КЊИГА НАСТАВНИКА
______________________________________________________________________________________
Списак наставника
Факултет за дипломатију и безбедност
УНИВЕРЗИТЕТ „УНИОН-НИКОЛА ТЕСЛА“ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ЗА ДИПЛОМАТИЈУ И БЕЗБЕДНОСТ
КЊИГА НАСТАВНИКА НА ВИСОКОШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ
Редни
број
Презиме, средње слово, име
Звање
Пуно радно време
Наставници
1
Савић Б. Андреја
редовни професор
Да
2
Симовић Д. Слободан
доцент
Да
3
Петровић Д. Лазар
редовни професор
Да
4
Надовеза И. Бранко
редовни професор
Не
5
Костић М. Душко
доцент
Не
6
Колунџић Н. Душко
доцент
Да
7
Крга П. Бранко
ванредни професор
Да
8
Симић М. Жељко
редовни професор
Да
9
Рашковић А. Маријана
наставник енглеског
Да
10
Јеремић Марковић Р. Емина
наставник енглеског
Да
11
Таловић Р. Виолета
доцент
Да
12
Вучељић Б. Никола
наставник вештина
Да
13
Стојковић Д. Миле
доцент
Не
14
Ђорђевић Н. Ненад
редовни професор
Да
15
Лопичић-Јанчић Ђ. Јелена
редовни професор
Да
16
Даневска Б. Милијана
доцент
Да
17
Михаиловић Д. Божидар
наставник вештина
Да
18
Бјеља М. Данијела
наставник вештина
Да
19
Божиловић-Петровић Л. Гордана
ванредни професор
Не
20
Зрилић С. Гордана
Да
21
Радовановић М. Јелена
22
Кукрић Н. Милена
ванредни професор
наставник
италијанског
доцент
Не
23
Павловић Р. Милева
доцент
Не
24
Ковачевић Ж. Мирјана
доцент
Да
25
Вугделић Б. Владимир
ванредни професор
Да
26
Стошић З. Сања
наставник шпанског
Да
27
Боровић Б. Синиша
редовни професор
Да
Да
______________________________________________________________________________________
Списак наставника
Факултет за дипломатију и безбедност
Андреја Б. Савић
Име, средње слово и презиме
Редовни професор
Звање
''Академија за дипломатију и безбедност'' - Београд,
Назив институције у којој наставник
од 2008.године
ради са пуним радним временом и од
када
Безбедност
Ужа научна односно уметничка област
Академска каријера
Година
Институција
Област
Избор у звање
2014.
Универзитет „Унион – Никола
Безбедности
Тесла“ у Београду
Докторат
1991.
Факултет за безбедност и
Безбедности
општествена самозаштита,
Скопје-Република Македонија
Специјализација
1990.
Француска
Безбедности и полиције
Магистратура
1988.
Факултет политичких наука БУ
Масовне комуникације
Диплома
1972.
Факултет политичких наука БУ
Новинарски смер
Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа
назив предмета
Назив
Часови активне
студијског
наставе
програма, врста
студија
Основи безбедности
Основне
3+0+0
1.
студије
Теорије конфликата
Основне
1+0+0
2.
студије
Обавештајно безбедносне службе
Основне
2+0+0
3.
студије
4.
Политика безбедности
Мастер 1
3+0+0
5.
Систем безбедности Србије
Мастер 1
3+0+0
6.
Теорија корпоративне безбедности
Мастер 2
4+0+0
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
Хрестоматије (Rider): Обавештајно-безбедносне службе; Савремени системи
1.
безбедности; Теорије конфликата;-електронска издања, АДБ, Београд, 2008/2009.
Национална безбедност, КПА, Београд, 2007-уџбеник.
2.
Безбедносни менaџмент, коаутор, уџбеник, ФПМ, Бар, 2007.
Дроге и тероризам, ФПМ, Бар, Црна Гора, коаутор-монографија, 2007.
Обавештајне службе и национална безбедност, Правни факултет, Крагујевац, 2006 –
5.
уџбеник.
Основи система цивилне безбедности, (1.издање УСЕЕ, Нови Сад, 2006;
6.
2. издање Факултет за пословни менаџмент, Бар, 2007-уџбеник)
Безбедност света-од тајности до јавности, Институт безбедности, Полицијска академија,
7.
ВШУП, Београд, (1-издање монографије2002; руководилац пројекта).
2.издање (2005 ) – монографија
Безбедност света-од тајности до јавности, ВШУП, Београд, (монографија –коаутор,
8.
2.издање 2005 ).
Биотероризам-биолошко оружје, биолошки рат, Институт за политичке студије,
9.
Београд, 2004 – монографија
Увод у државну безбедност, ВШУП, Београд, (1.издање 1994);
10.
2.издање 2000) – уџбеник ;
Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата
Преко 100
Укупан број радова са СЦИ (ССЦИ) листе
Тренутно учешће на пројектима
Домаћи
Међународни
Усавршавања
3.
4.
Други подаци које сматрате релевантним
______________________________________________________________________________________
Списак наставника
Факултет за дипломатију и безбедност
Слободан Д. Симовић
Име и презиме
доцент
Звање
АКАДЕМИЈА ЗА ДИПЛОМАТИЈУ И
Назив институције у којој наставник
ради са пуним радним временом и од када БЕЗБЕДНОСТ-БЕОГРАД, од 01.07.2012.
Правно-безбедносна
Ужа научна односно уметничка област
Академска каријера: Правни факултет Крагујевац - смер „Национална безбедност“, од
школске 2005/2006. Године сарадник на предметима: Обавештајне службе и национална
безбедност; Спортске приредбе и јавни скупови.
Година
Институција
Област
Избор у звање
2014
Универзитет „Унион – Никола
Правна
Тесла“ у Београду
Докторат
2010.
Правни факултет Крагујевац
Правно-привредна и
безбедносна
Магистратура
1996.
Правни факултет Крагујевац
Правно-економска
Диплома
1983.
Правни факултет Крагујевац
Списак предмета које наставник држи у текућој школској години
назив предмета
врста студија Часови активне
наставе
1.
Физичкотехничка заштита
Мастер 2
4+4+2
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
„Индустријска шпијунажа и заштита пословне тајне“,монографија, ауторско издање,
1.
Крагујевац, 2012.
„Правни аспект берзанских послова“,магистарски рад, Правни факултет Крагујевац,
2.
1996.,
Члан правног тима ангажованог на изради нацрта Закона о БИА, током 2002.године, и
3.
Правила о раду Безбедносно информативне агенције РС.
Члан правног тима Академије за дипломатију и безбедност из Београда, ангажованог на
4.
изради нацрта Закона о приватној безбедности РС и предавач из ове области-правни
аспект
„Индустријска шпијунажа у савременим условима, карактеристике и предмет
5.
интересовања“ стручно – теоријски чланак, прихваћен за објављивање од стране
уредништва теоријско стручног часописа „Безбедност“
„Међународна сарадња обавештајних служби и колективна безбедност“;
„Савремени тероризам – посебне претње човечанству у 21 веку“;
6.
„Србија у раљама радикалних исламиста“,итд; стручно теоријски радови објављени
крајем 2011. Године у крагујевачком недељнику „Светлост“
7.
8.
9.
10.
Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе
Тренутно учешће на пројектима
Домаћи 1
Међународни
Усавршавања
Завршио сам више различитих, специјалистичких са аспекта права и
безбедности , курсева и семинара у организацији БИА
______________________________________________________________________________________
Списак наставника
Факултет за дипломатију и безбедност
Име и презиме
Лазар Д. Петровић
Звање
Редовни професор, научни сарадник
Назив институције у којој наставник ради
Академија за дипломатију и безбедност
са пуним радним временом и од када
Од 25. 04. 2013.
Ужа научна односно уметничка област
Информатика и рачунарство
Академска каријера
Година
Институција
Област
Избор у звање:
2014.
Универзитет „Унион – Никола
Информатика и рачунарство
Тесла“ у Београду
Заштита у
Докторат
2001.
Техничка војна академија
телекомуникацијама
Специјализација
Електротехнички факултет
Магистратура
1980.
Дигиталне телекомуникације
Загреб
Електроника
Диплома
1975.
Техничка војна академија Загреб
Телекомуникације
Списак предмета које наставник држи у текућој школској години
Назив предмета
Врста студија
Часови активне наставе
1.
Заштита и безбедност информација
Основне
2+4+0
1.
Информациона безбедност
Мастер 2
3+4+2
2.
Техничко-технолошки акциденти
Мастер 2
3+4+2
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
1.
Aнализа утицаја противелектронске заштите на ефикасност телекомуникационих
система посебне намене, Докторска дисертација, ВТА Београд, 2001. год.
2.
Eфикасност система контроле и управљања у телекомуникационим мрежама, XL
ЕТРАН, Будва 1996. год. (4 стр.)
3.
Uтицај електромагнетног зрачења на безбедност преноса и обраде информација,
Војнотехнички гласник бр. 1/1997. (70 - 77)
Зависност ефикасности телекомуникационог система од броја примењених мера
4.
противелектронске заштите, Наука техника безбедност бр. 1 (2002) 3 - 18, Институт
безбедности, Београд
5.
Облици угрожавања система радио - веза полиције и мере противелектронске
заштите, Прегледни рад, 351. 741 Наука Безбедност Полиција НБП - Београд, Вол. IX,
Nо. 2, 57 - 79, 2003. Полицијска академија, Београд, стр. 57 - 79.
6.
Алгоритам за одређивање ефикасности мера заштите у функционалним
телекомуникационим системима, Научни рад, Телекомуникациони форум ТЕЛФОР '
02, Београд, (2002), Секција 2: Телекомуникационе мреже (2.6.), стр. 64 – 67.
7.
Аспекти посматрања информационе безбедности, 2. Научно – стручни скуп
Одбрамбене технологије ''Отех 2007'', Београд, 3 – 4. октобар 2007.
8.
Информациона сигурност у савременом свету, Инфо М 24/2007, Часопис за
информационе технологије и мултимедијалне системе, Факултет организационих наука,
Београд, ИССН 1451 – 4397 (стр. 10 – 18).
9.
Технички и организациони аспекти заштите од паразитних електромагнетних
зрачења, Међународни научно - стручни скуп ''Информациона безбедност 2009'', (91 –
101) Београд, Академија за дипломатију и безбедност, фебруар 2009.
10.
Паразитна електромагнетна зрачења у информационо – комуникационим
системима, Међународно саветовање ''Енергетика 2009'', Златибор, 24 – 27. март 2009.
Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата
Укупан број радова
са SCI (SSCI) листе
Тренутно учешће на пројектима
Домаћи
Међународни
Усавршавања
Други подаци које сматрате релевантним: Члан ИО ИТ вештак, Комисија за ЕМК
______________________________________________________________________________________
Списак наставника
Факултет за дипломатију и безбедност
Бранко И. Надовеза
Име, средње слово и презиме
Редовни професор
Звање
Институт за новију историју Србије у Београду,
Назив институције у којој наставник
ради са пуним радним временом и од када 1987. година
Политиколошке науке
Ужа научна односно уметничка област
Академска каријера
Година
Институција
Област
Избор у звање
2014.
Универзитет „Унион – Никола
Политиколошке науке
Тесла“ у Београду
Докторат
1996.
Факултет политичких наука
Међународни односи
Магистратура
1989.
Факултет политичких наука
Међунарони односи
Диплома
1984.
Факултет политичких наука
Међународни односи
Списак предмета које наставник држи у текућој школској години
назив предмета
Назив
Часови
студијског
активне
програма,
наставе
врста студија
1.
Историја дипломатије
Основне
2+2+0
1.
Упоредни политички системи
Мастер 1
3+2+2
2.
Савремена политичка историја
Мастер 1
2+2+4
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
1.
„Милан Стојадиновић-Привредна, политичка и правна мисао“, Београд, 2004.
2.
„Историја балканских народа 19. и 20. века“, Београд, 2008.
3.
„Милан Стојадиновић и Хрвати“, Београд, 2011.
4.
„Историја српског радикализма 1903-1990.“, Београд, 2008.
5.
„Политичка мисао Живојина Перића“, Београд, 2005.
6.
„Доктрина старокатоличке цркве“, Београд, 2004.
7.
„Федор Никић-Друштвена историјска мисао“, Београд, 2010.
8.
„Српски прилози“, Београд, 2012.
9.
„Кратка историја Бугарске 19. и 20. века“, Београд 2012.
10.
„Српски национални радници“, Београд, 2010.
Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата
20
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе 4
Тренутно учешће на пројектима
Домаћи /
Међународни
1
Усавршавања
Грчка 1997. године
Други подаци које сматрате релевантним
______________________________________________________________________________________
Списак наставника
Факултет за дипломатију и безбедност
Душко Костић
Име и презиме
доцент
Звање
Висока струковна школа за предузетништво,
Назив институције у којој наставник
ради са пуним радним временом и од када Београд, 15.12.2007.
Економске науке
Ужа научна односно уметничка област
Академска каријера
Избор у звање
Година
Институција
Област
Доцент
2014.
Универзитет „Унион – Никола
Економске науке
Тесла“ у Београду
Докторат
2011.
Факултет за менаџмент малих и
Менаџмент и бизнис
средњих предузећа Београд,
Универзитет Привредна академија
Нови САД,
Специјализација
Магистратура
2000.
Економске факултет, Универзитет Економске науке
у Приштини
Диплома
1981.
Војна Академија, финансијски
Економске науке
смер, Београд
Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа
назив предмета
врста студија Часови активне
наставе
1.
Савремена економија
Мастер 1
3+0+2
2.
Савремена економија и безбедност
Mастер 2
4+4+0
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
„The necessity for quality trade union organization“, The 4rd International Scientific
Conference, Trade Unions and Politics, Higher education school for enerpreneurial studies,
1.
Belgrade, ISBN 978-86-86707-55-0, COBISS.SR-ID 194548236, 2012.
2.
3.
4.
5.
„Novi tip brendiranja proizvoda“, Tematski zbornik radova Razvoj i upravljanje, Elektronski
zbornik radova [Elektronski izvor], Vrnjačka Banja, ISBN 978-86-86677-10-5, COBISS.SRID 2760086791, 2012.
„Corporate risk management in the modern capitalistic conditions of business“, The 3rd
International Scientific Conference, Capitalism in Transition, Higher education school for
enerpreneurial studies, Belgrade, ISBN 978-86-86707-53-6, COBISS.SR-ID 191318028,
2012.
„Identifikacija operativnih rizika kao preduslov tržišnog pozicioniranja“, III Međunarodno
naučno - stručna konferencija o ekonomskom i regionalnom razvoju, Eurobrand, Kladovo,
ISBN 978-86-88065-16-0 COBISS.SR-ID: e-zbornik, 2011.
Faktoring - neopravdano zapostavljen u poslovanju, zbornik radova, Medjunarodna stručna
konferencija o ekonomskom i regionalnom razvoju, EUROBRAND, Zrenjanin, COBISS.SRID 512140642, ISBN 978-86-88065-05-4, 2010.
Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе
1
Тренутно учешће на пројектима
Домаћи
Међународни
Усавршавања
Други подаци које сматрате релевантним:
Најбољи студент, Војна Академија, финансијски смер, Београд, (9,74), генерација 1977/81.г.
Активна војна служба, чин пуковника финансијске службе, до 2005.г.
Дугогодишњи рад на одговорним дужностима у Војсци и Министарству Одбране Републике Србије
______________________________________________________________________________________
Списак наставника
Факултет за дипломатију и безбедност
Душко Н. Колунџић
Име, средње слово и презиме
Доцент
Звање
''Академија за дипломатију и безбедност''- Београд,
Назив институције у којој наставник
од 2009.године
ради са пуним радним временом и од
када
Безбедност
Ужа научна односно уметничка област
Академска каријера
Година
Институција
Област
Избор у звање
2014.
Универзитет „Унион – Никола
Безбедности
Тесла“ у Београду
Докторат
2009.
Факултет за безбедност
Одбрана и безбедност
Специјализација
Магистратура
2000.
Факултет цовилне одбране
Одбрана и безбедност
Диплома
1986.
Факултет за ОНО и ДСЗ
Одбрана и безбедност
Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа
назив предмета
врста студија
Часови активне
наставе
1.
Системи безбедности
Основне студије 2+0+0
2.
Цивилна безбедност
Мастер 1
3+2+0
3
Цивилна безбедност
Мастер 2
4+4+2
4.
Безбедносне вештине
Мастер 2
3+4+2
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
1.
Стручне службе у систему заштите и спасавања,Трибина ,ХИП Панчево,1984
Цивилна заштита и велики индустријски комплекси, ОХИС, Зборник радова,Скопље,
2.
1987,
Безбедност и заштита радника на иноградилиштима у Либији и Алжиру, „Информатор“
3.
ДП ''Развој и инженјеринг'' Панчево, 1987
Монографија (у припреми) ''Акциденти и ратна разаранја у хемијском комплексу у
4.
Панчеву'', рецезенти прф. Бранислав Ђорђевић, проф Милан Опачић
Обавештајно-безбедносне вештине - уџбеник.(у припреми) рецезенти прф. Бранислав
5.
Ђорђевић, проф Милан Опачић
6.
Панчевачки и јужнобанатски јевреји у холокаусту, Шалом Тора, 2013
7.
Цивилна заштита у великим системима , Крањ, 1985.
8.
Управљање ризиком од акцидената и ратних разарања хемијског комлекса. ФЛ ''
Трибина'' ХИП Панчево, 1985
9
Систем безбедности нафтно хемијског комплекса , ФЛ ''Трибина''ХИП Панчево,
1987
Заштита производних капацитета од саботаже и диверзије, ДП Пластика, Приштина,
1989
Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата
Укупан број радова са СЦИ (ССЦИ)
листе
Тренутно учешће на пројектима
Домаћи
Међународни
Усавршавања
10.
Други подаци које сматрате релевантним
______________________________________________________________________________________
Списак наставника
Факултет за дипломатију и безбедност
Бранко П. Крга
Име и презиме
ванредни професор
Звање
Академија за дипломатију и безбедност
Назив институције у којој наставник
ради са пуним радним временом и од када 01.02.2008.г.
Безбедност
Ужа научна односно уметничка област
Академска каријера
Година
Институција
Област
Избор у звање
2014.
Универзитет „Унион – Никола
Безбедност
Тесла“ у Београду
Докторат
2009.
Факултет за менаџмент МСП
менаџмент
Магистратура
1986.
Војна академија/ШНО
Војна стратегија
Диплома
1967.
Војна академија
војне науке
1978.
Филозофски факултет
друштвене науке
Списак предмета које наставник држи у текућој школској години
назив предмета
врста студија
број часова
1.
Савреемни системи корпоративне безбедности
Мастер 2
3+4+2
2.
Савремене безбедносне интеграције и војна дипломатија Мастер 1
3+2+0
3.
Стратегије безбедности
Мастер 1
3+2+0
4.
Угрожавање корпоративне безбедности
Мастер 2
4+4+2
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
1.
Косовска криза: војно-безбедносни аспекти, АДБ, Београд, 2008.
2.
Менаџмент у систему одбране, Факултет за менаџмент МСП, Београд, 2009.
3.
Српско – руски односи и кризне 90-те године 20 века, НИ бр. 1-2/2009, Београд, 2009.
Стратегија националне безбедности РС – кључни проблеми и дилеме, ИПС, Београд,
4.
2009.
New Elements in the Geo-Strategic Position of the Republic of Serbia, Institut za MPP i
5.
Institut za strategijska istraživanja MO, Beograd, 2010.
6.
Менаџмент у приватној безбедности, Unlimited Group, Београд, 2010.
7.
Битни чиниоци изградње националне безбедности РС, ИПС, Београд, 2010.
8.
Критичка анализа расправа о односу Србије и НАТО, АДБ, Београд, 2010.
Теоријско – методолошки аспекти оцењивања изградње капацитета система
9.
националне безбедности, ИПС, Београд, 2011.
Геополитички аспекти распада СФРЈ и СССР-а: сличности и разлике, Русија и Балкан
10.
у савременом свијету, Б. Лука, 2011.
Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата
3
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе 4
Тренутно учешће на пројектима
Домаћи 1
Међународни
Усавршавања
Други подаци које сматрате релевантним: У више наврата члан комисија за оцену и одбрану
магистарских и мастер радова. Ментор за израду три магистарска рада. Велики број јавних наступа
у медијима о актуелним безбедносним и геополитичким питањима. Заменик директора АДБ за
наставу. Руководио Центром за стратегијска истраживања и организовао више научних скупова, од
којих су неки имали и међународни карактер. Kao начелник ГШ руководио и високим војним
школством.
______________________________________________________________________________________
Списак наставника
Факултет за дипломатију и безбедност
Жeљко М. Симић
Име, средње слово, презиме
редовни професор
Звање
Факултет за менаџмент малих и средњих предузећа,
Назив институције у којој наставник
ради са пуним радним временом и од када Београд , 03.02.2011.
Правне науке
Ужа научна односно уметничка област
Академска каријера
Год.
Институција
Област
Избор у звање
2014. Универзитет „Унион - Никола Тесла“ у
Правне науке
Београду
Докторат
2006. Правни факултет Универзитета у Београду
Социолошко - правна
Специјализација
Магистратура
1988. Правни факултет Универзитета у Београду
Социолошко - правна
Диплома
1983. Правни факултет Универзитета у Београду
Међународни смер
Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа
назив предмета
Назив студијског програма, врста
Часови активне наставе
студја
1. Социологија
основне
2+2+0
2. Комуникологија
Мастер 1
3+0+0
3. Политичко насиље
Мастер 1
3+2+0
4. Култура и међународни односи Мастер 2
3+0+2
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
“ Идеолошко читање романа ”, Чигоја, Београд, 1996., друго издање штампао Завод за уџбенике и
1.
наставна средства, Београд, 2000.
2. “ У противставу ”, Чигоја, Београд, 1996.
3. “ Преображаји тоталитарне свести – пролегомена за социологију сазнања “ КПЗБ, Београд, 2006.
“ Филозофија модерне психе: епистемологија тоталитарне свести – од Декарта и Паскала до Фројдове
4.
его – концепције “, КПЗБ, Београд, 2007.
“ Антрополошка епистемологија епохе – Лакан и Дерида: напуштање рациоцентризма и обнова
5.
криптичне традиције “, Универзитет “Медитеран” Подгорица, Подгорица, 2009.
„Јунг и хришћанство – пропедевтика у комуникологији бића“, Академија за дипломатију и безбедност,
6.
Београд, 2011.
7. “ Изазови оспоравања – моралне замке (само)заборава “, Јединство, Видици, Приштина, Београд, 1991.
8. „Манифест Жижек – портрет пост-постмодерне“, Просвета, Београд, 2012.
9. „Апорије либералне и демократске политичке филозофије“, Српска политичк мисао, Београд, 2010.
10. «Антиномије полемичког дискурзивитета», Српска политичка мисао, Београд, 2010.
Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата
више десетина
Укупан број радова са СЦИ (ССЦИ) листе
више десетина
Тренутно учешће на пројектима
Домаћи
Међународни 1
Усавршавања
Француска 1989. и Велика Британија 1991.
Други подаци које сматрате релевантним:
Потпредседник Савезне владе Републике Југославије, задужен за међународне односе, председник
комисије за нормализацију односа са Хрватском, председник комисије за праћење Женевских
конференција, председник комитета за односе са УНПРОФОР-ом, републички министар културе и
управник Народног позоришта у Београду.Члан Извршног одбора Међународне асоцијације за нуклеарно
разоружање..Из области социологије и филозофије знања, социологије културе, социологије међународних
односа, по позиву држао предавања у Мадриду (Краљевски универзитет “ Ел ескоријал”) 1993., затим у
Лондону, Паризу, Валенсији, Барселони, Билбау, Женеви, Риму и Москви. Предаје Социологију на
Правном факултету Универзитета ”Медитеран” Подгорица. Радови су му превођени на енглески,
француски, шпански и руски језик. Добитник Вукове награде, Велике плакете Београдског универзитета,
Велике плакета Београдског сајма кнјига за издавачки подухват године, Златни беочуг Културно-просветне
заједнице Београда.
______________________________________________________________________________________
Списак наставника
Факултет за дипломатију и безбедност
Маријана А. Рашковић
Име, средње слово и презиме
Наставник страног језика
Звање
Академија за дипломатију и безбедност,
Назив институције у којој наставник
ради са пуним радним временом и од када 12.11.2007.
Филолошке науке
Ужа научна односно уметничка област
Академска каријера
Година Институција
Област
Избор у звање
2014
Универзитет УНИОН-НИКОЛА ТЕСЛА Филолошке науке
у Београду
Докторат
Мастер
2008
Филолошки факултет Универзитета у
Јапански језик и
београду
књижевност
Диплома
2006
Филолошки факултет Универзитета у
Јапански језик и
Београду
књижевност
Списак предмета које наставник држи у текућој школској години
назив предмета
Назив студијског
Часови
програма, врста
активне
студија
наставе
1.
Енглески језик 1
Основне студије
2+2
2.
Енглески језик 3
Основне студије
2+2
3.
Енглески језик 5
Основне студије
1+2
4.
Енглески језик 7
Мастер 1
3+2
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе
Тренутно учешће на пројектима
Домаћи
Међународни
Усавршавања
Од 2009. до 2011. на Chuo Универзитету у Токију се бавила истраживачким
радом у области језика и међународног маркетинга
Други подаци које сматрате релевантним
______________________________________________________________________________________
Списак наставника
Факултет за дипломатију и безбедност
Емина Р. Јеремић Марковић
Име, средње слово и презиме
Наставник страног језика
Звање
Академија за дипломатију и безбедност
Назив институције у којој наставник ради са пуним
радним временом и од када
Филолошке науке
Ужа научна односно уметничка област
Академска каријера
Година
Институција
Област
Избор у звање
2014.
Универзитет „Унион – Никола Тесла“ у
Филолошке науке
Београду
Докторат
Мастер
2011
Филолошки факултет
Енглески језик
Диплома
2010
Филолошки факултет
Енглески језик
Списак предмета које наставник држи у текућој школској години
назив предмета
Назив
Часови
студијског
програма,
врста студија
активне
наставе
1.
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 2
ОСНОВНЕ
2+2+0
2.
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 4
ОСНОВНЕ
2+2+0
3.
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 6
ОСНОВНЕ
2+2+0
4.
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 8
Мастер 1
3+2+0
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
1. ”Globalization of crises and/or the crises of globalization from the perspective of Serbia”, 3rd Annual
Geopolitical Conference, Prague, “Strategic and geopolitical issues in the contemporary world”,2013.
2. ,,Моћ као фактор преговарања”, Право, економија и менаџмент у савременим условима, зборник радова са
треће међународне конференције ЛЕМИМА 2013, str.716-721,
3. ,,Миграција становништва Србије као шанса и/или опасност у условима глобализације света”,
Становништво и развој, Београд: Центар за економска истраживања Института друштвених наука, 2012. стр. 185194.
4. ,,Утицај глобализације на развој Европе и позицију западног Балкана током процеса интеграције у
ЕУ”, наслов зборника је Балкан и ЕУ, Београд: Центар за економска истраживања Института друштвених наука,
2011. стр. 285-291
5. ,,Утицај глобализације на образовање предузетника и менаџера”, наслов зборника је Предузетништво,
инжињерство и менаџмент, Зрењанин, Висока техничка школа струковних студија, 2011. стр. 55-63
Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе
Тренутно учешће на пројектима
Домаћи
Међународни
Усавршавања
2009.-Удружење научних и стручних преводилаца Србије
Други подаци које сматрате релевантним
______________________________________________________________________________________
Списак наставника
Факултет за дипломатију и безбедност
Име, средње слово и презиме
Звање
Назив институције у којој наставник
ради са пуним радним временом и од када
Виолета Р. Таловић
Доцент
Факултет за дипломатију и безбедност
Универзитета „Унион – Никола Тесла“ у Београду
17. октобар 2013. г.
Политиколошке науке
Ужа научна односно уметничка област
Академска каријера
Година
Институција
Универзитет „Унион - Никола Тесла“
Избор у звање
2014.
у Београду
Универзитет Сингидунум, Факултет
Докторат
2013.
за правно-политичке студије, Нови
Сад
Факултет политичких наука у
Магистратура
2010.
Београду
Факултет политичких наука у
Диплома
1987.
Београду
Списак предмета које наставник држи у текућој школској години
Назив предмета
Област
Политиколошке науке
Политичке науке
Политичке науке
Новинарство
Назив
студијског
програма, врста
студија
Часови активне
наставе
1.
Геополитика
Основне
1+2+0
2.
Религија и политика
Основне
1+0+0
3.
Геополитика Балкана
Мастер 1
3+2+0
4.
Дипломатске вештине
Мастер 1
3+0+0
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
1.
Монографија Златни људи, Издавачка кућа „Вечерње новости“, 2012.
Монографска студија, Ислам као извор политичке идеологије у Чеченији, Виолета
2.
Рашковић Таловић, КУЛТУРА ПОЛИСА Бр. 21, година X, 2013.
Књига „Други су писали о нама“, Милинко Симић, Виолета Таловић, Издавачка кућа
3.
Графопринт, 2001. ISBN-13: 978-86-7432-003-7, ISBN: 86-7432-003-1
4.
Монографија „Пола века Новости“, Издавачка кућа Вечерње новости, 2003.
Петровић Вукашин, Снежана Кирин, Виолета Таловић, Владимир Томашевић, Милан
Митровић, IMPACT OF TRANSITION ON ATTITUDES OF YOUNG CONSUMERS,
5.
TECHNICS TECHNOLOGIES EDUCATION MANAGEMENT-TTEM 2013. Vol. 8, No. 4,
11/12. 2013.
„Јутро новог века“ Радомир Дамјановић, Виолета Таловић , Издавачка кућа Итака. д.о.о.
6.
2001. ISBN: 86-81635-18-2
Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе 1, Петровић Вукашин, Снежана Кирин, Виолета Таловић, Владимир
Томашевић, Милан Митровић, IMPACT OF TRANSITION ON
ATTITUDES OF YOUNG CONSUMERS, TECHNICS TECHNOLOGIES
EDUCATION MANAGEMENT-TTEM 2013 Vol.8, No. 4,11/12. 2013
Тренутно учешће на пројектима
Домаћи 1
Међународни
1
Усавршавања
Институт за стратешка истраживања Руске Федерације РИСИ Москва 2012.
година
Други подаци које сматрате релевантним: У више наврата члан комисија за оцену и одбрану мастер
радова.
______________________________________________________________________________________
Списак наставника
Факултет за дипломатију и безбедност
НИКОЛА Б. ВУЧЕЉИЋ
Име, средње слово и презиме
Наставник вештина
Звање
Академија за дипломатију и безбедност
Назив институције у којој наставник
ради са пуним радним временом и од када 15. фебруар 2012. г.
Безбедност
Ужа научна односно уметничка област
Академска каријера
Година
Институција
Област
Избор у звање
2014.
Универзитет „УНИОН-НИКОЛА
Безбедност
ТЕСЛА“ у Београду
Докторат почео
2012.
Факултет за Менаџмент малих и
Менаџмент
средњих предузећа
Магистратура
2010.
Бостон Универзитет
Међународни односи
Диплома
2007.
Европски Универзитет Колеџ Брисел
Менаџмент
Списак предмета које наставник држи у текућој школској години
назив предмета
врста студија
број часова
1.
Основи безбедности
Основне
0+4+0
2.
Обавештајно безбедносне службе
Основне
0+4
3.
Теорија конфликата
Основне
0+4
4.
Системи безбедности
Основне
0+4
5.
6.
Безбедносни менаџмент
Систем безбедности Србије
Основне
Мастер 1
0+4
0+0+2
7.
Савремена економија и безбедност
Мастер 2
0+0+2
8.
Безбедносне вештине
Основне
3+12+0
9.
Теорија корпоративне безбедности
Мастер 2
0+4+2
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
1.
Европска визија колективне безбедности, Брисел, 2009.
2.
Однос Републике Србије и Европске Уније, Београд, 2012.
3.
Преговори као једини вид здравог решавања конфликта, Брисел, 2009.
4.
Српски проблем, Брисел, 2008.
5.
ОЕБС и могуће реформе, Брисел, 2010.
6.
7.
8.
9.
10.
Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата
2
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе 1
Тренутно учешће на пројектима
Домаћи 1
Међународни
1
Усавршавања
Други подаци које сматрате релевантним:
У више наврата члан комисија за оцену и одбрану магистарских и мастер радова и докторских
дисертација. Ментор за израду три магистарска рада и две докторске дисертације.
______________________________________________________________________________________
Списак наставника
Факултет за дипломатију и безбедност
Миле Стојковић
Име и презиме
доцент
Звање
Висока струковна школа за менаџмент у саобраћају
Назив институције у којој наставник
ради са пуним радним временом и од када НИШ
Безбедност
Ужа научна односно уметничка област
Академска каријера
Година
Институција
Област
Избор у звање
2014.
Универзитет „Унион – Никола
Безбедност
Тесла“ у Београду
Докторат
2003.
Војна академија- Школа националне
Одбрана о безбедност
одбране
Руковођење и
командовање
Магистратура
1986.
Војна академија/ШНО
Руковођење опште
народном одбраном
Диплома
1972.
Војна академија
војне науке
1989.
Правни факултет Београд
друштвене науке
Списак предмета које наставник држи у текућој школској години
назив предмета
врста студија
број часова
1.
Међународна безбедност
Основне
3+4+0
2.
Безбедносне вештине
Мастер 1
3+6
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
1.
Проблем избора новог стратегијског концепта СРЈ, Едиција – Научни скуп „Нови
светски поредак политике одбране СРЈ“, СМО, Београд 1993.
2.
Прилог за културни преображај у Војсци Југославије, Војно дело, бр. 6/95
3.
Значај и улога демократске контроле војске, Зброник радова СМО, Београд 2001.
4.
Пројекција развоја система одбране СР Југославије, Зборник радова – Научна
изграђеност и чиниоци војне стратегије, Симпозијум о војној науци, Београд 2001.
5.
Импликације демократске цивилне контроле на систем одбране СРЈ, Зборник радова –
Цивилна контрола ОС, Сектор за ШОНИД ГШ ВЈ, Београд 2001.
6.
Политика одбране СРЈ, Војно дело, 2-3/2002.
7.
Научна изграђеност и чиниоци војне стратегије, Зборник радова, Симпозијум о војној
науци,Институт ратне вештине Београд, 2001.
8.
Интегративни капацитети СР Југославије, Зборник текстова, Безбедностно укључење
СРЈ у евроатлантску заједницу, Центар за цивилно-војне односе, Београд 2003.
9.
Улога и основни садржај Стратегије националне безбедности Републике Србије,
Висока школа струковних студија за менаџмент у саобраћају Ниш, Зборник радова,
Правно – безбедносни аспекти најзначајнијих изазова, ризика и претњи у Републици
Србији, Ниш 2012.
ЕУ и ОЕБС као субјекти управљања кризама у наднационалном кризном менаџменту,
10.
Висока школа струковних студија за менаџмент у саобраћају, Зборник радова са
округлог стола – Менаџмент у саобраћају, јавним услугама, право и безбедност, Ниш
2013.
Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата
2
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе 3
Тренутно учешће на пројектима
Домаћи
Међународни
Усавршавања
Други подаци које сматрате релевантним: Био је предавач и ментор активних официра – слушалаца
Школе Националне одбране за предмет Војна Стратегија и Политика одбране од 2000.до 2004. год.
и предавач на Факултету одбране и заштите у Београду за предмет о Основи ратне вештине од
1990. до 1992. год.
______________________________________________________________________________________
Списак наставника
Факултет за дипломатију и безбедност
Ненад Н. Ђорђевић
Име и презиме
Редовни професор
Звање
Академија за дипломатију и безбедност, Београд,
Назив институције у којој наставник
ради са пуним радним временом и од када 16.06.2010.
Право
Ужа научна односно уметничка област
Академска каријера
Година
Институција
Област
Избор у звање
2014.
Универзитет „УНИОН-НИКОЛА
Право
ТЕСЛА“ у Београду
Докторат
1978
Правни факултет, УН у Београду
Право
Специјализација
Магистратура
1974
Правни факултет, УН у Београду
Право
Диплома
1971
Факултет Политичких наука
Политичке науке
Универзитета у Београду
1974
Правни факултет у Осијеку
Право
Списак предмета које наставник држи у текућој школској години
назив предмета
Назив студијског Часови
програма
активне
наставе
1.
Међународно јавно право
Основне
3+4+0
2.
Методологија НИР
Мастер 2
4+8+6
3.
Методологија политичких наука 2
Мастер 1
3+0+0
4.
Економска дипломатија
Мастер 1
3+0+0
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
1.
Ђорђевић, H.: Oснови међународног јавног права, 1989, Београд, Космос
2.
Ђорђевић, H.:Безбедност и Југославија, 1985, Загреб, Југоарт
3.
Ђорђевић, H.:Практикум за међународно јавно право, 1979, Београд, ВШУП
4.
Ђорђевић, H.:Међународни тероризам, 1980, Београд, Југоштампа
5.
Ђорђевић, H.:Теорија друштва и политикe, 1986, Београд, Југоштампа
6.
Ђорђевић, H.:Мегaтрендови развоја у друштву, бизнису и економији, 2003, Београд,
ФММСП
Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата
преко 100
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе
5
Тренутно учешће на пројектима
Домаћи
Међународни
Усавршавања Међународни тероризам и светска безбедност
Стипендије:
Други подаци које сматрате релевантним:
Проф.др Ненад Ђорђевић радио је у служби државне безбедности, и као професор на
Криминалистичко полицијској академији у Београду.
Од 1988.год. бави се приватним бизнисом, поседује своју компанију.
Факултет за менаџмент малих и средњих предузећа основао је 2001.год.
Од 2007.год. власник је Академије за дипломатију и безбедност.
На Факултету за менаџмент малих и средњих предузћа био је ментор за израду пет докторских
дисертација, три магистарска рада , и више десетина дипломских радова.
______________________________________________________________________________________
Списак наставника
Факултет за дипломатију и безбедност
Јелена Ђ. Лопичић Јанчић
Име, средње слово и презиме
Редовни професор
Звање
Академија за дипломатију и безбедност
Назив институције у којој наставник ради са пуним
радним временом и од када
Право
Ужа научна односно уметничка област
Академска каријера
Година
Институција
Област
Избор у звање
2014
Универзитет „УНИОН-НИКОЛА ТЕСЛА“ у
Право
Београду
Докторат
2003
Правни факултет
право
Магистратура
1997
Правни факултет
право
Диплома
1994
Правни факултет
право
Списак предмета које наставник држи у текућој школској години
назив предмета
Назив
студијског
програма,
врста студија
Часови
активне
наставе
1.
КРИВИЧНО ПРАВО – ОПШТИ ДЕО
ОСНОВНЕ
2+2+0
2.
КРИВИЧНО ПРАВО – ПОСЕБНИ ДЕО
ОСНОВНЕ
2+2+0
3.
МЕЂУНАРОДНО ХУМАНИТАРНО ПРАВО
МАСТЕР 1
3+2+0
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
Монографија - РАТНИ ЗЛОЧИН ПРОТИВ ЦИВИЛНОГ СТАНОВНИШТВА ИЗ ЧЛАНА 142 КЗ СРЈ, Београд,
1.
1999, EXCELSIOR, стр. 178
Монографија КРИВИЧНОПРАВНА ЗАШТИТА РАТНИХ ЗАРОБЉЕНИКА У ЈУГОСЛОВЕНСКОМ
2.
КРИВИЧНОМ ПРАВУ, Београд 2005, ИП"Ваша књига", стр.434
Монографија РАТНИ ЗЛОЧИНИ ПРОТИВ РАТНИХ ЗАРОБЉЕНИКА - СУДСКА ПРАКСА, Београд 2005,
3.
ИП"Ваша књига", стр.434
Монографија РАТНИ ЗЛОЧИНИ НЕМАЧКИХ ОКУПАТОРА У ЈУГОСЛАВИЈИ 1941-1945.ГОДИНЕ-пресуде
4.
југословенских војних судова, Београд, 2010, Музеј жртава геноцида, стр.343
Монографија- СТАТУС РАЊЕНИКА И БОЛЕСНИКА У МЕЂУНАРОДНОМ И КРИВИЧНОМ ПРАВУ,
5.
Београд, 2012, Музеј жртава геноцида, стр.298
ПРАВО НА ЖИВОТ РАТНИХ ЗАРОБЉЕНИКА У САВРЕМЕНОМ МЕЂУНАРОДНОМ ХУМАНИТАРНОМ
6.
ПРАВУ, Београд, 2003, Правни живот бр. 9,стр.27-42.
РАТНИ ЗЛОЧИНИ АУСТРУГАРСКЕ и БУГАРСКЕ НАД СРПСКИМ РАТНИМ ЗАРОБЉЕНИЦИМА ЗА
ВРЕМЕ ПРВОГ СВЕТСКОГ РАТА 1914-1918 ГОДИНЕ, Тара, 2006, Тематски међународни научни скуп,
7.
Примена међународног кривичног права од стране међународних и домаћих судова, стр. 483-496.
ЗАКОНОДАВСТВО СЈЕДИЊЕНИХ АМЕРИЧКИХ ДРЖАВА У ВЕЗИ ТЕРОРИСТИЧКИХ ДЕЛА, Београд
8.
2010,Страни правни живот, бр.1/2010,Институт за упоредно право стр.183-200
РАТНИ ЗЛОЧИНИ КРОЗ ИСТОРИЈУ, Београд 2010, Правни живот бр.9, том I стр. 155-167
9.
ПРОФ. ДР АЛБЕРТ ВАЈС И НИРНБЕРШКИ ПРОЦЕС, Београд 2011, Анали Правног факултета у Београду,
10.
број.2, стр. 381-393
Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата
10
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе
24
Тренутно учешће на пројектима
Домаћи
Међународни 1
Усавршавања
1993.-Универзитет Илиној у Чикагу (University of Illinois at Chicago) за кривично право, међународно
кривично право и криминалистику
1994 Академију за Међународно Приватно право при Међународном Суду Правде у Хагу.
1995. Академију за Међународно Јавно право при Међународном Суду Правде у Хагу.
Други подаци које сматрате релевантним
______________________________________________________________________________________
Списак наставника
Факултет за дипломатију и безбедност
Милијана Б. Даневска
Име и презиме
доцент
Звање
Висока школа „Академија за дипломатију и
Назив институције у којој наставник
ради са пуним радним временом и од када безбедност“, Београд
Правне науке
Ужа научна односно уметничка област
Академска каријера
Година Институција
Област
Правне науке
Избор у звање
2014.
Универзитет „УНИОН-НИКОЛА
ТЕСЛА“ у Београду
Докторат
1996.
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“,
Правне науке
Битољ
Магистратура
1993
Правни факултет у Скопљу
Правне науке
Диплома
1983.
Универзитет „Св. Климент Охридски“,
Правне науке
Битољ
Списак предмета које наставник држи у текућој школској години
назив предмета
врста студија
Часови
активне
наставе
1.
Европски односи и ЕУ
Основне
1+4+0
2.
Основи дипломатије
Основне
3+2+0
3.
Економске дипломатија
Мастер 1
0+2+0
4.
Студије ЕУ
Mастер 1
3+2+0
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
МОНОГРАФИЈА - Стране директне инвестиције у светлу европског права, Друштво
1.
за науку и уметност, Битољ, 1997. Стр 228.
МОНОГРАФИЈА - Како до страних директних инвестиција, Хелветика, Скопље, 1995.
2.
Стр 178.
Закон против нелојалне конкуренције, предговор у коментару Закона против
3.
ограничења конкуренције, Агенција Академик, стр. 3-4.
4.
European Integrations and their future / Dragan Bataveljić, Milijana Danevska. - str. 44-45. - Abstract.
Europa of Founding Fathers, The Faculty of Law and Administration at The University of Warmia and
Mazury, 2013. Str. 35-45.
- ХАРМОНИЗАЦИЈА ПРОПИСА О ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
СА ПРОПИСИМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ, у Зборнику радова Удружење инжињера
Београда, Друштво урбаниста Београда, В научно-стручна конференција 2013. стр 8-27.
Примена принципа одрзивог развоја при изради и спроводјењу планске документације
6.
у Србији, у Зборнику радова са научног стручне конверенције „Заштита животне
средине у планској и техничкој документаицији 2013, Палић Суботица, 2013. Страна 8.
Косово и Метохија Републике Србије као отворено регионално питање у процесу
7.
проширења Европске уније на Западном балкану, у Зборнику радова изазови и
перспективе земаља Западног Балкана 20 и 21 јун 2013,ИМПП, Београд (у штампи)
Објашњење о постојању узајамности у погледу стицања права својине на
непокретности привредних друштава чије је седиште на територији бивших република
8.
СФРЈ у Зборнику радова Регулисање отворених питања између држава сукцесора
СФРЈ: ад : Институт за међународну политику и привреду, Београд 2013 стр.17-23
Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе
Тренутно учешће на пројектима
Домаћи
Међународни
Усавршавања
Други подаци које сматрате релевантним:
5.
______________________________________________________________________________________
Списак наставника
Факултет за дипломатију и безбедност
Божидар Д. Михаиловић
Име, средње слово и презиме
Наставник плеса
Звање
Академија за дипломатију и безбедност
Назив институције у којој наставник ради са пуним
радним временом и од када
Плес
Ужа научна односно уметничка област
Академска каријера
Година
Институција
Област
Универзитет „УНИОН-НИКОЛА ТЕСЛА“ у
Избор у звање
2014
Наставник вештина
Београду
Списак предмета које наставник држи у текућој школској години
назив предмета
Назив студијског
програма, врста
студија
Часови активне
наставе
1.
2.
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Други подаци које сматрате релевантним
______________________________________________________________________________________
Списак наставника
Факултет за дипломатију и безбедност
Данијела М. Бјеља
Име и презиме
Наставник вештина
Звање
Академија за дипломатију и безбедност ( са
Назив институције у којој наставник
ради са пуним радним временом и од када почетком радног односа 20.10.2008.године)
Политиколошке науке
Ужа научна односно уметничка област
Академска каријера
Година
Институција
Област
Избор у звање
2014
Универзитет Унион Никола Тесла у Политиколошке науке
Београду
Докторат
2010- до Факултет политичких наука
Политиколошке науке
данас
Магистратура
2009
Факултет политичких наука
Политиколошке науке
Диплома
2004
Факултет политичких наука
Политиколошке науке
Списак предмета које наставник држи у текућој школској години
назив предмета
врста студија
Часови активне
наставе
1.
Дипломатске вештине
Основне
3+12
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
Коаутор изворног научног текста под називом „ Креативно вођство “прихваћеног и
1. штампаног у часопису „Политичка ревија“ бр 3/2010. Института за политичке студије
Београд.
Уредник Зборника научних радова под називом „Србија и НАТО – за и против –„
2. ЦИП - каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд.Академија за дипломатију и безбедност.
Уредник Зборника научних радова под називом „Међународне организације и њихов
3. однос према Србији „ електронско издање
Београд, 2012 године. Академија за дипломатију и безбедност.
Излагње на научној конференцији:УТИЦАЈ САВРЕМЕНИХ ТРЕНДОВА НА РАЗВОЈ
4. ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА , Међународна научно стручна конференција „На путу ка добу
знања“ Зборник резимеа , Сремски Карловци ИСБН : 978-86-85067-41-9 M34
Аутор хрестоматије „Реторика и јавни наступ“-електронско издање Београд, 2010
5.
године. Академија за дипломатију и безбедност.
Коаутор изворног научног текста под називом „ Улога хумора у политичком маркетингу
6. Србије и Шпаније “прихваћеног и процесу штампе у часопису „Политичка ревија“ .
Института за политичке студије Београд 2012.
Проф.др Бранко Крга; Мр Данијела Бјеља; Геополитички аспекти косовско – метохијске
7. кризе – Србија – отимање Косова и Метохије, Институт за политичке студије, Београд 2012
године.
Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе 3
Тренутно учешће на пројектима
Домаћи
Међународни
„Израда смерница за стратешки план и комуникациону стратегију Друштва судија Србије“
(имплементиран у сарадњи са Институтом за одрживе заједнице /УСАИД, 2011 - 2012.)
„Иницијатива у борби против трговине женама и девојкама у Југоисточној Европи“ (
имплементиран у сарадњи са Организацијом за Европску безбедност и сарадњу / ОЕБС, 2008-2011.
Усавршавања
У организацији Факултета политичких наука и Асоцијације независних
електронских медија (АНЕМ) 2000.године завршила „ Радио курс за новинаре“
у Котору , током којег је била аутор многих радио репортажа
Други подаци које сматрате релевантним:
______________________________________________________________________________________
Списак наставника
Факултет за дипломатију и безбедност
ГОРДАНА БОЖИЛОВИЋ ПЕТРОВИЋ
Име, средње слово и презиме
Ванредни професор
Звање
Академија за дипломатију и безбедност
Назив институције у којој наставник ради са пуним
радним временом и од када
Право
Ужа научна односно уметничка област
Академска каријера
Година
Институција
Област
Избор у звање
2013
Академија за дипломатију и безбедност
Право
Докторат
2009
Правни факултет
Право
Магистратура
1994
Правни факултет
Право
Диплома
1982
Правни факултет
Право
Списак предмета које наставник држи у текућој школској години
назив предмета
Назив студијског програма, врста студија
Часови активне наставе
1.
KRIMINALISTIKA
ОСНОВНЕ
1+2+0
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Монографија ‘’Кривично дело примања и давања мита’’ 2007. године, издавач „Projuris“, Београд.
Монографија “Тешко убиство“ 2011. године, издавач Академија за дипломатију и безбедност, Београд.
2013. godina, Zbornik sudske prakse, Beograd, Udruženje sudija prekršajnih sudova Republike Srbije,
„Sporazum o priznanju krivičnog dela“
2009.godinA, Beograd, stručni časopis za primenu i kulturu „VOX IURIS“„Pokušaj kod krivičnog dela ubistva“
2006. godine, stručni časopis Bilten društva sudija Srbije, „Zakon o zaštiti učesnika u krivičnom postupku“
2005.godine, Stručni časopis „Pravda u tranziciji“ br.2/06, „Ekstradicija i njen značaj za regionalnu saradnju
2005. godine, „Priručnik za polaganje pravosudnih ispita“ – Krivično pravo, izdavač „Projuris“ , Treće dopunjeno
izdanje, - jedan od urednika
Decembar 2004.godine, stručni časopis „Ljuba Davidović Fond“, „Otvoreno o korupciji, 3 godine posle“ – II deo
Septemabr 2002.godine, stručni časopis „Ljuba Davidović Fond“, „Otvoreno o korupciji – korupcija u pravosuđu
„- I deo
Septembar, 2008 godine, Мinistarstvo pravde Republike Makedonije, Ohrid, „Nehatno lišenje slobode, kao
privilegovano ubistvo“
Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата
10
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе
24
Тренутно учешће на пројектима
Домаћи 2
Међународни
Усавршавања - Правосудни испит положила 1985. године у Београду,
- 2004 – 2005 на Правном факултету у Београду, завршила Специјалистичке студије „Високе Европске
студије “
- 22.10.-07.11.2005.године, SAD, Министарство просвете SAD “Студијска посета тужилаца и судија
организованог криминала и ратних злочина Републике Србије Сједињеним Америчким Државама”.
-15.10.2005.године, Београд, Међународна Унија адвоката, тема “Сарадња земаља у транзицији у области
правосуђа”.
-2005.године,Београд,Национални савет за сарадњу са Међународним кривичним трибуналом, тема Права
окривљених и њихова одбрана у поступку пред MKTJ и пред домаћим правосудним органима,
конференција.
-2005.године, Београд, Министарство правде-канцеларија сталног правног саветника при амбасади SAD,
тема Домаћи међународни изазови у спровођењу програма заштите сведока, округли сто.
-2005.године, Београд-OSCE, тема Нацрт закона о државним органима и поступку за кривична дела
против Међународног хуманитарног права, Округли сто
2005.год., Београд-Фонд за отворено друштво Србије, тема Људска права пред судовима у Србији,
Конференција.
-2004.год., Београд- Министарство правде USD, тема «Борба против трговине људима путем оснивања
оперативног тима TASK FORCE», Семинар.
Други подаци које сматрате релевантним:
- 1984 – 1986. године приправник у Петом Општинском суду у Београду,
- 1986 – 1992. године стручни сарадник у Окружном суду у Београду,
- 1992 – 1998. године судија Четвртог општинског суда у Београду
- 1998. године судија Окружног суда у Београду
- 2003 – 2007. године судија посебног одељења за ратне злочине Окружног суду у Београду,
- 2007 – 2008. судија у првостепеном кривичном одељењу Окружног суда у Београду,
- 2008 године, па на даље, адвокат при Адвокатској комори Београд.
______________________________________________________________________________________
Списак наставника
Факултет за дипломатију и безбедност
Гордана С. Зрилић
Име, средње слово и презиме
Ванредни професор
Звање
Академија за дипломатију и безбедност, 18.02.2014.
Назив институције у којој наставник ради са пуним
радним временом и од када
Право; Политикологија
Ужа научна односно уметничка област
Академска каријера
Година
Институција
Област
Избор у звање
2014
Универзитет УНИОН НИКОЛА ТЕСЛА У Београду
Право
Докторат
2004
Факултет Политичких Наука
Политикологија
Магистратура
1981
Правни факултет
Право
Диплома
1974
Правни факултет
Право
Списак предмета које наставник држи у текућој школској години
назив предмета
Назив студијског програма, врста студија
Часови активне наставе
1.
Уставно право
Основне
2+2+0
2.
Основи права
Основне
2+2+0
3.
Међународни односи
Основне
3+8+0
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
1.
Монографија – „ТЕРОРИЗАМ- ПРАВНО-ПОЛИТИЧКИ АСПЕКТ“, Издавач Ауторско издање, Београд 2010.
2.
Teoretsko odredjenje savremenog islamističkog terorizma“, mr Sanja Zrilić, koautor Gordana Zrilić, Lemima, (2011),
Beograd- International journal of economics law
3.
Organizovani kriminal,“ Podzemlje“ i savremeni svet, International journal of economics law-„Forkup“, Lemima 4
(2011) Beograd.
4.
Zrilić, G. (2003), Influence of the Educational programme on psyshosocial adaption of eldekly cancer patiens, in:
Geriatic Oncology: Cancer in the Elderly, Boock2, 22-30, Roma, Italy
5.
Zrilić, G (1991) „Krivično delo ubistva“, poglavlje u monografiji Novi Ustav RS i krivično zakonodavstvo, Udruženje za
krivično pravo i kriminologiju Srbije i Ministartsvo pravde Republike Srbije, Beograd, str.84-93
6.
Накнада штете за неоправдану осуду и неосновано лишење слободе у упоредном праву - International journal of
economics law - 2012
7.
Zrilić, G. (2003) „Strategija državnog reagovanja protiv kriminala“, „Jačanje pravne države kao strateškog preventivnog
činioca borbe protiv kriminala“, Zbornik radova Ministarstvo unutrašnjih poslova, Viša škola unutrašnjih poslova,
Udruženje za krivično pravo i kriminologiju SCG, str-211-217.
8.
Nasilje u porodici na početku XXI veka, Medjunarodni naučni skup, Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru –
Subotica- 2010
9.
Zrilić, G (2000) „Prava osudjenih“ Zbornik radova Teorijski praktični problemi jugoslovenskog kaznenog zakonodavsta,
Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd, str.250-261.
10.
Zrilić, G (2007) „ Nasilje u porodici u svetlu novog krivičnog zakonika Republike Srbije“, poglavlje u monografiji
Kazneno zakonodavstvo: Progresivna i regresivna rešenja, Institut za kriminološka i sociooška istraživanja, Viša škola
unutrašnjih poslova, str.541-548
Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата
10
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе
25
Тренутно учешће на пројектима
Домаћи
Међународни
Усавршавања
2002. - Правни Факултет Колумбија Универзитет, Удружење адвоката за кривичну одговорност и
Међународно удружење тужилаца – Курс одржан у Хагу 2002.
2002. International Criminal Court (YCICC) seminar, Стокхолм
Други подаци које сматрате релевантним - стечено звање „научни сарадник“ од Министарства науке и заштите животне
средине, 2006. Београд
______________________________________________________________________________________
Списак наставника
Факултет за дипломатију и безбедност
Име, средње слово и презиме
Звање
Назив институције у којој наставник ради
са пуним радним временом и од када
Ужа научна односно уметничка област
Академска каријера
Година
Избор у звање
Мастeр
2014.
2011.
Диплома
2008.
Институција
Јелена М. Радовановић
Предавач Италијанскoг језикa
Академијa зa диплoмaтију и безбедност
18. 01. 2013.
Област филолошке науке
Универзитет УНИОН НИКОЛА ТЕСЛА
Филолошки факултет Универзитета у
Београду
Филолошки факултет Универзитета у
Београду
Област
Филолошке науке
Италијански језик и
књижевност
Италијански језик и
књижевност
Списак предмета које наставник држи у текућој школској години
назив предмета
Назив студијског програма, врста студија Часови активне наставе
1.
Италијански језик I
Основне академске студије
1+2
2.
Италијански језик II
Основне академске студије
1+2
3.
Италијански језик III Основне академске студије
1+2
4.
Италијански језик IV Основне академске студије
1+2
5.
Италијански језик V
Основне академске студије
1+2
6.
Италијански језик VI Основне академске студије
2+2
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
1.
2.
3.
4.
5.
Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе
Тренутно учешће на пројектима
Домаћи
Међународни
Усавршавања
2010. Течај стручног превођења за италијански језик
2008. Курс на Универзитету за странце у Перуђи стипендиран од стране
Филолошког факултета Универзитета у Београду
Други подаци које сматрате релевантним
Учесник на стручним семинарима за професоре италијанског језика при Италијанском културном
центру у Београду.
______________________________________________________________________________________
Списак наставника
Факултет за дипломатију и безбедност
Mилена Н. Кукрић
Име и презиме
доцент
Звање
Висока школа "Академија за дипломатију и безбедност",
Назив институције у којој наставник ради
Београд, 01.07.2012.
са пуним радним временом и од када
Информатика
Ужа научна односно уметничка област
Академска каријера
сарадник у настави, асистент
Година Институција
Област
Избор у звање
2014.
Универзитет УНИОН НИКОЛА
Информатика
ТЕСЛА У БЕОГРАДУ
Докторат
2012.
Факултет за менаџмент МСП
Менаџмент и бизнис, Информатика
Специјализација
Магистратура
2008.
ФММСП, Београд
Информациони системи
Диплома
1976.
ЕТФ, Сарајево
Информатика
Списак предмета које наставник држи у текућој школској години
назив предмета
врста студија
Часови активне
наставе
1.
Информатика
Основне
1+4
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
1.
Model informacionog sistema za lon poslove, 36. Simpozijum o operacionim istraživanjima, SYM-OP-IS 2009,
Ivanjica
2.
Upravljanje životnim ciklusom proizvoda u sistemu za lon poslove baziran na menadžmentu znanja, 37. Simpozijum o
operacionim istraživanjima, SYM-OP-IS 2010, Tara
3.
Simulacioni model reprodukcione celine proizvodnje organske hrane, Međunarodna naučna konferencija "Ekološki
izazovi kao faktor privrednog razvoja", Beograd, 2011.
4.
Sistemi biometrijske zaštite, 38. Simpozijum o operacionim istraživanjima, SYM-OP-IS 2011, Zlatibor
5.
Intelektualni kapital – konkurentska prednost savremenih poslovnih sistema, Ekonomik, Niš, 2011.
6.
Računarstvo u oblaku paradigma savremenog poslovanja, 3rd International Conference „Application of New
Technologies in Management and Economy“ ANTiM 2012, Beograd, 2012.
7.
Cloud computing in e-government model application, SYM-ORG 2012, Zlatibor
8.
Predviđanje proizvodnje organske hrane primenom metodologije Dinamike sistema, I međunarodni simpozijum i
XVII naučno-stručno savjetovanje agronoma Republike Srpske, Trebinje, 2012.
9.
Тraditional distribution retail payment system, 3rd International Conference ”Law, Economy and Management in
Modern Ambiance”, LEMiMA 2013, 18 - 20. April 2013, Belgrade.
10. Dimensional data model for a business process export in the production system for finishing, 4thInternational
Conference „Application of New Technologies in Management and Economy“ ANTiM 2014, Beograd, 2014.
11. Analysis of the use of credit cards at ATMs and points of sale in and outside the republic of Serbia, SYM-ORG 2014,
Zlatibor
Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе
Тренутно учешће на пројектима
Домаћи
Међународни
Усавршавања
Магистарске студије на ФММСП, одбрана магистарске тезе
- Други подаци које сматрате релевантним
Кукрић M.: Докторска дисертација „Модел складишта података као информациона основа за пословно
одлучивање“, ФММСП Београд, 2012, стр. 309
Кукрић M.: Магистарска теза „Примена производног информационог система за подршку менаџменту у
процесу одлучивања“, ФММСП Београд, 2008, стр. 155
______________________________________________________________________________________
Списак наставника
Факултет за дипломатију и безбедност
Милева Р. Павловић
Име, средње слово и презиме
Доцент
Звање
Академија за дипломатију и безбедност
Назив институције у којој наставник ради са пуним
радним временом и од када
Филозофија медија
Ужа научна односно уметничка област
Академска каријера
Година
Институција
Област
Избор у звање
2014
Универзитет „УНИОН-НИКОЛА ТЕСЛА“ у
Менаџмент
Београду
Докторат
2012
Привредна академија Нови Сад
Маркетинг и менаџмент
Магистратура
2009
Факултет за мала и средња предузећа
Маркетинг и менаџмент
Диплома
1997
Филозофски факултет
Филозофија
Списак предмета које наставник држи у текућој школској години
Назив предмета:
Назив студијског
Часови активне
програма, врста
наставе
студија
1.
Методологија политичких наука
Основне
3+2+0
2.
Методологија политичких наука 2
Мастер 1
0+6+0
3.
Комуникологија
Мастер 1
0+0+6
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
Монографија "Мишљење у сенци спектакла" , Академија за дипломатију и безбедност, Београд,2011, ИСБН 9781.
86-87545-14-4, ЦОБИСС-ИД 182428940
“Умјетност спектакла као друга реалност”, зборник радова с међународног знанственог симпозија филозофија
2.
медија, “Умјетност и медији”. Медијско свеучилисте и центар за филозофију медија и медиолошка
истраживања. 19-22.рујна 2012 Опатија. УДК 7.011.26-3
„Конституисање новог филозофског ентитета“- приказ књиге др Жељка Симића, „Антрополошка
3.
епистемологија епохе“- часопис за истраживање медија и друштва „Медијски дијалози“, Међународни
(регионални) научно стручни часопис из области медија, Издавачки медијски центар-Подгорица
„Реалитy схоw- медији као генератори спектакла“, часопис за истраживање медија и друштва „Медијски
4.
дијалози“, Међународни (регионални) научно стручни часопис из области медија, Издавачки медијски центарПодгорица УДК 316.774:654.197
„Сензационализам у медијима - пут ка обесмишљавању човековог бића“, Медијска култура–Међународни
5.
(регионални) научно стручни часопис из области медија, УДК 070.16:339.138
„Идеолошка злоупотреба филозофије“, приказ, Жељко Симић, Манифест Жижек, Просвета, Београд, 2012.,
6.
„Медијски дијалози“, Међународни (регионални) научно стручни часопис из области медија, Издавачки
медијски центар – Подгорица
„Дигитални демос или како постајемо киборзи“, приказ књиге Жељка Рутовића – Дигитални демос-„Медијски
7.
дијалози“, Међународни (регионални) научно стручни часопис из области медија, Издавачки медијски центар –
Подгорица
Апстракт у зборнику радова : “Уметност и медији“, Филозофија медија, Центар за филозофију медија и
медиолошка истраживања , Загреб, Удружење грађана „Млади грашак“ за уметност, културу, медије и
8.
друштвена питања, Београд, Секција за филозофију медија Хрватског филозофског друштва, Медијско
свеучилиште, Копривница
„Медијска пракса – духовни банкрот или постмодерни усамљеник“, Култура и друштвени развој, зборник
радова са научног скупа: културна политика, уметничко стваралаштво и медијска пракса у функцији одрживог
9.
друштвеног развоја, Мегатренд, Београд, 2012.год .
УДК: 316.774:111.852
„Криза штампе на одру интелектуалца“, часопис за истраживање медија и друштва ”Медијски дијалози“,
Међународни (регионални) научно стручни часопис из области медија, Издавачки медијски центар –
10.
Подгорица, новембар 2013.
УДК: 070:316.344.32
Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе
10
Тренутно учешће на пројектима
Домаћи 1
Међународни 1
Усавршавања
Други подаци које сматрате релевантним
______________________________________________________________________________________
Списак наставника
Факултет за дипломатију и безбедност
Мирјана, Ж.,Ковачевић
Име, средње слово и презиме
Доцент
Звање
Академија за дипломатију и безбедност
Назив институције у којој наставник ради са пуним
радним временом и од када
Менаџмент
Ужа научна односно уметничка област
Академска каријера
Година
Институција
Област
Избор у звање
2014
Универзитет „УНИОН-НИКОЛА ТЕСЛА“ у
Менаџмент
Београду
Списак предмета које наставник држи у текућој школској години
назив предмета
Назив студијског
програма, врста студија
Часови активне
наставе
1.
Међународни економски односи
Основне
2+4+0
2.
Менаџмент у корпоративној безбедности
Мастер 2
4+4+2
3.
Еколошка безбедност
Мастер 2
3+4+2
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
1. Ковачевић, М., Егић, Б. (2012). Social networks – new social skills. ITRO 2012 International science Conference on
Information Technology and Development of Education. Zrenjanin: Technical faculty ,,Mihajlo Pupin’’. str. 394-397.
ISBN: 978-86-7672-167-2.
2. Ковачевић, М., Егић, Б. (2010). Media practice – influences and compromises or creative response to auditorium
requirements. TTEM – Technics Technologies Education Management. Journal of society for development of teaching
and business processes in new environment in B&H. ISSN: 1840-1503. September 2010. Vol . 5 No. 3 pp 557-574.
Indexing on EBSCO Publishing (EP) USA, http:www.epnet.com.
3. Ковачевић, М. (2009). Медијска писменост и техничко образовање. У: Зборник радова конференције
Информационе технологије и развој техничког и информатичког образовања. Зрењанин: Технички факултет
„Михајло Пупин”, str. 133–137. ISBN: 978-86-7672-118-4.
4. Ковачевић, М. (2009). Медијска глобализација и доминација. У: Менаџмент, иновације и развој – 2009. Зрењанин:
Друштво за менаџмент, иновације и развој „Србија инвент”. Електронски извор: Научно-стручни скуп са
тематском конференцијом „Екологија, Информатичке технологије, технички системи у здравству“. CD ROM, рад
бр. 38. ISBN: 978-86-86677-07-5.
5. Ковачевић, М. (2009). Развој и моћ медија. У: Менаџмент, иновације и развој – 2009. Зрењанин: Друштво за
менаџмент, иновације и развој „Србија инвент”. Електронски извор: Научно-стручни скуп са тематском
конференцијом „Екологија, информатичке технологије, технички системи у здравству“. CD ROM, рад бр. 48.
ISBN: 978-86-86677-07-5.
6. Егић, Б., Ковачевић, М. (2008). Менаџмент у образовању. У: Међународни научно-стручни скуп „Енергетска
ефикасност-2008“ са тематском конференцијом: Знање, организација, финансије. International Symposium
„ENERGETIC EFICIENCY-2008.“ With Confference : Knowledge, Organization, Finances (зборник радова). ISBN:
978-86-87599-02-4.
7. Ковачевић, М. (2006). Медији и образовање – изазови савременог доба. Култура полиса, III (4–5), str. 525–534.
ISSN: 1820-4589.
8. Ковачевић, М. (2005). Афирмација школског спорта путем интернета. У: Зборник сажетака 13. Међународног
интердисциплинарног симпозијума Новосадског маратона, стр. 64 до 65. ISBN: 86-86025-02-1.
Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата
/
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе
8
Тренутно учешће на пројектима
Домаћи /
Међународни /
Усавршавања
2011 – Међународни економски институт у Бечу, Аустрија: Јавна управа и структурне реформе.
2011- Међународни економски институт у Бечу, Аустрија: Пројекти приватног-јавног партнерства.
Други подаци које сматрате релевантним
______________________________________________________________________________________
Списак наставника
Факултет за дипломатију и безбедност
Владимир Б. Вугделић
Име и презиме
Ванредни професор
Звање
Академија за дипломатију и безбедност, децембар
Назив институције у којој наставник
ради са пуним радним временом и од када 2007.
Политичке науке
Ужа научна односно уметничка област
Академска каријера
Избор у звање
Година
Институција
Област
Ванредни професор 2014.
Универзитет „Унион - Никола
Политичке науке
Тесла“ у Београду
Докторат
1985.
Универзитет у Београду, Правни
Правно-политичке науке
факултет
Специјализација
Магистратура
1977.
Универзитет у Београду, Правни
Правно-политичке науке
факултет
Диплома
1971.
Универзитет у Београду, Факултет Политичке науке
политичких наука
Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа
назив предмета
врста студија Часови активне
наставе
1.
Основи политике и теорије политичких система
основне
2+2+0
2.
Политички систем Србије
основне
3+4+0
3.
Савремене политичке теорије
основне
3+2+0
4.
Спољна политика Србије
основне
2+4+0
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
1.
Политички систем, (1.издање), Београд, ВШУП, 1982.
2.
Политчки систем, -2. издање, Београд, ВШУП, 1986.
3.
Место и улога спољне политике у друштвено политичком систему Југославије, Београд,
Научна књига, 1988.
4.
Уставно право, практикум, Београд, ВШУП, 1997.
5.
Уставна повеља СЦГ од 2003, Безбедност бр. 2, Београд, 2003.
Агресија НАТО на Југославију у светлости међународног и унутрасњег права,
6.
Безбедност СРЈ (јавна и државна) у ратном стању изазвана агресијом НАТО",
ВШУП, Београд, април-јун 1999
Устав СРЈ од 1992, Београд, Безбедност бр. 1, 1996
7.
Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата
Преко 50
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе
Тренутно учешће на пројектима
Домаћи
Међународни
Усавршавања
Стипендије:
Други подаци које сматрате релевантном:
______________________________________________________________________________________
Списак наставника
Факултет за дипломатију и безбедност
Име, средње слово и презиме
Звање
Назив институције у којој наставник ради са
пуним радним временом и од када
Ужа научна односно уметничка област
Академска каријера
Година
Избор у звање
2014.
Докторат
У току
Мастeр
2009.
Диплома
2005.
Сања З. Стошић
Предавач Шпанскoг језикa
Академијa зa диплoмaтију и безбедност
25. 10. 2006.
Област филолошке науке
Институција
Универзитет „УНИОН-НИКОЛА
ТЕСЛА“ у Београду
Филолошки факултет Универзитета у
Београду
Филолошки факултет
Универзитета у Београду
Филолошки факултет Универзитета у
Београду
Област
Филолошке науке
Култура: Савремене студије
културе
Примењена лингвистика (методика
наставе)
Шпански језик и хиспанскe
књижевности
Списак предмета које наставник држи у текућој школској години
назив предмета
Назив студијског програма, врста
студија
1.
2.
3.
4.
5.
Шпански језик 1
Шпански језик 2
Шпански језик 3
Шпански језик 4
Шпански језик 5
Основне академске студије
Основне академске студије
Основне академске студије
Основне академске студије
Основне академске студије
Часови активне
наставе
1+2
1+2
1+2
2+2
1+2
6.
Шпански језик 6
Основне академске студије
1+2
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
1.
2.
3.
4.
5.
Стошић, C. (2009). Бразил као нoви рeгиoнaлни лидeр. Srpska politička misao, (1), 255-263.,
доступно на http://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=0354-59890901255S
Стошић, C. Примена сaврeменe технологијe у настави шпанског језикa. Филолошка истраживања
данас. Филолошки факултет у Београду, 26-27. новембар 2010. године. Саопштењe са скупа
националног значаја штампанo у изводу.
Стошић, C. (2011) „Pragmatic and Cultural Issues in Business and Diplomatic
Translatation⁄Interpreting”. Book of Abstracts/ 4th International Conference of the Institute of Foreign
Languages (ICIFL4) Translation and Interpreting as Intercultural Mediation, Podgorica, Montenegro.
Саопштењe са међународног научног скупа штампанo у изводу.
Tрмчић, M. и Стошић, C. (2011). Differences and Similarities in Marketing Communications and
Public Diplomacy Strategies from the Perspective of Cultural Translation and Linguistics. Book of
Abstracts: The 4-th ENIEDA Conference on Linguistic and Intercultural Education. Negotiating and
constructing European identities across languages and cultures, Vršac, стр. 67-68. ISBN: 978-86-7273137-8. Рад у зборнику радова са међународног научног скупа објављен у изводу (апстракт).
Стошић, C. (2011). Утицај дигитализације културне баштине на развој друштва знања и
стварање нових културних форми. 11. међународнa научнa конференцијa: Дигитализација
културне и научне баштине, универзитетски репозиторијуми и учење на даљину. Београд:
Филолошки факултет Универзитета у Београду, стр. 341-345. ISBN: 978-86-6153-062-3. Рад у
зборнику резимеа са објављен у изводу (апстракт).
Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе
1
Тренутно учешће на пројектима
Домаћи
Међународни
2007. Стипендијa универзитета у Хаену и Универзитета у Леону за упис на oн лajн
Усавршавања
последипломске магистарске студије Професионално усавршавање професора
шпанског, као другог страног језика, студијe ибероамеричке фундације FUNIBER
(Fundación Universitaria Iberoamericana).
Други подаци које сматрате релевантним
Ч лан Међународног удружења хиспаниста
______________________________________________________________________________________
Списак наставника
Факултет за дипломатију и безбедност
Синиша Б. Боровић
Име, средње слово и презиме
Редовни професор
Звање
''Академија за дипломатију и безбедност'' - Београд, од
Назив институције у којој наставник ради са
2014. године
пуним радним временом и од када
Менаџмент
Ужа научна односно уметничка област
Академска каријера
Година Институција
Област
Универзитет „Унион – Никола Тесла“ у Београду
Менаџмент
Избор у звање
2014.
Докторат
1989.
Специјализација
1984.
Магистратура
1984.
1974.
Диплома
Војнотехничка академија КОВ ЈНА, Центар
војнотехничких школа „Генерал армије Иван Гошњак“,
Загреб
Генералштабна академија Војске Југославије
Факултет стројарства и бродоградње, Загреб
II степен машинског факултета за стицање звања
дипломираног инжењера, део при факултету стројарства
и бродоградње, Загреб
Техничко обезбеђење
Технологија у
стројарској
производњи
Техничке науке
Војнотехничка академија КОВ ЈНА, Центар
војнотехничких школа „Генерал армије Иван Гошњак“,
Техничке науке
Загреб
Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа
назив предмета
врста студија Часови активне наставе
1.
Безбедносни менаџмент
Основне
2+4+0
1968.
2.
Кризни менаџмент
Основне
2+2+0
3.
Менаџмент у индустријској безбедности
Мастер 2
3+4+2
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
С. Капустић, С. Боровић, М. Бубле, М. Дујанић, Ф. Бахтијаревић - Шибер, ТЕОРИЈА
1.
ОРГАНИЗАЦИЈЕ, Универзитетски уџбеник Информатор, Загреб, 1991. год
Николић И., С.Боровић, „Вишекритеријумска оптимизација - методе, примена у логистици,
2.
софтвер“, ЦВ ВЈ, Београд, 1996., стр.: 1-444.
Боровић С., Николић., СБ К.ОМ „Вишекритеријумска оптимизација - Одбране методе, софтвер и
3.
примери примене“, Кпроширено издање, Војноиздавачки завод, Београд, 1999., стр.: 1-336 + 1615.
Боровић С. и Николић И., СБ К.ОМ „Вишекритеријумска оптимизација - Одбране методе, софтвер
4.
и примери примене“, 2. и 3. проширено издање, Војноиздавачки завод, Београд, 2000-2001., стр.:
1-340 + 1-620(+450).
Боровић С. и Милићевић М., „Збирка задатака из одабраних операционих истраживања“, сектор за
5.
школство, обуку, научну и истраживачку делатност ВЈ-Управа за научну делатност-Војна
академија, Београд, 2001.год.
Група аутора и С.Боровић, ТЕРМИНОЛОШКИ РЕЧНИК ИЗ ОПЕРАЦИОНИХ ИСТРАЖИВАЊА,
6.
(150 стр.), Научна књига, Београд 1985.год.
Боровић С. и Николић И., „Implementation of multi-criterion decision making models
7.
recommendations“, Mathematica Moravica, Vol. 2 (1998), рр.: 9-20.
Боровић С. и други, Пројекат изградње радија и телевизије Војске Југославије и доградња
8.
телевизије УU инфо, 2001.
Монографија, „Развој GPS подржаног система за надзор и праћење енергетских и технолошких
9
параметара у површинској експлоатацији и привредно технолошким целинама“, Министарство за
науку Републике Србије, Пројект МПЕЕ 232009
10.
„Реформа Војске и елементи система одбране“, мај 2004. Године, министарство одбране
Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата
Више од 500
Укупан број радова са СЦИ (ССЦИ) листе
Тренутно учешће на пројектима
Домаћи
Међународни
Усавршавања
Други подаци које сматрате релевантним
______________________________________________________________________________________
Списак наставника
Факултет за дипломатију и безбедност
Download

Knjiga nastavnika