AZOT (N)
AMONIJAČNI (N/NH4)
20%
SUMPOR (S)
24%
Fizičke osobine:
granule sfernog oblika, bele boje, bez mirisa
Granulometrijski sastav:
2-5mm min. 95%
Topivost u vodi:
750g/l
pH vrednost (đubriva):
3,5-4,5
TOTAL
44%
BOLJI KVALITET USEVA
Veći prinos i profitabilnost
1. Sadrži 20% azota i 24% sumpora.
2. Azot je u amonijačnoj formi i odmah dostupan korenu biljke.
3. Sumpor je u sulfatnoj formi – što je jedina forma sumpora koju biljke usvajaju.
4. Efikasniji azot - otporan na prirodne gubitke ispiranjem, isparavanjem i denitrifikacijom.
5. Sinergija u delovanju azota i sumpora doprinosi boljem iskorišćenju
unetog azota i efikasnijoj sintezi proteina.
6. pH vrednost slabo alkalnih i alkalnih zemljišta dovodi na optimalan nivo.
7. Oslobađa blokirani fosfor (P) u zemljištu.
8. Oslobađa blokirane mikroelemente u zemljištu (B, Zn, Fe, Mn).
9. Nema negativne efekte po životnu sredinu.
10. Povećava prinos, kvalitet proizvoda i profitabilnost proizvodnje.
O
+
NH4
-
2
O
S
O
O
-
AMONIJAČNI AZOT (N)
Azot je neophodan konstitucioni makrohranljivi element i ne postoji nijedan proces u biljkama na koji on ne utiče,
posredno ili neposredno.
+
Biljke usvajaju azot iz zemljišta samo u obliku NO3 (nitratnog) i NH4 (amonijum) jona, oba oblika ravnopravno,
ali amonijačni oblik predstavlja pogodniji izvor hrane jer ga biljke mogu direktno ugrađivati u organska jedinjenja
čime troše manje energije u odnosu na usvojene nitrate koji u biljci najpre moraju da se redukuju do amonijaka,
a za njihovu redukciju biljka troši energiju.
Prednosti amonijačnog azota:
Biljke ga usvajaju sa manjim utroškom energije u odnosu na nitratni oblik.
Povoljno utiče na razvoj korenovog sistema.
Sporodelujući azot koji je duže dostupan biljkama i omogućava ravnomernost ishrane.
Efikasniji azot u odnosu na ostale oblike azota jer je otporan na prirodne gubitke.
Amonijačni jon nije pokretan u zemljištu jer se vezuje u međuslojne razmake minerala gline. Za bilans azota u
zemljištu ova fiksacija amonijačnog jona je koristan proces jer sprečava gubitke azota isparavanjem, ispiranjem i
denitrifikacijom. Sa stanovišta biljke, fiksacija je takođe pozitivan proces jer se postepeno oslobođeni amonijačni
jon ponaša kao sporodelujući izvor azota za biljke
Amonijačni azot je sporodelujući i
duže je dostupan korenu biljke od
ostalih oblika azota.
NO3
Nitratni
Amonijačni azot je otporan na
prirodne gubitke isparavanjem,
ispiranjem i denitrifikacijom.
NH4
Amonijačni
Amosulfan
Urea
Period dostupnosti nitratnog i amonijačnog azota biljkama.
Nivo gubitka čistog azota iz Uree i AmoSulfana.
Odmah dostupan SUMPOR (S)
Sumpor se ubraja u grupu makrohranljivih konstitucionih elemenata. Biljke ga
usvajaju isključivo u sulfatnoj formi.
Njegova uloga u biljkama je višestruka: ulazi u sastav aminokiselina i
proteina, koenzima i enzima, učestvuje u održavanju ravnoteže anjona i
katjona, ulazi u sastav različitih ćelijskih komponenti, igra važnu ulogu u
velikom broju biohemijskih procesa.
Đubrenje sumporom utiče na bolje iskorišćavanje azota i povećanje
njegovog sadržaja u biljkama.
Dostupnost elemenata u skladu
sa pH vrednosti zemljišta.
Uloga sumpora u ishrani bilja sve više dobija na značaju:
Doprinosi boljem iskorišćenju unetog azota.
Povoljno utiče na sintezu proteina i kvalitet proizvoda.
Povećava otpornost biljke na infekcije i stresne uslove kao što su suša, visoke ili niske temperature.
Sumpor je neophodan
u svim fazama vegetacije
Odgovarajući nivo sumpora je neophodan tokom
celog ciklusa vegetacije. Obezebeđenost sumporom
u sulfatnom obliku je od izuzetnog značaja za prinos i
kvalitet plodova velikog broja biljnih kultura.
U uslovima nedostatka sumpora smanjuje se ugrađivanje
azota u proteine, usled čega se povećava količina
neproteinskih azotnih jedinjenja uključujući i nitrate.
Pri akutnom nedostatku sumpora dolazi do značajnog
povećanja koncentracije nitrata u biljkama što se nepovoljno
odražava na njihov porast i kvalitet.
Iznošenje sumpora iz zemljišta prinosom
(po Lamondu, 1997)
Biljna vrsta
Kukuruz
Širak za zrno
Pšenica
Uljana repica
Soja
Suncokret
Lucerka
Šećerna repa
Paradajz
Krompir
Kupus
Luk
Prinos
(t/ha)
13
9,4
5,4
2,2
4
3,9
13
67
67
56
34
34
Izneti S
(kg/ha)
17
25
8
13
13
7
34
50
46
25
23
22
Sinergija AZOTA I SUMPORA
AmoSulfan je bogat izvor azota i sumpora, u najpoželjnijim oblicima za ishranu biljnih kultura.
pH vrednost zemljišta u zoni korena dovodi na optimalan nivo. Nakon unošenja u zemljište AmoSulfan se
+
razlaže na amonijačni azot NH4 i Sumpor SO42-. Deo amonijačnog azota se uz pomoć nitrifikacionih bakterija
postepeno prevodi iz amonijačnog u nitratni oblik čime se dobijaju dva oblika azota koje biljka može da usvaja.
Proces nitrifikacije pokreće procese koji zemljište u zoni korenovog sistema dovode na optimum pH vrednosti.
Snižavanjem pH vrednosti, oslobađa se blokiran fosfor (P) i esencijalni mikroelementi (B, Zn, Fe, Mn).
SO42-
8
8
8
7.5
7.5
7.5
7
SO42-
7
7
6.5
6.5
6.5
6
6
6
5.5
CaSO4
5.5
5.5
5
5
5
4.5
4.5
4.5
Veća efikasnost Fosfora (P) u zemljištu
Primenom AmoSulfana se značajno poboljšava dostupnost i usvajanje fosfora koji se nalazi u zemljištu, što je
posebno važno kod redukovane primene fosforne komponente. Univerzitetska testiranja vršena u zemljama u
regionu su pokazala da startna prihrana kukuruza i drugih biljnih kultura sa manjim sadržajem P komponente
u kombinaciji sa amonijačnim azotom i sumporom kojima je bogat AmoSulfan, daju bolje rezultate od startne
prihrane sa visokim sadržajem P komponente.
Dostupni mikroelementi iz zemljišta
(B, Zn, Fe, Mn)
Primenom AmoSulfana se na neutralnim, blago alkalnim
i alkalnim zemljištima istovremeno doprinosi oslobađanju
blokiranih mikroelemenata u zemljištu, čime oni u većoj
meri postaju dostupni i usvojivi za biljku (B, Zn, Fe, Mn).
Prednosti AmoSulfana
AmoSulfan se preporučuje za sve kulture, naročito za one koje su bogate ugljenim hidratima (kukuruz,
ječam), veoma je važan za kulture kod kojih treba povećati sadržaj proteina (kukuruz, pšenica, soja).
Izuzetno je pogodan za biljke koje imaju veće potrebe za sumporom kao što su uljana repica, kupus,
lukovi, leguminoze (grašak, boranija, lucerka, deteline), šećerna repa, krompir, paradajiz, duvan, hren itd.
Najznačajniji agronomski benefiti AmoSulfana su:
ULJARICE: veći sadržaj i kvalitet ulja
PŠENICA: bolji pekarski parametri kvaliteta
ŠEĆERNA REPA: veći prinosi, digestija i otpornost na gljivične bolesti i trulež korena
ZASADI VOĆA: bolje zdravstveno stanje zasada i oplodnja u fazi cvetanja
POVRĆE: adekvatan izvor i azota i sumpora u ishrani svih povrtarskih kultura
*Ne preporučuje se za pivski ječam jer utiče na povećanje sadrzaja proteina.
Preporuke za primenu
Primenjuje se u ishrani svih kultura. Kao izvor azota i sumpora, naročito je podesan za kulture koje se
odlikuju većim sadržajem ugljenih hidrata, kod kojih treba povećati sardžaj proteina i onih sa većim zahtevima
za sumporom .
Primenjuje se na svim tipovima zemljišta. Najbolje rezultate daje na alkalnim, slabo alkalnim, neutralnim i
zaslanjenim zemljištima. Naročito povoljno deluje na černozemnom i njemu sličnim zemljištima.
Preporučeno vreme primene: u osnovnoj obradi radi bolje razgradnje žetvenih ostataka, predsetveno i u
prihrani svih kultura. Primena sa herbicidima: zbog čistoće supstance moguće je mešanje sa totalnim herbicidima u vodenom
rastvoru u cilju poboljšanja dejstva aktivne materije herbicida na korove.
Način unošenja: ravnomernim rasturanjem po celoj površini a zbog izuzetne vodotopivosti može se primenjivati
i fertigaciono kroz sisteme za navodnjavanje.
Zemljište se može tretirati 1-3 puta godišnje do nivoa preporučene količine za godinu.
Napomena:
Nakon višestruke upotrebe AmoSulfana na kiselim zemljištima potrebno
je izvršiti kalcinizaciju u cilju podizanja Ph vrednosti zemljišta dodatkom
120 kg CaCO3 na 100 kg đubriva (saturacioni mulj, kreč i sl.).
PAKOVANJE
PVC 25 kg
Big Bag 600 kg
Elixir Zorka - Mineralna đubriva doo
Hajduk Veljkova 1, 15000 Šabac
Telefon: +381 15 352 707; +381 21 662 14 55
[email protected]
www.elixirzorka.rs
Download

AmoSulfan brošura