закона и извршена је промена у члановима
Статута које се односе на измене и допуне Закона, тако да је усвојен Статут
Универзитета Сингидунум, на седници Савета Универзитета, одржаној 27.12.2010.
године, под заводним бројем 2244/1 од 28.12.2010. године.
На основу Измена и допуна Закона о високом образовању и општег акта
високошколске установе Сатута Универзитета, извршено је усаглашавање постојећих
Правилника и доношења нових Правилника, других аката, и то:
1. Правилник о правилима и организацији студија на основним академским
студијама који предвиђа услове уписа студената на акредитоване студијске
програме, права, обавезе и одговорности студената и наставника, организација
наставе и оптерећење студената, пријава и начин полагања испита и други
облици провере знања, као и друге активности везане за режим студија.
2. Правилник о стручној пракси, донет на седници Савета одржаној 10.11.2010.
године и Измене и допуне Правилника о стричној праскси донет на седници
одржаној 03.02.2010. године. На основу члана 81. Закона о високом образовању
о члана 71. Статута, овим Правилником уређује се начин организовања и
обављање стручне праксе студената Универзитета Сингидунум, као и
припрема студената у одговарајућим организацијама у којима се обавља
делатност која је предмет студија на Универзитету, за примену стечених знања
у пракси и савладавању пословних вештина које ће користити и у изради
172
дипломског завршног рада на Универзитету. Стручна пракса представља
саставни део наставе у семестру у коме се обавља, а у складу са
акредитованим студијским програмима Туризам и хотелијерство, Пословна
економија, Маркетинг и трговина и Инжењерски менаџмент, обавезна је
наставна активност, те је значај регулисања обављања стручне праксе
студената овим Правилником већи.
3. Правилник о уџбеничкој литератури
На основу члана 59. став 1. тачка 10 Закона о високом образовању донет је на седници
Сената, одржаној 15.06.2011. године.
Овим правилником се уређују начин и поступак избора и издавања уџбеника и
наставних материјала на интегрисаном Универзитету Сингидунум, као и стандарди које
уџбеници и наставни материјали треба да испуне да би се могли користити на
Универзитету Сингидунум.
Овим правилником предвиђене су врсте уџбеничке литературе, обим уџбеника,
поступак израде и графички изглед уџбеника, поступак избора уџбеника од стране
Универзитетске комисије за уџбенике, као и план издавања уџбеника.
4. Правилник о начину и поступку припреме и одбране завршног дипломског рада
на
основним академским студијама
На основу члана 30. Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, број 76/05,
97/08, 100/07-аутентично тумачење и 44/10), члана 79. ст. 1. и 4. Статута
Универзитета Сингидунум, донет је на седници Сената Универзитета одржаној
06.04.2011. године.
Овим правилником уређују се начин и поступак пријаве, израде и одбране завршног
дипломског рада на основним академским студијама на студијским програмима који се
изводе на Универзитету Сингидунум и других питања из те области, а нарочито:
- циљеви израде завршног дипломског рада;
- стицање услова за пријављивање завршног дипломског рада;
- избор теме и ментора за завршни дипломски рад;
- форма, структура и обим рада;
- пријављивање и одбрана завршног дипломског рада;
- јавност одбране;
- оцењивање завршног дипломског рада;
- евиденција пријављених и одбрањених завршних дипломских радова;
- и остала питања у вези са израдом и одбраном завршног дипломског рада.
5. Правилник о забрани пушења на Универзитету Сингидунум
На основу Закона о заштити становништва од изложености дуванском диму
(„Службени гласник РС“, број 30/10 од 07.05.2010. године и Правилника о облику и
садржају знака забране пушења и знака да је пушење дозвољено у одређеном
простору, начину истицања тих знакова, обрасцу извештаја о повреди забране
пишења, врсти потребних доказа о пушењу и начину на који се они прокупљају и на
који се утврђује присуство дуванског дима у простору у коме је пушење забрањено, као
и образцу за наплату новчане казне на лицу (Службени гласник РС“, број 73/2010) од
12.10.2010.године, Савет Универзитета Сингидунум донео је овај правилник на
седници одржаној дана 10.11. 2010. године.
Овим правилником уређују се мере ограничења употребе дуванских производа ради
заштите запослених и студената Универзитета Сингидунум од излагања дуванском
173
диму, контроле забране пушења и надзор над спровођењем мера прописаних Законом
о заштити становништва од изложености дуванском диму. Забрана пушења односи се
на:
-
Пушење је поседовање или руковање упаљеним дуванским производом без
обзира да ли се дим активно удише и издише;
-
Дувански производи намењени пушењу су сви производи за пушење у складу са
законом којим се уређује производња и промет дувана и дуванских производа;
-
Дувански дим је дим који се ослобађа из запаљеног дуванског производа
намењеног пушењу и дим који се ослобађа из плућа приликом пушења;
-
Простор без дуванског дима је простор у коме нема дуванског дима, односно у
коме се дувански дим не може видети, омирисати, нити осетити на било који
други начин или потврдити мерењем;
-
Затворен простор је простор направљен од било каквог материјала који има
кров или таваницу која је непокретна или покретна, врата, прозоре, и пролазе
који су у потпуности затворени било стално или привремено или простор код
кога се мање од половине површине спољних зидова тог простора састоји од
отвора у које се не рачунају отвори за прозоре и врата;
-
Радни простор је сваки затворени простор који служи за обављање послова, као
и сваки повезани и други припадајући затворени простор, као што су ходници,
лифтови, степеништа, предворја, заједничке просторије, тоалети, чекаонице,
кантине, помоћни објекти, магацини, гараже, службена возила за превоз људи
или робе и др;
-
Јавни простор је сваки затворени простор доступан грађанима, односно
намењен заједничкој употреби, без обзира на властиштво над тим простором,
као што је: простор у коме се обавља васпитање и образовање, угоститељство
и туризам (ресторани, кафићи, клубови, дискотеке и др), простор за састанке и
јавна окупљања грађана и други припадајући затворени простор, као што су:
ходници, лифтови, степеништа, предворја, заједничке просторије, тоалети,
чекаонице, кантине, помоћни објекти, магацини, гараже, службена возила за
превоз људи или робе и др;
-
Одговорно лице за контролу забране пушења је лице које руководи радом,
односно обављањем делатности или на други начин руководи радним, односно
јавним простором;
-
Угоститељски објекат је функционално повезан и посебно уређен и опремљен
простор који испуњава прописане минималне техничке услове и санитарнохигијенске услове за пружање угоститељских услуга, односно за обављање
угоститељске делатности (ресторан, бар, кафе, кафић и други објекат у коме се
служи или конзумира храна или пиће).
-
Пушење је забрањено у затвореном радном и јавном простору, под условима
прописаним Законом, на Универзитету Сингидунум, а односи се на простор
амфитеатара, слушаоница, учионица и електронских учионица где се одвија
настава, вежбе и испити, зборнице за наставнике, кабинети за наставнике и
сараднике, канцеларијски простор осталих запослених, библиотека и читаоница,
ресторан домаће кухиње „Јасмин“ и Студентски клуб.
174
II.
-
Пушење је забрањено и у простору који се, у смислу Закона, не сматра
затвореним јавним простором, а који је финкционални део простора у коме се
обавља делатност васпитања и образовања, укључујући и дворишни простор.
-
Одговорно лице за контролу забране пушења, дужно је да спроведе забрану
пушења у простору, да обезбеди наведени простор без дуванског дима, као и да
обезбеди да се у том простору не налазе опушци дуванских производа и
пепељаре.
Списак ментора према тренутно важећим стандардима који се односи
на испуњеност услова за менторе у оквиру образовно-научног,
односно образовно-уметничког поља, као и однос броја ментора у
односу на укупан број наставника на високошколској установи, а на
основу броја и ефикасности дипломираних студената у школској
2010/11 години
На Универзитету Сингидунум наставници изабрани у звање ванредног и редовног
професора у радном односу са пуним радним временом испуњавају Законом
предвиђене услове за избор у то звање следећи критеријуме за стицање звања
наставника које је прописао Национални савет и стандарде предвиђене за менторски
рад са студентима.
Следећи наставници могу бити ментори:
175
Редовни професори:
Ванредни професори:
Проф.др Станишић Милован
Проф.др Унковић Слободан
Проф.др Машић Бранислав
Проф.др Милосављевић Милан
Проф.др Чачић Крунослав
Проф.др Багарић Иван
Проф.др Јовановић Верка
Проф.др Бараћ Слободан
Проф.др Попеску Јован
Проф.др Миљевић Милан
Проф.др Росић Мирко
Проф.др Унковић Милорад
Проф.др Стакић Будимир
Проф.др Веиновић Младен
Проф.др Величковић Драгиша
Проф.др Регодић Душан
Проф.др Жижовић Малиша
Проф.др Хаџић Мирољуб
Проф.др Цвјетичанин Данијел
Проф.др Јеремић Зоран
Проф.др Максин Марија
Проф.др Ковачевић Бошко
Проф.др Поповић Ранко
Проф.др Миљковић Милорад
Проф.др Голијанин Данило
Проф.др Черовић Слободан
Проф.др Живковић Дејан
Проф.др Јеремић Љиљана
Проф.др Пак Јасна
Проф.др Цветковић Драган
Проф.др Његуш Ангелина
Проф.др Петровић Зоран
Проф.др Иваниш Марко
Проф.др Гасми Гордана
Проф.др Живковић Радмила
Проф.др Томашевић Виолета
Проф.др Заваљевски Александар
Проф.др Заваљевски Нела
Проф.др Бутуровић Љубомир
Проф.др Конвалинка Ира
Проф.др Петровић Слободан
Проф.др Шекарић Мирјана
Проф.др Спасић Весна
Проф.др Хелета Миленко
Проф.др Скендеровић-Хорват Терезија
Проф.др Павић Жарко
III. Извештај о спровођењу политике и процедуре везану за
запошљавање и избор наставног кадра
Квалитет наставника и сарадника на Универзитету Сингидунум обезбеђује се
пажљивим планирањем и избором на основу јавног расписаног конкурса, стварањем
услова за перманентну едукацију и развој наставника и сардника и провером њиховог
рада у настави.
Поступак и услови за избор наставника одређују се унапред, предвиђени су Законом о
високом образовању и Правилником о избору наставника и сарадника, јавни су и
доступни оцени стручне шире јавности. Приликом избора наставника и сарадника на
Универзитету Сингидунум у звања придржава се прописаних поступака и услова
путем којих оцењује научну, истраживачку и педагошку активност наставника и
сарадника.
Изборно Веће Универзитета Сингидунум је стручни орган надлежан за избор
наставника. Чине га 29 чланова, и то: по три представника департмана основних
студија, по три представника факултета у саставу Универзитета и по један
представник департмана последипломских студија и департмана за стране студије.
Чланови Изборног већа бирају се из реда наставника који су у радном односу са пуним
радним временом или на факултетима који су у саставу Универзитета, водећи рачуна
о заступљености наставника бираних за одговарајуће уже области.
176
На Универзитету Сингидунум систематски се прати, оцењује и подстиче научна,
истраживачка и педагошка активност наставника и сардника, спроводи се дугорочна
политика квалитетне селекције младих кадрова и њиховог даљег напретка као и
различите врсте усавршавања. Обезбеђује се и омогућује наставницима и
сарадницима перманентна едукација и усавршавање на другим високошколским
установама, на докторским студијама у земљи и иностранству, на студијским
боравцима, специјализацијама, учешћа на научним и стручним скуповима.Универзитет
обезбеђује наставницима да се активно баве научноистраживачким и стручним радом
и да своје радове и резултате објављују преко часописа који је покренут на
Универзитету преко које се обавља и подстиче издавачка делатност.
При избору у звање наставника и унапређења на Универзитету Сингидунум наставнонаучног и стручног кадра посебно се вреднује повезаност рада у образовању са радом
на пројектима у другим областима привредног и друштвеног живота као и вредновање
педагошких способности наставника кроз анкете студената о њиховом раду.
.
IV. Извештај
о примени усвојеног Правилника о избору
наставника и сарадника
Правилник о условима и поступку избора наставника и сарадника на Универзитету
Сингидунум, донет на седници Сената Универзитета одржаној 08.02.2006. године, и
на седници одржаној 28.11.2007. године.
Овим правилником уређују се услови за избор наставника, начин и поступак заснивања
радног односа наставника и сарадника, као и услови и поступак давања сагласности за
ангажовање наставника у другој високошколској установи.
На основу члана 64. став 11. Закона о високом образовању ближи услови за избор
наставника утврђују се Правилником о избору наставника и сарадника на Универзитету
Сингидунум, у складу са препорукама Националног савета. Критеријуми за стицање
звања наставника на Универзитету Сингидунум којима се уређују минималани услови
за стицање звања доцента, ванредног професора и редовног професора су тренутно у
изради, с обзиром на измене минимума квантитативно исказаних научних резултата за
стицање звања наставника у пољу друштвено- хуманистичких наука.
V.
Списак ангажованих наставника и сарадника на
Универзитету Сингидунум по звањима и ангажовању
– дато у оквиру дела „Проректор за наставу“
177
СЛУЖБА ЗА УНИВЕРЗИТЕТСКЕ СТУДИЈЕ
СТУДЕНТСКИ СЕРВИС
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТУДЕНТСКИХ СЛУЖБИ У ШКОЛСКОЈ 2010/2011 ГОДИНИ
Пружање
информација
студентима
телефоном и
лично:
Издавање:
- сервисне информације које су објављене на сајту Универзитета, а
студент није у могућности да приступи интернету;
- информације о настави и наставним процесима (термини
консултација и предавања, датуми испита итд.);
- информације о одговорима на молбе, као и о следећем кораку после
одговорене молбе;
- информације о документацији потребној за одбрану дипломског
рада;
- информације о упису кандидатима на прву годину студија или
препису са других факултета, помоћ при пријави за пријемни,
учествовање у организацији пријемних испита.
- корисничког имена и лозинке;
- докумената на реверс и одлагање враћених;
- уверења о дипломирању, диплома, као и докумената из средње
школе;
- индекса
СТУДЕНТСКИ ШАЛТЕР
Формирање спискова за присуствовање зимској/летњој додели диплома на основу пријава
дипломаца.
Издавање:
- молби;
- уверења (о студирању, о положеним испитима итд.);
- документације за пријаву дипломског.
Пријем:
- захтева за израду уверења, као и издавање истих;
- дипломских радова.
Овера:
- семестра;
- попуњених ГСП образаца.
Пружање информација о спортским догађајима на Универзитету;
Унос школарине и осигурања са достављених уплатница у систем.
СТУДЕНТСКА СЛУЖБА
Унос:
- података новоуписаних студената у систем и у досијеа;
- оцена у Матичне књиге;
- оцена у систем за професоре из Суботице и Ниша;
- признатих испита у Матичне књиге, систем и индекс;
- школарина и осталих уплата у систем;
- свих података о завршном раду и дипломи студената који одбране
дипломски рад;
података раније дипломираних студената у УНИС;
- нових профила, предмета (наставне јединице, ЕСП бодови и фонд
часова) и ангажовања професора за наредну школску годину;
- на сајт и у систем 2547 молби студената које су поднете на
студентском шалтеру;
- плана обавезних предмета;
Провера:
- података дипломираних студената за израду диплома;
- оцена индекс/систем за упис у више године студија;
- оцена студената који су пријавили дипломски рад;
- враћених записника са испита (све оцене из записника се упоређују
са оценама унетим у систем);
- унетих профила, предмета (наставне јединице, ЕСП бодови и фонд
часова) и ангажовања професора по распореду предавања за
наредну школску годину;
- плана обавезних предмета, пре пуштања предмета студентима на
профиле;
- провера досијеа, тј. да ли су уредно враћени реверси.
Припрема:
- досијеа и образаца за попуњавање приликом уписа;
- индекса за упис;
- коверата за одлагање испитних пријава;
- регистратора за одлагање записника;
- документације за одбрану дипломских радова;
-профила, предмета (наставне јединице, ЕСП бодови и фонд часова),
ангажовање професора за наредну школску годину.
Одлагање:
- документације новоуписаних студената;
- образаца студената који су се уписали у више године студија;
- остале документације у досијеа( молбе, реверси…);
- досијеа дипломираних студената И дипломских радова по броју
дипломе;
- испитних пријава за сваки испит сваком студенту понаособ.
СТУДЕНТСКА СЛУЖБА
У току 2010/2011
школске године
дипломирало је на:
Евидентирање:
Позивање:
Издавање:
- Пословном факултету 587 студената;
- Факултету за туристички и хотелијерски менаџмент 425
студента;
- Факултету за информатику и рачунарство 218 студента и
- Факултету за менаџмент 31 студент.
- кандидата који су попуњавали предпријаве у својим средњим
школама;
- професора који су одржали пријемни испит за кандидате који се
уписују у I годину;
- мировања студентима у систему, досијеу и индексу.
- дипломираних студената ради учлањења у АЛУМНИ базу;
- редовних студената са родитељима на састанке ради добијања
повратних информација о настави и наставним процесима.
- уверења о положеним испитима;
- уверења о дипломирању;
- силабуса;
- дупликата индекса (уколико је студент предходни индекс огласио
неважећим).
Учешће у додели диплома (паковање и слагање диплома, организација студената, итд.).
Овера зимског/летњег семестра у јануару/јуну месецу;
Дневна комуникација са центрима и студентима путем електронске поште;
СТУДЕНТСКА ПРАКСА
Штампање записника и испитних пријава у току испитног рока.
Прикупљање и
припрема:
- програма праксе за Пословни факултет по департманима
(банкарство, осигурање, маркетинг итд.);
- он-лине пријава за праксу - припрема и израда текстова за он-лине
пријаву за праксу и текстова обавештења, као и рад на побољшању
исте;
- података о потписаним Споразумима о пракси из предходних
школских година;
- утисака са праксе;
- извештаја са праксе студената.
Пружање
студентима
телефоном и лично:
- информација о пракси;
- начину попуњавања он-лине пријаве;
- трајању праксе;
- преузимању и предавању документације служби за праксу итд.
Израда:
- предлога новог Правилника на нивоу Универзитета за стручну
праксу;
- пресека стања он-лине пријава;
- распореда за праксу за студенте;
- дописа за студенте и слање истих;
- документације за 350 студената Факултета за туристички и
хотелијерски менаџменти 189 студената Пословног факултета;
- табеле са контактима за праксу;
- годишњег Извештаја за УСАИД за све департмане Универзитета.
Организација:
- састанка за студенте који обављају праксу ради поделе Упута;
-састанака за праксу са компанијама и присуство на њима (на
факултету или у седиштима компанија);
- најбољих студената Пословног факултета за праксу за банке и
компаније које желе студенте са просеком изнад 8,50;
- обилазака студената на пракси;
- састанка са представницима Yute и Philohenije;
- учествовање у организацији семинара и конференција.
Уговарање потписивања споразума (36), састанци за праксу и договарање детаља за
праксу са представницима: Делта Моторс-а, Делта Аутомоторс-а, Комерцијалне банке, Piraeus
банке, Intercity брокера, Jumbes банком, Yumis-ом, Mccann Erickson-ом, МРМ Worldwide,
Momentum БТЛ, Профиле, Пассион Цомпанy, Директ Маркетин сервице, Порсцхе Интер Аутос,
Ристић НВ Ауто, Ernst&Young, Вивид, Дунав осигурање, Дискић, Success, Siemens IT Solutions
and Services, Play Travel-ом, NBGP Properties -Хотел Continental, Barcino Tours, С Клуб Јаково,
S.А.B International, К-Хотелс (Square Nine), Тенеси, Центар Балашевић, Queen Astoria, MP
President Design Hotel, Celebrina travel, Evro Sun Star, Galileo Adriatic, Tulip Inn hotel Putnik,
Montenegro Stars Hotel Group (Splendid).
Посета Сајму пракси и Сајму туризма и успостављање контакта са компанијама за
успостављање сарадње;
Уписивање праксе у индекс, у табеле и архивирање потврда;
ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ КАРИЈЕРЕ
Израда:
Организација:
Слање:
- писма препоруке за студенте;
- извештаја о свим одржаним предавањима.
- радионица
Центра,
евиденција
студената
који
су
заинтересовани и који су учествовали у истим;
- семинара Комерцијалне банке „Послови домаћег платног
промета“,
„Самозапошљавање“,
„Савремена
банкарска
радионица“, обевештења, анкете, сређивање програма
семинара, евиденција пријављених, евиденција уплата,
припрема Уговора за предаваче и подела сертификата;
- волонтера студената за Ноћ музеја, Међународни форум
менаџера итд.
- гостујућих предавања и посета: Делта Моторс и Делта
Аутомоторс, Мессер Техногас итд.
- студената за предавања на тему „Теорија успеха“, „Биоетички
проблеми данашњице“, „Кинески моде“, „Стварање визије“,
„Стратегиц девелопмент трендс“, „Management Competence of
Japan“,
„ПРИЦЕWАТЕРХОУСЕЦООПЕРС”, „СПАНИСХ ЕXПЕРИЕНЦЕ
ИН ЕУ АС А ГУИДЕЛИНЕ ФОР СЕРБИА”…
- позивница маилом за наведена организована предавања,
позиви и евиденција пријављених и присутних студената;
- студентима на маил позивнице за радионице Центра;
- студентима евалуационих упитника на маил и прикупљање
истих;
- маилова дипломираним студентима из Алумни базе за
предавања, могућа запослења и праксе.
Студентска служба
ЛИНКОЛН студија
Прикупљање и
припрема:
- евиденције запослених студената и активних спортиста и из
система, података о њима (за ЛИНКЕДУС, опција Успешни о
студијама и Најбољи о Сингидунуму);
- послатих текстова за Успешни о студијама и Најбољи на
Сингидунуму;
- логоа компанија са којима смо потписали Споразуме за рубрику
Повезани са привредом (уз сагласност компанија за
објављивање истих).
- МБА програм - учешће у промотивној кампањи;
- Пружање информација за упис у И годину;
- Упис у И годину ББА и МБА програма (у УНИС и израда индекса);
- Упис на Линколн у више године студија;
- Израда потврда о редовном студирању и транскрипта оцена
- Унос оцена за све генерације у УНИС;
- Сређивање профила у УНИС-у;
- Унос ангажовања, наставних јединица и фонда часова у УНИС;
- Слање писма за присуство на састанку са родитељима.
I.
Извештај о поштовању Правилника о процедури пријема студената
приликом пријема студената
На Универзитету Сингидунум процедура пријема студентата се у потпуности поштује
и спроводи по следећем корацима:
Пријемни испит
КОРАК 1 / ПРЕДПРИЈАВА
На wеб сајту www.upis.singidunum.ac.rs, преко странице он-лине пријава студенти се
пријављују за упис на факултет. Када попуне пријаву добијају број који представља
њихово корисничко име за логовање на апликацију, а за лозинку користе свој ЈМБГ.
КОРАК 2 / ПРИЈАВА
Са својим корисничким именом и лозинком студенти се могу логовати на нашу
апликацију. Да би могли да приступе материјалу за припрему пријемног испита
потребно је да уплате 5000 динара на рачун 160-342460-23 (Банца Интеса) на име
пријаве и пријемног испита. У позиву на број стављају своје корисничко име. По уплати,
уплатницу достављају Студентском сервису или је могу послати скенирану
електронском поштом на адресу: [email protected] ради омогућавања приступа
припремним материјалима. У року од 24 часа могу да приступе апликацији. Када
приступе апликацији могу изабрати опцију за који студијски програм желе да преузму
материјале. Уколико изаберу студијске програме:
Пословна економија, Маркетинг и трговина, Туризам и хотелијерство, Инжењерски
менаџмент, пријемни испит се полаже у форми интервјуа.
Након успешно завршене процедуре пријаве кандидат путем електронске поште добија
„Тезе за интервју”, а сам пријемни интервју се обавља у форми разговора на теме дате
у „Тезама за интервју”.
Уколико будући студент изабере студијски програм Информатика и рачунарство,
пријемни испит се обавља у форми Теста и Интервјуа. Тест подразумева проверу
знања из материје коју су кандидати добили у припремним материјалима и изводи се у
електронским учионицама. Након полагања теста са сваким кандидатом се обавља
интервју на теме из области његовог/њеног интересовања и мотивима за упис жељеног
факултета.
КОРАК 3 / ПРИЈЕМНИ ИСПИТ
Пријемни испити за Пословну економију, Маркетинг и трговину, Информатику и
рачунарство и Инжењерски менаџмент је почео у марту 2011. године и одржавао се
сваке суботе према распореду објављеном на сајту Универзитета. Пријемни испити
за туризам и хотелијерство почињу у априлу 2011. године и одржавали су се према
распореду објављеном на сајту Универзитета.
КОРАК 4 / ПОТПИСИВАЊЕ ПРЕДУГОВОРА
Кандидат може да потпише предуговор од тренутка када положи пријемни испит до
попуњавања уписних квота. Уплатом 10% школарине и потписивањем предуговора
кандидатима се гарантује место за упис на Универзитет Сингидунум.
КОРАК 5 / КОНАЧНЕ РАНГ ЛИСТЕ
На основу резултата пријемног испита и успеха из средње школе објављује се коначна
ранг листа на сајту Универзитета.
КОРАК 6 / УПИС
Приликом уписа потребно је доставити диплому и сведочанства за сва 4 разреда
средње школе (оригинал или оверене фотокопије), 2 слике 3.5 x 4.5 цм, доказ о уплати
школарине и уписног материјала и извод из матичне књиге рођених.
II.
Извештај о реализацији плана маркетиншког деловања и
јавности универзитета током школске 2010/2011. године
ОКТОБАР 2010.
ДАТУМ / НЕДЕЉА
АКТИВНОСТ
ОПИС
04. – 09.10.2010.
Припрема
промотивних активности
* Израда плана обиласка школа по градовима
* Израда слободних термина професора рад
04.10.2010.
Свечани пријем бруцоша
* Одржан на Универзитету Сингидунум
08. – 09.10.2010.
Сајам
Добродошлице студентима Београда
11. – 16.10.2010.
Реализација
промотивних активности
* Одржана је презентација Универзитета за
матуранте у сарадњи са Студентским
Савезом Београда (ССБ)
* Заказивање презентација по школама
* Распоређивање професора по средњим
школама у оквиру презентација
* Слање позивница за Недељу квалитета у
средње школе
* Припрема за Сајам професионалне
оријентације (Обреновац)
12.10.2010.
Сајам
професионалне оријентације
* Одржана је презентација Универзитета за
матуранте у Обреновцу
29.10.2010.
Позивање средњих школа (директора)
на недељу квалитета
Састанци професора са директорима у
средњим школама
* Израда позивног писма
* Слање позивног писма
* Одржани су састанци у 74 школе
* У акцији је учествовало укупно 64 професора
и асистената
Гостујућа предавања на Универзитету
* Амбасадор Народне Републике Кине у
Србији, Wеи Јингхуа
* Амбасадор Јапана, Тосхио Тсунозаки
* Делта Генерали осигурање
04. – 30.10.2010.
01. – 31.10.2010.
НОВЕМБАР 2010.
ДАТУМ / НЕДЕЉА
АКТИВНОСТ
ОПИС
01. – 05.11.2010.
Припрема
промотивних активности
* Припрема материјала за презентације по
школама
08. – 12.11.2010.
Недеља квалитета
* Успостављање контакта телефонским
путем ради потврде доласка
* Одржана су предавања професора и
асистената са ПФБ, ФТХМ, ФИР и ФМ
12.11.2010.
Конференција
„Како унапредити управљање у
средњошколским образовним
институцијама?“
* На Универзитету је одржана конференција
са предавањима, којој је присуствовало 50
представника средњих школа из Србије.
18.11.2010.
Манифестација
Међународни Дан студената
* Студенти су се такмичили у спортовима у
простору Делта Цитy-ја
11. – 30.11.2010.
Презентације
по средњим школама
* Спровођење презентација по средњим
школама по Србији (укупно 43)
01. – 30.11.2010.
Гостујућа предавања на Универзитету
* Исак Адижес
* Мессер Тецхногасс
* Милован Крњајић, професор са Факултета
за математику и статистику Националног
Универзитета Ирске
ДЕЦЕМБАР 2010.
ДАТУМ / НЕДЕЉА
АКТИВНОСТ
ОПИС
07.12.2010.
Акција
„Добровољно давање крви“
* Студенти су у просторијама Универзитета
добровољно дали крв
14.12.2010.
Акција
„Добровољно давање крви“
* Студенти су у просторијама Универзитета
добровољно дали крв
24.12.2010.
Хуманитарна приредба
за децу из Звечанске
* У просторијама Универзитета је одржана
приредба за децу уз давање пакетића
24.12.2010.
Свечана додела диплома
на Универзитету Сингидунум
Свечана академија Универзитета
Сингидунум
* Уручивање диплома студентима
27.12.2010.
01. – 31.12.2010.
Презентације
по средњим школама
01. – 31.12.2010.
Гостујућа предавања на Универзитету
* Одржана је Свечана академија у
просторијама Универзитета са свим
запосленима
* Уручивање захвалница запосленима и
студентима
* Спровођење презентација по средњим
школама по Србији (укупно 33)
* Предавање за најбоље студенте, проф.др
милован Станишић
* Помоћник директора Клиничког центра
Србије, др Мирко Грајић
* Амбасадор Савезне Републике Немачке,
Wolfram Maas
ЈАНУАР 2011.
ДАТУМ / НЕДЕЉА
АКТИВНОСТ
ОПИС
11. – 21.01.2011.
План презентација
по средњим школама
* Израда плана реализације презентација по
средњим школама у Србији (списак школа)
21. – 31.01.2011.
Припрема
промотивних активности (предавања)
* Израда плана заузетости професора ради
предавања по средњим школама
* Позивање средњих школа телефонским
путем и понудити теме предавања
01. – 31.01.2011.
Оглашавања у новинама
* Данас
* Блиц
* Политика
* Сингидунум Wееклy
01. – 31.01.2011.
Гостујућа предавања на Универзитету
* Проф.др Жарко Павић
ФЕБРУАР 2011.
ДАТУМ / НЕДЕЉА
АКТИВНОСТ
ОПИС
01. – 10.02.2011.
План презентација
по средњим школама
* Израда плана које школе нису посећене
како би то било реализовано у наредном
полугодишту
* Дефинисати коначан списак тема
предавања професора по средњим школама
10. – 24.02.2011.
Припреме
за сајам туризма 2011
16.02.2011.
Дани матураната
на Универзитету Сингидунум
17.02.2011.
Сајам „Индеx“
у Чачку
* Припрема израде штанда са архитектом
* Израда списка дежурства професора,
асистената и студената
* Припрема промо материјала, хране, пића,
хране, превоза, техничке подршке и
пропусница за улаз
* Организовање бесплатне посете студената
Сајму туризма 2011
* Одржано предавање на Универзитету.
Присуствовали су ученици из :
** Прве приватне спортске гимназије
** Друге економске школе
* Представљање факултета Универзитета
Сингидунум на сајму
21.02.2011.
Предавање
у средњој школи
Предавање
у средњој школи
* Одржано предавање у Машинској школи
„Радоје Дакић“
* Одржано предавање у Електротехничкој
школи „Никола Тесла“
25.02.2011.
Предавање
у средњој школи
* Одржано предавање у Машинској школи
„Радоје Дакић“
24. – 27.02.2011.
Сајам туризма 2011
10. – 28.02.2011.
Презентације
по средњим школама
* Поредстављање факултета Универзитета
Сингидунум током четири дана сајма
* Спровођење презентација по средњим
школама по Србији (укупно 17)
24.02.2011.
01. – 31.02.2011.
01. – 31.02.2011.
Оглашавања у новинама
*
*
*
*
Дневник (додатак)
Сингидунум Wееклy
Туристичке новине
Национална ревија
Оглашавања на интернету
* Yеллоw Пагес (профил)
* ЕВО портал
Оглашавања на телевизији
Гостујућа предавања на Универзитету
* Емисија „Данас и заувек“ (интервју)
* Амбасадор Народне Републике Кине у
Србији, Wеи Јингхуа
МАРТ 2011.
ДАТУМ / НЕДЕЉА
АКТИВНОСТ
ОПИС
01. – 10.03.2011.
План презентација
по средњим школама
* Израда плана које школе нису посећене
како би то било реализовано у наредном
полугодишту
* Дефинисати коначан списак тема
предавања професора по школама
01. – 10.03.2011.
Припреме
за сајмове
МБАфаир и ЕДУфаир
04.03.2011.
Предавање
у средњој школи
Предавање
у средњој школи
* Припрема израде штанда са архитектом
* Израда списка дежурства професора,
асистената и студената
* Припрема промо материјала, пића, хране,
превоза и техничке подршке
* Одржано предавање у ЕТШ „Никола Тесла“
09.03.2011.
* Одржано предавање у ЕТШ „Никола Тесла“
09.03.2011.
ДАНИ МАТУРАНАТА
на Универзитету Сингидунум
* Одржано предавање на Универзитету
* Присуствовали су ученици из :
** Четрнаесте Београдске гимназије
* Поредстављање последипломских студија
Универзитета Сингидунум и Универзитета
Линколн на сајму
* Поредстављање свих факултета (9)
Универзитета Сингидунум током три дана
сајма
10.03.2011.
САЈАМ
МБАфаир 2011
11. – 13.03.2011.
САЈАМ
ЕДУфаир 2011
15.03.2011.
Предавање
у средњој школи
* Одржано предавање у Хемијско
прехрамбено технолошкој школи
17.03.2011.
Предавање
у средњој школи
ДАНИ МАТУРАНАТА
на Универзитету Сингидунум
21.03.2011.
Предавање
у средњој школи
* Одржано предавање у Гимназији „Руђер
Бошковић“
* Одржано предавање на Универзитету
* Присуствовали су ученици из :
** Петнаесте Београдске гимназије
* Одржано предавање у Текстилној школи и
Хемијско прехрамбено технолошкој школи
24.03.2011.
Предавање
у средњој школи
* Одржано предавање у Математичкој
гимназији
18.03.2011.
24.03.2011.
Дани матураната
на Универзитету Сингидунум
* Одржано предавање на Универзитету
* Присуствовали су ученици из :
** Друге економске школе
** Четврте Београдске гимназије
** Шесте Београдске гимназије
** Дванаесте Београдске гимназије
** Тринаесте Београдске гимназије
** Филолошке гимназије
** Спортске гимназије
** Хемијско прехрамбено технолошке
** Средње школе у Гроцкој
** Средње туристичке школе
** ЕТШ „Никола Тесла“
** Средње школе за економију, право и
администрацију
24. – 26.03.2011.
Припреме за догађај
„сингидунум опен даy“
„Сингидунум опен даy“
у ДЛС центру у Нишу
* Припрема промо материјала, превоза и
презентације професора
* Присуствовало је 68 ученика из Ниша и
околних градова
26. – 29.03.2011.
Припрема
за сајам образовања
у Крагујевцу
29. – 30.03.2011.
Сајам образовања
у Крагујевцу
Презентације
по средњим школама
* Израда списка дежурства професора,
асистената и студената
* Припрема промо материјала, пића, хране,
превоза и техничке подршке
* Поредстављање факултета Универзитета
Сингидунум током два дана сајма
* Спровођење презентација по средњим
школама по Србији (укупно 39)
26.03.2011.
01. – 31.03.2011.
01. – 31.03.2011.
Оглашавања у новинама
01. – 31.03.2011.
Оглашавања на телевизији
Гостујућа предавања на Универзитету
* Дневник (додатак)
* Сингидунум Wееклy
* Блиц Недеља
* Ревија УНО
* 24 сата (додатак)
* Емисија „Данас и заувек“ (спот)
* Раиффеисен Инвест
* Предраг Јовановић, директор НЛП центра
Београд
* Проф.др Схигеру Комори, Јобу Универзитет
из Јапана
* Драган Варагић, власник консалтинг
агенције „П2 Интернет“
АПРИЛ 2011.
ДАТУМ / НЕДЕЉА
01.04.2011.
04.04.2011.
04. – 07.2011.
06.04.2011.
07.04.2011.
АКТИВНОСТ
ОПИС
Предавање
у средњој школи
Манифестација
„Дан студената“ у Сава Центру
Лепљење плаката по средњим школама
* Одржано предавање у Електротехничкој
школи „Раде Кончар“
* Студенти су учествовали у публици на
концерту у Сава Центру
* У року од три дана, залепљено је 57
плаката у 57 средњих школа у Београду
* Одржано предавање у Техничкој школи на
Новом Београду
* Одржано предавање на Универзитету
* Присуствовали су ученици из :
** Угоститељско-туристичке школе
** Медицинске школе - Делиградска
** Медицинске школе - Земун
* Одржано предавање у Средњој туристичкој
школи
Предавање
у средњој школи
Дани матураната
на Универзитету Сингидунум
08.04.2011.
Предавање
у средњој школи
07.04.2011.
Припреме за такмичење
* Припрема промо материјала, превоза
професора и студената
08. - 09.04.2011.
Такмичење
угоститељских и туристичких школа
Србије у Чачку
* Подела промо материјала ученицима
* Поредстављање факултета Универзитета
Сингидунум током такмичења
01. – 11.04.2011.
Припреме
за сајам образовања
у Нишу
11. – 12.04.2011.
Сајам образовања
у Нишу
Дани матураната
на Универзитету Сингидунум
* Израда списка дежурства професора,
асистената и студената
* Припрема промо материјала, хране,
превоза и техничке подршке
* Поредстављање факултета Универзитета
Сингидунум током два дана сајма
* Одржано предавање на Универзитету
* Присуствовали су ученици из :
** Економске школе - Крагујевац
** Економско трговачке школе - Шабац
** Машинске школе – Панчево
** Десета Београдска гимназија
24. – 26.03.2011.
Припреме за догађај
„сингидунум опен даy“
* Припрема промо материјала, превоза и
презентације професора
15.04.2011.
„Сингидунум опен даy“
у ДЛС центру у Суботици
Дани матураната
на Универзитету Сингидунум
* Присуствовало је 90 ученика из Суботице и
околних градова
* Одржано предавање на Универзитету
* Присуствовали су ученици из :
** Пете економске школе - Раковица
01. – 31.04.2011.
Оглашавања у новинама
01. – 31.04.2011.
Оглашавања на интернету
Оглашавања на телевизији
Гостујућа предавања на Универзитету
* ПРЕСС (текстови и оглас)
* Сингидунум Wееклy
* 24 сата (додатак)
* Блиц (додатак)
* Портал Србија (профил)
* Емисија „Данас и заувек“ (спот)
* Ерсте банка
* Ернст & Yоунг Србија
15.04.2011.
19.04.2011.
МАЈ 2011.
ДАТУМ / НЕДЕЉА
АКТИВНОСТ
01. – 13.05.2011.
Припрема
за сајам технике 2011
09. – 13.05.2011.
Сајам технике 2011
10. – 14.05.2011.
Припреме за догађај
„сингидунум опен даy“
Дани матураната
на Универзитету Сингидунум
13.05.2011.
14.05.2011.
13. – 17.05.2011.
17.05.2011.
01. – 31.05.2011.
„Сингидунум опен даy“
у ДЛС центру у Нишу
Припреме
за округли сто
Округли сто
„Светски дан метрологије“
Оглашавања у новинама
ОПИС
* Израда списка дежурства професора,
асистената и студената
* Припрема за штанд, промо материјала,
пића, хране, превоза и техничке подршке
* Представљање факултета Универзитета
Сингидунум на сајму, посебно истичући
програм Информатика и рачунарство и
Инжењерски менаџмент
* Припрема промо материјала, превоза и
презентације професора
* Одржано предавање на Универзитету
* Присуствовали су ученици из :
** Трговачко – угоститељске школе
* Присуствовало је 40 ученика из Ниша и
околних градова
* Припрема програма, сале, коктела и
техничке подршке
* Одржан Округли сто са Министарством за
економију и регионални развој
** Дирекција за драгоцене метале
* ПРЕСС (текстови и оглас)
* Сингидунум Wееклy
* 24 сата (додатак)
* Водич (Бирај паметно)
01. – 31.05.2011.
Оглашавања на интернету
01. – 31.05.2011.
Гостујућа предавања на Универзитету
* Политика (додатак)
* Блиц (додатак)
* Данас (додатак)
* ПЦ ПРЕСС
* ЦОННЕЦТ
* Сремске новине (додатак)
* Вечерње новости (додатак)
* Лако до посла (банер)
* ПланПлус (профил)
* Wиллиам Инфанте, Стални координатор
Уједињених нација у Србији
* Проф.др Георге Ј. Хагертy, Хеллениц
Америцан Университy из Атине
ЈУН 2011.
ДАТУМ / НЕДЕЉА
АКТИВНОСТ
02. – 03.06.2011.
Фудбалски турнир
(под покровитељством ФМК)
02. – 09.06-2011.
Припреме
за бренд конференцију 7
09. – 10.06.2011.
Бренд конференција 7
13. – 20.06.2011.
Припрема
за свечану доделу диплома
универзитет линколн
Свечана додела диплома универзитет
линколн
Припреме
за доделу награде
„еду бизнис партнер 2011”
Додела награде
„еду бизнис партнер 2011”
Припреме
за округли сто
Округли сто
„Intelектуална својина“
20.06.2011.
16. – 23.06.2011.
23.06.2011.
20. – 24.06.2011.
24.06.2011.
17. – 28.06.2011.
Припрема
за свечану доделу диплома на
Универзитету Сингидунум
28.06.2011.
Дан универзитета
28.06.2011.
Свечана додела диплома
на Универзитету Сингидунум
01. – 31.06.2011.
Оглашавања у новинама
ОПИС
* Студенти Универзитета Сингидунум су
одиграли утакмице на Ади Циганлији у
мајицама Универзитета
* Припрема промо материјала и дежурстава
студената за штанд у Сава Центру
* Израда списка професора који учествују на
конференцији
* Израда списка студената који присуствују
предавању на Академији за дипломатију и
безбедност
* Предавање професора др Игора Панарина
* Учешће професора на Конференцији у Сава
Центру (учешће ректора на Округлом столу)
* Представљање факултета на конференцији
(штанд)
* Припрема сале, фотографисања, снимања,
коктела
* Одржана свечана додела диплома за
студенте МБА заједничких студија
* Припрема пулта Универзитета, промо
материјала и дежурстава за пултом приликом
доделе награда
* Учешће на церемонији доделе награда
* Припрема програма, сале, коктела и
техничке подршке
* Одржан Округли сто са Министарством
просвете и науке
** Завод за интелектуалну својину
* Припрема програма, сале, диплома,
дежурстава, тоге, организацију догађаја и
техничку подршку
* Традиционална свечаност за све запослене
Универзитета Сингидунум
* Додела диплома за студенте Универзитета
Сингидунум
*
*
*
*
*
*
*
ПРЕСС (текстови и оглас)
ПРЕСС (додатак)
Сингидунум Wееклy
Политика
Политика (додатак)
Блиц (додатак)
Данас (додатак)
*
*
*
*
*
*
*
Оглашавања на интернету
Оглашавања на телевизији
01. – 31.06.2011.
III.
Гостујућа предавања на Универзитету
Вечерње новости (текстови и оглас)
Вечерње новости (додатак)
Водич (Гимназијалац)
Крстарица (профил)
РТВ СТУДИО Б (1 гостовање)
РТВ Б92 (1 гостовање)
РТВ ПИНК (2 гостовања)
* Íñиго де Палацио Еспаñа, амбасадор
Краљевине Шпаније у Србији
* ПрицеwатерхоусеЦооперс
Извештај о реализацији плана за усавршавање људских
ресурса
Један од важних циљева Универзитета јесте и брига о броју запослених,
успостављане оптималног броја наставника у односу на број студената, што
равномернија заступљености наставника према звањима као и њихов лично стандард
и стручно усавршавање. Из тог разлога се кадровска политика прилагођава потребама
студената и тржишта рада.
СПИСАК НЕНАСТАВНОГ ОСОБЉА
на Универзитету „СИНГИДУНУМ“
Ненаставно особље:
1) Жигић Мира
2) Шипетић Јасминка
3) Сартори Гордана
4) Миљевић Гордана
5) Лакић Вера
6) Прокић Ивана
7) Ненадић Драгица
8) Тошић Гордана
9) Драшковић Синиша
10) Младеновић Ана
11) Пецељ Александар
12) Михајловић Александар
13) Веселиновић Надежда
14) Његуш Новак
15) Прица Дражен
16) Чворовић Миодраг
17) Ристић Бобан
18) Иконић Горан
19) Младеновић Милан
20) Симић Петар
21) Марић Драгослав
22) Младеновић Александар
23) Вишњић Милош
24) Станковић Божидар
25) Пантелић Биљана
26) Павловић Катарина
27) Лукић Марија
28) Шерифи Мајда
29) Раилић Владо
30) Вељић Јулијана
31) Орлић Диана
32) Шарац Јасмина
33) Будинчевић Данијела
34) Крнајски - Беловљев Бранко
35) Бошковић Раја
36) Зечевић Владимир
37) Гордана Стаменић
38) Станчић- Буквић Љиљана
39) Лазовић Душко
40) Радончић Снежана
41) Радојевић Драган
42) Раковић Јасмина
43) Ферцхицхи Бојана
44) Ракин Слађана
45) Башић Миона
46) Станојевић Јела
47) Марковић Милош
48) Дринчић Милена
49) Живановић Горица
50) Мишчевић Милорад
51) Петровић Снежана
52) Секулић Нада
53) Ђоковић Слађана
54) Ристић Бранкица
55) Пецељ Ана
56) Кушић Владанка
57) Ракић Љиљана
75) Уштевић Ивана
76) Слађана Јовановић
77) Горан Степановић
78) Негован Васиљевић
79) Катарина Вуковић
80) Радованка Шкорић
81) Снежана Кузмановић
82) Ивана Антовић
83) Александра Крстић
84) Александар Унковић
85) Вера Тасић
86) Милан Корица
87) Милена Шибовић
88) Миодраг Мићевић
58) Деспотовић Мира
59) Одановић Богдан
60) Кнежевић Мане
61) Миловановић Славица
62) Стојановић Стајка
63) Азировић Аиса
64) Мишчевић Никола
65) Радојичић Наташа
66) Илић Вела
67) Ковачевић Мира
68) Петричевић Тања
69) Стојановић Светлана
70) Радојичић Гордана
71) Лазић Горан
72) Лугоња Ана
73) Бабић Звездана
74) Чебзановић Маја
89) Драган Цвијановић
90) Симо Симеуновић
91) Миладин Радуловић
92) Тања Стаменовић
93) Станишић Горан
94) Моретић-Мићић Снежана
95) Стаменковић Душан
96) Лазовић Владимир
97) Спасојевић Никола
98) Миленковић Александра
99) Станојковић Небојша
100) Цвијановић Милан
101) Ковачевић Милован
IV. Извештај о условима за напредовање и перманентно
усавршавање ненаставног особља
Извештај о условима за напредовање и перманентно усавршавање ненаставног
особља
Подизање квалитета услуга и стручност у раду запослених је један од приоритетних
циљева Универзитета. Да бисмо тај циљ испунили потребно је омогућити редовно
усавршавање запослених из разних области стручног и образовног рада, као и
олакшати и систематизовати процесе рада.
Највећи допринос развоју и повећању квалитета рада ненаставног особља донео је
Информациони систем о којем је било више речи у Стратегији квалитета усвојеној
6.4.2011. године.
Поред тога ненаставно особље запослено на Универзитету, има могућност бесплатних
последипломских студија са чиме се обезбеђује њихово усавршавање и напредовање.
V.
Извештај о реализацији плана рада Центра за развој
каријере студената
Одржане радионице
1. доц. др Јелена Бољановић – Писана комуникација
2. доц. Др Лепа Бабић – Професионални развој и лифе цоацхинг (серија од 5
радионица)
3. мр Марина Живић – Писање ЦВ_а (тренинг за вршњачке едукаторе)
4. мр Марина Живић – Припрема за интервју за посао (тренинг за вршњачке
едукаторе)
5. доц др Гордана Добријевић – Усмена комуникација
6. мр Бојана Чавић, мр Тамара Лазовић – ПР ефективно слушање
7. мр Нада Арежина, Владимир Џамић, мастер – Писање дипломског рада
8. мр Славко Алчаковић – Говорити треба знати (серија од 4 радионице)
Екстерна предавања
Током летњег семестра, Центар за развој каријере је учествовао/помогао у
организацији већег броја екстерних предавања:
1. Wолфрам Масс, амбасадор Немачке у Србији, говорио на тему „Економска
сарадња Србије и Немачке и европске перспективе региона“
2. Драган Варагић, маркетинг консултант, говорио на тему „Тенденције
маркетинга до 2020. године“
3. Предраг Јовановић, директор НЛП Центар Београд, одржао предавање за
најбоље студенте на тему „Креирање визије“
4. Драган Војводић, директор Сандлер Траининг у Србији, одржао увод у тренинг
Председнички клуб
5. др Шигеру Комори, професор из Јапана, одржао предавање на тему
„Манагемент Цомпетенце оф Јапан”
6. др Георге Ј. Хагертy, Хеллениц Америцан Университy из Атине, који је одржао
предавање за најбоље студенте, на тему “Стратегиц девелопмент трендс оф
УСА/ЕУ университиес бy 2020.”
7. Слађана Лазић из Делта Холдинга, одржала предавање на тему „Најбољи
шопинг центар у Европи – Делта Цитy“
8. Ана Сокић, сарадник у одељењу националне платне картице Народне банке
Србије говорила на тему „Дина платне картице“
9. Славко Царић, председник Ерсте банке говорио на тему „Актуелна ситуација у
банкарском сектору“
Индивидуална саветовања
У овом периоду, преко 40 студената је заказало термин индивидуалног саветовања у
Центру за развој каријере. Теме су углавном биле припрема за интервју за посао,
каријерно планирање, припрема за апликација за стипендије
Међународна сарадња - пројекти
Чланови тима Центра за развој каријере су учествовали у припреми 3 предлога
ТЕМПУС пројекта, који се посредно или непосредно односе на развој Центра за развој
каријере Универзитета Сингидунум :



VIBE - Интернатионал Бусинесс Experience, контакт особа за Универзитет
Сингидунум проф.др Ангелина Његуш (чекамо информацију да ли је одобрен)
Development of Career Guidance Aimed at Improving Higher Education in Serbia,
контакт особа за Универзитет Сингидунум проф.др Искра Максимовић
(одобрен)
Need-based reform of University Career Services in Partner Countries, контакт особа
за Универзитет Сингидунум (чекамо информацију да ли је одобрен)
Сарадња са студентским организацијама


Студентски парламент – током летњег семестра унапређена је сарадња са
Студентским парламентом. Студенти Мирослав Кнежевић и Стефан Перишић су
активно учествовали у промоцији активности Центра. Практикант Центра, Филип
Живковић, постао је члан Парламента а практиканткиња Ивана Мијатовић
председник Одбора за пројекте при Парламенту, тако да очекујемо даљи развој
сарадње и већи број заједничких активности у наредном периоду
AIESEC – Локална канцеларија AIESEC-а у Ваљеву је почела са радом.
Организовали су и прву селекцију студената за праксу у иностранству, у којој је
учествовало 47 студената Интегрисаног Универзитета Сингидунум . Очекује се
да ће 10 студената током лета отићи на праксу у иностранство. Такође, локалне
канцеларије AIESECа у Београду су се обавезале да ће Центар за развој
каријере извештавати о броју студената са Универзитета Сингидунум који у
њиховој организацији иду на праксу у иностранство. Извештаје и бројно стање
пракси у иностранству имаћемо почетком јесени.
Сарадња са колегама
У летњем семестру више колега је активно сарађивало са Центром за развој каријере.
У томе су се посебно истакли:









мр Славко Алчаковића
Јелена Секулић
мр Нада Арежину
мр Марија Најдић
Владимир Џамића
мр Бојана Чавић
мр Тамара Лазовић
Владимир Лазовића
Милан Таира



Душан Стаменковића
Александр Михајловића
и друге колеге из ИТ сектора.
Такође, професори који су нас активно подржали саветима и личним залагањем су:





Проф.др Милован Станишић
Доц. др Лазар Дражета
Доц. др Лепа Бабић
Доц. др Јелена Бољановић
Доц. др Гордана Добријевић
Сарадња са другим Центрима за развој каријере
Успостављена је сарадња са Центром за развој каријере Београдског Универзитета.
Као члан истог конзорцијума смо учествовали у писању ТЕМПУС пројекта који је
управо одобрен. Сарадња је квалитетна и отворена и реализује се уз међусобно
поштовање и уважавање.
Успостављена је комуникација са сарадницима Центра за развој каријере
Универзитета у Крагујевцу. У наредном периоду планирамо размену идеја и
искустава везано за развој садржаја на сајту, као и за развој вршњачких едукатора.
Сајт Центра
У току летњег семестра развијен је нови сајт Центра за развој каријере
(хттп://цареерс.сингидунум.ац.рс), који има значајно бољу и много јаснију структуру
садржаја.
Форум успешних у оквиру сајта је осмишљен као интерактивни део презентације где ће
студенти моћи да размењују информације, питања и утиске везане за различите
аспекте успеха и каријерног развоја. Од септембра, планирамо интензивну промоцију
сајта и Форума успешних, а у томе ће помоћи студенти који су похађали праксу у
Центру за развој каријере.
Организација студентске праксе
Колегинице Слађана Ракин и Марија Најдић су биле пре свега ангажоване у
организацији студентске праксе на Интегрисаном Универзитету. Организована је
студентска пракса за око 700 студената.
Практиканти у Центру за развој каријере
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Марија Петровић, IV година, Ревизија
Маја Митић, III година, Туризам
Љубица Катић, III година, Пословна економија
Жељана Жегарац, III година, Пословна економија
Ивана Мијатовић, III И година, Маркетинг и трговина
Милица Радичевић, III година, Маркетинг и трговина
Дара Рајић, II година, Пословна економија
Филип Живковић, II година, Пословна економија
Маја Љубинковић, II година, Пословна економија
10. Јована Бјеличић, II година, Пословна економија
11. Стефан Васић, II година, Пословна економија
12. Ивана Сокић, II година, Пословна економија
13. Тијана Стојановић, II година, Пословна економија
Практиканти су радили у групама од по троје или четворо и прошли кроз основне
интерне семинаре. Такође су помагали Центру у изради база података, развоју новог
сајта и прикупљању вести за сајт. Посебно бих истакла првих шесторо студената, као и
колегу Стефана Васића, који су се изузетно залагали током праксе и изразили жељу и
мотивацију да трајно сарађују са Центром, увек када то буде потребно. Веома су
мотивисани за рад и даље усавршавање.
База занимања и база послодаваца – сектор људских ресурса
Студенти практиканти су учествовали у формирању неколико квалитетних база знања
и база података. Посебно бих истакла:
 Формирање базе занимања (релевантних за профиле које образује
Интегрисани Универзитет Сингидунум ),
 Формирање базе послодаваца са контактима особа у људским ресурсима (у
току летњег семестра, прикупљени су контакти око 300 компанија у области
ИТа, ревизије, маркетинга и слично, за потребе праксе на ПФБ).
Планови за наредни период:







Једнодневна конференција за послодавце почетком октобра (циљ: 100
представника компанија и значајни раст броја споразума о сарадњи)
Учешће на Недељи квалитета (конференција за средње школе, секција за развој
каријере и каријерно саветовање)
Промоција активности Центра за развој каријере на Универзитету
Развој сарадње са послодавцима и другим Центрима за развој каријере
Учествовање на међународним пројектима везаним за каријерно вођење
Развој капацитета Центра кроз интензивну едукацију сарадника
Даљи развој сајта и Форума Центра
VI. Извештај о реализацији плана за функционисање АЛУМНИ
Дана 15. Априла 2011. године пуштена је у рад он-лине пријава за Алумнисте. Тиме су
започете дуго планиране активности у повезивању Универзитета Сингидунум, наших
дипломаца и потенцијалних послодаваца.
У тренутку оснивања Алумни асоцијације, (Интегрисани) Универзитет Сингидунум је
бројао 4500 дипломираних студената.
План активности је био усмерен на два поља: обавештаваје дипломаца о постојању
Алумни асоцијације и креирање базе подата са најновијим биографијама.
Задатак запослених у Студентској служби је био обавештавање дипломаца о плану
активности и могућностима које ова асоцијација пружа. Дипломци Универзитета
Сингидунум су обавештавани путем анкетног листа који су добијали приликом пријаве
дипломског рада, телефонским путем и путем електронске поште. Том приликом, циљ
нам је био да добијемо што више информација о наставку студија или о пословним
успесима наших дипломаца. Такође, и да незапосленим студентима пружимо услуге
Центра за развој каријере везане за писање биографије, Пропратног писма и припрема
за интервју али и да их повежемо међусобно и са потенцијалним послодавцима.
Од укупног броја дипломираних студената, контактирано је укупно 849, и то путем
телефона 394 дипломаца а путем електронске поште 455. Од тог броја, 506 дипломаца
је попунило он-лине апликацију за Алумни, а 216 дипломаца је послало своје
биографије на маил [email protected]
Један број студената се јавио Центру за развој каријере и пружене су им услуге
индивидуалног саветовања. Известан број дипломаца редовно долази на радионице
које Центар организује. Информације о радионицама шаљемо путем маила.
До сада смо наше дипломце повезали са представницима Pirаеus banke, S.А.B.
International туристичке агенције и Т.А. Kalodoukas.
VII. Извештај о примени концепта Студент у центру учења
Извештај о примени концепта - Студент у центру учења- детаљно описано у Стратегији
квалитета усвојеној 6.4.2011. године под називом Квалитет студената- студент у центру
учења.
VIII.
Извештај о броју дипломираних студената од оснивања
Универзитета, магистара и доктора
Представљено табелом број дипломираних по студијским програмима
IX. Извештај о пракси и реализацији плана праксе за 2010/11
годину
Како је план активности за праксу био усмерен на три поља: ка организацијама са
којима сарађујемо, са којима планирамо да остваримо сарадњу и према студентима,
тако је приказ Извештаја подељен у те три области.
Активности према компанијама са којима сарађујемо
Пракса студената ФТХМ-а је предвиђена Наставним планом и организује се за
студенте III године у мају (од 01.05. до 31.05.2011. године) а за студенте ИВ године од
средине априла до краја јуна (18.04-30.06.2011.године). Пре почетка праксе било је
потребно да се пошаљу маилови захвалнице за прошлогодишњу сарадњу, што је и
учињено, али и да се позову на овогодишњу сарадњу. Контактирана је 161 туристичка
агенција, хотелско предузеће и туристичка организација. Направљен је распоред за
праксу и у регуларном периоду праксу је обавило 214 студената. Укупан број студената
ФТХМ-а који је обавио праксу (током читаве школске године) је 465, и то :
 у хотелима (са којима имамо потписане споразуме) 140 студената,
 у туристичким организацијама (са којима имамо потписане споразуме) 58
студената,
 у туристичким агенцијама (са којима имамо потписане споразуме) 153
студената, и
 у самосталној организацији (у предузећима са којима немамо потписане
споразуме) 134 студента.
Студенти ПФБ-а, ДИР-а И ДМ-а су обављали праксу током читаве године. Компанијама
са којима имамо потписане Споразуме послати су Дописи и успостављена је
овогодишња сарадња. Тако је на :
 Пословном факултету праксу обавило укупно 216 студената, и то 188
студената у организацији Универзитета и 39 студената самостално (у
компанијама са којима немамо уговорену сарадњу)
 Факултету за информатику и рачунарство праксу је обавило 27 студената, и то 6
студената у организацију Универзитета и 21 студент самостално
 Факултету за менаџмент праксу је обавило укупно 29 студената, 21 у
организаицији Универзитета и 8 самостално
У организацији Универзитета, у компанијама са којима имамо потписане споразуме,
праксу је обавило укупно 566 студената.
И ове године смо са агенцијама договорили помоћ око Сајма туризма и Ноћи музеја.
Тако је тринаесторо студената волонтирало испред Кон Тики травела и Топ тоурс-а,
на Сајму туризма одржаном 24.02-28.02.2011. године. Због великог броја пријављених
студената било је неопходно урадити селекцију на основу тражених критеријума.
Наши студенти су узели учешће и у Ноћи музеја, те је за Туристичку организацију
Србије радило осморо наших студената. Две студенткиње су волонтирале на ВИИ
међународном форуму манаџера хотела и хотелских домаћинстава.
Ове године је посебан акценат стављена на израду Програма праксе за банке,
брокерске куће, осигуравајућа друштва и маркетиншких агенција. На Програмима су
радили професори Горанка Кнежевић, проф.др Будимир Стакић, професорка др Јасна
Пак, професор др Милорад Унковић и мр Марија Најдић, заједно са менторима из
компанија.
Професори и асистенти са ФТХМ-а су у редовним обиласцима, поред евиденције
студената на пракси, сачинили Извештај за сваку организацију посебно. На састанку са
представницима организација, прикупљене су важне информације за конкурентност
наших студената на тржишту рада али и успостављени добри односи са менторима,
директорима и власницима.
Поред ових редовних активности, субјекте из привреде смо контактирали и ради
размене логоа. Наиме, креирана је страница на сајту УС ЛинкедУС и било је потребно
добити одобрење од компанија за објављивање њиховог логоа у опцији Повезани са
привредом.
У опису редовних активности је и слање честитки за Нову годину, као и слање
позивница за предавања.
Ове године смо контактирани од стране Комерцијалне банке за уступање амфитеатара
за семинар „Послови домаћег платног промета“. Наши студенти су имали могућност
да присуствују семинарима.
Активности према компанијама са којима планирамо да остваримо сарадњу
Од школске 2010/11. године пракса је постала обавезна на студијском програму
Маркетинг и трговина и Факултету за менаџмент. На ПФБ-у пракса је обезбеђена за
стотину најбољих студената, на Факултету за информатику и рачунарство за
тридесеторо најбољих а на ФТХМ-у за све студенте који желе да им Универзитет
обезбеди места за праксу.
Број места за студенте ФТХМ-а који нам је на располагању у хотелским предузећима
био је далеко мањи од броја студената који су изразили жељу да праксу обаве у
хотелима. С тога је ове године акценат био на успостављању сарадње са хотелима.
Сарадње је успостављена са :
 НБГП Пропертиес-Хотел Цонтинентал,
 С Клуб Јаково, К-Хотелс ( Сqуаре Нине),
 Тенеси,
 Центар Балашевић,
 Qуеен Асториа,
 МР Пресидент Десигне Хотел,
 Тулип Инн хотел Путник,
 Монтенегро Старс Хотел Гроуп ( Сплендид) и
 МК Моунтаин Ресорт.
За праксу студената на ФТХМ-у су потписани и споразуми са S.А.B. Internatipnal,
Celebrina Travel, Play Travelom, Bracino tursom, Evro Sun Smar и обновљен је Споразум
са Галилиео Адриатиц-ом.
Дана 25. и 26. септембра 2010. Године, Сајам праксе су обишле мр Марија Најдић, мр
Никица Радовић, мр Марина Живић и Слађана Ракин. Тамо је успостављен контакт, а
након тога и сарадња са МCCann Ericson-ом, МRМ Worldwide, Momentum BTL и Direkm
Marketing service. Сарадња је договорена и са Delta Motors-ом, Delta Automotors-ом,
Yuмis-ом, Profile-ом, Passion Company, Porche Inter Autos, Ристиц НВ Аутом, ВИВИД
агенцијом, Дискић Снежана, Суццесс, Сиеменс ИТ Солутионс анд Сервицес, Пираеус
банком, Комерцијалном банком (једногодишњи уговор) и Дунав осигурањем.
Стручна пракса студената са Факултета за менаџмент се организовала у следећим
компанијама са којима су ове године склопљени споразуми: Градска општина
Звездара, Ницолас, Бетецо, Албо и Институт „Винча“.
Од компанија које смо контактитрале сарадња нам је договорена са Нелт-ом, Лео
Бурнетт-ом, Ернст&Yоунгом, компанијом IDEA, Социете Генерал банком и
Еxецутиве Гроупом али још увек није реализована.
Активности према студентима
Почетком новембра 2010. године креирана је и пуштена у рад унапређена он-лине
пријава за праксу. Студенти су позивани путам сајта, огласних табли и на
предавањима, да се пријаве за праксу. На предавањима су професори и асистенти
истицали значај праксе, све у циљу повећања броја пријава најбољих студената.
Студенти су позивани да се пријаве за радионице Центра за развој каријере, Вештине
усмене и Вештине писмене комуникације. По жељи, могли су и да закажу
индивидуална саветовања са сарадницима и координаторком Центра.
Студенти су благовремено били обавештавани о распоредима за праксу, састанцима
за праксу као и о потписаним споразумима и ванредним праксама. Слали смо им и
информације о корисним и занимљивим предавањима попут предавања: професора др
Милована Станишића „Теорија успеха“, представника МCCann Ericson-а, Masser
Tehnogas-а, Delta Motors-а, професора др Жарка Павића, гостовања амбасадора НР
Кине, Јапана, Шпаније, „Стварање визије“ НЛП Центра, предавање проф.др Схигеру
Коморија, представника PriceWaterhouseCoopers, предавање Ане Сокић из народне
банке србије, др Мирка Грајића, на тему „Управљање СПА и Wellnes системом“ и
друга обавештења.
У протеклој школској години рађено је и на:
 унапређењу он-лине пријаве
 редовном ажурирању пријављених студената по областима обављања праксе
 изради текстова Дописа
 успостављању поновног контакта са менторима и евидентирање овогодишњег
броја практиканата
 изради распореда за праксу на основу одређених критеријума и по областима
интересовања
 припремању документације за састанак за праксу
 изради обавештења
 уписивање праксе у индекс
 прегледање Дневника праксе
 целодневно индивидуално саветовање са студентима везано за праксу
 селекцији пријављених студената за ванредне праксе и волонтирање.
Поред редовних активности рађено је и на:








ажурирању базе података туристичких агенција, организација и хотелских
предузе са којима имамо потписане Споразуме
ажурирању базе података свих банака, осигуравајућих друштва, брокерских
кућа, књиговодствених агенција, маркетиншких агенција са којима имамо
потписане Споразуме
ажурирању базе података свих компанија са којима планирамо да остваримо
сарадњу
повезивање послодаваца са студентима који су заинтересовани за потенцијално
запослење
израда извештаја по факултетима о протеклој пракси
прегледање примљених извештаја са обилазака студената на пракси
по потреби организовање састанака у просторијама Центра за развој каријере
са менторима
прикупљање најбољих прича од студената о протеклој пракси.
X.
Извештај о раду ДЛС-а
Настава у школској 2010/11. години је реализована кроз наставу у зимском и у летњем
семестру. Настава се изводи у 2 консултативна центра на српском језику.
Настава се реализовала на следеће начине:
• Видео конференцијом ка центрима Ниш и Суботица (15 предмета по семестру)
• Одласком професора и асистената по два пута месечно у центре Ниш и Суботица.
• Материјал за наставу се налази на ДЛС платформи као и одређене активности које
се користе за само тестирање студената (Ниш Суботица и Београд)
• Видео снимци предавања су студентима били доступни током целе године (Ниш
Суботица и Београд).
Настава је реализована за
• Студенте факултета Пословна економија
• Студенте факултета Туризам и хотелијерство
• Студенте факултета Инжењерски менаџмент
Настава се састоји од:
• Присуства предавањима (центри Ниш и Суботица),
• Присуства консултативној настави и консултацијама (Београд)
• Приступа ДЛС платформи и успешно савладавање одређених активности
• Полагања колоквијума и испита на факултету
Исходи учења су обавезан саставни део силабуса свих предмета. Сваки предмет на
ДЛС платформи је био реализован кроз 15 недеља. Свака недеља се састоји од
презентације која је концепт предавања, одређене активности за проверу знања и
евентуалних обавештења. Силабуси, презентације су доступни на сајту, у оквиру ДЛС
платформе хттп://елеарнинг.сингидунум.ац.рс/.
Професори и асистенти су благовремено постављали материјале, обавештавали
студенте о било каквим измена, одржавали колоквијуме и испите.
Распоред консултација, колоквијума и испита се ажурира у складу са измена и
доступан је на адреси сајта www.длс.сингидунум.ац.рс.
Информације о овом начину студирања су доступне на wеб страницама:
• Универзитета Сингидунум www.singidunum.ac.rs
• Дистанце Леарнинг Сyстем www.dls.singidunum.ac.rs
• У информаторима који се ажурирају и штампају за сваку школску годину, а могу се
свакодневно добити и од сарадника у Студентском сервису и продекана за наставу.
РАЧУНСКИ ЦЕНТАР
I.
Извештај о исходима учења за програме различитих
структура који су представљени на интернет страни
високошколске установе
На страницама предмета креирано је 210 страница предмета, 130 корисника.
На страницама предмета од априла 2011. године постављено је 13450 фајлова, 2160
обавештења и резултата испита и колоквијума.
Од 130 корисника 100 корисника активно користи платформу.
Све наведене странице садрже силабус, податке о предмету, обавештења, резултате
испита и колоквијума и градиво за колоквијуме.
На сајту Универзитета Сингидунум могу се пронаћи најновије вести и обавештења,
одбране докторских теза, магистарских и мастер радова.
Поред сајта Универзитета постоје и сајтови интегрисаних факултета Универзитета
Сингидунум, на којима се могу пронаћи вести са сајта Универзитета, вести и
обавештења са сајта одабраног факултета, одбране дипломских радова. Такође могу
се пронаћи и распореди предавања, консултација и колоквијума.
Свака страница предемта садржи три главне секције: Студентске пречице, Предавања
и Вежбе.
У оквиру секције Студентске пречице налазе се: Силабус, Подаци о предмету,
Обавештења, Резултати испита и колоквијума и Архива.
Силабус приказује план предавања по недељама, циљ и исход предмета
Подаци о предмету садрже име и презиме професора, асистента, термине предавања
и консултација, бодовање, формирање оцене и литературу.
Обавештења садрже сва важна обавештења која су неопходна да студенти виде у
што краћем року.
Резултати испита и колоквијума садрже резултате испита и колоквијума
У оквиру секције Предавања налазе се: Градиво за I колоквијум, II колоквијум, завршни
испит и Додатни материјал где предавачи могу да оставе студентима презентације са
вежби како би студени лакше савладали градиво.
У оквиру секције Вежбе налазе се: Градиво за I колоквијум, II колоквијум, завршни
испит и Додатни материјал где предавачи могу да оставе студентима презентације са
вежби како би студени лакше савладали градиво.
II. Презентација усвојеног извештаја о адекватности техничке,
лабораторијске и остале опреме, са приказом адекватне опреме и
анализа усклађености капацитета опреме са бројем студената
Пресек електронских учионица – Универзитет Сингидунум – Вождовац
(Данијелова 32)
Електронска учионица:
Број рачунара:
Вождовац 1 - S11
51
Спецификација:
Model HP Pro 3300MT: Intel® Core™ i3-2100
@3.10GHz, 4GB 1333MHz DDR3, Integrated Intel
HD, 500GB HDD SATA3, Dell E190s 19"
Опис намене:
Електронска учионица је пројектована и
опремљена тако да сваки студент током
наставних активности има свој рачунар.
Хардверска конфигурација рачунара у стању је
да обезбеди несметан рад и најзахтевнијих
софтверских решења. У овој електронској
учионици се одвија настава из већег броја
предмета на Пословном факултету и Факултету
за туристички и хотелијерски менаџмент.
Скица просторије:
Вождовац 2 - S12
31
Вождовац 3 - S13
41
AMD Sempron 3000+ @1.63GHz, 2GB 800MHz DDR2, AMD Athlon 64 X2 3600+ @2.0GHz, 3GB 800MHz
nVidia GeForce 7100GS, 250GB HDD SATA2, Dell
DDR2, nVidia GeForce 7100GS, 250GB HDD SATA2,
E190s 19“
Samsung SyncMaster 943N 19“
Електронска учионица је пројектована и
опремљена тако да сваки студент током
наставних активности има свој рачунар.
Хардверска конфигурација рачунара у стању је
да обезбеди несметан рад и најзахтевнијих
софтверских решења. У овој електронској
учионици се одвија настава из већег броја
предмета на Пословном факултету и Факултету
за туристички и хотелијерски менаџмент.
Читаоница
16
Intel Core2Duo E6300 @1.86GHz, 1GB 667MHz
DDR2, nVidia GeForce 8400GS, 250GB HDD SATA2,
Samsung SyncMaster 943N 19“
Читаоница је пројектована и опремљене тако да
Електронска учионица је пројектована и
је студенти могу користити приликом
опремљена тако да сваки студент током
ваннаставних активности. Хардверска
наставних активности има свој рачунар.
конфигурација рачунара је у стању да обезбеди
Хардверска конфигурација рачунара у стању је
несметан рад и најзахтевнијих софтверских
да обезбеди несметан рад и најзахтевнијих
решења које се користе у наставним процесима.
софтверских решења. У овој електронској
Ове рачунаре студенти могу користи у приватне
учионици се одвија настава из већег броја
сврхе као што су претраживање интернета,
предмета на Пословном факултету и Факултету
вежбање задатака, преузимање софтвера који
за туристички и хотелијерски менаџмент.
се користи у настави и др.
Пресек електронских учионица – Универзитет Сингидунум – Нови Београд (Бул.
Зорана Ђинђића 44)
Нови Београд 1 - D30
31
Intel Pentium 4 @3.0GHz, 2GB 400MHz DDR, ATI
Radeon X300/X550/X1050, 80GB HDD
ATA133,Samsung SyncMaster 955DF 19“
Електронска учионица су пројектоване и
опремљене тако да сваки студент током
наставних активности има свој рачунар.
Хардверска конфигурација рачунара је у стању
да обезбеди несметан рад и најзахтевнијих
софтверских решења. У овој електронској
учионици се одвија настава из већег броја
предмета на Факултету за менаџмент.
Нови Београд 2 - E100
101
Model Fujitsu-Siemens Esprimo E3510: Intel DualCore E5200 @2.5GHz, 2GB 800MHz DDR2, 250GB
HDD SATA2, Intel Q33/Q31 Chipset, FujitsuSiemens Amilo LL3190T 17“
Електронска учионица су пројектоване и
опремљене тако да сваки студент током
наставних активности има свој рачунар.
Хардверска конфигурација рачунара је у стању
да обезбеди несметан рад и најзахтевнијих
софтверских решења. У овој електронској
учионици се одвија настава из великог броја
предмета на Факултету за информатику и
рачунарство.
III.
Извештај о реализацији плана одржавања и развоја материјалних
средстава на Универзитету; Рачунарска опрема на Универзитету
Сингидунум
1. Центри
Дефинисање пројектног задатка:
Према плану пројектног задатка, који је припремио Рачунарски центар у оквиру
Универзитета Сингидунум, потребно је унапредити компијутерске учионице по
центрима и видео пројекторе ради лакшег предавања и бољег квалитета предавања у
центрима Универзитета Сингидунум .
Опис пројектног решења:
Нови рачунари којима су у току 2010. године опремљени центри на Златибору и Нишу
ради побољшања квалитета предавања и вежби у центрима. На Златибору је
постављено 30 рачунара са комплетном мрежном инфраструктуром где је коришћена
Cisco мрежна опрема и Intel рачунари. У центру Ниш 26 рачунара је додато постојећим
ради проширења рачунарских лабораторија. У оба центра је уведени су и брзи
интернет линкови за потребе студената. У центрима су стари пројектори замењени
новим, најновије генерације познате светске марке Optima, укупно је замењено 5
пројектора који ће сада омогућити бољу видљивост презентација за предавања.
Купљени су и постављени нови лаптоп рачунари за све центре.
2. Универзитет Сингидунум камере
Дефинисање пројектног задатка:
Према плану пројектног задатка, који је припремио Рачунарски центар у оквиру
Универзитета Сингидунум, потребно је покрити видео надзором зграду и пратеће
објекте.
Опис пројектног решења:
У згради је постављено 40 најсавременијих IP камера ради отклањања могућности
крађе по згради и малверзације по амфитеатрима. Уз ове камера постављена су три IP
сервера који омогућавају чување снимака и прегледавање снимака. Постоји и
портирска соба у којој се у реалном времену на 10 LCD монитора прати ста се дешава
на Универзитету да не би дошло до инцидената.
3. Звездара
Дефинисање пројектног задатка:
Према плану пројектног задатка, који је припремио Рачунарски центар у оквиру
Универзитета Сингидунум, опремљена је комплетна зграда за језике која се налази
на Звездари.
Опис пројектног решења:
У згради су постављене сигурносне камере са сервером. Сваки амфитеатара је
опремљен рачунаром и пројектором за предавања, мини линије преко којих студенти
слушају читања лекција. Брзи интернет закупљен посебним линком за ову зграду и
мрежна инсталација за рачунаре, као и wирелесс за студенте у целој згради.
4. Данијелова 32
Дефинисање пројектног задатка:
Према плану пројектног задатка, који је припремио Рачунарски центар у оквиру
Универзитета Сингидунум, постављени су нови сервери за потребе mail-а, wеб
страница, информационог система и евиденције запослених у свакој згради
Универзитета.
Опис пројектног решења:
Постављени су сервери последње генерација реномираног произвођача IBM помоћу
којих беспрекорно 365 дана у години 24 часа функционише универзитетски маил, wеб
странице Универзитета као и информациони систем студената. Уз сервере
обезбеђено је и непрекидно напајање UPS-евима велике снаге. Такође у згради се
налази И сервер за евиденцију запослених у коме су све зграде интегрисане без
обзира у којој се згради налазили тако да је могуће пријавити се на Звездари а
одјавити у Данијеловој.
5. Данијелова 32
Дефинисање пројектног задатка:
Према плану пројектног задатка, који је припремио Рачунарски центар у оквиру
Универзитета Сингидунум, замењена је дотрајала опрема на Универзитету у старим
рачунарским лабораторијама и амфитеатрима.
Опис пројектног решења:
Убачено је 60 нових рачунара марке HP за LCD мониторима да би се задовољили
европски стандарди о емисијама зрачења за старе ЦРТ мониторе који су пре били у
употреби. Тако да су сви стари монитори послати на рециклажу. У амфитеатрима су
стављени нови рачунари и пројектори који дају слику 2.5x2.5 метра. У свим учионицама
за одбране дипломских и мастер радова стављени су нови лаптопови и пројектори на
којима студенти бране дипломске и мастер радове .
Суботица
Дефинисање пројектног задатка:
Према плану пројектног задатка, који је припремио Рачунарски центар у оквиру
Универзитета Сингидунум, потребно је поставити опрему за видео конференцију у
консултативном центру у Суботици.
Опис пројектног решења:
Постављен је Полyцом систем последње генерације чиме је омогућена двосмерна
комуникација између студената и професора, као и пратећа опрема у виду пројектора
који даје слику 3x4м.
IV.
Извештај о укупној површини простора којим располаже Универзитет
(у власништву високошколске установе и изнајмљени простор) са
површином објеката (амфитеатри, учионице, лабораторије, наставне
базе, организационе јединице, службе)
просторија
назив
просторије
број
места
површина
(м2)
површина
/ студент
амфитеатар
амфитеатар
амфитеатар
амфитеатар
амфитеатар
амфитеатар
амфитеатар
амфитеатар
А01
А02
А03
А11
А12
А21
А22
А23
144
211
140
255
154
362
345
180
130
170
116
203
130
206
203
130
0.90
0.81
0.83
0.80
0.84
0.57
0.59
0.72
амфитеатар
А1
108
105
0.97
амфитеатар
А2
118
130
1.10
амфитеатар
сала
сала
сала
сала
сала
сала
сала
сала
сала
сала
А3
С15
С16
С17
С18
С31
С32
С33
С34
С35
Читаоница
240
48
48
48
36
40
36
40
40
32
36
200
34
34
34
31
36
74
36
39
73
41
0.83
0.71
0.71
0.71
0.86
0.90
2.06
0.90
0.98
2.28
1.14
сала
С0
22
36
1.64
сала
С1
60
50
0.83
сала
сала
сала
сала
сала
сала
сала
сала
сала
сала
С2
С1
С2
С3
С4
С5
С6
С7
С8
С9
60
107
97
107
97
107
97
107
97
30
50
102
92
102
92
102
92
102
92
40
0.83
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
1.33
локација
Данијелова 32
Данијелова 32
Данијелова 32
Данијелова 32
Данијелова 32
Данијелова 32
Данијелова 32
Данијелова 32
Булевар Зорана Ђинђића
44
Булевар Зорана Ђинђића
44
Булевар Зорана Ђинђића
44
Данијелова 32
Данијелова 32
Данијелова 32
Данијелова 32
Данијелова 32
Данијелова 32
Данијелова 32
Данијелова 32
Данијелова 32
Данијелова 32
Булевар Зорана Ђинђића
44
Булевар Зорана Ђинђића
44
Булевар Зорана Ђинђића
44
Душана Поповића 7
Душана Поповића 7
Душана Поповића 7
Душана Поповића 7
Душана Поповића 7
Душана Поповића 7
Душана Поповића 7
Душана Поповића 7
Душана Поповића 7
сала
рачунарска
сала
рачунарска
сала
рачунарска
сала
рачунарска
сала
рачунарска
сала
рачунарска
сала
V.
С10
30
40
1.33
Душана Поповића 7
С11
50
107
2.14
Данијелова 32
С12
30
67
2.23
Данијелова 32
С13
40
68
1.70
Данијелова 32
Читаоница
16
32
2.00
Е100
100
120
1.20
Д30
30
60
2.00
Данијелова 32
Булевар Зорана Ђинђића
44
Булевар Зорана Ђинђића
44
Извештај о листи опреме у власништву високошколске установе која
се користила у наставном процесу и научноистраживачком раду;
Електронске учионице на Универзитету Сингидунум јединице,
службе)
Дефинисање пројектног задатка:
Према плану пројектног задатка, који је припремио Рачунарски центар Универзитета
Сингидунум, потребно је опремити рачунарима, пратећом опремом и увести мрежну
инфрасктруктуру у три електронске учионице и читаоницу.
Опис пројектног решења:
Опремање учионица и инсталација мрежне инфрасктуре омогућило је студентима
несметану одвијање наставе кроз рад на најсавременијој опреми и последњим
софтверским решењима, као и неограничену употребу интернета.
 Електронска учионица С11 је опремљена са 51. брендираним рачунаром фирме
ХП (модел ХП ПРО 3300 МТ) следеће спецификације: Intel® Core™ i3-2100
@3.10GHz, 4GB 1333MHz DDR3, Integrated Intel HD, 500GB HDD САТА3, са
мониторима произвођача Dell Е190с 19“. Рачунари функционишу под
оперативним системом Windows 7 Professional x64, који приступају мрежи
Универзитета кроз два swich-а произвођача Cisco Linksys СРW2024 24-порт и
СРW2048 48-порт.

Електронска учионица С12 је опремљена са 31. рачунаром следеће
спецификације AMD Sempron 3000+ @1.63GHz, 2GB 800MHz DDR2, nVidia
GeForce 7100ГС, 250GB HDD САТА2, са мониторима произвођача Делл Е190с
19“. Рачунари функционишу под оперативним системом Wиндоwс 7
Профессионал x64, који приступају мрежи
произвођача Cisco Linksys СГ-300 52-порт.
Универзитета
кроз
swich

Електронска учионица С13 је опремљена са 41. рачунаром следеће
спецификације: АМД Атхлон 64 X2 3600+ @2.0GHz, 3GB 800MHz DDR2, nVidia
GeForce 7100ГС, 250GB HDD САТА2, са мониторима произвођача Samsung
SyncMaster 943Н 19“. Рачунари фунцкионишу под оперативним системом
Windows 7 Professional x32, који приступају мрежи Универзитета кроз swich
произвођача Cisco Linksys СРW2048 48-порт.

Универзитетска читаоница је опремљена са 16. рачунара следеће
спецификације: Intel Core2Duo Е6300 @1.86GHz, 1GB 667MHz DDR2, nVidia
GeForce 8400ГС, 250GB HDD SАТА2, са мониторима произвођача Samsung
SyncMaster 943Н 19“. Рачунари функционишу под оперативним системом
Windows 7 Professional x32, који приступају мрежи Универзитета кроз swich
произвођача Cisco Linksys СРW2048 48-порт.
Електронске учионице на Универзитету Сингидунум (Нови Београд)
Дефинисање пројектног задатка:
Према плану пројектног задатка, који је припремио Рачунарски центар Универзитета
Сингидунум, потребно је опремити рачунарима, пратећом опремом и увести мрежну
инфрасктруктуру у две електронске учионице.
Опис пројектног решења:
Опремање учионица и инсталација мрежне инфрасктуре омогућило је студентима
несметану одвијање наставе кроз рад на најсавременијој опреми и последњим
софтверским решењима, као и неограничену употребу интернета.
 Електронска учионица 1 је опремљена са 31. рачунаром следеће
спецификације: Intel Pentium 4 @3.0GHz, 2GB 400MHz DDR, ATI Radeon
X300/X550/X1050, 80GB HDD АТА133, са мониторима произвођача Samsung
SyncMaster 955DF 19“. Рачунари функционишу под оперативним системом
Windows XP Professional x86 који приступају мрежи Универзитета кроз swich
произвођача Cisco Linksys SРW2048 48-порт.

Електронска учионица 2 је опремљена са 101. брендираним рачунаром фирме
Fujitsu-Siemens (модел FS Е3510) следеће спецификације: Intel Dual-Core Е5200
@2.5GHz, 2GB 800MHz DDR2, 250GB HDD SАТА2, Intel Q33/Q31 Chipset, са
мониторима произвођача FS L17 17“. Рачунари функционишу под оперативним
системом Windows 7 Enterprise x64, који приступају мрежи Универзитета кроз
два swich-а произвођача Cisco Linksys SРW2048 48-порт и једног SРW2024 24порт.
Електронска учионица – Консултативни центар Златибор
Дефинисање пројектног задатка:
Према плану пројектног задатка, који је припремио Рачунарски центар Универзитета
Сингидунум, потребно је опремити рачунарима, пратећом опремом и увести мрежну
инфрасктруктуру у Електронску учионицу у консултативном центру Универзитета
Сингидунум на Златибору.
Опис пројектног решења:
Опремање учионица и инсталација мрежне инфрасктуре омогућило је студентима
несметану одвијање наставе кроз рад на најсавременијој опреми и последњим
софтверским решењима, такође ради боље презентације материјала монтиран је и
пројектор Optima ЕX7155е.
Електронска учионица на Златибору је опремљена са 31. рачунаром следеће
специфиакције: AMD Sempron 3000+ @1.63GHz, 1GB 667MHz DDR2, nVidia GeForce
7100GT, 250GB HDD SАТА, са мониторима произвођача Samsung SyncMaster 943Н 19“.
Рачунари функционишу под оперативним системом Windows XP Professional x32, који
приступају мрежи и интернету кроз два swich-а произвођача Cisco Linksys СРW2024 24порт и SP2024 24-порт.
Електронска учионица - Консултативни центар Суботица
Дефинисање пројектног задатка:
Према плану пројектног задатка, који је припремио Рачунарски центар Универзитета
Сингидунум, потребно је опремити рачунарима, пратећом опремом и увести мрежну
инфрасктруктуру у електронску учионицу у консултативном центру Универзитета
Сингидунум у Суботици.
Опис пројектног решења:
Опремање учионица и инсталација мрежне инфрасктуре омогућило је студентима
несметану одвијање наставе кроз рад на најсавременијој опреми и последњим
софтверским решењима.
Електронска учионица у Суботици је опремљена са 22. рачунара следеће
спецификације: Intel Celeron @2.41GHz, 1GB 400MHz DDR, nVidia geForce 7100GT,
80GB HDD SАТА, са мониторима произвођача Samsung SyncMaster 740Н 17“. Рачунари
функционишу под оперативним системом Windows XP Professional.
Електронске учионице - Консултативни центар Ниш
Дефинисдање пројектног задатка:
Према плану пројектног задатка, који је припремио Рачунарски центар Универзитета
Сингидунум, потребно је опремити рачунарима, пратећом опремом и увести мрежну
инфрасктруктуру у две електронске учионице у консултативном центру Универзитета
Сингидунум у Нишу.
Опис пројектног решења:
Опремање учионица и инсталација мрежне инфрасктуре омогућило је студентима
несметану одвијање наставе кроз рад на најсавременијој опреми и последњим
софтверским решењима.



Електронска учионица 1 у Нишу је опремљена са 26. рачунара следеће
спецификације: Intel Celeron @2.41GHz, 1GB 400MHz DDR, nVidia geForce
7100GT, 80GB HDD SАТА, са мониторима произвођача Samsung SyncMaster
740Н 17“. Рачунари функционишу под оперативним системом Windows XP
Professional.
Електронска учионица 2 у Нишу је опремљена са 26. рачунара следеће
спецификације: Intel Celeron @2.4GHz, 1GB 400MHz DDR, nVidia GeForce
7100GT, 80GB HDD.
SАТА, са мониторима произвођача Samsung SyncMaster 740Н 17“. Рачунари
функционишу под оперативним системом Windows XP Professional.
План мрежне инфраструктуре на Универзитету Сингидунум (зграда у
Данијеловој 32)
Систем за електронско тестирање студената
Дефинисање пројектног задатка:
Према плану пројектног задатка, који је припремио Рачунарски центар Универзитета
Сингидунум, потребно је увести Систем за електронско тестирање студената опште
намене који би представљао ефикасно и економично средство за проверу знања
студената. Резултати добијени овим системом осим информација о нивоу знања који
су студенти усвојили, пружају и информације неопходне за унапређивање наставних
материјала и процеса.
Опис пројектног решења:
На Универзитету Сингидунум су тренутно у употреби два система, старије и новије
генерације:



На факултетима за Пословну економију и Туристички и хотелијерски менаџмент
у употреби је систем старије генерације који поседује базу знања са 19.459
питања и 80.045 понуђених одговора на питања.
На факултетима за Информатику и рачунарство и Инжењерски менаџмент у
употреби је систем нове генерације који поседује базу знања од 9.642 питања са
38.285 понуђених одговора на питања.
Такође, у Консултативним центрима Ниш, Суботица и Златибор, у употреби је
систем нове генерације са базама знања од око 10.000 питања и 45.000
понуђених одговора.
ФИНАНСИЈЕ
Планови су реализовани у потпуности.
НАУЧНИ РАД
Извештај о односу наставника и сарадника који су били укључени у пројекте у односу
на укупан број наставника и сарадника на високошколској установи;
Представљено текстом у ранијем излагању.
Листа опреме у власништву установе која се користила за научноистраживачки,
уметнички и стручни рад;
Представљено текстом у ранијем излагању.
Извештај о оствареним наградама и признањима наставника, сарадника и студената за
остварене резултате у научноистраживачком раду;
Представљено текстом у ранијем излагању.
Извештај о научно истраживачким пројектима који се тренутно реализују на
Универзитету, са учесницима и партнерима;
Представљено текстом у ранијем излагању.
Извештај о броју СЦИ-индексираних радова по годинама за претходни петогодишњи
период и однос броја радова у односу на укупан број наставниа и сарадника;
Представљено текстом у ранијем излагању.
Извештај о додељеним стипендијама за научноистраживачки и уметнички рад;
Представљено текстом у ранијем излагању.
Списак наставника и сарадника запослених и ангажованих у високошколској установи,
учесника у међународним пројектима и пројектима које финансира Министарство науке
(назив пројекта), за период 2006-2010. и период 2011-2014.
Обухваћено у извештајима проректора и продекана по факултетима.
МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА
Међународна сарадња Универзитета Сингидунум са факултетима и
универзитетима:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Линцолн Университy из Америке
Универзитет ”АПЕИРОН” из БиХ
Универзитет Синергија из БиХ
Университy Ца’ Фосцари оф Венице из Италије
Университy оф Бологна из Италије
Университа цоммерциале Луиги Боццони из Италије
Университат де лес Иллес Балеарс из Шпаније
Далиан Неусофт Институт оф Информатион из Кине
Беијинг Цитy Университy из Кине
Университy оф Ницосиа из Кипра
Цорвинус Университy оф Будампест из Мађарске
Будампест Цоллеге оф Цоммуницатион анд Бусинесс из Мађарске
Универзитет у Бањој Луци из БиХ
Отто-вон-Гуерицке-Университäт Магдебург из Немачке
Одинтсово Институте фор тхе Хуманитиес из Русије
Руско државни трговинско-економски универзитет из Русије
Институте оф Административе Сциенцес „Паул Негулесцу” из Румуније
Универза на Приморскем из Словеније
Тхе Словак Университy оф Агрицултуре ин Нитра из Словачке
Универзитет „Медитеран” из Црне Горе
Тхе Георге Wасхингтон Университy из САД
Университy оф Цамбридге из Велике Британије
Университy оф Сурреy из Велике Британије
ИЗВЕШТАЈ О УЧЕШЋУ НА МЕЂУНАРОДНИМ
ПРОЈЕКТИМА
ТTемпус пројекти:
Учесће универзитета сингидунум у реализацији Темпус пројекта:
1.
Пројекат ТЕМПУС ИВ, број ЈП 158926, Струцтурал Меасурес - 900 Университy
Манагемент анд Говернанце Реформ, под називом „Говернанце анд Манагемент
Реформ ин Хигхер Едуцатион ин Сербиа (ГОМЕС)“ се реализује од 2009.
године, носилац пројекта Универзитет у Новом Саду. Учесници у пројекту су 10
националних и 6 европских партнера. Рад на пројекту је започео у јануару 2010.
Пројекат има национални значај и сачињен је тако да подржи структурне
реформе и стратешки развој високог образовања (ХЕ) у Србији. Реализација
пројекта се одвија кроз радне групе (WГ- wоркинг гроуп) формиране за
предвиђене активности.
Од јануара 2010 године и током 2011 године, радни тим Универзитета
Сингидунум учествовао је у изради докумената за компаративну анализу
управљања и руковођења на универзитетима у Србији. Активности
Универзитета Сингидунум у оквиру ГОМЕС пројекта је остварено кроз:
a)
b)
c)
d)
e)
Учешће у Ректорској конференцији организованој на Универзитету у Београду,
дана 2. фебруара, 2010; конференцији под називом „Овервиеw оф Цуррент
Девелопментс ин Хигхер Едуцатион ин Сербиа анд Еуропеан Полициес” (ин
цоннецтион то Оутцомес 1-8 анд Ацтивитy10.2) одржаној 18. Марта 2010 године,
на Универзитету у Новом Саду;
Кицк-офф-меетинг-у одржаном у марту, 18-19, 2010, (Ацтивитy 12.1);
Учешће у студијској посети партнерској институцији Техничком универзитету на
Криту од 26. августа до 1 септембра 2010. године;
Учешће на конференцији под називом „Говернанце анд Манагемент оф Хигхер
Едуцатион (Ацтивитy 1, 2), одржаној 29. новембра 2010. године;
учешће у панелу под називом „Стратегy оф Фунцтионал Интегратион оф
Университy Ас Мултидисциплинарy Спаце оф Хигхер Едуцатион анд Сциенце”
који је одржан 8 марта 2011. године;
Учешће у раду радне групе на развоју модела функционалне интеграције
Универзитета у Србији, од 3 до 5 маја 2011, на Андревљу у организацији
Универзитета у Новом Саду;
f)
g)
Учешће на конференцији у Кракову у оквиру дела Друштво и високо
образовање. Ова интернационална конференција се одржана у периоду од 5. до
7. јула, 2011;
Учешћче на конференцији под називом „Стратегy оф Фунцтионал Интегратион
оф Университy Ас Мултидисциплинарy Спаце оф Хигхер Едуцатион анд
Сциенце” одржане 14. Новембра 2011 на Универзитету у Београду
Партнери који учествују у реализацији ГОМЕС ТЕМПУС пројекта су:
Университy оф Нови Сад (Грант Холдер), УНС
Университy оф Белграде, УБГ
Университy оф Артс, УАБ
Университy оф Нис, УНИ
Университy оф Крагујевац, УКГ
Стате Университy оф Нови Пазар, УНП
Сингидунум Университy, СУБ
Натионал Цоунцил оф Хигхер Едуцатион, НЦХЕ
Министрy оф Едуцатион, МоЕ
Цонференце оф Университиес оф Сербиа, ЦСУ
Еуропеан Партнерс
Университy оф Флоренце, УФИ
Тецхницал Университy оф Црете, ТУЦ
Масарyк Университyм, Брно, МУБ
Јагиеллониан Университy, Кракоw, ЈУК
Цоунцил оф Еуропе, Мр. Сјур Берган, ЦоЕ
Проф. Волкер Гехмлицх, Германy, индивидуал еxперт, ГЕМ
2.
Пројекат ТЕМПУС, број СМ 511332-2010, 900 Университy Манагемент, под
називом „Стренгтхенинг Студент Роле ин Говернанце анд Манагемент ат тхе
Университиес оф Сербиа ин лине wитх тхе Бологна Процесс (СИГМУС)“ се
рализује од 2010 године у коме учетвује 17 партнерских националних и
европских институција. Пројекат траје три године. Циљ пројекта је јачање улоге
студената у управљању на универзитетима у Србији у складу са Болоњским
процесом и развој модела студенских сервиса у складу са праксом на ЕУ
универзитетима.
Пројекат представља један од националних приоритета у области структурних
реформи у Србији, које се односе на унапређење процеса управљања на
универзитетима и развој студентских сервиса.Универзитет Сингидунум је члан
пројектног конзорцијума СИГМУС од почетка реализације пројекта (октобар
2010. године).
Главне области пројекта
На националном нивоу, пројекат има за циљ да унапреди правни оквир у
следећим областима:
• Учешће студената у управљању и руковођењу на универзитетима у Србији
кроз креирање Нацрта закона о студентском организовању, али и учешће у
раду Министарству просвете и Националног савета за високо образовање.
• Формирање и развој студентских сервиса на универзитетима, кроз
креирање базе података свих студентских организација, инплементацију
студентских е-сервиса и успостављање студентског система надзора рада
студентских служби.
Специфични циљеви пројекта:
• Унапређење правног оквира за учешће студената у управљању и
руковођењу на универзитетима у Србији и регулаторним телима високог
образовања.
• Јачање капацитета студентских представничких тела у области високог
образовања у складу са Болоњском декларацијом.
• Успостављање и развој организованих и ефикасних студентских сервиса
на универзитетима у Србији.
Улога Универзитета Сингидунум на пројекту СИГМУС
Универзитет Сингидунум је руководилац Радног пакета број 8, који се односи
на дисеминацију пројектних резултата. С тим у вези, тим Универзитета
Сингидунум је створио визуелни идентитет пројекта, веб сајт, веб портал и
моделе пројектних докумената. Формирани су и стандарди постављања
докумената на сајт и портал, као и стандарди ширења резултата пројекта. Тим
Универзитета Сингидунум администрира веб сајт и постављање докумената
добијених од стране пројектних партнера. Универзитет ће наставити да
промовише резултате пројекта СИГМУС кроз анализу рада чланова
конзорцијума, организацију дисеминационих догађаја и слично.
Поред поменутог, Универзитет Сингидунум учествује у реализацији свих
осталих радних пакета, односно пројектних активности, у складу са додељеним
и договореним задацима.
СТУДИЈСКА ПУТОВАЊА
У оквиру темпус пројекта „говернанце анд манагемент реформ ин хигхер едуцатион ин
Сербиа (гомес)

Студијско путовање на Крит – Грчка

Учешће у студијској посети партнерској институцији Техничком универзитету на
Криту од 26. августа до 1. септембра 2010. године;
Учесник: Др Верка Јовановић

Учешће на међународној конференцији под називом „Говернанце анд
Манагемент оф Хигхер Едуцатион (Ацтивитy 1, 2), одржаној 29. новембра 2010.
На Универзитету у Новом Саду.
Учесници: Проф.др Милован Станишић и Проф др Верка Јовановћ

Учешће на међународној конференцији у Кракову у оквиру дела Друштво и
високо образовање.Конференција је одржана у периоду од 5. до 7. јула, 2011;
Учесници: Проф.др Верка Јовановић и МСц. Светлана Станишић

Учешће на међународној конференцији под називом „Стратегy оф Фунцтионал
Интегратион оф Университy Ас Мултидисциплинарy Спаце оф Хигхер
Едуцатион анд Сциенце” одржане 14. Новембра 201.1 на Универзитету у
Београду
Учесници: Проф.др Горанка Кнежевић, Проф.др Марија Костић, др Светлана
Станишић, Стефан Перишић, Председник студентског Парламента
У оквиру темпус пројекта „стренгтхенинг студент роле ин говернанце анд манагемент
ат тхе университиес оф сербиа ин лине wитх тхе бологна процесс (сигмус)“

Студијско путовање у Удине (Италија) и Марибор (Словенија)
Период: 2-11.јун 2011. године
Учесник: мр Славко Алчаковић
Сврха: размена искустава са пројектним партнерима из Италије и Словеније.
Примери добре праксе везани за улогу студената у управљању и руковођењу
универзитетима у Европској унији.
Студијско путовање на острво Крит, Технички универзитет (Грчка)
Период: 20-28. август 2011. године
Учесници: мр Славко Алчаковић, студент Стефан Перишић, студент Филип
Живковић
Сврха: размена искустава са пројектним партнерима из Италије и Словеније.
Примери добре праксе везани за улогу студената у управљању и руковођењу
универзитетима у Европској унији. Летња школа за студентске представнике.


Студијско путовање у Лондон, Мидлсекс Универзитет (В.Британија)
Период: 7-9. новембар 2011. године
Учесници: проф др Верка Јовановић; проф.др Милан Милосављевић
Сврха: размена искустава са пројектним партнерима из Италије и Словеније.
Примери добре праксе везани за улогу студената у управљању и руковођењу
универзитетима у Европској унији.
ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ
СПИСАК ИНТЕРНИХ УЏБЕНИКА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
3Д Графика и Анимација - Аутор: Проф.др Драган Цветковић, Зона Костић
3Д Графика и Анимација – Практикум - Аутор: Проф.др Драган Цветковић,
Зона Костић
Акредитација и оцењивање усаглашености - Аутор: Проф.др Предраг
Поповић
Анализа финансијских извештаја - Аутор: Проф.др Горанка Кнежевић
Аудио - Видео апликације – Практикум - Аутор: мр Драган Марковић,
Александар Тасић
Аудио - Визуелна писменост - Аутор: Доц. др Драган Марковић
Банкарство - Аутор: Проф.др Мирољуб Хаџић
ЦАД/ЦАМ Теорија, пракса и управљање производњом - Аутор: Проф.др
Драган Цветковић
Дигитална форензика рачунарског система - Аутор: Проф.др Милан
Милосављевић, Гојко Грубор
Дискретна математика са збирком задатака - Аутор: Доц. др Ивана Костић
Ковачевић
Дизајн и развој производа - Аутор: Проф.др Драган Цветковић
Дизајн паковања - Аутор: Проф.др Драган Цветковић, Доц. др Драган
Марковић
Економија - Аутор: Проф.др Петар Веселиновић
Економика осигурања - Аутор: Проф.др Небојша Жарковић
Електронска трговина - Аутор: Проф.др Милан Милосављевћ, Доц. др
Владислав Мишковиц
Енглески језик И - Аутор: Силва Митровић
Енглески језик ИИ - Аутор: Силва Митровић
Енглески језик ИИИ - Аутор: Силва Митровић
Енглески језик ИВ - Аутор: Силва Митровић
Етика и пословне комуникације - Аутор: Проф.др Жарко Павић
Евалуација и ризик - Аутор: Проф.др Милован Станишић, Доц. др Љубиша
Станојевић
Евалуација и ризик – Практикум - Аутор: Проф.др Милован Станишић, Доц.
др Љубиша Станојевић
Финансијска и актуарска математика - Аутор: Проф.др Јован Рашета
Финансијска математика и актуарство - Аутор: Проф.др Мирјана Шекарић,
Доц. др Лидија Барјакаровић
Финансијска тржишта - Аутор: Проф.др Зоран Јеремић
Финансијска тржишта – Практикум - Аутор: Проф.др Зоран Јеремић
Финансијско извештавање - Аутор: Проф.др Зоран Петровић
Финансијско пословање у туризму и хотелијерству - Аутор: Доц. др Тијана
Радојевић
Информатика – Аутори: Проф.др Милан Милосављевић, Проф.др Младен
Веиновић, Доц. Др Гојко Грубор
Информациони системи у туристичком пословању - Аутор: Проф.др
Ангелина Његуш
Интернет програмирање помоћу програмског језика ЈАВА - Аутор: Доц. др
Бошко Николић
Истрага компјутерског криминала - Аутор: Проф.др Милан Милосављевић,
Доц. др Гојко Грубор
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
Истраживање тржишта и продаја осигурања - Аутор: Проф.др Љлијана
Јеремић
Италијански језик И и ИИ - Аутор: Споменка Јањић
Италијански језик И и ИИ - Радна свеска - Аутор: Споменка Јањић, Милева
Грујичић, Марина Радић
Италијански језик ИИИ и ИВ - Аутор: Споменка Јањић
Италијански језик ИИИ и ИВ - Радна свеска - Аутор: Споменка Јањић, Милева
Грујичић, Марина Радић
Јава програмирање - Аутор: Проф.др Дејан Живковић
Јавне финансије - Аутор: Проф.др Будимир Стакић, Проф.др Слободан Бараћ
Јавне финансије – Практикум - Аутор: Проф.др Будимир Стакић, Проф.др
Слободан Бараћ
Комерцијално познавање робе - Аутор: Проф.др Ранко Реновица
Контрола и ревизија хотелског пословања - Аутор: Проф.др Милован
Станишић, Проф.др Драган Николић
Квантитативне методе - Аутор: Проф.др Малиша Жижовић, Проф.др Оливера
Николић
Квантитативне методе – Аутор: Проф.др Мирјана Шекарић, Доц. др Ивана
Костић Ковачевић
Квантитативне методе (за менаџмент) – Аутор: Проф.др Мирјана Шекарић,
Доц. др Ивана Костић Ковачевић
Квантитативне методе - Збирка задатака - Аутор: Проф.др Малиша Жижовић,
Проф.др Оливера Николић, Ана Симићевић
Квантитативне методе – Практикум – Аутор: Проф.др Мирјана Шекарић, Доц.
др Ивана Костић Ковачевић
Логистика - Аутор: Проф.др Душан Регодић
Макроекономија - Аутор: Проф.др Драгиша Величковић, Проф.др Слободан
Бараћ
Маркетинг – Аутор: Проф.др Стеван Васиљев
Маркетинг у трговини - Аутор: Проф.др Данило Голијанин
Маркетинг у туризму - Аутор: Проф.др Огњен Бакић
Математика са збирком задатака - Аутор: Доц. др Ивана Ковачевић
Менаџерска економија - Аутор: Проф.др Миливоје Цветиновић
Менаџмент: принципи, концепти и процеси - Аутор: Проф.др Бранислав
Машић, доц. др Лепа Бабић, доц. др Јелена Ђорђевић Бољановић, доц. др
Гордана Добријевић, доц. др Свето Веселиновић
Менаџмент (старо издање) - Аутор: Проф.др Ранко Лончаревић
Менаџмент информационих технологија - Аутор: Проф.др Иван Багарић
Менаџмент квалитета - Аутор: Доц. др Миленко Хелета
Менаџмент природних и културних ресурса у туризму - Аутор: Проф.др
Марија Максин, др Мила Пуцар, др Миомир Кораћ, др Саша Милијић
Менаџмент продаје - Аутор: Доц. др Владимир Матовић
Менаџмент туристичке дестинације - Аутор: Проф.др Јован Попеску
Менаџмент туристичких агенција и организатора путовања - Аутор:
Проф.др Весна Спасић
Менаџмент у трговини - Аутор: Проф.др Данило Голијанин
Методологија ревизије - Аутор: Проф.др Милован Станишић
Методологија ревизије банака - Аутор: Проф.др Милован Станишић, Проф.др
Љубиша Станојевић
Међународна економија - Аутор: Проф.др Милорад Унковић
Међународне финансије - Аутор: Проф.др Будимир Стакић, Проф.др
Слободан Бараћ
Међународни стандарди ревизије - Аутор: Проф.др Зоран Петровић
Модул 1 - Увод у информационе системе - Аутор: Проф.др Милан
Милосављевић, Проф.др Младен Веиновић, Зоран Бањац
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
Модул 2 - Коришћење рачунара - Аутор: Проф.др Милан Милосављевић,
Проф.др Младен Веиновић, Мирко Вермезовић
Модул 3 - Обрада текста - Аутор: Проф.др Милан Милосављевић, Проф.др
Младен Веиновић, Владимир Никитовић
Модул 4 - Табеларне калкулације - Аутор: Проф.др Милан Милосављевић,
Проф.др Младен Веиновић, Горан Шимић
Модул 5 - Базе података - Аутор: Проф.др Милан Милосављевић, Проф.др
Младен Веиновић, Игор Франц
Модул 6 – Презентације - Аутор: Проф.др Милан Милосављевић, Проф.др
Младен Веиновић, Игор Франц
Модул 7 – Интернет - Аутор: Проф.др Милан Милосављевић, Проф.др Младен
Веиновић, Петар Узуновић
Монетарно-кредитни и девизни систем - Аутор: Доц. др Лидија Барјактаровић
Мултимедија - Аутор: Проф.др Ранко Поповић, Проф.др Драган Цветковић,
Доц. др Драган Марковић
Мултимедија – Практикум - Аутор: Доц. др Владислав Мишковиц
Немачки језик И и ИИ - Аутор: Иванка Максић
Немачки језик ИИИ и ИВ - Аутор: Иванка Максић
Организација банкарства – Аутор: Проф.др Слободан Бараћ, Проф.др
Мирољуб Хаџић, Проф.др Будимир Стакић, Доц. др Марко Иваниш
Основе безбедности информација: методолошко-технолошке основе –
Аутори: Проф.др Милан Милосављевић, Доц. др Гојко Грубор
Основе инжењерства и савремене методе у инжењерингу - Аутор: Доц. др
Миленко Хелета, Проф.др Драган Цветковић
Основе Јава програмирања - Аутор: Проф.др Дејан Живковић
Основе Јава програмирања - Збирка питања и задатака - Аутор: Проф.др
Дејан Живковић
Основи безбедности и заштите информационих система: развој и
управљање програмом заштите - Аутор: Доц. др Гојко Грубор, Проф.др
Милан Милосављевић
Основи економије - Аутор: Проф.др Илија Росић, Петар Веселиновић
Основи економије - Аутор: Проф.др Слободан Бараћ, Проф.др Будимир
Стакић
Основи етике – Уредник: Јордан Алексић
Основи финансија - Аутор: Доц. др Љиљана Јеремић
Основи финансија - Аутор: Доц. др Марко Иваниш
Основи финансија - Аутор: Доц. др Љиљана Јеремић, Доц. др Марко Иваниш
Основи графичког дизајна - Аутор: мр Драган Марковић, Проф.др Драган
Цветковић
Основи графичког дизајна – Практикум - Аутор: мр Драган Марковић,
Проф.др Драган Цветковић, Зона Костић, Александар Тасић
Основи осигурања - Аутор: Проф.др Предраг Шулејић, Проф.др Ратко Вујовић,
Проф.др Драган Мркшић, Проф.др Небојша Жарковић, Доц. др Јован Рашета,
Доц. др Јова Милорадић
Основи права - Аутор: Проф.др Драган Митровић
Основи рачунарске технике - Аутор: Проф.др Виолета Томашевић
Појмовник финансија и банкарства – Аутор: Проф.др Слободан Бараћ,
Будимир Стакић, Марко Иваниш, Мирољуб Хаџић, Зоран Јеремић, Ивица Терзић
Понашање и заштита потрошача у туризму - Аутор: Проф.др Радмила
Живковић
Пословање хотелских предузећа - Аутор: Проф.др Крунослав Чачић
Пословна етика и комуницирање - Аутор: Проф.др Милан Миљевић
Пословна етика и комуницирање - Аутор: Проф.др Симо Елаковић
Пословне финансије - Аутор: Проф.др Марко Иваниш, Доц. др Сандра Нешић
Пословни информациони системи - Аутор: Проф.др Ангелина Његуш
105. Пословно банкарство – Аутор: Проф.др Слободан Бараћ, Будимир Стакић,
Мирољуб Хаџић, Марко Иваниш
106. Пословно комуницирање и преговарање - Аутор: Доц. др Гордана
Добријевић
107. Пословно право - Аутор: Доц. др Иван Никчевић
108. Практикум из рачуноводствене регулативе - Аутор: Проф.др Зоран
Петровић, Доц. др Косана Вићентијевић, Мр. Немања Станишић
109. Практикум за банкарско пословање - Аутор: Проф.др Слободан Бараћ,
Проф.др Будимир Стакић, Проф.др Мирољуб Хаџић, Доц. др Марко Иваниш
110. Практикум за банкарство - Аутор: Проф.др Слободан Бараћ, Проф.др
Будимир Стакић, Проф.др Мирољуб Хаџић, Доц. др Марко Иваниш
111. Практикум за квантитативне методе – Аутор: Проф.др Оливера Николић
112. Практикум за основе економије - Аутор: Проф.др Слободан Бараћ, Проф.др
Будимир Стакић
113. Право Европске уније – Аутор: Проф.др Гордана Гасми
114. Право и институције Европске уније – Аутор: Проф.др Гордана Гасми
115. Право и основи права Европске Уније - Аутор: Проф.др Гордана Гасми
116. Предузетништво - Аутор: Проф.др Радослав Авлијаш
117. Предузетништво и менаџмент малих и средњих предузећа - Аутор: Проф.др
Радослав Авлијаш
118. Превентива у осигурању - Аутор: Проф.др Ратко Вујовић, Љиљана Капиџић
119. Принципи исхране и рекреације - Аутор: Проф.др Мирко Росић, Проф.др
Гвозден Росић, Проф.др Иван Анђелковић
120. Привредно право - Аутор: Проф.др Илија Бабић
121. Процесна и енергетска ефикасност - Аутор: Доц. др Драган Марковић
122. Професионални развој и пословне вештине - Аутор: др Владимир
Томашевић
123. Програмирање графичких апликација - Аутор: Доц. др Бошко Николић
124. Програмски језик Ц++ са решеним задацима - Аутор: Проф.др Ранко
Поповић, Зона Костић
125. Пројектовање менаџмент система животне и радне средине - Аутор:
Проф.др Миленко Хелета
126. Рачуноводствена регулатива - Аутор: Проф.др Зоран Петровић
127. Рачуноводство -Аутор: Проф.др Зоран Петровић
128. Ревизија - Аутор: Проф.др Милован Станишић
129. Ревизија и примена компјутера - Аутор: Проф.др Милован Станишић, Доц. др
Љубиша Станојевић
130. Ревизија у банкарству - Аутор: Проф.др Милован Станишић, Доц. др Љубиша
Станојевић
131. Ревизијски закључни извештај - Аутор: Проф.др Милован Станишић, Доц. др
Косана Вићентијевић
132. Савремено берзанско и електронско пословање - Аутор: Проф.др Милорад
Унковић, Проф.др Милан Милосављевић, Доц. др Немања Станишић
133. Социологија - Аутор: Проф.др Михајло Пешић, Доц. др Јован Базић
134. Социологија – Аутор: Проф.др Жарко Н. Шешлија
135. Спољнотрговинско и девизно пословање - Аутор: Проф.др Милорад
Унковић, Проф.др Будимир Стакић
136. Статистика за инжењере - Аутор: Проф.др Наход Вуковић, Доц. др Слађана
Спасић
137. Статистичке методе - Аутор: Проф.др Мирјана Шекарић
138. Статистичке методе са збирком задатака - Аутор: Проф.др Мирјана Шекарић
139. Стратегијски менаџмент - Аутор: Проф.др Бранислав Машић
140. Стратегијски менаџмент у туризму - Аутор: Проф.др Слободан Черовић
141. Технички системи - Аутор: Проф.др Душан Регодић
142. Технологија осигурања - Аутор: Проф.др Ранко Реновица
143. Туризам и простор - Аутор: Проф.др Марија Максин-Мићић
144. Управљање финансијама - Аутор: Доц. др Марко Иваниш
145. Управљање организацијама за осигурање и реосигурање - Аутор: Проф.др
Драган Мркшић, Проф.др Небојша Жарковић
146. Управљање организацијама за осигурање и реосигурање (старо издање) Аутор: Проф.др Драган Мркшић, Небојша Жарковић
147. Управљање пројектом - Управљање ризиком на пројекту - Аутор: Проф.др
Радослав Авлијаш
148. Управљање ризицима и осигурање - Аутор: Проф.др Ратко Вујовић
149. Управљање ризицима у финансијском пословању - Аутор: Проф.др
Миливоје Цветиновић
150. Управљање ризиком - Аутор: Доц. др Лидија Барјактаровић
151. Управљачко рачуноводство - Аутор: Проф.др Зоран Петровић
152. Увод у алгоритме и структуре података - Аутор: Проф.др Дејан Живковић
153. Увод у базе података - Аутор: Проф.др Младен Веиновић, Доц. др Горан
Шимић
154. Увод у рачунарске мреже - Аутор: Проф.др Младен Веиновић, Александар
Јевремовић
155. Векторска и растерска графика - Аутор: Проф.др Драган Цветковић
156. Векторска и растерска графика – Практикум - Аутор: Проф.др Драган
Цветковић, Зона Костић
157. Збирка задатака из програмског језика Ц++ - Аутор: мр Горан Куњадић
158. Збирка задатака из рачуноводства - Аутор: Ђукић синиша, Ђукић Саша
159. Збирка задатака из рачуноводства - Аутор: Доц. др Зоран Петровић, Косана
Вићентијевић, Немања Станишић
160. Збирка задатака из управљачког рачуноводства - Аутор: Проф.др Зоран
Петровић, мр Косана Вићентијевић, Немања Станишић
СПИСАК МОНОГРАФИЈА
161. Каталог радова „Мислити дизајн” – Уредници: Проф.др Драган Цветковић,
Зона Костић
162. Концепт управљања трошковима животног циклуса производа са
имплементацијом у савременој аутомобилској индустрији - Аутор: Доц. др
Војислав Марјановић
163. Менаџмент финансијских институција - Аутор: Доц. др Зоран Јовић
164. Менаџмент хотелског предузећа на савременом туристичком тржишту –
Аутор: Доц. Др Драгољуб Барјактаровић
165. Стратешки менаџмент - Аутор: Проф.др Милутин Ћировић, Проф.др Момчило
Милисављевић, Проф.др Слободан Покрајац, Проф.др Бранислав Машић, др
Миленко Хелета
166. Трансформација домаће банке у савремену европску банку - Аутор: Др
Лидија Барјактаровић
167. Управљање едукацијом у организацији - Аутор: Др Лепа Бабић
168. Зборник радова – Научни скуп: Како унапредити управљање у
средњошколским образовним институцијама (Београд 8-10. Новембар
2010.) – Уредник: Проф др Милован Станишић
Download

ИЗВЕШТАЈ - Univerzitet Singidunum