Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo
i zaštitu životne sredine
AKTIVNOSTI POKRAJINSKOG
SEKRETARIJATA NA OČUVANJU I
PROMOCIJI ZAŠTIĆENIH PODRUČJA
U AP VOJVODINI
mr Olivia Đureković Tešić
Beograd, decembar 2011
PRIRODNA BAŠTINA VOJVODINE
- oko 130 zaštićenih područja različitih kategorija (1 NP, 13 SRP, 2 PIO, 4 PP...)
- 120.000 ha (~ 6 %)
- 300 vrsta biljnog i životinjskog sveta, koje su proglašene za prirodne retkosti
- 7 Ramsarskih područja
- 21 IBA područja
- 29 IPA područja
- 4 PBA područja
- 13 vizitorskih centara
ZAŠTIĆENA PODRUČJA U VOJVODINI
FINANSIRANJE PROJEKTNIH AKTIVNOSTI 2007 – 2011.
- preko 130 projekata u 20 zaštićenih područja, u ukupnom iznosu od 48.699.200,00 dinara.
- u saradnji sa Fondom za zaštitu životne sredine, 2010 i 2011. g, finansirano je 35 projekata (16+18 zaštićena područja),
u ukupnom iznosu od 48.858.697,00 dinara
33.000.000
35.000.000
31.751.697
30.000.000
22.767.680
25.000.000
20.000.000
15.000.000
8.332.520
10.000.000
3.599.000
5.000.000
0
2007
2008
2009
2010
2011
Ukupno 97.557.897,00 dinara
Posebna pažnja posvećena je aktivnostima na:
- zaštiti retkih i ugroženih vrsta i osetljivih ekosistema (vlažna staništa, autohtone šume, slatine, stepe i peščare),
- unapređenje rada čuvarske službe,
- promocija zaštićenih područja.
- Formirano je 14 vizitorskih centara, izgrađene su osmatračnice, trasirane su i uređene edukativne staze za posetioce u dužini od
nekoliko desetina km, postavljene brojne informativne table, štampane turističko - edukativne karte i velik broj promotivnog
materijala.
- U cilju promocije i prezentacije zaštićenih područja izrađena je monografija „Zaštićena prirodna dobra i ekoturizam Vojvodine“ i
dve monografije „Stari Begej-Carska bara“ i „Obedska bara“ u okviru edicije Ramsarska područja Vojvodine.
- Aktivnosti Sekretarijata bile su usmerene i na jačanje međunarodne saradnje u prekograničnim zaštićenim prirodnim dobrima.
Sekretarijat ima otvorenu komunikaciju sa udruženjima građana:
- finansiranjem projektnih aktivnosti – Konkurs
- organizovanje zajedničkih aktivnosti
- promocija prirodnih vrednosti, zaštićenih i strogo zaštićenih vrsta
kao i njihovih staništa.
Pregled sufinansiranih projekata od 2007. do 2011. godine,
GODINA
BROJ PROJEKATA
SUFINANSIRANO
25
1.340.000,00 din
2008
114
16.700.000,00 din
2009
39
2.880.000,00 din
2010*
92
11.424.000,00 din
2011*
90
9.930.000,00 din
UKUPNO
360
42.274.000,00 din
2007
* Uključena i sredstva realizovana u saradnji sa Fondom za zaštitu žiovtne
sredine Republike Srbije.
Planovi Sekretarijata:
- realizovaće konkursne aktivnosti i nastojaće da proširi i unapredi već postojeći
dijalog kroz jačanje kapaciteta i učešća javnosti u donošenju lokalnih ekoloških
akcionih programa, koji su u funkciji zaštite i unapređenja stanja životne sredine
AP Vojvodine,
- nastaviće trend podizanja ekološke svesti javnosti kroz pravovremeno i
objektivno informisanje o aktuelnim dešavanjima u oblasti ekologije,
- promovisaće zaštitu životne sredine i zaštićenih područja.
PROMOTIVNE AKTIVNOSTI U ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA
U cilju uspostavljanja održivog razvoja u oblasti zaštite prirode –
posebna pažnja se posvećuje RAZVOJU I FORMIRANU ekoturističkih sadržaja u zaštićenim područjima.
Sekretarijat je realizovao brojne aktivnosti:
- trasirane su (edukativne, eko-) staze
- postavljene su info table
- nadstrešnice sa klupama – punkt za posetioce
- osmatračnice, kule
- vizitorski centri (info-centri, centri za posetioce)
Vizitorski centar ima najznačajniju ulogu u ekoturističkoj ponudi
Generalni koncept:
- Info pult
- izložbeni prostor (trajne, privremene postavke)
- edukativni panoi, karte
- sale za predavanje, radionice
- suvenirnica
- smeštjni kapacitet
Koviljsko-petrovaradinski rit
Slano kopovo
Obedska bara
- Promotivna
- Edukativna
- Rekreativna
Zasavica
Ludaško jezero
Revitalizacija vlažnih livada na Kupiniku
Akcije čišćenja vlažnih livad
Međunarodni volonterski kamp
Sanacija vodenih staništa na lokalitetu Šlajz - Tikvara
SRP “DELIBLATSKA PEŠČARA"
- površina: 34.829 ha
- upravljač: JP "Vojvodinašume", ŠG “Banat”
- međunarodni status:Ramsarsko područje “Labudovo okno”, IBA, IPA
EKOTURISTIČKI SADRŽAJI U SRP “DELIBLATSKA PEŠČARA"
Pogled na hranilište
Osmatračnica
Edukativni centar “Čardak”
Info-tabla
Dobro
Loše
Unapređenje stanja pašnjaka na južnim padinama Fruške gore: Mala Remeta, Krušedol i
Neradin
Naučno-istraživačko društvo studenata biologije “Josif Pančić”, Novi Sad
Sačuvajmo bogatstvo raznovrsnosti staništa i živih bića u zaštićenim područjima!
HVALA NA PAŽNJI!!
Download

Hip Green1 Template