AmoSulfan
Azotno mineralno đubrivo
AmoSulfan je neorgansko, čvrsto, prosto đubrivo koje sadrži neophodan
makroelement-azot i sekundarni element-sumpor. Azot je prisutan u
amonijačnom obliku. Đubrivo je granulisano, belo - svetlo sive boje, granula
sfernog oblika, veličine 2-5 mm.
DEKLARISANI PARAMETRI
PAKOVANJE I SKLADIŠTENJE
UKUPNI АZOT (N)
20.0%
Amonijačni azot (N-NH4)
20.0%
SUMPOR (S) ukupan
24.0%
GRANULOMETRIJSKI SASTAV:
granule 2 – 5 mm
SADRŽAJ VLAGE:
min 95.0%
max 2.0%
pH (1% vodeni rastvor):
2.4-4.5
Đubrivo u pakovanju od 25 kg je u PE vrećama, na paleti,
zbirno 1t, zaštićeno PVC folijom. Đubrivo u pakovanju od
500 kg je u PP/PE vrećama. U zavisnosti od vrste pakovanja
moguće skladištenje i čuvanje u skladištima zatvorenog,
poluzatvorenog ili otvorenog tipa pri umerenim uslovima
ambijentalne temperature i padavina. Zatvoreno skladište
treba da je suvo sa prirodnom ventilacijom vazduha. Đubrivo
u rinfuzi obavezno skladištiti u uslovnom, zatvorenom
skladištu. Đubrivo uskladišteno u poluotvorenom i otvorenom
skladištu, pri temperaturama preko 32°C ili pri prekomernim
padavinama potrebno je dodatno zaštititi od uticaja toplote
ili vlage prekrivanjem pokrivkama nepropustivim na vlagu,
tamne boje. Skladištiti udaljeno od prehrambenih artikala,
hrane za životinje, hemikalija i pesticida.
Pakovanje:
25/1kg, BB 500/1kg, rinfuza
PREPORUKA ĐUBRENJA ZA RAZLIČITE
BILJNE KULTURE
PRIMENA
Namenjeno je za potpunu azotnu ishranu svih biljnih vrsta,
na zemljištima neutralne i alkalne reakcije, posebno na
zemljištima sa nedovoljnom količinom sumpora i za biljne
kulture koje traže više ovog elementa (uljana repica,
kupusnjača i sl.). Na kiselim zemljištima preporučeno
unošenje 120 kg CaCO3 uz 100 kg đubriva. Primenjuje se u
predsetvenoj obradi zemljišta ili u prihranjivanju. Primenjuje
se preko zemljišta ravnomernim rasturanjem po celoj površini.
Izbegavati površinsku primenu na krečnim zemljištima, pri
nedostatku vlage, radi sprečavanja volatizacije azota.
Pšenica
300-500 kg/ha
Kukuruz
300-600 kg/ha
Uljana repica,
suncokret, soja
200-500 kg/ha
Povrće
400-600 kg/ha
Voće
300-500 kg/ha
Šećerna repa
200-400 kg/ha
Ostale kulture
u skladu sa hemijskom
analizom zemljišta
Navedene količine predstavljaju samo orijentacione vrednosti potrebe biljke za
nutrijentima. Za konkretan slučaj doze, praćenjem ispravnih smernica, uzimajući u
obzir i đubrenje stajskim đubrivom, uticaj prethodnih useva i rezultate dijagnostičkih
procedura (npr.analiza zemljišta i biljaka), treba prilagoditi i odrediti sa većom tačnošću.
REGULATIVA (EC) No 2003/2003
Sva đubriva Elixir Zorke nose oznaku „EC FERTILIZER“ koja,
podrazumeva da se ova đubriva mogu razvrstati u tipove
đubriva date EC regulativom 2003/2003 i imaju kvalitet
usklađen sa istom.
REACh REGULATIVA
Elixir Zorka je, prema odredbama
REACh regulative,
registrovala supstance koje ulaze u sastav njenih proizvoda
i time omogućila bezbedan i nesmetan promet istih na
teritoriji EU i šire. Elixir Zorka ima imenovanog svog „only
representative” u EU koji brine o bezbednom prometu i
distribuciji istih.
CAS
REACh registarski broj
Urea
57-13-6
01-2119463277-33-0119
MAP
7722-76-1
01-2119488166-29-0077
amonijum sulfat
7783-20-2
01-2119455044-46-0163
amonijum nitrat
6484-52-2
01-2119490981-27-0109
SSP-super fosfat
8011-76-5
01-2119488967-11-0031
TSP
65996-95-4
01-2119493057-33-0024
Fosforna kiselina
7664-38-2
01-2119485924-24-0049
Supstanca
Download

Specifikacija AmoSulfan