PRISUSTVO, ZNANJE I
ISKUSTVA SRPSKIH
STRUČNJAKA NA
TRŽIŠTU BLISKOG
ISTOKA
ELEKTRANE 2010
VRNJAČKA BANJA,
BANJA 26-29
26 29 OKTOBAR
Sanja Đureković, dipl.ing.maš, ENERGOPROJEKT-ENTEL
ENERGOPROJEKT- ENTEL NA BLISKOM ISTOKU
Zemlje u kojima postoje predstavništva i obim poslova
Najveći obim poslova se odnosi na:
Energetiku
‰ Razvoj elektrodistributivne mreže
‰ Telekomunikacije
‰ Očuvanje životne sredine
‰ Razvoj
R
j sistema
i t
vodosnabdevanja
d
bd
j
‰
2
ELEKTRANE 2010, Vrnjačka Banja
BLISKI ISTOK GEOGRAFSKI POLOŽAJ
3
ELEKTRANE 2010, Vrnjačka Banja
KATAR
•
Emirat na Arabijskom poluostrvu
•
Ukupna površina 11,586 km2,
•
•
•
•
4
Na jugu se graniči sa Saudijskom arabijom,
ostatak ggranice predstavlja Persijski zaliv.
Ukupna poplulacija 833,285 stanovnika
(podaci iz jula 2010).
Državno uređenje Emirat, sadašnji vladar Emir
HAMAD bin Khalifa Al-Thani .
Katar je treća
ć zemlja u svetu po zalihama
prirodnog gasa, koje su skoncentrisane u
SauthPars/North Dome Field-u, koje dele sa
Iranom.
ELEKTRANE 2010, Vrnjačka Banja
KIMATSKI USLOVI
Klima se odlikuje vrelim letima,
letima blagim zimama i promenjivim sadržajem
vlage u vazduhu
Letnje temperature se kreću i
do +50 °C
•
Zimske temperature variraju
između 5 - 20 °C
•
Godišnja količina padavina je
oko
k 100 mm
•
Najviša tačka je Qurazn Abu
al Bawl 103 m.
•
brzina vetra se kreće i do 160
km/h (45 m/s)
•
5
ELEKTRANE 2010, Vrnjačka Banja
USLOVI POSLOVANJA I MEĐUNARODNI STANDARDI
•
•
•
•
6
Katar se trudi da uglavnom ide u korak sa Evropom i
Severnom Amerikom kada su u ptanju poslovanje i primena
međunarodnih standarda
Neophodno je posedovanje sertifikata i primena IMS-a
•
ISO 9001 – QMS (Quality Mangenet System)
•
ISO 14001 – EMS (Environmental Management System)
Rad p
po FIDIC normama
Poštovanje ISO standarda i EN normi
ELEKTRANE 2010, Vrnjačka Banja
ODABRANI PROJEKTI
Najzanimljiviji projekti odabrani su po kriterijumu atraktivnosti, obima
investicija i uspešnosti zavrsetka u datim rokovima
Odabrani projekti:
ƒ
Faze IV, VI, VII, VIII I IX – konsultantske usluge
vezane za unapređenje i proširenje eletrodistibutivne mreže
ƒ
RAF A1A1 Postrojenje za desalinaciju
desalinaciju, primenom
MSF tehnologije
ƒ
LUSAIL SEWAGE TREATEMENT WORKS –
transport i prerada otpadnih voda
ƒ
7
BUDUĆI PROJEKTI
ELEKTRANE 2010, Vrnjačka Banja
FAZE IV, VI, VII, VIII I IX
NAZIV PROJEKTA
• Qatar transmission System-Phase IV
•
•
•
8
NIVO USLUGA
•
Engineering Consultancy Services for
Q
Qatar
transmission
i i S
System
Expansion-Phase VI
•
Engineering
g
g Consultancyy Services for
Qatar transmission System
Expansion-Phase VII and VIII
•
Consultancy Services to Kahramaa for
selection of the EPC contractors for
Qatar Power Transmission System
Expansion - Phase IX
•
Konsultantske usluge,
usluge studija razvoja
visokonaponske mreže, tender
Konsultantske usluge, nadzor nad
izgradnjom i puštanjem u rad 35
podstanica 220/66 kV.
Konsultantske usluge, nadzor nad
i
izgradnjom
d j
i puštanjem
š j
u rad
d 34
podstanica 400/33 kV i 33 podstanice
400/66 kV, sa pratećom
infrastrukturom
Jedini konsultant, pregled tenderske
dokumentacije koju priprema investitor,
rad sa ponuđačima, evaluacija ponuda i
dr.
ELEKTRANE 2010, Vrnjačka Banja
FAZE SLIKE ZAVRŠENIH STANICA I DALEKOVODA
9
Faza VIII Trafostanica
Faza VII - NCC Dalekovodi –
Umm Al Amad Super SS
400kV 800MVA Abu Naklah Super
ELEKTRANE 2010, Vrnjačka Banja
RAF A1-POSTROJENJE ZA DESALINACIJU
PRIMENOM MSF TEHNOLOGIJE
OSNOVNI PODACI O PROJEKTU:
ƒ
10
Postrojenje za desalinaciju po
MSF tehnologiji u sklopu Ras Abu
Fontas-a
ƒ
i
investitor
tit KAHRAMAA
ƒ
Glavni izvođać FISIA-Italpianti
ƒ
Ukupno vreme trajanja radova 3
godine
ƒ
Ukupna vrednost investicije oko
500 miliona $
ƒ
Kapacitet postrojenja 210.000
m3/dan,
/d
pitke
i k vode
d
ASSESSORSKA ULOGA EPE:
¾pregled
projektne
dokumentacije, sa revizijom
¾ rešavanje sporova između
investitora i izvođača
¾ upravljanje projektom
¾ održavanje mesečnih
sastanaka
¾ nadzor nad radovima
¾ FAT inspekcije
ELEKTRANE 2010, Vrnjačka Banja
RAF A1 SLIKE
RAF A1 - pumpe za transport vode
11
RAF A1 – HRSG
ELEKTRANE 2010, Vrnjačka Banja
LUSAIL SEWAGE TREATEMENT WORKS
Prerada i transport opdadhih voda za budući gradski kompleks Lusail,
Lusail ako i
povezivanje već postojećih sistema (Pearl Qatar i sl.)
INVESTITOR
IZVOĐAČI
TEMPO RADA
QATAR DIAR
• Marubeni-Japan
p
• Degremont Francuska
• Mushrif -Bliski Istok
•Postrojenje
j j za
preradu odpadnih
voda
•Izgradnja pumpne
stanice PSLD1,
rekonstrukcija
postojeće pumpne
stanice PS35/1/1
•Prateći cevovodi
Državni investicioni
fond
12
LOKACIJE ODAKLE
SE SAKUPLJA VODA
•LUSAIL kompleks
•Perla Qatar
•Al-Qutaifiya Lagoon
(East)
•Al-Qutaifiya
commercial Area
•Ritz-Carlton Hotel
ELEKTRANE 2010, Vrnjačka Banja
LUSAIL STW SLIKE
L
Lusail
il - pumpna stanica
t i PSLD 1
13
L
Lusail
il - 2x800
2 800 cevovod
d
ELEKTRANE 2010, Vrnjačka Banja
BUDUĆI PROJEKTI
Odabrani projekti :
PILOT RO Plant – p
projekat
j
oglednog
g
g
postojenja za dobijanje pitke vode
primenom postupka reverzne osmoze,
sa studijom za Facility D
ƒ Mega rezervoari
ƒ
14
ELEKTRANE 2010, Vrnjačka Banja
ZAKLJUČAK
15
•
PROFESIONALNI IZAZOVI
•
PROJEKTI SA VELIKIM FINANSIJSKIM ULAGANJIMA
•
NEPRESTANO USAVRŠAVANJE
ELEKTRANE 2010, Vrnjačka Banja
THANK YOU
16
ELEKTRANE 2010, Vrnjačka Banja
Download

prisustvo, znanje i iskustva srpskih stručnjaka na tržištu bliskog istoka