CRNA GORA
O P Š T I N A K O T O R
PREDSJEDNIK OPŠTINE
IZVJEŠTAJ O RADU PREDSJEDNIKA OPŠTINE KOTOR
ZA 2012. GODINU SA IZVJEŠTAJEM O OSTVARIVANJU
FUNKCIJA LOKALNE SAMOUPRAVE
KOTOR, januar 2013. godine
Stari grad 317 · 85330 Kotor · tel. +382(0)32- 325-862 · fax. +382(0)32-304-736 · [email protected] www.opstinakotor.com
I
UVODNI DIO
U cilju sistematizovanog prikaza svih poslova, mjera i aktivnosti u vršenju funkcija izvršnog
organa jedinice lokalne samouprave, na osnovu obaveza i ovlašćenja utvrñenih odredbama člana
57.-59., a u vezi sa članom 151.b. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni list RCG" broj 42/03,
28/04, 75/05 i 13/06 i "Službeni list Crne Gore" broj 88/09, 3/10 i 38/12), kao i ostvarivanju
funkcija lokalne samouprave u Opštini Kotor u periodu od 01. 01. 2012. do 31. 12. 2012. godine,
metodologija sačinjavanja Izvještaja utvrñena je sljedećim redosljedom i ista sadrži oblasti:
•
Strateška planska dokumenta;
•
Finansiranje lokalne uprave-realizacija Budžeta i izvršavanje budžetskih
obaveza;
•
Implementacija sistemskih i materijalnih zakona kod ostvarivanja funkcija
lokalne samouprave;
•
Realizacija Programa rada Skupštine Opštine u dijelu akata čiji je predlagač
Predsjednik/ca Opštine;
•
Organizacija, način rada i stanje u oblastima iz nadležnosti i djelokruga rada
lokalne uprave;
•
Poslovi usmjeravanja i usklañivanja rada organa uprave, javnih službi i organizacija
čiji je osnivač Opština;
•
Stručna služba Predsjednice Opštine;
•
Vršenje nadzora nad radom lokalne uprave i vršenje upravnog nadzora;
•
Obezbjeñenje uslova za rad organa lokalne uprave i standard zaposlenih;
•
Izvještaj o radu Glavnog administratora sa stanjem u oblastima iz nadležnosti
djelokruga rada organa lokalne uprave;
•
Organizacija, rukovoñenje i koordinacija djelokruga rada lokalne uprave;
•
Ovlašćenje Glavnog administratora kao drugostepenog organa;
•
Stanje u oblastima iz nadležnosti i djelokruga rada organa lokalne uprave;
•
Ocjena stanja sa predlogom mjera;
•
Služba Glavnog administratora;
•
Izvještaj o brojčanim pokazateljima po organima lokalne uprave;
•
Ostvarivanje funkcija lokalne samouprave;
•
Saradnja sa javnim službama čiji je osnivač Država i državnim organima CG;
•
Saradnja sa NVO;
•
Meñunarodna saradnja i apliciranje meñunarodnim projektima;
•
Učešće grañana u vršenju poslova od javnog interesa lokalne samouprave;
•
Javnost i transparentnost rada;
•
Programski zadaci za 2013. godinu;
Napomena: Izvještaj o radu Predsjednika Opštine je sačinjen u formi i sadržini identičnoj kao u ranijim izvještajima što
je saglasno odredbama člana 151. b. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni list
Crne Gore" broj 88/09) kojim je propisano da se na predsjednike opština koji su izabrani od strane grañana na opštim i
neposrednim izborima tajnim glasanjem u dijelu obaveze podnošenja grañanima Izvještaja o radu i ostvarivanju funkcija
lokalne samouprave primjenjuju odredbe člana 57. stav 1. tačka 8. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni list RCG"
broj 42/03, 28/04, 75/05 i 13/06).
2
Stari grad 317 · 85330 Kotor · tel. +382(0)32- 325-862 · fax. +382(0)32-304-736 · [email protected] www.opstinakotor.com
II
STRATEŠKA PLANSKA DOKUMENTA
Realizovano:
•
•
•
III
Nacrt Strateškog plana razvoja Opštine Kotor 2013-2017, koji je utvrñen Zaključkom
Skupštine Opštine broj 11-16374 od 27. 12. 2012. godine („Službeni list Crne Gore –
opštinski propisi“ broj 3/13);
Plan aktivnosti na podizanju nivoa zaštite potrošača u Opštini Kotor, usvojen na
sjednici Skupštine Opštine Kotor održanoj 31. 07. 2012. godine („Službeni list Crne
Gore – opštinski propisi“ broj 27/12);
Lokalni Plan akcije za djecu za Opštinu Kotor za period 2012-2017 godine, usvojen
na sjedici Skupštine Opštine Kotor održanoj 28. 08. 2012. godine („Službeni list
Crne Gore – opštinski propisi“ broj 28/12).
FINANSIRANJE LOKALNE SAMOUPRAVE-REALIZACIJA
BUDŽETA I IZVRŠAVANJE BUDŽETSKIH OBAVEZA
Donošenje Budžeta Opštine predstavlja najvažniju godišnju aktivnost jedinice lokalne samouprave, kojom se
ne odreñuje samo obim potrošnje sredstava,već predstavlja finansijsku projekciju primitaka i izdataka za budžetsku
godinu i bazu procesa odlučivanja organa jedinice lokalne samouprave. Aktivnosti organa lokalne uprave i javnih
službi, a time i zadovoljavanje potreba od neposrednog interesa za lokalno stanovništvo uslovljene su mogućnostima
finansiranja funkcija lokane samouprave.
Integritet budžetskog sistema obezbjeñuje se zajedničkim pravnim osnovom, jedinstvenom budžetskom
klasifikacijom, upotrebom jedinstvene budžetske dokumentacije za izradu Budžeta i finansijskih planova, jedinstvenim
sistemom budžetskog računovodstva, jedinstvenim kriterijumima za budžetsku kontrolu i reviziju i principima na
kojima se zasniva budžetski postupak, u skladu sa Zakonom.
U pripremi i izvršenju budžeta ispoštovani su principi efikasnosti, ekonomičnosti, potpunosti, tačnosti i
jedinstvene budžetske klasifikacije.
Budžet Opštine Kotor za 2012.godinu planiran je u iznosu od 15.120.000.00 € („Sl.list Crne
Gore –opštinski propisi“ broj 3/12).Negativne posljedice globalne ekonomske krize i otežani opšti
uslovi privreñivanja uslovili su u znatnoj mjeri manji priliv sredstava, te se iz tih razloga pristupilo
donošenju Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o Budžetu Opštine Kotor za 2012.godinurebalansu Budžeta („Sl.list CG-opštinski propisi“ br. 37/12) i to na način da je planirani budžet
korigovan za iznos od 2.520.000.00 €, odnosno kvantifikovan na nivou 12.600.000,00€. Razlozi
smanjenja najvećim dijelom su uslovljeni nerelizacijom kratkoročnog zaduženja od domaćih
finansijskih institucija za potrebe realizacije obaveza prema izvoñaču radova MP „Jedinstvo“ad
Sevojno na ime sufinansiranja Projekta vodosnadbijevanja i odvoñenja otpadnih voda na
Crnogorskom primorju Faza III (do čega je došlo zbog prolongiranja dospijeća obaveze opštine za
obezbjeñenje sopstvenog učešća u finansiranju pomenute investicije); značajno umanjen promet na
tržištu nekretnina i značajno smanjenje priliva po osnovu direktnih stranih investicija i investicija u
sektoru grañevinarstva.
Budžet Opštine za 2012. godinu je realizovan u iznosu od 13.379.347.78 € , što izraženo u
procentima iznosi za 6.19 % više od plana. Povećanje prihoda najvećim dijelom je posledica bolje
naplate primitaka od naknada za ureñivanje i izgradnju grañevinskog zemljišta (komunalija)i
povećanje obima naplate prihoda poreza na nepokretnosti, što je rezultat efikasnijeg rada resornih
organa lokalne uprave (Direkcija za ureñenje i izgradnju Kotora i Sekretarijat za lokalne prihode,
budžet i finansije).
Opština Kotor je u 2012.godini dobitnik nagrade „Najbolje prakse u lokalnoj
samoupravi 2012“ za realizaciju projekta „Ubiranje poreza na nepokretnosti“ koju joj je
dodijelila Zajednica Opština Crne Gore u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova
Crne Gore i Organizacijom za Evriopsku bezbjednost i saradnju-misija u Crnoj Gori.
Povećanje sopstvenih i ustupljenih prihoda u toku 2012.godine u velikoj mjeri uticalo je na
smanjenje neizmirenih obaveza Opštine Kotor iz predhodnih godina, a najvećim dijelom otplaćen je
3
Stari grad 317 · 85330 Kotor · tel. +382(0)32- 325-862 · fax. +382(0)32-304-736 · [email protected] www.opstinakotor.com
zaostali dug na ime poreza i doprinosa zaposlenih u Opštini Kotor i javnim službama (korisnicima
Budžeta). Takoñe, Opština Kotor je u značajnom iznosu izmirila zaostale obaveze prema
Ministarstvu finansija Crne Gore po dospjelim glavnicama i kamatama po kreditima KFW banke
,što je u značajnoj mjeri uticalo na smanjenje budžetskog zaduženja po kreditima.
Važno je istaći da u ukupnim budžetskim izdacima, kapitalni izdaci iznose 20.70 %,
uključujući i otplatu obaveza po kreditima odobrenih od strane Kfw banke, što govori da i u
izuzetno složenim uslovima privreñivanja, nije zapostavljena investiciona komponenta. Direkcija za
ureñenje i izgradnju Kotora uspjela je isfinansirati realizovane projekte u 2012.godini, odnosno po
tom osnovu su prema izvoñačima radova zaključno sa 31.12.2012.godine izmirene dospjele novčane
obaveze. Povećanje tekućih prihoda tokom jednogodišnjeg perioda u potpunosti je uticalo na
ostvarivanje javnog interesa kroz kvalitetno funkcionisanje javnih preduzeća i ustanova, u čemu je
Opština Kotor blagovremenim transferisanjem sredstava u planiranim iznosima u cjelosti odgovorila
svojim obavezama kao osnivač.
Isto tako, u cjelosti su ispoštovane planirane obaveze u dijelu finansiranja obaveza prema
mjesnim zajednicama, za socijalna davanja, NVO sektoru, sportskim organizacijama i kulturi kao
nezaobilaznom segmentu u okviru ukupnih društvenih djelatnosti.
IV
IMPLEMENTACIJA SISTEMSKIH I MATERIJALNIH ZAKONA
KOD OSTVARIVANJA FUNKCIJA LOKALNE SAMOUPRAVE
Izvršavanje i primjena Zakona o finansiranju lokalne samouprave („Službeni list RCG“
broj 42/03, 44/03, "Službeni list Crne Gore" broj 5/08, 51/08 i 74/10) i Zakona o Budžetu
(„Službeni list RCG“ broj 40/01, 44/01, 28/04 i71/05, Službeni list Crne Gore broj 12/07,
73/08, 53/09, 46/10 i 49/10)
Saglasno odredbama člana 57. stav 1. tačka 2. Zakona o lokalnoj samoupravi utvrñeni su
predlozi sljedećih odluka:
•
Predlog Odluke o Budžetu Opštine Kotor za 2012. godinu („Službeni list Crne Gore opštinski propisi“ broj 3/12);
•
Predlog Odluke o usvajanju Budžeta – Finansijskog plana Direkcije za ureñenje i
izgradnju Kotora za 2012. godinu („Službeni list Crne Gore - opštinski propisi“ broj
3/12);
•
Predlog Odluke o završnom računu Budžeta Opštine Kotor za 2011. godinu, usvojen
na sjednici Skupštine Opštine Kotor održane 24. 05. 2012. godine („Službeni list
Crne Gore - opštinski propisi“ broj 17/12);
•
Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o Budžetu Opštine Kotor za 2012.
godinu, usvojen na sjednici SO Kotor održane 05. 12. 2012. godine („Službeni list
Crne Gore - opštinski propisi“ broj 37/12);
•
Predlog Odluke o uravnoteženju Budžeta, Finansijskog plana Direkcije za ureñenje i
izgradnju Kotora za 2012. godinu, usvojen na sjednici Skupštine Opštine Kotor
održane 05. 12. 2012. godine („Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“ broj
37/12);
•
Predlog Odluke o Budžetu Opštine Kotor za 2013. godinu, usvojen na sjednici
Skupštine Opštine Kotor održane 27. 12. 2012. godine („Službeni list Crne Gore opštinski propisi“ broj 3/13);
•
Predlog Odluke o usvajanju Plana potrošnje Direkcije za ureñenje i izgradnju Kotora
za 2013. godinu, kao sastavnog dijela Budžeta (primici - transferi iz Budžeta
Opštine, ekonomska šifra 43191), usvojen na sjednici SO Kotor 27. 12. 2012. godine
("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi" broj 3/13);
4
Stari grad 317 · 85330 Kotor · tel. +382(0)32- 325-862 · fax. +382(0)32-304-736 · [email protected] www.opstinakotor.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Predlog Odluke o izmjenama Odluke o davanju saglasnosti na bankarsku garanciju,
usvojen na sjednici Skupštine Opštine Kotor, održanoj 24. 05. 2012. godine
(Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“ broj 17/12);
Predlog Odluke o upotrebi sredstava Stalne budžetske rezerve u iznosu od 5.000,00
eura radi otklanjanja posljedica vanrednih okolnosti požara, Skupštini stanara zgrade
L8 Sveti Stasije, usvojen na sjednici Skupštine Opštine Kotor održanoj dana 31. 07.
2012. godine („Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“ broj 27/12);
Predlog Odluke o kratkoročnom zaduživanju Opštine Kotor u iznosu od 500.000,00
eura radi izmirenja kratkoročnih potreba u vezi sa realizacijom projekta
„Vodosnabdijevanje i odvoñenje otpadnih voda na jadranskoj obali – interventne
mjere III“, usvojen na sjednici Skupštine Opštine Kotor održane 30. 08. 2012. godine
(„Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“ broj 28/12);
Predlog Odluke o upotrebi sredstava Stalne Budžetske rezerve u iznosu od 10.000,00
eura, radi otklanjanja posljedica vanrednih okolnosti – elementarnih nepogoda
(snijeg) koji je zadesio sjever Crne Gore u februaru 2012. godine (Opštini Šavnik,
Andrijevica, Plav i Mojkovac), usvojen na sjednici Skupštine Opštine Kotor održane
30. 08. 2012. godine („Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“ broj 28/12);
Predlog Odluke o upotrebi sredstava Stalne Budžetske rezerve u iznosu 1.000,00
eura od radi otklanjanja posljedica vanrednih okolnosti – elementarnih nepogoda –
požara u bivšem Ruskom poslanstvu u Cetinju, usvojen na sjednici Skupštine
Opštine Kotor održane 30. 08. 2012. godine („Službeni list Crne Gore – opštinski
propisi“ broj 28/12);
Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora JKP „Kotor“, o
kreditnom zaduženju (na iznos od 120.290,00 eura), usvojen na sjednici Skupštine
Opštine Kotor održane 30. 08. 2012. godine („Službeni list Crne Gore – opštinski
propisi“ broj 28/12);
Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o Budžetu Opštine Kotor za 2012.
godinu, usvojen na sjednici Skupštine Opštine Kotor održane 05. 12. 2012. godine
(„Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“ broj 37/12);
Predlog Odluke o uravnoteženju Plana potrošnje – Finansijskog plana Direkcije za
ureñenje i izgradnju Kotora za 2012. godinu, usvojen na sjednici Skupštine Opštine
Kotor održane 05. 12. 2012. godine („Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“
broj 37/12);
Predlog Odluke o izmjenama Odluke o davanju saglasnosti na bankarsku garanciju,
usvojen na sjednici Skupštine Opštine Kotor održane 27. 12. 2012. godine („Službeni
list Crne Gore – opštinski propisi“ broj 3/13);
Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora JP “Vodovod i
kanalizacija“ Kotor o kreditnom zaduženju (na iznos od 80.000,00 eura), usvojen na
sjednici Skupštine Opštine Kotor održane 27. 12. 2012. godine („Službeni list Crne
Gore – opštinski propisi“ broj 3/13);
Izvršavanje i primjenaZakona o porezu na nepokretnosti ("Službeni list RCG" broj 65/01
i 69/03, "Službeni list Crne Gore" broj 75/10 i 40/11) i Zakona o zaštiti potrošača
(„Službeni list RCG2 broj 26/07, 73/10 i 40/11)
•
•
Predlog Odluke o porezu na nepokretnosti, usvojen na sjednici Skupštine Opštine
Kotor, održanoj 05. 04. 2012. godine („Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“
broj 14/12);
Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan aktivnosti na podizanju nivoa zaštite
potrošača u Opštini Kotor, usvojen na sjednici Skupštine Opštine Kotor održanoj 31.
07. 2012. godine („Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“ broj 27/12).
5
Stari grad 317 · 85330 Kotor · tel. +382(0)32- 325-862 · fax. +382(0)32-304-736 · [email protected] www.opstinakotor.com
Izvršavanje i primjena Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni list RCG“ broj 42/03,
28/04, 75/05 i 13/06 i "Službeni list Crne Gore" broj 88/09 i "Službeni list Crne Gore"
broj 3/10 i 38/12) i shodna primjena Zakona o državnim službenicima i namještenicima
("Službeni list Crne Gore" broj 50/08, 86/09, 49/10 i 50/11)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Predlog Odluke o realizaciji saradnje i bratimljenja sa gradom Obidosom - Portugal,
usvojen na sjednici SO Kotor održanoj 02. 03. 2012. godine ("Službeni list Crne
Gore - opštinski propisi" broj 9/12);
Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o pristupanju zajedničkom
uslužnom i koordinacionom društvu za vodosnabdijevanje i odvoñenje otpadnih voda
za Crnogorsko primorje i Opštinu Cetinje „Vodacom“ doo, usvojen na sjednici SO
Kotor održanoj 02. 03. 2012. godine ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi"
broj 9/12);
Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Rješenje Predsjednika/ce Opštine Kotor o
razrješenju Potpredsjednika Opštine Željka Avramovića, usvojen na sjednici SO
Kotor održanoj 02. 03. 2012. godine ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi"
broj 9/12);
Predlog Odluke o realizaciji saradnje i bratimljenja sa graom Xi’an-om, Narodna
Republika Kina, usvojen na sjednici SO Kotor održanoj 24. 05. 2012. godine
("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi" broj 17/12);
Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan aktivnosti na podizanju nivoa zaštite
potrošača u Opštini Kotor, usvojen na sjednici SO Kotor održanoj 31. 07. 2012.
godine ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi" broj 27/12);
Predlog Odluke o izmjenama Odluke o radnom vremenu, usvojen na sjednici SO
Kotor održanoj 31. 07. 2012. godine ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi"
broj 27/12);
Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o podjeli Mjesne zajednice Dobrota
i osnivanju Mjesne zajednice Dobrota II, usvojen na sjednici SO Kotor održanoj 31.
07. 2012. godine ("Službeni list Crne Gore - opštinski prpoisi" broj 27/12);
Predlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o mjesnim zajednicama, usvojen na
sjednici SO Kotor održanoj 31. 07. 2012. godine ("Službeni list Crne Gore opštinski prpoisi" broj 27/12);
Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Rješenje Predsjednice Opštine o razrješenju
Andrije Popovića sa funkcije Potpredsjednika Opštine, usvojen na sjednici SO Kotor
održanoj 05. 12. 2012. godine („Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“ broj
37/12);
Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Rješenje Predsjednice Opštine o razrješenju
Andrije Popovića sa funkcije Potpredsjednika Opštine, usvojen na sjednici SO Kotor
održanoj 05. 12. 2012. godine („Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“ broj
37/12);
Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Rješenje Predsjednice Opštine o
imenovanju Branka Nedovića za Potpredsjednika Opštine, usvojen na sjednici SO
Kotor održanoj 05. 12. 2012. godine („Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“
broj 37/12);
Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Rješenje Predsjednice Opštine o
imenovanju Jova Suñića za Potpredsjednika Opštine, usvojen na sjednici SO Kotor
održanoj 05. 12. 2012. godine („Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“ broj
37/12);
Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Rješenje Predsjednice Opštine o
imenovanju Tvrtka Crepulje za Potpredsjednika Opštine, usvojen na sjednici SO
Kotor održanoj 05. 12. 2012. godine („Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“
broj 37/12);
6
Stari grad 317 · 85330 Kotor · tel. +382(0)32- 325-862 · fax. +382(0)32-304-736 · [email protected] www.opstinakotor.com
•
Predlog Rješenja o potvrdi Rješenja o imenovanju Žirija za dodjelu nagrade „21.
Novembar“, usvojen na sjednici SO Kotor održanoj 05. 12. 2012. godine („Službeni
list Crne Gore – opštinski propisi“ broj 37/12).
Na osnovu ovlašćenja Predsjednika/ce Opštine iz člana 57., 58. i člana 69. stav 3.
Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni list RCG“ broj 42/03, 28/04, 75/05 i 13/06 i "Službeni list
Crne Gore" broj 88/09 i "Službeni list Crne Gore" broj 3/10 i 38/12) i člana 50. i 53. stav 6. Statuta
Opštine Kotor („Službeni list Opštine Kotor“ broj 03/04 i „Službeni list Crne Gore – opštinski
propisi“ broj 17/08, 31/09, 40/10 i 4/11), Predsjednik/ca Opštine Kotor je donijela sledeće:
•
•
•
•
•
•
Rješenje o izmjeni Rješenja o obrazovanju i imenovanju Predsjednika i članova
Savjeta za brigu o licima sa invaliditetom broj 01-973 od 31. 01. 2012. godine
(„Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“ broj 5/12);
Rješenje o imenovanju Žirija za dodjelu nagrade „21 Novembar“ broj 01-13514 od
31. 10. 2012. godine („Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“ broj 33/12);
Rješenje o imenovanju Komisije za izradu Lokalnog akcionog Plana za rodnu
ravnopravnost broj 0101-14365 od 28. 09. 2012. godine („Službeni list Crne Gore –
opštinski propisi“ broj 37/12);
Rješenje o povjeravanju poslova Potpredsjedniku Opštine Branku Nedoviću broj 0116242 od 26. 12. 2012. godine („Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“ broj
3/13);
Rješenje o povjeravanju poslova Potpredsjedniku Opštine Jovu Suñiću broj 01-16241
od 26. 12. 2012. godine („Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“ broj 3/13);
Rješenje o povjeravanju poslova Potpredsjedniku Opštine Tvrtku Crepulji broj 0116243 od 26. 12. 2012. godine („Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“ broj
3/13).
Saglasno ovlašćenju iz člana 57. stav 1. tačka 5. i člana 77. stav 4. Zakona o lokalnoj
samoupravi, Predsjednik/ca Opštine je donijela:
•
•
•
•
•
•
•
Rješenje Predsjednika/ce Opštine Kotor o razrješenju Željka Avramovića iz Kotora
sa funkcije Potpredsjednika Opštine Kotor, broj 01-2266 od 01. 03. 2012. godine
(„Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“ broj 9/12);
Rješenje Predsjednika/ce Opštine Kotor o razrješenju Andrije Popovića iz Kotora sa
funkcije Potpredsjednika Opštine Kotor, broj 01-13800/1 od 06. 11. 2012. godine
(„Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“ broj 37/12);
Rješenje Predsjednika/ce Opštine Kotor o razrješenju Fila Biskupovića iz Kotora sa
funkcije Potpredsjednika Opštine Kotor, broj 01-14626/1 od 26. 11. 2012. godine
(„Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“ broj 37/12);
Rješenje Predsjednika/ce Opštine Kotor o imenovanju o imenovanju Branka
Nedovića za Potpredsjednika Opštine broj 01-14361/1 od 22. 11. 2012. godine
(Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“ broj 37/12);
Rješenje Predsjednika/ce Opštine Kotor o imenovanju o imenovanju Jova Suñića za
Potpredsjednika Opštine broj 01-14619/1 od 26. 11. 2012. godine (Službeni list Crne
Gore – opštinski propisi“ broj 37/12);
Rješenje Predsjednika/ce Opštine Kotor o imenovanju o imenovanju Tvrtka Crepulje
za Potpredsjednika Opštine broj 01-14356/1 od 22. 11. 2012. godine (Službeni list
Crne Gore – opštinski propisi“ broj 37/12);
Rješenja o postavljanju i razrješenju starješina organa lokalne uprave, nakon
podnošenja ostavki i raspisivanja Konkursa objavljenih u Dnevnim listovima
„Pobjeda“ i „Dan“ 19. i 21. 12. 2012. godine.
7
Stari grad 317 · 85330 Kotor · tel. +382(0)32- 325-862 · fax. +382(0)32-304-736 · [email protected] www.opstinakotor.com
Na osnovu člana 77. stav 4. Zakona o lokalnoj samoupravi i odredaba člana 50. stav
1 tačka 10. Statuta Opštine Kotor („Službeni list Opštine Kotor“ broj 03/04 i „Službeni list Crne
Gore – opštinski propisi“ broj 17/08, 31/09, 40/10 i 4/11), Predsjednik/ca Opštine Kotor je
donijela:
•
•
•
•
Rješenje broj 01-3120/1 od 23. 03. 2012. godine o davanju saglasnosti na Pravilnik o
unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih mjesta Službe zaštite broj
1501-14 od 15. 03. 2012. godine;
Rješenje broj 01-11483 od 01. 10. 2012. godine o davanju saglasnosti na Pravilnik o
izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova
i radnih mjesta Sekretarijata za opštu upravu broj 02-11206/12 od 25. 09. 2012.
godine;
Rješenje broj 01-15288 od 07. 12. 2012. godine o davanju saglasnosti na Pravilnik o
izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova
i radnih mjesta Sekretarijata za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj
broj 1601-15162 od 05. 12. 2012. godine;
Rješenje broj 01-15440 od 11. 12. 2012. godine o davanju saglasnosti na Pravilnik o
izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova
i radnih mjesta Informacionog centra Opštine Kotor broj 14-15403 od 10. 12. 2012.
godine.
Na osnovu člana 45 stav 1.tačka 9. Zakona o lokalnoj samoupravi i Odluke o
poslovnim zgradama i prostorijama Opštine Kotor utvrñeni su:
•
•
•
•
•
•
•
•
Predlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o produženju roka zakupa Organizaciji
gluvih i nagluvih za Opštine Kotor, Herceg Novi, Budvu i Tivat, usvojen na sjednici
SO Kotor održanoj 30. 08. 2012. godine ("Službeni list Crne Gore - opštinski
propisi" broj 28/12);
Predlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o produženju roka zakupa Homen
Ljubomiru, usvojen na sjednici SO Kotor održanoj 30. 08. 2012. godine ("Službeni
list Crne Gore - opštinski propisi" broj 28/12);
Predlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o produženju roka zakupa Organizaciji
slijepih za Opštine Kotor, Herceg Novi, Budvu i Tivat, usvojen na sjednici SO Kotor
održanoj 30. 08. 2012. godine ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi" broj
28/12);
Predlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o produženju roka zakupa Srpskoj
pravoslavnoj crkvenoj opštini Kotor, usvojen na sjednici SO Kotor održanoj 30. 08.
2012. godine ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi" broj 28/12);
Predlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o produženju roka zakupa Biskupskom
ordinarijatu Kotor, usvojen na sjednici SO Kotor održanoj 30. 08. 2012. godine
("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi" broj 28/12);
Predlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o produženju roka zakupa Udruženju
penzionera Kotor, usvojen na sjednici SO Kotor održanoj 30. 08. 2012. godine
("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi" broj 28/12);
Predlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o produženju roka zakupa Crnogorskom
Jedriličarskom savezu, usvojen na sjednici SO Kotor održanoj 30. 08. 2012. godine
("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi" broj 28/12);
Predlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o produženju roka zakupa Udruženju
roditelja za podršku i pomoć djeci sa posebnim potrebama „Mali veliki korak“,
usvojen na sjednici SO Kotor održanoj 30. 08. 2012. godine ("Službeni list Crne
Gore - opštinski propisi" broj 28/12);
8
Stari grad 317 · 85330 Kotor · tel. +382(0)32- 325-862 · fax. +382(0)32-304-736 · [email protected] www.opstinakotor.com
•
Predlog Odluke o izdavanju u dugoročni zakup Udruženju paraplegičara iz Kotora
poslovnih prostorija Opštine Kotor, usvojen na sjednici SO Kotor održanoj 05. 12.
2012. godine ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi" broj 37/12).
Izvršavanje i primjena Zakona o stanovanju i održavanju stambenih zgrada ("Službeni
list CG" broj 4/11) i Zakona o komunalnim djelatnostima ("Službeni list Crne Gore"
broj12/95) i Zakona o upravljanju otpadom („Službeni list Crne Gore“ broj 64/11)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Predlog Odluke o izmjeni Odluke o pijacama, usvojen na sjednici SO Kotor održanoj
02. 03. 2012. godine ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi" broj 9/12);
Predlog Odluke o izmjenama Odluke o ureñenju grada i naselja Opštine Kotor,
usvojen na sjednici SO kotor održanoj 05. 04. 2012. godine ("Službeni list Crne Gore
- opštinski propisi" broj 14/12);
Predlog Odluke o davanju saglasnosti na izmjene i dopune Statuta Javnog
komunalnog preduzeća „Kotor“, usvojen na sjednici SO Kotor održanoj 24. 05.
2012. godine ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi" broj 17/12);
Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Protokol o namjeri zajedničkog
organizovanja deponije za odlaganje otpada potpisan od strane Predsjednika Opštine
Kotor, Predsjednika Opštine Tivat i Predsjednika Opštine Herceg Novi dana 20. 01.
2012. godine, usvojen na sjednici SO Kotor održanoj 24. 05. 2012. godine ("Službeni
list Crne Gore - opštinski propisi" broj 17/12);
Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Pijačni red JKP „Kotor“, usvojen na
sjednici SO Kotor održanoj 31. 07. 2012. godine ("Službeni list Crne Gore opštinski propisi" broj 27/12);
Predlog Odluke o izmjeni Odluke o pjacama, usvojen na sjednici održanoj 31. 07.
2012. godine ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi" broj 27/12);
Predlog Odluke o davanju saglasnosti na izmjene Statuta Društva za upravljanje
Sanitarnom deponijom „Lovanja“ doo Kotor, usvojen na sjednici SO Kotor održanoj
28. 08. 2012. godine ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi" broj 28/12);
Predlog Odluke o kućnom redu u stambenim zgradama, usvojen na sjednici SO kotor
održanoj 05. 12. 2012. godine ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi" broj
37/12);
Predlog Odluke o obimu i vrsti dopuštenih radova na spoljnim djelovima stambene
zgrade, usvojen na sjednici SO Kotor održanoj 05. 12. 2012. godine ("Službeni list
Crne Gore - opštinski propisi" broj 37/12);
Predlog Odluke o odreñivanju lokacije za privremeno skladištenje baliranog
komunalnog otpada na području Opštine Kotor usvojen na sjednici SO Kotor
održanoj 05. 12. 2012. godine ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi" broj
37/12);
Predlog Odluke o javnom kanalizacionom sistemu i odvoñenju otpadnih voda na
području Opštine Kotor, usvojen na sjednici SO Kotor održanoj 27. 12. 2012. godine
("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi" broj 3/13);
Predlog Rješenja o imenovanju članova Upravnog odbora JKP „Kotor, usvojen na
sjednici SO Kotor održanoj 27. 12. 2012. godine ("Službeni list Crne Gore opštinski propisi" broj 3/13);
Predlog Rješenja o imenovanju članova Upravnog odbora JP „Vodovod i
kanalizacija“ Kotor, usvojen na sjednici SO Kotor održanoj 27. 12. 2012. godine
("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi" broj 3/13);
Predlog Rješenja o imenovanju članova Upravnog odbora doo „Lovanja“ Kotor,
usvojen na sjednici SO Kotor održanoj 27. 12. 2012. godine ("Službeni list Crne
Gore - opštinski propisi" broj 3/13).
9
Stari grad 317 · 85330 Kotor · tel. +382(0)32- 325-862 · fax. +382(0)32-304-736 · [email protected] www.opstinakotor.com
Izvršavanje i primjena Zakona o ureñenju prostora i izgradnji objekata („Službeni list
Crne Gore“ broj 51/08, 40/10, 34/11, 40/11 i 47/11)
•
Predlog Programa ureñenja prostora za 2012. godinu ("Službeni list Crne Gore opštinski propisi" broj 9/12);
•
Predlog izmjena i dopuna Programa ureñenja prostora za 2012. godinu usvojen na
sjednici SO Kotor održanoj 27. 12. 2012. godine ("Službeni list Crne Gore opštinski propisi" broj 3/13);
•
Nacrt Programa ureñenja prostora za 2013. godinu utvrñen na sjednici SO Kotor
održanoj 27. 12. 2012. godine (Zaključak o utvrñivanju Nacrta objavljen u
"Službenom listu Crne Gore - opštinski propisi" broj 3/13);
•
Jednogodišnji izvještaj o stanju ureñenja prostora za 2012. godinu usvojen na
sjednici SO Kotor održanoj 27. 12. 2012. godine ("Službeni list Crne Gore opštinski propisi" broj 6/13);
•
Predlog Odluke o donošenju Detaljnog urbanističkog plana Radanovića, usvojen
na sjednici SO Kotor održanoj 24. 05. 2012. godine ("Službeni list Crne Gore opštinski propisi" broj 17/12);
•
Predlog Odluke o donošenju izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana
Orahovac i Dražin Vrt, usvojen na sjednici SO Kotor održanoj 31. 07. 2012. godine
("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi" broj 27/12).
Tokom 2012.godine usvojena su dva lokalna planska dokumenta.
Saglasno ovlašćenju iz člana 41. Zakona o ureñenju prostora i izgradnji objekata
("Službeni list Crne Gore" broj 51/08, 40/10, 34/11, 40/11 i 47/11) na predlog Sekretarijata za
urbanizam, grañevinarstvo i prostorno planiranja Opštine Kotor u skladu sa Programom planiranja i
ureñenja prostora Opštine Kotor, Predsjednik-ca Opštine je donijela:
Odluku o utvrñivanju Nacrta izmjena i dopuna DUP-a Dobrota broj 01-1970 od 23. 02.
2012. godine, objavljen na web sajtu Opštine Kotor: www.opstinakotor.com;
Izvršavanje i primjena Zakona o državnoj imovini ("Službeni list Crne Gore" broj 21/09 i
40/11)i Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini ("Službeni list Crne
Gore" broj 44/10)
•
•
•
•
•
Predlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o prenosu prava na gradskom
grañevinskom zemljištu u obuhvatu UP Privredna zona „Monte – Peštan-u“ doo
Tivat, usvojen na sjednici SO Kotor održanoj 05. 04. 2012. godine ("Službeni list
Crne Gore - opštinski propisi" broj 14/12);
Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o prenosu prava na gradskom
grañevinskom zemljištu u obuhvatu UP Privredna zona Petković Božidaru, usvojen
na sjednici SO Kotor održanoj 05. 04. 2012. godine ("Službeni list Crne Gore opštinski propisi" broj 14/12);
Predlog Odluke o prodaji – prenosu prava svojine na nepokretnosti označenoj kao
kat. parc. 2239/4 KO Dobrota putem javnog nadmetanja (aukcije), usvojen na
sjednici SO Kotor održanoj 31. 07. 2012. godine ("Službeni list Crne Gore opštinski propisi" broj 27/12);
Predlog Odluke o otkupu zemljišta – kat. parc. 211 KO Perast, radi dokompletiranja
urbanističke parcele po UP Perast, usvojen na sjednici SO Kotor održanoj 31. 07.
2012. godine ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi" broj 27/12);
Predlog Odluke o otkupu zemljišta – kat. parc. 279/2 KO Sutvara, radi
dokompletiranja urbanističke parcele po DUP- u Radanovići, usvojen na sjednici SO
10
Stari grad 317 · 85330 Kotor · tel. +382(0)32- 325-862 · fax. +382(0)32-304-736 · [email protected] www.opstinakotor.com
•
Kotor održanoj 05. 12. 2012. godine ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi"
broj 37/12);
Predlog Odluke o davanju saglasnosti na ustanovljavanje prava službenosti na
zemljištu radi polaganja kabla 500kW sa optičkim kablom, usvojen na sjednici SO
Kotor održanoj 27. 12. 2012. godine ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi"
broj 3/13);
Izvršavanje i primjena Zakona o elektronskim medijima ("Službeni list RCG" broj 46/10,
40/11 i 53/11), Zakona o kulturi („Službeni list Crne Gore“ broj 49/08, 16/11, 40/11) i
Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti („Službeni list RCG“ broj 78/05 i „Službeni list Crne
Gore“ broj 73/10 i 40/11)
•
•
•
•
•
•
Predlog Odluke o izmjeni Odluke o organizovanju Opštinske javne ustanove
„Muzeji“ Kotor, usvojen na sjednici SO Kotor održanoj 02. 03. 2012. godine
("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi" broj 9/12);
Ugovor o meñusobnim pravima i obavezama vezanim za korišćenje sredstava
Budžeta opredijeljenih za proizvodnju i emitovanje odreñenih programskih sadržaja
RDS Radio Kotor u 2012. godini broj 01-3527 potpisan dana 23. 03. 2012. godine
("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi" broj 10/12);
Predlog Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću Lokalni javni
emiter „Radio Kotor“, usvojen na sjednici SO Kotor održanoj 31. 07. 2012. godine
("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi" broj 27/12);
Predlog Odluke o donošenju Lokalnog Plana akcije za djecu za Opštinu Kotor za
period 2012-2017, usvojen na sjednici SO Kotor održanoj 28. 08. 2012. godine
("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi" broj 28/12);
Predlog Rješenja o imenovanju članova Savjeta OJU „Muzeji“ Kotor, usvojen na
sjednici SO Kotor održanoj 27. 12. 2012. godine ("Službeni list Crne Gore opštinski propisi" broj 3/13);
Predlog Rješenja o imenovanju članova Savjeta KC „Nikola ðurković“ Kotor,
usvojen na sjednici SO Kotor održanoj 27. 12. 2012. godine ("Službeni list Crne
Gore - opštinski propisi" broj 3/13).
Izvršavanje i primjena Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima ("Službeni list
RCG" broj 72/05, 27/06 i 45/07 i "Službeni list Crne Gore - opštinski propisi" broj 75/10),
Zakona o putevima ("Službeni list RCG" broj 42/04 i "Službeni list Crne Gore" broj
21/09, 54/09, 40/10, 36/11 i 40/11)
•
•
•
•
Predlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o naknadi za korišćenje opštinskih i
nekategorisanih puteva, usvojen na sjednici SO Kotor održanoj 05. 04. 2012. godine
(„Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“ broj 14/12);
Odluka o organizaciji vršenja povjerenih poslova premještanja vozila, donijeta od
strane Predsjednice Opštine Kotor dana 18. 07. 2012. godine ("Službeni list Crne
Gore - opštinski propisi" broj 23/12);
Predlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o javnom prevozu putnika u gradskom i
prigradskom linijskom saobraćaju, usvojen na sjednici SO Kotor održanoj 05. 12.
2012. godine („Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“ broj 37/12);
Predlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o auto taksi prevozu, usvojen na sjednici
SO Kotor održanoj 05. 12. 2012. godine („Službeni list Crne Gore – opštinski
propisi“ broj 37/12).
11
Stari grad 317 · 85330 Kotor · tel. +382(0)32- 325-862 · fax. +382(0)32-304-736 · [email protected] www.opstinakotor.com
V
REALIZACIJA PROGRAMA RADA SKUPŠTINE OPŠTINE U
DIJELU AKATA ČIJI JE PREDLAGAČ PREDSJEDNIK OPŠTINE
U realizaciji Programa rada Skupštine Opštine Kotor za 2012. godinu („Sl. list Crne Gore“ –
opštinski propisi br. 9/12), za akte čiji je predlagač bila predsjednica Opštine, a obrañivač organi
lokalne uprave, odrañeno je:
I Normativni dio: (Predlozi Odluka, pojedinačni opšti akti, lokalni planski dokumenti i
odluke iz imovinsko-pravnih odnosa) planirano je 33, a razmatrano i usvojeno 63, na 9 održanih
sjednica (od čega je Predsjednica Opštine bila predlagač 60 akata), a nije razmatrano 11, i to:
•
Predlog Odluke o o oblicima socijalne i dječije zaštite;
(Obrañivač: Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti)
•
Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o naknadi za komunalno
opremanje grañevinskog zemljišta;
(Obrañivač: Direkcija za ureñenje i izgradnju Kotora)
•
Predlog Odluke o regulisanju saobraćaja na području Opštine Kotor;
(Obrañivač: Sekretarijat za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj)
•
Predlog Odluke o odreñivanju naziva trgova i ulica;
(Obrañivač: Sekretarijat za urbanizam, grañevinarstvo i prostorno planiranje)
•
Predlog Odluke o finansiranju sportskih organizacija;
(Obrañivač: Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti)
•
Predlog Odluke o dodjeli nagrade „21 Novembar“;
(Obrañivač: Sekretarijat za opštu upravu)
•
Predlog Poslovnika o radu žirija za dodjelu nagrade „21 Novembar“;
(„Obrañivač: Sekretarijat za opštu upravu)
•
Predlog Odluke o zapošljavanju i finanansiranju osoba sa invaliditetom u Opštini
Kotor;
(Obrañivač: Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti)
•
Priprema predloga revizije LEAP-a;
(Obrañivač: Sekretarijat za zaštitu prirodne i kulturne baštine))
•
Predlog programa poboljšanja energetske efikasnosti;
Obrañivač: (Sekretarijat za zaštitu prirodne i kulturne baštine)
•
Predlog lokalnog plana diverziteta;
(Obrañivač: Sekretarijat za zaštitu prirodne i kulturne baštine).
Normativna akta koja je Skupština usvojila, a nijesu bila predviñena Programom rada
su:
a) Lokalna planska dokumenta -urbanistički planovi
•
Predlog Odluke o donošenju DUP-a Radanovića;
•
Predlog Odluke o donošenju izmjena i dopuna DUP-a Orahovac i Dražin Vrt;
b) Imovinsko – pravni odnosi
•
Predlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o prenosu prava na gradskom
grañevinskom zemljištu u obuhvatu UP Privredna zona “Monte – Peštan” doo Tivat;
•
Predlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o prenosu prava na gradskom
grañevinskom zemljištu u obuhvatu UP Privredna zona – Petković Božidaru;
•
Predlog Odluke o dokompletiranju urbanističke parcele (kar. parc. 211 KO Perast);
•
Predlog Odluke o prodaji – prenosu prava svojine na nepokretnosti;
•
Predlog Odluke o davanju saglasnosti na ustanovljavanje prava službenosti na
zemljištu radi polaganja dalekovoda 500 kW sa optičkim kablom.
•
12
Stari grad 317 · 85330 Kotor · tel. +382(0)32- 325-862 · fax. +382(0)32-304-736 · [email protected] www.opstinakotor.com
c) Akta iz ostalih oblasti
•
Predlog Odluke o realizaciji saradnje i bratimljenja sa gradom Obidosom – Portugal;
•
Predlog Odluke o izmijeni Odluke o pijacama;
•
Predlog Odluke o izmijeni Odluke o organizovanju OJU „Muzeji“;
•
Predlog Odluke o izmijenama i dopunama Odluke o pristupanju zajedničkom
uslužnom i koordinacionom društvu za vodosnabdijevanje i odvoñenje otpadnih voda
za Crnogorsko primorje i Opštinu Cetinje „Vodacom“ doo;
•
Predlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o naknadi za korišćenje opštinskih i
nekategorisanih puteva;
•
Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Protokol o namjeri zajedničkog
organizovanja deponije za odlaganje otpada;
•
Predlog Odluke o realizaciji saradnje i bratimljenja sa gradom Ksi – anom, Narodna
Republika Kina;
•
Predlog Odluke o izmjenama Odluke o davanju saglasnosti na bankarsku garanciju;
•
Predlog Odluke o davanju saglasnosti na izmijenu i dopunu Statuta JKP „Kotor“;
•
Predlog Odluke o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve;
•
Predlog Odluke o davanju saglasnosti na pijačni red JKP „Kotor“;
•
Predlog Odluke o izmjeni Odluke o radnom vremenu;
•
Predlog Odluke o izmjeni Odluke o mjesnim zajednicama;
•
Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o podijeli MZ Dobrota i osnivanju
MZ Dobrota II;
•
Predlog Odluke o davanju saglasnosti na izmijene Statuta društva za upravljanje
sanitarnom deponijom „Lovanja“ doo Kotor;
•
Predlog Odluke o kratkoročnom zaduženju;
•
Predlog Odluke o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve (Opštinama Šavnik,
Andrijevica, Plav i Mojkovac);
•
Predlog Odluke o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve (Opštini Cetinje);
•
Predlog Odluke o davanju saglasnosti na kreditno zaduženje JKP „Kotor“;
•
Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o produženju roka zakupa za
Organizaciju gluvih i nagluvih lica Kotora, Herceg Novog, Budve i Tivta;
•
Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o produženju roka zakupa za
Homen Ljubomira;
•
Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o produženju roka zakupa za
Organizaciju slijepih za opštine Kotor, Herceg Novi, Budva i Tivat;
•
Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o produženju roka zakupa za
Srpsku pravoslavnu crkvenu Opštinu;
•
Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o produženju roka zakupa za
Biskupski ordinarijat;
•
Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o produženju roka zakupa za
Udruženje penzionera Kotor;
•
Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o produženju roka zakupa za
Crnogorski jedriličarski savez;
•
Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o produženju roka zakupa za
Udruženje roditelja za podršku i pomoć djeci sa posebnim potrebama „Mali veliki
korak“;
•
Predlog Odluke o broju potpredsjednika Opštine Kotor;
•
Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Rješenje Predsjednice Opštine Kotor o
razrješenju Andrije Popovića sa funkcije Potpredsjednika Opštine Kotor;
•
Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Rješenje Predsjednice Opštine Kotor o
razrješenju Fila Biskupovića sa funkcije Potpredsjednika Opštine Kotor;
13
Stari grad 317 · 85330 Kotor · tel. +382(0)32- 325-862 · fax. +382(0)32-304-736 · [email protected] www.opstinakotor.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Rješenje Predsjednice Opštine Kotor o
imenovanju Jova Suñića za Potpredsjednika Opštine Kotor;
Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Rješenje Predsjednice Opštine Kotor o
imenovanju Branka Nedovića za Potpredsjednika Opštine Kotor;
Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Rješenje Predsjednice Opštine Kotor o
imenovanju Tvrtka Crepulje za Potpredsjednika Opštine Kotor;
Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o Budžetu Opštine Kotor za 2012.
godinu sa uravnoteženjem Plana potrošnje – Finansijskog Plana Direkcije za
ureñenje i izgradnju Kotora za 2012. godinu;
Predlog Odluke o odreñivanju lokacije za privremeno skladištenje baliranog
komunalnog otpada na području Opštine Kotor;
Predlog Odluke o izdavanju u dugoročni zakup poslovnih prostorija Opštine Kotor;
Predlog Odluke o kanalizacionom sistemu i odvoñenju otpadnih voda na području
Opštine Kotor;
Predlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o davanju saglasnosti na bankarsku
garanciju;
Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora JP „Vodovod i
kanalizacija“ o kreditnom zaduženju.
II Tematski dio (Izvještaji, informacije i programi rada lokalnih javnih službi i
lokalnih organa uprave)- planirano 56, razmatrano i usvojeno na sjednicama SO Kotor 35, nije
razmatrano 21, i to:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Predlog Sredonjoročnog Programa razvoja i održavanja opštinskih i nekategorisanih
puteva na području Opštine Kotor za period 2011 – 2015. godine;
(obrañivač: Sekretarijat za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj)
Informacija o prioritetima realizacije investicija iz Programa ureñenja prostora;
(obrañivač: Direkcija za ureñenje i izgradnju Kotora)
Izvještaj o radu Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave;
(obrañivač Savjet za razvoj i zaštitu lokalne samouprave)
Predlog višegodišnjeg investicionog Plana;
(obrañivač Direkcija za ureñenje i izgradnju Kotra)
Predlog opštinskog Programa razvoja kulture za period 2011 – 2016. godine;
(obrañivač: Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti)
Predlog Programa izgradnje spomen obilježija na području Opštine Kotor;
(obrañivač: Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti)
Informacija o radu arhivskog depoa Opštine Kotor;
(Sekretarijat za opštu upravu)
Informacija o realizaciji Programa ureñenja prostora za prvih šest mjeseci;
(obrañivač: Direkcija za ureñenje i izgradnju Kotora)
Predlog opštinskog Plana za zaštitu i spašavanje od požara;
(obrañivač: Služba zaštite)
Elaborat o društvenoj opravdanosti osnivanja narodne biblioteke;
(obrañivač: Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti)
Izvještaj Savjeta za osobe sa invaliditetom;
(obrañivač: Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti)
Izvještaj o radu povjerenika za raseljena lica;
(obrañivač Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti)
Izvještaj o realizaciji sredstava Budžeta Opštine Kotor opredijeljenih za NVO i
tradicionalnih NVO za 2012. godinu;
(obrañivač: Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti)
14
Stari grad 317 · 85330 Kotor · tel. +382(0)32- 325-862 · fax. +382(0)32-304-736 · [email protected] www.opstinakotor.com
•
Predlog Programa razvoja i održavanja opštinskih i nekategorisanih puteva na
području Opštine Kotor za 2013. godinu;
(obrañivač: Sekretarijat za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj).
Za akte čiji su obrañivači i predlagači Republičke javne službe i državne javne
službe i državni organi uprave.
III Tematski dio (izvještaji, informacije i programi rada državnih javnih službi i
državnih organa uprave )- planirano 1, razmatrano i usvojeno na sjednicama SO Kotor 0, nije
razmatrano 1, i to:
•
Informacija o radu Crvenog krsta.
SO Kotor je razmatrala Informaciju o radu Zavoda za zapošljavanje Crne Gore Biroa rada Herceg Novi za 2011. godinu, koja nije bila planirana Programom rada.
Tokom 2012.godine održano je 9 sjednica Skupštine Opštine Kotor na kojima je
donjeto: 63 odluka, 19 rješenja, 21 izvještaj – informacija, 9 planova – programa.
VI
ORGANIZACIJA, NAČIN RADA I STANJE U OBLASTIMA IZ
NADLEŽNOSTI I DJELOKUGA RADA LOKALNE UPRAVE
Organizacija, način rada i poslovi lokalne uprave, bliže su definisani Odlukom o organizaciji
i načinu rada lokalne uprave („Službeni list Opštine Kotor'' broj 11/05 i 9/07 i "Službeni list Crne
Gore - opštinski propisi" broj 13/11 i 1/12) i sprovode se u skladu sa Zakonom i Statutom Opštine
Kotor.
1. Poslovi usmjeravanja i usklañivanja rada organa uprave i javnih službi i organizacija
čiji je osnivač Opština
Poslove usmjeravanja i usklañivanja rada organa uprave i javnih službi čiji je osnivač vrši
Predsjednik-ca Opštine. Predsjednik-ca Opštine, po pravilu održavanjem Kolegijuma na kojima
utvrñuje dnevnu i tekuću problematiku lokalne samouprave iz sopstvene nadležnosti i prenijetih i
povjerenih poslova, usmjerava i usklañuje rad organa lokalne uprave i javnih službi, uz utvrñivanje
ocjene stanja, potrebnih aktivnosti, mjera i radnji i odreñivanje izvršioca i rokova. Predsjednica
Opštine kod usmjeravanja i usklañivanja rada organa lokalne uprave, neposredno i preko
Kolegijuma utvrñuje smjernice, predlaže način rješavanja i metodologiju i daje naloge, posebno u
oblasti primjene i izvršavanja zakona: zaštite i ostvarivanja imovinskih i drugih prava i interesa
opštine, izvršavanja Budžeta Opštine, dinamiku izrade lokalnih planskih dokumenata u skladu sa
Jednogodišnjim programom planiranja i ureñenja prostora, sprovoñenje utvrñene investicione
politike, unapreñenja sporta, obrazovanja i kulture, rada inspekcijskih organa lokalne uprave, u
skladu sa Zakonom, kao i druge poslove iz nadležnosti jedinice lokalne samouprave.
Tokom 2012. godine održano je ukupno 16 sjednica užeg i proširenog Kolegijuma
Predsjednice Opštine, na kojima je donijeto 240 zaključaka i pojedinačnih naloga Glavnom
administratoru, organima lokalne uprave, Direkciji za ureñenje i izgradnju Kotora i javnim
službama.
Odluke, zaključke i naloge sa Kolegijuma Predsjednika-ce Opštine koji se odnose na rad
organa lokalne uprave u skladu sa Odlukom o lokalnoj upravi, tokom 2012. godine sprovodili su
Glavni administrator i starješine organa lokalne uprave.
Odluke, zaključke i naloge, sa Kolegijuma Predsjednice Opštine koji se odnose na poslove
koji su povjereni Potpredsjednicima Opštine, u vezi sa radom organa lokalne uprave i radom javnih
službi, sprovode i Potpredsjednici Opštine u skladu sa svojim resorima i po nalogu Predsjednika-ce.
U 2012. godini održano je 54 radna sastanka Predsjednice Opštine Kotor sa organima
lokalne uprave, lokalnim javnim službama, državnim organima i državnim javnim službama.
Stručna Služba Predsjednika-ce Opštine (Kabinet Predsjednice Opštine i Potpredsjednici
Opštine) obavlja sve poslove u oblasti izvršenja funkcija Predsjednice Opštine kao izvršnog organa
jedinice lokalne samouprave (usklañivanje rada organa lokalne uprave, utvrñivanje nacrta i predloga
15
Stari grad 317 · 85330 Kotor · tel. +382(0)32- 325-862 · fax. +382(0)32-304-736 · [email protected] www.opstinakotor.com
odluka i drugih propisa, priprema svih odluka, pravilnika, metodologija, uputstava i rješenja iz
nadležnosti Predsjednika-ce Opštine, priprema tekstove ugovora koje u sprovoñenju izvršne
funkcije potpisuje Predsjednica Opštine, učešće u pripremi Budžeta, rebalansa Budžeta i završnog
računa Budžeta Opštine, saradnja sa poslovnim bankama, koordinacija i saradnja sa Javnim
službama i Direkcijom za ureñenje i izgradnju Kotora, meñunarodna saradnja i priprema aplikacija,
protokol i djelovodni i arhivski poslovi).
U oblasti usmjeravanja rada javnih službi komunalnih djelatnosti i Direkcije za
ureñenje i izgradnju Kotora, Predsjednik-ca Opštine, sa potpredsjednicima i Savjetnikom za
ekonomska pitanja, jednom nedeljno organizuju radne sastanke sa direktorima Javnih komunalnih
preduzeća, Direktorom Direkcije za ureñenje i izgradnju Kotora, Načelnikom Komunalne policije i
Sekretarom Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine. Tokom 2012. godine održana su 45
radna sastanka. Na sastancima je donijet sledeći broj naloga i zaključaka: Direkcija za ureñenje i
izgradnju Kotora - 130, Javno komunalno preduzeće "Kotor" - 59, Javno preduzeće "Vodovod i
kanalizacija" Kotor - 54, Komunalna policija - 147, Sekretarijat za zaštitu prirodne i kulturne
baštine - 32, Sekretarijat za lokalne prihode, budžet i finansije - 21, Sekretarijat za urbanizam,
grañevinarstvo i prostorno planiranje - 33.
Na osnovu odredaba člana 112. Zakona o lokalnoj samoupravi, Predsjedniku-ci Opštine je
neposredno upućeno 3090 zahtjeva, a Potpredsjednicima i Menadžeru Opštine 445 eksternih i
internih zahtjeva i drugih podnesaka koji su uz dnevnu ažurnost proslijeñivani Glavnom
administratoru, resornim organima lokalne uprave, lokalnim javnim službama i državnim organima
i javnim službama, odnosno po kojima je postupano neposredno od strane Stručne službe
Predsjednice Opštine, ukoliko se radilo o nadležnosti izvršnog organa. Tokom 2012. godine
Predsjednik-ca Opštine je donijela neposredno 22 odluke i utvrdila predloge 60 odluka koje je
donijela Skupština Opštine, 4 Pravilnika, 2 Plana i Programa, 240 Naloga za izvršenje
poslova, 219 rješenja iz svoje nadležnosti (imenovanje Komisija, Savjeta i drugih radnih tijela,
radni odnosi, izvršenje budžeta, primjena opštinskih propisa itd) i potpisala neposredno ili
dostavljanjem punomoćja 64 ugovora, 4 sporazuma i 130 punomoćja za zastupanje u postupku
sprovoñenja odluka Skupštine Opštine i izvršnih funkcija.
Nakon donošenja Odluke o raspisivanju izbora za odbornike u Skupštini Opštine Kotor
(„Sl.list CG“ br. 42/12), Odluke o raspisivanju izbora za poslanike Skupštine Crne Gore od strane
Predsjednika Crne Gore („Sl.list CG“ br. 42/12) i Odluke Skupštine Opštine Kotor o utvrñivanju
broja odbornika u Skupštini Opštine Kotor („Sl.list CG“-opštinski propisi br. 27/12) isti su održani
14.10.2012.godine. Na izborima za odbornike je birano 33 odbornika od čega je saglasno Izvještaju
o rezultatu izbora za odbornike u Skupštini Opštine Kotor, koji je podnijela Opštinska izborna
komisija 21.10.2012.godine izmijenjen sastav Skupštine Opštine u brojčanom i personalnom smislu
od strane predstavnika političkih partija koje participiraju u vršenju lokalne, zakonodavne i
predstavničke vlasti („Evropski Kotor-DPS“ 11 mandata; SDP Kotor-dr Andrija Lompar 4 mandata;
Srpski nacionalni savez dr Ranko Kadić (DSS, SSR, SNV) 1 mandat; „Pozitivna Crna Gora“ 3
mandata; Demokratski front-Miodrag Lekić 7 mandata; Hrvatska grañanska inicijativa (HGI)Odlučno 1 mandat; SNP-dr Branko Baćo Ivanović 4 mandata; „Liberalna partija Andrija Pura
Popović za nas Kotorane“ 2 mandata).
Saglasno nastalim promjenama, a u skladu sa Koalicionim sporazumom političkih partija
koje participiraju u vršenju parlamentarne i izvršne vlasti, Predsjednica Opštine Kotor je pristupila
donošenju Rješenja o razrješenju odnosno o imenovanju Potpredsjednika Opštine na koja je
saglasno odredbama člana 45. i člana 57. stav 1. tačka 6. Zakona o lokalnoj samoupravi Skupština
Opštine je dala saglasnost. Predsjednica Opštine je takoñe donijela i Rješenja o povjeravanju
poslova Potpredsjednicima Opštine Kotor na osnovu člana 69. stav 3. Zakona o lokalnoj
samoupravi. Nakon podnošenja ostavki od strane pojedinih starješina organa lokalne uprave
objavljeni su konkursi za izbor i postavljanje starješina organa lokalne uprave dana
19.12.2012.godine i 21.12.2012.godine u dnevnim novinama „Dan„ i „Pobjeda“.Na osnovu člana
57.stav 1. tačka 7. i člana 77. stav 2. Predsjednica Opštine je nakon isteka konkursa donijela
Rješenja o postavljanju Sekretara Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti, Direktora
Direkcije za ureñenje i izgradnju Kotora; Direktora Informaciomog centra, Sekretara Sekretarijata
16
Stari grad 317 · 85330 Kotor · tel. +382(0)32- 325-862 · fax. +382(0)32-304-736 · [email protected] www.opstinakotor.com
za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj; Sekretara Sekretarijata za opštu upravu i
v.d. Sekretara Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine.
Postupajući po nalogu iz Izvještaja Državne revizorske institucije broj 40112-05-41/20 od 24. 10. 2011. godine,
Predsjednik-ca Opštine Kotor je donijela Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne
uprave br.01-15696 dana 29.12.2011.godine („Sl.list CG-opštinski propisi“ br.1/12), a preko Sekretarijata za lokalne
prihode, budžet i finansije naložila gašenje posebnih žiro računa Službe zaštite (nekadašnje Opštinske vatrogasne
jedinice) i odreñenog broja žiro računa Direkcije za ureñenje i izgradnju Kotora, broj 01-15696 od 29. 12. 2011. godine
("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi" broj 1/12), čime se pristupilo integrisanju svih lokalnih prihoda
obuhvaćenih konsolidovanim računom Trezora Opštine Kotor uz iskazivanje svih primitaka i izdataka koji pripadaju
Opštini Kotor u Budžetu Opštine za 2012. godinu, uz potpunu primjenu Naredbe o načinu uplate javnih prihoda
"Službeni list Crne Gore" broj 32/11 i 61/11) prilikom uplate lokalnih prihoda i drugih primitaka i isplata izostataka sa
budžetskih računa. Državna revizorska institucija Crne Gore je izvršila kontrolu realizacije gore
navedenih preporuka u periodu od 03.do 06.decembra 21012.godine, te je 18.01.2013.godine
dostavila konačni Izvještaj o kontrolnoj reviziji Opštine Kotor br. 40112-05-04/2, kojim je
potvrdila da je Opština Kotor ispoštovala u cjelosti 8 preporuka koje su se odnosile na: punu
primjenu Zakona o lokalnoj samoupravi, Zakona o finansiranju lokalne samouprave, Zakona o
budžetu i iskazivanje svih primitaka i izdataka u budžetu Opštine Kotor odnosno u završnom računu
budžeta Opštine Kotor; naplatu svih prihoda preko računa koji su sastavni dio konsolidovanog
računa trezora i evidenciju istih u Glavnoj knjizi trezora, budžetu Opštine Kotor i završnom računu
budžeta Opštine Kotor; usklañivanje kratkoročnog zaduživanja u skladu sa članom 61. i 63. Zakona
o finansiranju lokalne samouprave i evidentiranje u skladu sa Pravilnikom o jedinstvenoj
klasifikaciji računa za budžet Republike, budžete vanbudžetskih fondova i budžete Opština; punu
primjenu knjiženja rashoda na odgovarajuća konta saglasno odredbama člana 11.Zakona o budžetu;
puna primjena Pravilnika o jedinstvenoj klasifikaciji računa za budžet Republike, budžete
vanbudžetskih fondova i budžete opština u pogledu knjiženja rashoda na odgovarajuća konta;
uspostavljanje posebne evidencije otplate kamata i glavnice na kratkoročne i dugoročne kredite,
usklañivanje Statuta Direkcije za ureñenje i izgradnju Kotora sa Zakonom o lokalnoj samoupravi,
Zakonom o finansiranju lokalne samouprave i Odlukom o organizaciji i načinu rada lokalne uprave
Opštine Kotor; procjenu vrijednosti zgrade Opštine u skladu sa meñunarodnim računovodstvenim
standardima za javni sektor.
Takoñe, Opština Kotor je djelimično ispoštovala tri preporuke i to: obezbjeñenje
informacije od Ministarstva finansija CG o vrsti i načinu naplate pripadajućih koncesija; realnije
planiranje potreba i obima javnih nabavki u odnosu na nizak nivo utrošenih sredstava za ove
namjene i jačanje kapaciteta Informacionog centra i unapreñenje aktivnosti u oblasti informacionih
tehnologija (uvoñenje integralnog softvera i jedinstvenih baza podataka).
2. Vršenje nadzora nad radom lokalne uprave i vršenje upravnog nadzora
U sprovoñenju izvršne funkcije Predsjednik-ca Opštine vrši nadzor nad radom organa
lokalne uprave. U vršenju nadzora nad radom organa lokalne uprave i praćenju izvršavanja Zakona,
drugih propisa i odluka koje donosi Skupština, kao i za potrebe postupanja po predstavkama,
predlozima i primjedbama grañana, Predsjednik-ca Opštine može tražiti informacije, podatke i
izvršiti neposredan uvid u upravne i sudske predmete i davati naloge.
Predsjednik-ca je vršila nadzor nad radom lokalne uprave i kroz kontrolu rada Glavnog
administratora, ali prevashodno neposredno kontrolom starješina organa uprave u vezi rada organa
uprave kojim rukovode.
Glavni administrator koordinira rad organa lokalne uprave i službi, stara se o zakonitosti,
efikasnosti i ekonomičnosti njihovog rada, daje stručna uputstva i instrukcije o načinu postupanja u
vršenju poslova, daje mišljenje na akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova organa
lokalne uprave i službi i vrši druge poslove koje mu povjeri Predsjednik-ca Opštine.
Glavni administrator za svoj rad i rad svoje službe odgovara Predsjedniku-ci Opštine i
Skupštini.
Radom organa lokalne uprave rukovodi starješina organa. Starješina organa za svoj rad i rad
organa kojim rukovodi odgovara predsjedniku Opštine. Starješina organa donosi akt o unutrašnjoj
17
Stari grad 317 · 85330 Kotor · tel. +382(0)32- 325-862 · fax. +382(0)32-304-736 · [email protected] www.opstinakotor.com
organizaciji i sistematizaciji poslova uz saglasnost predsjednika Opštine, odlučuje o izboru i
rasporeñivanju službenika i namještenika i vrši druge poslove u skladu sa Zakonom, Statutom i
drugim aktima.
Vršenje upravnog nadzora
Organi lokalne uprave pored ostalih poslova utvrñenih Zakonom vrše i upravni nadzor.
Upravni nadzor organi lokalne uprave vrše: nadzorom nad zakonotošću akata javnih službi kojima
se rješava o pravima, obavezama i pravnim interesima grañana i pravnih lica; nadzorom nad
zakonitošću i cjelishodnošću rada javnih službi i putem inspekcijskog nadzora. U vršenju upravnog
nadzora organi lokalne uprave: predlažu Predsjedniku - ci obustavljanje od izvršenja opštih akata ili
pojedinih odredbi koji nijesu u saglasnosti sa Statutom i drugim propisima Opštine do okončanja
postupka ustavnosti i zakonitosti opštih akata; pokreću inicijativu za ocjenu ustavnosti i zakonitosti
opštih akata javnih službi; nalažu mjere za izvršavanje utvrñenih obaveza; predlažu mjere za
otklanjanje propusta u radu; pokreću incijativu za izmjenu propisa itd.
3. Obezbjeñenje uslova za rad organa lokalne uprave i društveni standard zaposlenih
Tokom čitave 2012. godine nastavljeno je sa primjenom Programa ograničavanja i
racionalizacije budžetske potrošnje i odluka koje su donijete na osnovu istog, a odnosile su se na
smanjenje pripadajućih naknada i iznosa naknada za korišćenje službenih telefona, racionalizaciju
materijalnih troškova, transfere javnim preduzećima i ustanovama, obustavu nabavke osnovnih
sredstava i smanjenje troškova tekućeg i investicionog održavanja objekata, kao i smanjenje
izdataka po osnovu zarada, ostalih ličnih primanja i naknada službenika i namještenika lokalne
uprave čime je realizovan jedan od prioritetnih programskih zadataka organa lokalne uprave za
2013.godinu označen kao 5.1. u okviru programskih zadataka za 2012.godinu.
Tokom 2012.godine se uvažavajući Program racionalizacije bužetske potrošnje, a u cilju
obezbjeñenja adekvatnog kancelarijskog smještaja za potrebe organa lokalne uprave pristupilo
rekonstrukciji pojedinih prostorija u zgradi Opštine Kotor, te njihovom racionalnijem korišćenju:
izvršena je dislokacija sale za vjenčanja iz prizemlja zgrade Opštine u malu salu Centra za kulturu
na I spratu čija je adaptacija i ureñivanje u toku; izvršena je dislokacija Svečanog salona sa I sprata i
adaptacija istog za potrebe kancelarija Stručne službe Glavnog administratora uz pregrañivanje
montažnim elementima i opremanje prostora potrebnim kancelarijskim inventarom. Služba
Komunalne policije je izmještena iz zgrade Opštine u prostorije bivšeg Šahovskog kluba Kotor koje
su u potpunosti adaptirane i opremljene odgovarajućim kancelarijskim materijalom i potrebnom
informatičkom i drugom opremom najvećim dijelom iz sponzorskih sredstava.
U oblasti tekućeg i investicionog održavanja u zgradi Opštine izvršena je zamjena
dotrajalih i oštečenih prozora koji nijesu pružali akedvatnu zaštitu od vremenskih nepogoda (na I, II
i III spratu ugrañeno je 15 novih prozora ). Takoñe je sprovedeno ureñivanje svih biračkih mjesta na
području Opštine Kotor kojih ima ukupno 36 kako bi se u njima stvorili uslovi za nesmetano
obavljanje glasanja na izborima 14.10.2012.godine. Izvršena je obuka zaposlenih portira, stražara i
drugog tehničkog osoblja za rukovanje aparatima protiv požarne zaštite kao i dopuna i servisiranje
istih.
Od strane Informacionog centra Opštine Kotor i tokom 2012. godine vršeno je ažuriranje
serverske varijante opštinskih i republičkih kataloga propisa na osnovu čega je preko jedne licence
omogućeno svim službenicima i namještenicima da imaju pristup ažuriranim propisima.
Takoñe, izvršena je instalacija Domen Kontrolera i uvoñenje radnih stanica pod domen;
instalacija aplikativnog i baznog servera;praćenje paketa mobilnih telefona Opštine Kotor i
intervencije ka T-com-u po potrebi; hardverska i softverska realizacija projekta Registra novčanih
kazni za potrebe Opštine Kotor; tehnička podrška prilikom održavanja sjednica lokalne Skupštine na
opremi koja je nabavljena u tu svrhu.
Tokom 2012. godine iz sredstava Budžeta Opštine Kotor izvršena je nabavka rezervnih
djelova za potrebe sklapanja i podešavanja šest računara, izvršena je nabavka 2 servera, 2 brza
skenera, 2 printera i 12 UPS-ova, potrebne rezervne opreme za postojeće hardverske potrebe, kao i
nabavka i ugradnja opreme za tehničku podršku sjednica SO Kotor i rada odbornika lokalnog
parlamenta.
18
Stari grad 317 · 85330 Kotor · tel. +382(0)32- 325-862 · fax. +382(0)32-304-736 · [email protected] www.opstinakotor.com
U oblasti društvenog standarda službenika i namještenika lokalne uprave, tokom 2012.
godine su uglavnom redovno isplaćivane zarade koje su se obračunavale u skladu sa članom 11.
Opšteg kolektivnog ugovora ("Službeni list RCG" broj 01/04, 59/05, 24/06 i "Službeni list Crne
Gore" broj 65/10), Zakonom o zaradama državnih službenika i namještenika, Zakonom o radu i na
osnovu Rješenja o utvrñivanju zarada lokalnih službenika i namještenika broj 01-7515 od 10. 06.
2011. godine, kojim je predviñen drugačiji način obračuna zarada lokalnih službenika i
namještenika sabiranjem pripadajućeg neto iznosa sa startnim dijelom zarade koju čini topli obrok i
1/12 regresa za korišćenje godišnjeg odmora.
Zarade lokalnih službenika i namještenika su permanentno umanjivane od 2010. godine do
dana dostavljanja ovog Izvještaja, a u skladu sa Programom ograničenja i racionalizacije budžetske
potrošnje i to: 2010.godine za 6, 25 % ; 2011.godine za 6,67 % i 2012.godine za 7,14 %, što ukupno
čini 20, 06 %.
Realizacijom Plana rješavanja stambenih potreba lokalnih službenika i namještenika
lokalne uprave za 2012. godinu broj 01-10321 od 31.08.2012.godine. u 2012. godini je izvršeno
raspisivanje Javnog oglasa za dodjelu kredita za poboljšanje uslova stanovanja u ukupnom iznosu
od 30.000 eura, pojedinačno u iznosu od 5.000, 00 eura br. 02-10483 od 10.09.2012.godine riješena
su stambena pitanja za 6 lokalnih službenika i namještenika Odlukom Komisije za rješavanje
stambenih potreba službenika i namještenika lokalne uprave br. 02-13210 od 23.10.2012.godine.
Planom rješavanja stambenih potreba lokalnih funkcionera i rukovodećih lica lokalne
uprave za 2012. godinu broj 01-7578 od 02. 07. 2012. godine, u skladu sa odredbama člana 47. a u
vezi sa članom 24. Odluke o uslovima i načinu rješavanja stambenih potreba lokalnih funkcionera i
rukovodećih lica lokalne uprave ("Službeni list Opštine Kotor" broj 7/06 i "Službeni list Crne Gore opštinski propisi" broj 10/08 i 25/10) predviñena je neposredna dodjela u zakup:
1. stana u vlasništvu Opštine Kotor površine 63 m2 (stan A16 na I spratu) označen kao PD
25, u objektu I na kat. parc. 505 KO Dobrota I;
2. stan u vlasništvu Opštine Kotor u fazi rekonstrukcije, na II spratu, površine 70m2, u
objektu I, na kat. parc. 179 KO Kotor II, u stambenoj poslovnoj zgradi anagrafski broj 378 u Starom
gradu Kotoru
3. stana u Starom gradu površine 36 m2 (kod „Karampane“) označen kao stan u prizemlju u
objektu I na kat.par. 213/1 K.O. Kotor II, anagrafski broj 385.
Saglasno gore navedenom Planu Predsjednik-ca Opštine Kotor je:
-23. 08. 2012. godine donijela Rješenje broj 01-9801 kojim se Načelniku Komunalne
policije dodjeljuje u zakup dvosoban stan u fazi rekonstrukcije uknjižene površine 70 m2 na II
spratu stambeno-poslovne zgrade anag.br.387 u Starom gradu Kotoru, označenoj kao objekat I na
kat.par. 179 K.O. Kotor II,
-23. 08. 2012. godine donijela Rješenje broj 01-9802 kojim se Sekretarki Sekretarijata za
lokalne prihode, budžet i finansije dodjeljuje u zakup dvosoban stan A16, na II spratu, površine 63
m2, , označen kao PD 25 u objektu I, na kat. parc. 505 KO Dobrota I.
VII
IZVJEŠTAJ O RADU GLAVNOG ADMINISTRATORA SA STANJEM
U OBLASTIMA IZ NADLEŽNOSTI DJELOKRUGA RADA ORGANA
LOKALNE UPRAVE
ORGANIZACIJA, RUKOVOðENJE I KOORDINACIJA RADA LOKALNE UPRAVE
Zakonom o lokalnoj samoupravi (''Sl. list RCG'', br. 42/03, 28/04, 75/05, 13/06 i ''Sl. list
CG'', br. 88/09, 03/10, 73/10 i 38/12), Statutom Opštine Kotor (''Sl. list Opštine Kotor'', br. 03/04,
''Sl. list CG – Opštinski propisi'', br. 17/08, 31/09, 40/10 i 04/11) i Odlukom o organizaciji i načinu
rada lokalne uprave (''Sl. list Opštine Kotor'', br. 11/05 i 09/07 i ''Sl.list CG - Opštinski propisi'',
br.13/11 i 01/12), propisano je da Glavni administrator, koordinira rad organa lokalne uprave i
službi, stara se o zakonitosti, efikasnosti i ekonomičnosti njihovog rada, daje stručna uptustva i
19
Stari grad 317 · 85330 Kotor · tel. +382(0)32- 325-862 · fax. +382(0)32-304-736 · [email protected] www.opstinakotor.com
instrukcije o načelu postupanja u vršenju poslova, daje mišljenje na akt o unutrašnjoj organizaciji i
sistematizaciji poslova organa lokalne uprave i službi i vrši druge poslove u skladu sa zakonom i
Statutom. Glavni administrator ima ovlašćenja drugostepenog organa u upravnim stvarima iz
nadležnosti Opštine. Organizacija posla i način rada lokalne uprave utvrñeni su Odlukom o
organizaciji i načinu rada lokalne uprave, kojom su obrazovani organi uprave i utvrñena njihova
nadležnost, odnosno djelokrug poslova.
Odlukom o organizaciji i načinu rada lokalne uprave, u dijelu organizacije i poslovi organa
lokalne uprave, u Opštini Kotor predviñeni su sljedeći Sekretarijati:
1. Sekretarijat za lokalne prihode, budžet i finansije
2. Sekretarijat za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj
3. Sekretarijat za urbanizam, grañevinarstvo i prostorno planiranje
4. Sekretarijat za imovinsko-pravne poslove
5. Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti
6. Sekretarijat za opštu upravu
7. Sekretarijat za zaštitu prirodne i kulturne baštine.
Za vršenje stručnih poslova osnivaju se:
1. Stručna služba Predsjednika opštine;
2. Stručna služba Glavnog administratora,
Za vršenje specifičnih poslova osnivaju se:
1. Komunalna policija;
2. Služba zaštite;
3. Informacioni centar;
4. Služba za unutrašnju reviziju.
Lokalna uprava ima Službu zajedničkih poslova.
Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi (''Sl. list Crne Gore'', br.
88/09 i 03/10), su izvršene odreñene normativne promjene u oblasti ureñivanja lokalnih samouprava
(način izbora predsjednika opštine i ovlašćenja predsjednika opštine, izbor odnosno imenovanje
potpredsjednika, glavnog amdinistratora i starješina organa uprave i sl). U pogledu nadležnosti, koje
se odnose na glavnog administratora propisano je da on koordinara rad organa lokalne uprave i
službi, stara se o zakonitosti, efikasnosti i ekonomičnosti njihovog rada, daje stručna uputstva i
instrukcije o načinu postupanja u vršenju poslova, daje mišljenje na akt o unutrašnoj organizaciji i
sistematizaciji poslova organa lokalne uprave i službi, kao i da ima ovlašćenja drugostepenog organa
u upravnim stvarima iz nadležnosti Opštine.
Unutrašnja organizacija i sistematizacija poslova, radnih mjesta i službenih zvanja lokalnih
služenika i namještenika, regulisana je pojedinačnim pravilnicima o unutrašnjoj organizaciji i
sistematizaciji, dok je ranije bila utvrñena Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji
poslova i radnih mjesta u organima lokalne uprave i Službi Glavnog administratora Opštine Kotor.
Na dan 31.12.2012.godine u radnom odnosu u organima lokalne uprave je evidentirano 202
zaposlenih, od čega, 153 na neodreñeno vrijeme (plus 16 funkcionera i rukovodećih lica, i 8
službenika i namještenika, i 25 pripravnika takoñe na odreñeno vrijeme.
U dosadašnjem radu poslovi iz nadležnosti Glavnog administratora, uglavnom su se
obavljali na sjednicama Kolegijuma (održano 35), sastancima na kojima se raspravlja o
pojedinačnim temama, kao i u neposrednoj svakodnevnoj komunikaciji sa starješinama organa
lokalne uprave, a po potrebi i sa lokalnim službenicima i namještenicima. Na sastancima se
razmatraju pitanja od zajedničkog i opšteg značaja za funkcionisanje organa uprave, utvrñuju radnje
i aktivnosti radi izvršavanja smjernica i zaključaka Predsjednika Opštine, koordiniraju poslovi na
realizaciji Programa rada za svaki organ uprave, priprema Predlog Programa rada Skupštine Opštine
iz nadležnosti organa lokalne uprave, utvrñuju rokovi za izradu materijala za skupštinska
20
Stari grad 317 · 85330 Kotor · tel. +382(0)32- 325-862 · fax. +382(0)32-304-736 · [email protected] www.opstinakotor.com
zasijedanja, razmatra tekuća problematika svakog organa uprave, definiše saradnja izmeñu organa
uprave, rješavaju pojedinačni problemi vezani za rad dva ili više organa uprave i drugih subjekata.
Ovlašćenja Glavnog administratora kao drugostepenog organa
Shodno Zakonu o lokalnoj samoupravi, Glavni administrator ima ovlašćenja drugostepenog
organa u upravnim stvarima iz nadležnosti opštine. Takoñe, materijalnim propisima (Zakon o
ureñenju prostora i izgradnji objekata, Zakon o stanovanju i održavanju stambenih zgrada, Zakon
biračkim spiskovima i sl.), utvrñena su ovlašćenja Glavnog administratora u drugostepenom
postupku. Odlučivanjem u drugostepenom postupku vrši se i kontrola zakonitosti i efikasnosti rada
organa lokalne uprave i to naročito iz oblasti održavanja komunalnog reda, u postupcima izdavanja
rješenja za postavljanje privremenih objekata, u postupcima kod izdavanja rješenja kod poreza
nepokretnosti, poreza na firmu i naziv, lokalnih komunalnih taksi, kod donošenja zaključaka o
prinudnoj naplati, kod rješenja o utvrñivanju naknade za korišenje gradsko-grañevinskog zemljišta i
u postupcima po Zakonu o slobodnom pristupu informacijama (što će se izmijeniti u prvoj polovini
2013. godine).
U toku 2012. godine, i dalje se podnosi veliki broj žalbi, koje su dostavljene drugostepenom
organu na rješavanje, kao i znatno veći broj tužbi koje su stranke podnosile Upravnom sudu radi
poništaja drugostepenih rješenja, na koje su u ostavljenom roku dostavljani odgovori na tužbu.
Došlo je do smanjenja broja žalbi na rješenja o porezu na nepokretnosti zbog izmjene Odluke o
porezu na nepokretnosti, kojom je uvedeno više zona i znatno smanjen porez na ruralnom području.
U istom periodu došlo je do znatnog povećanja poništenja rješenja Glavnog administratora od strane
Upravnog suda Crne Gore. Kao razlog za poništenje rješenja Upravni sud najčešće navodi: da nije
omogućeno učešće stranke u postupku, iako stranka u žalbi, odnosno tužbi nije tražila učešće u
postupku, ili retroaktivnu primjenu propisa u postupku donošenja rješenja o utvrñivanju poreza na
nepokretnosti. Po navedenim presudama, Glavni administrator je donio 20 rješenja kojima su
poništena prvostepena rješenja i predmet vraćen na ponovni postupak i odlučivanje.
Stanje u oblastima iz nadležnosti i djelokruga rada
organa lokalne uprave
Izmjenama i dopuna Zakona o lokalnoj samoupravi, odnosno izmjenama Statuta Opštine
Kotor, propisano je da radom organa lokalne uprave rukovodi starješina organa, koga postavlja
Predsjednik Opštine na osnovu javnog konkursa, na vrijeme od 4 godine.
Starješina organa uprave, za svoj rad i rad organa kojim rukovodi odgovara predsjedniku
Opštine.
Sekretarijat za lokalne prihode, budžet i finansije
Sekretarijat za lokalne prihode, budžet i finansije Opštine Kotor, obavlja poslove i zadatke iz
svoje nadležnosti u okviru dvije organizacione jedinice i to:
- Odjeljenje za lokalne javne prihode;
- Odjeljenje za budžet i trezor.
U izvještajnom periodu donijeta za Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o budžetu Opštine
Kotor za 2012. godinu, Izvještaj o ostvarenju Budžeta za prva tri mjeseca 2012. godine, i Izvještaj
za prvih 6 mjeseci 2012. godine, Završni račun Budžeta Opštine Kotor za 2011. godinu, i Odluka o
Budžetu Opštine Kotor za 2013. godinu.
Budžet je u ovoj kalendarskoj godini, realizovan u iznosu od 13.393.029,29 eura, što
predstavlja ostvarenje plana sa 106,29%.
Stanje u upravnoj oblasti je zadovoljavajuće, bez problema u redovnom obavljanju poslova.
Pored činjenice da su realizovane sve planirane aktivnosti moramo istaći i činjenicu da su u
2012. godini, zaposleni redovno uzimali učešća na Seminarima u organizaciji Zajednice opština
21
Stari grad 317 · 85330 Kotor · tel. +382(0)32- 325-862 · fax. +382(0)32-304-736 · [email protected] www.opstinakotor.com
Crne Gore, UNDP-a i dr. Takoñe podsjećamo da učestvujući u projektu Najbolje prakse u
organizaciji Zajednice opština Crne Gore Sekretarijat je afirmisao svoj rad novim metodom ubiranja
poreza na nepokretnosti u vidu nagrade „Najbolja praksa u lokalnoj samoupravi 2012“. Smatramo
da ova metoda distribucije rješenja uz dodatne dorade i korekcije može biti adekvatna i za primjenu
ubuduće.
Sekretarijat za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj
Sekretarijat za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj je iz Programa rada za
2012. godinu, normativni dio, sačinio 14 odluka koje su usvojene od strane Skupštine opštine Kotor.
Analizom stanja u upravnoj oblasti iz nadležnosti Sekretarijata utvrñen je zadovoljavajući
nivo.
Svakodnevna saradnja postoji i ostvaruje se unutar Sekretarijata i u okviru organa lokalne
uprave, a po potrebi sa javnim preduzećima, ustanovama, te pravnim i fizičkim licima.
Javnost i transparentnost rada ostvaruje se prvenstveno sprovoñenjem javnih rasprava (7), iz
oblasti od značaja za javnost, objavljivanjem značajnih informacija na zvaničnom internet sajtu
opštine Kotor i u medijima, podnošenjem izvještaja iz zahtjevanih oblasti državnim organima,
neposrednim kontaktima sa grañanima i pravnim licima, najčešće putem uvida u tražena akta i
dostavljanjem traženih informacija.
Sekretarijat u vršenju upravnog nadzora nad javnim preduzećima predlaže mjere za
unapreñenje saradnje koje se odnose na povećanje saradnje i veću transparentnost javnih preduzeća
kad je u pitanju Sekretarijat, kao i uključivanje istog u sve aspekte rada preduzeća, uvoñenje
Sekretarijata u problematiku rada preduzeća u svim fazama - fazi izrade odluka, donošenja rješenja
problema, razmatranja cijena i drugim poslovima sa kojima su do sada Sekretarijat obavještavali
tek po završetku istih. Na pomenuti način bi se unaprijedilo i stanje u oblastima nad kojima se vrši
upravni nadzor, te bi se izbjegle komplikovane naknadne procedure i problemi.
Ističu trajno postojanje problema iz oblasti taksi prevoza, a koji se tiče nepostojanja
dovoljnog broja taksi mjesta. Naime, duži niz godina sprovoñeni su brojni sastanci sa
predstavnicima taksi prevoza i Sekretarijata za urbanizam, ali se, naročito zbog specifične
konfiguracije terena opštine Kotor nije pronašlo rješenje predmetnog problema koji se direktno
reflektuje na rad Sekretarijata, kao nadležnog za izdavanje dozvola za rad taksi prevoznicima i
udruženjima.
Sekretarijat za urbanizam, grañevinarstvo i prostorno planiranje
Odlukom o organizaciji i načinu rada lokalne uprave koja je u ("Sl.listu CG" - Opštinski
propisi br.13/11) od 18.04.2011.godine, izmijenjen je opis poslova iz djelokrugana nadležnosti ovog
Sekretarijata, a samim tim i naziv ovog organa. Izmjena obuhvata prenošenje poslova upravnog
nadzora u sferi komunalne djelatnosti iz ovog Sekretarijata u novoformirani Sekretarijat, tako da su
ti poslovi prestali da se obavljaju u drugom polugodištu izvještajnog perioda.
Saglasno navedenoj Odluci, Sekretarijat je preimenovan u Sekretarijat za urbanizam,
grañevinarstvo i prostorno planiranje.
U toku 2012.god, primljeno je ukupno 3.148 raznih zahtjeva i drugih podnesaka upućenih i
rasporeñenih na rješavanje zaposlenima u Sekretarijatu.
Tokom izvještajne godine, nastavljena je primjena odredaba Zakona o ureñenju prostora i
izgradnji objekata („Sl. list CG“, br.51/08), koja podrazumjeva da Serketarijat kao nadležan organ
za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova i donošenje rješenja o grañevinskoj dozvoli, dio
propisane dokumentacije pribavlja samostalno i po službenoj dužnosti. Dakle izmjenama Zakona
utvrñeno je da su u toku postupka propisivanja urbanističko-tehničkih uslova po podnijetom
zahtjevu zainteresovanog lica, Sekretarijat samostalno pribavlja List nepokretnosti i kopiju plana
kao i potrebne posebne uslove javnih preduzeća i drugih javnih lica, a koji uslovi su neophodni za
izradu investiciono-tehničke dokumentacije. Dalje u postupku odlučivanja i donošenja rješenja o
22
Stari grad 317 · 85330 Kotor · tel. +382(0)32- 325-862 · fax. +382(0)32-304-736 · [email protected] www.opstinakotor.com
grañevinskoj dozvoli organ po službenoj dužnosti pribavlja potrebne saglasnosti javnih preduzeća i
drugih pravnih lica, sve u propisanom zakonskom roku.
Zakonodavac je navedenom regulacijom po sistemu "jedan šalter" propisao kraći i
jednostavniji put da investitor doñe do potrebnih papira kako bi u što kraćem roku pribavio
odobrenje i započeo izgradnju traženog objekta.
Procjena je ovog organa da je investitorima olakšana procedura pribavljanja odobrenja za
grañenje objekata, što je bio i cilj izmjena Zakona.
U Sekretarijatu se primjena odredbi ovog Zakona najdirektnije ogleda u tome da su odreñeni
planski dokumenti novijeg datuma, kao i pojedinačni akti kojima se vrši sprovoñenje planova (UT
uslovi, grañevinske i upotrebne dozvole), učinjene dostupne javnosti putem sajta opštine Kotor. Isto
tako donijeti su i podzakonski akti koji su ovim Zakonom dati u nadležnost lokalne uprave i
propisani članom 117. Zakona Odluka o donošenju Plana postavljanja privremenih objekata i Plan
postavljanja privremenih objekata.
Ono što do sada nije realizovano, a što je zacrtano kao obaveza ovim Zakonom je
usklañivanje postojeće planske dokumentacije sa odredbama ovog Zakona na rok od godinu dana od
dana donošenja Zakona. Osnovni razlog je nedostatak sredstava koja su potrebna za realizaciju ove
zakonske obaveze, kao i to da je u toku izrada Prostorno - urbanističkog plana Opštine, u kom
postupku će svi postojeći planski dokumenti nižeg ranga, biti analizirani i ocjenjivani, te predložena
njihova eventualna izmjena ili izrada novog.
Sekretarijat za imovinsko-pravne poslove
Sekretarijat za imovinsko pravne poslove vodio je postupke pred Osnovnim sudom u Kotoru
i Privrednim sudom u Podgorici, u predmetima utvrñivanja prava vlasništva odnosno ispravke upisa
kao i o predmetima naknade za eksproprisano zemljište, kao i Komisijom za povraćaj i obeštećenje
u Baru, gdje ovaj Sekretarijat ima obavezu zastupanja Opštine Kotor.
U Sekretarijatu su se rješavali predmeti na zahtjev stranaka (R predmeti), otkupa zamljišta
radi formiranja urbanističkih parcela, kao i privoñenje namjeni u skladu sa urbanističkim planovima,
kao i ispravke pogrešnih upisa vlasništva kod Uprave za nekretnine.
Za voñenje postupaka po predmetima ovog Sekretarijata, neophodna je saradnja sa
Sekretarijatom za urbanizam, grañevinarstvo i prostorno planiranje, Sekretarijatom za lokalne
prihode, budžet i finansije, Direkcijom za ureñenje i izgradnju Kotora i Upravom za nekretnine CG,
PJ Kotor.
Sekretarijat je i dalje mišljenja da postoji potreba za stalnim angažovanjem geometra, na
način što bi isti bio stalno zaposleni službenik Sekretarijata. Naime, geometar je neophodan u
gotovo svakom predmetu, bilo u početnoj ili nekoj drugoj fazi postupka, a godišnja sredstva
namijenjena za angažovanje neke geodetske kuće su nedovoljna, pa bi se uposlenjem geometra u
Sekretarijatu uštedila značajna materijalna sredstva.
Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti
Sekretarijat je obavljao poslove iz sljedećih oblasti: oblast kulture; sporta; obrazovanja;
dječje zaštite: socijalne zaštite; mediji, NVO-a; oblast omladinske politike; osoba sa invaliditetom;
poslove invalidsko-boračke zaštite; njega starih lica; povjerenika za raseljena lica; zaštite spomenika
kulture; prevencija narkomanije i rizičnih ponašanja i RAE populacija.
Lokalni plan akcije za djecu u Opštini Kotor, usvojen je na sjednici SO Kotor.
Takoñe su usvojene i Odluka o izmjeni odluke o organizvaonju OJU ''Muzeji'' Kotor i
Odluka o osnivanju DOO Lokalni javni emiter ''Radio Kotor''.
U proceduri su izrade:
- Nacrta predloga Odluke o finansiranju sporta i sportskih organizacija u opštini Kotor,
- Odluka o oblicima socijalne i dječje zaštite,
- Nacrt Odluke o programu razvoja kulture u Opštini Kotor za period 2012-2016,
23
Stari grad 317 · 85330 Kotor · tel. +382(0)32- 325-862 · fax. +382(0)32-304-736 · [email protected] www.opstinakotor.com
- Nacrt Odluke o donošenju lokalnom Akcionog plana za postizanje ravnopravnosti muškaraca i
žena u Opštini Kotor.
Sekretarijat je učestvovao u organizaciji kulturnih manifestacija koje se održavaju na
teritoriji opštine Kotor i to 7 manifestacija koje se ističu po internacionalnom karakteru
(Tradicionalni zimski kotorski karneval, 20. Kotorski festival pozorišta za djecu, 11. Don Brankovi
dani muzike, 15. Internacionalna smotra mode, 11. Meñunarodni festival klapa Perast i Bokeljska
noć), kao i 14 lokalnih manifestacija (Fešta kamelija, Gañanje kokota, Ribarsko veće Bigova,
Risansko veče, Morinjsko veče, Fašinada, Prčanjski karneval, Ljetnji karneval, Sea rock festival i
Kostanjada).
Po raspisanom konkursu za raspodjelu sredstava budžeta namijenjenih finansiranju NVO u
Opštini Kotor, raspodijeljeno je 6.640,00 € za tradicionalne NVO i 13.152,60 € za ostale NVO.
Obrañeno je 37 zahtjeva za dodjelu stipendija za studente i pripremljen radni materijal radi
odlučivanja.
Radi se na realizaciji Programa ''Dekada Roma'', radi integracije romske populacije.
U oblasti sporta ustrojena je nova evidencija sa bazom podataka o svim sportskim
klubovima i organizacijama sa njihovim statusom i rangom takmičenja; obavljeni pismeni i usmeni
kontakti sa svim sportskim subjektima; pribavljeni planovi rada sa finansijskim planom svih
sportskih klubova za 2012. godinu.
U okviru Sekretarijata, obavljaju se poslovi koje je ranije radila Kancelarija za prevenciju
narkomanije i drugih bolesti zavisnosti.
Sekretarijat za opštu upravu
U okviru Sekretarijata za opštu upravu Opštine Kotor, predviñeni su opšti poslovi, poslovi
personalne evidencije i radnih odnosa, ažuriranje biračkih spiskova, i poslovi utvrñeni Izbornim
zakonima i stavljeni u nadležnost Organa lokalne uprave, poslovi matičarstva vezani za matične
registre vjenčanih i drugi matični poslovi u postupku po zahtjevu MUP-a i JU CG ili drugog
nadležnog organa, arhiviranje i arhivska djelatnost neophodna za voñenje evidencije predmeta
organa lokalne uprave, kancelarijski poslovi, zavoñenje, praćenje i razvoñenje predmeta u postupku
u okviru Grañanskog biroa, rad na hermesu, prijem i ekspedicija i urečenja pismena, poslove ovjere
potpisa, prepisa i rukopisa i poslovi naplate administrativnih taksi, i poslovi vezani za koordiniranje
rada mjesnih zajednica u okviru Odsijeka za rad mjesnih zajednica.
U okviru nadležnosti ovog Sekretarijata, obavljaju se poslovi koji nijesu nijednim zakonom
stavljeni u nadležnost drugog sekretarijata, a neophodni su posebno kod rješavanja odreñenih
grañanskih stanja, kao što je utvrñivanje raznih činjeničnih stanja u svrhu opštih potreba, za koje se
ne vodi evidencija, već utvrñuje na osnovu podnijetih i pribavljenih dokaza ili na drugi primjeran
način, kao što je utvrñivanje činjenice života ili imovinskog stanja za penzionere, studente i dr,
zatim prijem svih zahtjeva stranaka njihova obrada i zavoñenje prijem i ekspedicija pošte i naplata
opštinske administrativne takse i poreza na nepokretnosti i drugo.
Poslovi iz radnih odnosa i personalne evidencije u skladu sa propisima o radu i posebnim
Zakonom o državnim službenicima i namještenicima obavljaju se za sve radno angažovane u
organima lokalne uprave, i sve se evidentira kroz personalna dosijea, gdje se odlaže nakon
sprovedenog postupka,stručno administrativni poslovi vezani za stambenu problematiku zaposlenih,
evidencija istih,pružanje pomoći kod voñenja disciplinskih postupaka zaposlenih i voñenje
evidencije zaposlenih. Istovremeno urañene su pripreme za primjenu novog Zakona o državnim
službenicima i namještenicima koji stupa na snagu 01.01.2013.god.
U oblasti matičarstva u Kancelariji Kotor i Mjesnim kancelarijama Risan i Radanovići
obavljaju se svi poslovi vezani za matične registre vjenčanih kao i drugi matični poslovi isključivo
po nalogu MUP-a i JU CG -Filijala Kotor, i drugih konzularnih tijela, obzirom da su sve matične
knjige i matični registri ostali u matičnim službama radi stalne provjere isključivo po službenoj
dužnosti nadležnim organima MUP-a ili konzulernih predstvaništva.Kompletna evidencija
24
Stari grad 317 · 85330 Kotor · tel. +382(0)32- 325-862 · fax. +382(0)32-304-736 · [email protected] www.opstinakotor.com
grañanskih stanja na teritorije Opštine Kotor od 1850. god, do 31.12.2009. godine, je registraturski
složena i do daljnjeg služi arhivski za davanje podataka isključivo po službenoj dužnosti, dok
kompletan postupak po registrima knjiga vjenčanih je i dalje u nadležnosti organa lokalne uprave.
Ažuriranje i izrada opšteg biračkog spiska Opštine Kotor i izrada izvoda biračkih spiskova
za biračka mjesta u skladu sa izbornim zakonima, propisima o biračkim spiskovima. Postupajući po
pravilima o ureñenju biračkih mjesta i izbornim Zakonima, a obzirom na brojno stanje birača po
pojedinim biračkim mjestima, posebno u Škaljarima i Dobroti, došlo je do izmjena, preraspodjele
birača na biračkim mjestima tako da je uvedeno još po jedno biračko mjesto u Škaljarima i Dobroti.
Istovremeno, pošto na seoskom području na pojedinim biračkim mjestima smanjuje se broj birača,
ukinito je biračko mjesti Gornji Morinj, biračka mjesta su numerički složena po teritoriji tako da je
umjesto dosadašnjih 36 biračkih mjesta u Opštini Kotor sada imamo 37 biračkih mjesta. Veoma
intezivno se radilo na usklañivanju biračkih spiskova sa Ustavom u pogledu činjenice državljanstva
i ostvarivanja biračkog prava, zatim ureñenja biračkih mjesta i učestvovanje i koordiniranje oko
sprovoñenja i organizacije kompletnog izbornog postupka.
Poslovi arhivskog depoa organa lokalne uprave su Odlukom o formiranju arhivskog depoa i
shodnom primjenom Zakona o arhivskoj djelatnosti, predviñeni da se svi završeni predmeti stariji
od godinu dana, predaju arhivskom depou radi arhiviranja i na zakonom predviñen način izdavaju
na upotrebu, kao i nakon utvrñenog roka vrši se predaja istih predmeta državnom arhivu. Meñutim
za normalni rad i objedinjavanje kompletne arhivske grañe i redovno preuzimanje iste od strane
organa lokalne uprave neophodno je obezbijediti veći prostor.
U okviru Sekretarijata formiran je Odsjek za rad MZ, tj. za koordinaciju rada MZ i njenih tijela.
Poslovi Mjesnih zajednica precizno su utvrñeni Statutom Opštine Kotor i Odlukom o Mjesnim
zajednicama donijetom 2006 godine. Postupajući po programu rada Skupštine urañen je i utvrñen na
sjednici Skupštine nacrt nove odluke o MZ koja je usklañena sa statutom i zakonom o lokalnoj
uprtavi, i ista je tokom decembra 2012.god, i januara 2013. godine, stavljena na javnu raspravu.
Sekretarijat za zaštitu prirodne i kulturne baštine
Sekretarijat je konstituisan prevashodno radi obezbjeñivanja uslova, kriterijuma i mjera za
opstanak Kotora na listi svjetske prirodne i kulturne baštine. Potpisivanjem Lokalne agende 21 i
Alborg Povelje, Sekretarijat je odreñen za ispunjavanje obaveza iz pomenutih dokumenata, a u cilju
održivog razvoja. Nakon usvajanja novog seta zakona iz oblasti zaštite životne sredine na njega je
prenijet i skup ovlašćenja iz te oblasti, kao dio šireg procesa decentralizacije u funkcionisanju
lokalne samouprave. Nakon donošenja najnovije Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave,
Sekretarijat je zadužen da koordinira aktivnosti u cilju uspostavljanja sistema upravljanja energijom
(shodno Zakonu o energetskoj efikasnosti).
Po zahtjevima potencijalnih investitora, sprovoñeni su postupci o dobijanju eventualnih
saglasnosti na Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu.
Shodno Zakonu o procjeni uticaja na životnu sredinu (Sl. list RCG", br. 80/05) vodi se
Glavna knjiga o sprovedenim postupcima procjene uticaja na životnu sredinu.
Takoñe na sajtu opštine postoji odjeljak Procjena uticaja projekata na životnu sredinu u
kome je, javnosti i potencijalnim investitorima, objašnjena procedura izdavanja Ekološke
saglasnosti.
U izvještajnom periodu Sekretarijat za urbanizam, grañevinarstvo i prostorno planiranje
dostavio je na mišljenje Izvještaj o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu za DUP Prčanj na
koji nije data saglasnost i Izvještaj o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu za LSL GlavatiPrčanj, na koji je data saglasnost.
U okviru predmetne godine, Sekretarijat je omogućio javne uvide u predmete procjene
uticaja na životnu sredinu projekata za koje odluku donosi Agencija i to za sledeće investitore:
Petrol invest doo Cetinje - Stanica za snadbjevanje motornih vozila gorivom; Novica Jovović,
Budva - Rekonstrukcija kompleksa Karmen na Prčanju; ˝Terna Crna Gora˝, Podgorica, Izgradnja
konvetorskog postrojenja.
25
Stari grad 317 · 85330 Kotor · tel. +382(0)32- 325-862 · fax. +382(0)32-304-736 · [email protected] www.opstinakotor.com
Cilj da Crna Gora postane članica EU će se ostvariti kroz harmonizaciju zakonodavstva u
oblasti zaštite životne sredine. Imajući u vidu ovu činjenicu Ministarstvu održivog razvoja i turizma
dostavljena su mišljenja na:
1.
Pravilnik o načinu voñenja evidencije o količinama i vrstama otpada, sadržaju
formulara o transportu otpada i načinu njegovog popunjavanja
2.
Predlog Pravilnika o bližim karakteristikama lokacije, uslovima izgradnje,
sanitarno tehničkim uslovima, načinu rada i zatvaranja deponija za neopasni i
inertni otpad, stručnoj spremi i kvalifikacijama rukovodioca deponije
3.
Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o procjeni uticaja na životnu
sredinu
4.
Predlog pravilnika o bližem sadržaju izvještaja Državnog plana upravljanja
otpadom, Plana upravljanja medicinskim otpadom, Plana upravljanja
veterinarskim otpadom, Plana upravljanja kanalizacionim muljem i Lokalnog
plana upravljanja komunalnim otpadom
5.
Predlog Zakona o zaštiti prirode
6.
Pravilnika o postupanju sa grañevinskim otpadom, načinu i postupku prerade
grañevinskog otpada, uslovima i načinu odlaganja cement-azbestnog
grañevinskog otpada
7.
Predlog uredbe o načinu i uslovima skladištenja otpada
8.
Predlog pravilnika o metodama ispitivanja opasnih svojstava otpada i bližim
uslovima pravnog lica koje vrši ispitivanje opasnih svojstava otpada
Takoñe dato je mišljenje na Plan upravljanja opasnim otpadom za preduzeće Luka Kotor kao
i na Nacrt Prostornog plana posebne namjene Nacionalnog parka ˝Lovćen˝.
U skladu sa programom predmetne godine je izvršena samo dezinsekcija na području Grada
i drugih naselja, o kojim aktivnostima je javnost redovno bila informisana. Deratizacija nije
obavljena jer je postupak za izbor izvoñača poništen. .
U skladu sa Zakonom o zaštiti od buke u životnoj sredini (˝Sl. List Crne Gore˝, br. 28/11 od
10.06.2011), po kojem su lokalne uprave u obavezi da do kraja 2012. godine izvrše akustičko
zoniranje opštine, Glavni administrator je 13.01.2012 god. Rješenjem br.0901-390/12 odredio
Komisiju, čiji je koordinator bio predstavnik Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine. Na
osnovu Pravilnika o graničnim vrijednostima buke u životnoj sredini, načinu utvrñivanja indikatora
buke i akustičkih zona i metoda ocjenjivanja štetnih efekata buke (˝Sl. list CG˝ br. 60/11) komisija
je utvrdila Nacrt Rješenja o akustičnim zonama, po kojem je opština podijeljena u 8 zona. Nakon
završene javne rasprave Sekretarijat je 05.07.2012. godine donio Rješenje o utvrñivanju akustičnih
zona u opštini Kotor, kao jedina opština koja je ispunila ovu zakonsku obavezu.
U okviru IPA meñunarodne saradnje, Sekretarijat je uključen u 3 projekta koja su odobrena
za finansiranje i to:
Projekat Revitalizacija i promocija tvrñava na Jadranu – Adri forth koji je namjenjen
promociji, povezivanju i revitalizaciji tvrñava na Jadranu iz doba Austro-Ugarske. Vodeći partner je
Veneto, Italija.
Projekat Alternativni izvori energije Alterenergy (Energetska održivost za male Jadranske
zajednice) koji su zajednički pripremile Italija, Slovenija, Grčka, Albanija, Bosna i Hercegovina,
Hrvatska, Srbija i Crna Gora, sa ciljem doprinosu održivosti u pogledu proizvodnje i potrošnje
energije u manjim gradovima Jadrana.
Pilot projekti primjene geotermalne energije u cilju povećanja energetske efikasnosti na
Jadranu – Legend čiji je vodeći partner Ferrara, Italija.
U cilju sprovoñenja Odluke o osnivanju zajedničkog skloništa za smještaj i zaštitu
izgubljenih i napuštenih pasa na području Opštine Kotor i Opštine Tivat kao i Odluke o kućnim
ljubimcima na teritoriji Opštine Kotor, Sekretarijat je vršio nadzor nad radom skloništa. U vezi sa
tim predstavnici Sekretarijata su u toku izvještajne godine obišli dva puta azil i pripremili izvještaje
o trenutnom stanju. Dogovorili smo sa zaposlenima u azilu da nam redovno dostavljaju izvještaje o
26
Stari grad 317 · 85330 Kotor · tel. +382(0)32- 325-862 · fax. +382(0)32-304-736 · [email protected] www.opstinakotor.com
promjenama u skloništu (broj pasa, broj eutanazija, broj sterilizacije itd), a takoñe smo im i dostavili
i primjere formulara za evidenciju rada azila.
Komunalna policija
U izvještajnom periodu od 01.01.2012.god, do 31.12.2012.godine, Komunalna policija
opštine Kotor je obavljala poslove iz svoje nadležnosti, odnosno sprovodila je inspekcijski nadzor
nad primjenom propisa kojima se definiše način održavanja komunalnog reda. Komunalna policija
je svakodnevno vršila redovne inspekcijske kontrole na području Opštine. Činjenično stanje je
konstatovano zapisnički, čak i kada nije utvrñena nadležnost ovog organa. Ukoliko je utvrñena
nepravilnost iz nadležnosti ovog organa nalagano je otklanjanje iste, pravnim licima, odgovornim
licima u pravnom licu i fizičkim licima, odnosno obezbjeñivanje pravilne primjene propisa.
Najveći broj intervencija Komunalne policije, odnosio se na oblast kontrole parkiranja u
skladu sa posebnim propisima (1170). Takoñe, veliki broj kontrola (1103) je izvršen u oblasti
kontrole radnog vremena. Održavanje čistoće, kontrola nivoa buke i propisanog radnog vremena su
ujedno i najvažnije oblasti koje odslikavaju ukupno stanje komunalnog reda u starom urbanom
jezgru.
Povećan broj stanovnika grada u toku ljetnje sezone, dovodi do stvaranja velikih količina
smeća i otpada, koje je JKP „Kotor“ Kotor, dužno u što kraćem roku otpremiti i deponovati na
odgovarajuću deponiju. Ovu oblast Komunalna policija kontroliše na osnovu opštinske Odluke o
održavanju čistoće, Odluke o ureñenju grada i naselja opštine Kotor kao i drugih Odluka koje
regulišu ovu oblast. U izvještajnom periodu Komunalna policija ostvaruje intezivnu saradnju sa JKP
''Kotor'', na zadovoljavajući način. Da bi se u Starom gradu kao turističkom jezgru održao
zadovoljavajući nivo čistoće Komunalna policija je radno angažovana u tri smjene.
Za vrijeme turističke sezone intenzivirane su kontrole u oblasti poštovanja propisanog nivoa
buke i radnog vremena ugostiteljskih objekata. Komunalna policija Opštine Kotor u toku čitave
godine, a pojačano u toku turističke sezone, vrši kontrolu poštovanja propisanog nivoa buke koju
proizvode ugostiteljski objekti prilikom emitovanja mehaničke i angažovanja ''žive'' muzike.
Komunalna policija je kontrolisala sprovodjenje odredaba Odluke o radnom vremenu.
Takoñe su vršene i kontrole zabrane izvoñenja grañevinskih radova od 15.06. – 01.09.2012.
godine.
Svakodnevno se vrši nadzor nad održavanjem komunalnih objekata.
Tokom cijele godine kontrolisana su Rješenja o lokaciji privremenih objekata, a posebno
terasa ugostiteljskih objekata.
Komunalni policajci i redari u cilju održavanja kućnog reda u stambenim zgradama i
ureñivanja stambenih i poslovnih zgrada, primjenjivali su odredbe Odluke o kućnom redu i
spoljašnjem izgledu stambenih zgrada.
Vršena je i kontrolna vanpijačne prodaje robe, održavana reda i čistoće na zelenim
pijacama, ka i kontrola vodovodne infrastrukture i snabdijevanja vodom.
Komunalna policija je dala značajan doprinos održavanju ''Kotor Arta'' i “Bokeljsake noći”.
Inspektor za drumski saobraćaj i lokalne puteve u okviru svoje nadležnosti obavljao je
redovne inspekcijske kontrole u oblastima auto – taksi prevoza, prevoza tereta i prevoza putnika u
linijskom saobraćaju. Komunalna policija opštine Kotor bila je inicijator donošenja Uredbe o
prenošenju nadležnosti prema Zajednici opština Crne Gore vezano za čl. 60. i 61. Zakona o
bezbijednosti saobraćaja, koja je usvojena od strane Vlade.
U pogledu kontrole auto-taksi prevoza, najčešće konstatovane nepravilnosti su:
neposjedovanje taksi legitimacije, natpisa na vozilima Kotor sa evidencionim brojem, polisa za
osiguranje putnika od posljedica nesrećnog slučaja u javnom prevozu, i sl.
U cilju rješavanja veoma naglašenog problema nepropisnog parkiranja, Komunalna policija
opštine Kotor pokrenula je akciju kažnjavanja vlasnika, odnosno korisnika nepropisno parkiranih
vozila. Problem nepropisnog parkiranja najizraženiji je na lokacijama kod Gradske pošte, na Rivi –
preko puta Centra za kulturu, na Tabačini i preko puta Suda, pa je i najveći broj prekršajnih naloga
izdat na navedenim lokacijama.
27
Stari grad 317 · 85330 Kotor · tel. +382(0)32- 325-862 · fax. +382(0)32-304-736 · [email protected] www.opstinakotor.com
U pogledu prevoza putnika u drumskom saobraćaju, vrše se kontrole autobuskih stajališta
koja su u nadležnosti opštine Kotor, a ista zloupotrebljavaju medjugradski prevoznici tako što se
zaustavljaju, vrše ukrcaj i iskrcaj putnika na stajalištima koja nijesu upisana u njihov red vožnje.
Napominjemo da svim meñugradskim prevoznicima od autobuske stanice do Sv. Stasija, nije
dozvoljeno zaustavljanje.
Komunalna policija vrši inspekcijske kontrole u Zoni datoj na upravljanje JPMD – Budva,
gdje je nadležnost Komunalne policije ograničena.
Informacioni centar
Aktivnosti realizovane u toku 2012. godine:
• ažuriranje sajta aktuelnostima iz Opštine,
• svakodnevne sitnije intervencije na računarskoj opremi i softveru koji se koristi,
• edukacija i osposobljavanje po potrebi djela korisnika za rad na računarskoj opremi i
softveru,
• dijagnostika kvara i ozbiljnije intervencije na računarskoj opremi, poboljšanja nekih
konfiguracija računara,
• dijagnostika kvara i ozbiljnije intervencije na softveru, instalacija softvera, izrada
softvera za potrebe sekretarijata,
• backup-ovanje podataka,
• nabavka računarske opreme i davanje stručnog mišljenja prilikom nabavke,
• servis računarske opreme po mjesnim zajednicama, skupšini i OJU Muzeji,
• praćenje rada servera i administracija baza podataka kao i softvera koji koriste baze na
serveru, update-ovanje softvera,
• instalacija Domen Kontrolera i uvoñenje radnih stanica pod domen,
• instalacija aplikativnog i baznog servera,
• praćenje rada programa Pisarnica sa organima rješavanja, u grañanskom birou za
pisarnicu, po sekretarijatima za organe rješavanja,
• praćenje softvera za javne prihode, intervencije na greškama,
• ažuriranje serverske varijante Opštinskih i Republičkih kataloga propisa, instalacija po
radnim stanicama,
• instalacija i praćenje antivirus softvera na radnim stanicama,
• praćenje paketa mobilnih telefona Opštine Kotor i intervencije ka Telenor-u po potrebi,
• praćenje paketa mobilnih telefona Opštine Kotor i intervencije ka T-com-u po potrebi,
• hardverska i softverska realizacija projekta Registra novčanih kazni za potrebe Opštine
Kotor,
• tehnička podrška prilikom održavanja sjednica lokalne Skupšine na opremi koja je
nabavljena u tu svrhu,
• obuka zaposlenog u informatičkom centru za rad na opremi za tehničku podršku
sjednica lokalne Skupšine.
Služba zajedničkih poslova
Služba zajedničkih poslova Opštine Kotor formirana je kao samostalan organ u okviru
organa i službi lokalne samouprave, i u tom smislu ostvaruje funkciju za koju je formirana.
Zadatak službe je u prvom redu da servisira potrebe svih organa i službi Lokalne
samouprave (sekretarijati, službe, centri, biroi i dr.), Skupštinske službe, Mjesne zajednice, druge
institucije, javna preduzeća i grañane raznim administrativno-tehničkim poslovima a što se
naročito ogleda u sljedećem:
- poslovi nabavke i ekonomata,kancelarijskog i dr.potrošnog materijala i inventara,
- poslovi obezbjeñenja i zaštite zgrade Opštine,
- portirski poslovi,
28
Stari grad 317 · 85330 Kotor · tel. +382(0)32- 325-862 · fax. +382(0)32-304-736 · [email protected] www.opstinakotor.com
-
kurirski poslovi,
poslovi službenog prevoza,
poslovi telefonske centrale,
poslovi upotrebe i održavanja službenih vozila,
poslovi pružanja ugostiteljskih usluga putem bifea, zaposlenima u Organu lokalne uprave i
državnih organa,
poslovi održavanja higijene u zgradi Opštine,
poslovi tekućeg i investicionog održavanja objekata u vlasništvu Opštine,
poslovi ureñivanja biračkih mjesta za potrebe održavanja izbora,
poslovi evidencije prisutnosti na poslu i sačinjavanje izvještaja obračun ličnih primanja
zaposlenih,
tehnički poslovi oko pripremanja sjednica skupštine i dostavljanja skupštinskog materijala,
poslovi u vezi sa upotrebom Opštinskih i Državnih simbola, grba i zastave,
davanje informacije iz djelokruga rada,
drugi poslovi koji nijesu definisani Odlukom, po nalogu Predsjednika opštine.
Služba zaštite
Izvoñena je redovna obuka, usavršavani zaposleni i članovi dobrovoljnog sastava. Zaposleni
u Službi zaštite obuku su obavljali sedmično, po smjenama (osim u ljetnjem periodu). U oktobru
izvršena je ronilačka obuka za pet pripadnika Službe zaštite i spašavanja u Regionalnom centru za
obuku ronilaca u Bijeloj, gdje su svi polaznici završili obuku sa maksimalnim ocjenama i postali
prva ronilačka jedinica u okviru Službe zaštite u Crnoj Gori. Za vrijeme trajanja ljetnje požarne
sezone (period od 01. jula do 30. septembra), preduzete su mjere većeg stepena pripravnosti.
Sva motorna vozila sa kojima raspolaže Služba zaštite redovno su tehnički održavana i
registrovana. Obavljani su redovni sedmični i mjesečni pregledi vozila i opreme. Tokom 2012
godine svi zaposleni su životno osigurani. Svi zaposleni su prošli sistematski zdravstveni pregled i
njihovo zdravstveno stanje je na visokom nivou.
Servisiranje protivpožarne opreme sa kojom raspolažu subjekti na teritoriji Opštine Kotor je
vršeno redovno i u odnosu na 2011. godinu, zabilježen je blagi porast subjekata koji su kod nas
servisirali svoje PP aparate. Po potrebi servisiranje smo obavljali i na teritorijama susjednih Opština
i isključivo po pozivu naručioca posla. Sve podatke o servisiranju smo kao i do sada unosili u
računar, a sve radi lakšeg praćenja stanja i unapreñivanja preventive. Sav potrošni materijal za
servisiranje protivpožarne opreme smo nabavljali po potrebi.
U toku avgusta i septembra prevezeno je 253 ture vode, za sela Donjeg Grblja.
Za vrijeme održavanja kulturnih, sportskih i drugih javnih manifestacija, pružali smo pomoć
i isključivo prema zahtjevu organizatora.
U aprilu mjesecu održana je taktičko pokazna vježba na objektu PC „KIPS“ u Industrijskoj
zoni Kotor, na kojoj su pored Službe zaštite Kotor, učestvovali i Služba zaštite Tivat kao i DVD
Perast i DVD Radovići.
I tokom 2012 godine smo više puta pružili pomoć susjednim
Opštinama.
Službi zaštite raspolaže ukupno sa 12 vozila za raznu svrhu i namjenu od kojih je 7
registrovanih i 5 neregistrovanih.
DVD ''Bogoljub Brezić'' Perast, koje zapošljava 6 vatrogasaca, imalo je u 2012. godini,
ukupno 78 intervencija.
OCJENA STANJA SA PREDLOGOM MJERA
Rad organa lokalne uprave Opštine Kotor, u proteklom izvještajnom periodu, odvijao se u
skladu sa ovlašćenjima i obavezama propisanim Zakonom o lokalnoj samoupravi, Statutom Opštine
Kotor, Odlukom o organizaciji i načinu rada lokalne uprave i primjenom Zakona o opštem
upravnom postupku i drugim materijalnim propisima.
29
Stari grad 317 · 85330 Kotor · tel. +382(0)32- 325-862 · fax. +382(0)32-304-736 · [email protected] www.opstinakotor.com
O kvalitetu rada organa lokalne uprave govori i činjenica da je Opština Kotor dobitnik
Nagrade za najbolju praksu u sprovoñenju poreske politike u 2012.godini..
Nastavljeno je sa mjerama štednje (smanjenje plata 7%, smanjena su službena putovanja,
materijalni rashodi i sl), što je značajno doprinijelo uštedama, odnosno smanjenu budžetske
potrošnje.
Iako su tokom 2011. godine, donijeti Etički kodeks za izabrane predstavnike i funkcionere i
Etički kodeks lokalnih službenika i namještenika, još uvijek nijesu formirane etičke komisije i pored
više puta raspisivanih oglasa, pa je formiranje ovih komisija neophodno konstituisati tokom ove
godine, kako bi ova značajna dokumenta mogla zaživjeti u praksi.
Da bi se realizovale zakonske i statutarne obaveze organa lokalne uprave, da zakonito i
blagovremeno odlučuju o pitanjima iz svoje nadležnosti, odnosno da obezbijede ostvarivanje prava i
dužnosti lokalnog stanovništva na zakonit i efikasan način uz poštovanje utvrñenih standarda,
postupanja sa grañanima u ostvarivanju njihovih prava i obaveza, u narednom periodu, posebna
pažnja će se posvetiti:
1. Usklañivanju ukupnog rada lokalne uprave (lokalnih službenika i namještenika) sa
Zakonom o državnim službenicima i namještenicima čija je shodna primjena otpočela
01.01.2013. godine);
2. Unapreñenju administrativnih kapaciteta u lokalnoj upravi, njihovo ocjenjivanje i
sagledavanje potrebnog broja i strukture zaposlenih u svakom organu lokalne uprave (a
takoñe i u javnim službama čiji je osnivač Opština Kotor), kao i povećanje stepena
profesionalizma zaposlenih;
3. Ostvarivanju upravnog nadzora nad radom javnih preduzeća i javnih službi čiji je
osnivč Opština Kotor;
4. Obezbijediti dosljednu primjenu etičkih kodeksa ponašanja i postupanja izabranih
predstavnika i lokalnih funkcionera, odnodno zaposlenih u organima uprave, kroz formiranje
etičkih komisija;
5. Nastaviti sa poboljšanjem smještajnih uslova za rad organa lokalne uprave;
6. Izvršavanju zakonskih i podzakonskih standarda o učešću grañana u vršenju javnih
poslova (sa posebnim akcentom na sprovoñenju javne rasprave za sve odluke i programe koji
se tiču prava i interesa grañana);
7. Obezbjeñenju postignutog nivoa transparetnosti i javnosti rada organa lokalne
uprave, radi održavanja visokog rejtinga na ovom planu;
8. Nastaviti sa aktivnostima iz Akcionog plana za borbu protiv korupcije na području
opštine Kotor.
Služba Glavnog administratora
Služba Glavnog administratora obavlja stručne i druge poslove za Glavnog administratora na
osnovu člana 37. Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave.
1. U 2012. godini, održano je 35 sjednica Kolegijuma Glavnog administratora, o čemu su
sačinjeni zapisnici sa zaključcima i zaduženjima za organe lokalne uprave. Održavani su i tematski
sastanci sa državnim organima, javnim preduzećima i ustanovama, NVO i organima lokalne uprave.
Po potrebi se održavaju i sastanci sa starješinama organa lokalne uprave, na kojima se rješavaju
pojedinačni problemi vezani za rad lokalne uprave.
2. Službi Glavnog administratora su u 2012. godini, dostavljana 472 akta (bez akata organa
lokalne uprave), koji su blagovremeno obrañeni ili proslijeñeni na obradu nadležnim organima
lokalne uprave.
3. U 2012. godini, donijeto je ukupno 149 drugostepenih rješenja po žalbama na prvostepena
rješenja i zaključke organa lokalne uprave, i to:
- 81 rješenje po žalbama na rješenja (70), po žalbama na zaključke (10) i zbog ''ćutanja uprave'' (1),
Sekretarijata za lokalne prihode, budžet i finansije, od kojih je 51 odbijeno kao neosnovano, 26
poništeno i vraćeno prvostepenom organu na ponovni postupak i odlučivanje, i donijeto 4 zaključka o
odbacivanju žalbe;
30
Stari grad 317 · 85330 Kotor · tel. +382(0)32- 325-862 · fax. +382(0)32-304-736 · [email protected] www.opstinakotor.com
- 33 rješenja po žalbama na rješenja (24), žalbama na zaključke (7) i zbog ''ćutanja uprave'' (2),
Komunalne policije, od kojih je 20 odbijeno, 11 vraćeno na ponovni postupak i donijeta 2 zaključka o
odbacivanju žalbe;
- 33 rješenja po žalbama na rješenja (23), žalbama na zaključke (8) i zbog ''ćutanja uprave'' (2),
Sekretarijata za urbanizam, grañevinarstvo i prostorno planiranje, od kojih je 24 odbijeno, 8 vraćeno
na ponovni postupak i donijet 1 zaključak o odbacivanju žalbe;
- 1 rješenje Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine - poništeno rješenje i vraćeno na
ponovni postupak
- 1 žalba zbog ''ćutanja uprave'' JP ''Vodovod i kanalizacija'' Kotor, koja je zaključkom odbačena zbog
nenadležnosti.
Od ukupno 149 drugostepenih rješenja, 118 je donijeto po žalbama na rješenja, 26 po žalbama
na zaključke i 5 zbog ''ćutanja uprave'', od kojih je 96 odbijeno, 46 vraćeno na ponovni postupak i
donijeto 7 zaključaka o odbacivanju žalbe.
4. Upravnom sudu Crne Gore, u 2012. godini, dostavljeno je 36 odgovora na tužbe. Upravni
Sud je donio 28 presuda po tužbama protiv rješenja Glavnog administratora, od kojih je 8 odbijeno,
a 20 usvojeno i poništena rješenja Glavnog administratora. Kao razlog za poništenje rješenja
Upravni sud najčešće navodi: da nije omogućeno učešće stranke u postupku, iako stranka u žalbi,
odnosno tužbi nije tražila učešće u postupku, ili retroaktivnu primjenu propisa u postupku
donošenja rješenja o utvrñivanju poreza na nepokretnosti. Po navedenim presudama, Glavni
administrator je donio 20 rješenja kojima su poništena prvostepena rješenja i predmet vraćen na
ponovni postupak i odlučivanje.
5. Glavni administrator je u 2012. godini, Vrhovnom sudu Crne Gore podnio 1 zahtjev za
vanredno preispitivanje sudske odluke protiv presude Upravnog suda Crne Gore, kao i odgovorio na
1 zahtjev za vanredno preispitivanje sudske odluke Upravnog suda, koju je podnijela stranka i koji
je Vrhovni sud odbio kao neosnovan.
6. Saglasno članu 13. Zakona o biračkim spiskovima, kojim je propisano da se po
zaključenju biračkog spiska izmjene mogu vršiti samo na osnovu Odluke Glavnog administratora,
odnosno Suda u upravnom sporu, Glavni administrator je donio ukupno 82 Rješenja o promjenama
u biračkom spisku, kojima je obuhvaćeno 88 lica u vezi izmjena u biračkim spiskovima, upisa u
biračke spiskove i brisanje iz biračkih spiskova, za Parlamentarne i Lokalne izbore.
Od ukupnog broja Rješenja:
- 8 Rješenja o izmjenama ličnih podataka (prezime, adresa i biračko mjesto) za 8 lica,
- 46 Rješenja o upisu u birački spisak za 46 lica i
- 28 Rješenja o brisanju iz biračkog spiska, kojima je obuhvaćeno 342 lica.
7. U 2012. godini, po Zakonu o slobodnom pristupu informacijama, Glavnom administratoru
je dostavljeno 24 zahtjeva, po kojima je donijeto 1 Rješenje kojim se dozvoljava slobodan pristup
informacijama, 14 Zaključaka o odbacivanju zbog nenadležnosti i 4 zahtjeva je proslijeñeno uz
dopis, nadležnim organima lokalne uprave na dalji postupak. Po 5 zahtjeva, tražene informacije su
dostavljene podnosiocima zahtjeva uz dopise.
8. Tokom 2012. godine, Glavni administrator je učestvovao u radu, kao član Komisije za
razvoj lokalne samouprave, a takoñe je i Predsjednik Komisije za praćenje realizacije Akcionog plana
za borbu protiv korupcije u lokalnoj samoupravi, formirana je od strane MUP-a.
Glavni administrator je koordinirao rad Opštinskog kriznog štaba za vodosnabdijevanje i
Opštinskog tima za upravljanje u vanrednim situacijama.
9. Za potrebe Radne grupe za borbu protiv korupcije, čiji je koordinator Glavni
administrator, u 2012. godini, sačinjena su 2 Zapisnika sa sjednica Radne grupe i dostavljani
polugodišnji i godišnji izvještaji o radu Radne grupe nadležnim državnim organima.
31
Stari grad 317 · 85330 Kotor · tel. +382(0)32- 325-862 · fax. +382(0)32-304-736 · [email protected] www.opstinakotor.com
IZVJEŠTAJ O BROJČANIM POKAZATELJIMA PO ORGANIMA LOKALNE UPRAVE
1. Sekretarijat za lokalne prihode, budžet i finansije
Budžet je u ovoj kalendarskoj godini, realizovan u iznosu od 13.393.029,29 eura, što
predstavlja ostvarenje plana sa 106,29%.
Porez na nepokretnosti:
broj donijetih rješenja
rješenja za objekte
rezidenti
nerezidenti
pravna lica
rješenja za zemljište
broj uručenih rješenja
broj podnijetih žalbi (fizička lica:86; pravna
lica: 16, riješeno u prvom stepenu: 21)
omogućeno učešće u postupku pravnim licima
broj izdatih uvjerenja
19.730
15.016
10.044
4.972
350
4.364
17.000
102
350
539
U 2012. godini, naplaćeno je po osnovu poreza na nepokretnosti ukupno 2.908.435,96 eura,
što je za 33,46% veća naplativost u odnosu na prethodnu godinu.
Lokalne komunalne takse
U postupku zaduženja lokalnih komunalnih taksi doneseno je 363 rješenja, a ukupno
zaduženje iznosi 68.619,00 eura, od čega je naplaćeno je 64.322,19 €, što je 93,67%. Budžetom je
planiran prihod od 74.900 eura.
Turističke takse
Izdato je 3.265 rješenja. Ukupno zaduženje za 2012. godinu, je 93.615,59€. Budžetom
Opštine Kotor za 2012. planiran je prihod od Turističke takse od 35.000 od čega je ostvareno
33.038,64€, što je 94.40% od planiranog. Ukupno je podnijeto 15 žalbi. Pokrenut je postupak
prinudne naplate, poslato je 68 Zaključaka I.
Naknada za puteve
Za postavljanje cjevovoda, vodovoda... planirano je 45 000.00€, u 2012. godini zaduženo je
35 724.54 a naplaćeno 35 004.04€ što predstavlja 97,98% realizovano od planiranog. U vezi sa
naknadom za puteve napravljeno je 8 rješenja.
Boravišna taksa
Prijave boravišnih taksi se redovno unose, unjeto je 744 prijava. Zaduženje na osnovu
boravišne takse iznosi 79 252.80 eura, a uplaćeno je 100.151,84 eura, što predstavlja 126.37%
planiranog. Turistička organizacija Kotor planirala je za 2012. godinu prihod za boravišnu taksu
75.000,00€, i ostvareno je 75.000,00€
Prirez poreza na dohodak fizičkih lica i članski doprinos Turističkoj organizaciji
Kotora
1.Prireza porezu na dohodak fizičkih lica prijavljeno je i ažurirano 9.162 mjesečnih prijava,
što predstavlja zaduženje od 608.431,24€ i 100% realizaciju tog zaduženja kroz naplatu od
608.431,24€ Proknjiženo je 258 izvoda.
32
Stari grad 317 · 85330 Kotor · tel. +382(0)32- 325-862 · fax. +382(0)32-304-736 · [email protected] www.opstinakotor.com
2.Donijeto je 360 rješenja o članskom doprinosu Turističkoj organizaciji Kotora, po kojima
je zaduženo 211.724,98 €, od toga je uplaćeno 130.024,62€, a na račun TOK-a uplaćeno je
91.017,24€.
Prinudna naplata i finansijska kontrola
U navedenom periodu, shodno Zakonu o poreskoj administraciji i Zakonu o inspekcijskom
nadzoru (rješena o otklanjanju nepravilnosti, prinudne naplate-Zaključci I, II i III ) sačinjeni sl.
rješenja i zaključci:
1. Preduzete mjere
Vrsta poreza
1.
2.
3
4.
Porez na imovinu za fizička lica
Porez na imovinu za pravna lica
Br. Donesenih
zaključaka - 1
2437
116
Članski doprinos
UKUPNO:
Br. Zaključaka o stavljanju
hipoteke
51
16
Br. Donesenih
zaključaka - 2
10
134
230
2 808
214
358
0
67
2. Iznos naplaćenih prihoda po osnovu neblagovremenog plaćanja
Pokrenuta prinudna
naplata u €
Naplaćeno po
zaključcima o
prinudnoj naplati u €
Iznos
naplaćenih
prihoda po
osnovu
finansijskih
kontrola u €
Naplaćeno telefonskim
pozivom u €
Porez na
imovinu
- za pravna lica 507600,11
-za fizička lica 872627,00
- za pravna lica 294.167,00
-za fizička lica 350.000
-
- za pravna lica 53580,30
-za fizička lica 14000,00
Članski doprinos
28.000,00
Oko 26.000,00
-
3000
Boravišna taksa
-
-
10250
5000
Porez na firmu
-
2600
-
-
1.408.227,11
672767,00
10250,00
75580,30
Vrsta poreza
1
.
6
.
7
.
8
.
9
.
(dug)
UKUPNO
UKUPNO
naplaćeno
758 597.30
3. Izvršene kontrole:
1.) Kod fizička lica 47
2.) Kod pravnih lica 10
UKUPNO
57
4. Preduzete mjere:
- Broj donesenih zapisnika: 57
- Broj donesenih rješenja za otklanjanje nepravilnosti: 9
- Doneseno je 67 zaključaka o obezbjeñenju potraživanja hipotekom od čega je 16 za
pravna lica i 51 za fižička lica.
- Procesuirano je 10 žalbi podnijetih od strane poreskih obveznika.
- napravljeno je 145 sporazuma sa poreskim obveznicima o plaćanju poreskih obaveza na
rate.
5. Ostale aktivnosti
- 40 pravnih lica dostavilo poresku prijavu na porez na imovinu za 2012 godinu
33
Stari grad 317 · 85330 Kotor · tel. +382(0)32- 325-862 · fax. +382(0)32-304-736 · [email protected] www.opstinakotor.com
2. Sekretarijat za razvoj preduzetništvo, komunalne poslove i saobraćaj
Tabela sa pregledom upravnih postupaka
Podneseni zahtjevi
921
Rješenja
786
Zaključak o obustavi postupka
5
Zaključak o odbacivanju zahtjeva kao
7
nepotpunog
Zaključak o obustavi postupka zbog
5
odustanka stranke od zahtjeva
Taxi legitimacije
5
Odobrenje
26
Saglasnost
75
Dozvole (vodne)
31
Potvrde
18
Prijave trgovine i zanatstva
252
Ovjere (red vožnje)
2
Licence
17
Izvodi iz licence
82
Uvjerenja
6
Neriješenih zahtjeva
3
3. Sekretarijat za urbanizam, grañevinarstvo i prostorno planiranje
Vrsta zahtjeva
Urbanističko tehnički uslovi
Privremene lokacije
Grañevinska dozvola
Upotrebna dozvola
Uvjerenje
Izvod iz DUP-a
Izmjena i dopuna plana; primjedbe sa javne rasprave
Programski zadaci
Rješenja o pretvaranju i prenamjeni
Žalbe, tužbe predlog za poništenje
Pristup informacijama
Rješenja o iseljenju
424
212
132
61
608
281
369
0
5
53
50
35
371
210
90
30
585
281
369
0
5
20
50
8
Predmeti u
radu
53
2
42
31
23
/
0
0
0
33
0
27
5
4
1
1356
1338
0
21
21
0
Primljeno
Rješenja o rušenju
Dopisi, dopisi po službenoj dužnosti, obavještenja i
mišljenja
Zaključak o priznavanju svojstva stranke, prekid i
obustava postupka
U K U P N O:
3612
Obrañeno
3382
212
34
Stari grad 317 · 85330 Kotor · tel. +382(0)32- 325-862 · fax. +382(0)32-304-736 · [email protected] www.opstinakotor.com
4. Sekretarijat za imovinsko-pravne poslove
- Evidentirano je 181 zahtjeva stranaka prema Opštini (sa oznakom «R»), a koji se odnose na
dokup urbanističkih parcela, otkupe zemljišta, uzurpacije i ispravke upisa (iz ranijih godina
neriješeno 81), a ukupno u radu 262. Završeno je 110 predmeta, u radu je 71 aktivni, što sa
predmetima iz ranijih godina čini 152 aktivnih predmeta.
- U 2012. godini, u upisniku predmeta službene oznake «RS« - vanparničkih postupaka,
evidentirano je ukupno 8 predmeta od kojih je u istoj godini završen 1 predmet, što sa 21 aktivnim
predmetom iz ranijih godina čini ukupan broj od 28 predmeta.
- U parničnom (sa oznakom «P») upisniku bilo je 48 parničnih predmeta, koji sa brojem 150
aktivni predmeta iz ranijih godina, daju ukupan broj 198 aktivnih parničnih predmeta.
- Izvršnih (sa oznakom «I») 19 predmeta, od kojih je 7 završeno, u radu je 12.
- Osim sudskih predmeta, u radu je i veći broj predmeta službene oznake «Res», tačnije
ukupno 217 predmeta. Ovi predmeti rješavaju se pred Komisijom za povraćaj i obeštećenje, koja je
od do sada proslijeñenih predmeta na izjašnjenje Opštini Kotor, završila odnosno arhivirala 26
predmeta.
- U toku 2012. godine, održano je ukupno 928 ročišta pred nadležnih sudovima, Komisijom
za povraćaj i obeštećenje Bar, Upravnom za nekretnine - PJ Kotor i Sekretarijatom za urbanizam,
grañevinarstvo i prostorno planiranje u upravnim postupcima.
5. Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti
- Održano je 7 manifestacija internacionalnog karaktera i 14 lokalnih manifestacija;
- donijeto 9 rješenja o usmjeravanju djece sa posebnim obrazovnim potrebama u
odgovarajuće obrazovne programe;
- obrañeno je 37 zahtjeva za dodjelu stipendija za studente i pripremljen radni materijal radi
odlučivanja;
- donijeto je 12 rješenja po službenoj dužnosti i 4 rješenja po zahtjevima stranaka iz oblasti
boračko invalidske zaštite;
- obrañeno je 378 zahtjeva za jednokratnu novčanu pomoć, od čega je pozitivno riješeno 285
zahtjeva;
- odobreno je 7 zahtjeva za refundaciju ñačkih prevoznih karata.
6. Sekretarijat za opštu upravu
Izvještaj o brojčanim pokazateljima po oblastima:
Radni odnosi i opšta uprava:
- donjeto 40 Rješenja o rasporeñivanju na odreñeno vrijeme
- donjeto 98 Rješenja o plaćenom odsustvu,
- izdato 87 Uvjerenja o radnom odnosu,
- obrañeno 610 prijava po obascima JPR
- donijeto 277 Rješenja o godišnjem odmoru,
- obrañeno zahtjeva za budžetsku potrošnju i isplatu ukupno 119,
- upućeno je 162 razna dopisa i sačinjeno 4 zapisnika sa Kolegijuma Sekretarijata,
- ovjereno je 595 radnih knjižica, od čega 252 RK za strance ,
- ovjereno i izdato 5 volonterskih knjižica,
- dopuna i izmjena podataka u podataka u radnoj knjižici -172,
- sačinjeno 69 ugovora o privremenim i povremenim poslovima
35
Stari grad 317 · 85330 Kotor · tel. +382(0)32- 325-862 · fax. +382(0)32-304-736 · [email protected] www.opstinakotor.com
- izdato 254 Uvjerenja o životu radi regulisanja penzija iz inostranstva,
- izdato Potvrda o izdržavanju 5, zatim 10 poziva za goste iz inostranstva u vidu garantnog
pisma,
- izdato 21 Uvjerenje o prihodima za regulisanja studentskih prava
- 42 razna Uvjerenja o grañanskim stanjima.
Arhivski depo:
- obrañen 101 zahtjev
- izdato 80 Rješenja sa propratnim i ovjerenim fotokopija predmeta
- primljeno 43 dopisa
- izdato na revers 15 predmeta
- obrañeno u Hermesu 398 predmeta za kompletan Sekretarijat
- izlučeno 27,15 dužnih metara arhivske grañe
- Matična služba i Mjesne kancelarije Matična služba Kotor
-izdato 850 izvoda iz registra vjenčanih ;
-upis u matični registar vjenčanih 129;
- upisi u matični registar vjenčanih – obrañeno kompjuterski 129;
- izdato 50 izvoda iz registra vjenčanih na meñunarodnom obrascu;
- sastavljena 93 zapisnika o vjenčanju
- obavljeno 93 vjenčanja
-dostavljeno 108 izvoda iz MRV MUP-u
- dostavljene 93 potvrde o prijavi vjenčanja MUP-u
- obrañeno 129 statistička listića za Monstat,
- unijeto 12 presuda u registre vjenčanih
- odgovoreno na 135 dopisa;
- izdato 292 raznih uvjerenja na osnovu provjere podataka iz MRR, MRU I KD.
- ažurirani i kompjuterski obrañeni podaci iz MRV za period od 1946-1977, ukupno 1618.
Mjesna kancelarija Risan
-izdato 89 izvoda iz regisatra vjenčanih
- upis u matični registar vjenčanih 24;
- izdato 7 izvoda iz registra vjenčanih na meñunarodnom obrascu;
- sastavljena 23 zapisnika o vjenčanju
- obavljeno 23 vjenčanja
- dostavljeno 17 izvoda iz MRV MUP-u
- poslato izvoda na meñunarodnom obrascu iz MRV Diplomatsko-konzularnom
predstavništvu Podgorica – 22
- izdate 23 potvrde o prijavi vjenčanja MUPu
-obrañeno 24 statistička listića za Monstat,
- unijete 2 presude u registre vjenčanih
-izdato 102 raznih uvjerenja na osnovu provjere podataka iz MRR, MRU I KD.
Mjesna kancelarija Grbalj -Radanovići
-izdato 92 izvoda iz registra vjenčanih ;
- upis u matični registar vjenačnih - 13
-izdato 3 izvoda iz registra vjenčanih na meñunarodnom obrascu;
-sastavljena 12 zapisnika o vjenčanju
- obavljeno 12 vjenčanja
36
Stari grad 317 · 85330 Kotor · tel. +382(0)32- 325-862 · fax. +382(0)32-304-736 · [email protected] www.opstinakotor.com
- dostavljeno 11 izvoda iz MRV MUP-u
- izato12 potvrda o prijavi vjenčanaj MUPu
- obrañeno 13 statistička listića za Monstat
-izdato 95 raznih uvjerenja na osnovu provjere podataka iz MRR, MRU I KD.;
Birački spisak
- donijeto 360 Rješenja o upisu birača koji prvi put stiče Biračko pravo;
- donijeto 191 Rješenje o upisu u BS za lica koja su se doselila izdruge lokalne samouprave
u CG;
- donijeto 3 Rješenja o brisanju iz BS zbog odjave van CG;
- donijeto 241 Rješenja o brisanju zbog činjenice smrti;
- donijeto 750 Rješenja o promjeni ličnog imena, Rješenja o promjeni biračkog mjesta zbog
promjene adrese, Rješenja o sticanju biračkog prava za Opštinske izbore Rješenje o
promjeni JMBG biraču, Rješenja o promjeni datuma prijave poslednjeg prebivališta;
Shodno podjeli biračkih mjesta I numeričkim oznakama koji prate teritorijalnu podijeljenost
urañeno je Rješenje koje prati 3.425 promjena-podjela biračkog mjesta za 3.425 birača.
Izdato 300 potvrda o biračkom pravu I pripremljena I obrañena rješenja koja donosi Glavni
administrator za 88 promjena upisa I brisanja.
Biračko tijelo je u odnosu na 31.12.2011 godine povećano za 351 birača.
Grañanski biro
- u upravnom postupku po zahtjevu stranke zavedeno 1.744 predmeta
- u upravnom postupku po službenoj dužnosti zavedeno 30.609 predmet
- prema djelovodniku zavedeno je ukupno podnesaka I drugih akata 16.520
- u knjizi izdatih uvjerenja zavedeno je 619 predmeta
- u upisniku po Zakonu o slobodnom pristupu informacijama 179 predmeta
- u posupku po Žalbi zavedeno 152 predmeta
- prema upisu u djelovodnik prjave prireza porezu i turističke takse zavedeno 9.415 predmeta
- u knjigu uvjera OV I izvršeno ovjera, upisa, prepisa I rukopisa 7.769 predmeta
- u knjigu uvjera OV II izvršeno ovjera, upisa, prepisa I rukopisa 8.298 predmeta
- u knjigu pošte izvršen je prijem i ekspedicija za 15.675 pismena, od čega 14.291 prema
primaocima u Crnoj Gori, i 1.384 prema primaocima u inostranstvu
- prema izvještaju blagajne tokom godine uplaćeno je na ime raznih prihoda 980.781,93 eura.
- prosječna mjesečna naplata na blagajni Grañanskog biroa je 81.731,82 eura.
7. Sekretarijat za zaštitu prirodne i kulturne baštine
U 2012. godini, Sekretarijatu je:
- podneseno je 6 zahtjeva za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu,
donijeto je 3 rješenja da ne treba raditi elaborat, a u 3 slučaja je sproveden kompletan proces,
- poslato je 6 obavještenja za štampane medije za podnošenje zahtjeva za odlučivanje o
potrebi procjene uticaja na životnu sredinu,
- organizovane su 3 javne rasprave,
- omogućen je uvid u 3 predmeta procjene uticaja na životnu sredinu,
- Seketarijat je Ministarstvu održivog razvoja dostavio mišljenja na veći broj zakona, uredbi,
pravilnika i lokalnih planova iz oblasti zaštite životne sredine,
-zainteresovani subjekti podnijeli su 3 prijave za nelegalnu gradnju koje su proslijeñene
nadležnim inspekcijama,
- podnijet je 1 zahtjev za slobodan pristup informacijama,
- Sekretarijat je podnio 3 zahtjeva za preduzimanje mjera od strane nadležnih institucija,
- za potrebe Predsjednika Opštine i Glavnom administratora urañena je 1 informacija.
37
Stari grad 317 · 85330 Kotor · tel. +382(0)32- 325-862 · fax. +382(0)32-304-736 · [email protected] www.opstinakotor.com
8. Komunalna policija
Ukupan broj kontrola po oblastima u kojima je nadležna Komunalna policija:
Broj kontrola (ukupno).........................................................
8998
- kontrola vodovodne infrstrukture i snabdijevanja vodom ......................
32
- odvoñenje otpadnih i atmosferskih voda ........................................
245
- prevoza i deponovanja komunalnog i drugog otpada .....................
274
- održavanje čistoće .........................................................................
703
- održavanja komunalnih objekata ....................................................
147
- održavanja ulica, saobraćajnica, trgova i drugih javnih površina ..
447
- održavanja pijaca .............................................................................
698
- održavanja parkova, zelenih i drugih javnih površina .....................
177
- javne rasvjete ...................................................................................
20
- obilježavanje naselja, trgova i ulica ................................................
44
- održavanja, ureñivanja i korišćenja parkirališta ...............................
108
- saobraćajnih oznaka i signalizacija ..............................................
38
- parkiranja u skladu sa posebnim propisima ....................................
1170
- održavanja groblja i načina sahranjivanja ..........................................
/
- održavanja kućnog reda u stambenim zgradama ............................
404
- održavanja i ureñivanja stambenih i poslov. zgr. i priv. objekata ..
418
- ureñivanja dvorišta i bašti, stovarišta i gradilišta .........................
15
- izgradnje i postavljanja privremenih objekata i ograda ..................
352
- prodaja robe van prostora odreñenog za prodaju te vrste robe .......
435
- zaštiti od buke u skladu sa posebnim propisima ...........................
919
- kontrole radnog vremena .............................................................
1103
- upotrebe simbola (grba i zastave) Opštine Kotor .........................
14
- uklanjanje olupina .........................................................................
84
- izvoñenje grañevinskih radova u periodu obustave
38
- gradnja pomoćnih objekata............................................................
89
- kontrola drumskog saobraćaja
261
- pružanja informativnih usluga grañanima
439
- ostalo ..............................................................................................
448
Ukupan broj inspekcijskih kontrola
8998
Redovne kontrole
4493
Po inicijativa pr.lica i grañana
456
Kontrolni pregledi
1941
38
Stari grad 317 · 85330 Kotor · tel. +382(0)32- 325-862 · fax. +382(0)32-304-736 · [email protected] www.opstinakotor.com
9. Služba zaštite
U toku 2012. godine, Služba zaštite je imala ukupno 227 intervencija i to:
Vrsta intervencije
Požari u zatvorenom prostoru
Požari na otvorenom prostoru
Požari na motornim vozilima
Požari na elektro instalacijama i
ureñajima
Intervencije na putevima
Akcije spašavanja prilikom
prirodnih i tehničko-tehnoloških
nesreća
Usluge – dostava vode
Tehničke intervencije
Br. intervencija
Stambeni objekti
Pomoćni objekti
Poslovni i industrijski objekti
Šumski
Nisko rastinje i srednjogorica
Sijena
Kontejneri - deponije
PMV
TMV
U željezničkom saobraćaju
Dalekovodi - električni stubovi
Trafostanice
9
2
2
13
63
2
46
10
1
Saobraćajni udesi - izvlačenje povrijeñenih
Raščišćavanje i pranje puta nakon udesa
Pretraživanje terena u potrazi za nestalim licima
Požar
Poplava
Ruševina
Klizišta - Odroni
Spašavanja u planinama
Hemijski akcident
Grañanima
Preduzećima i ustanovama
Poplave
Tehnička podrška prilikom akcija
spašavanja
Požari
4
20
3
Spašavanje životinja
Ostalo
2
31
4
7
2
1
2
3
Lažne dojave grañana, poziv za kontrolisano
paljenje, punjenje goriva…
Ostalo
UKUPNO
227
Dobrovoljno vatrogasno društvo ''Bogoljub Brezić'' Perast je u 2012. godini, imalo ukupno
78 intervencija.
VIII
OSTVARIVANJE FUNKCIJA LOKALNE SAMOUPRAVE
a) Uspostavljanje evidencije, upravljanje, raspolaganje i zaštita lokalne imovine
U oblasti regulisanja imovinsko-pravnih odnosa izmeñu Opštine Kotor i fizičkih i pravnih
lica tokom 2012. godine u oblasti raspolaganja i ustanovljavanja prava na zemljištu, Skupštini
Opštine Kotor je predloženo i od iste usvojeno 6 odluka.
Tokom izvještajnog perioda iz Budžeta Opštine Kotor po osnovu pravosnažnih i izvršnih
sudskih presuda u parničnom i vanparničnom postupku za nadoknadu eksproprisanog i izuzetog
zemljišta i sudske troškove isplaćeno je ukupno 211.196,67 eura - izmeñu ostalog, po sledećim
pravosnažno okončanim tj. izvršnim predmetima:
39
Stari grad 317 · 85330 Kotor · tel. +382(0)32- 325-862 · fax. +382(0)32-304-736 · [email protected] www.opstinakotor.com
1.
broj
sudskog
predmeta
P. 684/04
2.
Rs.100/10
3.
P.833/10
4.
I.126/12
5.
6.
7.
8.
tužilac
tuženi
vrsta troškova na teret
Opštine Kotor
Tužilac :
Brajak ðorñe –
utvrñenje
Predlagač :
Ugrinić Dušan –
dioba
Tužilac :
Vujković Dejan –
utvrñenje
Izvršni povjerilac :
Osnovna škola Njegoš –
utvrñenje
troškovi postupka
2.533,00 €
troškovi postupka
700,00 €
700,00 €
troškovi postupka
2.525,00€
2.525,00 €
trokovi postupka
troškovi izvršenja
2.250,00 €
115,00 €
I.136/12
trokovi postupka
troškovi izvršenja
2.150,00 €
115,00 €
P.468/11/03 Tužilac:
naknada štete
Petković Ilko –naknada
troškovi postupka
štete
6.150,00 €
2.262,05 €
P.141/10
Tužilac :
troškovi postupka
I.287/12
Ana Mirković – Čobeljić troškovi izvršenja
–
2.075,00 €
utvrñenje
75,00 €
51,00 €
Rs.31/11
Predlagač :
naknada za eksproprisano
Mršulja Zorka –
zemljište
naknada za eksproprisano troškovi postupka
zemljište
zatezna kamata
86.656,50 €
5.547,00 €
2.976,82 €
9.
P.525/09
10.
P.24/12
12.
P.1008/10
I. 8795/12
Tužilac :
Cenerić Tomo –
utvrñenje
Tužilac :
Dragović Zoran –
predaja stana
Tužilac:
Hidrograñevinar a.d.
Nikšić –
dug
ukupno isplaćeni
iznos
u 2012.godini
2.533,00 €
2.365,00 €
2.265,00 €
8.412,05 €
2.201,00 €
96.180,32 €
troškovi postupka
5.230,00 €
5.230,00 €
troškovi postupka
1.465,00 €
1.465,00 €
dug
troškovi postupka
zatezna kamata
troškovi izvršenja
64.144,49 €
5.487,00 €
16.717,81 €
971,00 €
87.320,30 €
40
Stari grad 317 · 85330 Kotor · tel. +382(0)32- 325-862 · fax. +382(0)32-304-736 · [email protected] www.opstinakotor.com
Tokom 2012. godine po osnovu Ugovora o otkupu zemljišta (dokompletiranje urbanističkih
parcela) u korist Budžeta Opštine realizovano je 229.452,80 eura, a po osnovu otkupa stanova u
vlasništvu Opštine Kotor, realizovano je 45.234,28 eura, što ukupno iznosi 274.687,08 eura.
Napomena: U predmetu posl.br. P.1008/10 po tužbi preduzeća a.d. Hidrograñevinar iz
Nikšića, bila je donesena pravosnažna presuda na osnovu koje je isti naplatio iznos od ukupno
87.320,30 €. Sekretarijat za imovinsko-pravne poslove uložio je reviziju na pravosnažnu presudu,
nakon čega je Vrhovni sud istu ukinuo i predmet vratio prvostepenom sudu na ponovno odlučivanje.
S obzirom na to Sekretarijat za imovinsko-pravne poslove je pokrenuo postupak protivizvršenja,
nakon čega je došlo do blokiranja računa a.d. Hidrograñevinar iz Nikšića, i do sada naplate,
povraćaja, 6.749,01 €. Preostali iznos se očekuje na naplatu tokom 2013.godine.
Tokom 2013. godine i u narednom periodu po osnovu parničnih i vanparničnih postupaka
pokrenutih protiv Opštine Kotor kao tužene, odnosno kao protivnika predlagača može se očekivati
(a zavisno od ishoda istih) naplata u iznosu od 2.673.310,60 eura i to po sledećim predmetima:
broj predmeta
tužilac /predlagač
osnov
RS.36/10
Mršulja Tadija i dr.
naknada
vrijednost
spora
178.261,02 €
RS.102/12
naknada
350.244,48 €
RS.172/09
Župna crkva
Sv.Eustahije
Radonjić Dušan
naknada
44.115,00 €
RS.172/11
Ivanišević Jovan
naknada
201.300,00 €
RS.205/11
Mijatović Dušan
naknada
144.300,00 €
RS.33/11
Šubert Vukosava
naknada
6.082,80 €
RS.106/12
Ivančević Vana
naknada
41.597,67 €
RS.119/11
Župna crkva Sv.Matija
naknada
372.673,00 €
Rs.106/09
Bujković Nada
naknada
110.708,10 €
P.117/10
Jarić Slavko
/Lovanja/
utvrñenje/naknada
700.000,00 €
P.1334/11
Jovanović Nikola
utvrñenje/naknada
248.125,00 €
P.252/11
Vukšić Mihailo i dr.
utvrñenje/naknada
162.153,60 €
P.881/12
Primić Stanica i dr.
utvrñenje/naknada
87.500,00 €
P.1267/09
Kapetanović Savo i dr.
utvrñenje/naknada
26.250,00 €
Napomena: U tabeli su navedeni iznosi naknada koji se potražuju po osnovu svih tužbenih
zahtjeva, odnosno predloga u kojima je odreñena vrijednost spora. Od ovih iznosa, a s obzirom na
dosadašnji tok postupka, realno je u 2013.godini očekivati za naplatu iznos od 528.505,50 €
(predmet RS.36/10 i RS.102/12). U drugim postupcima nije realno očekivati da u 2013.godini bude
41
Stari grad 317 · 85330 Kotor · tel. +382(0)32- 325-862 · fax. +382(0)32-304-736 · [email protected] www.opstinakotor.com
donesena pravosnažna i izvršna presuda na osnovu koje bi se naplata jedino mogla izvršiti, iako isto
zavisi isključivo od rada nadležnih sudova.
U tabelu nije unijet iznos tužbenih zahtjeva P.1264/10-04, P.764/08 i P.948/04 - tužioci
Vujković Mirjana i drugi; Starčević Ivan; Jarić Slavko i drugi u parničnim predmetima naknade po
osnovu korišćenja sanitarne deponije "Lovanja" za koje je vrijednost sporova prvobitno odreñena na
ukupan iznos od 1.400.000,00 eura, iz razloga što je po prigovorima na vještačenje ovaj iznos
znatno umanjen, prvostepeni postupak je u toku i nema izgleda za donošenje pravosnažnih presuda
sudova u 2013.godini.
Takoñe, s obzirom na tok postupka u pojedinim predmetima koji su navedeni u tabeli, realno
je očekivati umanjenje navedenih iznosa, pa tako i umanjenje ukupnog iznosa potraživanja po
osnovu parničnih i vanparničnih postupaka.
Nedavno je nastavljen vanparnični postupak iz 2006.godine, posl.br. Rs.97/06, predlagača
Lipovac Vesne i dr., kojim predlogom se traži utvrñenje i isplata naknade za zemljište ustupljeno
„Auto-remontu“ u površini od oko cca 11.000m2. U predmetu je obavljeno grañevinsko vještačenje,
odreñena je tržišna vrijednost predmetnog zemljišta u iznosu od 194,00 €/m2, pa je mogući iznos
naknade od cca 2.145,000€.
Sekretarijat za imovinsko pravne poslove očekuje da će se predmetni postupak nastaviti,
odnosno preći u parnični, te da u narednih par godina neće biti konačne odluke, ali s obzirom na
visinu mogućeg iznosa naknade smatramo potrebnim da se i ovaj podatak nañe u našem godišnjem
izvještaju.
U oblasti raspolaganja imovinom Opštine, a u cilju privoñenja namjeni gradskog
grañevinskog zemljišta na području DUP-a Dobrota na osnovu prethodno pribavljenih
saglasnosti u skladu sa Zakonom i procjene vrijednosti donijete su na predlog izvršnog organa, od
strane Skupštine Opštine Kotor, sljedeće odluke:
• Predlog Odluke o prodaji – prenosu prava svojine na nepokretnosti (K.O. Dobrota I)
usvojene na sjednici SO Kotor, održanoj 31.07.2012.godine („Sl.list Crne Gore –
opštinski propisi“ br. 27/12 od 20.08.2012.godine),
U oblasti raspolaganja imovinom Opštine, a u cilju privoñenja namjeni gradskog
grañevinskog zemljišta na području UP-a Privredna zona, DUP-a Radanovići i UP-a Perast na
osnovu prethodno prethodno pribavljenih saglasnosti u skladu sa Zakonom i procjene donijete su na
predlog izvršnog organa, od strane Skupštine Opštine Kotor, sljedeće odluke:
•
Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o prenosu prava na gradskom
gradjevinskom zemljištu u obuhvatu UP Privredna zona Petković Božidaru, usvojena na
sjednici SO Kotor, održanoj 05.04.2012.godine („Sl.list Crne Gore – opštinski propisi“
br. 14/12 od 27.04.2012.godine),
• Predlog Odluke o izmjeni Odluke o prenosu prava na gradjevinskom zemljištu u
obuhvatu UP Privredna zona „Monte – Peštan“ doo Tivat, usvojena na sjednici SO
Kotor održanoj 05.04.2012.godine, („Sl.list Crne Gore – opštinski propisi“ br.14/12 od
27.04.2012.godne),
• Predlog Odluke o otkupu zemljišta radi dokompletiranja urbanističke parcele (K.O.
Sutvara) usvojene na sjednici SO Kotor, održanoj 05.12.2012.godine („Sl.list Crne Gore
– opštinski propisi“, br. 37/12 od 18.12.2012.godine)
• Predlog Odluke o otkupu zemljišta radi dokompletiranja urbanističke parcele (K.O.
Perast) usvojene na sjednici SO Kotor, održanoj 31.07.2012.godine, („Sl.list Crne Gore
– opštine propisi“ br. 27/12 od 20.08.2012.godine).
U oblasti privoñenja namjeni gradskog grañevinskog zemljišta predviñenoj lokalnim
planskim dokumentima dostavljamo tabelu o realizaciji odluka SO Kotor o raspisivanju javnih
poziva i prodaji grañevinskog zemljišta tokom 2012. godine.
42
Stari grad 317 · 85330 Kotor · tel. +382(0)32- 325-862 · fax. +382(0)32-304-736 · [email protected] www.opstinakotor.com
Odluka SO
Kotor o
raspisivanju
javnog
poziva
"Službeni list
Crne Gore –
opštinski
propisi"
broj 03/12
"Službeni list
Crne Gore –
opštinski
propisi"
broj 26/09,
28/09, 19/11
Saglasnost
Vlade Crne
Gore
03-11355/11
od
15.12.2011.
godine
03-1391
od
05.07.2012.
godine
Podaci o
nepokretnosti
Datum
objave i
redni broj
javnog
poziva
kat.parc. 65/6
K.O.
Privredna
zona
Prvi put
javni poziv
kat. parc.108/1
raspisan
K.O.
06.02.2011.
Privredna
godine
zona
kat.parc.
2239/4
K.O.
Dobrota I
Prvi put
javni poziv
raspisan
23. i
24.08.2012.
godine
Postignuta
Odluka o
kupoprodajna
prenosu
cijena
vlasništava/
izvještaj komisije
Izvještaj komisije
broj 06-1938/1 od
22.02.2012.godine
Nije bilo
ponudjača
Izvještaj komisije
broj 06-1877/3 od
21.02.2012.godine
Postignuta
cijena
109,98eura
po m2,što
ukupno
iznosi 98.000
eura
Postignuta
cijena 371,59
eura/m2, što
ukupno
iznosi
33.071,51
eura
Izvještaj komisije
broj 06-10437/3
od
07.09.2012.godine
b) Ureñenje grañevinskog zemljišta i izgradnja investicionih objekata
I Pripremni radovi i projektovanje
Javne površine i servisi
1. Glavni projekat sanacije klizišta u Dobroti (kod skloništa) sa revizijom
2. Izrada tehničke dokumentacije za lift u brdu Sveti Ivan
3. Izrada investicionog programa izgradnje lifta u brdu Sveti Ivan i rekonstrukcija
i revitalizacija objekata lociranih na Tvrñavi
4. Snimanje terena i izrada revizije projekta Podhodnika u Dobroti
5. Ureñenje terena na lokaciji Gurdić
6. Otkup zemljišta za groblje Sveti Ivan u Dobroti
Saobraćajnice
1. Projekat Zaobilaznice oko Kotora (I faza) oko Starog grada
2. Projekat Zaobilaznice oko Kotora (II faza) Dobrota - Ljuta
3. Revizija Idejnog i Glavnog projekta Zaobilaznice oko Kotora (II faza)
4. Izdavanje projektno – tehničkih uslova (vodovod) za potrebe rekonstrukcije i
izgradnje ulice „S“ u Risnu (do škole)
5. Snimanje terena i izdavanje projektno – tehničkih uslova za izgradnju puta u
Prčnju (kat. parc. 1325)
6. Snimanje terena i izrada Glavnog projekta sanacije puta „Daošine“ (KP 2567/1)
7. Elaborat eksproprijacije za potrebe izgradnje raskrsnice u Morinju
8. Geodetsko snimanje za potrebe saobraćajnice „Peštan“ u Privrednoj zoni
9. Izrada projektne dokumentacije za izgradnju dijela pristupnog puta za groblje
Sveti Ivan u Dobroti
10. Otkup zemlje za potrebe izgradnje saobraćajnica lijevo i desno od puta za
154.086,61€
4.429,70 €
140.325,21 €
2.900,00 €
988,65 €
585,00 €
4.858,05 €
634.003,15 €
79.905,54 €
125.748,67 €
2.100,00 €
333,45 €
988,65 €
2.376,50 €
340,00 €
682,11€
4.914,00 €
43
Stari grad 317 · 85330 Kotor · tel. +382(0)32- 325-862 · fax. +382(0)32-304-736 · [email protected] www.opstinakotor.com
groblje Sveti Ivan u Dobroti
Javna rasvjeta
1. Projekat javne rasvjete Šišići – pelinska rudina sa revizijom i izradom Elaborata
Zaštite od požara
2. Revizija Glavnog projekta javne rasvjete Bigova sa izradom Elaborata zaštite od
Požara
3. Revizija Glavnog projekta javne rasvjete Jugodrvo - Lješevići
4. Projekat osvjetljenja rekonstruisane raskrsnice u Morinju (Lipci)
Vodovod i kanalizacija
1. Generalno rješenje distributivnog vodovodnog sistema za Donji Grbalj i Lastvu
Grbaljsku
2. Revizija Generalnog rješenja distributivnog vodovodnog sistema za Donji
Grbalj i Lastvu Grbaljsku
I – U K U P N O:
416.614,23 €
3.223,76 €
994,50 €
468,00 €
146,25 €
468,00 €
11.500,00 €
9.500,00 €
2.000,00 €
801.666,51 €
II Izvoñenje radova –komunalno opremanje grañevinskog zemljišta
Javne površine i servisi
1. Izgradnja prolaza za pješake – podhodnika ispod magistrale u
Dobroti
2. Sanacija šetne staze na bedemima
3. Sanacija uličnog portala u Dobroti (palac Matovića)
4. Sanacija zidova ispod mosta na ulazu u Kotorsku tvrñavu
5. Izrada i montaža 8 novih kamenih stubića u Kontakt zoni
6. Ureñenje dijela kat. parc. 32 i 33 KO Kotor u Kontakt zoni
163.777,02 €
96.697,90 €
Saobraćajnice
1. Sanacija lokalnog puta Goražda - Mirac
2. Izgradnja dijela pristupnog puta za groblje Sveti Ivan u Dobroti
3. Sanacija klizišta na lokalnom putu u Gorovićima
4. Izgradnja saobraćajnice u Privrednoj zoni „Peštan“ II faza
5. Sufinansiranje završnih radova na putu od Starog mosta do crkve
Svetog Ilije u Lastvi Grbaljskoj
6. Sanacija puta od izvora „Brijest“ do sela Dub u Gornjem Grblju
7. Sanacija ulice uz priobalni put prema zgradi „Turist C“
8. Betoniranje puta na Mečerovom brojegu (kod Pavićevića)
9. Sufinansiranje radova na proširenju dijela lokalnog puta Krimovice –
Savina
Javna rasvjeta
1. Izgradnja javne rasvjete uz put Jugodrvo - Lješevići
2. Izgradnja javne rasvjete od Markovog Rt-a do Stoliva
3. Izgradnja javne rasvjete Vranovići III faza
4. Javna rasvjeta Ljuta
Vodovod i kanalizacija
1. Stručni nalaz za trafostanicu NDTS 10/10 4 kV 630 KVA
2. Ulični cjevovod u Pržicama
II – U K U P N O:
319.738,57 €
49.090,00 €
146.359,31 €
21.316,89 €
24.084,50 €
29.998,76 €
2.965,95 €
4.499,00 €
2.134,08 €
27.481,33 €
30.000,00 €
17.969,75 €
2.733,12 €
4.560,00 €
23.625,00 €
38.114,08 €
8.103,31 €
17.510,78 €
4.271,50 €
8.228,49 €
10.319,63 €
234,00 €
10.085,63 €
531.949,30 €
I Pripremni radovi + II Izvoñ.rad.na kom.opr.grañ.zemlj.
1.333.615,81 €
Za urbanizaciju je u 2012. godini utrošeno
167.072,84 €
________________________________
SVEUKUPNO: 1.500.688,65 €
44
Stari grad 317 · 85330 Kotor · tel. +382(0)32- 325-862 · fax. +382(0)32-304-736 · [email protected] www.opstinakotor.com
Pored navedenih ulaganja Direkcija je ulagala i u objekte koji ne spadaju u investicije
grañevinskog zemljišta i to:
12.454,00 €
• stručni nadzor za sportsku halu
6.432,15 €
• sanacija objekta kat. parc. 572 KO Risan (posl. prostorije)
1.934,01 €
• instalacije video nadzora, dojave požara i ozvučenje na
„Galeriji solidarnosti“ u Starom gradu
3.495,48 €
• radovi na poslovnim prostorijama objekta anagrafski broj
329 i broj 326 u Starom gradu
7.341,75 €
• nabavka i montaža toplovodnog kotla za Zatvoreni bazen
„Nikša Bućin“
4.985,59 €
• nabavka i ugradnja automatskog hlorinatora
6.306,40 €
• izgradnja kondenzat barijere za zatvoreni bazen „Nikša
Bućin“
2.136,42 €
• ugradnja razvodnih ormara za potrebe JU Kulturni centar
„Nikola ðurković“
2.068,00 €
• sanacija oštećenja u poslovnim prostorijama anagrafski
broj 366 Stari grad
2.375,37 €
• sanacija poslovnih prostorija na kat. parc. 575 KO rISAN
1.516,09 €
• sanacija poslovnih prostorija u bedemima (kod kafane
„Dojmi“
19.981,00 €
• ugradnja konferencijskog sistema za brojanje glasova u
Sali SO Kotor
46.527,99 €
• sanacija crkve Svetog Pavla
UKUPNO
117.554,25 €
c) Obezbjeñenje i realizacija uslova za obavljanje i razvoj komunalnih
djelatnosti i rad javnih službi
1. JP „Vodovod i kanalizacija“ Kotor
U cilju obezbjeñenja materijalnih preduslova za obavljanje komunalne djelatnosti
vodosnabdijevanja i odvoñenja otpadnih voda na području Opštine Kotor –Javnom preduzeću
„Vodovod i kanalizacija“ Kotor je tokom 2012. godine iz Budžeta Opštine Kotor opredijeljeno:
1. na ime obaveza po osnovu preuzimanja plaćanja kredita u dijelu pripadajućem JP
"Vodovod i kanalizacija" u periodu od 2009. do 2012. godine prema KfW banci za potrebe
poboljšanja vodosnabdijevanja i izgradnje vodovodnog i kanalizacionog sistema na području
Kotora, Opština Kotor je preuzela i realizovala ukupno kreditnu obavezu u iznosu od 236.508,98
eura. 2012.godine, (Opština Kotor je prema Ministarstvu finansija Crne Gore, po osnovu kredita
KfW banke na ime otplate obaveza iz prethodnog perioda izmirila iznos od 597.739,98 eura);
2. na ime preuzimanja obaveza JP od strane Opštine Kotor plaćanja naknade za tehničku
podršku "Vodacom" DOO po osnovu ugovornih obaveza za 2012. godinu: ukupno 105.047,28 eura
(od čega je realizovano tokom 2012.godine 96.293,34 eura).
3. po osnovu duga JP „Vodovod i kanalizacija“ Kotor Javnom preduzeću „Regionalni
vodoovod Crnogorsko primorje“ za isporučenu vodu (koji je na dan 30.11.2012.godine iznosio
889.250,12 eura) Opština Kotor je u 2012.godinu isplatila iznos od 400.000,00 eura.
4. za potrebe vodosnadbijevanja područja Opštine Kotor koja su u ljetnjoj sezoni ostala bez
vode i stanovništvo je snadbijevano dopremanjem cistijerni vode, Opština Kotor je JP „Vodovod i
kanalizacija“ opredjelila iznos od 8.151, 90 eura.
45
Stari grad 317 · 85330 Kotor · tel. +382(0)32- 325-862 · fax. +382(0)32-304-736 · [email protected] www.opstinakotor.com
Iz sredstava Kapitalnog Budžeta-Plana potrošnje Direkcije za ureñenje i izgradnju
Kotora u 2012. godini za potrebe izgradnje i rekonstrukcije vodovodnog i kanalizacionog sistema
na području Opštine Kotor opredijeljena su sledeća sredstva:
Vodovod i kanalizacija-u dijelu izrade projektne dokumentacije i pripremnih
radova
1. Izdavanje projektno – tehničkih uslova (vodovod) za potrebe rekonstrukcije i
izgradnje ulice „S“ u Risnu (do škole)
2. Generalno rješenje distributivnog vodovodnog sistema za Donji Grbalj i Lastvu
Grbaljsku
3. Revizija Generalnog rješenja distributivnog vodovodnog sistema za Donji
Grbalj i Lastvu Grbaljsku
Vodovod i kanalizacija-u dijelu izvoñenja radova-komunalno opremanje GGZ
1. Stručni nalaz za trafostanicu NDTS 10/10 4 kV 630 KVA
2. Ulični cjevovod u Pržicama
11.833,45€
333,45 €
9.500,00 €
2.000,00 €
10.319,40 €
234,00 €
10.085,63 €
JP "Vodovod i kanalizacija" je tokom 2012. godine iz sopstvenih sredstava obavio
izmještanje cjevovoda ø160 u Orahovcu u dužini 60m (vrijednost radova 4.800,00 eura); izgradnja
novog cjevovoda ø160 u Orahovcu u dužini 110m (vrijednost radova 8.800,00 eura); izgradnja
novog cjevovoda ø110 u Pržicama u dužini 250m (vrijednost radova 15.000,00 eura); zamjena
cjevovoda ø160 u Grblju u dužini 45m (vrijednost radova 3.600,00 eura); zamjena cjevovoda ø110
u Novom naselju u dužini 50m (vrijednost radova 3.000,00 eura); izgradnja novog cjevovoda ø110
u Risnu u dužini 415m (vrijednost radova 24.900, 00 eura) u ukupnom iznosu 60.100,00 eura.
U okviru tekućeg održavanja vodovodnog sistema tokom 2012. godine na vodovodnom
sistemu su izvedeni sledeći radovi: otklonjeno je 629 kvarova na vodovodnoj mreži; zamijenjeno je
606 vodomjera fizičkim i pravnim licima; na području Dobrote, od otvorenog bazena do Oparen
brijega, a na djelu izmeñu priobalnog i magistralnog puta – prateći investicione radove kroz Fazu III
– izvršeno je prespajanje 266 objekata sa 960 potrošača, na novu vodovodnu mrežu, čime je iz
upotrebe uklonjena stara vodovodna mreža ovog područja, a na kojoj su bili značajni gubici; kroz
različite aktivnosti (prinudna naplata, isključenja neredovnih platiša i dr.) procenat naplate je sa
83% u 2011. godini povećan na 94%; naplaćeni iznos od potrošača uvećan je za 29,65% u odnosu
na prethodnu godinu; uvedena je kontrola rada pumpnih stanica u cilju sprečavanja prelivanja vode
iz rezervoara; ažurirano je izdavanje potrebne dokumentacije kod zajtkeva za izgradnju novih
objekata; uvedeno je 338 novih potrošača; za potrebe stanovništva sa područja Grblja, koji nemaju
vodovodnu mrežu prevezene su 303 cistijerne sa vodom za piće.
Tokom 2012. godine, na kanalizacionom sistemu u okviru tekućeg održavanja urañeno je
sledeće: 260 intervencija na kanalzacionoj mreži; vršen je nadzor nad izvoñenjem radova
priključenja objekata na kanalizacionu mrežu; izvršeno je nekoliko hitnih intervencija na pržnjenju
septičkih jama autocistijernom itd.
U oblasti investicionih aktivnosti, kroz realizaciju projekta na poboljšanju
vodosnabdijevanja i odvoñenja otpadnih voda – faza III, koji se finansira iz kredita KfW banke,
učešća Opštine Kotor i Vlade Crne Gore u 2012. godini na vodovodnom sistemu su izvedeni sledeći
radovi: izgrañena je nova vodovodna mreža u Dobroti od otvorenog bazena do Oparenog brijega
izmeñu priobalnog puta i magistralnog puta u dužini od 11.000 m i ugrañena nova mjerna mjesta
kod svakog potrošača; izgrañen je novi cjevovod od ø 160 od Oparen brijega do Kavalina u dužini
od 2300m u zoni priobalnog puta i povezan sa distributivnim i podmorskim cjevovodom na
Kavalinu; izgrañena je nova vodovodna mreža za naselje „Rakite“ u Škaljarima u dužini od 510m;
zamijenjen je dio dotrajalog cjevovoda ø280 ispod mosta u Risnu u dužini od 40m; izvršena je
zamjena ventila na 23 čvorišta vodovodnog sistema na području cijele Opštine; kompletirana je
mjerna oprema za mjerenje ulaza vode u vodovodni sistem na svim izvorištima; uveden je SCADA
46
Stari grad 317 · 85330 Kotor · tel. +382(0)32- 325-862 · fax. +382(0)32-304-736 · [email protected] www.opstinakotor.com
sistem za daljinsko praćenje parametara vodovodnog i kanalizacionog sistema (nivoi, pritisci i sl);
zamijenjena je kompletna elektro oprema u pumpnim stanicama Sveta Vrača i Škaljari.
U oblasti investicionih aktivnosti na kanalizacionom sistemu kroz realizaciju projekta na
poboljšanju vodosnabdijevanja i odvoñenja otpadnih voda – faza III u 2012. godini izgrañeno je:
priobalni kolektor od Kampa do Svetog Stasija, ukupne dužine 2730m sa tri pumpne stanice;
sekundarna kanalizaciona mreža od Tabačine do Kampa u Dobroti, dužine 6260m (kanalizaciona
mreža naselja Mečerov brijeg; kanalizaciona mreža naselja iznad trećeg puta – Ljutići;
kanalizaciona mreža naselja Kamp; kanalizaciona mreža naselja Daošine; kanalizaciona mreža
naselja Kriva ulica – uz magistralu; kanalizaciona mreža naselja Sveti Stasije – uz magistralu;
zamjena kanalizacione mreže zgrada Pionir, SP90 i dvije zgrade do donjeg puta, zgrade Dobrota 61
– 64, zgrada kod Ankore, zgrade kod otvorenog bazena, zgrada Jugooceanije iznad magistrale
(SM32), zgrada banke i Jugopetrola (III put), zgrade Doboj, Rakite i dijelom u naselju kod
zatvorenog bazena, ukupne dužine 2929m; rekonstruisana pumpna stanica Stari grad; započeta
realizacija drugog dijela projekta – izgradnja glavnog kolektora i distributivnog vodovodnog
cjevovoda Peluzica – Glavati, kao i sekundarne kanalizacione mreže na ovom području.
2. "VODACOM" d.o.o.
U oblasti projekata koji se realizuju preko "Vodacom" doo, iz sredstava KFW Banke,
Opštine Kotor i Vlade Crne Gore tokom 2012. godine ostvareno je:
I - Investicioni projekti
1. Projekat izgradnje vodovodne i kanalizacione infrastrukture-faza III
Projekat se odvija u dvije faze, prva obuhvata izgradnju 27,7 km kanalizacione i vodovodne
mreže i 5 pumpnih stanica, a druga izgradnju 2.750 m vodovodne i kanalizacione mreže i 2 pumpne
stanice na potezu Muo-Prč anj-Stoliv . Ukupna vrijednost Projekta iznosi 7,02 mil eura.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
U sklopu Projekta do 31.12.2012. godine realizovane su sledeće aktivnosti:
Studija izvodljivosti
Idejno rješenje
Istražni (geotehnički i geodetski) radovi
Projektna dokumentacija na nivou glavnih projekata
Izvršena revizija projektne dokumentacije
Tenderski dokument za ugovor po Crvenoj Knjizi FIDIC-a
Izvršena pretkvalifikacija ponuñača
Objavljen tender
Izabran Izvoñač radova – kompanije MPP Jedinstvo
Potpisan ugovor sa kompanijom MPP Jedinstvo 19.05.2011. godine
Radovi počeli 20.07.2011 godine
U martu 2012.godine je prihvaćen novi dinamički plan na osnovu koga je dana 26.04.2012.
godine potpisan Aneks ugovora broj 1 kojim je ugovoreno postavljanje dodatnih 4000 m
cjevovoda do19.09.2012.godine
Realizovane su sve aktivnosti predviñene ugovorom i Aneksom ugovora broj 1
20.07.2012. godine potpisan Aneks ugovora broj 2 čime je dogovorena realizacija opcionih
mjera,izgradnje kanalizacione i vodovodne mreže na potezu Muo-Prčanj-Stoliv
Rok za završetak radova na potezu Muo-Prčanj-Stoliv je 15.jun 2013. godine, a do 31.12.
2012.godine je završeno 10% ugovorenih radova što je u skladu sa Ugovorom.
Izvršena CCTV inspekcija postavljenih cjevovoda.
U toku su pripreme za postupak preuzimanja radova za obavezne radove. Očekuje se da
preuzimanje radova bude okončano do kraja januara 2013. godine.
Radovi su počeli 20.07.2011. godine, realizacija je u toku i obavljeni su u sledećem stepenu:
47
Stari grad 317 · 85330 Kotor · tel. +382(0)32- 325-862 · fax. +382(0)32-304-736 · [email protected] www.opstinakotor.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Obalni kolektor i vodovodni distributivni cjevovod u Dobroti, završeno 99%,
-Obalni kanalizacioni kolektor 2730 m
-Potisni cijevovod 1161 m
-Vodovodni distributivni cijevovod 2260 m
Rehabilitacija vodovodne distributivne mreže , završeno 99% - 10.109 m,
Sekundarna kanalizaciona mreža, završeno 99% - 6.670 m,
PS Stari grad –rehabilitacija, završeno 99%,
PS 14, završeno 99%,
PS 15, završeno 99%,
PS 16, završeno 99%,
Obalni kolektor Peluzica –Glavati, završeno 26,5% - 682 metara,
Distributivni vodovodni cjevovod Peluzica –Glavati, završeno 26,6 % - 684 metara,
Sekundarna kanalizaciona mreža, završeno 17% - 238 metara.
Struktura
finansiranja
KFW- kredit
4,821 mil
Opština Kotor-budžet
0,702 mil
Sredstva Vlade
1,341 mil
Donacija
KfW banke
0,156 mil
2. Projekat izgradnje zajedničkog postrojenja za prečišćavanja otpadnih voda
(PPOV) za opštine Kotor i Tivat-faza IV.
Projekat Vodosnabdijevanje i odvoñenje otpadnih voda Faza IV obuhvata izgradnju
zajedničkog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda za opštine Kotor i Tivat kapaciteta 72.000
PE. Ukupna procjenjenja vrijednost Projekta Faze IV je 13.050.000 eura. Izgradnjom i stavljanjem u
funkciju zajedničkog postrojenja za tretman otpadnih voda rješiće se pitanje odvoñ enja i tretmana
otpadnih voda iz kotorskog i tivatskog zaliva na ekološki prihvatljiv način. Projekat se finansira iz
kreditnih sredstava Njemačke razvojne banke (KfW) u iznosu od 7.634.000 eura, nedostajuća
sredstva je planirano da se obezbjede iz kreditnih sredstava KfW banke planiranih za fazu V
Projekta i sopstvenog učešća opština Kotor i Tivat, odnosno delegacije Vlade CG.
U sklopu Projekta do 31.12.2012. godine realizovane su sledeće aktivnosti:
• Studija izvodljivosti
• Priprema Elaborata kojim je upotpunjena studija izvodljivosti
• Idejno rješenje 16. februara 2011. godine
• Istražni (geotehnič ki i geodetski) radovi
• Pretkvalifikacioni tenderski proces za izbor najpovoljnijeg ponuñ ač a započ eo septembra
2011. godine
• U pretkvalifikacionom postupku uč estvovalo 8 kompanija od kojih je 6 dostavilo ponude
• Priprema Elaborata za procjenu uticaja na životnu sredinu
• Završetak idejnog rješenja i tenderske dokumentacije
• 30.08.2012. godine upućen poziv pretkvalifikovanim ponuñ ač ima za davanje ponuda
• 4 kompanije su otkupile tenderski dokument
• Obavljena dva obilaska terena u okviru tenderskog postupka - 25.09. i 04.10.2012. godine
• Rok za predaju ponuda je bio 30.novembar 2012. godine,
• U toku je vrednovanje ponuda od strane Tenderske komisije koja je sastavljena od
predstavnika Opstina Kotor i Tivat, predstvanika ViK-ova Kotor i Tivat i Vodacoma uz
podršku tender agenta -konsultantske kompanije Lahmayer iz Njema ke.
• Kompanije koje su otkupile tenderski dokument i predale svoje ponude su : WTE, PWT, JV
Degremont SPA/Ludwig Pfeiffer, JV Aqualia/Hidroterm.
48
Stari grad 317 · 85330 Kotor · tel. +382(0)32- 325-862 · fax. +382(0)32-304-736 · [email protected] www.opstinakotor.com
Slijedi izbor najpovoljnijeg izvoñača radova u periodu januar-februar 2013. godine, a planirani
poč etak radova na izgradnji ovog kapitalnog infrastrukturnog Projekta je u prvoj polovini
2013.godine.
Napomena: Opštine Kotor i Tivat su 11. 07. 2011. godine pristupile potpisivanju Sporazuma o izgradnji,
upravljanju i održavanju zajedničkog postrojenja za prečišćavanje i odvoñenje otpadnih voda broj 01-8674 na koji je
Skupština Opštine Kotor dala saglasnost donošenjem Odluke dana 22. 07. 2011. godine ("Službeni list Crne Gore opštinski propisi" broj 24/11). Ovaj Sporazum je predstavljao preduslov za realizaciju kredita kod KfW banke pod
veoma povoljnim kreditnim uslovima sa rokom otplate od 15 godina, grejs periodom od 3 godine i kamatnom stopom
od 2,13% uz posebnu napomenu da je Ministarstvo finansija Crne Gore29. 12. 2009. godine potpisalo kreditni aranžman
sa KfW bankom u iznosu od 25 miliona eura, uz procjenu da kreditno zaduženje neće prenositi na opštine s obzirom na
nizak nivo kreditnog kapaciteta opštine, uz pravo naknadnog preispitivanja kreditnog zaduženja. Saglasno navedenom,
Skupština Opštine Kotor je na sjednici održanoj 06. 06. 2011. godine donijela odluku o stavljanju van snage Odluke o
zaduženju Opštine Kotor na iznos od 6.777.000,00 eura za kreditiranje projekta vodosnabdijevanja i odvoñenja otpadnih
voda - faza IV ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi" broj 20/11).
II - Projekat institucionalne podrške
Projekat razvoja kapaciteta Vodacoma i Javnih vodovodnih preduzeća u opštinama
Bar, Herceg Novi, Kotor i Tivat
Projekat razvoja kapaciteta vodovodnih i kanalizacionih preduzeća je trajao od septembra
2009. godine do jula 2012. Projekat je finansirala KfW banka iz donacije vrijedne 2 miliona eura.
U trogodišnjem periodu Vodacom je zajedno sa Konsultantom Sachsen Wasserom, ViKovima i Opštinama obezbijedio poboljšanje performansi vodovodnih preduzeća i postizanje ciljeva
projekta: smanjenje gubitaka u vodovodnoj mreži, obezbijeñenje kontinuiranog vodosnabdijevanja u
toku godine, cjelodnevnu snabdjevenost vodom, povećanu efikasnosti naplate, smanjenje troškova
poslovanja, povećanje pokrivenosti troškova prihodima, smanjenju korisničkih žalbi, modernizaciju
i optimizaciju poslovanja javnih vodovodnih preduzeća.
U oblasti komercijale uveden je novi unificirani softver za obračun i naplatu usluga za ViKove Tivat, Kotor I Bar, koji je istovremeno dio integralnog softvera koji obuhvata i ostale segmente
rada ( finansije, knjigovodstvo). Permanentno, tokom godine, vršena je analiza potraživanja čime su
stvorene mogućnosti da se potraživanja u bilansima stanja prikažu – procijene u skladu sa MRS. U
VIK-u Kotor su počela isključenja domaćinstava poslije 20-tak godina, uveden je u evidenciju dio
nelegalnih priključaka, djelimično je ažurirana baza podataka o potrosacima.
Održano je više radionica i obuka na radnom mjestu sa ciljem edukacije osoblja i
transformaciji službi ViK-ova u pravcu pristupa: potrošač je centar prema čijim zahtjevima treba
kreirati uslugu, a ne obrnuto. Vodacom je u saradnji sa Konsultantom sproveo istraživanje i
prikupljanje podataka koji se odnose na stanovništvo, socioekonomske faktore, spremnost plaćanja i
platežnu sposobnost za usluge što je poslužilo za izradu tarifnih studija za Herceg Novi, Tivat Bar i
Kotor.
U oblasti računovodstva i finansija u VIK-ovima su usvojeni novi Pravilnici o računovodstvu koji se oslanjaju na MRS, uveden je unificirani kontni plan za sva četiri ViK-a.
Konsultant je u saradnji sa Vodacomom i ViK-ovima izradio Studiju o energetskoj
efikasnosti koja je obuhvatila mjerenje i analize na 11 pumpnih stanica odnosno 28 pumpi u sva 4
ViK-a.
Za potrebe ViK-a Kotor Vodacom je u saradnji sa Konsultantom i KfW bankom, koja je
finansijer projekta razvoja kapaciteta vodovodnih preduzeća, dobio uslugu kreiranja cjelokupne GIS
baze podataka. U GIS je unešeno 140km primarne mreže sa svim primarnim objektima za
vodosnabdijevanje (pumpne stanice, rezervoari i prekidne komore na trasi potisnog cjevovoda), 40
km sekundarne mreže i 10.300 georeferenciranih korisnika. Nakon završetka izrade GIS baze
podataka ViK Kotor može danas da se pohvali sa jednim od najrazvijenijih i najažurnijih GIS baza
podataka vodovodnih sistema u Crnoj Gori.
49
Stari grad 317 · 85330 Kotor · tel. +382(0)32- 325-862 · fax. +382(0)32-304-736 · [email protected] www.opstinakotor.com
3. JKP „Kotor“
U cilju obezbjeñenja materijalnih preduslova za obavljanje komunalne djelatnosti u oblasti
deponovanja smeća, održavanja čistoće, čišćenja javnih površina, ureñenja i održavanja zelenih
javnih površina, pogrebne djelatnosti itd. Javnom komunalnom preduzeću „Kotor“ je tokom 2012.
godine iz Budžeta Opštine Kotor isplaćeno je ukupno 174.340,19 €, i to za potrebe finansiranja
troškova odvoženja i deponovanja smeća iznos od 99.999,60 €; sufinansiranja rada skloništa za
smještaj i zaštitu napuštenih i izgubljenih pasa za 2012. godinu po osnovu Ugovora o regulisanju
meñusobnih prava i obaveza u vezi sa radom i sufinansiranjem rada zajedničkog skloništa za
smještaj i zaštitu napuštenih i izgubljenih pasa sa područja Opštine Kotor i Opštine Tivat br.01-1279
od 06.02.2012.godine iznos od 35.000,00 €, isplate nagrada radnicima čistoće iznos od 5.000,00 €,
za potrebe Projekta „Neka bude čisto“ iznos od 8.866,85 €( Sporazum br.01-8232 od
16.07.2012.godine), komunalne usluge itd.
Pregled investicionih ulaganja JKP „Kotor“ u 2012. godini iz sredstava tekućeg poslovanja
preduzeća i pomoć institucija i lokalne uprave
1.
Mercedes – benz AXOR 1824, auto smećar od 13m3 sa
podizačem kontejnera 1,1m3.
Napomena: Vozilo je nabavljeno iz kreditnih sredstava na vremenski
period otplate od 20 godina, bez carine i PDV-a.
2.
Napomena: Ovo vozilo je doniorano od Evropske unije, preko
Ministarstva održivog razvoja i turizma.
3.
130.000,00 €
Otkup zemljišta za potrebe ureñenja i proširenja groblja u
Dobroti „Vrbice“.
Napomena: Sredstva su obezbijeñena iz tekućeg poslovanja preduzeća i
do sarda je isplaćen iznos od 150.000,00 eura.
5.
80.000,00 €
Formiranje reciklažnog dvorišta
Napomena: Sredstva su realizovana donacijom u opremi i radovima
preko IPA fondova.
4.
96.395,00 €
Volvo – auto smećar za kontejnere od 1,1m3.
Izrada projekata za proširenje groblja u Dobroti „Vrbice“ sa
pripremom terena za izradu grobnih mjesta i izgradnjom
potpornih zidova
Ukupno:
182.506,00 €
70.000,00 €
558.901,00 €
Tokom 2012. godine JKP „Kotor“ je realzovalo po osnovu korišćenja parkinga ukupan iznos
od 296.336,47 eura i to od parkinga na Rivi 259.104,00 eura, od parkinga kod „Rode“ 10.608,00
eura i od parkinga u Perastu – integrisani saobraćaj u Perastu 26.624,47 eura, a po osnovu naknade
za korišćenje pijaca je realizovano ukupnu 161.972,34 euro, od čega prihodi od pijace u Kotoru
iznosi 154.759,34 eura, a prihod od pijace u Risnu 7.213,00 eura.
U pogledu finansiranja Godišnjeg Programa JKP "Kotor" od strane Direkcije za
ureñenje i izgradnju Kotora 2012. godine isplaćeno je ukupno 398.920,91 eura, od čega za
potrebe održavanja čistoće na javnim površinama iznos od 281.981,41 eura; za potrebe održavanja
zelenila na javnim površinama iznos od 50.971,96 eura; za potrebe održavanja bujica i bujičnih
kanala iznos od 32.900,87 eura; za potrebe izgradnje i održavanja lokalnih puteva iznos od
30.410,27 eura; za potrebe održavanja trotoara i ulica iznos od 468,37 eura itd.
Sa JP za upravljanje morskim dobrom Crne Gore realizovan je Ugovor o održavanju
čistoće u zoni morskog dobra broj 01-1868 od 20. 02. 2012. godine, po osnovu koga je JKP "Kotor"
od strane ovog javnog preduzeća za potrebe održavanja čistoće na javnim površinama u zoni
morskog dobra opredijeljen iznos od 54.634,44 eura, a za potrebe održavanja bujičnih kanala u zoni
morskog dobra iznos od 30.000,00 eura, što ukupno iznosi 84.634,44 eura.
50
Stari grad 317 · 85330 Kotor · tel. +382(0)32- 325-862 · fax. +382(0)32-304-736 · [email protected] www.opstinakotor.com
Za potrebe održavanja i ureñenja zelenih površina u obuhvatu morskog dobra na osnovu
Ugovora broj 01-1869 od 20. 02. 2012. godine zaključenog izmeñu JP za upravljanje morskim
dobrom Crne Gore i JKP "Kotor" opredijeljeno je 39.999,99 eura.
Sakupljanje i deponovanje otpada
Po Programu Direkcije za ureñenje i izgradnju Kotora JKP „Kotor“ je realizovao prihod od
42.000,00 eura za kabasti otpad. Prihod od usluga vaganja ostvaren je u iznosu od 18.620,00 eura, a
prihod od recikliranog materijala ostvaren je u iznosu od 171.800,00 eura. U 2012. godini
sakupljeno je ukupno 17.900 tona (t) otpada sa teritorija Opština Kotor i Tivat, od čega sa teritorije
Opštine Kotor 11.415 tona (t) komunalnog otpada, a sa teritorije Opštine Tivat 6.485 tona (t)
otpada.
Nakon zatvaranja Regionalne sanitarne deponije „Lovanja“ Opština Kotor je sa Prijestonicom Cetinje
zaključila Ugovor o pružanju usluga deponovanja otpada (01-802/1 od 01. 02. 2008. godine) kojim je precizirano da će
Ugovor važiti za period od 01. 01. 2008. godine do 31. 03. 2008. godine, a da cijena deponovanja iznosi 24,61 eura (sa
PDV-om)/toni deponovanog otpada. U periodu od 01. 05. 2008. godine deponovanje komunalnog otpada sa područja
Opštine Kotor je vršeno na deponiji „Livade“ u Podgorici, a po osnovu Ugovora o pružanju usluga deponovanja
komunalnog otpada broj 01-3331 od 08. 04. 2008. godine zaključenog izmeñu „Deponija“ doo Podgorica, Opštine
Kotor i JKP „Kotor“. Cijena usluga deponovanja komunalnog otpada je iznosila 29,00 eura/tona bez obračunatog PDVa. 07. 11. 2008. godine je zaključen Aneks osnovnog ugovora broj 01-12526 kojim je utvrñena cijena usluga
deponovanja komunalnog otpada počev od 01. 12. 2008. godine u iznosu od 35,60 eura/toni deponovanog otpada bez
obračunatog PDV-a. 30. 10. 2009. godine zaključen je Ugovor u pružanju usluga deponovanja komunalnog otpada na
deponiji "Livade" u Podgorici izmeñu „Deponija“ doo Podgorica, Opštine Kotor i JKP „Kotor“ sa cijenom usluga
deponovanja komunalnog otpada u iznosu od 68,00 €/tona bez obračunatog PDV-a za period od 01. 11. 2009. godine do
31. 10. 2010. godine.Nakon zahtjeva za povećanje cijena za deponovanje komunalnog otpada na deponiji "Livade" od
strane "Deponije" doo Podgorica, JKP "Kotor" je pristupilo zaključenju Ugovora sa Opštinom Nikšić i JKP "Nikšić"
radi deponovanja otpada na deponiji u Nikšiću, po cijeni od 15 eura po toni deponovanog komunalnog otpada. Dana 06.
11. 2012. godine JKP „Kotor“ i Opština Kotor su pristupili zaključenju Ugovora o pružanju usluga komunalnog otpada
sa „Možura“ doo za upravljanje sanitarnom deponijom broj 01-13797, kojim je predviñeno da će se deponovanje otpada
sa područja Opštine Kotor vršiti na deponiji „Možura“ – Opština Bar, na odreñeno vrijeme i to to 31. 12. 2012. godine
sa cijenom od 20 eura po toni deponovanog otpada bez uračunatog PDV-a. U toku su aktivnosti na potpisivanju anex-a
ovog Ugovora u pravcu produženja roka trajanja istog. U pravcu dugoročnijeg rješenja deponovanja otpada sa područja
Opština Kotor, Tivat i Herceg Novi, pristupilo se potpisivanju Protokola o namjeri zajedničkog organizovanja deponije
za odlaganje otpada od strane predsjednika sve tri opštine dana 20. 01. 2012. godine, kojim je predviñeno da se za
potrebe deponovanja otpada sa ove tri opštine koristi lokacija za sanitarnu deponiju „Duboki do“, saglasno Odluci o
donošenju LSL za sanitarnu deponiju „Duboki do“ („Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“ broj 16/11).
4. „Luka Kotor“ AD
Opština Kotor je postala većinski vlasnik „Luka Kotor“ AD (ukupno 52.400 akcija sa većinskim procentom
učešća u vlasništvu od 56.9739%) na osnovu Odluke Upravnog odbora Fonda za razvoj RCG i davanja saglasnosti od
strane Savjeta za privatizaciju od 13. 09. 2006. godine na Odluku fonda o ustupanju 32.200 akcija „Luka Kotor“ AD,
Opštini Kotor i izvršene su registarske promjene u Centralnoj Depozitarnoj Agenciji 05. 10. 2006. godine na osnovu
kojih je Opština Kotor postala vlasnik. Rješenjem Skupštine Opštine Kotor broj 11-9143 od 15. 11. 2006. godine
imenovani su predstavnici Opštine Kotor u Odboru direktora AD „Luka Kotor“. Na Skupštini akcionara AD „Luka
Kotor“ održanoj 27. 11. 2006. godine usvojene su izmjene i dopune Statuta Društva u skladu sa odredbama Zakona o
privrednim društvima i nastalim promjenama u strukturi vlasništva društva.
Luka Kotor AD je registrovana za obavljanje osnovne djelatnosti pružanja lučkih usluga u
pomorstvu.
Tokom 2012. godine u poslovnom smislu "Luka Kotor" AD je obilježila nominalno
povećanje dolaska brodova od 26 dolazaka, ili za 8,2%, jahti za 18,79 %, a povećanje broja putnika
je za 28,63 % na brodovima i jahtama u odnosu na 2011. godinu.
U 2012. godini "Luka Kotor" AD je na osnovu godišnjeg izvještaja ostvarila prihod od
2.466, 726 eura i troškove u iznosu od 1.493, 290 eura uz dobit od 973.436,00 eura.
U okviru investicionih aktivnosti predviñeno je:
-izgradnja upravne zgrade „Luka Kotor“ A.D. cca 450 m2;
-izgradnja putničkog terminala Luke Kotor 453 m2;
-osavremenjavanje marinskog dijela;
51
Stari grad 317 · 85330 Kotor · tel. +382(0)32- 325-862 · fax. +382(0)32-304-736 · [email protected] www.opstinakotor.com
-izgradnja objekata za prijem kruzera nove generacije dužine preko 330m ,čime se povećava
kapacitet Luke;
-rješenje pitanja modernog prelaza putnika iz Luke do Starog grada, kao i prilagoñavanje
parking prostora za eliminisanje gužvi i povećanja propusne sposobnosti automobila,autobusa i
putnika.
U okviru investicionih aktivnosti realizovano je sprovoñenje tenderskog postupka za izbor
izvoñača radova poslovne zgrade „Luka Kotor“ A.D. kao najoptimalniji izvoñač izabran je
konzorcijum kojok predvodi kompanija „Erlang“ d.o.o iz Nikšića. Izgradnja iste je počela u januaru
ove godine.
Za izgradnju putničkog terminala Luke Kotor izrañen je glavni projekat i izvršena revizija
istog. Za putnički terminal je izdata grañevinska dozvola i očekuje se raspisivanje tendera za izbor
najboljeg ponuñača. Putnički terminal je bitan sadržaj u podizanju nivoa usluga koji kao izazov
predstoji u narednom periodu.
U cilju poboljšanja nivoa sigurnosti i bezbjednosti, u marinskom sektoru urañen je elaborat i
dobijena je saglasnost JPMD kojim će omogućiti da se u ovoj godini „Luka Kotor“ A.D.
intenzivnije bavi modernizacijom te zone.
Sredstva za dosadašnju realizaciju pomenutih investicija obezbijeñena su iz redovnih
prihoda.
2012
BRODOVI
PUTNICI
putnički vojni ukupno
jahte
putnički
jahte
ukupno
343
0
343
1454
245400
5642
251042
UKUPNO
Rekapitulacija plovila i putnika za 2012.godinu
d) Obezbjeñenje i realizacija uslova za obavljanje društvenih djelatnosti i rad
javnih službi, promocije i održavanja tradicionalnih kulturnih i turističkih
manifestacija i ulaganja u kulturna dobra
U oblasti stvaranja uslova za obavljanje društvenih djelatnosti od posebnog interesa od
strane javnih službi čiji je osnivač Opština Kotor (unapreñenja kulture i stvaralaštva, muzejske,
bibliotečke djelatnosti i informisanja tokom 2012.godine realizovano je sljedeće:
1. JU Kulturni centar „Nikola ðurković“
Opština Kotor je kao osnivač, Javnoj ustanovi Kulturni centar „Nikola ðurković“ tokom
2012. godine preusmjerila za obavljanje djelatnosti iznos od ukupno 398.782,75 eura (od čega
je po osnovu transfera iz kulture za obavljanje programskih aktivnosti i manifestacija čiji je
organizator bio JU Kulturni centar opredjeljeno 40.000, 00 eura; za bruto zarade i ostala primanja
zaposlenih 180.811,30 eura; za materijalne troškove 10.000,00 eura, i po osnovu izmirivanja
dugovanja za doprinose iz prethodnog perioda iznos od 167.971, 45 eura.
JU Kulturni centar „Nikola ðurković“ je u 2012. godini po privremenom izvještaju
iskazao ukupan prihod u iznosu od 439.855,44 eura od čega su izmeñu ostalog realizovani ,
prihodi od sponzora 2.400,00 eura, prihodi od sopstvene djelatnosti 27.780,00 eura, prenos
sredstava sa IPA projekta 1.952, 92 eura; prenos sredstava iz prethodne godine 18.910,32 eura i
ostali prihodi 29,45 eura. Rashodi JU Kulturni centar "Nikola ðurković" za 2012. godinu su iznosili
425.879,06 eura.
Tokom 2012. godine izvršena je kompletna sanacija i rekonstrukcija studija u kome se
održava škola glume. Takoñe su urañeni dodatni radovi na sanaciji ljetnje pozornice i pristupilo se
zamjeni dotrajalih drvenih prozora i vrata balkona pozorišne zgrade.
Tokom 2012. godine odigrano je 18 pozorišnih predstava od čega 1 za djecu, a Kulturni
centar je bio organizator ili suorganizator 8 koncerata. Takoñe, JU Kulturni centar je bio nosilac
organizacije Bokeljske noći za 2012. godinu (za koju je utrošeno 34.663,83 eura od čega je Opština
52
Stari grad 317 · 85330 Kotor · tel. +382(0)32- 325-862 · fax. +382(0)32-304-736 · [email protected] www.opstinakotor.com
Kotor opredjelila 10.000, 00 eura a TOK 10.000, 00 eura) i suorganizaor Zimskog kotorskog
karnevala uz značajno angažovanje i učestvovanje u realizaciji Festivala pozorišta za djecu.
Za organizaciju "Bokeljske noći" 2012. godine je kao i prethodne godine, Kulturnom
centru na Meñunarodnom sajmu ugostiteljstva i turizma u Novom Sadu dodijeljena diploma
sa velikom zlatnom medaljom za najkvalitetniju turističku manifestaciju u regionu.
Kulturni centar je tokom 2012. godine organizovao 32 izložbe i to: u Gradskoj galeriji 23, a
u Galeriji Kulturnog centra 9.
U 2012. godini bibliotečki fond (koji trenutno broji 34.981 publikacija), a obnovljen je za
987 publikacija, od čega je kupljeno 547 publikacija, a grañani su poklonili 440 publikacija.
Trenutno biblioteka ima 1000 korisnika i pruža mogućnost upotrebe 4 PC računara, korišćenja
interneta , štampanja, skeniranja i fotokopiranja. Rad Gradske biblioteke i čitaonice je bio veoma
intezivan tokom 2012.godine kroz organizovanje više radionica za djecu; pod okriljem XX Festivala
pozorišta za djecu u organizaciji JU Kulturnog centra održane su 4 književne večeri posvećene
dječjim pjesnicima.Povodom dječje nedječlje, 4.oktobra 2012.godine u prizemlju Gradske
biblioteke i čitaonice otvoren je Dječji kutak za koji je mobilijar pribavljen iz sredstava
obezbijeñenih Projektom Dubrovnik i Kotor-gradovi i knjige.
U Kinu "Boka" prikazano je 298 projekcija, od čega 4 dokumentarna i 97 igranih filmova.
JU Kulturni centar je u 2012.godini bila suorganizator Prvog Meñunarodnog filmskog
festivala MOFFEM koji je održan od 13.-16.seprembra na ljetnjoj pozornici Pjaci od kina i kinu
„Boka“. Tokom Dječje nedjelje emitovano je 9 besplatnih projekcija filmova za djecu uzrasta od 16 razreda. Pred Novogodišnje praznike organizovan je novogodišnji filmski maraton božićnih i
novogodišnjih filmova, a u saradnji sa Ambasadom Japana 13. i 14. decembra 2012.godine u Sali
kina „Boka“ održani su Dani japanske kulture i filma.
2. JU „Muzeji“ Kotor
Za potrebe JU „Muzeji“ Kotor tokom 2012. godine iz Budžeta Opštine Kotor isplaćeno je
195.469,59 eura sa otplatom obaveza iz prethodnih godina, od čega za bruto zarade i ostala lična
primanja: 96.989, 86 eura; za materijalne troškove 9.316, 14 eura i za neisplaćene doprinose i
poreze 89.163, 59 eura. JU „Muzeji“ su na osnovu privremenog finansijskog izvještaja za
2012.godinu ostvarili ukupan prihod u iznosu od 206.529, 03 eura od čega su donacije od
Ministarstva kulture Crne Gore iznosile 8.400, 00 eura, a sopstveni prihodi (prodaja ulaznica,
vaučeri, prodaja publikacija) 16.382, 39 eura. Ukupni rashodi JU “Muzeji“ u 2012. godini na
osnovu privremenog finansijskog izvještaja za 2012.godinu su iznosili 199.731,33 eura. Tokom
2012. godine u okviru programskih aktivnosti JU „Muzeji“ Kotor su bili organizatori:
Muzej grada Perasta
Povodom dana osnivanja Muzeja grada Perasta u prizemlju Muzeja otvoren je novi izložbeni
prostor u kome je smještena Etnografska zbirka kojim povodom je bila promovisana knjiga „Četvrta
dimenzija Olivere Doklestić“ (februar); Organizovana je izložba tapiserija iz Fonda galerije
solidarnosti povodom 8.marta; zajedno sa JU „Radost“ iz Kotora u galeriji Muzeja je organizovana
izložba dječjih likovnih radova, a povodom Meñunarodne manifestacije „Noć muzeja“ otvorena je
izložba akademskog slikara Abaza Dizdarevića (maj); organizovana je izložba slika studenata
akademija likovnih umjetnosti iz Bijelog polja (jun); u saradnji sa Institutom za biologiju mora
Kotor organizovana je izložba „Tajnoviti svijet crnogorskog podmorja“, organizovana je izložba
slika studenata FLU sa Cetinja (jul); u saradnji sa NVO Meñunarodni festival klapa iz Perasta je
organizovan naučni skup „Ludvig Kuba: pjesme dalmatinske iz Boke, 1907“; organizovana je
projekcija filma „Život, priključenja i održivi razvoj jednog kokota“ autora Vladimira Perovića, a
nakon toga je bila otvorena izložba fotografija „Peraška tradicija –gañanje kokota“, organizovana je
izložba akademskog slikara Borisa Dragojevića iz Zemuna (avgust);otvorena je izložba
„Poljoprivredne alatke iz Grblja –XIX i početak XX vijeka (septembar); organizovana je
tradicionalna izložba „Radionice crtanja i slikanja“ iz Podgorice (oktobar).
53
Stari grad 317 · 85330 Kotor · tel. +382(0)32- 325-862 · fax. +382(0)32-304-736 · [email protected] www.opstinakotor.com
Galerija Solidarnosti
U saradnji sa Udruženjem „Kamelija“ organizovana je tradicionalna izložba kamelija (mart);
u saradnji sa SOŠMO „Vida Matjan“ iz Kotora organizovan je koncert nagrañenih učenika sa
odsjeka za flautu; održan je koncert klase gitare prof. Danijela Cerovića (maj); u saradnji sa
galerijom „Ticijan“ iz Kotora organizovana je izložba akademskog slikara iz Vrbasa Ratka Šoća;
organizovana su dva koncerta SOŠMO „Vida Matijan“ iz Kotora. Koncert kvarteta flauta „Talija“ i
koncert (violina, viola, viilončelo) klase prof. Ivane Radović (jun); povodom 13.jula Dana
državnosti organizovana je izložba fotografija „Kurnatska idra“ autora Borisa Kragića, otvorena je
izložba slika „Sto lica masline“ akademskih slikara iz Rusije Irine Korsakove i Sergeja Maksjutina
(jul); organizovana je izložba slika dr Nebojše Kavarića (avgust); u saradnji sa NVO „Expeditio“ je
organizovana prezentacija o tehnici gradnje suvozida (septembar); održan je naučni skup „Jadranski
korjeni-neizbrisivi istorijski –kulturni temelji jedinstva“ (oktobar).
Napomena: U sjeverozapadnom dijelu prizemlja u Palati Pima tokom 2011.godine izvršena je od strane
Opštine rekonstrukcija i prenamjena poslovnog prostora za potrebe realizacije Galerije solidarnosti, koja je otvorena
na Dan Opštine Kotor 21. 11. 2011. godine, a nakon 32. godine od katastrofalnog zemljotresa kada je na inicijativu
poznatog naivnog umjetnika - slikara Ivana Generalića pokrenuta akcija prikupljanja pomoći gradu Kotoru kroz
donaciju likovnih djela umjetnika sa područja bivše SFRJ i svijeta.
Od tekućih i investicionih aktivnosti tokom 2012. godine izvršena je ugradnja vanjske
stolarije i sanacija prostorija u prizemlju Muzeja grada Perasta, kao i izrada četiri izložbene vitrine
od drveta.
3. Ulaganje u kulturna dobra
Tokom 2012.godine vršena su značajna ulaganja u kulturna dobra na području Opštine
Kotor i to: iz sredstava kapitalnog budžeta-plana potrošnje Direkcije za ureñenje i izgradnju Kotora:
izrada tehničke dokumentacije za lift u brdu Sv. Ivan (140.325, 21 eur); izrada investicionog
programa izgradnje lifta u brdu Sv. Ivan rekonstrukcija i revitalizacija objekata lociranih na tvrñavi
(2.900, 00 eura); ureñenje terena na lokaciji Gurdić (585,00 eura); sanacija šetne staze na bedemima
(29.998, 76 eura); sanacija zidova ispod mosta na ulazu u kotorsku tvrñavu (4.499, 00 eura); izrada i
montaža zaštitnih kamenih stubića u kontakt zoni ispred Starog grada (2.134, 08 eura); ureñenje
dijela kat.par. 32 i 38 K.O. Kotor (27.481, 33 eura).
Za potrebe obezbjeñenja i revitalizacije kulturnih dobara na području Starog grada Kotora
urañeno je sljedeće: instalacija video nadzora, dojave požara na Galeriji solidarnosti u Starom gradu
(1.934, 01 eura); radovi na poslovnim prostorijama u objektima anag.br. 329 i 326 u Starom gradu
(3.495, 48 eura); ugradnja razvodnih ormara za potrebe JU Kulturni centar „Nikola ðurković“ u
Starom gradu (2.136, 42 eura); sanacija oštećenja u poslovnom prostoru anag.br.366 u Starom gradu
(2.068, 00 eura); sanacija poslovnih prostora u bedemima (kod kafane Dojmi 1.516, 09 eura) i
sanacija crkve Sv. Pavle u Starom gradu (46.527, 099 eura).
Iz budžeta Opštine Kotor –transferi ostalim institucijama –vjerski objekti opredjeljeno je
14.540, 00 eura i to za potrebe obnove hrama Svetog Ilije u Zagori; obnovu crkve Sv. Andrije;
obnovu crkve Sv.ðorñe-Šišići; crkvenom odboru parohije Morinjske, Biskupskom ordinirijatu itd.
Iz budžeta Opštine Kotor –transferi ostalim institucijama –kapele opredjeljeno je 25.000, 00
eura i to za potrebe izgradnje kapela u kompleksu sa sakralnim objektima u Nalježićima, Šišićima i
na ostalim seoskim područjima.
4. Opštinski Savjet za kulturu
Na osnovu člana 11. Zakona o kulturi ("Službeni list Crne Gore" broj 49/08, 16/11 i 40/11)
Predsjednik-ca Opštine Kotor je Rješenjem broj 0101-3543 od 24. 03. 2009. godine ("Službeni list
Crne Gore-opštinski propisi" broj 11/09) i Rješenjem o izmjeni Rješenja o obrazovanju i
imenovanju Predsjednika i članova Savjeta za kulturu Opštine Kotor broj 01-606 od 21. 01. 2011.
godine ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi" broj 5/11) imenovala predsjednika i članove
Savjeta za kulturu Opštine Kotor. Savjet je obrazovan kao stručno i savjetodavno tijelo za praćenje
54
Stari grad 317 · 85330 Kotor · tel. +382(0)32- 325-862 · fax. +382(0)32-304-736 · [email protected] www.opstinakotor.com
stanja u oblastima i djelatnostima kulture iz nadležnosti opštine, predlaganje mjera unaprijeñenja i
razvoja kulture, realizaciju javnog interesa u oblasti kulture i unaprijeñenje i zaštitu kulturnih dobara
i kulturno-istorijskog nasljeña na području Opštine Kotor. Savjet ima predsjednika i četiri člana.
Tokom 2012. godine Savjet za kulturu je održao ukupno 4 sjednice sa 18 tačaka dnevnog
reda. Teme koje je razmatrao Savjet na sjednicama održanim u periodu od 16. 03. 2011. godine do
26. 12. 2012. godine odnosile su se na: razmatranje predloga odluke u vezi sa načinom
organizovanja tradicionalnih kotorskih manifestacija (Zimski karneval i Bokeljska noć)i nosiocima
aktivnosti; razmatranje predloga Ministarstva kulture o osnivanju nove javne ustanove Kotor art o
čemu se Savjet negativno izjasnio ( 16.03.2012.godine ); razmatranje problematike naplate ulazica u
objektu kulture na području Opštine Kotor (Galerija solidarnosti itd.); razmatranje statusa
Pomorskog muzeja Crne Gore; razmatranje idejnog rješenja zgrade Slavijanske čitaonice u Dobroti
u funkciji kulturno –turističke ponude; razmatranje odnosa Opštine Kotor sa Asocijacijom
karnevalskih gradova Evrope; razmatranje zahtjeva „Kotor open tura“ d.o.o. radi upotrebe grba
Opštine u marketinške svrhe na turističkim autobusima (17.05.2012.godine); razmatranje projekta
„XI Meñunarodnog festivala klapa Perast 2012“ sa naučnim skupom „Ludvig kuba“; organizacija
okruglog stola „Kotor-kulturna prijestonica Crne Gore“ (03.08.2012.godine); organizacija okruglog
stola „Kotor-kulturna prijestonica Crne Gore“ i razmatranje redloga stručne komisije za promjenu
izložbenog prostora u Memorijalnoj sobi CK u Pomorskoj biblioteci (26.12.2012.godine).
5. Javno informisanje
U oblasti javnog informisanja tokom 2012.godine, a na osnovu obaveza koje su za Opštinu
Kotor kao osnivača proizilazile iz Zakona o elektronskim medijima („Službeni list Crne Gore“ broj
46/10, 40/11 i 53/11) i odredbi Odluke o transformaciji JP Radio Kotor u lokalni javni radio-difuzni
servis „Radio Kotor“ („Službeni list Opštine Kotor“ broj 3/03), Opština Kotor je po osnovu
Ugovora o meñusobnim pravima i obavezama broj 01-3527 od 23. 03. 2012. godine („Sl.list CGopštinski propisi“ br.10/12) opredijelila za sufinansiranje ugovorenih programskih sadržaja
iznos od 90.000,00 eura u 2012. godini. (tokom 2012. godine za potrebe ovog medijskog servisa
isplaćeno je 82.500,00 eura).
Po osnovu obaveza Opštine Kotor kao osnivača lokalnog javnog emitera Radio Kotora
Opština Kotor je zaključila Ugovor broj 01-9736 dana 10. 08. 2011. godine o načinu i uslovima
pokrića troškova prenosa i emitovanja programa Radio Kotora sa Radio difuznim centrom doo
Podgorica uz obavezu plaćanja mjesečnog iznosa od 447,42 eura + PDV počev od 01. 05. 2011.
godine nadalje.
Na osnovu Zakona o elektronskim medijima („Sl.list CG“ br. 46/10, 40/11 i 53/11) saglasno
odredbama člana 75. Opština Kotor u svojstvu osnivača je bila u obavezi da transformiše Lokalni
javni radio-difuzni servis Radio Kotor u Lokalni javni emiter Radio Kotor kao društvo sa
ograničenom odgovornošću saglasno odredbama Zakona o privrednim društvima. U pravcu
navedenog, SO Kotor je na sjednici održanoj 31.07.2012.godine donijela Odluku o osnivanju doo
Lokalni javni emiter „Radio Kotor“ koje je osnovano kao jednočlano društvo („Sl.list CG-opštinski
propisi“ br. 27/12).
Pored navedenog, a saglasno Ustavu CG i Zakonom zajamčenih prava grañana na
informisanje, kao i proizvodnju drugih programskih sadržaja od interesa za lokalno stanovništvo i
obezbjeñenja javnosti rada organa lokalne uprave i Skupštine Opštine Kotor zaključen je Ugovor o
poslovnoj saradnji broj 01-3526 od 23. 03. 2012. godine sa privrednim društvom "Maxko" doo sa
sjedištem u Kotoru - Radio Skala na period od 12 mjeseci počev od 01. 04. 2012. godine do 01. 04.
2013. godine uz obavezu uplate mjesečne rate u iznosu od 1.250,00 eura + PDV. Radio Skali je po
osnovu predmetnog Ugovora tokom 2012. godine isplaćeno 12.500,00 eura.
Ugovorom o pružanju usluga u odnosima sa javnošću br.01-2031 zaključenim u Kotoru
24.02.2012.godine izmeñu Opštine Kotor i Agencije za pružanje usluga u odnosima sa javnošću –
MAMA d.o.o. koji je važio u periodu od 24.02.2012.godine do 24.07.2012.godine uz mjesečnu
nadoknadu od 994, 50 eura sa uračunatim PDV-om realizovana je koordinacija aktivnosti u
odnosima sa medijima na nacionalnom i lokalnom nivou , distribucije medijskih obavještenja i
55
Stari grad 317 · 85330 Kotor · tel. +382(0)32- 325-862 · fax. +382(0)32-304-736 · [email protected] www.opstinakotor.com
sadržaja, podrška u organizovanju konferencije za štampu, konsultacije u oblasti komunikacija i
pojavljivanje u javnosti itd.
6. Promocija i održavanje kulturnih i turističkih manifestacija
U oblasti promocije i održavanja tradicionalnih kulturnih i turističkih manifestacija čiji je
pokrovitelj, organizator ili sponzor Opština Kotor, tokom 2012. godine iz Budžeta Opštine Kotor su
zaključno sa 31. 12. 2012. godine isplaćena sredstva u iznosu od 298.266,19 eura (ukupno
opredijeljeno 300.000,00 eura) iz kojih su sufinansirane odnosno finansirane sljedeće kulturne
manifestacije utvrñene Programom kulturnih manifestacija od značaja za Opštinu Kotor:
I) Manifestacije internacionalnog karaktera
Tradicionalni zimski Kotorski karneval (10. februara-4. marta 2012.godine); Internacionalni
ljetnji karneval (01.-04. avgusta 2012. godine); XX „Kotorski festival pozorišta za djecu“ (01-10.
jula 2012. godine), Internacionalni festival Klapa „Perast 2012. godine“ (02.-05. avgusta 2012.
godine), XV Internacionalna smotra mode (20. i 21. jul 2012. godine), Kotor-art-„Don Brankovi
dani muzike“ (13. jul-12. avgust 2012. godine), Bokeljska noć (18. avgusta 2012. godine).
Meñunarodni festival "Kotor - art"
Ovom prilikom podsjećamo da je na Inicijativu Ministarstva kulture, sporta i medija CG dana 27. 12. 2008.
godine u Kotoru potpisan Sporazum o organizovanju Meñunarodnog festivala Kotor Art. Potpisnici Sporazuma su
bili Ministarstvo kulture, sporta i medija CG, Opština Kotor, Fondacija „Kotorski festival pozorišta za djecu“, NVO
„Kotor art“ i Fabrika Montenegro doo Podgorica. Predmet Sporazuma je osnivanje multimedijalnog festivala čiji su
posebni segmenti Don Brankovi dani muzike, Kotorski festival pozorišta za djecu i Internacionalna smotra visoke mode
Kotor.Sporazumom se obezbjeñuju stabilno finansiranje predmetnih manifestacija u odnosu Ministarstva kulture, sporta
i medija CG 45%, Opština Kotor 35% i ostali potpisnici i sponzori 15%. Aneks Sporazuma o organizovanju
Meñunarodnog festivala Kotor Art broj 01-6335 od 27. 05. 2009. godine potpisan izmeñu gore navedenih potpisnika je
precizirao poslove organizacionog odbora Festivala, način čuvanja tehničkih sredstava i opreme za potrebe realizacije
Festivala i druga pitanja. Fabrika Montenegro doo Podgorica kao jedan od potpisnika sporazuma je 23. 06. 2011. godine
zatražila istupanje iz Sporazuma o organizovanju Meñunarodnog festivala Kotor art 23. 06. 2011. godine, te se saglasno
tome pristupilo zaključivanju posebnog ugovora o saradnji na realizaciji XIV Internacionalne smotre mode - Kotor
tokom jula 2011. godine, što je učinjeno i 2012.godine povodom održavanja i realizaciie XV Internacionalne smotre
mode.U 2012.godini Ministarstvo kulture Crne Gore je Odlukom broj 01-1594 od 09. 07. 2012. godine utvrdilo Budžet
meñunarodnog festivala Kotor art za 2012. godinu u ukupnom iznosu od 614.900,00 eura za segmente: Don Brankovi
dani muzike; Kotorski festival pozorišta za djecu; Kotor - art Teatar premiere; Pjaca od filozofa; Pisanje grada, Festival
klapa Perast i Radionica o prostoru i arhitekturi (Kotor art/Kotor APSS) od čega je Ministarstvo kulture opredijelilo
iznos od 394.500,00 eura, Opština Kotor iznos od 180.000,00 eura i Fondacija Kotorski festival pozorišta za djecusponzorski ulog od 40.400,00 eura. Po Programu raspodjele budžetskih sredstava koja su bila usmjerena za kulturne
manifestacije u Opštini Kotor u 2012. godini (Program kulturnih manifestacija u Opštini Kotor za 2012 godinu) koji je
usvojila Skupština Opštine Kotor na sjednici održanoj dana 05. 04. 2012. godine po segmentima za Kotorski festival
pozorišta za djecu je opredijeljeno 90.000,00 eura; za Kotor art - Don Brankovi dani muzike 90.000,00 eura i za
Internacionalnu smotru mode 50.000,00 eura.
I Kao poseban segment festivala Kotor - art održan je XX Kotorski festival pozorišta za
djecu koji je trajao od 1.-10. jula 2012. godine, a u okviru koga su izvoñene sljedeće predstave:
„Bilo jednom jedno Labudovo jezero“ (La terra nuova, Peruña-Italija); „Škola rokenrola“
(pozorište Boško buha, Beograd-Srbija); „Moj Pinokio“ (Compagnie Jean –Pierre Lescot, Fontenay
–sous-bois, Pariz-Francuska); „Vitez Laslo“ (Palyi Janos, Budimpešta-Mañarska); „Neustrašivi
Tezej“ (Dječje pozorište-dječje kazalište-Gyermekszinhaz Subotica-Srbija); „Mu-Bajka“ (pozorište
Piki Pezinok-Slovačka); „Raspjevani zamak“ (Forum Ljubljana&Invida, Zavod Federacija
Ljubljana-Slovenija); „Kuće klovnova“ (Lutkarsko pozorište Merlin, Atina-Grčka); „Dobro drvo“
(Gradsko pozorište Podgorica-Crna Gora); „Svirano de Beržerak“ (pozorištance Puž, BeogradSrbija); „Afričke bajke“ (pozorište za mladu publiku, Beč-Austrija&Iyasa-Zimbabve); „ðavolov
zet“ (pozorište Anpu, Prag-Češka); „Igra u 4 ruke ili kako od ničega napraviti sve“ (Tchemodanduet Kvam, Sankt Peterburg-Rusija);“Je li to car go“? (kotorski festival pozorišta za djecu-Crna
Gora&Tiba festival, Beograd-Srbija)
U okviru Dječjeg festivala bio je organizovan bogat prateći program.
56
Stari grad 317 · 85330 Kotor · tel. +382(0)32- 325-862 · fax. +382(0)32-304-736 · [email protected] www.opstinakotor.com
U okviru Meñunarodnog festivala Kotor -art organizovan je poseban segment "Pjaca od
filozofa" u periodu od 11. do 13. avgusta 2012. godine u okviru koga su održana predavanja o
filozofiji Antonio Negri, odigrana su dva komada iz njegove trilogije kritike „Čovjek koji se
smije(kritika politike) i „Renzo partizan“ (kritika oružja).
II U okviru segmenta Kotor - art Teatar Premijere u periodu od 20. jula do 11. avgusta
2012. godine održane su sledeće pozorišne predstave: "Leda" Miroslava Krleže u izvoñenju
zagrebačkog kazališta Mladih i kraljevskog pozorišta Zetski dom (20, 21 I 22. jul); "Njegoš vatre" u
izvoñenju Kraljevskog pozorišta Zetski dom i studenata III godine Fakulteta dramskih umjetnosti na
Cetinju (29, 30 i 31 jul) i„Guliver“dječja predstava, režija Petar Pejaković, asistenti Marco Burroni i
Tommaso De Donno (9. 10 i 11. avgust).
III XI Meñunarodni festival Kotor Art - Don Brankovi dani muzike je započeo
svečanim otvaranjem ispred Katedrale Svetog Tripuna 13. 07. 2012. godine Koncertom „Magija
violončela“ Crnogorskog simfonijskog orkestra, uz gostovanje maestra violončela Micha Maisky i
violine Sarm Kim nakon čega su održani sledeći koncerti: 16.jul „Zaboravljena umjetnost“ (Pavel
Kohout-orgulje, Jelena Marković –sopran i Marija Šovran-sopran); 17.jul „Ruska duša“ (Denis
Matsuev-klavir); 19.jul „Muzički meridijani“ (Ansambl Liaison, Svetlana Bogosavljević-violončelo,
TimothyYoung-klavir); 23.jul „Mandolinski intermeco“ (Virsavejski orkestar mandolina); 25.jul
„Kotor artić: igramo se uz Debisija“ (Marina Milić Apostolović-klavir i autor i Marek Stupavskyasistent klavir i crtanje); 26.jul „Sinergija“ (Srñan Bulatović, Darko Nikčević- duo gitara i
prijatelji); 29.jul „Kotoru s ljubavlju“ (sadašnji i bivši učenici muzičke škole „Vida Matjan“); 30.jul
„Muzika sfera“ (Massimo Mercelli –flauta, Wolate Jeong-dirigent festivalski orkestar KotorArta); 1.
avgust „Pijanistički kaledioskop“ (Martin Kasik-klavir); 3.avgust „Putovanje Evropom za 70
minuta“ (Antonio Soria-klavir, Reinhard Seehafer-dirigent, Festivalski orkestar KotorArta); 6.
avgust „Stranci u noći“ (Massimo Savić-glas, Matija Dedić-klavir; 8. avgust „Šopen, zauvijek“
(Marian Sobula-klavir, Jesus Medina-dirigent, Festivalski orkestar KotorArta); 10.avgust
„Preplitanja: Betoven i Gete“ (Anastasia Voltchok-klavir, Dragan Mićanović –narator); 12.avgust
„Viola: akustička enigma“ (Amihai Grosz-viola, Young Chill Lee-dirigent, Festivalski orkestar
KotorArta).
IV Kao poseban segment Festivala Kotor Art organizovan je Kotor art/Kotor APSS i to:u
periodu od 4.do 14. avgusta 2012.godine održana je ljetnja škola o arhitekturi i prostoru Kotor
art/Kotor APSS; u periodu od 7.do 14. avgusta izložba „Continuity of Modernity: Fragments of
Croatian architecture from modernism to 2010“; 13.avgusta prezentacija studentskih radova „ Open
Prison night“ i 14. avgusta završna konferencija „Crnogoski dani Orisa“.
V Kotor Art –Festival klapa Perast –XI Meñunarodni Festival klapa Perast 2012
održan je u periodu od 2.do 5. avgusta na kome su učestvovale ženske , muške i mješovite klape iz
Cavtata, Mostara, Dubrovnika, Kaštel Štafilića, Senja, Pule, Kavča, Herceg Novog, Mljeta,
Čapljine, Podgorice, Pazina, Niša, Dubrave, Kaštel-Sućurca, Splita, Žrnomice itd. U okviru
Meñunarodnog festivala klapa održan je 4.avgusta naučni skup „Ludvig Kuba“-pjesme dalmatinske
iz Boke, 1907.godine.
Meñunarodni festival Kotor Art je ocijenjen kao kulturni projekat od državnog značaja, a
patronat i pokroviteljstvo Festivalu je zvanično dodjelio UNESCO.
XV Internacionalna smotra visoke mode Kotor održana je 20. i 21. jula 2012. godine uz
gostovanje renomiranih modnih kreatora i to: Costume National (Italia) i Xuly Bet (Francuska).
Iz Budžeta Opštine Kotor po segmentima Festivala u 2012.godini zaključno sa 31. 12.
2012. godine su isplaćena sljedeća sredstva: za XX Kotorski festival pozorišta za djecu iznos od
90.000,00 eura; za XV Internacionalnu smotru visoke mode Kotor 50.000, 00 eura i za segment XI
Meñunarodni festival Kotor Art "Don Brankovi dani muzike" 90.000, 00 eura.
57
Stari grad 317 · 85330 Kotor · tel. +382(0)32- 325-862 · fax. +382(0)32-304-736 · [email protected] www.opstinakotor.com
II)Manifestacije koje afirmišu kulturnu vrijednost i tradicionalno nasljeñe Opštine Kotor
Tokom 2012.godine održane su i sljedeće manifestacije koje afirmišu kulturnu vrijednost i
tradicionalno nasljeñe Opštine Kotor i Boke Kotorske:
-Nastup tradicionalnih NVO povodom vjerskih praznika za Lode i Savindan; Tradicionalni
zimski kotorski maskenbal; „Fešta Kamelije“ Stoliv 2012. godine (17. 03. do 31.03.); Kićenje Maña
(01. 05.), Gañanje kokota (15. 05), Fašinada (22. 07); Prčanjski karneval sa tradicionalnim pratećim
programom (25. 02); Searock festival (27. 07 do 28.07.); Morinjsko veče (10. 08); Ribarsko veče Bigova (10. 08.); Risansko veče (09. 06), Kostanjada (04.11.), Škaljarska večera „Ala maka“;
Dobrotski maskenbal a pored navedenog održani su: koncert pjevačkog društva „Grbalj“
(14.01.);koncert folklora „Ivo Lola ribar“ iz Beograda; koncert „Art grupe Montenegro“
(12.02.);koncert gudačkog „Radio string kvarteta“ iz Beča (03.04.); koncert mladih muzičkih
stvaralaca „Kameliji s ljubavlju“ (12.04.);predstava Dundo Maroje (19.04.); koncert Radoje Šverko
i klape „Moderato kantabile“; proslava gospe Peraške (15.05.); koncert hora braća Baruh iz
Beograda (30.05.); veče vokalne muzike (06.06.); koncert bečkog hora (07.06.); „Risanski
marakuli“ i koncert hora „Singing city“ iz Filadelfije i Srpsko pjevačko društvo „Jedinstvo“
(09.06.); Obilježavanje dana Bokeljske mornarice (26.06.); obilježavanje Dana borca i ustanka (04. i
13.07.);veče pjesama od Kvarnera pa do lijepe Boke (17.11.); tradicionalni koncerti Gradske muzike
Kotor itd.
Tokom 2012. godine realizovano je ukupno 133 kulturne manifestacije koje su veoma
obogatile, inače veoma sadržajan kulturno-umjetnički život na području Opštine Kotor što je
značajno doprinijelo i povećanju broja turističkih posjeta.
7. Turistička organizacija Kotor
Ukupni prihodi Turističke organizacije Kotor u 2012. godini iznosili su 568.878,00 eura
po preliminarnom izvještaju, od čega je od boravišne takse realizovano 102.292,00 eura, od
članskog doprinosa 91.136,00 eura, od izletničke takse 235.169,00 eura, od turističke rente
33.049,00 eura-ukupno osnovni prihodi 461.646, 00 eura, prihodi od TIC Risan (bez PDV-a)
3.081,00 eura, prihodi od ulaznica Rimskog mozaika 17.973,00 eura, prihodi od sponzorstva za
zimski karneval 24.350, 00 eura; prihodi od sponzorstva za Doček Nove godine 15.400, 00 eura;
prihodi od sponzorstva za štampani promo materijal 3.750,00 eura itd.-ukupno ostali prihodi 69.820,
00 eura, ostali primici ukupno 5.737,00 eura; krediti i pozajmice ukupno 30.000, 00 eura.
Ukupni rashodi TO Kotor za 2012. godinu su iznosili 561.468,00 eura.
Napomena: Sredstva realizovana po osnovu izletničke takse su značajno uvećana nakon
primjene izmijenjene Odluke o izletničkoj naknadi, koju je Skupština Opštine Kotor donijela na
sjednici održanoj 29. 11. 2011. godine ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi" broj 38/11).
U 2012. godini Kotor je posjetilo 56.042 turista koji su ostvarili 303.900 noćenja (što
predstavlja povećanje broja turista za 8% više u odnosu na uporedni period prethodne godine,
odnosno povećanje broja noćenja turista za 6% u odnosu na uporedni period prethodne godine).
Zabilježen je porast u turističkom prometu u 2012. godini zabilježen je u izletničkim programima.
Grad je posjetilo 237.787 izletnika, koji su obuhvaćeni obavezom plaćanja izletničke takse, što je za
2% više u odnosu na broj izletnika iz 2011. godine. Najveći procenat izletnika čine Englezi (25%),
Francuzi (20%), Japanci (18%), Španci (11%), Rusi (7,3%) i ostali (18,7%).
Kada je riječ o prometu u luci Kotor i ovdje je zabilježen veći broj dolazaka brodova u
odnosu na prethodnu godinu. Tokom 2012.godine u Kotorsku luku uplovilo je 343 brodova sa
245400 putnika. Broj brodova je veći za 8% u odnosu na prethodnu godinu dok je broj putnika veći
za 29%. Za isti uporedni period u Kotorsku luku uplovile su 1454 jahte sa 5642 putnika.I u ovom
segmentu je zabilježeno 18% više jahti u odnosu na prethodnu godinu, ali 2% manje putnika. Na
osnovu navedenog evidentno je da smo zabilježili jači turistički promet po svim aspektima
turističkih posjeta.
Tokom 2012.godine lokalitet Rimski mozaici u Risnu posjetilo je 14435 turista što je za
45,13 % više u odnosu na isti period prošle godine. Grupne posjete su se uvećale za 66, 03 %, dok
58
Stari grad 317 · 85330 Kotor · tel. +382(0)32- 325-862 · fax. +382(0)32-304-736 · [email protected] www.opstinakotor.com
su se pojedinačne posjete uvećale za 7,93 %. Povećanju broja posjetilaca na lokalitetu značajno su
doprinijeli turisti koji su dolazili u sklopu jednodnevne ekskurzije Kotor open tour.
Kao i ranijih godina TO Kotor je i u 2012.godini imala saradnju sa Zavodom za
zapošljavanje Crne Gore kroz Projekat „Stručno osposobljavanje visokoškolaca“ kojim je
angažovano dvoje lica koji su obavili pripravnički staž. Ugovor o angažovanju ovih lica je trajao 6
mjeseci, a lica su bila rasporeñena na poslovima vodiča na lokalitetu Rimski mozaici u Risnu.
Od samog osnivanja TO Kotor ima produktivnu saradnju sa Fakultetom za turizam i
hotelijerstvo. Svakog ljeta studenti ovog fakulteta obavljaju praktičnu nastavu u TO Kotor. U
periodu kada je obim poslova znatno povećan studenti rasporeñeni na praksi su obavljali dio tekućih
poslova, vršili anketiranje turista.
TO Kotor je tokom 2012. godine učestvovala u organizaciji i organizovala brojne turističke i
kulturne manifestacije i sufinansirala: Bokeljsku noć, kotorski karneval, Morinjska gitarijada,
Festival klapa Perast, Searock festival, Kotorski festival pozorišta za djecu, Ribarske večeri itd
(80.000, 00 eura).
TOK je sklopila Ugovor sa Gradskom muzikom iz Kotora u periodu od 1.04.do
1.11.2012.godine za održavanje koncerata na trgovima i ulicama Starog grada, a sličan model
saradnje je uspostavljen i sa folklornim ansamblom „Nikola ðurković“ iz Kotora.
TO Kotor u toku 2012. godine imala je intenzivne promotivne nastupe u zemlji i
inostranstvu. Što se tiče sajamskih nastupa, TO Kotor se u januaru sa svojim promotivnim
materijalom predstavila na sajmu turizma u Bratislavi. Ovaj nastup zajednički su organizovale TO
Budve, Ulcinja, Bara , Budve, Tivta i Kotora.Na isti način je TOK učestvovala na sajmu turizma u
Pragu. Predstavnici TOK-a su učestvovali na sajmu u Budimšpešti (februar); na Meñuanrodnom
sajmu turizma IFT Beograd (februar); na Meñunarodnoj turističkoj berzi i sajmu turizma Metubes u
Budvi (april); na manifestaciji Dani Segedina zajedno sa predstavnicima Opštine Kotor; na 45.
Meñunarodnom sajmu turizma Lorist u Novom sadu kojom prilikom je TOK Kotor dobio zlatnu
plaketu za kvalitet promotivnih nastupa u 2012.godini (septembar). Prezentacija turističke ponude
Kotora rañene su u većim gradovima u regionu distribucijom promotivnog materijala , a
predstavnici TOK su i 2012.godine učestvovali na redovnom godišnjem Kongresu kluba najljepših
zaliva svijeta koji se održavao u Turskoj i Grčkoj. Posredstvom NVO Zajednica Italijana CG i
ambasade CG u Vatikanu organizovani su promotivni nastupi i turistička ponuda Kotora u Trstu,
Veneciji, Udinama i Sevilji-Republika Italija.U martu 2012.godine TOK je bila domaćin redovnog
godišnjeg sastanka Borda direktora Kluba najljepših zaliva svijeta kojom prilikom je prisustvovalo
12 predstavnika kluba u periodu od 9.do 11.marta.
I 2012. godina je bila obilježena brojnim posjetama studijskih grupa, novinara i tur-operatera
iz različitih zemalja, od čega posebno izdvajamo: boravak ekipe Nacionalne japanske televizije kao
i ekipe kanala 12 iz Japana kojom prilikom je snimljen promotivni film o Kotoru; u okviru
zajedničkog projekta sa NTO održan je Kongres njemačkog udruženja tur-operatera DRV u Budvi i
oni su posjetili Kotor; TO Kotor je bila domaćin ekipi Travel Chanel-a 31. jula i 1. avgusta kojom
prilikom je snimljen televizijski prilog i emitovan u sklopu emisije „Cruise today“. Od studijskih
posjeta novinara u Kotoru su boravili: kanadska novinarka Toby Saltzman; studijska grupa
njemačkih medija „Tour hebdo“; novinara magazina „Business people“ iz SAD; studijska grupa
medija iz Srbije meñu kojima bi izdvojili Večernje novosti, Bliv, Politiku, Press, Gloriu, Story, TV
Pink, B92, Studio B i dr a koji su boravili u Kotoru 15.juna kako bi pripremili prilog o turističkoj
sezoni. Važno je pomenuti i boravak francuske ekipe kanala TV France 3 koji su boravili u Kotoru
od 10.do 14. septembra kao i posjetu ekipe „Border movers“ koji kroz svoje priloge promovišu
zemlje kandidate za članstvo u EU, a koji su ovom prilikom boravili u Kotoru u avgustu za vrijeme
Bokeljske noći.
59
Stari grad 317 · 85330 Kotor · tel. +382(0)32- 325-862 · fax. +382(0)32-304-736 · [email protected] www.opstinakotor.com
e) Obezbjeñenje i realizacija uslova za unapreñenje sporta i fizičke kulture
I U oblasti stvaranja i realizacije uslova za unapreñenje sporta i fizičke kulture i
održavanja objekata fizičke kulture na području Opštine Kotor iz Budžeta Opštine Kotor za 2012.
godinu je rebalansom planirano i isplaćeno 300.000,00 €, čija je raspodjela izvršena saglasno
Odluci Komisije za raspodjelu sredstava za sport na 34 sportska kluba i manifestacija, a u
skladu sa realizacijom Budžeta za 2012. godinu i to:vaterpolo -VK Primorac (111.500, 00 eura),
VK Cataro (35.000, 00 eura), VK Val (500,00 eura), VK Risan (3.000, 00 eura); fudbal-FK Grbalj
(54.000, 00 eura), FK Bokelj (43.500, 00 eura), FK Cataro (1.200, 00 eura), Omladinski fudbalski
klub (300, 00 eura); košarka-KK Kotor (6.000, 00 eura), KK Stars (2.000, 00 eura), KK Grbalj
(2.200, 00 eura), KK Risan 500, 00 eura), Ženski košarkaški klub (6.000, 00 eura); borilački
sportovi –džudo Kotor (6.000, 00 eura), karate Risan (3.000, 00 eura), karate Kotor (3.000, 00
eura), JU Soko (3.000, 00 eura), JU JUTSU Kotor (600, 00 eura); jedriličarstvo –JK Lahor (3.000,
00 eura); odbojka-OK Gimnazijalac (4.200, 00 eura); šah-Šah klub Kotor (3.000, 00 eura);
ronilački sport-ronilački klub (500, 00 eura), ronilački klub Plava planeta (500, 00 eura);
streličarski sportovi- streličarski klub (900, 00 eura), streličarski klub za leteće mete (900, 00
eura); boćarski sport- boćarski klub Perast (800, 00 eura); tenis-tenis klub Cataro (600, 00 eura),
teniski klub Kotor (600,00 eura); ostali sportovi-Napredak –gluvi (600, 00 eura); sportski ribolovAma udruženje ribara (500, 00 eura), Zubatac udruženje ribara(500, 00 eura); rukomet-rukomet
mediteran(600, 00 eura); planinarski sport-Planinarski klub Pestingrad 8300, 00 eura), Planinarski
klub Vjeverica (300, 00 eura); manifestacije (900, 00 eura).
U našoj Opštini se finansira iz Budžeta 34 sportskih klubova koji sa sportskim društvima
gluvih i nagluvih, broje više od 2100 članova, većinom djece i omladine što znači da je više od
45.40% mladih angažovano u nekoj od sportskih organizacija. Tokom 2012. godine je od strane
Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti Opštine Kotor ustrojena nova evidencija sa
bazom podataka o svim sportskim klubovima i organizacijama sa njihovim statusom i rangom o
takmičenju, kao i detaljna evidencija o: otvorenim sportskim objektima (tereni, bazeni, poligoni)
kojih ima ukupno 30 i čija površina ukupno iznosi 73.890 m2 i zatvorenim sportskim objektima
(bazeni, sportske hale, prostori za vježbanje ) kojih ima ukupno 10 zajedno sa novom sportskom
halom u izgradniji, čija ukupna površina iznosi 91.880 m2.
Opština Kotor je tradicionalno organizovala svečano proglašenje najboljih sportista Kotora
za 2012. godinu-20.12.2012.godine.
II Direkcija za ureñenje i izgradnju Kotora je i tokom 2012. godine izdvojila značajna
sredstva za održavanje i funkcionisanje zatvorenog bazena koja su iznosila 373.194,21 € i to:
1.Utrošena sredstva u investiciono održavanje, osnovna sredstva, tekuće održavanje,
material i usluge i zarade zaposlenih na zatvorenom bazenu “Nikša Bućin”:
• Investiciono održavanje:
- Nabavka i montaža toplovodnog kotla …………………………….. 7.341.75€
( Ugovor je zaključen u 2011.g. na 14.683,50 €. Iste godine je plaćen avans u iznosu od 50%
vrijednosti Ugovora a ostatak je plaćen 2012.g., nakon završetka radova.)
- Nabavka i ugradnja opreme za kontinualno mjerenje slobodnog hlora i kontinualni zapis
istog…………………………………………………………………... 4.985,59€
- Izrada kondezat barijere ………………………………………...... 6.306,40€
• Osnovna sredstva
- Nabavka potopne pumpe ……………………………………………... 166,00€
• Tekuće održavanje
- Troškovi ulaganja u razne popravke
…………………………… 4.617,00€
60
Stari grad 317 · 85330 Kotor · tel. +382(0)32- 325-862 · fax. +382(0)32-304-736 · [email protected] www.opstinakotor.com
• Materijal i usluge:
- Nafta ……………………………………………………………. 126.592,86€
- Voda …………………………………………………………….. 20.231,37€
- Struja …………………………………………………………….. 12.458,78€
- Osiguranje ……………………………………………………….
731,00€
- Ostalo …………………………………………………………..... 3.172,63€
• Zarade zaposlenih u 01.01-31.12.20112.g.:
- Ukupi izdatak za primanja zaposlenih na bazenu uključujući topli obrok, regres, prevoz i pomoći
……………………………………………………………. 66.439,83€
• Neizmirene obaveze iz predhodne godine ……… 10.876,00€
Ukupan trošak zatvorenog bazena iznosio je ……
263.919,21€
2.A) Korišćenje bazena za utakmice i treninge od strane klubova( osloboñeni plaćanja zakupa
bazena )
Primorac ……………………………………….. 46.525,00€
Cattaro ……………………………………….. 38.150,00€
VPSCG ………………………………………..
5.700,00€
Ukupno A
90.375,00€
B) Korišćenje poslovnog prostora na bazenu ( kancelarije klubova)-zakup se ne zadužuje
Primorac ……………………………………….. 13.500,00€
VPSCG ………………………………………..
2.700,00€
Cattaro ……………………………………….. 2.700,00€
Ukupno B
18.900,00€
Ukupno: trošak ulaganja + manji prihod = 263.919,21€ + 109.275,00€ =373.194,21€
Za potrebe tekućeg investicionih održavanja drugih sportskih objekata Direkcija za
ureñenje i izgradnju Kotora je izdvojila iznos od 2.820,12 eura i to za: izradu betonske podloge i
sprava za rekreaciju na otvorenom prostoru na Sv. Vrači (994, 50 eura); postavljanje keramičkih
pločica sa izradom hidroizolacije na terasi sportskog objekta u sklopu stadiona FK „Bokelj“ (678,
13 eura); sanaciju mrežaste ograde oko košarkaškog igrališta u naselju Rakite (347, 49 eura);
ugradnju tabli i koševa na igralištima u Prčnju, Kavču, Rakitama, na Plagentima, Benovu, Sv.
Stasiju itd. (800, 00 eura).
III U oblasti finansiranja izgradnje sportsko - rekreacionog centra (Sportska hala u
Škaljarima) nakon donošenja Odluke o davanju saglasnosti na predlog Ugovora o regulisanju meñusobnih odnosa po
osnovu zajedničkog ulaganja - sufinansiranja, izgradnje sportsko - rekreacionog centra (Sportska hala u Škaljarima) sa
studijom o ekonomskoj opravdanosti ("Službeni list CG - opštinski propisi" broj 29/10) kojim je regulisano
sufinansiranje izgradnje sportske hale u Škaljarima (ukupna vrijednost investicije po predračunskoj vrijednosti na
osnovu studije o ekonomskoj opravdanosti iznosi 8.886.257,42 eura), na sjednici održanoj 28. 10. 2011. godine
Skupština Opštine Kotor je donijela Odluku o davanju saglasnosti na prijedlog aneksa I Ugovora o regulisanju
meñusobnih odnosa po osnovu zajedničkog ulaganja - sufinansiranje izgradnje Sportsko rekreacionog centra -Sportska
hala ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi" broj 33/11), kojim su precizirani odnosi u sufinansiranju izgradnje
ovog investicionog objekta na osnovu koga je Opština Kotor preuzela finansiranje u iznosu od 50% troškova bez
vrijednosti zemljišta u vlasništvu Zavoda za školovanje i rehabilitaciju lica sa poremećajem sluha i govora, a Država
Crna Gora preko Ministarstva finansija Crne Gore i Direkcije za javne radove Crne Gore preostalih 50% troškova
vrijednosti investicionog objekata. Nakon stupanja na snagu predmetne odluke pristupilo se potpisivanju aneksa I
Ugovora o regulisanju meñusobnih odnosa po osnovu zajedničkog ulaganja - sufinansiranja izgradnje sportsko rekreacionog centra Sportska hala u Škaljarima izmeñu Opštine Kotor, Direkcije za ureñenje i izgradnju Kotora i
Zavoda za školovanje i rehabilitaciju lica sa poremećajem sluha i govora Kotor dana 11. 11. 2011. godine broj 01 -
61
Stari grad 317 · 85330 Kotor · tel. +382(0)32- 325-862 · fax. +382(0)32-304-736 · [email protected] www.opstinakotor.com
13404, a istog dana je potpisan Ugovor o realizaciji i sufinansiranju izgradnje sportsko rekreacionog centra u Škaljarima
izmeñu Ministarstva finansija Crne Gore, Direkcije za javne radove Crne Gore, Opštine Kotor, DIrekcije za ureñenje i
izgradnju Kotora i Zavoda za školovanje i rehabilitaciju lica sa poremećajem sluha i govora Kotor broj 01-13391 kojim
su regulisani procenti podjele troškova i sufinansiranja predmetne investicije, pitanje izvoñenja nadzora i regulisanja
svojinsko pravnih odnosa na ovom investicionom objektu. Iz Budžeta Opštine Kotor za potrebe izgradnje
sportske hale tokom 2012.godine isplaćeno je ukupno 269.412,50 eura (tokom 2011.godine je
isplaćeno 501.956,83 eura) a iz budžetskih sredstava Direkcije za ureñenje i izgradnju Kotora za
potrebe realizacije stručnog nadzora iznos od 12.454,00 eura (a tokom 2011.godine isplaćeno je
10.521,95 eura).
f) Socijalna zaštita i zaštita djece, omladine i starih lica
U oblasti socijalne zaštite i zaštite omladine, djece i starih na području Opštine Kotor iz
Budžeta Opštine Kotor za 2012. godinu je isplaćeno 24.140,00 eura za potrebe isplate
jednokratne socijalne pomoći socijalno ugroženim licima; u oblasti subvencioniranja učeničkog
prevoza isplaćeno je 29.999,98 eura, (a po osnovu Ugovora za usluge participacije cijene prevoza
učenika na području Opštine Kotor za 2012.godinu broj 01-10266 od 05. 09. 2012. godine
zaključenog izmeñu Opštine Kotor i d.o.o „Blue line“ Herceg Novi nakon sprovedenog postupka po
otvorenom pozivu broj 8/12-7192), a za potrebe finansiranja karata za prevoz učenika iz
socijalno ugroženih porodica (ñačke karte) izdvojeno je 5.007,50 eura.
Opština Kotor je sa Zavodom za zapošljavanje Crne Gore i Organizacijom Caritas Kotorske
Biskupije zaključila Ugovor o realizaciji javnog rada „Njega starih lica u Opštini Kotor“ broj 015564 od 26. 04. 2011. godine kojim su obuhvaćene dvije ciljne grupe: stara lica kao korisnici
projekta i nezaposlena lica sa evidencije Zavoda, obučena za brigu o starima –geronto domaćica.
Rok za realizaciju Ugovora je utvrñen na period od godinu dana. Opština Kotor je tokom 2012.
godine sufinansirala predmetni projekat u iznosu od 16.475,00 eura
Tokom 2012. godine raspisan je konkurs za dodjelu stipendija studenata osnovnih i
specijalističkih studija na području Opštine Kotor koji su ostvarili prosjek ocjena u prethodnoj
nastavnoj godini od najmanje 9,00 kao i nosiocima „Luče“ u srednjoj školi za studente I godine u
dnevnom listu „Pobjeda“ 06.12.2012.godine i po osnovu istog je dodijeljeno 25 stipendija, a na
osnovu člana 9. Odluke o kriterijumima za stipendiranje studenata u Opštini Kotor („Sl.list Opštine
Kotor“ br.12/07) po predlogu Komisije je odobreno još 13 stipendija studentim osnovnih i
specijalističkih studija koji su ispunili posebne uslove.
U oblasti preventivnog djelovanja i zaštite, prevashodno djece i omladine od bolesti
zavisnosti, 25. 02. 2011. godine Skupština Opštine Kotor je donijela Odluku o stavljanju van snage Odluke o
osnivanju Fondacije „Kancelarija za prevenciju narkomanije, bolesti zavisnosti i rizičnih ponašanja“ ("Službeni list
Crne Gore - opštinski propisi" broj 08/11) kojom je van snage stavljen i Sporazum o saradnji na sprovoñenju prevencije
u oblasti narkomanije, zavisnosti od psihoaktivnih supstanci i rizičnih ponašanja kod djece i omladine u Kotoru, a koji je
zaključen na osnovu Odluke o osnivanju Fondacije. Poslove „Kancelarija za prevenciju narkomanije, bolesti zavisnosti i
rizičnih ponašanja“ je preuzeo Sekretarijat za kulturu i društvene djelatnosti u skladu sa Odlukom o organizaciji i načinu
rada lokalne uprave. Donošenjem Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o lokalnoj upravi Opštine Kotor ("Službeni
list Crne Gore - opštinski propisi" broj 13/11) i uspostavljanjem Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti,
poslovi organizovanja primarne prevencije narkomanije za bolesti zavisnosti utvrñeni su kao izvorni poslovi ovog
Sekretarijata.
U oblasti primarne prevencije vršeno je: sprovoñenje preventivnih programa u
obrazovnim i školskim institucijama u Opštini Kotor;organizovanje radionica „Prevencija u
zajednici“ sa srednjoškolcima i obavljani su vanredni programi koji se odnose na radionice
vršnjačke edukacije na specifičnim temama, posjete školama i sprovoñenje projektnih aktivnosti.
Sekcije primarne prevencije su realizovane u 5 osnovnih škola (OŠ „Narodni heroj Savo
Ilić“, OŠ „Njegoš“, OŠ „Ivo Visin“, OŠ „Veljko Drobnjaković“, OŠ „Nikola ðurković“) na način
što ih sprovode delegirane nastavnice koristeći priručnik prilagoñen ovoj populaciji i uz podršku
stručnog tima Opštine.Sekcije primarne prevencije 2011/2012 pohañalo je 210 učenika. U okviru
programa „Prevencija u zajednici“ predstavnici Opštine su uz podršku nastavnika iz Gimnazije
Kotor i Srednje pomorske škole 2 puta sedmično organizovali radionice za srednjoškolce na kojima
62
Stari grad 317 · 85330 Kotor · tel. +382(0)32- 325-862 · fax. +382(0)32-304-736 · [email protected] www.opstinakotor.com
je bilo 60-ak polaznika (jedan od produkata ovih radionica je bila kampanja „Nepoznato nebo“koja
je realizovana uz pomoć volontera).
U okviru vanrednih programa u oblasti primarne prevencije narkomanije organizovane su
radionice vršnjačke edukacije sa nizom projekata na teme: zdravi stilovi života, vršnjačko nasilje,
problem pušenja, zloupotreba kladionica itd. kojom prilikom je bilo održano 15 radionica i bilo
uključeno 200 učenika.
Pored navedenog vršeno je obilježavanje značajnih meñunarodnih datuma iz oblasti
primarne prevencije: Svjetski dan protiv alkoholizma, Svjetski dan protiv hepatitisa, Svjetski dan
borbe protiv pušenja, Svjetski dan borbe protiv droge i nelegalne trgovine; Svjetski dan mentalnog
zdravlja, Svjetski dan zdravlja, Svjetski dan mladih, Svjetski dan djeteta.
Tokom 2012.godine unaprijeñena je saradnja sa NVO „Kompas“ –centrom za informisanje i
savjetovanje mladih (realizacija zajedničkog projekta), sa NVO „Preporod“ iz Nišića i NVO
„Oporavak“ iz Tivta.U partnerstvu sa NVO „Kompas“ –centrom za informisanje i savjetovanje
mladih realizovan je projekat „ Da se i naš talas čuje“ u trajanju od 5 mjeseci u periodu januar-maj
2012.godine u koji je bilo uključeno 12 volontera. Konstruktivna saradnja je realizovana sa
delegacijom iz Republike Slovenije sa kojima je prvi sastanak održan 27.09.2012.godine i istom su
prisustvovali predstavnici Ministarstva zdravlja i Uprave policije Crne Gore i predstavnici
Ministarstva zdravlja Slovenije.
IX
SARADNJA SA JAVNIM SLUŽBAMA ČIJI JE OSNIVAČ
DRŽAVA I DRŽAVNIM ORGANIMA
I - U cilju obezbjeñenja uslova za redovno napajanje električnom energijom na
području Opštine Kotor EPCG ad Nikšić FC Distribucija Kotor je dostavila Izvještaj o stanju
elektroenergetskog sistema Elektrodistribucije Kotor u 2012. godini i realizaciji izgradnje
investicionih objekata i investicionog održavanja u 2012. godini sa pregledom planiranih aktivnosti
u 2013. godini.
U toku 2012. godine sprovedene su sljedeće aktivnosti na izgradnji i održavanju elektro
energetskih objekata:
Risan
I. Remonti TS 10/04 i TS35/10 kV
1. MBTS Risan VI Arilje
2. MBTS Risan V Škola
3. MBTS Risan VIII Park
4. TS 35/10 Kv Risan
II. Remont DV 10 Kv i 0,4 kV Krivošije:
1. Remont DV 10Kv Krivošije
2. Remont jednog dijela 0,4 kV mreže na području Krivošija (Dragalj)
3. Započet remont na DV 10 kV Gornji Morinj
III.Izgradnja novih el.energetskih objekata:
1. Izgradnja 10 kV kablovskog voda od TS 35/10 kV Morinj do novoizgrañene
NDTS 10/0,4 kV Kostanjica III (cca2700m)
2. Izgradnja 10 kV kablovskog voda od TS 35/10 kV Morinj do DV stuba (cca
600m)
3. Izgradnja NDTS 10/0, 4 kV 2x630KvA Kostanjica III
63
Stari grad 317 · 85330 Kotor · tel. +382(0)32- 325-862 · fax. +382(0)32-304-736 · [email protected] www.opstinakotor.com
Grbalj
I. Remont TS 10/0,4 Kv i TS 35/10 kV:
1. TS 35/10 kV Grbalj (kompletan remont TS uz zamjeju svih 10 kV i 35 kV
prekidača)
2. STS 10/0,4 kV Pobrñe
3. STS 10/0,4 kV Lješevići
4. STS 10/0,4 kV Šišići
5. MBTS 10/0,4 kV LastvaKula
II.Remont DV 10 kV i 0,4 kV:
1. DV 10 kV Gude Polje-Bratešići-Šišići
2. DV 10 kV Gude Polje-Kovači
3. DV 10 kV Paprati-Šišići
4. DV 10Kv Lješevići-Bigova
5. DV 10Kv GrbaljI (ugradnja linijskog rastavljača 10 kV)
6. DV 10Kv Marović-Pićan(Krimovice)
7. NNM Pobrñe(cca 1500m)
8. NNM Lješevići (cca 500)
9. NNM Šišići-Prijeradi (cca 700m)
10.NNM Kavač-Kula (cca 800m)
11.NNM Gorovići (cca 700m)
12.NNM Kovačko polje (cca 300 m)
13.NNM Kavač-Matijević (cca 300m)
III.Izgradnja novih el.energetskih objekata:
1. Izgradnja 10 kV kabovskog voda TS 35/10kV Grbalj-Rivijera-BokeljkaLivnica (cca 2x900m)
Kotor/Dobrota
I. Remonti TS 10704 i TS 35/10 kV
1. MBTS 10/0,4 kV Markov rt 1
2.TS 10/0,4 kV Vrmac
3.MBTS 10,04 kV Ljuta
4.TS 35/10 kV Dobrota
II.Remont DV 10Kv i 0,4 kV:
1.Kablovski vod 10 kV S-39 Studentski dom (cca 110m)
2. Kablovski vod 10kV S-39 Plagenti (cca 120m)
3. DV 10 kV Ljuta
4. DV 10 kV Stoliv
5. TS 35/10 kV Dobrota
6.NNM Muo centar (cca 300m)
III. Izgradnja novih el. energetskih objekata:
1. TS 35/10 kV 2x12, 5MVA Škaljari
Planirane investicije za 2013. godinu su:
1. Izgradnja DTS 10/0.4 kV Ramadanovići (Dobrota)
2. Izgradnja DTS 10/0,4 kV Karmen (Prčanj)
3. Izgradnja DTS 10/0,4 kV Radanovići (Grbalj)
4. Izgradnja DTS 10/0,4 kV Risan I Kula (Risan)
5. Izgradnja DTS 10/0,4 kV Studenstki dom (Dobrota)
6. Izgradnja kablovskog voda 10Kv Sv.Stasije –Ljuta (cca 1200m).
64
Stari grad 317 · 85330 Kotor · tel. +382(0)32- 325-862 · fax. +382(0)32-304-736 · [email protected] www.opstinakotor.com
II - U oblastima saradnje sa organima državne uprave Crne Gore, ostvarivana je
intenzivna saradnja sa resornim ministarstvima u oblasti planiranja i ureñenja prostora, zaštite
životne sredine, javne uprave, kulture, sporta i medija, finansija, turizma itd.
U oblasti pripreme i izrade zakona i drugih propisa iz nadležnosti Skupštine Crne
Gore, odnosno Vlade Crne Gore, predsjednica Opštine Kotor je na osnovu primjedbi organa
lokalne uprave i Glavnog administratora dostavljala sljedeća izjašnjenja odnosno primjedbe na:
Nacrt Zakona o legalizaciji neformalnih objekata Ministarstvu održivog razvoja i turizma Crne Gore
br. 01-685/1 od 04.04.2012.godine (povodom Nacrta Zakona održan je okrugli sto u Kotoru u palati
Bizanti, za opštine Kotor i Herceg Novi 28.0.3.2012.godine uz prisustvo predstavnika Ministarstva,
predstavnika opština Kotor i Herceg novi, NVO i grañana sa prostora ovih opština); Nacrt Zakona o
komunalnoj policiji Ministarstvu unutrašnjih poslova Crne Gore br. 01-Sl. od 27.07.2012.godine (po
programu javne rasprave okrugli sto je održan za opštine Bar, Budva, Ulcinj, Herceg novi, Kotor
Tivat, Danilovgrad, Nikšić, Glavni grad Podgoricu i Prijestonicu Cetinje u Podgorici
27.07.2012.godine); Predlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi
Ministarstvu unutrašnjih poslova Crne Gore (na osnovu Inicijative poslanika SDP-a) posredstvom
Zajednica Opština Crne Gore br. 03-355 od 26.04.2012.godine, Nacrt Zakona o socijalnom
stanovanju Ministarstvu održivog razvoja i turizma Crne Gore br. 01-8885/1 od 17.09.2012.godine
(po programu javne rasprave okrugli sto je održan za opštine Kotor i Herceg Novi 15.avgusta
2012.godine u Herceg Novom u Sali SO Herceg Novi).
U postupku primjene Zakona o ureñenju prostora i izgradnji objekata, saglasno odredbama
člana 46. svi predlozi lokalnih planskih dokumenata su dostavljani na saglasnost Ministarstvu
održivog razvoja i turizma; u postupku primjene Zakona o državnoj imovini, saglasno odredbama
34. sve odluke o otuñenju imovinskih prava na nepokretnostima koje pripadaju Opštini u
prethodnom postupku su dostavljane na saglasnost Vladi Crne Gore; u postupku primjene Zakona o
budžetu, saglasno odredbama člana 40. sve odluke o dugoročnim zaduženjima i davanju garancije
od strane Skupštine Opštine su u prethodnom postupku dostavljane na prethodnu saglasnost Vlade
Crne Gore; u postupku primjene Zakona o unapreñenju poslovnog ambijenta, saglasno odredbama
člana 9., a u vezi sa primjenom Zakona o putevima, Odluka o utvrñivanju nadoknade za korišćenje
putnih pojaseva je u prethodnom postupku dostavljena na prethodnu saglasnost Vlade Crne Gore
itd. Predsjednica Opštine je neposredno ili putem predstavnika bila uključena u rad Koordinacionog
tima Vlade Crne Gore za pripremu i praćenje turističke sezone 2012. godine, a preko resornog
Ministarstva održivog razvoja i turizma.
X
SARADNJA SA NVO
Osnovni principi saradnje sa NVO i finansiranje projekata NVO iz Budžeta Opštine Kotor u
skladu sa Zakonom o NVO (»Službeni list RCG« broj 27/99 i 30/02 i "Službeni list Crne Gore" broj
11/07), koji je važio do 01.10. 2012. godine (Novi Zakon o NVO "Službeni list Crne Gore" broj
39/11 se počeo primjenjivati od 01. 10. 2012. godine) utvrñeni su odredbama članova 99. -102.
Statuta Opštine Kotor. I tokom čitave 2012.godine realizovana je veoma intezivna saradnja sa NVO
sektorom sa područja Opštine Kotor. NVO sektor je bio učesnik niza zajedničkih projekata koje je
sufinansirala Opština Kotor u skoro svim oblastima iz nadležnosti lokalne uprave od interesa za
lokalno stanovništvo i šire. U saradnji sa NVO najviše je u okviru resorne nadležnosti bio uključen
Sekretarijat za kulturu i društvene djelatnosti kao i Stručna Služba Predsjednika Opštine u oblasti
meñunarodne saradnje i apliciranja na meñunarodne projekte. Na osnovu Odluke o kriterijumima i
načinu raspodjele sredstava namijenjenih finansiranju NVO i tradicionalnih NVO Opštine Kotor
("Službeni list Opštine Kotor" br.1/06 i "Službeni list Crne Gore - opštinski propisi" broj 18/10),
Tradicionalnim NVO Budžetom Opštine Kotor za 2012.godinu opredjeljeno je ukupno 6.666,00
eura (što predstavlja 1/3 sredstava od ukupno opredjeljenih sredstava utvrñenih budžetom Opštine
za 2012.godinu za NVO). Nakon izvršenog uvida u programe rada od strane nadležne Komisije
izvršena je raspodjela pripadajućih sredstava i to na sljedeći način: NVO Bokeljskoj mornarici
65
Stari grad 317 · 85330 Kotor · tel. +382(0)32- 325-862 · fax. +382(0)32-304-736 · [email protected] www.opstinakotor.com
1.650,00 eura, NVO Srpskom pjevačkom društvu "Jedinstvo" 1.550,00 eura i NVO Gradskoj
muzici 3.440,00 eura, ostalo je neraspodjeljeno 26, 00 eura.
Tokom 2012. godine raspisan je konkurs za raspodjelu sredstava iz Budžeta Opštine u
iznosu od 13.334, 00 eura za NVO sa područja Opštine Kotor u dnevnom listu "Pobjeda"
19.03.2012. godine. po osnovu koga su sredstva dodijeljena sljedećim Nevladinim organizacijama, a
koje su konkurisale za dodjelu sredstava po osnovu dostavljenih projekata:
Prioritet 1 - rješavanje problema i unapreñenje socijalnih i humanitarnih djelatnosti,
posebno potreba OSI,u skladu sa Lokalnim planom akcije u oblasti invalidnosti za Opštinu
Kotor za 2012.godinu (ukupno 3.372, 00 eura) i to: NVO Organizacija slijepih za Kotor, Tivat,
Budvu i Herceg Novi za projekat "Moć dodira" u iznosu od 400,00 eura; NVO Udruženje roditelja
za pomoć djeci "Mali veliki korak" za projekat „Podrškom do integracije“u iznosu od 896,00 eura; i
NVO Udruženje paraplegičara Kotor za projekat „Vodič kroz Kotor za OSI“ u iznosu od 2.076,00
eura.
Prioritet 2 - afirmisanje i rješavanje problema koji se odnose na omladinu, a u skladu
su sa Lokalnim planom akcije za mlade za Opštinu Kotor za 2012.godinu (ukupno 1.191,20
eura) i to: NVO "Ante Portas" za projekat „Prevencija nasilnog ponašanja djece i omladine“ u
iznosu od 1.191,20 eura.
Prioritet 3 - afirmisanje kulturnih potencijala i kulturne posebnosti grada, inicijative i
aktivnosti u cilju podizanja nivoa urbane kulture (ukupno 8.589,40 eura) i to: NVO Folklorni
ansambl Nikola ðurković za projekat „Nabavka dječije crnogorske narodne nošnje“ u iznosu od
1.488,00 eura; NVO Hrvatsko grañansko društvo Crne Gore za projekat „Časopis Hrvatski glasnik“
u iznosu od 2.133, 44 eura; NVO Klapa Moderato Cantabile za Projekat „Edukacija, promocija –
muzički dani u Kotoru“ u iznosu od 844, 00 eura; NVO Organizacija žena Risan za Projekat
„Manifestacija Risanski makaruli u iznosu od 800, 00 eura; NVO Boca di Cattaro za projekat“ III
Festival gudača u iznosu od 1.360, 00 eura; NVO Meñunarodni festival klapa Perast za projekat
Organizacija „XI festivala klapa Perast 2012“ u iznosu od 1.964,00 eura.
Ukupno je ostalo nerasporeñeno 181, 40 eura.
Budžetom za 2012.godinu je bilo opredijeljeno za Tradicionalne i ostale NVO ukupno
20.000,00 eura, ukupno rasporeñeno 19.792,00 eura, a ostalo nerasporeñeno 207,40 eura.
XI
MEðUNARODNA SARADNJA I APLICIRANJE U
MEðUNARODNIM PROJEKTIMA
UČEŠĆE U RADU I ČLANSTVO U MEðUNARODNIM ORGANIZACIJAMA I EU
TIJELIMA
I - Forum jadransko jonskih gradova
Forum jadransko jonskih gradova je meñunarodno dobrovoljno udruženje osnovano u
Anconi 1999. godine sa ciljem jačanja privrednog, društvenog i kulturnog povezivanja gradova na
obalama Jadranskog i Jonskog mora. Okuplja preko 50 obalnih gradova iz sedam zemalja (Italija,
Hrvatska, Albanija, Grčka, Slovenija, Bosna i Hercegovina i Crna Gora).
6.jula 2012.godine održan je sastanak Upravnog odbora Foruma Jadransko-jonskih
gradova u Pučkom otvorenom učilištu u Pločama. Sastanku su prisustvovali predstavnici Splita,
Ankone, Peskare, Neuma, Drača, Ploča, Bara i Kotora.
Četrnaesta plenarna sjednica Foruma jadransko-jonskih gradova održana je od 28. do
30.novembra 2012.godine u Peskari, gradu i luci na italijanskoj obali Jadrana. Na sjednici je
učestvovalo preko pedeset predstavnika iz gradova sedam zemalja članica: Crne Gore, Hrvatske,
Bosne i Hercegovine, Italije, Slovenije, Albanije i Grčke.
Na ovogodišnjoj plenarnoj sjednici Foruma jednoglasno su prihvaćeni predloženi kandidati
za predsjednika i potpredsjednika organizacije, gradonačelnik Pescare Luigi Albore Mascia i
gradonačelnica Kotor Marija Maja Ćatović, dok su za nove članove Upravnog odbora
izabrani Mostar i Budva. Susret u Peskari posvećen je ulozi gradova u jadransko-jonskoj
66
Stari grad 317 · 85330 Kotor · tel. +382(0)32- 325-862 · fax. +382(0)32-304-736 · [email protected] www.opstinakotor.com
makroregiji sa naglaskom na kulturu kao element kohezije i ekonomskog razvoja te na jačanje
slobodne mobilnosti ljudi i dobara u makroregiji. Paralelno s Forumom jadransko-jonskih gradova
održana je i 2. sjednica Jadransko-jonskog foruma mladih na kojoj su učestvovali učenici kotorske
Gimnazije.
II Jadranska Euroregija i Jadransko-jonski Makroregion
Inicijativa za osnivanje Jadranske euroregije pokrenuta je u Termoliju 2004, a u februaru 2010. godine u
Briselu evropske institucije prihvatile su makroregionalni strateški elaborat ove regije koja uz Baltičku i Dunavsku
predstavlja inovativan model saradnje, a okuplja 25 članica.
Opština Kotor ima svoje stalne predstvnike u radnim tijelima Jadranske Euroregije, odnosno u Komisiji za
saobraćaj i infrastrukturu, Komisiji za ribarstvo, Komisiji za proizvodne aktivnosti, Komisiji za zaštitu životne sredine,
Komisiji za kulturu i Komisiji za socijalna pitanja.
Predsjednica Opštine Marija Ćatović, član Izvršnog odbora Jadranske Euroregije,
prisustvovala je sjednici ovog tijela održanoj 23. januara 2012.godine u Dubrovniku.
Na sastanku se pristupilo izradi smjernica za period od 2011-2013, a bilo je riječi o Jadranskojonskoj makroregionalnoj strategiji kao i drugom pozivu programa IPA CBC za redovne i strateške
projekte. Predstavljene su preporuke i mišljenje Komiteta regiona o teritorijalnoj saradnji na
Mediteranu kroz Jadransko- Jonski Makroregion.
Opština Kotor je u drugom pozivu aplicirala sa dva projekta u okviru programa
prekogranične saradnje BiH-MNE kao i sa šest projekata u okviru IPA Jadranskog programa.
Potpredsjednik Opštine Kotor Andrija Popović učestvovao je u radu VII Generalne
skupštine Jadranske euroregije, koja je održana u Trstu 13. juna 2012. godine. Na dnevnom
redu Skupštine, izmeñu ostalog, bilo je usvajanje Jadransko-jonske makroregionalne strategije, kao i
drugi poziv za apliciranje IPA projekata u okviru prekogranične saradnje zemalja članica Evropske
unije i zemalja koje imaju status kandidata i potencijalnih kandidata.
III Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Savjeta Evrope
Predsjednica Opštine Kotor u svojstvu šefa delegacije Crne Gore u Kongresu lokalnih i
regionalnih vlasti Savjeta Evrope, prisustvovala je 22. plenarnoj sjednici ovog tijela koja je
održan u Strazburu od 20-22 marta 2012.
IV Organizacija gradova svjetske baštine
Dvanaesta Regionalna konferencija gradova svjetske baštine regionalne kancelarije za
Južnu Evropu i Mediteran održana je od 24.-26.05.2012 god. u Mostaru (BIH). Teme konferencije
su bile Zeleni dizajn ,,Perspektive u recikliranju nasleña“ i ,,Mladi i nasleñe“. Opštinu Kotor na
konferenciji je predstavljao potpredsjednik Andrija Popović.
V UNESCO
Kulturno –istorijsko područje Kotora je na trećem zasijedanju UNESCO-vog Komiteta Svjetskog nasljeña 26.oktobra
1979.godine, zbog univerzalnih kulturnih vrijednosti upisano na Listu svjetske kulturne baštine.
Područje Svjetske baštine obuhvata ukupno 12.000 hektara kopna i 2.600 hektara morske površine.Područje izmeñu ostalog
obuhvata i stara urbana jezgra gradova Kotora, Risna i Perasta i sva naselja duž obale od Veriga do Veriga, uključujući akvatorijum i
teritoriju čitavog kotorskog zaliva od Trojice do Veriga.Ulaskom Kotora na Listu Svjetskog kulturnog nasljeña ovo područje
predstavlja dio univerzalne kulturne i prirodne vrijednosti u okviru 830 punktova planete Zemlje koji pripadaju čitavom čovječanstvu.
U periodu 07. do 8.juna u Kotoru je održana Regionalna konferencija UNESCO-a
“Svjetska baština i održivi razvoj: uloga lokalnih zajednica”. Regionalna konferencija je
organizovana od strane UNESCO-ove kancelarije u Veneciji u saradnji sa Nacionalnom komisijom
za UNESCO i resornim Ministarstvima Crne Gore.
Zaštita statusa područja Kotora na Listi svjetske prirodne i kulturne baštine biće usklañena
sa razvojnim planovima opštine za odnosno područje, odnosno interesima i potrebama njegovih
grañana-predviñeno je odlukom koju je Komitet Svjetske baštine UNESCO-a usvojio
26.06.2012.godine na 36. zasijedanju, koje je održano u periodu od 24.06.do 06.07.2012.godine u
Sankt Petersburgu na kome je pristustvovala Predsjednica Opštine Marija Ćatović.Na insistiranje
predstavnika Opštine i resornog Ministarstva, članovi Komiteta UNESCO-a usvojili su, u formi
67
Stari grad 317 · 85330 Kotor · tel. +382(0)32- 325-862 · fax. +382(0)32-304-736 · [email protected] www.opstinakotor.com
kompromisa, za Kotor pozitivan tekst odluke, uvažavajući posvećenost Opštine Kotor i Vlade Crne
Gore održivom integrisanom razvoju zaštićenog područja.
Predsjednica Opštine najavila je tom prilikom blisku saradnju sa Komitetom svjetske baštine
i savjetodavnim tijelima UNESCO-a upućujući poziv predstavnicima zemalja članica Komiteta
UNESCO-a da posjete Kotor, što će se realizovati uskoro posredstvom Ambasade Crne Gore u
Parizu. Najavljena posjeta omogućiće članovima Komiteta svjetske baštine da u odnosu na područje
Kotora lično sagledaju mogućnosti primjene standarda na kojima se temelji zaštita prirodnih i
kulturnih dobara sa Liste svjetske baštine UNESCO-a, uz puno poštovanje koncepta održivog i
integrisanog razvoja zaštićenog područja Kotora.
Dana 20. decembra 2012.godine održan je sastanak predstavnika nadležnih institucija za
rješavanje pitanja obilaznice na Prirodno i kulturno–istorijskom području Kotora u
Ministarstvu kulture, Cetinje. Sastanku su prisustvovali, Generalni sekretar Nacionalne komisije
za UNESCO, predstavnici Uprave za zaštitu kulturnih dobara, Ministarstva vanjskih poslova,
Ministarstva održivog razvoja i turizma i Opštine Kotor. Tom prilikom je zaključeno da je potrebno
u cilju realizacije izvještaja sa 36.sjednice Komiteta Svjetske baštine u Sankt Petersburgu preduzeti
niz mjera i aktivnosti iz nadležnosti Nacionalne komisije za UNESCO i resornih organa državne i
lokalne uprave
OSTALE AKTIVNOSTI U OBLASTI MEðUNARODNE SARADNJE
1- Santa Barbara-Kotor Sister City Committee
Predsjednica Opštine Kotor Marija Maja Ćatović, u okviru projekta saradnje sestrinskih
gradova Kotor i Santa Barbara dana 07.jula 2012.godine primila je gradonačelnicu sestrinskog
grada Santa Barbare g-ñu Helene Schneider sa saradnicama (članovima Sister City Committee
i grañankama Santa Barbare): Vicky Villiams, Judi Weisbart, Victoria F. Hines i Linda Mathews
koje su boravile u Kotoru od 7.do 14.jula 2012. godine.G-ña Helene Schneider je dana
11.07.2012.godine u palati Bizanti održala prezentaciju i predstavila Santa Barbaru lokalnoj upravi
Kotora, direktorima javnih ustanova i preduzeća, kulturnim i javnim radnicima, predstavnicima
medija i zainteresovanim grañanima. U okviru realizacije projekta saradnje u Kotoru su boravili i
članovi vaterpolo ekipe iz Santa Barbare na dvonedeljnim pripremama sa VK Primorac i VK
Cattaro u organizaciji Vaterpolo Saveza Crne Gore. Tokom boravka gradonačelnice Helene
Schneider dogovoreno je održavanje regionalne audicije u Kotoru, za dodjelu stipendije na
prestižnoj ljetnjoj školi na muzičkoj akademiji u Santa Barbari (akademija „Music Academy of the
West“ u Santa Barbari ukupno godišnje dodjeljuje 150 stipendija). Članovi Komiteta sestrinskih
gradova Santa Barbara –Kotor su odlučili da refundiraju značajan dio troškova za putovanje u Santa
Barbaru pobjednicima audicije, koji će pored stipendije koja podrazumijeva besplatan smještaj i
hranu dobiti besplatnu kartu do Santa Barbare.
2. Ostale aktivnosti
Povodom Dana grada Dubrovnika, a na poziv gradonačelnika Andra Vlahušića i
predsjednice Gradskog vijeća Olge Murati, predsjednica Opštine Kotor prisustvovala je
02.02.2012.godine Svečanoj sjednici Gradskog vijeća. Ovo je bila ujedno i prilika za razgovore o
daljem razvoju saradnje izmeñu tri grada - Dubrovnika, Mostara i Kotora, koji su aplicirali za
domaćine Mediteranskih igara 2021.godine.
Na poziv Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Republici Hrvatskoj, predsjednica
Opštine Kotor prisustvovala je Brownovom forumu koji je održan u Opatiji 2. i 3.aprila
2012.godine. Ovaj dogañaj organizovali su: Kabinet predsjednika Republike Hrvatske, Vlada
Republike Hrvatske, Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Republici Hrvatskoj, Hrvatska
gospodarska komora i Hrvatska udruga poslodavaca. Tema ovogodišnjeg Brownovog foruma bila je
„Ekonomske mogućnosti na lokalnom nivou“.
U kineskom gradu Xi’an-u potpisan je 27.05.2012.godine Sporazum o prijateljskoj
razmjeni i saradnji izmeñu Kotora i kineskog grada Xi’ana. Sporazum su potpisali gradonačelnica
Kotora Marija Ćatović i potpredsjednik Xi’ana Ren ðun Hao, sekretar Komunističke partije Kine za
68
Stari grad 317 · 85330 Kotor · tel. +382(0)32- 325-862 · fax. +382(0)32-304-736 · [email protected] www.opstinakotor.com
distrikt Lintong u kome je svjetski poznati arheološki lokalitet ratnika u prirodnoj veličini
napravljen od terakote (grad Xi’an broji 8,5 miliona stanovnika i jedinstven je po istorijskim i
kulturnim znamenitostima u svijetu).
Predsjednica Kotora Marija Ćatović sa saradnicima je učestvovala je 28.05.2012.godine u
radu Konferencije gradonačelnika gradova duž “Puta svile” 2012. godine, kojom prilikom je
osnovana Meñunarodna federacija turističkih gradova duž “Puta svile”, u čije je članstvo primljen
grad Kotor.
U organizaciji Komiteta regiona Evropske unije i Direktorata za proširenje, u Briselu je od
12. do 15. juna 2012. godine održana studijska posjeta predstavnika lokalnih i regionalnih vlasti
zapadnog Balkana, sa temom “Održivi turizam”, uz predstavnike Opštine Kotor. Cilj studijskih
posjeta je jačanje meñusobnog povezivanja predstavnika lokalnih i regionalnih vlasti zapadnog
Balkana, kao i ostvarivanje direktnih kontakata i komunikacije sa kolegama iz institucija Evropske
unije.
Predstavnici Opštine Kotor prisustvovali su prezentaciji projekta „Split - Evropska
prijestonica kulture 2020“, održanoj 9.jula 2012. godine u velikoj sali splitske Gradske uprave.
Na prezentaciji su učestvovali gradonačelnici, načelnici i predstavnici Trogira, Šibenika, Mostara,
Hvara, Paga, Sinja, Korčule, Stona i Solina, a pozvani su i predstavnici Dubrovnika, Zadra, Supetra
i Starog Grada na Hvaru.
Na poziv gradonačelnika Mostara Ljuba Bešlića, potpredsjednik Opštine Kotor Andrija
Popović prisustvovao je 29.07.2012.godine tradicionalnim skokovima sa Starog mosta. Ova
sportsko-turistička manifestacija, jedan od simbola grada Mostara, održana je 446. put (gradovi
Kotor, Mostar i Dubrovnik su prije dvije godine potpisali Deklaraciju o saradnji na zajedničkom
apliciranju za XIX Mediteranske igre 2021. godine.
Na završnoj svečanosti 19. Meñunarodne smotre turizma u Solinu, 12. oktobra,
gradonačelnici Kotora Mariji Maji Ćatović uručeno je posebno priznanje „Povelja FEST
2012“. Ovu meñunarodnu turističku nagradu predsjednica Ćatović dobila je od Evropske federacije
turističkih novinara, za izuzetan doprinos kulturi u funkciji razvoja turizma Crne Gore (smotra
u Solinu odvijala se pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Hrvatske Ive Josipovića).
Predsjednica Opštine Marija Maja Ćatović učestvovala je u radu 7. Foruma
gradonačelnika puteva svile koji je održan od 9. do 11. novembra u Gaziantepu (Turska). Na
Forumu je učestvovalo je više od dvije stotine predstavnika evropsko-azijskih gradova i država koji
se nalaze na putu svile, i to iz Engleske, Italije, Francuske, Turske, Jordana, Pakistana, Indije, Kine,
Koreje pa sve do Australije. Pored Kotora iz Crne Gore, Forumu su prisustvovali i predstavnici
susjednih zemalja – Srbije i Makedonije (ovom prilikom svečano je u centru Gaziantepa
otkriven spomenik koji simbolično predstavlja put svile a na njemu je upisano i ime naše
zemlje – Crne Gore).
Od 10. do 12. decembra 2012.godine održana je u Briselu studijska posjeta na temu
''Konzervacija kulturnog blaga na lokalnom nivou'' uz prisustvo predstavnika Opštine Kotor, na
poziv Zajednice opština Crne Gore, a u organizaciji Komiteta regiona Evropske unije i Mreže
asocijacija lokalnih vlasti u Jugoistočnoj Evropi.
GOSTOVANJE MEðUNARODNIH I INOSTRANIH DELEGACIJA U OPŠTINI
KOTOR
Dana 03. 02. 2012. godine Predsjednica Opštine Kotor Marija Ćatović primila je
novoizabranu ambasadorku Poljske u Crnoj Gori Nj.E. Gražinu Sikorsku i poljskog konzula,
gospodina Radoslava Gruka. Na radnom sastanku razgovarano je o saradnji Crne Gore i Poljske u
oblasti arheologije, kao i o jačanju postojećih veza izmeñu pomorskih fakulteta iz Kotora i Gdinja.
U narednom periodu očekuje se i potpisivanje Protokola o saradnji izmeñu Centra za konzervaciju i
arheologiju Crne Gore, Opštine Kotor i Varšavskog univerziteta, a u cilju obezbjeñivanja uslova za
obavljenje arheoloških istraživanja u Risnu.
69
Stari grad 317 · 85330 Kotor · tel. +382(0)32- 325-862 · fax. +382(0)32-304-736 · [email protected] www.opstinakotor.com
Dana 12. 02. 2012. godine Predsjednica Opštine Kotor Marija Ćatović primila je Nj.E.
Vladimira Gasparića, ambasadora Republike Slovenije, kojom prilikom je dogovoreno da se Kotor
predstavi na Sajmu turizma i ekonomije koji će se održati u Ljubljani uz ocjenu da postoje brojne
oblasti za saradnju, posebno u vezi povezivanja slovenačkih gradova koji već imaju iskustva sa
korištenjem EU fondova i Kotora u cilju boljeg iskorištenja istih.
Dana 05. 03. 2012. godine, Predsjednica Opštine Marija Ćatović primila je opunomoćenog i
izvanrednog ambasadora NR Kine g-dina Zhi Zhaolina, kojom prilikom je razgovarano o
potencijalnoj saradnji Kotora i pojedinih kineskih gradova, u prvom redu na polju kulture, te
adekvatne valorizacije i zaštite svjetske baštine kao i na polju turizma i obrazovanja. Na sastanku je
bilo riječi i o mogućnostima uspostavljanja ekonomske saradnje posebno u domenu investicija na
teritoriji Opštine Kotor. Ovom prilikom, gradonačelnica Ćatović je informisala ambasadora o
inicijativi o uspostavljanju prijateljske razmjene koju je Opština Kotor nedavno uputila kineskom
gradu Xi'an-u, glavnom gradu provincije Shaanxi.
Dana 11. 04. 2012. godine Predsjednica Opštine Kotor priredila je prijem za delegaciju
Komunističke partije Kine, koja od 11. do 13. aprila boravila u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori.
Delegaciju Komunističke partije Kine činili su: zamjenik načelnika Odjeljenja CK KP Kine za veze
sa inostranstvom Chen Fengxiang, zamjenik direktora Uprave Zhao Lei, šefica Odsjeka Zhao Lihua,
prvi sekretar Zhang Zhenkun, treći sekretar Liu Yongjie i prvi sekretar u Ambasadi NR Kine u
Srbiji Chi Lingjun. U ime Ambasade NR Kine u Podgorici sastanku je prisustvovala prvi sekretar
Wang Xiuming.
Dana 19. 04. 2012. godine Gradonačelnica Marija Ćatović primila je delegaciju Atlantskog
savjeta koja je shodno propisanom Memorandumu o razumijevanju izmeñu Ministarstva odbrane i
Atlantskog savjeta boravila u Crnoj Gori u periodu od 16. do 20. aprila 2012.godine. Članovi
delegacije koji su posjetili Kotor a meñu kojima su priznati meñunarodni eksperti iz oblasti
evroatlantskih integracija i bivši visoki zvaničnici SAD-a bili su Jean-Paul Perruche, bivši Glavni
direktor vojnog osoblja EU, Ian Berzinski, viši saradnik u Atlantskom savjetu i bivši NATO DASD
Taft Blackburn, saradnik za vojna pitanja i koordinator posjete.
Dana 20. 04. 2012. godine delgacija Pomorskog fakulteta Sveučilišta u Zadru, koju je
predvodio Rektor Prof. Dr. Ante Uglješić je posjetila Opštinu Kotor.
Dana 22. 05. 2012. godine Predsjednica Opštine Kotor Marija Ćatović je primila NJ. E.
Josefa Levija, Ambasadora Izraela i konzulicu gospoñu Sigalid Šej, koji su došli u protokolarnu
posjetu Kotoru i Crnoj Gori i tom prilikom su prezentirane mogućnosti saradnje u oblasti kulture i
arhivske djelatnosti je pozdravljeno osnivanje i rad Jevrejske zajednice u Crnoj Gori.
Dana 31. 05. 2012. godine Predsjednik SO Kotor Nikola Konjević primio je gospodina
Gianni Bukika, Predsjednik Venecijanske komisije i delegaciju Ustanovnog suda Crne Gore.
Dana 18. 06. 2012. godine Predsjednica Opštine Kotor Marija Ćatović primila je generala
Steve Blum i g-dina Michael Steven Sitrick (SAD).
Dana 19. 06. 2012. godine Direktor JU Kulturnog centra „Nikola ðurković“ Saša Milošević
je priredio prijem za gospodina Ljuba Dabovića, predsjednika „Framog-a“ i direktora policije grada
Ninberga gospodina Warner Meier-a.
Dana 02. 07. 2012. godine Predsjednica Opštine Kotor Marija Maja Ćatović priredila je
prijem za ambasadorku Sjedinjenih Američkih Država, Nj.E. Sue K. Brown, koja je u pratnji svojih
saradnika boravila u zvaničnoj posjeti Kotoru. Ambasadorka Brown izrazila je veliko zadovoljstvo
uspješno uspostavljenom saradnjom izmeñu Kotora i američkog grada Santa Barbare.
Dana 03. 07. 2012. godine Predsjednika Opštine Kotor Marija Ćatović primila je
predstavnike delegacije kineskog grada Xi'an-a čija je posjeta Kotoru dogovorena tokom boravka
delegacije iz Kotora u ovom kineskom gradu(koja je boravila u Kotoru od 1.do 8.07.2012.godine).
Prijemu je prisustvovao sekretar Gradskog komiteta Komunističke lige mladih Li Bin u pratnji
nastavnika iz Palate mladih grada Xi'an-a: g-ñe Sun Lin i g-dina Wang Wei. U delegaciji iz ovog
kineskog grada bilo je i sedmoro djece, uzrasta od 6 do 11 godina, koja su ove godine prvi put
nastupila na internacionalnom Kotorskom festivalu pozorišta za djecu. Set izvedbi pod nazivom
'Kineski stil' predstavljen je kotorskoj publici 6. jula 2012. godine, što je ujedno predstavljalo prvi
70
Stari grad 317 · 85330 Kotor · tel. +382(0)32- 325-862 · fax. +382(0)32-304-736 · [email protected] www.opstinakotor.com
korak u saradnji dvaju gradova nakon potpisivanja Memoranduma o razumijevanju u Xi'an-u
27.maja.
Dana 06. 07. 2012. godine Predsjednica Opštine Kotor Marija Ćatović primila je Ministra
vanjskih poslova Austrije vicekancelara dr Michaela Spindeleggera koji boravio u zvaničnoj posjeti
Crnoj Gori.
Dana 11. 07. 2012. godine Predsjednica Opštine Kotor je primila gospoñu Helenu Šnajder,
gradonačelnicu Kalifornijskog grada Santa Barbare, sa saradnicama, koja je boravila u Kotoru u
periodu od 7 do 14. jula 2012. godine u okviru realizacije projekta “Santa Barbara – Kotor Sister
City Commitee.
Dana 22. 07. 2012. godine Predsjednica Opštine Marija Ćatović susrela se u Kotoru sa
generalnim sekretarom UN Ban Ki-Munom, u okviru njegove zvanične posjete Crnoj Gori. Kratak
boravak u Kotoru generalni sekretar UN Ban Ki-Mun iskoristio je za posjetu Pomorskom muzeju
Crne Gore, gdje mu je predsjednica Ćatović u ime grada domaćina uručila na poklon reprint
srednjovjekovnog Statuta grada Kotora.
U periodu od 11. 08. do 22. 08. 2012. godine u Kotoru je na poziv Predsjednice Opštine
Kotor Marije Ćatović i Ministra vanjskih poslova Crne Gore Milan Roćena boravila grupa desetoro
djece iz japanskog grada Shichigahame, sa istočne obale Japana koji je prošle godine pogodio
razorni zemljotres i cunami. Djeca su imala priliku upoznati se sa svim znamenitostima našega
grada. Organizovan je bogat program boravka, vožnja kajacima, ronjenje, obilazak zaliva Open Bus
turom, krstarenja zalivom, druženja sa djecom volonterima Kotorskog pozorišta za djecu,
prisutvovanje Bokeljskoj noći, obilazak Lovćena i Cetinja, kao i još mnogo drugih sadržaja.
Predsjednica Opštine Kotor Marija Ćatović je priredila prijem za djecu iz Shichigahame dana 14.
08. 2012. godine u Opštini Kotor. Troškove karata za djecu iz Japana snosilo je Ministarstvo
vanjskih poslova Crne Gore, a troškove boravka i organizacije Opština Kotor, uz značajnu
solidarnost i sponzorstva naših sugrañana i vlasnika agencija i preduzeća sa područja Opštine Kotor.
Gradu Kotoru je japanska ambasada dodijelila posebno priznanje Ambasadora
Japana za iskazanu solidarnost nakon velikog zemljotresa Istočnog Japana marta 2011.
godine, a povodom gostoprimstva i boravka djece iz Shichgahame u Kotoru. Ovo priznanje je u ime
Opštine Kotor primila Predsjednica Opštine Marija Ćatović od NJ. E. gospodina Tošio Cunozaki,
ambasadora Japana dana 13. 12. 2012. godine u Kotoru.
Dana 29. 08. 2012. godine Predsjednica Opštine Marija Maja Ćatović sastala se u Kotoru sa
delegacijom Evropskog Jevrejskog Parlamenta (EJP) iz Brisela i Evropske Jevrejske unije (EJU) iz
Londona, koja je boravila u radnoj posjeti našoj zemlji i Jevrejskoj zajednici Crne Gore.
U ime Evropskog Jevrejskog parlamenta, koji je konstitutisan u februaru ove godine, u delegaciji su
bili kopredsjednici Vadim Rabinovič i Joel Rubinfeld, a Evropsku Jevrejsku uniju predstavljali su
izvršni direktor Tomer Orni i medijski direktor Oleg Rabinovič. Predstavnici Evropskog
Jevrejskog parlamenta (EJP) i Evropske Jevrejske unije (EJU) uručili su Predsjednici
Opštine Kotor Mariji Ćatović medalju i specijalno priznanje Evropske Jevrejske unije, koje
se dodjeljuje predstavnicima državnih i lokalnih vlasti i vjerskih zajednica za doprinos
jačanju meñukonfesionalnog razumijevanja i saradnje u savremenoj Evropi. Predstavnike EJP
i EJU pratila je i TV ekipa jedne od najpoznatijih jevrejskih medijskih kuća ‘’TV Jevish News
Channel’’ radi sačinjavanja opširne reportaže o Crnoj Gori i Kotoru, a koju će posredstvom ove
kuće i niza TV stanica u vlasništvu gospodina Rabinovića, imati prilike da vidi auditorijum od više
desetina miliona gledalaca.
Dana 07. 09. 2012. godine Predsjednica Opštine Kotor je sa saradnicima primila
Delegaciju lokalnih vladinih zvaničnika iz Republike Koreje koja je posjetila Kotor. Predsjednica
Opštine Kotor Marija Ćatović je delegaciju i goste upoznala sa bogatom kulturno-istorijskom
tradicijom grada Kotora. Tom prilikom gosti iz Republike Koreje izrazili su interesovanje za
saradnju u oblasti turizma, očuvanje kulturne baštine u skladu sa standardima UNESCO-a, razvoj
infrastrukture itd.
Dana 11. 09. 2012. godine Predsjednica Opštine Kotor je primila g-dins Vicenc Mateu
Zamora, Predsjednika parlamenta Andore i g-ñu Ragnheidur Rikhardsdottir, prvu potpredsjednicu
parlamenta Islanda.
71
Stari grad 317 · 85330 Kotor · tel. +382(0)32- 325-862 · fax. +382(0)32-304-736 · [email protected] www.opstinakotor.com
Dana 02. 10. 2012. godine Predsjednica Opštine Kotor Marija Ćatović sa saradnicima
sastala se sa predstavnicima Japanske asocijacije proizvoñača auto-djelova (Japan Auto Part
Industries – JAPIA), predstavnicima kompanije DAIDO METAL Co., Ltd. i menadžmentom
kotorskog DAIDO METALA, kompanije koja je ulaskom u bivšu “Industriju ležaja Kotor” ostvarila
jednu od najuspješnijih privatizacija u Crnoj Gori. Predsjednik kompanije DAIDO METAL Co.,
Ltd. Seigo Hanñi izrazio je zadovoljstvo posjetom predstavnika asocijacije JAPIA Kotoru. On je
istakao da je dobra saradnja sa Opštinom od posebnog značaja za razvoj firme DAIDO METAL
KOTOR.
Dana 10. 10. 2012. godine Predsjednica Opštine Kotor Marija Ćatović, primila je
novoimenovanu NJ.E. Ivanu Perić, Ambasadorku Hrvatske u Crnoj Gori, generalnog konzula g-dina
Boža Vodopiju i atašea g-ñu Martinu Krajčić.
Dana 19. 10. 2012. godine Predsjednica Opštine Kotor Marija Ćatović, primila je NJ.E.
Nafsiku Krousti, ambasadorku Republike Kipar na nerezidentnoj osnovi, koja je boravila u
zvaničnoj posjeti Opštini Kotor. Predsjednica Ćatović je na prijemu, koji je tim povodom
organizovala, ambasadorku upoznala sa brojnim aktivnostima koje Opština Kotor ima na polju
meñunarodne saradnje I u oblasti investicionih projekata.
Dana 25. 11. 2012. godine Predsjednik Skupštine Opštine Nikola Bukilica primio je
Dogradonačelnika grada Nirnberga Horst Fertera, koji je posjetio Kotor u okviru službene posjete
Crnoj Gori. Posjetu je inicirao predsjednik “Društva franačko – crnogorskog prijateljstva” Ljubo
Dabović koji već godinama radi na uspostavljenju uske saradnje izmeñu crnogorskih opština sa
Nirnbergom što će se realizovati učešćem na Sajmu turizma i slobodnog vremena od 27. februara do
2. marta 2013. godine u Nirnbergu (Organizacija Bokeške večeri i promocija bokeške kužine i
organizacijom obuke za 10 komunalnih radnika);
U periodu od 7. do 10. 12. 2012. godine u posjeti Kotoru su boravili predstavnici gradske
vlade kineskog grada Xi'an-a. Delegaciju je predvodio zamjenik direktora Kancelarije za spoljne
poslove grada Xi'an-a, gospodin Wang Xiaozhen, kojeg su pratili predstavnik Udruženja za
prijateljstva sa stranim državama grada Xi'an-a, g-din Pan Dangqi, direktor Jinghe industrijskog
parka Xi'an-a, g-din Han Rongjun i šefica odsjeka za protokol kancelarije za spoljne poslove grada
Xi'an-a, g-ña Cai Lanfang.
Dana 13. 12. 2012. godine Predsjednica Opštine Kotor Marija Ćatović primila je NJ.E.
Tošio Cunozakija, Ambasadora Japana, povodom dana Japanske kulture u Kotoru, koji su održani
13. i 14. decembra 2012. godine u JU Kulturni centar “Nikola ðurković” Kotor, čiji je sastavni dio
činila manifestacija “Dani japanskog filma u Kotoru – japanska ljubavna hronologija” u okviru
kojih su prikazana tri japanska filma u Kinu “Boka”, kao i izložba japanskih nihon-ga slika i
japanskih nishijin-ori pojaseva i lutaka.
APLICIRANJE U MEðUNARODNIM PROJEKTIMA:
I - U okviru drugog poziva IPA Jadranskog programa prekogranične saradnje, a koji je bio
otvoren do 2. novembra 2011. godine Opština Kotor aplicirala je sa 6 projekata, od kojih su za
finansiranje odobrena 3 projekta i to:
1. Revitalizacija i promocija tvrñava na Jadranu – ADRI.FORTH;
2. Operativni plan saradnje Jadranske Euroregije - ADRI.GOV;
3. Pilot projekti primjene geotermalne energije u cilju povećanja energetske efikasnosti na
Jadranu - LEGEND;
1. Revitalizacija i promocija tvrñava na Jadranu - ADRI.FORTH (Vodeći partner:
Veneto, Italija)
Projekat Adri.Forth namjenjen je promociji, povezivanju i revitalizaciji tvrñava na Jadranu
koje predstavljaju zaostavštinu iz perioda Austo-Ugarske. Na poziv regije Veneto i Istarske
županije, na pripremi projekta radio je i Sekretarijat za zaštitu prirodne i kulturne baštine.
Aktivnosti koje su predviñene na teritoriji naše Opštine odnose se na analizu i procjenu stanja i
vrijednosti prirodnog i kulturnog nasljeña fortifikacija; izrada studija zaštite i stavljanja u funkciju;
72
Stari grad 317 · 85330 Kotor · tel. +382(0)32- 325-862 · fax. +382(0)32-304-736 · [email protected] www.opstinakotor.com
revitalizacija tvrñave Grabovec (sanacija puta i krova tvrñave) kao i promocija fortifikacija na
Jadranu putem zajedničkog websajta i ostalih sredstava informisanja.
Budžet: 200.000 eura
2. Operativni plan saradnje Jadranske Euroregije - ADRI.GOV (Vodeći partner:
Molise, Italija)
Projekat Adri.Europ II predstavlja nastavak projekta Adri.Europe I kojim su stvoreni
operativni uslovi za uspostavljanje i funkcionisanje Jadranske Euroregije. Prethodni grant omogućio
je održavanje redovnih aktivnosti te organizacije i bližu saradnju i povezivanje svih njenih članica.
Projekat Adri.Europ.II treba da obezbijedi sredstva za dalju bližu saradnju izmeñu država i gradova
članica u pogledu formiranja Jadranko-jonske makroregije. Projekat će se izmeñu ostalog fokusirati
na jačanje kapaciteta članica Jadranske Euroregije u pogledu upravljanja EU projektima i pisanja
streteških dokumenata kroz rad u tematskim komisijama kao što su komisije za turizam i kulturu;
ribarstvo; transport i infrastrukturu i produktivnost.
Budžet: 150.000,000 eura
3. Pilot projekti primjene geotermalne energije u cilju povećanja energetske efikasnosti
na Jadranu - LEGEND (Vodeći partner – Ferrara, Italija)
Geotermalna energija se koristi iz zemljine toplote i predstavlja jednu od najefikasnijih i
najmanje štetnih energija za prirodnu okolinu. Opština Kotor je dobila poziv za partnerstvo na
projektu kojim će se promovisati evropska praksa u korišćenju geotermalne energije, realizovaće se
pilot projekti instalacije sistema geotermalne energije kod nas (Bazen ''Nikša Bućin''), vršiće se
povezivanje regiona na Jadranu i razmjena iskustva u korišćenju energestki efikasnih izvora i jačaće
se kapaciteti gradova i regija u korišćenju te energije. Opština Kotor će zajedno sa NVO Green
Building Council iz Risna realizovati okrugle stolove po Crnoj Gori na kojima će eminentni
stručnjaci iz zemlje i inostranstva govoriti o geotermalnim potencijalima u Crnoj Gori.
Budžet: 232.900,00 eura
PROJEKTI U REALIZACIJI
I. U okviru IPA fondova Jadranske prekogranične saradnje Opština Kotor u oktobru
2009.godine, Opština Kotor je aplicirala sa 9 projekata, od kojih su dva odobrena za finansiranje,
a Opština Kotor realizuje jedan i to:
1. Projekat Održiva mobilnost u priobalnim gradovima (Adria MOVE IT) - Grad
Dubrovnik (Hrvatska), Opština Piran (Slovenija) i Opština Kotor (Crna Gora) su pripremili projekat
nazvan ‘Održiva mobilnost u priobalnim gradovima’ kojem su se pridružili gradovi Umag i
Novigrad i Opština Lopar (Hrvatska). Glavni cilj ovog projekta je promovisanje održive mobilnosti
za poboljšanje kvaliteta života na Jadranu i veću efikasnost i sigurnost u saobraćaju. Ključne
aktivnosti će rezultirati pripremanjem Lokalnih održivih planova mobilnosti. To je kompleksan
proces koji će uključiti intenzivno traženje podataka, analize korišćenja zemljišta, razvojne planove
i potencijalnu organizaciju javnog transporta i infrastrukture za nemotoronizovanu mobilnost.
Studija izvodljivosti i procjena strateškog okruženja će biti pokrenuta u cilju provjere ekoloških kao
i finansijskih i socio-ekonomskih uticaja selektovanih transportnih modela i plana mobilnosti.
Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.796.268,00 eura za sve partnere. Ukupna vrijednost projekta
za Opštinu Kotor iznosi 279.978,48 eura; Vrijeme planirano za realizaciju projekta je 36 mjeseci.
II. U okviru strateškog poziva za projekte IPA programa Jadranske prekogranične
saradnje Opština Kotor aplicirala je u martu 2010. godine sa projektom koji je odobren za
finansiranje u aprilu 2011:
1.Projekat Alternativni izvori energije (ALTERENERGY) - - Strateški projekat
ALTERENERGY zajednički su pripremile Italija, Španija, Grčka, Albanija, Bosna i Hercegovina,
Hrvatske, Srbija i Crne Gora (Opština Kotor). Projekat ima za cilj da doprinese održivosti u pogledu
proizvodnje i potrošnje energije na Jadranu, i to u manjim gradovima na obali čija populacija iznosi
izmeñu 10.000 i 20.000 stanovnika. Poseban cilj projekta se odnosi na pronalaženje održivog za
upravljanje energetskim resursima u malim zajednicama na Jadranu, poboljšanje njihovih kapacitete
73
Stari grad 317 · 85330 Kotor · tel. +382(0)32- 325-862 · fax. +382(0)32-304-736 · [email protected] www.opstinakotor.com
za planiranje i upravljanje integriranim akcijama koje se odnose na štednju energije i proizvodnju
energije iz obnovljivih izvora. Budžet projekta iznosi preko 12 miliona eura, od čega je za Opštinu
Kotor opredijeljeno 174.000,00 eura.
III. Projekat u pripremi
1. Opština Kotor trenutno radi na pripremi zajedničke aplikacije za učešće na trećem
pozivu za projekte u okviru I komponente IPA-e koji je posvećen meñuopštinskoj saradnji.
Opštine Kotor, Tivat, Budva, Cetinje, Bar i Ulcinj su se složile da zajednički pripremaju projekat
pod nazivom ''Unaprijeñenje energetske efikasnosti na lokalnom nivou'' u okviru kojeg su planirane
sljedeće aktivnosti: analiza stanja svih javnih objekata i struktura koje su u vlasništvu opština, sa
aspekta potrošnje energije i vode ali i energetskih karakteristika istih; kao i identifikovanje i
definisanje potencijala i upotrebe obnovljivih izvora energije; izrada lokalnih energetskih ili drugih
energetskih planova (s obzirom da ni jedna opština do sada nije izradila i usvojila ove dokumente, a
čija izrada predstavlja zakonske obaveze za sve JLS, prema Zakonu o energetici i Zakonu o
energetskoj efikasnosti) sa definisanom zajedničkom-meñuopštinskom metodologijom za izradu
ovih planova kao i infrastrukturna ulaganja kroz 6 pilot projekata za 6 opština (konkurs je otvoren
do 27.januara 2013.godine do kada je i predviñena predaja propjekta kojim će se konkurisati za
iznos ukupno od oko 800.000, 00 eura).Opština Kotor je pripremila projekat zamjene postojećih
uličnih svjetiljki sa natrijumovim svjetiljkama za 5 lokacija (rekonstrukcija JR „Dječji vrtić“,
rekonstrukcija JR „Arilje“ Risan, rekonstrukcija JR Muo, rekonstrukcija JR Rakite, rekonstrukcija
JR Sveti Stasije ) što čini sastavni dio Programa ureñenja prostora za 2013.godinu (očekivana
sredstva po ovom segmentu projekta iznose oko 40.000, 00 eura).
REALIZACIJA MEðUDRŽAVNOG SPORAZUMA
Realizacijom Sporazuma Vlade Narodne Republike Kine i Vlade Crne Gore kroz projekat
solarne rasvjete Opštini Kotor i Opštini Cetinje će Narodna Republika Kina obezbijediti opremanje
javne rasvjete opremom baziranom na solarnoj tehnologiji na gradskim i prigradskim područjima
kroz obezbjeñenje projektovanja, grañevinske operative i materijala (opreme i sirovina) i slanjem
potrebnog tehničkog osoblja. Projekat predstavlja donaciju-tj.nepovratnu pomoć NR Kine Crnoj
Gori, a na osnovu Sporazuma o ekonomsko-tehničkoj saradnji izmeñu ovih država potpisanih
24.09.2010.godine i 30.03.2012.godine uz perspektivu zaključivanja još jednog Sporazuma tokom
2013.godine na osnovu kojih je Opštini Kotor i Opštini Cetinje opredjeljena donacija od cca
3.600.000, 00 eura. Opština Kotor je predlogom Programa ureñenja prostora za 2013.godinu
predvidjela izgradnju –tj. rekonstrukciju javne rasvjete na 9 lokacija, uz korišćenje solarne energije i
to: izgradnja JR u Radanovićima (u dvije ulice dužine 666m sa LED svjetiljkama na metalnim
stubovima uz korišćenje solarnog izvora energije); rekonstrukcija i dopuna JR u Bigovi (u 6 ulica
ukupne dužine 2052m sa LED svjetiljkama na metalnim stubovima uz korišćenje solarnog izvora
energije); izgradnja JR u ulici Daošine(dužine 274m-dvije ulice sa LED svjetiljkama na metalnim
stubovima uz korišćenje solarnog izvora energije); izgrdnja JR u Dobroti-od hotela Radanovića od
kuće Primića u ulici dužine160m sa LED svjetiljkama na metalnim stubovima uz korišćenje
solarnog izvora energije); rekonstrukcija JR Sv.Vrača u Dobroti na Trećem putu u dužini od 725 m
sa LED svjetiljkama na metalnim stubovima uz korišćenje solarnog izvora energije); rekonstrukcija
JR Doboj u Dobroti na Trećem putu u dužini od 692m sa LED svjetiljkama na metalnim stubovima
uz korišćenje solarnog izvora energije); rekonstrukcija JR Školski centar u Dobroti u dvorištu
Osnovne i Srednje škole i prilaznoj ulici ukupne dužine 776m sa LED svjetiljkama na metalnim
stubovima uz korišćenje solarnog izvora energije); rekonstrukcija JR Risan i kod škole u 6 ulica
ukupne dužine 1005m sa LED svjetiljkama na metalnim stubovima uz korišćenje solarnog izvora
energije); rekonstrukcija JR Lastva Grbaljska u 14 ulica ukupne dužine 3739m sa LED svjetiljkama
na metalnim stubovima uz korišćenje solarnog izvora energije).
74
Stari grad 317 · 85330 Kotor · tel. +382(0)32- 325-862 · fax. +382(0)32-304-736 · [email protected] www.opstinakotor.com
SARADNJA SA ZAJEDNICOM ITALIJANA U CRNOJ GORI
1. Projekat: ''Oživljavanje tradicionalnih zanata''
Opština Kotor je u saradnji sa Zajednicom Italijana u Crnoj Gori realizovala projekat pod
nazivom ''Oživljavanje tradicionalnih zanata'' u okviru kojeg je organizovan kurs za izradu Goricija
čipke za 20 polaznica sa teritorije Opštine Kotor. Kurs je voñen od strane profesora jedine priznate
italijanske škole za izadu čipke ''Scuola dei Merletti di Gorizia'' u Kotoru, u trajanju od ukupno 48
časova, rasporeñenih na period od 4 sata, tri puta nedeljno. Nakon završenog kursa, pripremljena je i
izložba radova koja je predstavljena u Goriciji i Kotoru.
Nakon završenog projekta, polaznice kursa su osnovale sopstveno udruženje pod nazivom „Bajul“
koje je posvećeno očuvanju tradicije Boke koja se ogleda u izradi Venecijanske, odnosno Dobrotske
čipke.
2. Projekat: ''Obnova spomenika kulture iz perioda Mletačke Republike''
Opština Kotor i Zajednica Italijana Crne Gore u Kotoru su zajednički realizovali projekat
restauracije venecijanskog lava na kuli Velijer u blizini glavnih gradskih vrata u okviru projekta
''Obnova spomenika kulture iz perioda Mletačke Republike''. Venecijanski lavovi predstavljaju
simbol univerzalne pravde, dobre vladavine i svih dobara koje je donijela Venecijanska republika.
Ovo je samo jedan od projekata obnove venecijanskog kulturnog blaga u Opštini Kotor, budući da
je najavljena restauracija i ostalih znamenja iz perioda mletačke vladavine na ovim prostorima.
Rekonstrukcija mletačkog lava na kuli Valijer u blizini gradskih vrata okončana je nakon dvadeset
dana rada. Poslom su rukovodili stručnjaci Polimskog muzeja iz Berana, a sredstva je obezbijedila
Zajednica Italijana Crne Gore.
3. Projekat: ''Razvoj kulturnog turizma''
Projekat pod nazivom ''Razvoj kulturnog turizma'' namjenjen je razvoju potencijala u
turizmu sa posebnim akcentom na jačanje kvaliteta usluga u privatnom smještaju i jačanje usluga
koje pružaju tursitički vodiči na teritoriji naše opštine. Naime, u okviru projekta je predviñeno
povezivanje izdavaoca privatnog smještaja na teritoriji opštine Kotor sa izdavaocima privatnog
smještaja u regiji Frijuli Venecija ðulija i razmjena iskustva i primjera dobre prakse. U prvoj fazi
projekta zainteresovani izdavaoci privatnog smještaja u našoj opštini povezaće se sa italijanskim
izdavaocima smještaja i za njih će biti organizovana studijska posjeta u Frijuli Veneciju ðuliju.
Takoñe, planirane su i obuke za zainteresovane izdavaoce privatnog smještaja u oblasti
menadžmenta i marketinga u turizmu, pri čemu će se jedna održati u Italiji, a druga u Kotoru. U
okviru istog projekta, realizovaće se i dodatno usavršavanje za 20 postojećih turističkih vodiča sa
teritorije opštine Kotor, koji će imati posebnu obuku za voñenje italijanskih turista kroz Kotor.
XII
UČEŠĆE GRAðANA U VRŠENJU POSLOVA OD JAVNOG
INTERESA LOKALNE SAMOUPRAVE
Primjenjujući odredbe Odluke o učešću lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova
(„Službeni list Opštine Kotor” broj 1/06), i tokom 2012. godine su od strane resornih organa lokalne
uprave i javnih službi realizovani obavezni oblici i mehanizmi za uključivanje i podsticanje učešća
stanovništva u vršenju javnih poslova u cilju donošenja odluka od neposrednog i zajedničkog
interesa kroz obavezno sprovoñenje javne rasprave po svim odlukama i dokumentima u oblasti
planiranja i ureñenja prostora, zaštite životne sredine, ureñenja grañevinskog zemljišta, planova i
programa razvoja, Budžeta Opštine itd. Nacrti opštih akata i programa su zajedno sa planom ućešća
grañana i programima održavanja javnih rasprava bili objavljivani u dnevnim glasilima na web siteovima i drugim sredstvima javnog informisanja.
U sklopu navedenog treba posebno naglasiti sprovedene postupke u oblasti izrade
normativnih i programskih akata koje je Skupština Opštine Kotor u formi nacrta odnosno
predloga razmatrala u 2012. godini i to: Nacrt Odluke o izmjenama Odluke o ureñenju grada i
naselja Opštine Kotor utvrñen na sjednici SO Kotor održanoj 02.03.2012.godine sa rokom trajanja
75
Stari grad 317 · 85330 Kotor · tel. +382(0)32- 325-862 · fax. +382(0)32-304-736 · [email protected] www.opstinakotor.com
javne rasprave od 15 dana, nakon čega je Predlog Odluke usvojen na sjednici SO Kotor održanoj 05.
04. 2012. godine; Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama o naknadi za korišćenje opštinskih i
nekategorisanih puteva utvrñen na sjednici SO Kotor održanoj 02.03.2012.godine sa rokom trajanja
javne rasprave od 15 dana, nakon čega je Predlog Odluke usvojen na sjednici SO Kotor održanoj 05.
04. 2012. godine; Nacrt Odluke o osnivanju d.o.o Lokalni javni emiter Radio Kotor utvrñen na
sjednici SO Kotor održanoj 24.05.2012.godine sa rokom trajanja javne rasprave od 30 dana, nakon
čega je Predlog Odluke usvojen na sjednici SO Kotor održanoj 31. 07. 2012. godine; Nacrt Odluke
o izmjeni i dopuni Odluke o auto-taksi prevozu utvrñen na sjednici SO Kotor održanoj
28.08.2012.godine sa rokom trajanja javne rasprave od 30 dana, nakon čega je Predlog Odluke
usvojen na sjednici SO Kotor održanoj 05. 12. 2012. godine; Nacrt Odluke o javnom prevozu
putnika u gradskom i prigradskom linijskom saobraćaju utvrñen na sjednici SO Kotor održanoj
28.08.2012.godine sa rokom trajanja javne rasprave od 30 dana, nakon čega je Predlog Odluke
usvojen na sjednici SO Kotor održanoj 05. 12. 2012. godine; Nacrt Odluke o obimu i vrsti
dopuštenih radova na spoljašnjim djelovima stambenih zgrada utvrñen na sjednici SO Kotor
održanoj 28.08.2012.godine sa rokom trajanja javne rasprave od 30 dana, nakon čega je Predlog
Odluke usvojen na sjednici SO Kotor održanoj 05. 12. 2012. godine; Nacrt Odluke o kućnom redu u
stambenim zgradama utvrñen na sjednici SO Kotor održanoj 28.08.2012.godine sa rokom trajanja
javne rasprave od 30 dana, nakon čega je Predlog Odluke usvojen na sjednici SO Kotor održanoj 05.
12. 2012. godine; Nacrt Odluke o kanalizacionom sistemu i odvoñenju otpadnih voda na području
Opštine Kotor utvrñen na sjednici SO Kotor održanoj 30.08.2012.godine sa rokom trajanja javne
rasprave od 30 dana, nakon čega je Predlog Odluke usvojen na sjednici SO Kotor održanoj 27. 12.
2012. godine; Nacrt Odluke o načinu privremenog skladištenja baliranog komunalnog otpada i
uslovima zaštite životne sredine i zdravlja ljudi utvrñen na sjednici SO Kotor održanoj
30.08.2012.godine sa rokom trajanja javne rasprave od 30 dana-još uvijek nije utvrñen predlog;
Nacrt Odluke o odreñivanju lokacije za privremeno skladištenje baliranog komunalnog otpada na
području Opštine Kotor utvrñen na sjednici SO Kotor održanoj 30.08.2012.godine sa rokom trajanja
javne rasprave od 30 dana, nakon čega je Predlog Odluke usvojen na sjednici SO Kotor održanoj 05.
12. 2012. godine; Nacrt izmjena i dopuna Programa ureñenja prostora za 2012.godinu utvrñen na
sjednici SO Kotor održanoj 05.12.2012.godine sa rokom trajanja javne rasprave od 15 dana, nakon
čega je Predlog Programa usvojen na sjednici SO Kotor održanoj 27. 12. 2012. godine; Nacrt
izmjena i dopuna Programa rada Direkcije za ureñenje i izgradnju Kotora za 2012.godinu utvrñen
na sjednici SO Kotor održanoj 05.12.2012.godine sa rokom trajanja javne rasprave od 15 dana,
nakon čega je Predlog Programa usvojen na sjednici SO Kotor održanoj 27. 12. 2012. godine; Nacrt
Odluke o mjesnim zajednicama utvrñen na sjednici SO Kotor održanoj 05.12.2012.godine sa rokom
trajanja javne rasprave od 60 dana-još uvijek nije utvrñen predlog; Nacrt Strateškog plana razvoja
Opštine Kotor 2013-2017 utvrñen na sjednici SO Kotor održanoj 27.12.2012.godine sa rokom
trajanja javne rasprave od 45 dana (napomena: u vrijeme sačinjavanja ovog Izvještaja –javna
rasprava je u toku); Nacrt Programa rada Direkcije za ureñenje i izgradnju Kotora za 2013.godinu
utvrñen na sjednici SO Kotor održanoj 27.12.2012.godine sa rokom trajanja javne rasprave od 30
dana (napomena: u vrijeme sačinjavanja ovog Izvještaja –javna rasprava je u toku); Nacrt Programa
ureñenja prostora za 2013.godinu utvrñen na sjednici SO Kotor održanoj 27.12.2012.godine sa
rokom trajanja javne rasprave od 30 dana (napomena: u vrijeme sačinjavanja ovog Izvještaja –javna
rasprava je u toku); Nacrt Programa rada Skupštine Opštine za 2013.godinu utvrñen na sjednici SO
Kotor održanoj 27.12.2012.godine sa rokom trajanja javne rasprave od 30 dana (napomena: u
vrijeme sačinjavanja ovog Izvještaja –javna rasprava je u toku).
Sekretarijat za lokalne prihode, budžet i finansije je shodno odredbama člana 23. Zakona o
budžetu, nakon utvrñivanja Nacrta Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o budžetu za 2012.
godinu i Odluke o budžetu za 2013. godinu, sproveo javnu raspravu u trajanju od 15 dana u skladu
sa Programom javne rasprave.
Takoñe je urañen Program javnih rasprava za Lokalna planska dokumenta čija je
izrada započeta u 2012. godini i sproveden postupak javnih rasprava od strane Sekretarijata za
urbanizam, grañevinarstvo i stambeno komunalne poslove i to:
76
Stari grad 317 · 85330 Kotor · tel. +382(0)32- 325-862 · fax. +382(0)32-304-736 · [email protected] www.opstinakotor.com
•
Odluku o utvrñivanju Nacrta DUP-a Dobrote sa Obavještenjem i programom javne
rasprave i Elaborata strateške procjene uticaja na životnu sredinu za DUP Dobrote
broj 01-1970 od 23. 02. 2012. godine, sa rokom trajanja javne rasprave od 15 dana.
kada je dostavljeno 358 primjedbi grañana i pravnih lica.
XIII
JAVNOST I TRANSPARENTNOST RADA
U cilju realizacije načela javnosti funkcinisanja lokalne samouprave, u dijelu koji se odnosi
na rad izvršnog organa i Stručne službe Predsjednika Opštine, u primjeni Zakona o slobodnom
pristupu informacijama („Službeni list RCG“ br.44/12), tokom 2012. godine Stručnoj službi
Predsjednika Opštine je dostavljeno 9 zahtjeva za pristup informacijama na koje je u roku
utvrñenom Zakonom, dostavljen odgovor.
Službi Glavnog administratora je tokom 2012. godine dostavljeno ukupno 24 zahtjeva
(preko Grañanskog biroa i neposredno) za pristup informacijama po kojima je donijeto 1 rješenje
kojim se dozvoljava slobodan pristup informacijama 14 zaključaka o odbacivanju zbog
nenadležnosti, za 5 zahtjeva tražene informacije su dostavljene podnociocima zahtjeva uz dopise, a
4 zahtjeva su proslijeñena drugim organima lokalne uprave na nadležnost i dalje rješavanje.
Organima lokalne uprave je tokom 2012. godine prema evidenciji Grañanskog biroa
dostavljeno 179 zahtjeva za slobodan pristup informacijama i donijeto 179 rješenja, odnosno
odgovora i informacija u vezi sa slobodnim pristupom informacijama i to: od strane Sekretarijata za
urbanizam, grañevinarstvo i prostorno planiranje 47; od strane Sekretarijata za opštu upravu 42; od
strane Sekretarijata za imovinsko pravne poslove 8; od strane Sekretarijata za lokalne prihode,
budžet i finansije 17; od strane Komunalne policije 39; od strane Stručne službe Skupštine Opštine
Kotor 2, od strane Sekretarijata za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj 2;
Sekretarijat za zaštitu prirodne i kulturne baštine 1 i od strane Službe zajedničkih poslova1.
Takoñe, tokom 2012. godine je od strane izvršnog organa vršen nadzor nad sprovoñenjem
odredbi Odluke o učešću lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova („Službeni list Opštine
Kotor“ broj 1/06), tako da su odluke od neposrednog i zajedničkog interesa donošene u postupku i
na način propisan odredbama ove Odluke.
Tokom 2012. godine redovno su organizovane konferencije za štampu, gostovanja u radio
emisijama, davanje intervjua i saopštenja za potrebe sredstava javnog informisanja od strane
Predsjednika Opštine. Tokom 2012. godine u sredstvima javnog informisanja na području Crne
Gore objavljeno je 2361 informacija i tekstova o dogañajima na području Opštine Kotor i 462
objava i saopštenja o radu Lokalne samouprave, organa lokalne uprave i Predsjednice Opštine
Kotor.
Na osnovu obaveza utvrñenih odredbama člana 113. Zakona o lokalnoj samoupravi,
Predsjednik/ca Opštine je u cilju efikasnijeg ostvarivanja prava i interesa grañana i pravnih lica iz
nadležnosti lokalne samouprave u vrijeme prijema grañana tokom 2012. godine izvršila prijem 310
stranke.
Veoma važan doprinos u potpunom i brzom informisanju grañana u vezi sa njihovim
pravima i obavezama, nadležnostima i poslovima organa lokalne uprave, dogañajima, javnim
konkursima, programima javnih raspravama o nacrtima opštih akata i lokalnih urbanističkih planova
je realizovan kroz rad i redovno ažuriranje web sit-a Opštine Kotor (www. opstinakotor.com), u
okviru koga je postavljena posebna stranica „Grañanski biro Opštine“, na kome su postavljeni svi
potrebni formulari za realizaciju prava i podnošenja zahtjeva prema organima lokalne uprave, a koji
se mogu direktno preuzeti elektronskim putem.
Napomena: 2011.godine Opština Kotor je od strane Centra za demokratsku tranziciju (cdt)
proglašena za najtransparentniju Opštinu u Crnoj Gori.
77
Stari grad 317 · 85330 Kotor · tel. +382(0)32- 325-862 · fax. +382(0)32-304-736 · [email protected] www.opstinakotor.com
XIV
1.
PROGRAMSKI ZADACI ZA 2013.GODINU
Izrada Višegodišnjeg investicionog plana (za period od pet godina); izrada
Opštinskog plana za zaštitu i spašavanje sa pripadajućim elaboratima o procjeni
ugroženosti od prirodnih, tehničko- tehnoloških i drugih nesreća; donošenje
Prostornog urbanističkog plana za Područje Opštine Kotor i drugih planskih i
programskih dokumenata u skladu sa Zakonom.
2.
Realizacija i izvršenje Budžeta Opštine Kotor za 2013. godinu
Budžet Opštine Kotor za 2013. godinu utvrñen je u iznosu od 14.000.000,00 eura.
Na izdatke koji se definišu kao kapitalna ulaganja tokom 2013. godine će se izdvojiti
ukupno 4.449.000,00 eura, što predstavlja 30,68% planiranog Budžeta Opštine Kotor za 2013.
godinu.
3.
Realizacija Programa rada Skupštine Opštine Kotor za 2013. godinu
4.
Realizacija Programa ureñenja prostora za 2013. godinu
a) U oblasti planiranja prostora:
- donošenje započetih lokalnih planskih dokumenata: izrada PUP-a Kotor (Odluka o
donošenju Plana IV kvartal 2013. godine);izmjena i dopuna GUP-a Kotor za područje Mula (Odluka
o donošenju Plana–I kvartal 2013.godine); izmjena i dopuna DUP-a Dobrote (Odluka o donošenju
plana–II kvartal 2013.godine); izrada DUP-a Prčanj (Odluka o donošenju Plana–II kvartal
2013.godine); izrada LSL za područje Glavati–Prčanj (Odluka o donošenju Plana–II kvartal
2013.godine); izmjena i dopuna PPO Kotor za područje Kostanjica-Verige (Odluka o donošenju
Plana–IV kvartal 2013.godine); izrada LSL za područje Kostanjica-Verige (Odluka o donošenju
Plana-IV kvartal 2013.godine);izrada UP poslovno-stambene zone Škaljari (Odluka o donošenju
Plana –IV kvartal 2013.godine) itd.
b) U oblasti ureñenja prostora - prioritetno
1. Pripremni radovi i projektovanje: projekat ulice „S“ do škole V.Drobnjaković u
Risnu; izrada Studije „HIA“(Heritage Empact Assement) na zaobilaznici oko Kotora I faza; izrada
Studije vizuelnog uticaja zaobilaznice oko Kotora I faza sa filmom; eksproprijacija za potrebe
izgradnje puta do groblja Sv.Ivan u Dobroti; izrada projekta kanalizacionog sistema za Risan i
Perast; izrada projekta rezervoara u Kavču; itd.
2. U oblasti izvoñenja radova na
javnim površinama, servisima i saobraćajnicama:sanacija šetne staze do tvrñave „San ðovani“;
završetak radova na izradi čelične rampe na pješačkoj stazi u Kostanjici; izrada i montaža 3
autobuska stajališta u Perastu; ureñenje pješačkih staza na Plagentima-Dobrota; izvoñenje radova na
rješavanju problema odvodnje atmosferske vode sa parkinga i ulice u Dobroti; proširenje i sanacija
puta Jaz-Trsteno; izgradnja puta do groblja Sv.Ivan u Dobroti (završna faza); izgradnja puta u
Industrijskoj zoni do „Peštana“ III faza; rekonstrukcija parapetnih zidova i drugih objekata uz
saobraćajnicu Muo-Prčanj-Stoliv; probijanje trase i nasipanje privremenog prilaznog puta ka
mjesnom groblju i crkvi Sv. Kuzme i Damjana na Mulu; sanacija ulica u Dobroti (do zgrada „Turist
A“, „Turist B“ i ulice do naselja Truć); izgradnja trotoara u Dobroti I faza (od Kampa do
Sv.Stasija);izvoñenje radova na sanaciji klizišta u Dobroti (kod Skloništa); izgradnja javne rasvjete
u Dobroti (od hotela Radanovića do kuće Primića); rekonstrukcija javne rasvjete Sv.Vrača u Dobroti
na Trećem putu; rekonstrukcija javne ravjete Doboj u Dobroti na Trećem putu; rekonstrukcija javne
rasvjete Školski centar u Dobroti; rekonstrukcija javne rasvjete Risan i kod škole; rekonstrukcija
javne rasvjete od Tunela do Autokampa; osvjetljenje buduće raskrsnice u Lipcima; izgradnja javne
rasvjete u Orahovcu (od skretanja za Donji put do skretanja za groblje); produžetak javne rasvjete u
Dobroti od Kavalina do početka Ljute I faza; dopuna javne rasvjete od zgrade Luke do Otvorenog
78
Stari grad 317 · 85330 Kotor · tel. +382(0)32- 325-862 · fax. +382(0)32-304-736 · [email protected] www.opstinakotor.com
Download

izvještaj o radu predsjednika opštine kotor za 2012. godinu sa