Za više informacija
Alexander Kohler, rukovodilac projekta iz zemllje
članice, E-mail [email protected]
Maria E. Weber, stalni savjetnik tvining projekta iz
zemlje članice, Tel +387 51 430 510 lokal 125
E-mail [email protected]
Husein Nanić, rukovodilac projekta iz zemlje
korisnice, Tel +387 51 430 510 lokal 101, E-mail
[email protected]
Maja Macan, partner stalnog savjetnika tvining
projekta iz zemlje korisnice, Tel +387 51 430 510
lokal 126, E-mail [email protected]
“Evropska unija se sastoji od 28 država članica koje
su odlučile postepeno povezivati svoja znanja,
resurse i sudbine. Zajednički su, tokom razdoblja
proširenja u trajanju od 50 godina, izgradile zonu
stabilnosti,
demokratije
i
održivog
razvoja,
zadržavajući pritom kulturalnu raznolikost, toleranciju
i lične slobode.
Evropska
unija
posvećena
je
dijeljenju
svojih
kapaciteta za
svojih granica."
Evropska komisija
Suzana Trubajić, prevodilac stalnog savjetnika
tvining projekta; Tel +387 51 430 510 lokal 131, Email [email protected]
Jačanje
institucionalnih
postignuća i vrijednosti sa zemljama i narodima izvan
Sanda Topić, asistent stalnog savjetnika tvining
projekta, Tel +387 51 430 510 lokal 124, E-mail
[email protected]
IPA program Evropske unije za Bosnu i
Hercegovinu
je izvršno tijelo Evropske unije.
Agencija za evropske integracije i ekonomski razvoj
– AEI, Bräunerstrasse 11a, 1010 Beč, Austrija, Web
site www.aei.at
osiguranje kvaliteta u
visokom obrazovanju
u Bosni i Hercegovini
Za projektne aktivnosti u toku – kalendar događaja i
poglavlje Projects/Twinning: www.hea.gov.ba
Projekat implementira Agencija za evropske
integracije i ekonomski razvoj (AEI). Stavovi izneseni
u ovoj publikaciji ne ordražavaju nužno stavove
Evropske unije.
Ovaj projekat finasira Evropska unija
Projekat implementira Agencija za evropske integracije i
ekonomski razvoj (AEI)
Jačanje institucionalnih
kapaciteta za osiguranje
kvaliteta
Koncept
Ciljevi
Tvining predstavlja instrument Evropske komisije za
Opći cilj tvining projekta je da se doprinese povećanju
saradnju između državnih uprava zemalja članica EU (ZČ) i
mobilnosti i mogućnosti zapošljavanja radne snage na tržištu
zemalja korisnica (ZK).
kroz unaprijeđenje kvalitete visokoškolskih ustanova u
Tvining je pokrenut 1998. godine u kontekstu priprema za
skladu sa Bolonjskim procesom. Da bi se postigao ovaj cilj,
proširenje Evropske unije. Zamišljen je kao instrument
partneri su se dogovorili da će ostvariti sljedeće obavezne
specifične administrativne saradnje u cilju pomoći zemljama
rezultate:
budućim članicama Evropske unije da ojačaju svoje
Projektne komponente
 Evropski standardi i smjernice za osiguranje kvaliteta
administrativne i sudske resurse za sprovođenje EU
u visokom obrazovanju (ESG) su provedeni na svim
zakonodavstva.
nivoima, uključujući visokoškolske ustanove, nadležne
Tvining je ostao značajan pretpristupni instrument koji je
organe i agencije za osiguranje kvaliteta.
sada dostupan za sve zemlje kandidate i pred-kandidate koje
• Sve visokoškolske ustanove imaju sistem internog
imaju koristi od Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA).
osiguranja kvaliteta, koji je razvijen, unaprijeđen i u
Tvining projekti se izgrađuju oko zajednički dogovorenih
realizaciji.
ciljeva politike koji proizilaze iz zajedničkog programa rada
• Prvi ciklus akreditacije svih visokoškolskih ustanova i
Evropske unije i pretpristupne zemlje ('zemlja korisnica').
određenog broja studijskih programa u BiH je
Po pravilu, zemlja korisnica (ZK) bira svog partnera iz reda
proveden u skladu sa ESG-em.
zemalja članica (ZČ). Za aktuelni tvining projekat, Bosna i
• Krteriji za akreditaciju su prerađeni
Hercegovina je odabrala Austriju u proljeće 2013.
• Zakonske
Agencija za evropske integracije i ekonomski razvoj (AEI,
odredbe
kao
i
procedure
nadležnih
kvaliteta u visokom obrazovanju su analizirane.
Uspjeh projekta ovisi od posvećenosti mnoštva interesnih
Agencija za osiguranje kvaliteta i akreditaciju Austrije (AQ
grupa i zainteresiranih strana iz sistema visokog obrazovanja
Austria,
u BiH.
stručnost u vezi sa projektom.
odgovarajuću
projekta će omogućiti realizaciju projektnih ciljeva u njihovim
različitim aspektima. Aktivnosti navedenih komponenti će se
djelimično istovremeno odvijati, i biće međusobno povezane.
Komponenta 1 se sastoji od analize zakonskih odredbi u
BiH.
Analiza
resursa
Agencije
(HEA)
u
pogledu
implementacije efikasnog sistema eksternog osiguranja
kvaliteta koji je u skladu sa državnim zakonskim okvirom kao
i ESG-em predstavljaju srž komponente 2. Aktivnosti u
okviru 3.komponente će podsticati visokoškolske ustanove
da nastave sa razvijanjem svojih strategija i aktivnosti
internog upravljanja kvalitetom. U okviru 4. komponente,
Agencija (HEA) će u saradnji sa nadležnim obrazovnim
vlastima obavljati procese akreditacije na visokoškolskim
ustanovama u BiH, u skladu sa Okvirnim zakonom i ostalim
procesa eksterne evaluacije.
obrazovnih organa koje se odnose na osiguranje
odgovorna je za finansijske i administrativne poslove.
obezbjeđuje
počevši od sredine septembra 2013. Četiri komponente
relevantnim propisima. Osnovni cilj će biti unaprijeđenje
www.aei.at/en/home) je ugovorna strana u ime Austrije i
www.aq.ac.at/en/)
Trajanje tvining projekta je dvije godine (24 mjeseca),
Oni su aktivno uključeni na različitim nivoima i
preuzimaju odgovornosti za realizaciju projektnih ciljeva.
Bosna i Hercegovina općenito, a naročito Agencija za razvoj
visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta, bile su - i još
uvijek su- angažovane na evropskim projektima za razvoj
sistema visokog obrazovanja. Tvining projekat koristi njihove
dobijene podatke i zasniva se na rezultatima.
Agencija za razvoj visokog
obrazovanja i osiguranje kvaliteta
(HEA), Bulevar vojvode Stepe
Stepanovića 11, 78000 Banja Luka,
BiH
Download

Jačanje institucionalnih kapaciteta za osiguranje kvaliteta u visokom