é
k
s
v
o
š
a
Z
NOVINY
Ročník4XVIII., č. 10
ČÍSLO
15. října 2012
2011
DUBEN
5,- Kč
Kč
5,-
ÚVODNÍK
Vážení čtenáři Zašovských novin,
dnešní úvodník je trochu netradiční. Paní starostka tentokrát
vyměnila slova úvodníku za zamyšlení, ať Vám tedy tento článek
poskytne prostor k případným úvahám.
Redakce ZN
Zamyšlení
Sluníčko se tlačí mezi mraky, chce si vydobýt pevné místo
na obloze, ze kterého nás bude zase všechny krásně ohřívat. Zima
ale ještě nechce ustoupit a sráží hřejivé paprsky na teplotu vzduchu kolem 12°C. Navíc, hlásí zase sněžení. Už nejsem nejmladší
a unavené svaly je třeba po zimě pořádně protáhnout. Nějaká ta
bolest se musí překonat. Dnes tedy zvítězil sport před zahrádkou.
Beru kolo a vyjíždím na jeden z prvních jarních výletů.
Na dřevěném mostku se vyhýbáme rodině. Otec a matka
se svým možná třináctiletým synem. Oni pěšky, on na koloběžce.
Neumí udržet rovnováhu, je postižený. Soustřeďuje se na to, aby
dokázal zkoordinovat nohu, kterou se odráží, a nespadl. Oba rodiče ho přidržují, snaží se mu maximálně pomoci. Kolik lidí na cyklostezce je minulo? Kolik z nich se nad jeho osudem zamyslelo?
Tak přemítám, jaké mám štěstí, že mám zdravé děti. Člověk vždy
nejvíce vnímá sám sebe. Lituje se, proč se to či ono stalo zrovna
jemu... Ale pak potká jiné, kteří jsou na tom mnohem hůře, a
uvědomí si, že on je na tom vlastně dobře. Stejně, jako když jsem
na kontrole svého nenávratně hluchého ucha potkala desetiletou
holčičku, která byla úplně hluchá od narození. Některé věci si
nedokážeme představit, když je neprožijeme. Nedokážeme si uvědomit, co všechno musí takový člověk i jeho rodina překonávat.
Jako mnoho dalších postižených v našich rodinách a kolem nás.
Cestou domů potkávám kluky z ústavu. Ven chodí jen ti schopnější. V televizních novinách ukazují příběh Nikolky, která je vzácnou
nemocí upoutána na lůžko a už nemůže ani mluvit, jen pohybuje
rukama. Mozek jí ale funguje. Nad čím přemýšlí takové dítě? Jak
se srovnává s životem?
Na titulní straně novin palcové titulky - Bém a Janoušek.
Úplně jiný svět. Svět peněz, moci a vlivu. Přitom je to rok, co Bémův syn přišel o ruku. Co všechno se musí stát, abychom vnímali
utrpení kolem nás a srovnali si žebříček životních hodnot?
Mikošková
Zprávy z obce
Výpis usnesení
ze Zápisu z 10. zasedání Zastupitelstva obce Zašová,
konaného dne 6. března 2012
- Zastupitelstvo obce schválilo Obecně závaznou vyhlášku
č. 1/2012 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení
veřejnosti přístupných tanečních zábav, diskoték a jiných kulturních podniků k zajištění veřejného pořádku a o omezení a zákazu
prodeje, podávání a konzumaci alkoholických nápojů.
- Zastupitelstvo obce schválilo Obecně závaznou vyhlášku
č. /2012 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
- Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí zápis z jednání kontrolního
výboru zastupitelstva obce ze dne 8. 2. 2012 a usnesení kontrolního výboru přijatá na tomto jednání.
- Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí zápis z jednání finančního
výboru zastupitelstva obce ze dne 24. 2. 2012.
- Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí rozpočtovou změnu
č. 1/2012.
- Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtovou změnu č. 2 dle návrhu.
- Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtovou změnu č. 3 dle návrhu.
- Zastupitelstvo obce schválilo poskytnutí finančních příspěvků
místním organizacím a spolkům na rok 2012 ve výši 350 000 Kč.
- Zastupitelstvo obce schválilo navýšení příspěvků na činnost
spolků o 100 tis. Kč dle počtu dětí v rozpočtové změně č. 4.
- Zastupitelstvo obce schválilo poskytnutí grantů místním organizacím a spolkům na rok 2012 ve výši 150 000 Kč.
- Zastupitelstvo obce schválilo poskytnutí překlenovací půjčky TJ
Zašová ve výši 500.000 Kč.
- Zastupitelstvo obce Zašová schválilo záměr odprodeje části
obecní parcely č. 764/19 v k. ú. Veselá u Valašského Meziříčí.
- Zastupitelstvo obce Zašová schválilo odprodej obecní parcely
č. 170/4 o výměře 97 m2 v k .ú. Zašová.
- Zastupitelstvo obce Zašová schválilo odprodej obecní parcely
č. 70/2 o výměře 83 m2 v k. ú. Zašová.
- Zastupitelstvo obce Zašová schválilo odprodej obecní parcely
č. 70/1 o výměře 116 m2 v k. ú. Zašová.
- Zastupitelstvo obce Zašová schválilo odprodej obecní parcely
č. 3/2 o výměře 70 m2 v k. ú. Zašová.
- Zastupitelstvo obce Zašová schválilo odprodej obecní parcely
č. 905/8 o výměře 5157 m2 v k. ú. Zašová.
- Zastupitelstvo obce Zašová pověřuje obecní úřad k jednání
s vlastníky o možném odkupu pozemků parc. č. 1856/1, 1855/2,
1856/3, 1855/5, 1855/3, 1855/2 v k. ú. Zašová pro výstavbu rybníku v lokalitě Hačov.
- Zastupitelstvo obce Zašová schvaluje majetkověprávní vypořádání pozemků v rámci stavby „Zašová – bezpečná cesta pro
všechny“, a to bezúplatný převod pozemků parc. č. 2006/8 a
2006/9 v k. ú. Zašová z vlastnictví Zlínského kraje do vlastnictví
obce Zašová.
Zašovské noviny 4/2012
- Zastupitelstvo obce schvaluje záměr ke zřízení příspěvkové
organizace KIC Zašová a pověřuje starostku vypracováním zřizovací listiny a zajištěním všech potřebných náležitostí pro zřízení
této organizace a ekonomické analýzy.
- Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí výsledky ankety k označení
ulic v Zašové a ve Veselé ke dni 16. 2. 2012.
- Zastupitelstvo obce schválilo obnovení diskuzního fóra na stránkách obce.
tí trestné činnosti jiné osoby, imigrantů, rodin s dětmi atd. jsou
připraveni řešit sociální pracovníci Městského úřadu ve Valašském Meziříčí, odbor sociálních věcí, Zašovská 784. Zde si také
držitelé označení do vozidel přepravující osobu těžce zdravotně
postiženou mohou vyměnit staré označení za nový parkovací průkaz platný v Evropské unii. K výměně je třeba doložit staré označení, průkaz mimořádných výhod a průkazovou fotografii.
Lenka Bartošová
Ing. Anna Mikošková
starostka obce
Kubrický Jiljí
místostarosta obce
Upozornění občanům
Informace ze sociálního odboru
V souvislosti se sociální reformou byly od 1. ledna 2012
z Městského úřadu ve Valašském Meziříčí převedeny veškeré
sociální dávky na Úřad práce ČR. Na městském úřadě však nadále
zůstává agenda sociálně-právní ochrany dětí a sociální práce. Jde
o pomoc lidem, kterým se nedaří vyřešit svou nepříznivou životní
situaci vlastním úsilím a z toho důvodu jsou ohroženi sociálním
vyloučením. Sociální práce na Městském úřadě ve Valašském
Meziříčí je zaměřena zejména na pomoc s problémy lidí, kteří se
(z vlastní viny či bez vlastního přičinění) ocitli v dlouhodobé nezaměstnanosti, dluhové pasti, jsou ohroženi ztrátou bydlení nebo
neumí hospodařit se svými finančními prostředky.
Sociální práce hledá způsob, jak člověku pomoci překonat problém, na který sám nestačí tak, aby mohl ve svém prostředí
optimálně fungovat. Sociální pracovník, který disponuje potřebnými znalostmi a dovednostmi, buď zajistí pomoc sám, nebo
zprostředkuje pomoc jiných návazných služeb. S klientem nevede správní řízení ani ho nekontroluje. Vyslechne jeho problémy a
nabízí mu pomoc a poradenství. Do obydlí klienta může vstoupit
pouze s jeho souhlasem a musí se při tom prokázat služebním
průkazem.
Na Městském úřadě ve Valašském Meziříčí, sociálním
odboru, Zašovská ulice 784 sociální práci pro osoby v hmotné
nouzi vykonávají pro obce Branky, Choryně, Jarcová, Kelč, Kladeruby, Kunovice, Lešná, Loučka, Mikulůvka, Oznice, Podolí,
Police, Střítež nad Bečvou, Valašské Meziříčí, Velká Lhota a Zašová sociální pracovnice:
• Bc. Helena Mynarčíková,
[email protected], 571 674 566, 602 583 936
• Lenka Bartošová,DiS,
[email protected], 571 674 567, 602 583 918
• Bc. Hana Hauserová,
[email protected], 571 674 568, 602 583 923
• Bc. Jaroslava Masaříková,
[email protected], 571 674 569, 602 704 627
Na ně je možno se obracet o radu nebo konkrétní pomoc a to nejen
ve vyjmenovaných oblastech. Je jisté, že uvedené problémy není
radno podceňovat a odkládat jejich řešení. Odkládání řešení má
za následek jejich prohlubování a to nakonec může vést ke ztrátě
bydlení, zhoršení zdraví nebo poškození mezilidských vztahů.
Problematiku seniorů, osob se zdravotním postižením
(např. potřeba zajištění vhodných pomůcek nebo služby) nebo
osob s duševním onemocněním (např. problematika osob
ohrožujících sebe nebo své okolí), osob pečujících o osoby závislé
na péči jiné osoby, osob ohrožených rizikovým způsobem života
(např. patologické hráčství, alkoholová a drogová závislost), obě-
Upozorňujeme občany, že v současné době probíhá příprava tradiční Zašovské pouti. Pokud vám nevyhovuje značení na
chodnících (např. by měl být širší vjezd - značeno žlutými čárami atd.) nebo máte jiná přání, sdělte je Mgr. Martě Procházkové
(email: [email protected], tel. 571 627 826), a to do 30. 4.
2012. Pracovníci obce budou poté značení na chodnících opravovat.
Děkujeme.
Mgr. Marta Procházková
Schválené granty a příspěvky na činnost
na rok 2012
Zastupitelstvo obce schválilo dne 6. 3. 2012 rozdělení příspěvků
na činnost a grantů na rok 2012. Místním spolkům byla rozdělena
částka ve výši 600.000 Kč, z toho 450.000 Kč bylo poskytnuto na
příspěvek na činnost a 150.000 Kč na granty.
Ing. Věra Halaštová
účetní obce
Zašovské noviny 4/2012
Zašovské noviny 4/2012
Z naší ZŠ
Čteme a píšeme společně s rodiči
Dne 7. 3. 2012. se v 1. třídě naší ZŠ uskutečnila hodina
čtení a psaní společně s rodiči. Ti měli možnost podívat se, jak si
jejich ratolesti postupně osvojují dovednost čtení a psaní. Práci ve
dvojicích střídaly činnosti ve skupinách či individuální výstupy.
K dobré náladě jistě přispěla i legrační písnička či říkanky s pohybem.
Po zhlédnutí výuky téměř nikdo nepochyboval o tom, že
práce v 1. třídě je pro všechny aktéry sice namáhavá a často složitá, ale také pestrá a krásná.
Na závěr bychom chtěli pochválit rodiče, že i když se ukázková
hodina konala v dopoledním čase, téměř všichni se zúčastnili.
povídali nám o jejich účincích. Ve vyučování jsme dělali úlohy,
které nějak souvisely se zdravím, v matematice jsme počítali různé úlohy o lidském těle, v češtině jsme rozebírali text o významu
sportování, dokonce nám přibyl jeden tělocvik, kdy jsme soutěžili
v míčových hrách se čtvrťáky. V informatice jsme ve Wordu vytvářeli texty na téma zdraví.
Děti 1. ročníku a třídní učitelka PaedDr. S. Nohavicová
Interaktivní výstava - Poznávej se
Dne 19. března 2012 se šesťáci a čtyři deváťáci vypravili na dobrodružnou výpravu do Olomouce, vyzbrojeni velkým
množstvím potravin a všelijakých dobrot. Nasedli jsme do vlaku,
který nás dopravil až do Olomouce. Tramvaj číslo 4 nás dovezla
k Vlastivědnému muzeu. Velký sál byl plný všelijakých věcí, které jsme si mohli osahat a vyzkoušet. Více jak hodinu nám trvalo
balancování na desce s kuličkou, řešení hlavolamů, měření síly a
tlaku, prohlížení optických klamů, řvaní do hlukoměru, obtiskování se a plno dalších aktivit. Poté jsme se vydali na náměstí, kde
jsme dostali rozchod na nakupování a pochod po městě.
Také jídlo ve školní jídelně bylo v tomto týdnu podle
zásad zdravého stravování, nebylo nic smaženého a měli jsme
luštěniny a třeba i tofu. Vedoucí školní jídelny, paní Bechná, nám
přišla popovídat něco málo o zdravé stravě a ve VV jsme kreslili
obrázek o zdraví.
Nejlepší byl pátek, protože jsme se rozdělili do skupinek
a dělali ovocné a zeleninové saláty, snažili jsme se, aby byly zdravé
a moc nám chutnaly. O svačinové přestávce jsme všechno snědli.
Ještě jsme se učili základy první pomoci, resuscitaci a ošetřování drobných poranění a taky jsme si s paní Novákovou povídali o
správné péči o zuby.
Tento týden se mi hodně líbil, protože jsme se normálně
„neučili“, ale moc poučili.
Michaela Maliňáková, 5. třída
Minulý týden proběhl na naší škole „Týden zdraví“. Celý
týden byl skvělý. Moc jsme se poučili. Měli jsme besedu o zdravém
jídle, pro kterou si našla čas paní vedoucí školní jídelny. Učili jsme
se co je zdravé a co ne. Dělali jsme společně zdravý zeleninový
salát a těstovinový salát, byl moc dobrý a všem chutnal. Také jsme
měli po celý týden zdravý oběd. Dělali jsme si zdravotní testy a testy zdatnosti. Hráli jsme turnaje v míčových hrách proti 5. A. Sice
jsme prohráli, ale stejně to byla skvělá zábava. Moc rádi bychom
si zdravý týden zopakovali, ale nejraději bychom ho prodloužili na
celý měsíc.
Žáci 4. B
Je zajímavé, že jsme se skoro všichni potkali v Mc‘ Donaldu. Po
hamburgerech, hranolkách, zmrzlině a cole následovalo focení
a zpáteční cesta domů. Hezký a tak bezvadný den se nám všem
velice líbila. Těšíme se na další výlet stejně jako sedmáci a osmáci,
kteří se do Olomouce vypravili na druhý den.
Míša Vašutová, Marky Nepalová ze 6. A
Týden zdraví
Od 20. 3. jsme měli v naší škole „Zdravý týden“. Byl to
dost poučný týden, dívali jsme se na prezentace o drogách, abychom se poučili, co je v nich špatného, a jak jejich užívání škodí. Někteří žáci si připravili povídání o cigaretách a alkoholu a
Okresní kolo olympiády v českém jazyce
Ve středu 21. března proběhlo na ZŠ Videčská v Rožnově
pod Radhoštěm okresní kolo olympiády v českém jazyce. Naši
školu reprezentovala žákyně 9. ročníku Věra Macháčková, která
obsadila nádherné sedmé místo. Od bronzové pozice a zároveň
od postupu do krajského kola ji dělily pouhé tři body. Mezi 28
soutěžícími se opravdu neztratila a svým vynikajícím výsledkem
předčila dokonce i žáky gymnázia.
Olympiáda se i tentokrát skládala ze dvou částí. Nejdříve soutěžící plnili úkoly z gramatiky, po krátké přestávce na ně čekalo
zadání slohové práce. V letošním ročníku měli účastníci olympiády zpracovat téma „A zase je tu pondělí…“ jako deníkový záznam
neživé věci.
Zašovské noviny 4/2012
Naše žákyně si s úkoly hravě poradila a díky této soutěži zjistila, že její jazykový i slohový projev je v porovnání s jejími vrstevníky na velmi dobré úrovni. Blahopřejeme jí ke krásnému umístění
a přejeme hodně úspěchů v dalších soutěžích.
Mgr. Martina Martinková
Společenská kronika
našich občanů
Blahopřání
Dne 7. dubna 2012 to bylo
už padesát roků,
co si řekli své ano
manželé Oldřich a Eva Malíkovi.
Moje maminka...
Moje maminka byla úžasný člověk. Jak už to v životě bývá, přicházíme na to až v době, kdy svého blízkého ztrácíme. Teprve tehdy
jsme si uvědomili, jak silný tmelící prvek naší rodiny maminka
byla. S ní byl pro mě můj rodný dům domovem, bez ní mám už
domov jinde.
Maminka dokázala svou lásku vyjádřit beze slov svým
přístupem k člověku. Ráda vzpomínám, když mi dala mou první panenku, když mě učila plést, háčkovat a šít, když jsem s ní
jako dítě chodila na kravín a pásla krávy, zatím co ona v kravíně
vyhazovala hnůj a chystala krmení pro 100 krav. Nezasloužila si
tak těžkou práci. Byla velmi chytrá a inteligentní, ale taková byla
doba, jako nejstarší dcera musela zůstat doma na hospodářství.
Celý život těžce pracovala ať už v družstvu nebo doma. A k tomu
byla něžná, skromná, upřímná a milující. Nestěžovala si na bolesti a byla vděčná za každou i malou pomoc, když už jí bylo těžko.
Vždy jsem ji oslovovala „maminko“. Ne proto, že by to
chtěla, ale proto, že jsem to tak cítila. Vděčím jí za výchovu, vzdělání i za svou životní filosofii. Je zajímavé, že spoustu myšlenek
od ní získávám vlastně až teď, kdy už tu není. Takovou sílu měla v
sobě. Byla pro mě vzorem, autoritou a člověkem, kterého nechci a
nesmím zklamat.
Je mi moc líto, že už tu mezi námi není. 10. dubna to bylo
už 10 let, co od nás odešla moje maminka, paní Anna Urbanová. Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. Děkuji. Mikošková
Poděkování
Do dalších společných let
hodně zdraví a životní pohody
přejí synové Jirka a Radek s rodinami.
Vzpomínky
Jak smutný je dnešní den,
kdy jsme Ti mohli přát,
pár milých slov Ti říct
a pohladit Tvou tvář,
podat Ti ruku
a pár květů do ní dát.
Dne 2. dubna 2012 by se dožila 55 let moje drahá dcera, paní Ludmila Motošická, z Veselé. S láskou vzpomíná
maminka a sourozenci s rodinami a ostatní příbuzní.
Zároveň si 30. června 2012 připomeneme
11. smutné výročí úmrtí našeho drahého
tatínka, manžela, bratra a dědečka,
pana Leopolda Trusiny z Veselé.
S láskou vzpomíná rodina.
Dne 9. 4. jsme si připomněli 4. smutné výročí,
kdy nás opustila naše maminka –
paní Marie Maliňáková.
S vděčností vzpomínají synové s rodinami.
Dne 5. března 2012 nás náhle opustil milovaný manžel,
tatínek, dědeček, švagr a strýc, Stanislav Fajfr. Jménem všech
zarmoucených členů rodiny děkuji panu faráři Jiřímu Poláškovi
za procítěná slova útěchy, zpěvákům a zdejším muzikantům.
Mé díky patří i MUDr. Veličkovi a sestře Grofové za jejich
péči o mého manžela.
V neposlední řadě také děkuji všem přátelům a známým
za účast při jeho poslední cestě.
Anna Fajfrová, manželka
SPORT
SDH Zašová
Zašovští hasiči v březnu
Příchod jara s sebou přináší rizika vypalování a požárů
trav. Letos jsme si jich užili až až. Během druhé poloviny března naše jednotka vyjížděla celkem čtyřikrát a mimo jeden planý
poplach z 22. března byla vždy příčinou hořící tráva.
V sobotu 17.3. hořela louka u železniční trati mezi Stříteží a Zubřím. Ve čtvrtek 22.3. jsme byli povolání k zásahu na
Hrádkách, kde se vzňala tráva v soukromé zahradě a v pátek 23.3.
jsme opět hasili hořící trávu na louce v Zašové. Předpovědi hasičského sboru o četnosti těchto travních požárů se letos potvrdily.
Mnohdy je mají na svědomí neopatrní občané a my můžeme být
rádi, že všechny požáry, u kterých zasahovala naše jednotka, byly
včas zlikvidovány. Zvláště tam, kde byl v okolí požárů les, hrozilo
přeskočení plamenů a rozšíření požáru.
Zašovské noviny 4/2012
Rušný březen opět potvrdil připravenost naší jednotky. Tu se
snažíme stále zvyšovat. Přispěla k tomu i montáž vysokotlaké
hadice, kterou jsme dovybavili naši zásahovou Tatru a která nám
umožní rychlejší rozvinutí požárního útoku a efektivnější hašení.
V sobotu 3.3. proběhlo na naší zašovské stanici pravidelné školení řidičů dobrovolných hasičských sborů. Zúčastnilo se jej na 40
hasičů z celého našeho okrsku.
Vedle té vší práce nám zbyl čas na sportování, kdy se naše smíšené
družstvo zúčastnilo tradičního volejbalového turnaje v zašovské
hale.
Za zašovské hasiče Petr Borovička st. a Pavel Stodůlka ml.
Volejbal
Tradiční jarní volejbalový turnaj v Zašové
FARNOST ZAŠOVÁ
Mše svatá s TV NOE
11. března 2012, kdy slavíme 3. neděli postní, jsme se s
farností Zašová a Veselá (i ze Stříteže) vydali na mši sv. do Ostravy, do studia TV NOE v kostele sv. Václava. Počasí bylo nevlídné,
ale v nás svítilo sluníčko očekávání nevšeního zážitku.
A bylo se na co těšit. Po milém přivítání ve studiu a pohoštění jsme
se zúčastnili eucharistické bohoslužby ve zmíněném kostele. Přítomni byli také kněží z celého světa, kteří v těch dnech měli ve studiu poradu o katolických médiích.
Zážitkem také bylo vystoupení Zašovského chrámového
sboru, který může směle konkurovat profesionálům, pokud už
jím není. Po mši sv. k nám krátce promluvil ředitel televize NOE,
salezián P. Leoš Ryška, a po něm také hlavní představený saleziánů z Ameriky, který zdůraznil důležitost médií ve službě pastorace
a k oslovení mladých lidí. Po mši svaté jsme se opět přesunuli zpět
do studia TV NOE a zahřáli jsme se kávou i čajem. Pracovníci TV
NOE nás seznámili s historií studia a pozvali k prohlídce pracovišť, odkud denně přicházejí zprávy z katolického světa a mnoho
poučných pořadů.
Náš vřelý dík patří O. Jiřímu, chrámovému sboru, paní
varhanici Maliňákové a všem, kteří pomohli připravit tento jedinečný zážitek. Pokud by si někdo chtěl objednat DVD se záznamem mše sv., může tak učinit na faře. DVD stojí 60 Kč.
MV
KULTURA
Kam za kulturou v Zašové a ve Veselé
11. 3. 2012 se konal v tělocvičně ZŠ tradiční „Jarní volejbalový
turnaj“. Přihlásilo se celkem 16 týmů. Všichni bojovali o první
místa celkem 12 hodin.
Konečné pořadí družstev:
1. Halogen 2. Táborníci 3. Vemena 4. Drtivá porážka 5. Vyskákané opičky 6. Modrá hvězda 7. Tornádo Pržno 8. Tenis 9. Valašské hovada 10. Citrus 11. hasiči 12. Obecní úřad 13. Hrubý příjem
14. TPV 15. Ženy 16. Koko Team
Děkujeme všem hráčům, kteří se tohoto sportovního dne zúčastnili, povzbuzujícím divákům, sponzorům, obsluze bufetu a Jarkovi Štěpánovi za hladký průběh celého turnaje.
S pozdravem organizátorky turnaje ASPV Ženy
Milé čarodějnice a čarodějníci, přijměte pozvání na další slet čarodějnic, který se letos bude konat již v pátek 27. dubna
Zašovské noviny 4/2012
2012. Vyrazíme, jako již tradičně, od obecního úřadu, start bude
v 17.00 hod. Těšíme se, že spolu strávíme hezké chvíle. Nezapomeňte s sebou pořádný létací přístroj a hlavně dobrou náladu.
Čekají Vás strašidelné soutěže i malé občerstvení pro každého.
Těšíme se na Vás.
Marta Procházková
Obecní knihovny
Skvělá noc s Andersenem
V pátek 30. března jsme podobně jako stovky dalších
čtenářů a čtenářek nejen v celé republice, ale i v mnoha cizích
zemích, strávili naši premiérovou Noc s Andersenem. V knihovně ve Veselé se sešlo celkem 17 dětí, které našly odvahu zkoumat
tajemství knih i v noci. Tématicky jsme se věnovali karafiátovým
Broučkům, z nichž jsme si četli, prohlédli jsme si nádherné ilustrace Jiřího Trnky, který tuto knihu doplnil obrázky, provětrali jsme
se za svitu lampionů a zároveň navštívili pohádkovou Janinku i
Berušku, jež nás obdarovaly a v závěru večera jsme si promítali
právě příběh o broučcích a beruškách na dnes již historické promítačce. Večer i ráno jsme naplnili veselými písničkami, maminky
nás zásobily vynikající snídaní, zkrátka – měli jsme se moc dobře
a odnesli jsme si z této akce jenom samé pozitivní zážitky.
Díky všem, kteří pomáhali, díky dětem za jejich milou
společnost a rodičům, že nám svoje ratolesti s důvěrou svěřili.
Marta Procházková, knihovnice
KLUB DŮCHODCŮ
Program Klubu důchodců
(duben - květen)
25. 4. Veselé odpoledne v Klubu...
– program dětí ze skupiny RAJEK z Veselé
2. 5. opět trénujeme paměť...soutěž
– v 17 hod bude schůzka výboru Klubu
9. 5. oslavujeme Den matek
– zahraje nám na harmoniku i paní Marta Porubová
16. 5. sbíráme léčivé bylinky s naší Božkou...kořenářkou – už se
těšíme
Naši důchodci na výletě po Frýdecku
V úterý 27. března za pěkného slunečného počasí se naši
důchodci společně s Klubem seniorů Rožnov vydali na společný
výlet po Frýdecku. Jako první jsme si prohlédli zámek ve Frýdku,
bylo co obdivovat. Potom jsme se společně pěšky přesunuli do
„BAZILIKY MINOR“ Navštívení Panny Marie ve Frýdku. Je to
krásný barokní chrám z roku 1777. Roku 1999 byl kostel povýšen
na BAZILIKU MINOR – papežem Janem Pavlem II. V současné
době probíhá rozsáhlá rekonstrukce okolí chrámu poničeného
během období totality. Taky jsme se byli podívat v MARLENCE
– výrobně medových dortů a medových kuliček. Měli jsme možnost si prohlédnout nejen výrobu těchto sladkých dobrot, ale i
možnost ochutnat několik druhů medových dortíků a medových
kuliček – MARLENKA.
Pochutnali jsme si na kávě – CAFE MARLENKA. Po ukončení prohlídky jsme si nakoupili pár dobrot i domů na ochutnání
z kvalitních českých produktů. Po prohlídce jsme si odpočinuli
v restauraci SAUNA u rybníku, kde jsme se osvěžili a poseděli u
společného obědu. Na zpáteční cestě jsme se stavili v Liskovci u
kapličky v Hajku. Tato kaple je dřevěná, nově zrekonstruovaná.
Ke studánce se schází po schodech. A to byl poslední cíl našeho
výletu. Trochu unavení – ale spokojení jsme se vrátili domů. Viděli
jsme opět něco nového a zajímavého, a tak se opět těšíme na další
výlet s Klubem seniorů Rožnov.
Za Klub důchodců Zašová Emília Martinková
Velikonoční svátky – společné odpoledne
v Klubu důchodců
Pěkné odpoledne ve středu 28. března jsme prožili s
Otcem Jiřím a dětmi s Farního společenství pod vedením paní
katechetky Evy Borovičkové. Děti si pro nás připravily pěkný i
veselý program k velikonočním svátkům. Naši důchodci pozorně
sledovali vystoupení dětí s úsměvem na tvářích. Po vystoupení
dětí, poděkováním a rozloučení se ujal slova náš pan farář Otec
Jiří. Moc jsme se na jeho vyprávění o Velikonocích těšili a v tichosti a zájmem jsme sledovali jeho povídaní. Jsme rádi, že Otec Jiří
k nám do Klubu přichází a mluví o věcech, které nás zajímají a
jsou pro nás důležité. Taky i pan Žemla se přidal s krátkým programem – novou básničkou a bylo to zajímavé vystoupení. Moc
děkujeme Otci Jiřímu za jeho vyprávění, taky panu Žemlovi za
pěkné vystoupení. Chtěla bych poděkovat i paní katechetce Evě
Borovičkové za čas i přípravu programů pro nás důchodce. Už teď
se těšíme na společně strávené odpoledne v našem Klubu.
Za Klub důchodců Emília Martinková
Zašovské noviny 4/2012
OS RÁJ
Setkání v Kulturním domě
Dne 10. března tohoto roku jsme se sešli v KD ve Veselé opět po roce na slavnostním setkání. A hned dvakrát. To první
byla Valná hromada OS Ráj, na které nás bylo tak akorát. „Schůzovali“ jsme i za ty, co doma seděli s chřipkou za kamny.
Po ukončení schůze OS jsme slavili podruhé. Poblahopřáli jsme nejstarším občanům OS Ráj, paní Marii Idesové a panu
Františku Kalčákovi, který se dožívá 92 let. Jako nejstarší občan
nám tentokráte i zazpíval do mikrofonu.
Spolu s nimi si přišel pro kytici i vyznamenaný pan Jan
Bechný, dnes již místopředseda OS Ráj, který jako bývalý předseda odvedl kus zasloužené a obětavé práce pro občany i obec. Ten
si zazpíval hodně písní s členy hudební skupiny „Rájanka“, která
celé odpoledne hrála k tanci i poslechu. Zpestření programu provedly děti souboru „Rajánek“ pod vedením Anny Novákové, která
pak spolu s kytaristou Tomášem Říhou zazpívala znělku věnovanou OS Ráj Veselá.
Bohaté pohoštění a bohatá tombola přispěly k všeobecné pohodě a veselí.
Měli jsme radost, že hlavní cenu získal nový důchodce,
pan Josef Tkadleček, který mezi nás zavítal poprvé a jistě ne naposledy. Všichni se již nyní těšíme na příští rok.
Za týden po této společenské akci OS Ráj pozvalo spoluobčany na cestopisnou přednášku „Napříč západní Kanadou“.
Přednáška proběhla v přístavku KD ve Veselé v podvečer 16. 3.
Byla doplněna fotografiemi a videozáznamem. Fundovaný slovní
doprovod provedla Ing. Milena Michalíková, její poznatky doplnili manželé Pavlicovi, kteří tuto krásnou oblast Kanady rovněž
navštívili.
A. Palátová, kronikářka
RŮZNÉ
Nová základní umělecká škola v Zašové
K prvnímu září 2012 začne v Zašové vyučovat nová
Základní umělecká škola B-Art, která naváže na práci Taneční a
baletní školy B-Dance. Ostatně aktivity B-Dance a kvalita vzdělání byly klíčovým faktorem při úspěšném zapsání nové školy do
státem vedeného registru škol.
Provozovatelem školy je nezisková obecně prospěšná společnost
Základní umělecká škola B-Art, o.p.s. Ředitelkou je paní Milada
Borovičková, DiS., a vedle jiných přijal místo ve správní radě i
významný choreograf, tanečník a asistent světoznámého Jiřího
Kyliána, pan Václav Kuneš.
I když nově vzniklá škola může vyučovat všechny obory, tedy tanec, hudbu, výtvarný obor i obor literárně dramatický,
nabídka školy bude rozšiřována postupně. Vedení školy již rozhodlo, že k 1. 9. 2012 zahájí svou činnost výukou tance a hudby.
B-Art bude klást důraz na odbornost pedagogů, schopných vyučovat děti efektivně a poutavě. V tanečním oboru škola převezme
stávající učitelský sbor B-Dance. V oboru hudebním má B-Art
k dispozici pedagogy, kteří budou vyučovat klavír, zobcové flétny,
keyboard, varhany, violoncello a hudební nauku. Další rozšíření
vyučovaných nástrojů bude probíhat podle zájmu rodičů a dětí.
Nový školský systém tzv. vzdělávacích programů dává škole příležitost koncipovat výuku osobitě. Škola jej chce využít tak, aby
naplnila svůj cíl: Vedle výuky konkrétních uměleckých dovedností
rozvíjet hudebnost, estetické cítění a všeobecný rozhled v oblasti
umění a kultury.
Informace o škole postupně naleznete na jejích stránkách www.b-artskola.cz
Petr Borovička st.
Den pro Zašovou
Je krásný jarní den, den jako stvořený pro vycházku do
přírody. Na obloze ani mráček, sluneční paprsky nás po dlouhé
zimě příjemně hladí a hřejí. Ptáci si radostně zpívají, začínají se
objevovat první kvítky, a to je přesně takový den, kdy nás to do přírody táhne jaksi samo. Navrhnete manželce společnou procházku, ta ji nadšeně přijme, děti ještě radostněji. Nepůjdete nikam
daleko, jen kousek za vesnici, na místa, která dobře znáte, vždyť
Vás samotného tu před lety brávali rodiče, když jste nebyl o moc
starší než Vaše děti dnes. Pamatujete si, jak Vás táta s mámou vzali za ruku, procházeli jste se lesem, povídali si nebo jen tak mlčeli a
všímali si té krásy kolem sebe. Tam na mezi, to si přeci pamatujete, tam Vás táta naučil poznávat ty žluté malé kvítky, jak se jenom
jmenovaly … a už víte, podběl to byl. A tam u potoka, tam vždycky rostly blatouchy a sasanky, nebo na louce pod lesem petrklíče,
ano, tam musíte vzít i svoje děti, ať to taky vidí jako Vy, tenkrát
před lety.
Vyrazíte. Po cestě vykládáte dětem, na co všechno se
můžou těšit, že už támhle za tou zatáčkou roste podběl. Dojdete
na místo, a ano, roste tu pořád. Ale co to, co je to mezi podbělem,
tohle tu přeci nebývalo?! Před Vámi se povalují staré igelitové pytle, rozmačkané zrezivělé plechovky, rozbité sklo a mezi tím vším
vykukují kvítky podbělu. Ne, tohle to jste dětem ukázat nechtěl,
tohle rozhodně ne! Pokračujete dál, dětem po cestě vysvětlujete,
že tam ty odpadky nemají co dělat, že ty patří do kontejneru. Blížíte se k potoku a už z dálky vidíte bílé koberce sasanek, na břehu
žlutě svítící blatouchy, tak alespoň zde, takhle si to pamatujete.
Přijdete blíž, rozhlídnete se … to není možné, i tady?! Pár metrů
od Vás je přímo v potoku stará pneumatika, o kousek dál na břehu se povalují staré pet flašky a tamhle je učiněný poklad, děravý
hrnec. Naštvaně se otočíte a raději jdete pryč. Támhle je ta stráň,
kde rostly petrklíče, ale tam už nejdete, na to už chuť nemáte. Cestou zpátky domů mlčíte, všímáte si okolí a není to pěkný pohled. I
tady, přímo u cesty se povalují flašky, igelity, papírky. Jak po téhle
procházce chcete dětem říkat, že odpadky do přírody nepatří?
Taky nás to už naštvalo a rozhodli jsme se, že s tím něco
uděláme. V sobotu 21. dubna my myslivci z MS Zašová - Sovinec spolu se zašovskými rybáři a Klubem důchodců, za přispění
ČSOP a společnosti BONVER CZ a za finanční podpory Obecního úřadu Zašová pořádáme akci Den pro Zašovou. Datum je zvoleno k příležitosti nedělního Mezinárodního dne Země, který se
slaví již více než 40 let ve 175 státech světa včetně naší republiky.
Smyslem Dne pro Zašovou je zapojit veřejnost do úklidu povalujících se odpadků na katastrálním území obce Zašová, diskutovat
na téma životní prostředí a vést děti k ekologickému smýšlení.
Sraz a začátek akce je naplánován na 13.30 hod. na prostranství
před poštou, kde budou rozdány pracovní rukavice a pytle na
odpadky. Účastníci budou rozděleni do menších skupin, které se
Zašovské noviny 4/2012
bude věnovat konkrétní člen mysliveckého sdružení. Poté každá
skupina vyrazí sbírat odpadky na předem určenou trasu. Odpad
bude sbírán především v okolí potoků, cest a pěšin v malebném
okolí Zašové. Pytle s nasbíraným odpadem budou po ukončení
akce svezeny a následně ekologicky zlikvidovány. Ukončení akce
proběhne s občerstvením, odměnami pro každého a přichystanými hrami pro děti v mysliveckém areálu Makytí. Vhodné je mít
s sebou oblečení a obuv do přírody.
Akce se může zúčastnit každý, komu není lhostejné
životní prostředí Zašové. Ať jste dítě, důchodce, tatínek či maminka, vezměte s sebou svou rodinu, přátelé či přijďte sami a pomozte
nám tento i Váš odpad vysbírat.
Prosíme, nenechte nás v tom samotné!!!
MS Zašová - Sovinec
Peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek
Obuv – veškerou nepoškozenou
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce
- z ekologických důvodů;
nábytek, jízdní kola a dětské kočárky; znečištěný a vlhký textil
SBÍRKA SE USKUTEČNÍ:
dne: 10. – 12. května 2012
čas: 8: 00 – 17:00 hod; sobota: 8:00 – 12:00
místo: nádraží ČD Rožnov – 2 VAGONY
(naproti státní policii vjezd autem přímo na nádraží)
kontakt: 571 654 954 603 549 682 – Jan Lušovský
~Děkujeme za Vaši pomoc~
VAŠE PŘÍSPĚVKY
Naše obec v televizi
Charita Val. Meziříčí, pob. Rožnov p. R.
ve spolupráci s Diakonií Broumov
VYHLAŠUJE
SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
Letního a zimního oblečení /dámské, pánské, dětské/
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky
látek)
Domácí potřeby – nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené
V neděli 11. 3. 2012 jsem měl možnost sledovat přímý
přenos mše svaté z kostela sv. Václava v Ostravě, kam v rámci
aktivit TV NOE jsou zváni každou neděli křesťané z různých farností. Tentokrát tam byli farníci ze Zašové a Veselé.
Slavnostní rámec podtrhlo množství kněží - salesiánů, jakož i přítomnost ředitele TV Noe, kterým je P. Leoš Ryška.
Samozřejmě jsem s napětím očekával, jak se moji rodáci
předvedou. U vesnických chrámových sborů lze často pozorovat
trému, podtrženou novým prostorem, jeho akustikou, zcela jiným
varhanním strojem, atd... Tak tomu u Zašovjanů nebylo.
S úžasem jsem sledoval perfektní výkon sboru, který díky vynikajícímu dirigentovi (Petr Borovička starší), zaslouží podtrženou
jedničku. A to se ještě sluší dodat, že zpívaná liturgie (ordinárium), je autorským dílem právě Petra. O tobě, Petře, určitě ještě
uslyšíme.
Miriam Maliňáková za varhanním nástrojem podala
bezchybný výkon - na to, že měla snad jenom půlhodinu vniknout
do tajů jeho ovládání - klobouk dolů.
Váš nový kněz P. Jiří Polášek se ničeho nezalekl a jeho promluva
měla každému co říci...
V závěru mše svaté děkoval ředitel TV Noe Zašovjanům
za zázrak, že i díky jejich darům může nezisková televize Noe
vůbec existovat. Ve svém příspěvku mimo jiné velmi chválil chrámový sbor a doslova řekl, že při jeho poslechu jej občas tou krásou zamrazilo.
Co dodat - pořídil jsem si z celé mše sv. záznam. Ale
osobně si myslím, že lepší bude, zeptat se přímo účastníků, kteří
tam byli, jestli jsem si to trochu nepřikrášlil. Oni Vám to řeknou.
Ing. Jaroslav Pečiva s manželkou
1962–2012
Ze vzpomínek na 50 let života
se zašovskou dechovkou – 3. pokračování
V dubnu 1963 jsem se do Zašové přiženil, začal bydlet a
působení v dechovce se zintenzivnilo. V tom roku byly volby a to
už jsem hrál jako řadový člen na baskřídlovku. Volební místnost
byla v sále OB a dechovka přicházejícím voličům hrála před kanceláří JZD, která byla v těch letech také v budově sálu OB. Bylo
10
to v místech, kde je dnes kuchyňka, šatna a sklad, vchod byl ze
silnice. Programovou náplní dechovky v létě byly výlety v režii
hasičů a lidovců, v zimě to byly plesy hasičů a lidovců, v průběhu
celého roku pak pohřby. Ty ovšem probíhaly úplně jinak. Všichni pohřební hosté i muzikanti se sešli u bydliště zemřelého, u tzv.
Domu smutku, kde kněz
vykonal obřad a odtud vycházel pohřební průvod ke kostelu. Průvody bývaly dlouhé, protože Zašová je
dlouhá, ještě delší byly z pasek. Nebožtíka v rakvi vezli koně na
voze nebo na saních. Pamatuji si i pohřby ze Stříteže po „dálnici“.
Bylo běžné, že byly pohřby i dopoledne.
K zašovské tradici patřilo také vyhrávání k svátku Josefům, Aničkám, Boženám, Martám, Ludmilám a v poslední době
i Václavům. Jak postupem času ubylo těchto jmen, ubývá také
vyhrávání. A jak už to bývá, někdo to uznává jako dobrou tradici,
někdo to odsuzuje, že to je chození po ptaní. Postupem času se i
tato tradice zkoordinovala, že muzikanti chodí zahrát tam, kde to
potěší a obejdou ty, kteří o to nestojí. Velice rádi muzikanti chodili
k Sadílkům na horním konci, kde se hrávalo na Josefa mladému
i starému Sadílkovi a také paní Krystině. Paní Sadílková vždy
nachystala pohoštění a to byl dobrý základ pro další vyhrávaní.
Bylo dobře i u mnohých dalších. Nezapomenutelné byly
klobáskové hody u Hubů při vyhrávání na Josefa starému i mladému a na Annu znovu, mamince i dceři. Těšili jsme se také na
pohoštění u Anny Vičanové na Pohrabárni, manželky věhlasného muzikanta harmonikáře Josefa Vičana, a také proto, že u nich
vyhrávání Josefům a Aničkám končilo. Rádi jsme chodili tam,
kde jsme byli očekávanými hosty. Kolikrát se u oslavence sešla
celá rodina a děti se těšily, že přijdou muzikanti. To byly a jsou
akce, které oživují mezilidské vztahy a přispívají k udržení tradic.
Z tradic se vytratilo hraní ženichovi a nevěstě při svatbě a v kostele
dětem při prvním sv. přijímání. Hraní v kostele o hodech při mši
sv. za zašovské hospodáře a hospodyně jsme léta udržovali „na
vlastní pěst“. Na střítežské hody, které jsou o týden později, nás
Střítežané vždy pozvali. Při této příležitosti zašovských hodů rádi
vzpomínáme na faráře P. Karla Šenka, kterému jsme o hodech
hráli k svátku Karla, který se vždy kolem hodů slaví, a jak nás jeho
maminka hostila výbornými koláčky, které uměla péct.
Jan Poruba (1906) v letech 1963–1965 vyučoval na
dechové nástroje několik mladých chlapců a uplatnění v dechovce
postupně našli i ti, které vyučoval Mirek Borovička (1926). Mladí
se učili a hráli už na nové nástroje v nízkém ladění /komorní „a“
má 440 Herzů/. Staré nástroje se doplňovaly tzv.kolečkem, které
tento rozdíl v ladění vyrovnávalo, ale problémy v ladění zůstaly.
Jevila se naléhavá potřeba „unifikace“ ladění nástrojů. Ze spolupráce s hasiči se vytvořily vlastní finanční prostředky muzikantů.
Bylo to třeba při masopustním vodění medvěda, pochovávaní
basy, při kácení máje, kdy získané prostředky se s hasiči dělily napůl, a tak si mohli muzikanti v roce 1968 koupit v bazaru v
Ostravě použité dechové nástroje v nízkém ladění. Ještě předtím
jsme si jako spolek zašovských muzikantů koupili B-bas od pana
Vojty Kubrického z Veselé. Nástroj byl za 600,- korun a byl to
pozůstatek veselské dechovky, která už tenkrát nefungovala. Přesto s námi občas hrál Fr. Skýpala (1908). Velmi často Josef Rudolf
(1903) na trombon a Staňa Malík( 1928) na F bas. Z mladších
veselských muzikantů v zašovské dechovce často působil Antonín
Skýpala 1935 na křídlovku a Jiljí Kubrický 1949, krátkou dobu na
klarinet, než se oženil.
Zkoušky v letech 1965–1968 byly v původní budově
obecního úřadu, vchod ze silnice, v kulturní místnosti. Bylo to v
přízemí vpravo a zkoušky bývaly v neděli dopoledne. Brzy byla
místnost pro dechovku malá a zkoušky začaly v sále OB, vchod ze
Zašovské noviny 4/2012
silnice, také v neděli dopoledne. Jan Poruba dechovku dirigoval a
já organizoval.
VZ
INZERCE
Práce z domova – 15 až 50 tis. za měsíc.
Hlavní, vedlejší činnost či přivýdělek.
Využití PC a internet
www.skvelapracezdomu.cz
Tel.: 777 032 288
Nabízím zdarma kompletní sadu barev
do inkoustové tiskárny značky Canon i 550.
Kontakt: 724 178 657
Zašovské noviny - vydává Obecní úřad Zašová - povoleno Okresním úřadem Vsetín dne 22. 7. 1994 - reg. zn. MK ČR E 13257 - vychází 1x měsíčně - řídí redakční rada
- redaktor Mgr. Marta Procházková, tel.: 571 627 826, 571 634 041, 724 992 483, e-mail: [email protected] - písemné příspěvky zasílejte na Obecní úřad Zašová uzávěrka 5. každého měsíce - tisk Grafia Nova Rožnov p. Radhoštěm - pro rodiny trvale bydlící v obci zdarma.
Download

Stáhnout (PDF, 930KB)