Aktivnosti projekta
Aktivnost 3:
Razvoj Akcionog plana za mudro korištenje i
zaštitu prirodnih resursa
Projekat realizuju:
• Prikupljanje i analiza podataka o potencijalu
prirodnih resursa i njihovom iskorištavanju;
• Uspostava GIS baze podataka prirodnih
resursa i pritisaka na njih;
• Radionice o prekograničnom akcionom planiranju,
• Izrada Akcionog plana za mudro korištenje i
zaštitu prirodnih resursa.
UNECO - Unija ekologa
Bulevar Nikole Tesle bb
11000 Beograd | Srbija
Tel./fax: +381 62 88474 57
E-mail: [email protected]
www.uneco.rs
Aktivnost 4:
Provođenje procesa javnih konsultacija
Centar za okolišno održivi razvoj
Stjepana Tomića 1a
71 000 Sarajevo | Bosna i Hercegovina
Tel./fax: + 387 33 207 949
E-mail: [email protected]
www.coor.ba
Realizacija više javnih konsultacija, i to:
• u fazi identifikacije prirodnih resursa i pritisaka;
• u fazi definisanja vizije, ciljeva i određivanja
aktivnosti za postizanje ciljeva, i
• nakon završetka cijelog dokumenta.
Mudro korištenje zajedničkih prirodnih resursa
Aktivnost 5:
Širenje i promocija projektnih aktivnosti
• Promocija informacija od značaja za projekat u medijima;
• Razvoj web stranice (www.greening.rs.);
• Štampanje i distribucija pisanog materijala
(brošure, leci, posteri itd.);
• Završna konferencija na projektu.
Ovaj projekat finansira Evropska unija
Ova publikacija je urađena uz finansijsku pomoć Evropske unije.
Sadržaj ovog letka isključiva je odgovornost partnera na projektu
i ni na koji se način ne može smatrati da odražava stajališta
Evropske unije.
"Evropska unija se sastoji od 27 država članica koje su odlučile postepeno
povezivati svoja znanja, resurse i sudbine. Tokom 50 godina proširenja,
zajedno su izgradile zonu stabilnosti, demokratije i održivog razvoja,
istovremeno zadržavajući kulturne različitosti, toleranciju i lične slobode.
Evropska unija je posvećena dijeljenju svojih dostignuća i vrijednosti
sa zemljama i ljudima izvan vlastitih granica".
Put ka održivom razvoju
prekograničnog područja
Srbije i Bosne i Hercegovine
Očekivani
rezultati projekta
Cilj projekta
Glavni cilj projekta je doprinijeti održivom razvoju
prekograničnog područja Srbije i BiH poticanjem
saradnje u integralnom upravljanju prirodnim
resursima u slivu rijeke Drine.
• Ojačani kapaciteti zainteresovanih strana u 6 ciljnih
opština da aktivno učestvuju u upravljanju životnom
sredinom u pograničnom području;
• Razvijen Akcioni plan za mudro korištenje i zaštitu
prirodnih resursa u 6 opština u slivu rijeke Drine;
• Povećano učestvovanje javnosti u donošenju
ekoloških odluka kroz aktivno učestvovanje u
izradi Akcionog plana;
• Povećana svijest javnosti za zaštitu i održivo
korištenje prirodnih resursa provođenjem
aktivnosti za uključivanje javnosti.
Trajanje projekta
24 mjeseca
Područje izvođenja projekta
Finansijer projekta
• Tri opštine u BiH: Bijeljina, Bratunac i Zvornik;
• Tri opštine u Srbiji: Bogatić, Ljubovija i Mali Zvornik.
• Evropska unija - 83,6% od ukupne vrijednosti projekta,
• UNECO i COOR - 16,4% od ukupne vrijednosti projekta.
Aktivnosti projekta
Aktivnost 1:
Analiza i mobilizacija zainteresovanih strana
• Analiza zainteresovanih strana s ciljem identifikacije
njihovih potreba, te potencijalnih i postojećih kapaciteta
da učestvuju u upravljanju životnom sredinom u
pograničnom području.
• Realizacija Uvodne radionica sa ciljem
prezentacije projekta i planiranih aktivnosti
zainteresovanim stranama.
Aktivnost 2:
Izgradnja kapaciteta lokalnih zainteresovanih strana
Aktivnost uključuje realizaciju tri treninga:
• Trening o participativnom integralnom upravljanju
prirodnim resursima koji će obuhvatiti principe i metode
integralnog upravljanja, usklađivanje upravljanja životnom
sredinom sa sektorskim planovima i propisima koji se tiču
zaštite prirode.
• Trening o analizama stanja životne sredine i prirodnih
resursa sa sljedećim modulima:
(a) interakcija između društva i životne sredine;
(b) DPSIR metodologija kao alat za integralno upravljanje
prirodnim resursima;
(c) GIS kao alat za planiranje upravljanja prirodnim resursima.
• Trening o učestvovanju javnosti.
Download

Preuzmi PDF