K srdci klíč
Azylový dům pro muže v Mostě
registrovaná sociální služba se sídlem Ľ. Štúra 2504, 434 01 Most
telefon: 775 731 720, 775 731 724, 775 731 721
e-mail: [email protected], web: www.ksrdciklic.cz
Domovní řád
Azylového domu pro muže v Mostě
Úvodní ustanovení
Tento Domovní řád je určen všem uživatelům. Pokud se v řádu hovoří o pracovnících, jsou
jimi myšleni sociální pracovník a pracovník v sociálních službách, pokud není uvedeno jinak.
Obecná ustanovení
Všichni uživatelé se Smlouvou o poskytování služeb zavázali dodržovat Pravidla poskytování
služeb. V Pravidlech poskytování služeb je odkaz na DOMOVNÍ ŘÁD Azylového domu pro
muže v Mostě (dále jen ADM). Soužití v ADM vyžaduje respekt jednoho uživatele k druhému.
Ubytování
Ubytování v Azylovém domě může být poskytnuto pouze uživateli, se kterým je sjednána
Smlouva o poskytování sociálních služeb. Zařízení pokoje vlastním nábytkem vzhledem
k charakteru služby není možné. Každý uživatel má od svého pokoje klíč a je doporučeno, aby
při opuštění pokoje bylo řádně zamčeno. Uživatelé se mohou na pokoji zamykat, jsou však
povinni vyndávat klíč ze zámku. Klíč od pokoje obdrží uživatel při umístění na pokoj a při
ukončení služeb je povinen klíč vrátit. Přijetí klíče i odevzdání stvrzuje svým podpisem
v protokolu o předání věcí. Každý uživatel udržuje na svém pokoji pořádek a čistotu.
Uživatelé mohou na pokoji užívat vlastní televizi, počítač a další spotřebiče, jsou však povinni
oznámit úmysl mít a užívat spotřebič na pokoji pracovníkům. Zakázáno je používat na pokoji
přímotopy, varné konvice a vařiče a to z bezpečnostních důvodů.
Za každý vlastní spotřebič platí uživatel paušální částku 50,-Kč jako příplatek za el. energii.
Při používání vlastní televize, rozhlasu musí uživatel předložit potvrzení o úhradě TV
poplatku. Uživatelé si pokoj mohou upravit podle svých potřeb, avšak vždy za podmínky, že
nebude poškozen majetek společnosti, nebudou poškozeny zdi a úpravy budou projednány
se spolubydlícím a pracovníky ADM. Pracovníci nesmějí vstupovat na pokoj bez přítomnosti
uživatele; výjimkou jsou případy, kdy je podezření požáru, havárie, trestné činnosti či
ohrožení zdraví, nebo po 48 hodinách neohlášené nepřítomnosti uživatele v zařízení.
V době od 22.00 do 6.00 hodin jsou uživatelé povinni dodržovat noční klid. Jsou povinni
jednat tak, aby svým chováním nerušili ostatní uživatele. Uživatelé jsou povinni oznámit
každou závadu na svých pokojích a volně přístupných prostorách ADM okamžitě po jejím
nalezení a to vrátnému, který o závadě provede zápis do Knihy vrátných.
Uživatelé se mohou pohybovat po celém domě, přístup je omezen na vrátnici, v kuchyni a
celém suterénu, vstup do těchto prostor je vymezen pouze oprávněným osobám.
Kouření je uživatelům povoleno pouze na kuřárně nebo před vstupem do ADM. Uživatelé
jsou povinni dodržovat požární řád. V rámci prevence jsou uživatelé povinni umožnit
pracovníkům namátkové kontroly svých pokojů (za přítomnosti alespoň jednoho z uživatelů).
Prevence je zaměřena na uchovávání zbraní, drog, alkoholu a na případné závažné
porušování hygienických norem.
K srdci klíč, o.p.s. - U Jezera 1, Dolní Jiřetín, 434 01 Horní Jiřetín
telefon: +420 607 567 040, e-mail: [email protected], web: www.ksrdciklic.cz
IČ: 27000222
K srdci klíč
Azylový dům pro muže v Mostě
registrovaná sociální služba se sídlem Ľ. Štúra 2504, 434 01 Most
telefon: 775 731 720, 775 731 724, 775 731 721
e-mail: [email protected], web: www.ksrdciklic.cz
Odchody a příchody
Uživatelé jsou povinni hlásit odchody ze zařízení a příchody vrátnému. Zařízení je přístupné
24 hodin denně. Pokud se uživatel do 48 hodin po odchodu neohlásí nebo nevrátí na ADM, je
mu ukončena Smlouva o poskytování sociálních služeb. Postup pro zacházení s osobními
věcmi uživatelů v takových případech se řídí Pravidly poskytování služeb.
Pravidla stravování
Azylový dům pro muže v Mostě zajišťuje stravu pouze uživatelům, kteří mají uzavřenou
smlouvu o poskytování služeb. Stravování zahrnuje oběd. Za poskytnutí stravy je uživatel
povinen provést úhradu dle platného sazebníku a to vždy za odebraný oběd. Platební
podmínky uživatel stvrzuje podpisem smlouvy o poskytování služeb. Oběd si může uživatel
převzít kdykoliv během dne a to na recepci ADM. Každý uživatel, který se rozhodne odebírat
stravu je seznámen s aktuálním seznamem hotových jídel, vybere si a ihned zaplatí. Platbu
přijímá kuchařka, v její nepřítomnosti službu konající vrátný. Uživatelé jsou povinni stravovat
se v jídelně ADM a je zakázáno odnášet jídlo na pokoje. Pro přípravu další stravy nebo
v případě, že se rozhodnou stravu poskytovanou ADM neodebírat. Mají možnost vlastní
přípravy stravy a mají k dispozici kuchyňku s mikrovlnou troubou, vařičem a varnou konvicí.
Pravidla pro praní prádla
Azylový dům pro muže v Mostě zajišťuje praní a žehlení prádla uživatelům.
Uživatelé jsou povinni si 1x za 14 dní vyměnit a nechat si vyprat své ložní prádlo.
Špinavé povlečení je předáno příslušnému pracovníkovi - uklízečka, ten vydá čisté povlečení.
Uživatelé mají za úhradu možnost nechat si vyprat i své osobní prádlo. Prádlo si uživatel
připraví do tašky, sepíše seznam věcí a předá je příslušnému pracovníkovi nebo je ponechá
na vrátnici k dalšímu předání. Platba za praní osobního prádla je stanovena na 15,- Kč za 5kg.
Osobní prádlo se pere každý lichý týden. Povlečení se pere každý sudý týden.
Čisté prádlo se vydává vždy v úterý od 7:00 do 15:00 na recepci ADM.
Materiální pomoc
Při příjmu do služby se uživatelům vydá v případě potřeby základní hygienický balíček –
šampon.
Návštěvy uživatelů
Uživatel může přijímat návštěvy každý den v týdnu mezi 8.00 a 21.00 hodinou. S návštěvou
může pobývat v jídelně a kuřárně nebo na verandě před vstupem do ADM. Každá návštěva
se musí nahlásit na vrátnici, vrátný provede záznam o návštěvě do Knihy vrátných.
K srdci klíč, o.p.s. - U Jezera 1, Dolní Jiřetín, 434 01 Horní Jiřetín
telefon: +420 607 567 040, e-mail: [email protected], web: www.ksrdciklic.cz
IČ: 27000222
K srdci klíč
Azylový dům pro muže v Mostě
registrovaná sociální služba se sídlem Ľ. Štúra 2504, 434 01 Most
telefon: 775 731 720, 775 731 724, 775 731 721
e-mail: [email protected], web: www.ksrdciklic.cz
Pravidla úklidu
Uživatelé Azylového domu pro muže v Mostě jsou povinni udržovat na svých pokojích
pořádek vlastními silami. Úklid společných prostor ADM zajišťuje v pracovní dny uklízečka.
Uživatelé vykonávají úklid veřejných prostor o víkendech či svátcích. Rozdělení úklidu mezi
uživatele mají na starosti vrátní. Zproštění úklidu jsou pouze uživatelé docházející do
řádného zaměstnání. Denní úklid je zajišťován v době od 7:00 do 12:00 hodin.
Přízemní podlaží:
Vytírání podlah, čištění toalet a sprch, utírání prachu, úklid stolů v jídelně, vynášení
popelníků a odpadkových košů, čištění mikrovlnné trouby a prostor pro vaření, zalévání
květin, údržba zrcadel a oken, luxování a úklid konferenční místnosti
První podlaží:
Vytírání podlah, čištění toalet a sprch, vynášení košů a popelníků, zalévání květin, utírání
prachu.
Zahrada:
Údržba trávníku, cest, hrabání listí, péče o rostliny, údržba oplocení.
Prostory před domem:
Údržba trávníku, příjezdové cesty a parkoviště, hrabání listí, úklid sněhu, úklid prostor u
popelnic.
Konzultační hodiny vedocího
V uvedených hodinách je vedoucí zařízení k dispozici všem uživatelům ADM. Schůzku lze
sjednat individuálně i mimo uvedené hodiny.
pondělí - pátek
13:00 – 15:00 hodin
K srdci klíč, o.p.s. - U Jezera 1, Dolní Jiřetín, 434 01 Horní Jiřetín
telefon: +420 607 567 040, e-mail: [email protected], web: www.ksrdciklic.cz
IČ: 27000222
Download

K sdrci klíč, o