INKLUZIVNO OBRAZOVANJE
– BIBLIOGRAFIJA –
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Avdić, Alma (2007): Uloga škole u socijalizaciji djece sa poremećajima u ponašanju; Didaktički putokazi,
Zenica, 42, str. 25-30.
Agić-Bajšanski Vesna (...): Čudo od škole. // Priče o stvaranju škola po mjeri djeteta. Sarajevo: UNICEF
BiH/ Centar za obrazovne inicijative Step by Step, str. 111-127.
Alibabić, Šefika (2009). Doprinos menadžmenta otvorene škole realizaciji inkluzivnog obrazovanja. Pedagogija, Beograd, br. 4, str. 585–593.
Alić, Amel (2004): Dileme o inkluziji; Didaktički putokazi, 31, Zenica, str. 26–32.
Alić, Amel (2004): Ljudska prava i prostor realizacije inkluzije u obrazovanju; Didaktički putokazi, 33, Zenica, str. 57–62.
Andrilović, I., Čudina-Obradović, M. (1996): Psihologija učenja i nastave. Zagreb.
Anđelković, Ana (2010). Celovito i jasno o inkluzivnoj nastavi. Zbornik radova Učiteljskog fakulteta u Prizrenu – Leposavić, br. 4, str. 267–272.
Arsenović-Pavlović, Marina, Jolić, Zorana i Buha-Đurović, Nataša (2008). Socijalna bliskost i opis osobina
Srba koje im pripisuju deca Roma integrisana u redovne škole. Nastava i vaspitanje, Beograd, br. 2, str.
165–175.
Arsić, Radomir i Kovačević, Jasmina (2009). Specifičnosti u obrazovanju dece oštećenog sluha. U: Inovacije u osnovnoškolskom obrazovanju – vrednovanje, Učiteljski fakultet, Beograd, str. 86–92.
Arsić, Radomir. Razvoj komunikativnih sposobnosti kod gluve dece koja se obrazuju u specijalnim školama. Zbornik radova Učiteljskog fakulteta u Prizrenu – Leposavić, br. 4, str. 185–198.
Arsić, Radomir-Raca i Kovačević, Jasmina (2010). Metodološki pristup inkluzivnom obrazovanju u srednjoj školi u Srbiji. Obrazovanje i usavršavanje nastavnika didaktičko metodički pristup, Učiteljski fakultet,
Užice, str. 507–518.
Ackovska, Rada (2008). Vizuelno-motorniot razvoj vo edukacijata kaj deca so ošteten sluh. Prosvetno delo,
Skopje, br. 2, str. 33–39.
Babić, M., Hubijar, Z., Ajduković, M. (1996): Agresivnost i hiperaktivnost kao smetnje u ponašanju.
Sarajevo: Pedagoška akademija.
Balvanović, Majda (2008). Autizam pedagoški aspekt programa rada sa autističnom djecom. Didaktički
putokaz, Zenica, br. 47, str. 74–76.
Banjac, Mirko (2006). Pomoć učenicima u bržem i kvalitetnijem učenju. Nastava, Banja Luka, br. 5–6, str.
51–58.
Basić, J. i sar. (1994): Integralna metoda u radu s predškolskom djecom i njihovim roditeljima. Zagreb:
Alinea.
Bahrić, Zumreta (2008). Specijalni atom adolescenata. Didaktički putokazi, Zenica, br. 46, str. 26–32.
Bayard, J., Bayard, R. (1981): U pomoć! Tinejdžer u kući. Zagreb: Mladinska knjiga.
Begić, Amira i Diѕdarević, Alma, Osmanović, Senad, Pepeljak, Senada (2010). Stavovi nastavnika i učenika osnovne škole „Simin han“ prema djeci sa posebnim potrebama. Naša škola, Sarajevo, br. 53, str. 79–
99.
Bećirović, Senad (2005). Inkluzija i darovitost. Naša škola, Sarajevo, br. 31, str. 53–63.
Biondić, I. (1993): Integrativna pedagogija: Odgoj djece s posebnim potrebama. Zagreb: Školske novine.
Biro, M, Novović, Z i Tovilović, S. (2006). Kognitivno funkcionisanje edukativno zapuštene dece psihološkog uzrasta. Psihologija, Beograd, br. 2, str. 183–206.
Blagojević, Aleksandra (2003). Povezanost školskog uspjeha sa teškoćama koje učenici imaju u školi. Nastava, Banja Luka, br. 3–4, str. 103–112.
Božin, Aurel (2008). Poremećaji u čitanju i pisanju. U: Inovacije u osnovnoškolskom obrazovanju – od
postojećeg ka mogućem, Učiteljski fakultet, Beograd, str. 219–226.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
Booth, Tony, Ainscow Mel (2010): Priručnik za inkluzivni razvoj škole. 2. izd. Prevele sa engleskog
Dušanka Gačić Bradić, Ljiljana Došen. Beograd: Ministarstvo prosvete Republike Srbije, Zavod za
vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja. (Originalni rad objavljen 2002.).
Borić, Marijana (2006): Dijete oštećena sluha u razredu. // Individualizacija i inkluzija u obrazovanju. Ur.
Edina Dmitrović. Sarajevo, str. 226-232.
Borovac-Bekaj, Arnela (2011): Uslovi i pretpostavke za uspješnu implementaciju inkluzije. Naša škola,
Sarajevo, 56, str. 181-192.
Bošnjak, Hajrudin (2006): Modeliranje procesa inkluzije. Naša škola, Sarajevo, 35, str. 93-100.
Bošnjak, Hajrudin (2006). Pravo na mentalnu različitost. Didaktički putokazi, Zenica, br. 41, str. 60.
Bradarić-Janić, S. (2005). Djeca sa oštećenjem sluha u redovnoj školi (pregledni članak). Školski vjesnik,
Zagreb, br. 3–4, str. 299–312.
Brestovci, B. (1986): Mucanje. Rijeka: Izdavački centar Rijeka.
Brlas, S. (2002). Srednjoškolsko obrazovanje učenika s teškoćama u razvoju. Život i škola, Osijek, br. 2,
str. 97–106.
Brojčin, Branislav i Glumbić, Nenad (2007). Uključivanje dece sa intelektualnom ometenošću u redovne
vaspitne grupe. Pedagogija, Beograd, br. 4, str. 610.
Brojčin, Branislav, Banković, Slobodan i Japundža-Milisavljević, Mirjana (2011). Socijalne veštine dece i
mladih s intelektualnom ometenošću. Nastava i vaspitanje, Beograd, br. 3, str. 419–430.
Brojčin, Branislav, Glimbić, Nenad i Branković, Slobodan (2009). Hiperaktivni oblici ponašanja kod dece
sa lakom intelektualnom ometenošću školskog uzrasta. Pedagogija, Beograd, br. 2, str. 225–235.
Buzan, T., Buzan, B. (1999): Mape uma: Put ka briljantnom razmišljanju. Beograd: Finesa.
Buzan, T. (2001): Savršeno pamćenje. Beograd: Finesa.
Buturović, Lejla, Majušević, Stanislava (2006): Inkluzivno obrazovanje – mogućnosti i ograničenja. //
Individualizacija i inkluzija u obrazovanju. Ur. Edina Dmitrović. Sarajevo, str. 149-154.
Bučma-Radoš Maja (2006): Kako raditi u inkluzivnoj radionici. // Individualizacija i inkluzija u
obrazovanju. Ur. Edina Dmitrović. Sarajevo, str. 154-158.
Vajnbrener, Suzan (2010): Podučavanje dece s teškoćama u učenju u redovnoj nastavi. Prevela sa
engleskog Vesna Mostarica. Beograd: Kreativni centar. (Originalni rad objavljen 1996.).
Vališek-Braško, Otilia (2008). Strategija preventivnog rada pedagoga sa učenicima koji imaju teškoće u
učenju. Pedagoška stvarnost, Novi Sad, br. 9–10, str. 907–926.
Vasić, Amira, Spahić, Emina (2010): Preporuka i podrška nastavniku u radu sa učenicima usporenog
kognitivnog razvoja. Edukacija nastavnika za budućnost. Pedagoški fakultet u Zenici, str. 1031-1043.
Vejo, Edina i Pehlić, Izet (2007). Škola kao prostor prevencije poremećaja u ponašanju ličnosti. Inovacije
u nastavi, Beograd, br. 4, str. 53–69.
Velišek-Braško, Otilia /2009). Idetifikacija dece sa potencijalnim specifičnim teškoćama u učenju prilikom
procene zrelosti za polazak u školu. Pedagoška stvarnost, Novi Sad, br. 5–6, str. 543–563.
Veljković, Vasilija (2003): Ispitivanje stavova roditelja u projektu „školovanje prilagođeno djeci sa posebnim potrebama u redovnoj osnovnoj školi u BiH“; Naša škola, 25, Sarajevo, str. 79–86.
Veljković, Vasilija (2004): Stavovi i iskustva učitelja o inkluzivnom školovanju. Naša škola, Sarajevo, 24,
str. 125-132.
Veljković, Vasilija i Imširagić, Amra (2006). Terminologija i njen uticaj na život osoba s posebnim potrebama. Naša škola, br. 37, str. 33–43.
Veljković, Vasilija i sar. (2007): Saradnja NVO sa redovnim školama na planu inkluzivnog obrazovanja.
Naša škola, Sarajevo, 42, str. 55-68.
Venelainen, Raisa, Jerotijević, Milena (red.) (2010): Strategije za podučavanje učenika sa smetnjama u
razvoju i invaliditetom. Beograd: Ministarstvo prosvete Republike Srbije.
Višnjevac, Fink, Dragica (2006). Mehanizmi prevladavanja stresa kod dece koja su često fizički kažnjavana. Pedagoška stvarnost, Novi Sad, br. 5–6, str. 464–475.
Vrhovac, Danijela (2006): Savjetodavni rad sa roditeljima djece sa posebnim potrebama. //
Individualizacija i inkluzija u obrazovanju. Ur. Edina Dmitrović. Sarajevo, str. 267-273.
Vujačić, Milja (2005): Inkluzivno obrazovanje – teorijske osnove i praktična realizacija; Nastava i vaspitanje, 4–5, Beograd, str. 321–548.
Vujačić, Milja (2006). Problemi i perspektive dece sa posebnim potrebama. U: Zbornik radova Instituta za
pedagoška istraživanja, Beograd, br. 1, str. 190–204.
Vujačić, Milja (2008). Integracija djece sa posebnim potrebama u redovne grupe vrtića (projekat inkluzivnog obrazovanja). Vaspitanje i obrazovanje, Podgorica, str. 87–101.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
Vujačić, Milja (2011). Specifičnosti inkluzivne nastave. Vaspitanje i obrazovanje, Podgorica, br. 1, str.
151–173.
Vujačić, Milja (2011): Uloge nastavnika u inkluzivnom obrazovanju. Pedagogija, Beograd, 3, str. 384-394.
Vujačić, Milja i Stanišić, Jelena (2010). Međunarodna i pravna dokumenta kao podrška inkluzivnom obrazovanju. Vaspitanje i obrazovanje, Podgorica, br. 4, str. 115–124.
Vujačić, Minja (2009). Razlozi i prepreke za uključivanje dece sa teškoćama u razvoju u redovne škole. U:
Zbornik radova: Buduća škola, Srpska akademija obrazovanja, Beograd, str. 464.
Vujičić, Miloš (2003): Školovanje i zapošljavanje osoba sa smetnjama u razvoju; Vaspitanje i obrazovanje,
4, Podgorica, str. 164–167.
Vujović, M., i sar. (1992): Daroviti učenici. Beograd: Nova prosveta.
Vukajlović, Borka (2006): Kako prepoznati potrebe djeteta. // Individualizacija i inkluzija u obrazovanju.
Ur. Edina Dmitrović. Sarajevo, str. 65-73.
Vukajlović, Borka (2010). Prepoznavanje različitosti i spoznavanje posebnih obrazovnih potreba u inkluzivnom obrazovanju. Naša škola, Banja Luka, br. 3–4, str. 203–214.
Vukajlović, Borka i Brahimaj, Fikreta (2010). ICF – izazazov unapređenja procjene djece s posebnim potrebama. U: Edukacija nastavnika za budućnost. Pedagoški fakultet, Zenica, str. 888-899.
Vuksanović, Jasmina i Đurić, Milena (2008). Pedagoški tekstovi fluentnosti za procenu lateralizovanosti
epileptičnog žarišta kod dece sa parcijalnom epilepsijom. Psihologija, Beograd, br. 2, str. 195–212.
Vuletić, D. (1991): Istraživanje govora. Zagreb: Fakultet za defektologiju.
Vučenović, Vesna (...): Dogovor kuću gradi. // Priče o stvaranju škola po mjeri djeteta. Sarajevo: UNICEF
BiH/ Centar za obrazovne inicijative Step by Step, str. 57-71.
Vučinić, Marija (2011). Usvajanje leksike kod bilingvalne dece: Osvrt na vezu između jezičkog i kognitivnog razvoja. Pedagogija, Beograd, br. 1, str. 48–60.
Gavrilov, V. (2006). Prikaz: Zdenka Novoić: Veza između depresije i anksioznog stanja – jedan, dva ili tri
poremećaja. Psihologija, Beograd, br. 2, str. 247–248.
Galjamova, Julija (2004): Ako u vaš razred dođe sporo dijete; Vaspitanje i obrazovanje, 3, Podgorica, str.
175–177.
Gašić-Pavišić, Slobodanka (2002): Vršnjačko socijalno ponašanje dece sa smetnjama u razvoju; Nastava i
vaspitanje, 5, Beograd, str. 452–470.
Gligorović, Milica i Šestić - Radić, Marina (2011). Odnos između nivoa razvoja sposobnosti neophodnih za
uspešno ovladavanje akademskim veštinama i pola kod dece sa specifičnim smetnjama u učenju. Nastava i
vaspitanje, Beograd, br. 1, str. 145–156.
Glušica, Rajka (2004): Složenost i teškoće sticanja jezičke sposobnosti djece sa oštećenim sluhom, Prikaz
Milice Vukotić: „Govor djece oštećenog sluha“, Podgorica, 2000; Vaspitanje i obrazovanje, 3, Podgorica,
str. 199–202.
Gojko, Z. (1983): Neke objektivne pretpostavke odgojno-obrazovne integracije djece sa smetnjama u
razvoju. Zagreb: Fakultet za defektologiju.
Goleman, D. (1999): Emocionalna inteligencija. Beograd: Geopoetika.
Golubović, Slavica (2004): Identifikovanje razvojnih oblika poremećaja pisanja; Nastava i vaspitanje, 1,
Beograd, str. 72–81.
Golubović, Slavica (2004): Komunikativni, emocionalni poremećaji i poremećaji ponašanja kod dece i
adolescenata; Pedagogija, 1, Beograd, str. 48–59.
Golubović, Slavica (2004): Fonološko procesiranje kod dece sa jezičkim poremećajima i poremećajima čitanja; Pedagogija, 2, Beograd, str. 32–40.
Golubović, Slađana (2008). Inkluzija u obrazovanju. U: Ličnost, profesija i obrazovanje, Filozofski fakultet, Niš, str. 241–263.
Golubović, Špela (2007). Smetnje u učenju i ponašanju: prepoznavanje i razumevanje. Nastava i vaspitanje, Beograd, br. 4, str. 446–454.
Golubović, Špela i Maksimović, Jasna (2007). Procena ponašanja dece sa vizuelnim smetnjama u redovnoj
osnovnoj školi. Zbornik radova, Univerzitet u Kragujevcu, Učiteljski fakultet u Užici, br. 8, str. 137–146.
Golubović, Špela i Maksimović, Jasna (2008). Uloga i zadaci učitelja u procesu inkluzivnog obrazovanja.
Pedagoška stvarnost, Novi Sad, br. 1–2, str. 49–56.
Golubović, Špela; Jerković, Ivan i Rapaić, Dragan (2008). Sposobnost održavanja pažnje i ispoljavanje hiperaktivnosti i impulsivnosti u zavisnosti od pola deteta. Pedagogija, Beograd, br. 3, str. 465–471.
Grbavac, Ž. (1992): Neurologija. Zagreb: Sagena.
Grin-Lacković, K. (1994): Samopoimanje mladih. Jastrebarsko: Naklada Slap.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
Grin, T. (1997): Edukacijska psihologija. Jastrebarsko: Naklada Slap.
Guberina-Abramović, Danijela (2006): Priručnik za rad s učenicima s posebnim potrebama integriranim u
razrednu nastavu u osnovnoj školi; Zagreb: Školska knjiga.
Damjanović, Irena (...): Učenje nikad ne prestaje. // Priče o stvaranju škola po mjeri djeteta. Sarajevo:
UNICEF BiH/ Centar za obrazovne inicijative Step by Step, str. 85-97.
Damjanović, Radojko (2009). Inkluzivna obrazovna politika. Direktor škole, Beograd, br. 3, str. 113–115.
Damjanović, Radojko (2009). Crtice za sastanak posvećenih obrazovanju Roma kao smislene(ih) aktivnosti
odgovarajuće zajednice. Direktor škole, Beograd, br. 4, str. 91.
Dautović, Nefiza (2006): Školski pedagog/psiholog i razvoj inkluzivne kulture školske zajednice. //
Individualizacija i inkluzija u obrazovanju. Ur. Edina Dmitrović. Sarajevo, str. 138-149.
Dautović, Nefiza (2009). Modeli rada u inkluzivnoj praksi. Naša škola, Sarajevo, br. 49, str. 99–113.
Dedaj, Marta (2011). Inkluzivni razvoj škole. Pedagoška stvarnost, Novi Sad, br. 5–6.
Dedić, Samir (2009). Od segregacije, preko integracije ka inkluziji. Didaktički putokazi, Zenica, br. 51, str.
44–53.
Delić, Saša i Mandžukić Sanela (2010). Funkcionalni status djeteta poslije povratka iz inkluzivnog odjeljenja u specijaliziranu ustanovu. U: Edukacija nastavnika za budučnost, Pedagoški fakultet Zenica, str. 934949.
Delić, Selma (2010). Uticaj nekih uslova rada zaposklenika ustanova za osobe sa mentalnom retardacijom
na pojavu Burnovt sindroma. Didaktički putokazi, Zenica, br. 54, str. 43–51.
Delić, Fatima (2001): Stavovi roditelja učenika sa i bez oštećenja vida prema odgojno-obrazovnoj integraciji; Naša škola, 18, Sarajevo, str. 53–60.
Demirović, Bahira (2008). Podrška roditeljima djece s posebnim potrebama. Didaktički putokazi, Zenica,
br. 48, str. 18–19.
Dervišbegović, Muhamed (2003): Zadaci škole u socijalizaciji djece sa poremećajima u ponašanju. Naša
škola, Sarajevo, 24, str. 3-14.
Dervišbegović, Muhamed (2005): Odgoj i preodgoj djece i omladine s poremećajem ponašanja. Naša
škola, Sarajevo, 33, str. 3-14.
Dizdarević, I. (2002): Agensi socijalizacije ličnosti. Sarajevo: Prosvjetni list.
Dikić, Stanika (1988): Diferencijacija i individualizacija kao uslov samostalnog rada učenika ometenih u
razvoju; U: Unapređivanje vaspitanja i obrazovanja, Peti sabor učitelja SR Srbije u Nišu, 4, str. 119–123.
Dmitrović, Edina (2006): Komponente koncepcije jačanja inkluzivnog obrazovanja. // Individualizacija i
inkluzija u obrazovanju. Ur. Edina Dmitrović. Sarajevo, str. 76-86.
Dražović, Mirela; Salihović, Nevzeta i Ibrahimagić, Amela (2008). Učenici sa poteškoćama u savladavanju veštine čitanja i pisanja. U: Zbornik radova: Studij razredne nastave u funkciji devetogodišnje osnovne
škole, Zenica, str. 489–496.
Drašković, B. (1998): Daroviti i obrazovna odiseja: Sve je počelo pitanjem: Mentorski rad-da ili ne?
Beograd: ABC Grafika.
Drinić, Bogdanka (2003). Problem ljevorukog djeteta u praksi. Nastava, Banja Luka, br. 3–4, str. 187–203.
Duraković, Mirela, Muratović, Mediha i Marković, Zamira (2003). Artikulacione sposobnosti dece s downovim sindromom. Naša škola, Sarajevo, br. 26, str. 117–124.
Duranović, Mirela (2004): Prevalenca poremećaja govora, čitanja i pisanja u gradskim i prigradskim
školama. Naša škola, Sarajevo, 24, str. 49-56.
Dyregov, A. (2001): Tugovanje u djece. Zagreb: Educa.
Đević, Rajka (2009). Spremnost nastavnika osnovne škole da prihvate učenike sa teškoćama u razvoju. U:
Zbornik radova Instituta za pedagoška istraživanja, Beograd, br. 2, str. 367–382.
Đević, Rajka; Đević, Ivona i Stanišić, Jelena (2009). Spremnost učenika redovne škole da prihvate decu s
teškoćama u razvoju. Nastava i vaspitanje, Beograd, br. 4, str. 561–579.
Đigić, Gordana (2008). Značaj obrazovanja za razvoj socijalne inteligencije romske dece. U: Ličnost, profesija i obrazovanje, Filozofski fakultet, Niš, str. 263–285.
Đigić, Gordana (2008). Izvori razlika u postignuću srpske i romske dece na testu socijalne inteligencije.
Psihologija, Beograd, br. 3, str. 327–342.
Đorđević, B. (1985): Prednosti i nedostaci pojedinih oblika edukacije nadarenih učenika. Obrazovanje i
rad, Zagreb, 5.
Đorđević, B.(1988): Oblici rada sa obdarenima u redovnoj školi. / Uspostavljanje sistema rada sa
talentovanom decom i omladinom. Beograd: Republički zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.
Đorđević, B. (1998): Daroviti učenici i (ne)uspeh. Beograd: Učiteljski fakultet.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
Đorđević, Dušan (2009). Preventiva kao odgovor kurativi i nemoćnom opisivanju agresije i vršnjačke netolerancije u školama. Pedagoška stvarnost, Novi Sad, br. 3–4, str. 305–316.
Đorđević, J. (1990): Daroviti učenici i rad sa njima, čas. Pedagoška stvarnost, Novi sad, 1-2.
Đorđević, Srboljub (2008). Dislalija kao specifični razvojni poremećaj kod učenika mlađih razreda osnovne škole. U: Inovacije u osnovnoškolskom obrazovanju – od postojećeg ka mogućem, Učiteljski fakultet,
Beograd, str. 167–178.
Đorđević, Srboljub (2008). Stavovi učitelja i stručnih saradnika prema inkluzivnom obrazovanju. Zbornik
radova Učiteljskog fakulteta u Vranju, Vranje, br. 12–13, str. 191–207.
Đorđević, Srboljub (2009). Poremećaji čitanja i pisanja kod učenika osnovne škole. U: Inovacije u osnovnoškolskom obrazovanju – vrednovanje, Učiteljski fakultet, Beograd, str. 93–100.
Đorđević, Srboljub (2010). Inkluzivno obrazovanje u osnovnoj školi – potreba ili pomodarstvo. Naša škola,
Banja Luka, br. 1–2, str. 167–180.
Đorđević, Srboljub (2011). Nastava i individualne razlike u jezičkom obrazovanju učenika sa intelektualnom ometenošću. Pedagogija, Beograd, br. 2, str. 289–297.
Đorđević, Srboljub (2011). Stavovi učitelja i stručnih saradnika prema inkluzivnom obrazovanju. Godišnjak Učiteljskog fakulteta u Vranju, Vranje, br. 2, str. 49–60.
Đorđević, Srboljub (2011). Tipovi artikulacionih poremećaja na mlađem školskom uzrastu i rad učitelja na
njihovoj korekciji. Zbornik radova Učiteljskog fakulteta u Vranju, Vranje, br. 12–13, str. 207–219.
Đorđević-Stanković, Mirjana (2008). Stavovi učenika prema vršnjacima sa smetnjama u razvoju. U: Ličnost, profesija i obrazovanje, Filozofski fakultet, Niš, str. 285–303.
Đurić-Zdravković, Aleksandra; Maćešić-Petrović, Dragana; Japundža-Milosavljević, Mirjana (2009). Značaj terapije pokretom i plesom kod dece s posebnim potrebama. Pedagogija, Beograd, br. 2, str. 295–301.
Edgerton, E. J., Cambell, J. R. (ur.) (1999): Psihijatrijski rječnik. Jastrebarsko: Naklada Slap.
Eraković, Tadija (1999): Pedagoška strategija u radu sa učenicima koji imaju teškoće u učenju i
ponašanju. Norma, Sombor, 1-2, str. 191-212.
Erić, Lj., Ćurčić, V. (1997): Adolescencija: Identitet-psihopatologija-psihoterapija. Beograd: “Žarko
Albulj”.
Živanović, Vesna (2011). Uloga predškolskog pedagoga u savremenoj obrazovnoj intervenciji inkluzivne
prirode. Vaspitanje i obrazovanje, Podgorica, str. 39–49.
Žilić, Minela (2009). Timski pristup u dnevnom centru za djecu sa posebnim potrebama. Didaktički putokazi, Zenica, br. 51, str. 14–21.
Žulić-Pavlović, Vesna i Pavlović, Miroslav (2003). Različiti pristupi u pojmovnom određenju poremećaja
ponašanja. Nastava i vaspitanje, Beograd, br. 1, str. 55–70.
Zahn-Kast, A., Morgenroth, H. (2000): Svako dijete može naučiti spavati: od novorođenčeta do školskog
djeteta: kako spriječiti i ukloniti problem spavanja. Zagreb: Alinea.
Zarevski, P. (…): Provjerite pamćenje. Jastrebarsko: Naklada Slap.
Zarevski, P. (…): Psihologija pamćenja i učenja. Jastrebarsko: Naklada Slap.
Zarevski, P., Mamula, M. (2000): Pobijedite sramežljivost a djecu cjepite protiv nje. Jastrebarsko: Naklada
Slap.
Zdravković-Đurić, Aleksandra; Milisavljević-Japundža, Mirjana i Maćešić-Petrović, Dragana (2009).
Pžnja kao condito sine dua lop uspešnog savladavanja geometrijskog sadržaja kod dece s intelektualnom
ometenošću. Pedagogija, Beograd, br. 3, str. 427–432.
Zečić, Sadeta (2004): Govor djece sa autizmom i lakom mentalnom retardacijom. Naša škola, Sarajevo, 24,
str. 43-48.
Zečić, Sadeta (2006): Preduvjeti za uvođenje inkluzivnog obrazovanja. // Individualizacija i inkluzija u
obrazovanju. Ur. Edina Dmitrović. Sarajevo, str. 2-14.
Zečić, Sadeta; Špidla, Nevenka i Duranović, Mirela (2002): Ispitivanje i upoređivanje govornih poremećaja
kod djece osnovnoškolskog uzrasta; Naša škola, 20, Sarajevo, str. 103–108.
Zečić, Sadeta , Jeina, Zumreta (2006): Nastavnik u inkluzivnom okruženju. Fojnica: Fojnica
Ziherl, S. (1990): Kako savladati alkohol. Zagreb: Mladinska knjiga.
Zupčević, S., Gavranović, M. (2000): Živjeti sa epilepsijom i frasom. Sarajevo: Visoka škola Univerziteta u
Sarajevu.
Ibralić, Fata i Huremović, Alma (2008). Izazovi na putu ka inkluzivnoj školi u BiH. U: Zbornik radova:
Studij razredne nastave u funkciji devetogodišnje osnovne škole. Zjenica, str. 573–592.
Ibralić, Fata, Vanetić, Medina (2004). Stavovi roditelja prema vlastitoj djeci s mentalnom retardacijom.
Naša škola, Sarajevo, br. 29, str. 41–49.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
Zbirka primera inkluzivne prakse: Inkluzivno obrazovanje: Razvoj i primena delotvornog modela
inkluzivnog obrazovanja u Srbiji. Beograd: Ministarstvo prosvete Republike Srbije, 2010.
Ilić, Mile (2005). Obrazovno-vaspitni efekti inkluzivne nastave, Pedagogija, Beograd, br. 1, str. 97–111.
Ilić, Mile (2006): Interaktivno obučavanje nastavnika za individualizaciju učenja čitanja i pisanja u
inkluzivnoj nastavi. // Individualizacija i inkluzija u obrazovanju. Ur. Edina Dmitrović. Sarajevo, str. 1433.
Ilić, Mile (2006). Metodološko i stručno-metodičko osposobljavanje nastavnika za individualizaciju učenja
u inkluzivnoj nastavi. Naša škola, Banja Luka, br. 3–4, str. 28–73.
Ilić, Mile (2007). Učenje i poučavanje u inkluzivnoj nastavi. Naša škola, Banja Luka, br. 3–4, str. 25–49.
Ilić, Mile (2008). Razvijanje kognitivnih sposobnosti učenika u inkluzivnoj nastavi. Naša škola, Banja Luka, br. 1–2, str. 5–24.
Ilić, Mile (2009). Edukacija inkluzivne nastave. Naša škola, Banja Luka, br. 1–2, str. 21–40.
Ilić, Mile (2009). Inkluzivna škola. U: Zbornik radova: Buduća škola, Srpska akademija obrazovanja, Beograd, str. 445.
Ilić, Mile (2009). Obrada novih programskih sadržaja u inkluzivnoj nastavi. Radovi, Banja Luka, Filozofski fakultet, br. 12.
Ilić, Mile (2009). Planiranje i pripremanje inkluzivne nastave. Didaktički putokazi, Zenica, br. 50, str. 84–
87.
Imširagić, Amira (2009). Stavovi roditelja učenika oštećenog sluha o suradnji obitelji i škole. Život i škola,
Zagreb, br.1, str. 73–80.
Imširagić, Amra, Imširagić, Azemina, Hukić, Đana (2010). Roditelji – odgajatelji djece s teškoćama u razvoju.i Didaktički putokazi, Zenica, br. 55, str. 65–69.
Imširagić, Amra; Imširagić, Azemina i Hukić, Lela (2010). Stavovi učenika oštećenog sluha o rasprostranjenosti nasilja. Život i škola, Osijek, br. 1, str. 109–118.
Imširagić-Gegić, Amra (2004): Specifičnosti u čitanju kod djece s oštećenjem sluha; Didaktički putokazi,
33, Zenica, str. 42–44.
Ismić, K. Hajrudin (2008). Strahovi i fobije. Naša škola, Sarajevo, str. 59.
Jablan, B. Stanimirov, K. i Grbović, A (2008). Realnost i perspektiva inkluzivnog obrazovanja dece sa
oštećenjem vida u našoj sredini. Pedagogija, Beograd, br. 4, str. 568–577.
Jablan, Branka i Kovačević, Jasmina (2003). Obrazovanje u redovnim školama i školama za decu ometenu
u razvoju: zajedno ili paralelno. Nastava i vaspitanje, Beograd, br. 1, str. 43–54.
Jablan, Branka i Radžo, Dženana (2009). Procena kvaliteta i brzine crtanja kod slepe dece. Nastava i vaspitanje, Beograd, br. 3, str. 432–442.
Jablan, Branka; Jolić-Marjanović, Zorana i Grbović, Aleksandra (2011). Uticaj iskustva i obučenosti nastavnika na njihove stavove prema obrazovanju dece sa oštećenjem vida u srednjim školama. U: Zbornik
radova Instituta za pedagoška istraživanja, Beograd, br. 1, str. 122–139.
Jablan, Branka; Kovačević, Jasmina i Vujačić, Milja (2010). Specifičnosti početne nastave matematike za
decu sa teškoćama u razvoju u redovnim osnovnim školama. U: Zbornik radova Instituta za pedagoška istraživanja, Beograd, br. 1, str. 165–187.
Janković, Aleksandar (2010). Implikacije različitih shvatanja o čulu vida na saznavanje u procesu nastave.
Norma, Sombor, br. 14, str. 51–68.
Janković, Grozdan (2006). Značaj i uloga defektološkog savjetovališta u procesu inkluzivnpg obrazovanja
kao integralnog djela vaspitno-obrazovnog sistema. Nastava, Banja Luka, br. 5–6, str. 139–148.
Janjić, Biljana, Beker, Kosana, Milojević, Nataša (2010): Osnovne informacije za roditelje dece kojoj je
potrebna dodatna podrška u oblasti obrazovanja, socijalne i zdravstvene zaštite. Beograd: Ministarstvo
prosvete / Ministarstvo rada i socijalne politike / Ministarstvo zdravlja.
Japundža-Milisavljević, Mirjana (2009). Usvojenost elementarnih računskih operacija kod dece ometene u
intelektualnom razvoju. Nastava i vaspitanje, Beograd, br. 3, str. 421–431.
Japundža-Milosavljević, Mirjana (2007). Egtzekutivne funkcije i šjkolski uspeh kod dece s lakom mentalnom retardacijom. Nastava i vaspitanje, Beograd, br. 4, str. 435–445.
Japundža-Milosavljević, Mirjana i Zdravković-Đurić, Aleksandra (2010). Osobenost vršnjačkih odnosa u
uslovima edukacije kod dece s lakom intelektualnom ometenošću. Nastava i vaspitanje, Beograd, br. 3, str.
412–424.
Jeđud, Ivana i Lebedina-Manzoni, Marija (2008). Doživljaj školskog (ne)uspjeha kod djece i mladih s poremećajima u ponašanju. Zagreb, str. 403.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
Jovanović, Vladan i sar. (2010): Priručnik za rad interresorne komisije za procenu potreba za pružanjem
dodatne obrazovne, zdravstvene ili socijalne podrške detetu i učeniku. Beograd: Ministarstvo zdravlja /
Ministarstvo prosvete / Ministarstvo rada i socijalne politike.
Jovanović, Ljiljana (2006): Logopedski tretman djece sa posebnim potrebama. // Individualizacija i
inkluzija u obrazovanju. Ur. Edina Dmitrović. Sarajevo, str. 190-196.
Jović, Slavica (2006): Jednakost i nejednakost obrazovnih šansi. // Individualizacija i inkluzija u
obrazovanju. Ur. Edina Dmitrović. Sarajevo, str. 132-138.
Josimov, Gordana (2010). Doprinos saveza učitelja Republike Srbije razvoju inkluzivnog obrazovanja u Srbiji. Učitelj, Beograd, br. 1, str. 19–22.
Juka, Slavica (2006): Povijesno filozofske pretpostavke i pristupi inkluziji. // Individualizacija i inkluzija u
obrazovanju. Ur. Edina Dmitrović. Sarajevo, str. 33-40.
Jusović-Rangelov Radmila (...): Priča o stvaranju škola po mjeri djeteta. // Priče o stvaranju škola po mjeri
djeteta. Sarajevo: UNICEF BiH/ Centar za obrazovne inicijative Step by Step, str. 167-188.
Kavkler, Marija (2003): Uključivanje dece sa posebnim potrebama; Nastava i vaspitanje, 5, Beograd, str,
594–605.
Kadić, Azra (2006). Implementacija inkluzivne nastave. Naša škola, Sarajevo, br. 38, str. 109.
Kajon, Jelena; Mihić, Vladimir i Franceška, Mirjana (2007). Sociometrijski status romske i neromeske dece
u osnovnoj školi. Pedagoška stvarnost, Novi Sad, br. 1–2, str. 99–110.
Kantić, Ahmet i Kantić, Fatima (2007). Funkcija koherentnog implantanta i govorna rehabilitacija. Didaktički putokazi, Zenica, br. 44, str. 49–51.
Kantić, Hanifa (2006). Mucanje djece predškolske i školske dobi. Naša škola, Sarajevo, br. 38, str. 129.
Kapetanović, Esma (...): Svaki dan ja iznova upoznajem svoje učenike. // Priče o stvaranju škola po mjeri
djeteta. Sarajevo: UNICEF BiH/ Centar za obrazovne inicijative Step by Step, str. 153-167.
Karajlić, Salko (2008). Učenici sa teškoćama u učenju i vladanju. Didaktički putokazi, Zenica, br. 46, str.
87–93.
Karijašević, Lejla (2007). Retardirana škola. Naša škola, Sarajevo, br. 40, str. 81–97.
Karić, Jasmina (2004): Značaj, uloga i mesto razumevanja pročitanog teksta kod učenika oštećenog sluha u
razredno-predmetnoj nastavi; Pedagoška stvarnost, 7–8, Novi Sad, str. 570–577.
Karić, Jasmina (2004): Stavovi prema uključivanju dece sa posebnim potrebama u redovan sistem obrazovanja; Nastava i vaspitanje, 1, Beograd, str. 142–146.
Karić, Jasmina i Radovanović, Vesna (2009). Ispitivanje usvojenosti matematičkih znanja kod učenika
oštećenog sluha. Nastava i vaspitanje, Beograd, br. 1, str. 36–44.
Karić, Nijaz i Ranko Kovačević (2006). Prisutnost poremećaja u socijalnom ponašanju među učenicima
srednje škole. Naša škola, Sarajevo, br. 3, str. 67.
Katz, G.L., McClellan E.D. (1999). Poticanje razvoja dječje socijalne kompetencije: uloga odgajateljica i
učiteljica. Zagreb: Educa.
Kernic-Novosel, M. (1991): Dijagnosticiranje u defektologiji. Zagreb: Fakultet za defektologiju.
Kovačević, Jasmina (2003). Ocena kao sredstvo podsticanja u nastavi dece oštećenog sluha. Nastava, Banja Luka, br. 2–3, str. 91–103.
Kovačević, Jasmina i Arsić, Radomir (2011). Deca sa posebnim potrebama u inkluzivnom obrazovanju.
Nastava i učenje, Učiteljski fakultet u Užicu, str. 731–746.
Kovačević, Jasmina i Maćešić-Petrović, Dragana (2008). Efekti interaktivne nastave u obrazovanju dece
oštećenog sluha. Pedagogija, Beograd, br. 3, str. 456–464.
Kovačević, Jasmina i Radovanović Ivica (2006). Učenik oštećenog sluha u redovnoj školi. Inovacije u nastavi, Beograd, br. 4, str. 56–66.
Kovačević, Jasmina i Radovanović, Ivica (2008). Efekti individualizacije nastave gluve i nagluve dece. U:
Inovacije u osnovnoškolskom obrazovanju – od postojećeg ka mogućem, Učiteljski fakultet, Beograd, str.
160–166.
Kovačević, Slobodan (2005). Blumova taksonomija u funkciji individualizacije procesa školskog učenja
primjerenog inkluzivnom učenju. Naša škola, Sarajevo, br. 34, str. 90–102.
Kojić, Miroslav i Markov, Zagorka (2011). Peagmatična refleksija idejnog duiskursa pozicioniranog u inkluzivnom procesu. Pedagoška stvarnost, Novi Sad, br. 5–6, str. 566–574.
Kolenec, Franci (2005): Integracija djece sa posebnim vaspitno-obrazovnim potrebama u Sloveniji; Vaspitanje i obrazovanje, 1, Podgorica, str. 141–147.
Kolenc, Franci (2009). Logoped kao član stručnog tima za djecu sa govorno-jezičkim smetnjama u inkluziji. Vaspitanje i obrazovanje, Podgorica, str. 107-112.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
Konig, E., Zedler, P. (2001): Teorije znanosti o odgoju. Zagreb: Educa.
Kopić, Selma (...): Kreativnost se inati okovima. // Priče o stvaranju škola po mjeri djeteta. Sarajevo:
UNICEF BiH/ Centar za obrazovne inicijative Step by Step, str. 97-111.
Koren, I. (1989): Kako prepoznati i identificirati nadarenog učenika. Zagreb: Školske novine.
Kostović, Svetlana; Zuković, Slađana i Borovica, Tamara (2011). Inkluzivno obrazovanje i školski kontekst. Nastava i vaspitanje, Beograd, br. 3, str. 406–419.
Kremenović, Radojka (2007). Primjena interaktivnog učenja u inkluzivnoj nastavi obrnutog dizajna različitih nivoa složenosti. Nastava, Banja Luka, br. 7, str. 191–198.
Kremenović, Radojka (2007). Primjena interaktivnog učenja u inkluzivnoj nastavi obrnutog dizajna različitih nivoa složenosti. Nastava, Banja Luka, br. 7, str. 191–198.
Kreso-Pašalić, A. (2000): Rano učenje ili učenje u funkciji uvećavanja kapaciteta mozga. Sarajevo: Centar
za obuku i obrazovne inicijative “Step by step”.
Krnetić, Igor (2008). Kognitivno-bihejvioralna terapija depresivnih poremećaja. Radovi, Banja Luka, Filozofski fakultet, br. 11.
Krnetić, Igor (2010). Kognitivno-bihejvioralna terapija depresivnih poremećaja. Radovi, Banja Luka, 13,
str. 331–347.
Kuli L. Majls (2010): Podučavanje dece s poremećajima mentalnog zdravlja i učenja u redovnoj nastavi.
Prevela sa engleskog Vesna Mostarica. Beograd: Kreativni centar. (Originalni rad objavljen 2007.).
Lazarević, Emilija (2008). Auditivno pamćenje disfazične dece. Pedagogija, Beograd, br. 4, str. 674–683.
Lazarević, Emilija (2009). Formiranje pojmova kod disfazične dece školskog uzrasta. Pedagogija, Beograd,
br. 2, str. 236–246.
Lazarević, Emilija (2010). Deca sa razvojnom disfazijom u školi. Pedagogija, Beograd, br. 2, str. 257–265.
Lazarević, Emilija (2010). Inkluzija. Pedagogija, Beograd, br. 2, str. 365–368.
Lazarević, Emilija (2011). Specifične smetnje u učenju i govorno-joezički poremećaji. Vaspitanje i obrazovanje, Podgorica, br. 3, str. 51–70.
Lazarević, Emilija (2011). Usvojenost značenjskog odnosa hiponomije u kategoriji konkretnih imenica u
jeziku difazične dece. Vaspitanje i obrazovanje, Podgorica, br. 2, str. 25–39.
Lazarević, Emilija i Tenjović, Lazar. Razumevanje zavisnih klauza u jeziku difazične dece. U: Zbornik radova Instituta za pedagoška istraživanja, Beograd, br. 2, str. 397–412.
Lazić, Svetlana (2008). Porodično seksualno zlostavljanje dece kroz mogućnost preventivnog pedagoškog
delovanja ombudsmana. Pedagoška stvarnost, Novi Sad, br. 3–4, str. 230–242.
Lalović, Zoran i Rančević, Željko (2006). Socijalna inkluzija, ravnopravnost i zadovoljavanje različitih potreba pojedinaca i grupa u kontekstu reforme sistema stručnog obrazovanja u Crnoj Gori. Vaspitanje i
obrazovanje, Podgorica, str. 93–116.
Lapot, Goran i Mileković, Živorad (2010). Uporedna analiza profesionalnog usavršavanja nastavnika
osnovne škole za inkluzivan rad sa romskom decom u Hrvatskoj i Sloveniji. Obrazovanje i usavršavanje nastavnika didaktičko metodički pristup, Učiteljski fakultet, Užice, str. 533–548.
Leptir, Ljubo (2003). Adolescencija i bolesti zavisnosti, Nastava, Banja Luka, br. 2–3, str. 203–219.
Leutar, Zdravka i Frantal, Martina (2006). Stavovi nastavnika prema integraciji djece s posebnim potrebama u redovne škole. Napredak, Zagreb, br. 3, str. 298–312.
Livazović, G. (2008). Primjena računalne tehnologije u odgoju i obrazovanju djece s posebnim potrebama. Život i škola, Osijek, br. 1, str. 79–86.
Lučić-Ljevar Svjetlana (2006): Jedan model rada sa učenicom posebnih obrazovnih potreba, njenom
majkom i učiteljicom u prvom razredu redovne osnovne škole. // Individualizacija i inkluzija u obrazovanju.
Ur. Edina Dmitrović. Sarajevo, str. 254-258.
Ljubljenović, J. Miša (2010). „Smetnje učenja“ kao učenje smetnji: kritika tradicionalnog koncepta učenja.
Pedagogija, Beograd, br. 1, str. 91–103.
Majstorović, Z., Miščin, Ž. (2001): Zloupotreba droga i ovisnost o drogama. Zagreb: Školska knjiga.
Maksimović, Jasna (2003): Leksičke sposobnosti učenika s vizuelnim smetnjama i pravopisni nivo njihovog rukopisa; U: Zbornik radova, 4, Užice: Učiteljski fakultet Užice, str. 263–276.
Maksimović, Jasna (2004): Sociometrijski status učenika s vizuelnim smetnjama u redovnoj osnovnoj školi; U: Zbornik radova, 5, Užice: Učiteljski fakultet Užice, str. 353–364.
Maksimović, Jasna (2005): Mogućnosti i granice obrazovanja i vaspitanja učenika sa smetnjama u razvoju;
U: Zbornik radova, 6, Užice: Učiteljski fakultet Užice, str. 361–376.
Maksimović, Jasna (2006). Korektivni rad sa decom oštećenog vida predškolskog uzrasta. Zbornik radova,
Univerzitet u Kragujevcu, Učiteljski fakultet u Užici, br. 7, str. 269–284.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
Maksimović, Jasna (2008). Razvoj motoričkih sposobnosti kod učenika sa oštećenjem vida. Zbornik radova, Univerzitet u Kragujevcu, Učiteljski fakultet u Užici, br. 10, str. 275–284.
Maksimović, Jasna, Jablan, Branka (2011): Karakteristike i uloga igre kod dece sa smetnjama u razvoju //
Zbornik radova 13. Užice: Učiteljski fakultet, str. 313-324.
Maksimović, Jasna i Savković, Ana (2010). Osposobljavanje nastavnika osnovne škole za implementaciju
inkluzivnog obrazovanja. Obrazovanje i usavršavanje nastavnika didaktičko metodički pristup, Učiteljski
fakultet, Užice, str. 519–532.
Maksić, B. S., (1998): Darovito dete u školi. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja.
Markov, Zagorka (2010). Modeli pružanja podrške osobama sa posebnim potrebama. Inovacije u nastavi,
Beograd, br. 4, str. 35–42.
Markov, Zagorka (2010). Različiti pristupi u terapiji hiperkinetičkog poremećaja. Pedagogija, Beograd, br.
1, str. 118–128.
Markov, Zagorka i Adamov, Nenad (2008). Uloga vaspitača u inkluzivnom obrazovanju, Noprma, 1-2, str.
167-184.
Markov, Zagorka, Kojić, Miroslava (2011). Vaspitačka škola sa inkluzivnim etosom. Pedagoška stvarnost,
Novi Sad, br. 1–2, str. 132–140.
Markov, Zagortka i Pavlov, Srbislav (2006). Karakteristike dece sa hiperaktivnim sindromom. Pedagoška
stvarnost, Novi Sad, br. 9, str. 739–749.
Markovac, Josip (1970): Nastava i individualne razlike učenika. Zagreb: Školska knjiga.
Marković, Slavica; Golubović, Špela i Lalovioć, Danijela (2009). Problemi u društvenom ponašanju kod
lako mentalno nedovoljno razvijenih učenika. Pedagoška stvarnost, Novi Sad, br. 3–4, str. 274–284.
Mahmutović, Azrija (2010). Slika o sebi i prevencija poremećaja u ponašanju mladih. Didaktički putokazi,
Zenica, br. 55, str. 44–47.
Macura-Milosavljević, Sunčica (2006). Socijalni aspekti inkluzije romske dece iz naselja Deponija u obrazovni sistem. Pedagogija, Beograd, br. 3, str. 304–319.
Medenica, Miroslav, Medenica, Veselin, Ivanović, Lidija (2011): IKT kao podrška u razvoju kreativnosti
osoba sa lakom intelektualnom ometenošću. Inovacije u nastavi, Beograd, 1, str. 103-108.
Memagi, Šaćira, Vukajlović, Borka (2008). Inkluzija u reformi obrazovnog sistema u Bosni i Hercegovini.
U: Etička dimenzija obrazovanja, Pedagoški fakultet, Jagodina, 184–197.
Memišević, Haris (2008). Sociometrijski položaj učenika sa mentalnom retardacijom u redovnim školama.
Didaktički putokazi, Zenica, br. 48, str. 22–25.
Memišević, Haris i Demirović, Bahra (2008). Komparacija finih motoričkih sposobnosti djece sa mentalnom retardacijom i djece bez mentalne retardacije. Didaktički putokaz, Zenica, br. 49, str. 32–35.
Metode, tehnike i materijali za školsku inkluziju i podučavanje učenika sa onesposobljenjem. Pesaro:
EducAid. nepoznata godina izdanja.
Mešalić, Šaćira i Nikolić, Milena (2004): Učenici sa posebnim potrebama i individualizacija; Didaktički
putokazi, 33, Zenica, str. 36–41.
Mešalić, Šaćira i Nikolić, Milena (2007). Inkluzija u refiormisanoj školi. Naša škola, Sarajevo, br. 40, str.
71–81.
Mešalić, Šaćira; Begović, Emina i Osmić, Amila (2009). Slušna percepcija kao važan faktor u prađenju
nastave učenika usporenog kognitivnog razvoja u uslovima inkluzije, Didaktički putokazi, Zenica, br. 52,
str. 32–36.
Mešić, Amela (...): Roditeljski iz snova. // Priče o stvaranju škola po mjeri djeteta. Sarajevo: UNICEF BiH/
Centar za obrazovne inicijative Step by Step, str. 35-57.
Milenković, Živorad (2010). Kompetencije nastavnika inkluzivne nastave. Zbornik radova, Univerzitet u
Kragujevcu, Učiteljski fakultet u Užici, br. 12, str. 241–252.
Milenković, Živorad (2010). Profesionalno i stručno usavršavanje nastavnika osnovne škole za rad u inkluzivnoj nastavi. U: Edukacija nastavnika za budućnost, Pedagoški fakultet, Univerzitet u Zenici, str. 255266.
Milenović, Živorad (2010). Pedagoško-psihološke kompetencije nastavnika u inkluzivnoj nastavi. Naša
škola, Banja Luka, br. 1–2, str. 117–132.
Milinković, Miomir, Čutović, Mirijana (2011): Inkluzija, da ili ne? // Zbornik radova 13; Užice: Učiteljski
fakultet, str. 289-298.
Milić, Saša (2010). Pozitivni efekti primjene inkluzivnog obrazovanja. Vaspitanje i obrazovanje, Podgorica,
br. 1, str. 31–44.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
Milić, Tamara (2009). Djeca sa posebnim obrazovnim potrebama u Crnoj Gori. Vaspitanje i obrazovanje,
Podgorica, br. 2, str. 169–182.
Milić, Tamara (2009). Djeca sa posebnim obrazovnim potrebama u Crnoj Gori. Vaspitanje i obrazovanje,
Podgorica, str. 169–182.
Miličić, V. (1993): Smisleno učenje. Zagreb: Alinea.
Miller, A. (1995): Drama djetinjstva. Zagreb: Educa.
Milosavljević, M. (2000): Droge-mit, pakao, stvarnost. Sarajevo: Udruženje građana Obrazovanje gradi
BiH.
Milošević, Aleksandar i Marković, Emilija (2010). Mogućnosti i ograničenja inkluzije. Zbornik radova
Učiteljskog fakulteta u Prizrenu – Leposavić, br. 4, str. 29–44.
Milošević, Irena (2009). Stavovi učenika o integraciji učenika Roma u redovnoj nastavi. Nastava, Banja
Luka, br. 1–2, str. 129.
Miljević, Gordana, Durbin,Yoon, Pop, Daniel (2009): Uključenost roditelja u rad škola u jugoistočnoj
Evropi: Stavovi direktora. Prevela sa engleskog Irena Cerović. Nepoznato mesto izdavanja: Pedagoška
fakulteta Univerze v Ljubljani.
Mimkova Toroleska, Evdemiya (2008). Holistički pristup tehnologiji igre za integraciju dece sa posebnim
potrebama. Nastava i vaspitanje, Beograd, br. 3, str. 369–377.
Misirača, Radmila (2002). Deca sa posebnim potrebama i učenje kroz igru. Zbornik radova Republički pedagoški zavod Republie Srpske, Banja Luka, 2, str. 133–141.
Misita, Vukosava (2007): Prikaz knjige „Nastavnik u inkluzivnom obrazovanju“. Didaktički putokazi,
Zenica, 42, str. 100.
Mićević, Jelena (2005): Stavovi roditelja, učitelja i dece prema osobama sa invaliditetom; Pedagoška stvarnost, 3–4, Novi Sad, str. 296–304.
Mićević, Jelena (2006). Sličnost stavova diskriminacije učitelja i dece prema različitim marginalnim grupama. Pedagoška stvarnost, Novi Sad, br. 7–8, str. 626–638.
Miškov, Milovan (2011). Pedagoško-terapeutski aspekti korišćenja muzike u teoriji razvojnih smetnji kod
dece. Norma, Sombor, br. 2, str. 243–252.
Montesori, Marija (2006): Upijajući um. 2. izd. Prevela sa italijanskog Mirjana Sovrović. Beograd: DN
Centar. (Originalni rad objavljen 1949.).
Montesori, Marija (2007): Od detinjstva do adolescencije. Prevela sa engleskog Dušanka Nikolić. Beograd:
DN Centar. (Originalni rad objavljen 1948.).
Mrđa, Željko i Šipka, Jelena (2002). Implementacija projekta „Školovanje prilagođeno djeci sa posebnim
potrebama u Bosni i Hercegovini“. Zbornik radova Republički pedagoški zavod Republike Srpske, Banja
Luka, 2, str. 142.
Mujaković, Larisa i Hadžimehmedović, Jasmina (2008). Specijalna rehabilitacija slijepih na području orjentacije i mobiliteta. Didaktički putokazi, Zenica, br. 46, str. 33–37.
Mulić, M. Sulejman (2002). Uočavanje deformiteta stopala metodom plantografije. Naša škola, Sarajevo,
br. 22, str. 103–116.
Muminović, H. (1998): Mogućnosti efikasnijeg učenja u nastavi. Sarajevo: Svjetlost.
Mustać, V., Vicić, M. (1996): Rad s učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoj školi. Zagreb: Školska
knjiga.
Nazifović, Fikreta (2006): Integracija učenika s posebnim potrebama u redovne škole. // Individualizacija i
inkluzija u obrazovanju. Ur. Edina Dmitrović. Sarajevo, str. 179-190.
Nazor, Mirjana; Buj, Marija i Nikolić, Mira (1991): Položaj djece s teškoćama u razvoju u redovnim školama; Život i škola, 2, Zagreb, str. 209–212.
Negru, Marinel (2008). Diferencirani pristup učenicima – odgovornost moderne škole. Praktični aspekti
savremenih shvatanja darovitosti, Vršac, br. 13, str. 425–434.
Nedović, Goran (2007). Metodika preventivno-korektivnog rada. Nastava, Banja Luka, br. 7, str. 169–180.
Nešković, Simo (2009). Kvaliteti samopoimanja i komunikacije kao mogućnosti prevencije poremećaja ponašanja u školskoj sredini, Radionica: Razumevanje poruke u procesu komunikacije kada nastavnik/učenik
ima problema, U: Zbornik radova: Neprihvatljivo ponašanje učenika i mogućnosti prevencije u školskoj
sredini, Filozofski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, str. 25–59.
Niklewski, G. i Recjke-Niklewski, Rose (2004): Kako živjeti s graničnim poremećajem ličnosti?; U: Savjeti oboljelima i njihovim partnerima, Zagreb: Slap.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
Nikolić, Gordana, Lukić, Mirjana, Janković, Vukica (2010): Učenici sa smetnjama i teškoćama u razvoju u
obrazovno-vaspitnim ustanovama Republike Srbije: informator i statističnjak. Beograd: Zavod za
unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.
Nikolić, Dušanka, Tošović, Kata (2005): Ovo je moja školica ...: Metoda Montesori na primeru vrtića
Pitagora, Beograd: DN Centar.
Nikolić, Marija, Mitrovič, Veronika-Katarina (2009). Korak ka inkluziji, Pedagoška stvarnost, Novi Sad,
br. 5–6, str. 479–491.
Nikolić, Nataša (2007). Strategija bilingvizma u obrazovanju. Inovacije u nastavi, Beograd, br. 2, str. 138–
145.
Novović, Zdenka; Smederevac, Snežana; Mikloš, Biro i Jovanović, Veljko (2008). Prilog programa treninga pažnje za decu iz edukativno depriviranih sredina. Pedagoška stvarnost, Novi Sad, br. 1–2, str. 114–
129.
Numanović, Amela (...): Jedan malo drugačiji prvi dan škole. // Priče o stvaranju škola po mjeri djeteta.
Sarajevo: UNICEF BiH/ Centar za obrazovne inicijative Step by Step, str. 21-35.
Oberman-Babić, Mira (1993). Stavovi učenika redovne škole prema odgojno-obrazovnoj integraciji djece
sa smetnjama u razvoju. Život i škola, Osijek, br. 2, str. 141–152.
Oberman-Babić, Mira (1995): Relacije komunikacije djece oštećena vida i nepoželjna ponašanja; Život i
škola, 1, Zagreb, str. 29–36.
Obradović, Svetlana; Maksimović, Jasna i Zlatić, Lidija (2010). Ideja i praksa inkluzivnog obrazovanja u
Evropi i Srbiji. Zbornik radova, Univerzitet u Kragujevcu, Učiteljski fakultet u Užici, br. 12, str. 223–240.
Osmanović, Admir i Osmanović, Edino (2009). Indeks inkluzivnosti u funkciji mjerenja inkluzivnosti
osnovnih škola. Didaktički putokazi, Zenica, br. 53, str. 43.
Pavlović, M. Zlatko (2011). Motivacione orjentacije neuspješnih učenika sa nadprosječno razvijenim kognitivnim sposobnostima. Nastava i učenje, Učiteljski fakultet u Užicu, str. 305–320.
Pavlović, Miroslav i Žunić-Pavlović, Vesna (2010). Rezilijentnost adolescenata s intelektualnom ometenošću. Nastava i vaspitanje, Beograd, br. 4, str. 603–617.
Pašalić-Kreso, Adila (2002): Internacionalni magistarski studij: „Individualizacija i inkluzija u obrazovanju“; Naša škola, 20, Sarajevo, str. 109–112.
Pejović, Milovaniev Milica; Pavlović, Miroslav; Lečić Gočievski, Dušica i Tenjavić, Lazar (2005): Promena diskriminatizovanog i negativnog stava prema mentalnim bolestima kod školske dece; Nastava i vaspitanje, 1, Beograd, str. 89–99.
Petković, Violeta (2010). Škola u inkluzivnom kontekstu. Norma, Sombor, br. 14, str. 69–75.
Petrović, Boban I Novak, Jadranka (2008). Efekti programa podrške na kompetentnost osoba sa intelektualnim teškoćama. U: Ličnost, profesija i obrazovanje, Filozofski fakultet, Niš, str. 303–319.
Petrović-Lazić, Mirjana, Kovačević, Jasmina (2007). Uloga nastavnika u identifikaciji poremećaja glasa
kod učenika mlađeg školskog uzrasta. Inovacije u nastavi, Beograd, br. 2, str. 120–131.
Pehar-Zvačko, L. (2000): Oduzeto djetinjstvo. Zenica: Dom štampe.
Polovina, Nada (2011). Inkluzija iz perspektive roditelja dece sa smetnjama u razvoju. Nastava i vaspitanje,
Beograd, br. 1, str. 130–144.
Popadić, Rade (2001): Potreba i mogućnost obrazovanja nastavnika za inkluzivnu nastavu; Pedagogija, 3,
Beograd, str. 29–39.
Popadić, Rade (2004): Od netolerantnog do inkluzivnog vaspitanja djece s posebnim potrebama; U: Zbornik radova, 5, Užice: Učiteljski fakultet, str. 341–352.
Pribalić, Ljubica (2005). Učenik oštećena sluha u redovnoj osnovnoj školi. Napredak, Zagreb, br. 4, str.
477–487.
Pribanić, Ljubica (1992): Pasivnost u djeteta oštećenog sluha; Napredak, 2, Zagreb, str. 159–169.
Pribanić, Ljubica (1994): Rehabilitacijski program za dijete s večnim teškoćama u razvoju; Život i škola, 1,
Zagreb, str. 21–28.
Pribanić, Ljubica (2005): Učenik oštećenog sluha u redovnoj osnovnoj školi (pregledni članak); Napredak,
4, Zagreb, str. 477–487.
Phillips, S. (1999): Montesori priprema za život. Jastrebarsko: Naklada Slap.
Radovančić, B. (1995): Osnove rehabilitacije slušanja i govora. Zagreb: Fakultet za defektologiju.
Radoš – Bučma Maja; Karagić, Suvada; Redžepagić, Vedrana; Vidović, Ilijana i Librić, Sabina (2010).
Stavovi učenika druge trijade devetogodišnjeg obrazovanja, njihovih nastavnika i roditelja prema inkluzivnim uvjetima školovanja. U: edukacija nastavnika za budučnost, Pedagoški fakultet u Zenici, str. 950-961.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.
335.
336.
337.
338.
339.
340.
341.
342.
343.
344.
Ramčilović, Elvira (...): Jedan dan u Trening-centru Jablanica. // Priče o stvaranju škola po mjeri djeteta.
Sarajevo: UNICEF BiH/ Centar za obrazovne inicijative Step by Step, str. 127-153.
Rački, J. (1997): Teorija profesionalne rehabilitacije osoba s invaliditetom. Zagreb: Fakultet za
defektologiju.
Rinc, Urošević, Andreja (2006). Studija slučaja učenice sa govorno-jezičkim smetnjama. Nastava i vaspitanje, Beograd, br. 3, str. 307–318.
Risojević, R. (1988): Slavni arapski matematičari. Beograd: Nolit.
Rojko, Vida Fišak (2008). Učenici so posebni potrebi. Prosvetno delo, Skopje, br. 1, str. 9–13.
Runjić, Tina; Znaor, Mirjana i Oberman-Babić, Mira (2001: Razlike u sociometrijskom položaju učenika
oštećenog vida glede školskog uspeha (izvorni znanstveni članak); Napredak, 1, Zagreb, str. 77–88.
Sabo, Erne (2007). Uloga vaspitača u prevenciji i korekciji najčešćih oblika deformiteta dece predškolskog
i osnovno-školskog uzrasta. Pedagoška stvarnost, Novi Sad, br. 5–6, str. 462–470.
Sabo, Erne (2008). Uloga vaspitača u prevenciji i korekciji najčešćih oblika deformiteta dece predškolskog
i osnovnoškolskog uzrasta, Norma, Sombor, 1-2, str. 185-194.
Savković, Ana (2010). Inkluzivnata vrednost na orientacija na nastavnicite vo osnovnite učilišta. Prosvetno delo, Skopje, br. 4, str. 19–30.
Sadiković, Snežana (2004). Obrazovni status roditelja kao determinanta školskog uspjeha slušno oštećene
djece. Naša škola, Sarajevo, br. 29, str. 49–59.
Saleša-Grijak, Đurđa (2010). Lingvističke kompetencije dece oštećenog sluha kao predikator uspeha u čitanju. Pedagogija, Beograd, br. 1, str. 138–147.
Salovey, P., Sluyter, J.D. (1999): Emocionalni razvoj i emocionalna inteligencija: Pedagoške implikacije.
… Educa.
Samardžić, Bernarda (2006): Odnos porodice prema hendikepu djeteta. // Individualizacija i inkluzija u
obrazovanju. Ur. Edina Dmitrović. Sarajevo, str. 258-267.
Sekušak-Galešev (2004). Pristup hiperaktivnom učeniku (stručni članak). Školski vjesnik, Split, br. 3–4,
str. 251–268.
Slatina, M. (1998): Nastavni metod: prilog pedagoškoj moći suđenja. Sarajevo: Filozofski fakultet.
Soleša-Grijak, Đurđa (2010). Lingvistička kompetencija dece oštećenog sluha kao predikator uspeha u čitanju. Pedagogija, Beograd, br. 1, str. 138–147.
Srdić, Vesna (2010). Inkluzivno obrazovanje u mikrosistemu: saradnja predškolske ustanove i romske porodice. Pedagogija, Beograd, br. 1, str. 18–25.
Stanimirović, Dragana i Avramović, Siniša (2008). Doprinos stvaranju jednakih uslova za slepe i slabovide. U: Ličnost, profesija i obrazovanje, Filozofski fakultet, Niš, str. 319–327.
Stanić, Ivica (2006). Zlostavljanje i zanemarivanje djece. Pedagoška stvarnost, Novi Sad, br. 9–10, str.
840–855.
Stanković-Đorđević, Mirjana (2003): Različitost je bogatstvo ljudskog roda – Svi zajedno! (Projekat integracije dece sa posebnim potrebama); Pedagogija, 3–4, Beograd, str. 85–90.
Stanković-Đorđević, Mirjana (2004): Deca sa posebnim potrebama značaj igrovne aktivnosti; Pedagoška
stvarnost, 1–2, Novi Sad, str. 128–135.
Stanković-Đorđević, Mirjana (2005): Svi zajedno? Projekat integracije dece sa posebnim potrebama; U:
Zbornik radova sa simpozijuma „Vaspitač za XIX vek“ u Sokobanji; Aleksinac, str. 229–234.
Stanković-Đorđević, Mirjana (2006): Vaspitni i obrazovni konstrukti prosvetnih radnika prema deci sa razvojnim smetnjama; Pedagoška stvarnost, 1–2, Novi Sad, str. 25–36.
Stanković-Đorđević, Mirjana (2007). Stavovi vaspitača o vaspitno-obrazovnom radu sa decom sa razvojnim smetnjama. Pedagogija, Beograd, br. 1, str. 70–80.
Stanković-Đorđević, Mirjana (2010). Nenasilna komunikacija u službi inkluzivnog procesa. Pedagoška
stvarnost, Novi Sad, br. 5–6, str. 399–411.
Stankovska, Gordana (2011). Hiperaktivno dete. Prosvetno delo, Skopje, br. 64. str. 35–41.
Stančić, V. (1985): Djeca sa teškoćama u razvoju u redovnoj školi. Zagreb: Fakultet za defektologiju.
Stančić, V. (1988): Odgojno-obrazovna integracija djece sa teškoćama u razvoju. Zagreb. …
Stančić, V., Tonković, F., Zovko, G. (1979): Profesionalna integracija slijepih. Zagreb: Fakultet za
defektologiju.
Sternberg, J. R., Zhang Li-Fang (2001): Uspješna inteligencija: kako praktična i kreativna inteligencija
određuju uspjeh u životu. Zagreb: Barka.
Stojaković, P. (2000): Darovitost i kreativnost. Republika Srpska: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Republike Srpske.
345.
346.
347.
348.
349.
350.
351.
352.
353.
354.
355.
356.
357.
358.
359.
360.
361.
362.
363.
364.
365.
366.
367.
368.
369.
370.
371.
372.
373.
Stojanović, Sunčica (2011). Nekoliko (a možda i više!) otvorenih pitanja o inkluzivnom obrazovanju. Godišnjak Učiteljskog fakulteta u Vranju, Vranje, br. 2, str. 93–102.
Stojić, Tatjana i sar. (red) (2010): Vodič za unapređivanje inkluzivne obrazovne prakse. Beograd: Fond za
otvoreno društvo.
Suzić, Nenad (2008). Inkluzija u očima nastavnika. Vaspitanje i obrazovanje, Podgorica, br. 1, str. 13–32.
Suzić, Nenad (2009). Koraci ka inkluzivnoj edukaciji u BiH. Naša škola, Sarajevo, br. 50, str. 3–20.
Talam, Jasminka, Delić, Selvedin i Balagija, Alma (2007). Rad sa djecom sa posebnim potrebama u osnovnoj školi. Didaktički putokazi, Zenica, br. 44, str. 54–59.
Tasić, Ivan, Glušac, Dragana (2008): Uloga vaspitača u inkluzivnom procesu. Norma, Sombor, 1-2, str.
157-166.
Teodorović, B., Levandovski, D. (1986): Odnos roditelja prema djetetu s mentalnom retardacijom. Zagreb:
Fakultet za defektologiju.
Tipura, Selma (2006): Proces reforme obrazovanja u Bosni i Hercegovini. // Individualizacija i inkluzija u
obrazovanju. Ur. Edina Dmitrović. Sarajevo, str. 86-90.
Tovilović, Snežana; Novaković, Zdenka i Biro, Mikloš (2009). Stavovi prema obrazovanju, aspiracije i
vrednosti romskih i neromskih roditelja čija deca polaze u školu. Pedagoška stvarnost, Novi Sad, br.3–4,
str. 332–355.
Todorov, Vesna (2011). Jezička inteligencija kod dece – kako je prepoznati i razvijati. Pedagoška stvarnost, Novi Sad, br. 1–2, str. 73–82.
Todorović, Mila (2009). Kreiranje inkluzije obrazovne politike na lokalnom nivou – uloga školske uprave u
obrazovnoj inkluziji Roma. Direktor škole, Beograd, br. 4, str. 53–59.
Tomaš, Ana (1994). Učenuci sa teškoćama u učenju i dopunska nastava. Školski vjesnik, Split, br. 1, str.
59–67.
Tomaš, Ana (1995): Perspektive u odgoju i obrazovanju djece s posebnim potrebama; Školski vjesnik, 1,
Split, str. 49–54.
Tomić, Ruža i Hrvanović, Maja (2008). Stavovi nastavnika prema delikventnoj djeci. Naša škola, Banja
Luka, br. 3–4, str. 135–148.
Tomić, Ruža; Sarajlić, Dževdeta i Teskeredžić, Amela (2005). Stavovi grupe studenata defektološkog fakulteta u Tuzli o odgojno-obrazovnoj integraciji. Naša škola, Sarajevo, br. 31, str. 147.
Tomić, Ruža; Šehović, Mirha; Osmić, Ibrahim i Hrvanović, Maja (2006). Stavovi studenata o djeci s poremećajima u ponašanju. Didaktički putokaz, Zenica, br. 41, str. 24.
Tomić, Ružica i Hrvanović, Maja (2007). Integracija djece s poremećajima u ponašanju u redovnu školsku
sredinu. Pedagoška stvarnost, Novi Sad, br. 3–4, str. 302–324.
Tomić, Ružica; Šećerović, Mirha, Hrvanović, Maja (2006). Komunikacija sa delikventnom djecom. Pedagoška stvarnost, Novi Sad, br. 9–10, str. 822–839.
Trifunović-Maček, Z., Jakšić-Jelčić, S. (1996): Afazija-progovorimo ponovo. Zagreb: Alinea.
Trtić, Milena (2007). Simptomi autizma u razvoju djeteta. Vaspitanje i obrazovanje, Podgorica, br. 3, str.
140–151.
Tukumović, Ševka (2009). Greške prilikom prikazivanja teksta kod slijepih, slabovidih i učenika bez oštećenja vida. Didaktički putokazi, Zenica, br. 53, str. 2–4.
Tulejmović, Ševala, Radžo, Dženana i Mujakić, Aida (2006). Rani tretman mobiliteta kod slijepog deteta.
Didaktički putokazi, Zenica, br. 39, str. 70–74.
Tuluković, Ševala i Huremović, Alma (2008). Karakteristike čitanja i pisanja u gluho-slijepog djeteta. U:
Zbornik radova: Studij razredne nastave u funkciji devetogodišnje osnovne škole. Zjenica, str. 505–512.
Tulumović, Ševala (2007). Specifičnosti čitanjlja i pisanja učenika s oštećenim vidom. Didaktički putokazi,
Zenica, br. 44, str. 43–48.
Tulumović, Ševala. Stavovi odgajatelja redovnih predškolskih ustanova prema integraciji djece s oštećenjem vida. Naša škola, Sarajevo, br. 43, str. 83–93.
Turjašanin Vladimir i Dušanić Srđan (2005). Naučena bespomoćnost i socijalizacija distance. Radovi, Banja Luka, br. 8, str. 253–266.
Ćatić, Vahdeta, Ćatić, Amna (2010): Integracija đece sa posebnim potrebama prema konceptu Montesori.
Didaktički putokazi, Zenica, 56, str. 46-50.
Umihanić, Šahim (2007): Down sindrom – inkluzija i integracija. Didaktički putokazi, Zenica, 43, str. 4147.
Farego, Emica (2005). Kako pišu djeca s poteškoćama u čitanju (izvorni znanstveni članak). Napredak, br.
3, str. 289–299.
374.
375.
376.
377.
378.
379.
380.
381.
382.
383.
384.
385.
386.
387.
388.
389.
390.
391.
392.
393.
394.
395.
396.
397.
398.
399.
400.
401.
402.
403.
404.
405.
Filipović, S. N., (1988): Mogućnosti i dometi stvaralaštva učenika i nastavnika. Sarajevo:
“Svjetlost”/Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
Fulgosi, A. (1994): Biološke osnove osobina i ličnosti. Jastrebarsko: Naklada Slap.
Hajdar, Muradif (2006): Mogućnosti primene terapijskog – psihosocijalnog rada u tretmanskim grupama
(sekcijama) u vannastavnim aktivnostima. Nova škola, Sarajevo, 35, str. 101-108.
Hajder, Muradif (2010). Simptomi anksioznosti kod nastavnika u osnovnoj školi. Didaktički putokazi, Zenica, br. 57, str. 43–47.
Hamidović, Žarmen (...): Kako sam postala hrčak. // Priče o stvaranju škola po mjeri djeteta. Sarajevo:
UNICEF BiH/ Centar za obrazovne inicijative Step by Step, str. 71-85.
Hasanagić, Anela (2007). Hiperaktivno dete. Didaktički putokazi, Zenica, br. 45, str. 44–49.
Hasanbegović, Husnija (2007). Paradigmatično progmatićna govorno-jezička metoda u edukaciji i rehabilitaciji slušno oštećenih osoba. Didaktički putokazi, Zenica, br. 45, str. 50–55.
Hafizović, Fikreta (2006). Integracija učenika s posebnim potrebama u škole. Naša škola, Sarajevo, br. 38,
str. 133.
Hadžić, Selma (2009). Samopercepcija učenika sa posebnim potrebama i percepcija od strane nastavnika
u redovnoj osnovnoj školi. Didaktički putokazi, Zenica, br. 51, str. 7–13.
Hadžić, Selmo i Tulumović, Ševala (2009). Razlike između učenika sa posebnim potrebama i učenika bez
teškoća u razvoju na zadacima objektivnog tipa. Naša škola, Sarajevo, br. 47, str. 37–54.
Hadžić-Suljkić, Mirzeta i Ljevaković, Mejrema (2010). Prilagođenost ponašanja roditelja specifikumu komunikacijskih potreba deteta oštećena sluha. Didaktički putokazi, Zenica, br. 57, str. 2–6.
Hadžihajdić, Sanja (2008). Razvoj inkluzivnosti škola primjenom metodologije indeksa inkluzivnosti Didaktički putokazi, Zenica, br. 48, str. 14–17.
Hebib, Emina i Spasenić, Vera (2010). Uloga školskog pedagoga u primeni inkluzivnog obrazovanja: pogleed studenaat pedagogije. Nastava i vaspitanje, Beograd, br. 2, str. 297–313.
Hozić, Ilda (2009). Inkluzija za sve. Pedagoška stvarnost, Novi Sad, br. 3–4, str. 440–446.
Horzović, Ramiza (2007). Oralna, olfaktorna i gustativna percepcija kod djece sa posebnim potrebama.
Didaktički putokazi, Zenica, br. 45, str. 56–58.
Hodžić, Ilda (2008). Da li darovito dijete treba inkluziju? Pedagoška stvarnost, Novi Sad, br. 1086–1091.
Hodžić, Naira (2010): Utvrđivanje artikulacijskog statusa djece predškolskog uzrasta u funkciji prevencije
govornih mana djece osnovnoškolskog uzrasta. Didaktički putokazi, Zenica, 56, str. 80-88.
Hodžić-Vehbović, Maksida (2007). Motiviranost u radu i osobine učenika iznadprosječnih mentalnih sposobnosti. Naša škola, Sarajevo, br. 39, str. 57–73.
Hrnjica, Sulejman (2009). Inkluzija kao pedagoški i humanitarni izazov. U: Zbornik radova: Buduća škola,
Srpska akademija obrazovanja, Beograd, str. 430.
Hrnjica, Sulejman at all (2009): Škola po meri deteta 2: priručnik za primenu inkluzivnog modela prelaska
sa razredne nastave na predmetnu nastavu za učenike sa teškoćama u razvoju, Beograd: Save the Children.
Hrnjidža, Sulejman (2004): Deca sa razvijenim teškoćama u redovnoj školi; Učitelj, 76, Beograd, str. 11–
14.
Cvetković-Lay, J. (2002): Darovito je, što ću s njim?. Zagreb: Alinea/Centar za poticanje darovitosti
djeteta “Bistric”.
Cvetković-Lay, J. (2002): Darovito je, šta ću sa sobom. Zagreb: Alinea.
Cvetković, R. (1985): Individualizacija vaspitno-obrazovnog rada u školi. Beograd: Nova prosveta.
Cerić, Haris (2003). Nove uloge učitelja u inkluzivnom obrazovanju. Naša škola, Sarajevo, br. 26, str. 109–
116.
Cerić, Haris (2004). Definiranje inkluzivnog obrazovanja. Naša škola, Sarajevo, br. 29, str. 77–87.
Cerić, Haris (2005): Dileme o shvatanju o inkluziji u obrazovanju; Didaktički putokazi, 35, Zenica, str. 66–
69.
Cigić, Violeta (2006): Likovno izražavanje i djeca sa posebnim potrebama. // Individualizacija i inkluzija u
obrazovanju. Ur. Edina Dmitrović. Sarajevo, str. 232-238.
Claudija Wallis (2006). Novi uvidi u skriveni svijet autizma, Naša škola, Sarajevo, br. 38, str. 101.
Čabrić, Sanela i sar. (2007): Odgoj i obrazovanje djece sa posebnim potrebama u Italiji. Didaktički
putokaz, Zenica, 43, str. 93-96.
Čamdžić, Samra (2007). Poremećaj nedostatka pažnje i hiperaktivnost (ADHD – attention deficit/hiperactivitz disorder – Deficit pažnje / hiperaktivni poremećaj). Didaktički putokazi, Zenica, br. 44, str. 52–53.
Čandrlić, J. (1988): Kreativni učenici i nastavni proces. Rijeka: Izdavački centar Rijeka.
406.
407.
408.
409.
410.
411.
412.
413.
414.
415.
416.
417.
418.
419.
420.
421.
422.
423.
424.
425.
426.
427.
428.
429.
Čekrlija, Đorđe i Turjačanin, Vladimir (2001): Budućnost djece sa posebnim potrebama; Filozofsko-filološke nauke na početku 21. veka, Zbornik radova sa naučnog skupa, 2, Filozofski fakultet u Banja Luci, str.
725–733.
Čehok, I. (1997): Filozofija odgoja: Izbor tekstova hrvatskih pisaca. Zagreb: Školska knjiga.
Čilić, Aida (...): Amajli treba vrijeme i imat će ga. // Priče o stvaranju škola po mjeri djeteta. Sarajevo:
UNICEF BiH/ Centar za obrazovne inicijative Step by Step, str. 9-21.
Čop, N., Perina, I., Hudek, J. (1993): Kako odgojiti nepušača. Zagreb: Školska knjiga.
Čudina-Obradović, M. (1989): Određivanje nadarenosti kao fenomena. Pedagoški rad, Zagreb, 1.
Čudina-Obradović, M. (1990): Nadarenost-razumijevanje, prepoznavanje, razvijanje. Zagreb: Školska
knjiga.
Džemidžić, Selma (2008). Kooperativno učenje kao primjer inkluzivne prakse. Didaktički putokaz, Zenica,
br. 49, str. 28–31.
Šakota, Nada (2007). Razlike u opštem uspjehu, mucanju, smetnjama u učenju i ponašanju ljevorukih učenika. Pedagogija, Beograd, br. 1, str. 60–70.
Šakotić, Nada (2006). Nivo savladanog gradiva iz nastave maternjeg jezika učenika sa posebnim potrebama u uslovima inkluzije. Vaspitanje i obrazovanje, Podgorica, br. 3, str. 173–181.
Šakotić, Nada (2006). Stavovi nastavnika i defektologa prema vaspitno-obrazovnoj integraciji u nekim
školama sa područja Crne Gore. Pedagoška stvarnost, Novi Sad, br. 9–10, str. 726–738.
Šakotić, Nada (2007). Stavovi nastavnika i defektologa prema vaspitno-obrazovnoj integraciji u nekim školama sa područja Crne Gore. Vaspitanje i obrazovanje, Podgorica, br. 1, str. 157–171.
Šakotić, Nada (2008). Etička dimenzija u inkluzivnom obrazovanju. U: Etička dimenzija obrazovanja, Pedagoški fakultet, Jagodina, str. 293.
Šakotić-Hurbalija, Jelena (2007). Kakvu sliku o sebi imaju oni koji se obrazuju za psihoterapeute u Srbiji.
Pedagoška stvarnost, Novi Sad, br. 5–6, str. 471–479.
Šaljić, Zorica (2009). Razvojne teškoće adolescenata u domovima za decu i mlade bez roditeljskog staranja. Pedagogija, Beograd, br. 3, str. 433–440.
Šarenac, Obrad (2005): Savremene tendencije u vaspitanju, obrazovanju i rehabilitaciji djece i omladine
ometene u razvoju; U: Zbornik radova, Nikola S. Filipović i njegovo djelo, Sarajevo: Filozofski fakultet,
str. 135–140.
Šarić, Hariz (2006): Kako u školama uočavati sociopatološke pojave i kako ih preduprijediti. Naša škola,
Sarajevo, 35, str. 119-126.
Ševkušić, Slavica i Šefer, Jasmina (2006). Akciono istraživanje novog pristupa nastavi poznavanja društva
u četvrtom razredu osnovne škole. Nastava i vaspitanje, Beograd, br. 3, str. 269–283.
Šerifović, Lejla (2007). Deficit pažnje / hiperaktivni poremećaj (ADHD) kod djece i adolescenata. Naša
škola, Sarajevo, br. 40, str. 97–105.
Šehović, Mirha (2004): Značaj i motivacija u otklanjanju problema u odgoju i obrazovanju kod hendikepirane djece; Didaktički putokazi, 32, Zenica, str. 19–21.
Šimonilová-Černáková, R. (2009). Specifičnosti obrazovanja dvojezične dece. Pedagogija, Beograd, br. 4,
str. 559–567.
Škrbina, Dijana (2010). Podrška udomitelja koji udomljavaju djecu s Down sindromom. Život i škola, Osijek, br. 1, str. 9–34.
Španović, Svetlana (2010). Inkluzivna nastava. Nastava i vaspitanje, Beograd, br. 2, str. 326–331.
Šutalo, Ružica (2009). Teškoće u socijalizaciji dječaka sa posebnom potrebom u prvom razredu devetogodišnje škole. Naša škola, Sarajevo, br. 47, str. 54–63.
Winkel, R. (1996): Djeca koju je teško odgajiti. Zagreb: Educa.
Download

bibliografija.pdf - 272 kB - Metodologija naučnog istraživanja sa