Gender centar - Centar za jednakost i ravnopravnost polova
Vlade Republike Srpske
ISKUSTVA U SPROVOĐENJU AKCIONOG PLANA
ZA UNAPREĐENJE POLOŽAJA ŽENA NA SELU U
REPUBLICI SRPSKOJ DO 2015. GODINE, SA
PREPORUKAMA ZA DALJE DJELOVANJE
Nacionalna konferencija:
“Poslom do ravnopravnosti”
Beograd, 21.06.2011.
Spomenka Krunić, dipl. iur
Direktorica
O Akcionom planu i njegovom nastanku
• Usvojen na 3. sjednici Narodne skupštine Republike
Srpske, 15.12.2010. godine
• Osnovu za iniciranje i izradu Akcionog plana činila je
Informacija o položaju žena u ruralnim sredinama u
Republici Srpskoj
• Privremena posebna mjera u okviru Strateškog plana
ruralnog razvoja Republike Srpske 2009-2015.
• Sprovođenjem Akcionog plana koordinira Gender centar
Vlade Republike Srpske u saradnji sa Ministarstvom
poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Ravnopravno za žene na selu!
Ciljevi Akcionog plana
Poboljšani
uslovi
života za
žene na
selu
Unaprijeđen
ekonomski
položaj žena
na selu
Akcioni plan za unapređenje
položaja žena na selu u
Republici Srpskoj do 2015.
Povećana
svijest
stanovništva o
ulozi, značaju i
doprinosu
žena na selu
Osnažen
društveni
položaj žena
na selu
Ravnopravno za žene na selu!
Poboljšan
pristup
javnim
uslugama za
žene na selu
Ključne faze u sprovođenju Akcionog plana
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Imenovanje osoba za saradnju na implementaciji Akcionog
plana u okviru institucija
Konsultativni proces koji je obuhvatio tematske sastanke i
zajedničke radionice sa ključnim akterima
Pružanje stručne i savjetodavne podrške iz oblasti
ravnopravnosti polova, tokom razrade institucionalnih
programa
Potpisivanje sporazuma o podršci sprovođenju programa mjera
radi postizanja ravnopravnosti polova u okviru resornih
nadležnosti , iz FIGAP programa BiH
Praćenje i izvještavanje
Nadzor i ocjena
Ravnopravno za žene na selu!
Institucionalni programi u realizaciji
Redni
broj
Institucija
Naziv programa
Cilj
1.
Ministarstvo poljoprivrede,
šumarstva i vodoprivrede
Republike Srpske
Žensko preduzetništvo u okviru
agrobiznisa
Podrška razvoju ženskog
preduzetništva u ruralnim
područjima, putem informisanja i
dodjele grantova za razvoj
poslovnih aktivnosti
2.
Agencija za pružanje
stručnih usluga u
poljoprivredi Republike
Srpske
Mapiranje preduzetničkih
potencijala udruženja i žena u
ruralnim zajednicama u
Republici Srpskoj s posebnim
osvrtom na njihove obrazovne
potrebe
Unapređenje preduzetničkih
kapaciteta žena u ruralnim
zajednicama Republike Srpske,
putem informisanja i obuke
3.
Ministarstvo saobraćaja i
veza Republike Srpske
Unapređenje mobilnosti žena u
ruralnim područjima
Izraditi i usvojiti program mjera
za unapređenje položaja žena u
ruralnim područjima
4.
Ministarstvo porodice,
omladine i sporta Republike
Srpske
Osnaživanje mladih na selu
putem edukacije i rodne
senzibilizacije
Osnaženi kapaciteti mladih u
ruralnim područjima za
prepoznavanje poslovnih prilika,
uz povećanje stepena njihove
rodne senzibilizacije u društvu
Ravnopravno za žene na selu!
Druge relevantne javne politike
1.
2.
Ekonomska politika za 2011. godinu (Ravnopravnost polova)
Strateški plan ruralnog razvoja Republike Srpske 2009-2015. (strateški cilj 3.
Poboljšanje uslova života i uvođenje veće raznolikosti kod ostvarivanja prihoda u ruralnoj ekonomiji)
3.
Strategija za razvoj porodice u Republici Srpskoj 2009-2014. (strateški cilj 3.
Demografska revitalizacija opština i ruralnih područja koja su zahvaćena depopulacijom)
Omladinska politika Republike Srpske 2010-2015.
4.
(strateški ciljevi: Omogućiti
veću orijentisanost mladih prema samozapošljavanju i preduzetništvu, sa akcentom na ruralno područje;
Poboljšati položaj mladih žena na tržištu rada i smanjiti učešće mladih sa niskim stepenom obrazovanja
u ukupnoj nezaposlenosti; Permanentno usklađivanje formalnog obrazovanja sa realnim zahtjevima
tržišta i aktivna podrška razvoju karijere mladih; Razvijati programe neformalnog obrazovanja mladih i
uspostaviti kriterijume kvaliteta i standarde neformalnog obrazovanja; Podrška socijalno ugroženim
mladim u RS; Podrška vulnerabilnim grupama mladih ljudi; Povećati stepen korišćenja interneta u RS,
Povećati stepen informisanosti mladih o mogućnostima za obrazovanje i stručno usavšavanje i dr.
5.
Strategija zapošljavanja Republike Srpske 2010-2014. (strateški cilj 4. Povećanje
uključenosti na tržište rada sprečavanjem dugotrajne nezaposlenosti, neaktivnosti, društvene
isključenosti i siromaštva radno sposobnog stanovništva, naročito grupa koje su u nepovoljnom
položaju)
6.
Nacrt Strategije razvoja malih i srednjih preduzeća i preduzetništva u Republici
Srpskoj 2011-2013. (strateški cilj 3. Sistemska integracija preduzetništva)
Ravnopravno za žene na selu!
Preporuke za dalje djelovanje
•
•
•
•
•
•
•
Jačanje međusektorske saradnje kako bi implementacija Akcionog plana bila
koordinisana, efikasna i učinkovita
Senzibilizacija i jačanje kapaciteta zaposlenih u institucijama sistema radi
postizanja opšteg razumijevanja i primjene principa ravnopravnosti polova
Usklađivanje svih zakona i propisa koji regulišu oblast poljoprivrede i ruralnog
razvoja sa obavezujućim pravnim standardima za ravnopravnost polova
Ugradnja prioriteta i potreba seoskih žena u razvojne programe/politike na svim
nivoima, od lokalnog do republičkog, kao i njihova dosljedna realizacija
Osigurati puno učešće žena na selu u razvoju, provođenju i praćenju razvojnih
politika i programa
Primjena i razvoj rodno osjetljivih indikatora kod planiranja, sprovođenja, nadzora i
ocjene učinaka stimulativnih mjera za žene na selu
Jačanje kapaciteta ženske ruralne populacije kroz edukacije, informisanje,
savjetovanje i druge programe i dr.
Ravnopravno za žene na selu!
Download

Искуства у спровођењу Акционог плана за унапређење положаја