doc. dr Jela Ikanović
Počeci gajenja
ratarskih biljaka
Keramičke posude za čuvanje zrnastih proizvoda
SKLADIŠTENJE S OBZIROM NA SVRHU ČUVANJA
*važno je znati:
1. ŠTA skladištiti?
2. GDJE spremati proizvode?
3. NA KOJI NAČIN skladištiti?
*vezano za to važno je znati:
- koja vrsta proizvoda,
- namjena,
- vrsta i tipovi skladišta za pojedini proizvod,
- načini skladištenja
Namjena proizvoda:
- sjemenska roba
- merkantilna (trgovačka),
- poluproizvodi,
- gotovi proizvodi.
Načini skladištenja:
- uobičajeno ili direktno skladištenje (odmah iza
žetve bez predradnji),
- uz dodatno sušenje i dosušivanje ( za sve
proizvode) i
- skladištenje hemijskim sredstvima konzerviranje.
KVALITET SE NAKON BERBE
NE MOŽE POPRAVITI,
ALI SE MOŽE OČUVATI !!!!!
Fizičke osobine
Hemijske osobine
Mehanička oštećenja
-Oštećenja nastala tokom berbe,
-Oštećenja nastala tokom sušenja,
-Oštećenja nastala tokom tokom transporta,
-Oštećenja nastala pri utovaru i transportu do prerađivača.
Podjela ratarskih proizvoda
prema produktivnom organu
Zrnasti proizvodi praviih i prosolikih žita,
Zrnasti proizvodi uljanih biljaka,
Zrnasti proizvodi tekstilnih biljaka,
Korjenasto- krtolasti proizvodi i tikve,
Voluminozna biomasa biljaka za ishranu domaćih životinja i
Voluminozna biomasa žetvenih ostataka ratarskih biljaka.
Žita
Zrnene mahunarke
Uljane biljke
T
Е
К
S
Т
I
L
N
Е
B
I
LJ
К
Е
Korjenasto-krtolasti proizvodi
Коrjenasto-krtolasti proizvodi
Krmne biljke
Tekstilne biljke
D
U
V
А
N
I
H
М
Е
LJ
Voluminozna stočna
hrana
Silaža i sjenaža
Žetveni ostaci ratarskih proizvoda
Sporedni proizvodi pravih i većine
prosolikiih žita , koji ostaju na njivama posle
žetve su slama sa pljevama i pljevicama.
Posle berbe zrelog zrna mahunarki, kao i
posle berbe uljanih biljaka, pamuka, duvana,
lucerke i djeteline za sjeme, žetveni ostaci
su takođe, slama.
Slama na njivama posle bebe soje
Posle vađenja šećerne repe i drugih krmnih
korjenastih biljaka, kao i posle berbe tikava
na njivama ostaje svježe biomasa (listovi sa
dijelovima stabla) koja, takođe predstavlja
sporedne ratarske proizvode.
Sporedni proizvodi, koji predstavljaju suve
žetvene ostatke (svi oblici slame i
kukuruzovine), mogu se čuvati na dva
načina, i to na:
-otvorenom u stogovima (plastovima) i
kamarama, ili
-pod nastrešicama.
Koji oblik čuvanja će se izabrati zavisi od
načina skupljanja suve biomase posle
berbe ovih ratarskih biljaka.
Sporedni proizvodi kao energenti
Proizvodnja
etanola
Stočna hrana
Sekundarni proizvodi kao sirovina za dalju industrijsku preradu
Namještaj od drvenastih
dijelova tekstilnih biljaka
Sekundarni proizvodi za kućnu
radinost
Sekundarni proizvodi za izgradnju objekata
Pšenična slama
-materijal za stambene i
privredne objekte
Pšenična slama
-proizvodnja komposta za
gajenje gljiva-
Sekundarni proizvodi kao prostirka za domaće životinje
Јečmena slama
-industrijska prerada-
Јečmena slama
-ishrana domaćih životinja-
Јečmena slama
-prostirka-
Оvsena slama
-građevinski materijal-
Оvsena slama
-narodna medicina-
Оvsena slama
-kozmetički proizvodi-
Оvsena slama
-biomasa za zagrijavanje objekata-
Оvsena slama
-proizvodi kućne radinosti-
Ražana slama
-proizvodi kućne radinosti-
Ražana slama
-građevinski materijal-
Ražana slama
-umjetnički predmeti-
Ražana slama
-za gajenje gljiva-
Ražana slama
-industrijska prerada-
Slama tritikalea
-pokrivka za kuće-
Slama tritikalea
-stajnjak i kompost-
Slama tritikalea
-domaća radinost-
Slama tritikalea
-gorivni materijal-
Slamarica
-ekološki ležaj i sigurnosna banka-
Manifakturna izrada slamarica
Plašila za ptice
Pogonske mašine
Industrijska
prerada
Производња
биогаса
Ishrana domaćih životinja
Građevinski materijal
Upotreba u domaćinstvu
Zagrijavanje objekata
Proizvodnja komposta
Ljuske suncokreta
Samljevene glavice
suncokreta
Samljevena stabla kao
građevinski materijal
Sačma i uljane pogače suncokreta
Koncentrovana stočna hrana
Glave i listovi šećerne i
stočne repe
Suvi repini rezanci
Paletirani repini rezanci
Saturacioni mulj
Posle prerade korjenova,
ostaje značajna količina
otpadaka bogatih
mineralnim solima ,
kacijumom, fosforom i
kalijumom која se
može koristiti kao
mineralno hranivo.
Izdvajanjem vode iz ove mase dobija se
biljno hranivo podesno za
meliorativnu popravku zemljišta (kalcifikaciju).
Duvan
Stabla duvana mogu se koristititi kao.
-ogrev,
- u industrijskoj preradi za dobijanje alkaloida nikotina,
- kao građevinski termo-izolacioni materijal ili
-za dobijanje bioetanola.
Za nas ratare nema krize - uvjek se
možemo uhvatiti za slamku ...
Download

doc. dr Jela Ikanović