www.scio.cz
Národní srovnávací zkoušky nahrádzajú alebo doplňujú
prijímacie pohovory na desiatky vysokých škôl v Českej republike
a na Slovensku.
Termíny konania NSZ v Prešove
NSZ II.
NSZ IV.
NSZ V.
NSZ VI.
08.02.2014
12.04.2014
08.05.2014
31.05.2014
sobota
sobota
štvrtok
sobota
NSZ jsou taky na Facebooku
Národní srovnávací zkoušky jsou prostředkem, jak se dostat na vysokou školu. Na základě
jedné zkoušky můžete být přijati na několik desítek fakult po celé České republice a na
Slovensku. Pro některé fakulty je účast na NSZ povinná, jiné vás přijmou na základě dobrého
výsledku.
Způsob přihlížení k NSZ
- NSZ nahrazují přijímací zkoušky na fakultu
- fakulta přihlíží k výsledkům NSZ
Podmínky jsou předběžné a mohou se lišit podle vybraného oboru studia !
Česká republika
Brno
MU v Brně, Fakulta sociálních studií | OSP + ZSV
MU v Brně, Ekonomicko-správní fakulta | OSP
MU v Brně, Fakulta informatiky | OSP, MAT, VŠP
MENDELU, Lesnická a dřevařská fakulta | OSP
MENDELU, Provozně ekonomická fakulta | OSP, Aj, Nj, MAT
VUT v Brně, Fakulta informačních technologií | OSP, MAT
VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunik. technologií | OSP / MAT
VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství | MAT
VUT v Brně, Fakulta podnikatelská | OSP / VŠP
VUT v Brně, Fakulta stavební | OSP / VŠP / MAT
České Budějovice
JU, Ekonomická fakulta | OSP
Jindřichův Hradec
VŠE, Fakulta managementu | OSP
Karviná
SU v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta | OSP / VŠP
Liberec
TU Liberec, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická | OSP
TU v Liberci, Ekonomická fakulta | OSP, AJ/NJ
Mladá Boleslav
ŠkodaAuto Vysoká škola | OSP
Olomouc
UP v Olomouci, Právnická fakulta | OSP + ZSV
UP v Olomouci, Přírodovědecká fakulta | OSP / VŠP / MAT
Opava
SU v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta | OSP
SU v Opavě, Fakulta veřejných politik | OSP
Ostrava
VŠB-TU v Ostravě, Ekonomická fakulta | OSP
VŠB-TU v Ostravě, Fakulta bezpečnostního inženýrství | OSP, MAT
VŠB-TU v Ostravě, Fakulta elektrotechniky a informatiky | OSP
Plzeň
ZČU v Plzni, Fakulta právnická | OSP
ZČU v Plzni, Fakulta ekonomická | OSP
ZČU v Plzni, Fakulta aplikovaných věd | OSP, MAT
ZČU v Plzni, Fakulta elektrotechnická | OSP, MAT
ZČU v Plzni, Fakulta strojní | OSP, MAT
Praha
UK v Praze, Fakulta sociálních věd | OSP, (MAT)
UK v Praze, Právnická fakulta | OSP + ZSV
VŠE v Praze, Národohospodářská fakulta | OSP / VŠP
VŠE v Praze, Fakulta informatiky a statistiky | OSP
VŠCHT v Praze, Fakulta technologie ochrany prostředí
ČVUT v Praze, Fakulta informačních technologií | MAT
ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická | MAT, OSP
CEVRO Institut | OSP, ZSV
Ústí nad Labem
UJEP v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta | OSP
UJEP v Ústí nad Labem, Fakulta sociálně ekonomická | OSP / VŠP
Zlín
UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky | OSP / VŠP
UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií | ZSV, Aj, Nj, Biologie
OA T. Bati a VOŠ ekonomická ve Zlíně | OSP
Slovenská republika
Banská Bystrica
UMB, Fakulta humanitných vied | Aj
UMB, Ekonomická fakulta | VŠP / OSP
Bratislava
UK Bratislava, Farmaceutická fakulta | VŠP, PV
STU Bratislava, Fakulta architektúry | VŠP / OSP
UK Bratislava, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky | MAT
STU Bratislava, Fakulta informatiky a informačných technológií | MAT, Aj
UK Bratislava, Fakulta sociálnych a ekonomickych vied | Aj
Košice
UPJŠ, Prírodovedecká fakulta | VŠP / OSP, MAT
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie | VŠP / OSP
Nitra
SPU, Fakulta ekonomiky a manažmentu | VŠP / OSP
UKF, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva | VŠP, Aj / Nj / Bio
UKF, Fakulta stredoeurópských štúdií | VŠP
Prešov
PU, Fakulta manažmentu | VŠP / OSP
PU, Fakulta zdravotníckych odborov | VŠP
Trnava
UCM Trnava, Fakulta sociálnych vied | VŠP / OSP, ZSV
Žilina
ŽU, Fakulta riadenia a informatiky | VŠP / OSP / MAT
ŽU, Fakulta špeciálného inžinierstva | VŠP / MAT
Obecné studijní předpoklady
Zkouška testuje základní dovednosti a schopnosti, které student potřebuje pro úspěšné
vysokoškolské studium. Nejde o test znalostí. Zkouška OSP je vyžadována největším počtem
fakult.
Od školního roku 2010/11 je test rozdělen do dvou variant - základní a rozšířené.
Základy společenských věd
Obsah zkoušky vychází z náplně středoškolského předmětu základy společenských věd v
rozsahu, v jakém je vyučován na gymnáziu. Obsahuje tři části - Společnost a jedinec (úlohy
z psychologie, sociologie, filozofie), Stát a právo (úlohy z oboru práva a politologie),
Hospodářství a svět (úlohy z ekonomie, evropské integrace a moderních dějin).
Matematika
Zkouška z matematiky zjišťuje matematické znalosti a dovednosti v porovnání s ostatními
uchazeči. Základem testu jsou osnovy předmětu matematika pro gymnázia.
Biologie
Zkouška ověřuje znalosti biologie v rozsahu, v jakém je tento předmět vyučován na středních
zdravotnických školách (obor zdravotnické lyceum).
Anglický a německý jazyk
Zkouška ověřuje, jaké má student znalosti jazyka v rozsahu studia na střední škole. Obsahuje
gramatiku, čtení i poslechovou část.
Všeobecné študijné predpoklady
Zkouška testuje základní dovednosti a schopnosti, které student potřebuje pro úspěšné
vysokoškolské studium. Slovenská varianta testu odpovídá české OSP Z. Je vyžadována na
některých slovenských fakultách. České fakulty VŠ ji pravděpodobně uznávat nebudou.
Download

www.scio.cz NSZ jsou taky na Facebooku