CURRICULUM VITAE
ОСНОВНИ ПОДАЦИ
Име и презиме
Година и место рођења
Звање
e-mail
Телефон
СЛАВИЦА АНЂЕЛИЋ
06.06.1970.год. у Крушевцу
доктор економских наука
[email protected]
062 / 485 274
СТРУЧНА БИОГРАФИЈА - ДИПЛОМЕ
ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ
Година
01.06.2001.год.
Место
Зајечар
Институција
Универзитет Мегатренд Београд, Факултет за менаџмент
МАГИСТАРСКЕ СТУДИЈЕ
Година
16.10.2007.год.
Место
Зајечар
Институција
Универзитет Мегатренд Београд, Факултет за менаџмент
Наслов тезе
„Обртна средства у малим и средњим предузећима“
ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА
Година
09.07.2009.год.
Место
Зајечар
Институција
Универзитет Мегатренд Београд, Факултет за менаџмент
Наслов
„Конкурентност гумарске индустрије Србије у свету“
дисертације
СТРУЧНА БИОГРАФИЈА – ЗВАЊА
Година избора (реизбора) Наставно-научна звања
03.2014.
Професор струковних студија
09.2013.
Доцент
03.2013.
Професор струковних студија
10.2009.
Доцент
06.2008.
Асистент
Установа
Висока пословна школа
струковних студија „проф. др
Радомир Бојковић“ Крушевац
Високој школи за пословну
економију и предузетништво
Београд
Висока пословна школа
струковних студија „проф. др
Радомир Бојковић“ Крушевац
Универзитет Мегатренд,
Факултет за пословне студије у
Пожаревцу
Универзитет Мегатренд,
Факултет за пословне студије у
Пожаревцу
БИОГРАФИЈА
Др Славица Анђелић је рођена 06.06.1970. године у Крушевцу. Основну
школу завршила је у Сталаћу, усмерено образовање и једну годину педагошке
академије у Крушевцу и средњу економску школу у Параћину. Дипломирала је
2000.год., магистрирала 2007.год. и докторирала 2009.год. на Универзитету
Мегатренд – Факултету за менаџмент на темама из области економије (магистарски
рад „Обртна средства у малим и средњим предузећима“, докторски рад
„Конкурентност гумарске индустрије Србије у свету“). Научно звање доцента
стекла је 2009.год. на Универзитету Мегатренд – Факултету за пословне студије.
Од завршетка средње школе упоредо се бави научним и стручним радом у пракси.
Била је запослена у фабрици текстила „Стим“ у Ћићевцу од 1992. – 1993.год., на
рачуноводственим пословима. Од 1994. – 1996.год. радила је у предузећу „Маркоекспорт“ у Параћину, на административним, рачуноводственим и финансијским
пословима. Јуна месеца 1996.год. почиње да ради у предузећу „Еуро-Јелена“ у
Параћину на пословима финансијског руководиоца, све до 2005.год. У предузећу
„Полет“ Параћин радила је 2007.год. на административним и финансијским
пословима. Као шеф рачуноводства била је запослена у ОШ „Војвода Пријезда“ у
Сталаћу 2008.год. Поседује сертификат самосталног рачуновође и сертификат за
рад на рачунару.
Од јуна 2008.год. била је запослена на Универзитету Мегатренд, Факултету
за пословне студије (предмети: Економика пословања, Анализа пословања,
Организационо понашање и Финансијска тржишта). Октобра 2009.год. именована
је за доцента, за узу научну област Економија. Од марта месеца 2013.год. радила је
на Високој пословној школи струковних студија „проф. др Радомир Бојковић“ у
Крушевцу. Септембра 2013.год. бирана је за доцента на Високој школи за пословну
економију и предузетништво у Београду. Свој педагошки рад од марта 2014.год.
наставља на Високој пословној школи струковних студија „проф. др Радомир
Бојковић“ у Крушевцу где је изабрана за струковног професора за ужу научну
област Економија.
ИНДЕКС НАУЧНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ (УКУПАН М)
57,5
РЕЗУЛТАТИ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА
Монографије, монографске студије, тематски зборници,
картографске публикације међународног значаја – М10
Списак резултата М13
Монографска студија/поглавље у книзи М12 или рад у
тематском зборнику међународног значаја (4М)
лексикографске
Број
4
Укупан
М 16
1. Ostojić, S., Damnjanović, N.: Companies restructuring – myths and misconceptiones, ,
Treća međunarodna naučna konferencija Zapošljavanje, obrazovanje i preduzetništvo (ZOP
2014) Beograd, Srbija, 15-17 Oktobar 2014., str. 184-203, (ISBN 978-86-6069-106-6)
2. Damnjanović, N., Ostojić, S.: New system of association corner shops in Serbia, Treća
međunarodna naučna konferencija Zapošljavanje, obrazovanje i preduzetništvo (ZOP 2014)
Beograd, Srbija, 15-17 Oktobar 2014., str. 523-537, (ISBN 978-86-6069-106-6)
3. Ostojić, S., Damnjanović, N.: Famili potential as a base for rural development, Druga
međunarodna naučna konferencija Zapošljavanje, obrazovanje i preduzetništvo (ZOP 2013)
Beograd, Srbija, 16-18 Oktobar 2013., str. 60-73, (ISBN 978-86-6069-092-2)
4. Damnjanović, N., Ostojić, S.: Significance and suggestions for improvement of factoring
in Serbia, Druga međunarodna naučna konferencija Zapošljavanje, obrazovanje i
preduzetništvo (ZOP 2013) Beograd, Srbija, 16-18 Oktobar 2013., str. 298-315, (ISBN
978-86-6069-092-2)
Зборници међународних научних скупова – М30
Списак резултата М33
Број Укупан
Саопштење са међународног скупа штампаног у целини
14
М 14
(1М)
1. Ivanović, I., Ostojić, S., Đurić, A., Concept of blue economy – challenges for the
future, 4th Simposium of Natural Resources Management, Faculty of Management
Zaječar, 24-25 May 2014., pp. 127-132, (ISBN 978-86-84763-04-6)
2. Ilić, D., Ostojić, S., Marković, B., Thr role of marketing innovation in the process
of achiering sustainable competitive advantage, 4 th International Conference
„Application of New Tehnologies in Management and Economy“, ANTiM 2014, 24-26.
April 2014, Beograd, str. 456-463, (ISBN 978-86-87333-40-6)
3. Ostojić, S., Damnjanović, N.: Permanentna edukacija menadžera, Nacionalna
konferencija sa međunarodnim učešćem, „Reinženjering poslovnih procesa u
obrazovanju RPP013“,Fakultet tehničkih nauka u Čačku, 20-22. Septembar, 2013., str.
517-524, (ISBN 978-86-7776-143-1)
4. Ostojić, S., Damnjanović, N., Managment and competitiveness, I international
scientific conference „Quality system condition for successfull bussiness and
competiveness“, Krusevac, 28-30.11.2013. str. 95-99, (ISBN 978-81-909341-8-8)
5. Damnjanović, N., Ostojić, S.: Ekonomska strategija razvoja nerazvijenih
područja u Srbiji, Međunarodna konferencija o društvenom i tehnološkom razvoju
„STED 2013“, Banja Luka, 26-27, Septembar, 2013., Book Of Abstracts P. No. 20.
6. Ostojić, S., Damnjanović, N: Economics of crime and punishment economics, 5th
и
International scientific conference Moral effects of economy and economic effects of
morality, Belgrade, 14, June 2013, str. 169-179, (ISBN 978-86-86707-58-1)
7. Ostojić, S., Ivanović, I., Trifunović, M.: Ekological economics,XXIScientific and
Professional Meeting „Ecological truth“, Bor, 04-07, June 2013, str. 462-467, (ISBN
978-86-80987-98-9)
8. Ostojić, S., Ivanović, I., Damnjanović, N.: Importance of financial information for
decision making, Internacional May Conference on Strategic Management Bor, 24-26,
May 2013, str. 20, (ISBN 978-86-6305-006-8)
9. Ostojić, S., Veljković, D., Ilić, D.: Sustainable development in the function of
reaching a competitive advantage, Simposium of Natural Resources Management,
Faculty of Management Zaječar, 24-25 May 2012., стр. 405-413, (ISBN 978-86-7747-)
10. Ilić, D., Veljković, D., Ostojić, S.: Suctainable development of organizations via
production of alternative fuel of the future, International Conference Application of new
tehnologies in management, Alfa University, Belgrade, 19-21 April 2012., стр. 264-269,
Zbornik radova u elektronskoj formi
11. Ostojić, S., Ilić, D.: Recycling factor of innovativness and company
competitiveness, Simposium of Natural Resources Management, Faculty of Management
Zaječar, 24-25 May 2011., стр. 347-355, (ISBN 978-86-7747-431-7)
12. Ilić. D., Ostojić. S.: Dostizanje konkurentne prednosti podizanjem nivoa
isporučene vrednosti, Conference „Law, Economy and Management in Modern
Ambience“ LEMIMA 2011, Belgrade, 12-15. April 2011., (ISBN 978-86-87-333-24-6)
13. Gajić. M., Ostojić. S.: Dynamism of internal factors as a condition to improve
business activites of enterprises, International Scientific Conference: Forces driving the
revival of the companies and economy, 2010.,(December 3rd), стр. 431-437, Belgrade:
Megatrend University (ISBN 978-86-7747-417-1)
14. Manić, M., Ostojic, S., Riznić, D.,: Inovative marketing and sales strategies in
conditions of the global crisis, International Scientific Conference: Dealing with the
global economic crisis by companies and economies, 2009., ( November 27th), str.205214., Belgrade: Megatrend University (ISBN 978-86-7747-377-8)
Националне монографије, тематски зборници, лексикографске и картографске
публикације националног значаја, научни преводи и критичка издања грађе,
библиограгске публикације – М40
Списак резултата М43
Монографска библиографска публикација (3)
Број
2
Укупан
М6
1. Остојић,С.: Пословна средства у туристичким делатностима,
Мегатренд универзитет, Београд, 2011.год., бр. стр.197 (ISBN 978-86-7747-4324), монографија
2. Остојић,С.: Обртна средства у малом бизнису, Мегатренд универзитет,
Београд, 2010.год., бр. стр. 190 (ISBN 978-86-7747-400-3)
Часописи националног значаја М50
Списак резултата М53
Рад у водећем часопису националног значаја (1М)
Број
6
Укупан
М6
1. Aнђелић, С. Ђакови, В., Значај готовине, Трендови у пословању, прихваћен
рад
2. Марковић, М., Остојић, С., Илић, Ђ., Интернет потенцијал за герила
маркетинг, Свет рада, Број 1/2014, Vol. 11, UDK: 331.4:61, стр. 49-61, (ISSN 14517841 штампано издање)
3. Остојић, С., Илић, Д., Дамњановић, Н.: Важност друштвених мрежа за
промоцију малих и средњих предузећа, Трендови у пословању, Свеска 3/2014, стр. 2328, ((ISSN 2334-816Х штампано издање), (ISSN 2334-8356 online)
4. Дамњановић, Н., Сомборац, Б., Остојић, С., Проблем незапослености младих у
Србији, Свет рада, Број 5/2013, Vol. 10, UDK: 331.567-053.6 (497.11), стр. 848-856,
(ISSN 1451-7841).
5. Остојић, С., Дамњановић, Н., Економски значај јавних набавки, Трендови у
пословању, Свеска 2/2013, стр. 33-38, (ISSN 2334-816Х штампано издање), (ISSN
2334-8356 online)
6. Остојић, С., Дамњановић, Н.: Значај заједничких улагања и корпоративног
управљања за повећање производње и извоза, Трендови у пословању, Свеска 1/2013,
стр. 1-8, (ISSN 2334-816X штампано издање), (ISSN 2334-8356 online)
Списак резултата М52
Рад у часопису националног значаја (2М)
Број
1
Укупан
М2
1. Ilić, D., Ostojić, S., Damnjanović, N., The inportance of marketing innovations in
new economy“, Singidunum Journal of Applied Sciences, Vol.11.No 1, April, 2014., str. 3442, (ISSN 2217-8090).
Зборници скупова националног значаја М60
Списак резултата М63
Број Укупан
Саопштење са националног скупа штампано у
1
М 0,5
целини (0,5 М)
1. Анђелић, С., Илић, Д., Систем квалитета у хотелском пословању, XVI
Национални научно стручни скуп „Систем квалитета услов за успешно
пословање и конкурентност“, 10-12.12.2014.год. Копаоник, прихваћен рад
Магистарске и докторске тезе – М70
Списак резултата М71
Одбрањена докторска дисертација (6М)
Број
1
Укупан
М6
1. Конкурентност гумарске индустрије Србије у свету, Факултет за менаџмент
Зајечар, 2009.
Списак резултата М 72
Одбрањен магистарски рад (3М)
Број
1
Укупан
М3
2. Обртна средства у малим и средњим предузећима, Факултет за менаџмент
Зајечар, 2007.
Објављене књиге
1. Трајковић, Д, Остојић, С., Практикум за израду пројектног рада из
пословно индустријског менаџмента и економије у пословно индустријском
систему, Практикум, Електронско издање, Висока пословна школа струковних
студија „Проф. др Радомир Бојковић“ ИЦИМ, Крушевац, 2014.год., ISBN 978-867566-040-08
2. Стевановић, М., Анђелић, С., Практикум - Економика пословања, Висока
пословна школа струковних студија „проф. др Радомир Бојковић“ ИЦИМ,
Крушевац, 2014.год.
РЕЗУЛТАТИ ПЕДАГОШКОГ РАДА
Предавања
Наставни предмети курсеви
Висока пословна школа
Пословна економија,
струковних студија
Економика предузећа
„Проф. др Радомир
Познавање тржишта
Бојковић“ Крушевац
Основе рачуноводства
Пројектни рад
Маркетиншке стратегије –
специјалистичке студије
Висока школа за пословну Пословна економија
економију и
Економика предузећа
предузетништво Београд
Познавање тржишта
Висока пословна школа
струковних студија
„Проф. др Радомир
Бојковић“ Крушевац
Универзитет Мегатренд,
Факултет за пословне
студије у Пожаревцу
Универзитет Мегатренд,
Факултет за пословне
студије у Пожаревцу
Основе рачуноводства,
Основе финансијског
менаџмента, Пројектни
рад
Анализа пословања,
Економика пословања,
Организационо
понашање, Финансијска
тржишта
Анализа пословања,
економика пословања,
Управљање
истраживањем и развојем,
Економика спољне
трговине, Пословна кому
никација
Година/е
03.2014.
09.2013. – 03.2014.
03.2013. - 09.2013.
10.2009. - 03.2013.
06.2008. - 10.2009.
ОСТАЛО
Остале групе резултата: без квалификације
Ангажовање у научним и стручним пројектима
Редн
и
броj
1.
2.
Назив пројекта
(Носилац пројекта, место реализације)
Д/
M
Број уговора и
трајање
Помоћ породицама МНРЛ (Друштво за
помоћ МНРЛ, територија Општине Брус)
Д
021-02-20/2014-5
осам месеци
Помоћ породицама МНРЛ (Друштво за
помоћ МНРЛ, територија Општине Брус)
Д
6/14-1
Девет месеци
Улога у
пројекту
(руководила
ц, члан тима,
...)
Члан тима –
стручни
сарадник волонтер
Члан тима –
стручни
сарадник волонтер
3.
Примедба: домаћи (Д)/ међународни (M)
Реализоване рецензије књига или чланака за домаће или међународне часописе
Редни
Назив књиге или рада за који је дата рецензија
број
1. Рецензија монографије „Анализа пореске политике и пореског система Србије у
периоду од 2000. до 2009.год., аутора Стевановић М., 2012.год., Смедеревска Паланка
2. Рецензија рада THE ROLE AND THE IMPORTANCE OF THE NATIONAL BANK OF
SERBIA FOR THE DOMESTIC INSURANCE MARKET, Treća međunarodna naučna
konferencija Zapošljavanje, obrazovanje i preduzetništvo (ZOP 2014) Beograd, Srbija, 1517 Oktobar 2014.
3. Рецензија рада MANAGEMENT OF GOVERNMENT BUDGET DEFICIT AND
PAYMENTS CURRENT ACCOUNT, Treća međunarodna naučna konferencija
Zapošljavanje, obrazovanje i preduzetništvo (ZOP 2014) Beograd, Srbija, 15-17 Oktobar
2014.
4. Рецензија рада DELEVERAGING OF THE PUBLIC SECTOR AND THE OUTLOOK
FOR ECONOMIC GROWTH IN SERBIA, Treća međunarodna naučna konferencija
Zapošljavanje, obrazovanje i preduzetništvo (ZOP 2014) Beograd, Srbija, 15-17 Oktobar
2014.
5. Рецензија рада SERBIA AND THE EU - THE CONTROVERSIES OF JOINING EU,
Treća međunarodna naučna konferencija Zapošljavanje, obrazovanje i preduzetništvo (ZOP
2014) Beograd, Srbija, 15-17 Oktobar 2014.
6. Рецензија рада REPO TRANSACTIONS - THEORETICAL ASPECTS AND
PREREQUISITES FOR THEIR REVIVAL IN REPUBLIC OF MACEDONIA, Treća
međunarodna naučna konferencija Zapošljavanje, obrazovanje i preduzetništvo (ZOP
2014) Beograd, Srbija, 15-17 Oktobar 2014.
Чланство у домаћим и страним научним институцијама
Редни
број
1.
2.
3.
4.
Назив институција
Потпредседник Савета Високе пословне школе
струковних студија „Проф. др Радомир
Бојковић“ Крушевац
Председник Одбора за квалитет науку и
образовање – Привредна комора Крушевац
Члан Савета Факултета за пословне студије у
Пожаревцу
Члан Пројектног тима Мегатренд универзитета
Д/M
година
Д
2014
Д
2013
Д
2011-2013
Д
2011-2013
Download

CURRICULUM VITAE - Проф. др Радомир Бојковић