Mimořádné
studentské
úspěchy
Vývoj
a výzkum
pro praxi
Dárcovství
krve fakultu
proslavilo
Jarní
Majáles
rozjásal Plzeň
strana 3
strana 4
strana 6
strana 8
noviny
20 let
1991–2011
univerzitní „krváci“
červen 2012, ročník 1 | číslo 5 | vydává Západočeská univerzita v Plzni
Získali jsme mimořádný
grant US Navy
Katedře matematiky Fakulty aplikovaných věd (FAV) Západočeské univerzity v Plzni se podařilo získat velmi zajímavý
grant financovaný ministerstvem obrany USA, což rozhodně není běžná záležitost.
„Pracujeme na rovnicích, s jejichž pomocí bude možné lépe
počítat pohyb neutronů v jaderném reaktoru,“ uvedl před
časem pro týdeník Ekonom fyzik Radek Škoda, který s plzeň­
ským týmem vedeným Romanem Kuželem z katedry matema­
tiky Fakulty aplikovaných věd spolupracuje. „Jde o to, najít
co nejrychlejší výpočetní metody pro řešení speciálních typů
rovnic s využitím grafických proceso­
rů, které, když se připojí k běžnému
PC, udělají z něj mnohem výkonnější
počítač. Současné metody mají příliš
velkou náročnost na dobu výpočtu,“
upřesnil Petr Vaněk z katedry mate­
matiky FAV, který je jedním z řešitelů
projektu z hlediska teoretických aspek­
tů problému.
Grant se podařilo získat z americ­
ké agentury Office of Naval Research
Global, která zastřešuje granty pro
americké námořnictvo. „Jde o celo­
světově vyhlašované granty a nám se
podařilo jeden z nich získat, což lze
považovat nejen za velký úspěch uni­
verzity, ale i celé české vědy. Grantů
zadaných přímo americkou vládou pro
české školy určitě není mnoho a ten
‚náš‘ ve výši téměř půl milionu dolarů
určitě není pro katedru zanedbatelnou
sumou,“ komentoval úspěch hlavní
řešitel Roman Kužel.
Užitečné také je, že se jedná o akci,
která není určena úzké uzavřené sku­
pině spolupracovníků, ale podporuje
i obecně velmi důležitou spolupráci
mezi katedrami a školami.
Kýbl akademické krve
Bezpříspěvkové dárcovství kr­ve
má na Západočeské uni­verzitě
v Plzni letitou tradici. Úspěšně
ji v roce 1993 odstartoval pedagog chebské části Fakulty
ekonomické Libor Michalák
­akcí s názvem Kýbl akademické
krve. Za tu dobu se na tranfuzním oddělení nemocnice v Chebu vystřídaly při hromadných
studentských odběrech stovky studentů – dobrovolných
dárců krve. Většina z nich se
během studia účastnila akce
opakovaně.
Kolik krve už chebští studenti ZČU bezplatně darovali
našemu zdravotnictví za dobu
trvání této humanitární akce? Podle evidečních odběrů
tranfuzní stanice v Chebu je
to i s těmi posledními dubnovými přes 600 litrů krve – více
než 60 plných desetilitrových
kýblů životadárné tekutiny.
O chebských „krvácích“ více na str. 6.
Snídaně na transfuzní stanici
Chebská dárcovská iniciativa
inspirovala na jaře 2002 také
doktorandy kateder matematiky a kybernetiky Fakulty aplikovaných věd v Plzni,
kteří uspořádali nultý ročník
Snídaně na transfuzní stanici
plzeňské Fakultní nemocnice.
Pokračování na str. 2
Pokračování na str. 2
Rovné podmínky pro všechny
▶ foto: archiv FAV
Informační a poradenské centrum Západočeské univerzity v Plzni pořádalo
v květnu schůzku s handicapovanými studenty. Jak podotkl prorektor pro
studijní a pedagogickou činnost Jaroslav Dokoupil, lze i z Dlouhodobého
záměru ZČU na období 2011–2015 vyčíst, že univerzita je sociálně přívětivá
a bezbariérová a studentům se specifickými potřebami vychází vstříc.
Z návštěvy A&M University v Texasu. Zleva: Michal Koštál (ČVUT Praha), Milan Hanuš, Zbyněk Vastl, Hana Kopincová
(všichni ZČU Plzeň), Štěpán Foral (VUT Brno).
grant celosvětového formátu | dárcovství krve studenti podporují
V zájmu dalšího zkvalitnění integrace
handicapovaných do běžného vysoko­
školského studijního procesu předsta­
vila vedoucí Informačního a poraden­
ského centra ZČU Pavla Hrabačková
nový projekt Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost
s označením „Rovné podmínky pro
všechny – studium na vysoké škole do­
stupné pro osoby se speciálními vzdělá­
vacími potřebami“. Cílem projektu,
který od­startuje 1. června 2012, bude
vytvoření celouniverzitního podpůr­
ného systému a zajištění takových stu­
dijních a informačních materiálů, které
ve specifických formátech budou pro
znevýhodněné studenty zpracovány
nejvhodnější a nejpřijatelnější formou
vzhledem k jejich handicapu. V plánu je
například rozšíření odborné spolupráce
se zkušenými partnery z oblasti integ­
race handicapovaných do společnosti
nebo vytvoření zcela speciální studovny
s patřičným vybavením pro znevýhod­
něné studenty ZČU.
▶▶ Anna Vaverková
strana 2
u-noviny | červen 2012 | www.zcu.cz
Získali jsme mimořádný grant US Navy
Dokončení ze str. 1
V rámci výzkumného centra NTIS
se tak na ZČU na projektu podílejí
i Petr Vaněček a ­Oldřich Petřík z ka­
tedry informatiky a výpočetní techni­
ky FAV, kteří jsou zodpovědní za pro­
gramátorskou část projektu – GPU
(Graphics Processing Unit).
Experimentální část projektu bude
mít na starosti již zmiňovaný Radek
Škoda z ČVUT Praha. Samotné pro­
vedení experimentů, které v praxi ověří
efektivitu nově vyvinutých numeric­
kých metod, se bude provádět v USA,
konkrétně na výzkumném reaktoru
TRIGA na A&M University v Texa­
su. V lednu tohoto roku byla část ře­
šitelského týmu z FAV spolu s kolegy
z ČVUT na pracovní návštěvě texaské
univerzity. Studenti jaderného inže­
nýrství mimo jiné vyslechli přednášku
o matematických principech moder­
ních numerických metod pro řešení
rozsáhlých soustav lineárních algebra­
ických rovnic, které přímo souvisí právě
s problematikou transportu neutronů.
Zajímavostí zmíněného tříletého pro­
jektu je jeho interdisciplinarita – pro­
pojuje v jeden celek teoretické poznat­
ky z oblasti matematiky, informatiky
a fyziky, které budou implementovány
do řešiče schopného využít moderní
paralelní architektury. To vše za aktivní
účasti studentů, kteří tak mají možnost
vyzkoušet si práci v mezinárodním tý­
mu a načerpat cenné zkušenosti, důle­
žité pro jejich další odborný růst.
▶▶ Jan Brousek, FAV
univerzitní „krváci“
Dokončení ze str. 1
„Snídaně“ na transfuzní stanici
se sice dočkaly pokračování ještě v příštích dvou letech, ale rekordním počtem dárců se chlubit
nemohly. V té době na hromadnou účast studentů-dárců z celé
Západočes­ké univerzity Plzeň
teprve čekala.
Dočkala se v roce 2006, pod
patronací nových organizátorů
z Fakulty pedagogické.
Univerzitní upír
Hromadně organizovaná akce do­
brovolného dárcovství studentů
a za­městnanců ZČU v Plzni se
rozjela úspěš­ně v r. 2006 s ozna­
če­ním Univerzitní upír. Iniciati­vy
se ujala akademická komora senátu
Fakulty pedagogické pod zá­štitou
rektora ZČU. Univerzitní upír navázal užší spolupráci také s Na­dací
pro transplantaci kostní dřeně. Ne
snad, že by se každý účastník upíra
musel stát členem registru dárců
kostní dřeně. Ale pravdou je, že
právě mladí dárci krve jsou velmi
vhodnou cílovou skupinou. Zatímco
v předchozích semestrnících (odběry probíhají v každém semestru)
se Univerzitní upír snažil nadaci
pomáhat spíše finančně, nyní se
zaměřuje hlavně na osvětu.
Během 12. dárcovského semes­
trníku v březnu 2012 přišlo v Plzni
darovat krev 166 účastníků ze všech
fakult Západočes­ké uni­verzity.
▶ foto: archiv Univerzitního upíra
35
FPE
21
FEK
11
FF
13
FAV
33
FEL
12
FST
24
FPR
5
FZS
8
UUD
4
ost.
Univerzita třetího věku se
těší oblibě i v Chebu a v Aši
V Chebu má Univerzita třetího věku
(U3V) tradici již od r. 2002, v Aši pro­
bíhá výuka od r. 2005. Obě města tuto
aktivitu univerzity vítají a podporují.
V letním semestru 2012 nabízela
U3V v Chebu a v Aši celkem 14 před­
mětů, které navštěvovalo 329 účast­
níků. Předměty byly tematicky po­
měrně obsáhlé. Jednalo se například
o kurzy základů práce s počítači, kurzy
cizích jazyků (především angličtiny,
francouzštiny a němčiny). Velmi ob­
líbený byl také předmět zabývající se
praktickými aplikacemi práva. No­
vinkou semestru byly předměty cílené
na využití grafologie v personalistice
či na čínskou astrologii. Tradičně ne­
chyběly předměty z oblasti územního
plánování a architektury.
Každý předmět v jednom semestru
představoval 16 vyučovacích hodin.
Ti účastníci Univerzity třetího věku,
Výstavba tramvajové tratě
na Borská pole se odkládá
Stavbu tramvajové tratě na Borská pole, která měla být podle
původních záměrů dokončena v roce 2014, odsunuli zastupitelé
města Plzně až na nové plánovací období EU v letech 2014 až
2020. Na realizaci projektu za 640 milionů korun nyní město nemá
peníze. Podle vedení radnice jsou důvodem i nedořešené majetkové záležitosti. „V současné době ještě není stavba připravena. Jde
především o zbývající výkupy a směny pozemků,“ uvedl náměstek
primátora pro oblast dopravy Miloslav Šimák.
Město původně zařadilo stavbu tratě
na Borská pole do rozpočtu na le­
tošní rok, v plánu má ale další sta­
milionové investice, jako je divadlo,
atletický stadion, úpravna vody ne­
bo kulturní továrna Světovar. Podle
ekonomického náměstka primátora
Martina Zrzaveckého z analýzy rizik
vyplynulo, že je lepší projekt poza­
stavit s tím, že nebude ukončena je­
ho příprava. Toto rozhodnutí podle
náměstka podpořil i fakt, že se kvůli
ekonomické krizi zatím nezačnou
na Borských polích stavět stovky
bytů, jak bylo původně zamýšleno.
Na Borská pole nyní dojíždí 30 ti­síc
lidí denně, po sídlišti Severní Před­
městí jsou druhou nejvíce expono­
vanou lokalitou Plzně. V souvislosti
s dokončením nové budovy Ústavu
umění a designu ZČU a také špičko­
vých vědeckých center, která vznika­
jí v univerzitním kampusu, se počet
dojíždějících ještě zvýší. Město nyní
slibuje posílení autobusových spojů.
Zvažuje, že využije volné autobusy
ze zrušené linky č. 55.
▶▶ Veronika Krátká
▶▶ Anna Vaverková
Dárci v r. 2012 podle fakult
0
10
20
30
40
Ústav celoživotního vzdělávání ZČU ve spolupráci s Centrem celoživotního vzdělávání Fakulty ekonomické v Chebu
zahájil letos další semestr Univerzity třetího věku.
univerzita a město
kteří absolvovali postupně šest před­
mětů v příslušném studijním progra­
mu U3V, mohli získat certifikát o ab­
solvování celého programu. Od roku
2002 studovalo U3V v Chebu a v Aši
celkem 4 436 účastníků a „diplom
Univerzity třetího věku“ slavnostně
převzalo 156 účastníků.
Za uplynulých deset let se studi­
um U3V podařilo dostat do povědo­
mí velké části seniorů z Chebu, Aše
a okolí i díky dobré propagaci. O výu­
ku na Univerzitě třetího věku je stále
velký zájem, což odkládá neustále
stoupající počet účastníků.
▶▶ Eva Myslíková, FEK
Aktuální dění kolem přijímacího řízení na Fakultu právnickou sledujte na www.zcu.cz.
jak to bude s tramvají | zahraniční praxe jsou „v kurzu“
univerzita a praxe
S IAESTE do světa
Díky celosvětové síti organizace IAESTE mohou studenti
vycestovat na praxi do jedné z více než 80 zemí světa.
Z nabídky si mohou vybrat přesně takovou praxi, která
odpovídá jejich zaměření. V první řadě se jedná o praxe
určené pro studenty technických oborů. Absolventi
těchto praxí po návratu domů oceňují především zahraniční zkušenost a možnost podívat se do světa. Praxi
také uvádějí jako velmi cennou položku do životopisu.
Více informací poskytl Martin Fejt z lokálního centra
IAESTE při ZČU v Plzni.
Jakou podporu mají studenti, kteří
si vyberou praxi z vaší nabídky?
Již před praxí pomáháme se zaříze­
ním všech náležitostí. Přímo v místě,
kde praxe probíhá, pak přebírá šta­
fetu lokální centrum IAESTE, které
vyzvedne studenta při příjezdu, po­
může mu s ubytováním a se zajiště­
ním všeho potřebného pro nástup
do praxe. Po návratu zjišťujeme, zda
praxe proběhla tak, jak měla.
Jakým způsobem se mohou studenti přihlásit?
Student nejprve absolvuje jazy­
kový konkurz, na který se přihlásí
na našich stránkách. Vyplní, o jakou
praxi má zájem, a následně absolvuje
test z anglického nebo německého
jazyka. Po úspěšném zvládnutí testu
studenta zkontaktujeme a předáme
mu nabídky, které odpovídají typu
praxe uvedenému v přihlášce.
Další možností jsou takzvané post­
praxe. To jsou praxe, které byly zane­
seny do našeho systému po uzávěrce.
Zde není jazykový konkurz nutný,
výběr je ale omezen a praxe se rychle
rozeberou, není tedy na místě váhat.
Studenti, kteří mají zájem o praxi, ale
ještě nejsou plně rozhodnuti a potře­
bují poradit, mohou využít kontaktu
[email protected]
Jaké podmínky musí student uchazeč splnit?
Uchazeč musí být vysokoškolským
studentem či absolventem. Možnosti
vycestovat s námi na zahraniční praxi
má absolvent do dvou let po ukon­
čení studia. Obecně musí uchazeč
zaslat motivační dopis a životopis.
Když projde konkurzem a vybere si
vyhovující praxi, musí uhradit ad­
ministrativní poplatek, který slouží
k pokrytí nákladů spojených se zaří­
zením praxe.
O které země a obory mají studenti
největší zájem?
Nejvyhledávanější jsou praxe z obo­
ru elektrotechniky, mechaniky, ma­
tematiky, fyziky či chemie. Jsme ale
schopni zařídit kvalitní praxi i pro jiné
obory, například pro ekonomy. Co se
oblíbenosti jednotlivých zemí týče, je
těžké určit, které„vedou“. Obecně je
velký zájem o USA nebo Velkou Bri­
tánii. Praxe v těchto zemích ale není
vždy snadné získat. Z evropských ze­
mí je velmi oblíbené Německo – stu­
denty ale vysíláme do celého světa.
Naše lokální centrum může každoroč­
ně zajistit kolem deseti praxí. Ohlasy
studentů, kteří praxe absolvovali, jsou
velice pozitivní.
▶▶ Veronika Krátká
u-noviny | červen 2012 | www.zcu.cz
strana 3
Pojede se Zlatým slovem do Paříže! Cena ČEZ 2012
Slavnostní udílení cen letošního 14. ročníku soutěže o nejlepší
diplomovou práci studentů s názvem „Cena ČEZ 2011“ proběhlo
v zasedací síni centrály ČEZ, a. s.
Z předání cen Le Mot d’Or 2012, vítězka Dagmar Dolejšová v dolní řadě uprostřed
Na Fakultě ekonomické Západočeské univerzity
v Plzni se konala mezinárodní soutěž v hospodářské
francouzštině Le Mot d’Or 2012. Akce se zúčastnilo
celkem 16 studentů ZČU v Plzni – osm studentů
Fakulty ekonomické (FEK) a stejný počet studentů
Fakulty filozofické (FF).
Soutěž „Le Mot d’Or“ (česky: „Zlaté
slovo“) se pořádá celosvětově od roku
1988. Česká republika se do soutěže
zapojuje pravidelně od roku 2000.
Každoročně se do soutěže hlásí studenti
Fakulty ekonomické a v letošním roce
se úspěšně přidali také studenti Fakulty
filozofické. Výsledky studentů FEK byly
tradičně vynikající – až dosud za Českou
republiku vždy vyhrávali první místo,
s výjimkou roku 2002, kdy se vítězkou
stala studentka z Ostravské univerzity.
V letošním roce vyhrála první cenu
(týdenní pobyt v Paříži v březnu 2013)
studentka 2. ročníku oboru Cizí jazyky
pro komerční praxi Fakulty filozofické
ZČU Dagmar Dolejšová.
Pětice nejúspěšnějších studentů
ZČU v rámci České republiky je v roce
2012 následující:
1. Dagmar Dolejšová (FF ZČU),
2. Svatava Petková (FF ZČU),
3. Vít Černohouz (FEK ZČU),
4. Lucie Jeníčková (FEK ZČU),
5. Jana Bubnová (FEK ZČU).
Diplomy účastníkům ZČU a ceny
studentům na prvních pěti místech
předali zástupce Francouzského vel­
vyslanectví v Praze Marc Brudieux
a ředitelka Alliance française v Plzni
Amandine Salmon.
Zájemci o účast v nadcházejícím
ročníku soutěže Le Mot d’Or, který
se uskuteční v březnu 2013, se mohou
začít připravovat již dnes. Zadání a ře­
šení z z předchozích ročníků najdou
na stránkách hlavního pořadatele,
francouzské organizace APFA:
www.apfa.asso.fr.
▶▶ Romana Suchá, Radka Štruncová, FEK
Do soutěže na základě vypsaných
podmínek postoupilo 23 mladých
techniků ze Západočeské univerzity
v Plzni, ČVUT Praha a VUT Brno.
„Hledáme nová a neotřelá technická
řešení v oblasti energetických zdrojů,
přenosu a využití elektrické energie
a samozřejmě také ty nejtalentova­
nější absolventy,“ vysvětlila cíl sou­
těže Marie Dufková ze společnosti
ČEZ, koordinátorka vzdělávacího
programu Svět energie, do něhož
soutěž patří.
Vítězem v soutěži diplomových
prací se stal Jan Bílek ze Zápa­
dočeské univerzity v Plzni s prací
„Návrh konstrukční úpravy vstupní
části elektrárenského výměníku po­
mocí numerických simulací proudění
páry“.
Druhou cenu v kategorii dokto­
randských prací si odnesl Petr Milčák ze ZČU za práci „Experimentální
výzkum vlivu prostorového tvarování
lopatek na proudění a ztráty v turbí­
nových stupních“.
Práce hodnotila odborná porota
složená z vysokoškolských pedago­
gů a z odborníků ČEZ podle těchto
kritérií: novost a originalita přístupu
k řešení, vědecký způsob řešení, for­
mulace problému, metodický postup
při zpracování a formální úroveň ře­
šení. Ceny poskytnuté vítězům jsou
peněžní, ale jejich použití je účelově
vázané (software, odborné stáže,
konference atd.) po dohodě s řešiteli
oceněných prací.
Soutěž diplomových a doktorských
prací Cena ČEZ pořádá ČEZ tradičně
jako součást svého vzdělávacího pro­
gramu Svět energie. Cílem soutěže je
vyhledávání a podpora talentovaných
mladých odborníků, případných bu­
doucích zaměstnanců Skupiny ČEZ,
vyhledávání a výběr nových technic­
kých i organizačních řešení, zejména
takových, která zvyšují účinnost užití
elektrické energie. Soutěží již prošlo
více než 240 studentů. ▶▶ (md)
Hranaiová a Kolářová mají akademické tituly
Letošní akademický šampionát silničních cyklistů v Třebušíně ovládly v soubojích
žen závodnice z Plzeňska.
Hana Kolářová
V časovce si titul vybojovala Katarína Hranaiová z Rokycan,
studentka ZČU v Plzni a součas­
ně členka švýcarského týmu Bi­
gla. Na druhou Veroniku Bláho­
vou z Univerzity Palackého najela
vítězka přes minutu. O další čtyři
desítky vteřin pomalejší byla bron­
zová Hana Kolářová studující rov­
něž na plzeňské univerzitě.
„Titul v časovce jsem získala už
před dvěma lety. Tehdy ale bolel
mnohem více. Tentokrát jsem byla
lépe připravená a dobře jsem si roz­
vrhla síly,“ řekla v cíli akademická
šampionka Katarína Hranaiová.
Druhý den však dala před soubojem
o další akademické zlato přednost
startu v lépe obsazeném memoriá­
lu J. Menharta a L. Hellera. A tak v
závodě akademického šampionátu
s hromadným startem Hranaiová
otevřela soupeřkám cestu na trůn.
V závěrečném spurtu se o něj
utkaly další medailistky z časovky
Bláhová s Kolářovou. Více sil měla
plzeňská závodnice Kolářová. Mis­
trovský triumf tak vybojovala nejen
pro Západočeskou univerzitu, ale
i pro Author Team Stupno, jehož
barvy triatlonistka a výborná cyk­
listka letos hájí. AMČR – časovka ženy:
1. Hranaiová (ZČU Plzeň)
2. Bláhová (UP Olomouc)
3. Kolářová (ZČU Plzeň)
Silnice ženy:
1. Kolářová (ZČU Plzeň)
2. Bláhová (UP Olomouc)
3. Kučerová (VŠEM Praha)
Katarína Hranaiová po závodě
v Třebušíně odjela do Belgie, kde
se švýcarským týmem absolvova­
la závod belgického poháru a pak
pokračovala UCI závodem v Ho­
landsku. Od 25. do 29. 4. startovala
na prestižním českém UCI etapo­
vém závodě Gracia Orlová. Letošní
26. ročník tohoto mezinárodního
cyklistického závodu znamenal zá­
roveň předolympijskou přípravu
na Londýn v červenci.
Stupně vítězů ovládly závodnice
zahraniční stáje Specialized Lulul.
Ve čtyřetapovém závodě zvítězila
Američanka Evelyn Stevenson.
Katarína Hranaiová v konečném
pořadí skončila ze 124 přihláše­
ných závodnic na 51. místě.
▶▶ (vav)
Katarína Hranaiová
úspěchy studentů a zaměstnanců ZČU
▶ foto: archivy závodnic
▶ foto: R. Štruncová
Vítěz soutěže Cena ČEZ 2011 v kategorii diplomových prací Jan Bílek
strana 4
u-noviny | červen 2012 | www.zcu.cz
Pro porod bez vážnějších komplikací
▶ foto: archiv FAV
Fakulta aplikovaných věd ZČU intenzivně spolupracuje s lékaři gynekologicko porodnické kliniky (GPK) Fakultní nemocnice v Plzni na zkvalitnění
péče o ženu při porodu. „Prostřednictvím stereofotogrametrie tvoříme
experimentální analýzu deformace perinea (hráze – oblasti mezi pochvou
a konečníkem) ve finální fázi porodu. Cílem této výzkumné metody je
předcházení poranění rodiček a s tím spojených nepříjemných a dlouhodobých poporodních komplikací,” vysvětluje Robert Zemčík z katedry
mechaniky Fakulty aplikovaných věd.
Zatímco v některých českých nemoc­
nicích dochází k nastřižení hráze ro­
dičky v 80 procentech případů, v Plz­
ni to je jen 30 procent, jak nedávno
v regionálním tisku uvedl primář
GPK Vladimír Kališ. Plánuje, že se
jeho porodní tým i díky spolupráci
s výzkumníky ze Západočeské uni­
verzity dopracuje jen k patnácti pro­
centům nastřižení hráze rodičky s tím,
že půjde hlavně o případy, kdy bude
ohrožen plod. Podle něj se natržení
nebo nastřižení hráze dá z velké části
předejít vycvičením porodníků.
„Porodník například provádí ma­
névr, kdy v oblasti mezi konečníkem
a kostrčí rodičky najde bradičku plodu
a tu posouvá dopředu směrem ke styd­
ké kosti tak opatrně, aby se porodilo
co nejmenším průměrem,“ vysvětlil
Kališ, který k tomu pořádá worksho­
py pro porodníky v různých státech
Evropy.
V uplynulých dvou letech probíhala
celosvětově unikátní studie, která se
věnovala experimentálnímu měření
deformace tkání rodičky během po­
rodu. Pro tuto studii Fakulta aplikova­
ných věd navrhla a sestavila speciální
aparaturu.
„Jejím prostřednictvím jsme přímo
na porodním sále mohli snímat prů­
běh porodu a na základě speciálního
počítačového programu následně
zpracovávat a vyhodnocovat nasní­
mané výsledky,” pokračuje Robert
Zemčík. „Naše měření nijak při po­
rodu nezasahovalo do standardních
lékařských postupů a nemělo žádný
dopad na rodičky, které se na studii
podílely – pochopitelně dobrovolně.
Jedinou odchylkou od obvyklého prů­
běhu porodu v pozici na zádech tak
pro rodičky byla aplikace barevných
bodů na kůži těsně před porodem.
Tyto body pak snímala dvojice fotoa­
parátů s vysokým rozlišením.“
Výzkumné studie se zúčastnilo
celkem šestnáct prvorodiček, z to­
ho u měření deseti z nich mohly být
nasnímané hodnoty úspěšně vyhod­
noceny. Po zpracování snímků tým
výzkumníků ze ZČU matematickou
metodou stereofotogrametrie vyčíslil
Aparatura pro stereoskopické snímání a měření deformací pomocí
stereofotogrametrie. Dvojice digitálních fotoaparátů je na rámu uchycena
kloubovými hlavami. Snímky z fotoaparátu je možné pořizovat synchronně
pomocí přídavného dálkového ovladače.
velikost deformací ve zkoumané ob­
lasti perinea.
Studie bude dále pokračovat, ne­
boť na základě získaných dat v první
fázi výzkumu je třeba najít spoleh­
livé kritérium pro predikci místa,
okamžiku a mechanizmu možného
poranění. V současnosti již probíhá
tvorba numerického modelu pánve
během porodu, pomocí něhož pak
bude výzkumný tým ze ZČU společ­
ně s lékaři hledat vhodné postupy či
techniky komplexního manuálního
chránění hráze, epiziotomie (chirur­
gický nástřih hráze prováděný výlučně
ve druhé době porodní) a dalších po­
rodnických intervencí.
Na další studii počítačového mo­
delování 3D deformace perinea se
aktivně podílejí i Magdalena Janso­
vá (NTIS) a externě Libor Lobov­
ský (National University of Ireland,
Galway).
▶▶ Anna Vaverková, Robert Zemčík
Inovují přístrojové panely a řídící jednotky do automobilů
Fakulta elektrotechnická Západočeské univerzity v Plzni a společnost Continental Automotive Czech Republic uzavřely v polovině loňského roku
smlouvu o spolupráci v rámci projektu „Multimediální jednotky – vývoj
nových zkušeb­ních a analytických metod určených pro konstrukci produktů s vysokou kvalitou a užitnými vlastnostmi“.
▶ foto: archiv RICE
Pracovníci RICE pro společnost Continental Automotive Czech Republic
implementují nové zkušební postupy a podílejí se na vývoji zcela nových
zkušebních zařízení
Smlouva deklaruje zájem společně
rozvíjet vědeckovýzkumnou činnost
vedoucí ke zvyšování konkurence­
schopnosti, k rozvoji vědních oborů
a k zajištění vlastního trvalého rozvo­
je a prosperity. Vedoucím subjektem
pro realizaci cílů smlouvy je v rámci
Fakulty elektrotechnické Regionální
inovační centrum elektrotechniky
(RICE).
Pracovníci RICE pro společnost
Continental Automotive Czech
aplikace
zpravodajský
výzkumných
servis výstupů v praxi
Republic implementují nové zku­
šební postupy a podílejí se na vývoji
zcela nových zkušebních zařízení
v oblasti multimediálních navigač­
ních jednotek, různých přístrojových
panelů a řídících jednotek klimatizací.
Cílem spolupráce je vytvoření bezdo­
zvukové komory pro testování a na­
stavení správné funkce audiosystémů
či hodnocení hlučnosti jednotlivých
komponent přímo na výrobních lin­
kách za použití vhodných testova­
cích metod. Odborníci z RICE se
podílejí také na vývoji modulárního
měřícího a testovacího systému pro
vysokofrekvenční měření parametrů
multimediálních a navigačních jed­
notek. Součástí výzkumu je eliminace
potenciálně rušivých stimulů řidiče,
které mohou způsobit neočekávané
reakce a eliminace jiných nebezpečí
způsobených výpadkem elektronic­
kého systému automobilu.
U výrobků vyvíjených pracovníky
RICE pro firmu Continental Auto­
motive Czech Republic se z pohledu
kvality očekává jednak snížení hodnot
hlučnosti, ale také výrazné zlepšení
funkčnosti a spolehlivosti. V konečném
důsledku to vše přispěje k optimaliza­
ci způsobu jízdy, ke snížení spotřeby
pohonných hmot a tím i k nižšímu
zatížení životního prostředí. Uvedené
změny parametrů mimo jiné umožní
zásadně reagovat i na požadavek zvýše­
né bezpečnosti při obsluze vozidla. Ino­
vované navigační jednotky, přístrojové
panely a řídící jednotky automatické
klimatizace bude firma Continental
Automotive Czech Republic instalo­
vat do automobilů produkovaných
v českém prostředí.
Nové poznatky z výzkumu účelně
zužitkuje také sama Fakulta elektro­
technická, která získané výstupy vyu­
žije pro svoji další vědeckovýzkumnou
činnost i v rámci pedagogických akti­
vit při výchově absolventů žádaných
na trhu práce.
▶▶ Tomáš Blecha, RICE
Společnost Continental není jen výrobce pneumatik, jak
jej většinou známe, ale s ročním obratem přesahujícím
25 miliard eur v roce 2010 patří koncern Continental celosvětově k vedoucím dodavatelům automobilového průmyslu. V České republice působí v závodech v Adršpachu,
Brandýse nad Labem, Frenštátě pod Radhoštěm, Jičíně,
Otrokovicích a Trutnově a zaměstnává přibližně12 000 zaměstnanců. Vyrábí zde palivové dopravní jednotky, palubní
přístroje, ovládací panely klimatizací, rádia a navigační
systémy, brzdové válce a posilovače brzd, senzory, elektronické řídicí systémy, trysky, čerpadla a pumpy, ventily, hadicové systémy, motory pro topení, pláště pneumatik pro
osobní a nákladní automobily, autobusy a podobně.
u-noviny | červen 2012 | www.zcu.cz
strana 5
Utajované porody
Jaderné dny v Techmanii
Zdravotnice z FZS ověřovaly znalosti sou­
visející s pojmem utajovaný porod mezi
studentkami univerzity zdravotnických
i nezdravotnických oborů. Ze závěrečné
zprávy je mimo jiné patrné, že dotázané
respondentky zhruba v padesáti procen­
tech správně přiřadily pojmy jako anony­
mita, mlčenlivost, nechtěné dítě či adopce.
Avšak v průměru více než polovina dotá­
zaných utajovaný porod chybně zaměňu­
je s porodem domácím a myslí si, že jde
o něco nelegálního. Devadesát procent
studentek – nezdravotnic se domnívá, že
o zprostředkování utajovaného porodu
může požádat každá žena, s tímto tvrze­
ním souhlasí i 58 procent zdravotnic. Se
správnou odpovědí „svobodné ženy“ přišlo
celkem jen 41 procent dotázaných. Největší
rozdíly mezi studentkami nezdravotních
a zdravotních oborů nastaly u otázky tr­
valého pobytu rodičky. Zatímco 62 pro­
cent zdravotnic správně odpovědělo, že
požádat o utajovaný porod mohou pouze
ženy s trvalým pobytem v ČR, dívky jiného
oboru ve stejném procentuálním vyjádření
odpověděly přesně opačně, že rodička ne­
potřebuje trvalý pobyt v ČR.
▶ Studentky Ostrovská, Miková,
Stejskalová, Pospíšilová, FZS
▶▶Utajovaný porod
Utajovaný porod je možnost pro svobodnou ženu s trvalým pobytem v České republice porodit
anonymně v nemocničním zařízení a tím dát dítěti
důstojnou šanci na adopci. Těhotná v nouzi může požádat o tento způsob porodu kteroukoliv nemocnici.
Veškerá zdravotnická dokumentace je zapečetěná
se žádostí o utajovaný porod, kterou může otevřít jen
soud. Dítě se může dostat do adoptivní rodiny nejdříve za dva měsíce, pokud o něj do té doby neprojeví
matka zájem.
Využití možnosti utajovaného porodu je pro ženu
diskrétnější a důstojnější, nemusí rodit bez odborné
péče, ve stresu a obavách. Babyboxy určitě nejsou
zbytečné a záchrana každého odloženého dítěte stojí
za to. Přesto se jako vhodnější varianta nabízí diskrétní
porod v nemocnici. Je nutno si uvědomit, že žena rodící v osamocení může po porodu upadnout do stavu
paniky, kdy už není schopna donést dítě do „schránky“. Určitě je nezbytné zejména mezi těhotnými
narkomankami a ženami bez sociálního zázemí zvýšit
osvětu o utajovaných porodech. Pokud se svobodná
žena nechce stát matkou a je příliš pozdě na interrupci,
měla by dostat potřebné informace o této možnosti
od svého lékaře či porodní asistentky.
Pokud vás zajímá jaderná energie a nejsou vám
lhostejné energetické problémy současnosti,
přijďte navštívit Techmania Science Center od
června do konce října.
▶ foto: archiv Techmania
Zatímco babyboxy zná každý, pojem utajovaný porod je pro veřejnost neznámý. Přitom zákon o utajovaných porodech platí od roku 2004, tudíž je
o rok starší než babyboxy, které začaly fungovat v roce 2005. Přestože se
mediální boom kolem babyboxů opakovaně projeví s každým odloženým
dítětem, utajované porody se přes svůj diskrétnější význam tohoto mediálního zájmu prozatím nedočkaly. Jak při výzkumných šetřeních zjistily
studentky Fakulty zdravotnických studií (FZS) Západočeské univerzity
v Plzni, osvěta o utajovaných porodech je žalostně nedostatečná.
Nová expozice nabídne blízký po­
hled na jadernou energetiku a pro­
voz jaderných reaktorů. Čeká vás řa­
da interaktivních exponátů, která se
od října ještě rozšíří na dvojnásobek,
a to není vše. Můžete se těšit na od­
borné přednášky, které vás poutavou
formou seznámí s problematikou
jaderné energie. Jste zvědaví, co se
stalo ve Fukušimě, jaké následky
měla tato havárie a jak se žije v Ja­
ponsku rok poté? Sledujte stránky
www.fel.zcu.cz, www.techmania.
cz, kde bude zveřejněn seznam
všech aktuálních přednášek.
Na co se tedy můžete těšit? Na­
příklad na mlžnou komoru, ve které
se člověk může podívat na záření,
které nás neustále běžně obklopuje.
Na interaktivní karusel, na kterém si
návštěvníci mohou změřit, jak velkou
radioaktivitu vyzařuje ciferník budí­
ku natřený speciálním radioaktivním
nátěrem, kolik jí v sobě mají houby,
kus dřeva, žulové desky nebo napří­
klad mobil, který si vytáhnete z kap­
sy. Zajímavý je interaktivní model
školního jaderného reaktoru VR-1
či řez diagnostické palivové kazety
VVER-400. Na téměř 100 m2 nalez­
nete také makety palivových článků
výzkumných reaktorů, skutečné po­
hony regulačních tyčí, modely kon­
tejnerů pro vyhořelé jaderné palivo,
měřič radioaktivity, model reaktoru
VVER-1000. Uvidíte i desítky dalších
exponátů z jaderně energetických za­
řízení, které jsou pro veřejnost běžně
nepřístupné.
Jedním z cílů výstavy je také od­
vrátit strach z jaderné energetiky
a přiblížit široké veřejnosti podrob­
nosti japonské havárie, ale vzbudit
zájem o jadernou energetiku mezi
mladou generací. Technicky vzděla­
ných specialistů je všeobecně málo.
I kdyby Česká republika nepokra­
čovala v rozvoji jaderné energetiky
a jen by udržovala při životě stávající
jaderné elektrárny, i v dalších deseti­
letích bude stále potřeba odborníků.
Už dnes je v Česku přes 30 % veškeré
elektrické energie z jaderných zdro­
jů. Cílem je také představit jadernou
energetiku jako vědu, pro kterou je
bezpečnost na prvním místě. Vý­
stava nabízí kromě interaktivních
modelů i další informace o jaderné
energetice.
Doprovodné přednášky na téma
Jaderná energetika, Jaderné palivo,
Moderní typy jaderných reaktorů,
Fukušima rok poté přednesou od­
borníci z praxe, kteří s vámi budou
rádi i diskutovat o této stále aktuální
problematice.
Výstavu připravuje společnost
Techmania Science Center, která
podporuje vědu a výzkum ve spolu­
práci se Škodou JS, Západočeskou
univerzitou v Plzni, Fakultou jader­
nou a fyzikálně inženýrskou ČVUT
Praha a za účasti společností ČEZ,
Ústavu jaderného výzkumu Řež
a společnosti ZAT.
Výstava – první svého druhu
v České republice – se setkala loni
s velmi příznivým ohlasem široké
veřejnosti a dosáhla svého cíle,
tj. představit jadernou energetiku
široké veřejnosti, zaujmout talen­
tované studenty a získat je pro per­
spektivní obor a v neposlední řadě
také upozornit Plzeňany na aktivity
společnosti ŠKODA JS. Loňský nul­
tý ročník navštívilo více než 3 000
návštěvníků a téměř 500 studentů
středních škol se zúčastnilo dopro­
vodných přednášek. Tato čísla jsou
motivujícím prvkem pro uspořádání
letošního i dalších ročníků.
▶▶ Techmania Science Center
▶ foto: A. Vaverková
univerzitní knihovna
Změna otevírací doby o prázdninách:
Studentky FZS při Dnech otevřených dveří
2. 7. – 13. 7.
16. 7. – 24. 8.
27. 8. – 14. 9.
17. 9.
zkrácený provoz 8:00 – 15:00 h
zavřeno
zkrácený provoz 8:00 – 15:00 h
normální provoz
víte, co je utajovaný porod? | jaderná energetika zblízka
strana 6
u-noviny | červen 2012 | www.zcu.cz
Podle starých Aztéků platí rovnice:
Bůh + krev = život
„Kromě všeobecně uznávaného mo­
rálního a etického významu dávají
pravidelně organizované odběry krve
většině studentů poznat především
pocit vítězství z překonání vlastní­
ho strachu,“ říká Libor Michalák.
­„Atmosféra na transfuzní stanici by­
la vždy výjimečná a silná a podvědo­
mě zanechávala v aktérech i trvalou
vzpomínku na dobu studia v Chebu
a sounáležitosti k fakultě, jíž se díky
hromadným odběrům dostávalo a do­
stává zasloužené publicity.“
Pravidelné dárcovské akce stmelily
chebské studenty natolik, že dodnes
přijíždějí na Kýbl akademické krve
do Chebu z různých míst i dávní ab­
solventi – osmi- i desetiletí „veteráni“
Fakulty ekonomické.
Sám iniciátor Kýblu akademické
krve je čestným dárcem s jedenasedm­
desáti odběry. Již v roce 1999 převzal
pamětní medaili Českého červeného
kříže za propagaci dárcovství krve
mezi mládeží a za výzkumnou činnost.
K ní v roce 2002 přibylo prestižní osca­
rové ocenění za občanskou statečnost
a záchranu života. Obě uznání jsou
trvalou součástí výstavní expozice
na Fakultě ekonomické v Chebu stej­
ně jako ojedinělá přehlídka pamětních
listů autorsky zpracovaných pro každý
Kýbl akademické krve některým z čes­
kých výtvarných umělců. Pravidelní
dárci tak postupně získávali jedineč­
nou galerii autorských děl s „krvavou“
tematikou.
Úsměvné osudové spojení
Pro letošní 38. Kýbl akademické
kr­ve pamětní list zhotovila rodilá
Mexičanka Laura Elena Rodriguez
Garcidueñas, žačka akademického
malíře Victora Rodrigueze. Obrázek
pro chebské „krváky“ malovala velmi
ráda, hned z několika důvodů. Obdi­
vovala totiž svého mexického dědečka,
který byl dárcem krve a jako dobrovol­
ný pracovník mexického Červeného
Lavičky opět pomáhají
▶ foto: archiv UUD
Barevné lavičky ve Smetanových sadech se už staly nepostradatelnou součástí tváře centra města a jsou i oblíbeným místem
odpočinku a setkávání. V polovině dubna byl za účasti primátora
města Plzně Martina Baxy, rektorky Západočeské univerzity v Plzni
Ilony Mauritzové, ředitele Ústavu umění a designu ZČU Josefa
Mištery, zástupců pořádajícího Rotary Clubu Plzeň Beseda a dalších
významných hostů slavnostně zahájen již sedmý ročník charitativní
akce Lavičky Plzeň a na svém místě tak stojí celkem 14 laviček, které
výtvarně zpracovali studenti Ústavu umění a designu (UUD).
Sponzorské firmy si design svých la­
viček opět vybíraly z desítek student­
ských návrhů, některým byla podoba
jejich lavičky „ušita na míru“. Lavič­
ky symbolizují humanitární podporu
zdravotně postiženým dětem ze sdru­
žení Help me. Výtěžek z projektu, kte­
rý za dobu své existence přinesl více
než milion korun, využívá sdružení
na zkvalitnění asistenčních služeb
a pomáhá tak handicapovaným dětem
začlenit se do normálního života.
Řada studentů UUD se projektu
účastní opakovaně, stejně tak někteří
sponzoři zůstávají akci věrní a spo­
lečně tak všichni pomáhají mladým
lidem v boji s jejich handicapem.
Děkujeme organizátorům, studen­
tům i partnerům projektu za letošní
Libor Michalák ve výstavní expozici „krváků“ na FEK v Chebu.
spolupráci a přejeme všem příjemné
posezení na lavičkách, které v parku
opět zůstanou až do podzimu.
▶▶ Lenka Kodýtková, UUD
kříže dárcovství i organizoval. Z téhož
důvodu obdivuje už dva roky i svého
tchána, Libora Michaláka.
Poděkování
Dávat krev znamená darovat život.
Podle starých Aztéků platí rovnice:
Bůh + krev = život. Na výtvarném
pamětním listu letošního Kýblu ze
16. dubna je tedy bůh, který v jedné
ruce drží misku krve, ve druhé má
obětní obřadní obsidiánový nůž.
„Bůh na obrázku má vousy a brýle,
čímž mu Laura vtiskla moji podobu,“
dodává Libor Michalák. „Když jsem
se ptal, proč, řekla mi, že pro ni jsem
‚Buch krve jako moje dědeček‘.“
Na jednu stranu jsem z takového
vysvětlení měl radost, na druhou stra­
nu mi vadila myšlenka, že tak nějak
může vznikat kult osobnosti. A to bych
nerad. Svědomí jsem si však uchlá­
cholil tím, že letos je mi 65 let. Tedy
limit možnosti být aktivním dárcem
krve. A tak si říkám, že na rozlouče­
nou s chebskými krváky, to snad lze
tolerovat.
Všem vám, kteří jste Kýblem „pro­
šli“, moc děkuji, že jste mému působe­
ní na fakultě dali smysl, který přinesl
užitek i lidem mimo školu. Vždyť jde
o více než 600 litrů krve,“ posílá po­
děkování Libor Michalák.
▶▶ Anna Vaverková
Přivezeme i letos z Českých
akademických her medaile?
České akademické hry (ČAH) letos vstupují do
XI. ročníku a jejich pořadatelem je Vysoké učení
technické Brno. Do všech pořadatelem vypsaných kolektivních sportů přihlásila Západočeská
univerzita v Plzni svá družstva. Největší naděje
jsou vkládány do družstev házenkářů, volejbalistů a softbalistů.
V loňském roce dosáhlo největšího úspěchu družstvo
házené mužů, které získalo titul Akademického mistra.
„V této disciplíně si držíme dobrou pozici. V roce
2008 získaly první místo ženy, v roce 2009 muži.
Střídavé úspěchy dosahují také družstva volej­
balu žen. Vloni získaly volejbalistky 4. místo.
Dobrá umístění dosahujeme také v softbalu.
V roce 2011 získalo družstvo mužů 4. místo
a družstvo žen 5. místo. Medailová umístění oče­
káváme od těchto družstev i na letošních Českých
akademických hrách,“ říká Tomáš Tománek, vedoucí
katedry tělesné výchovy a sportu Fakulty strojní ZČU.
Hry se uskuteční ve dnech 9. až 15. června 2012. Do té
doby proběhnou kvalifikační turnaje přihlášených druž­
stev v jednotlivých univerzitních oblastech. Vítězové pak
postoupí na ČAH 2012.
Studenti ZČU budou mít zastoupení i v individuálních
sportech. „Medailová umístění očekáváme především
od reprezentantů v karate, judu, plavání, lukostřelbě,
d árcovství krve fakultu proslavilo | posaďte se na lavičku s duší
▶ foto: archiv ČAH
Dárcovství fakultu proslavilo
▶ foto: A. Vaverková
Od roku 1993 se zakladatel Kýblu akademické krve na Fakultě ekonomické
ZČU v Chebu Libor Michalák v rámci jím vyučovaných předmětů Propagace či Marketingová komunikace věnoval i problematice dobrovolného
dárcovství krve. Díky tomu proslavil nejen Fakultu ekonomickou, ale i celou
Západočeskou univerzitu. Fakulta byla v té době snad jedinou v republice
i v Evropě, která se fenoménem dárcovství krve zabývala v odborných
statích, a dokonce zadávala na toto téma i bakalářské práce. Není proto
divu, že o výsledky empirických průzkumů studentů Fakulty ekonomické
(FEK) projevovali zájem nejen účastníci sjezdů českých a slovenských hematologů, ale také organizátoři evropského kongresu hematologů, který
se v červenci 2003 uskutečnil v Instanbulu.
badmintonu a snad i v atletice,“ doplňuje
Tománek.
V loňském roce se ČAH konaly v Praze
a ZČU zde reprezentovalo 170 sportovců.
„V konečném hodnocení ZČU umístila na 5. místě.
Sportovci ZČU soutěžili ve 20 sportech a studentům se po­
dařilo vybojovat celkem 27 medailí, z toho 9 zlatých, 8 stří­
brných a 10 bronzových,“ shrnuje Tomáš Tománek.
Největšího úspěchu dosáhla ZČU v domácím prostře­
dí, kdy se ČAH konaly v Plzni v roce 2009. Za ZČU se
zúčastnilo celkem 391 studentů, kteří bojovali ve 28 dis­
ciplínách a celkově získali 77 medailí (21 zlatých, 19 stří­
brných a 37 bronzových). V konečném pořadí zúčastně­
ných VŠ získala ZČU druhou příčku.
▶ (am)
u-noviny | červen 2012 | www.zcu.cz
strana 7
▶ foto: archiv SUS
Majáles rozjásal jarní Plzeň
doposud nejpovedenější Plzeňský Majáles v jeho třiadvacetileté historii...a to jen díky vám, kteří jste se zúčastnili
strana 8
FISITA, mezinárodní federace sdružující odborníky z automobilového
průmyslu, má pro vás nabídku. Studujete magisterský nebo doktorský
studijní program a máte domluvenou
stáž ve firmě, výzkumném ústavu nebo
na univerzitě v oblasti automobilového výzkumu a vývoje? Na základě
jednoduché žádosti můžete získat
podporu až 2.000 € na vaši stáž.
Bližší informace vám rád sdělí národní
zástupce FISITA:
Luděk Hynčík, [email protected]
DNY VĚDY A TECHNIKY
V PLZNI 2012
10. až 15. září 2012
Populárně naučnou výstavu Dny vědy
a techniky uspořádá Západočeská
univerzita v Plzni ve spolupráci
se statutárním městem Plzeň.
Jedná se již o sedmý ročník oblíbené akce
pro malé i velké návštěvníky, na které se
podílejí zaměstnanci a studenti z různých
kateder ZČU, ale i rozličná mimouniverzitní
spřátelená pracoviště a vybraná
zájmová sdružení.
Program Dnů vědy a techniky v Plzni bude
již tradičně rozdělen do dvou částí:
1. od pondělí do čtvrtka (10. až 13. 9.) bude možno
navštívit především expozice v areálu ZČU
(Univerzitní ulice 22, 26)
2. v pátek a v sobotu (14. a 15. 9.) se většina
Během šesti výstavních dnů si návštěvníci budou moci vybírat
akcí bude konat v centru města.
z pestrého programu zahrnujícího řadu interaktivních expozic, odborných
přednášek a informačních seminářů. Kromě toho budou připraveny soutěže o ceny.
Akce je vhodná pro skupiny i jednotlivce, pro děti i pro dospělé.
Organizátoři dbají na to, aby si každý návštěvník přišel na své,
a proto bude nabídka expozic opravdu pestrá. Protože věda nás baví.
u-noviny
Vydala: Západočeská univerzita v Plzni, Tiskový odbor a vnější vztahy, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň, [email protected], tel.: 377 631 078. Redakce: Kamila Kvapilová, Anna Vaverková.
Spolupracovaly: Veronika Krátká, Alena Marešová. Tisk: NAVA TISK, s. r. o., Plzeň. To­­to vydání vyšlo nákladem 4 000 ku­sů, evidová­no pod číslem MK 41402/2011 OMA.
Uzávěrka příš­tí­ho čísla 15. 8. 2012.
zpravodajský
vybrat
si můžeservis
každý
www.dnyvedy.zcu.cz
Sháníte peníze
pro zahraniční stáž?
důležitá oznámení
u-noviny | červen 2012 | www.zcu.cz
strana 1
noviny pro akademiky
Hovořili o budoucnosti jaderné energie
1. Nukleární energie
po Fukušimě
2. V jádru není prostor
na omyly
Mezinárodně uznávaný odborník
na atomovou energii a vědecký poradce francouzské firmy AREVA
Bertrand Barré přednášel na FEL
27. března. Téma přednášky a následná diskuze se samozřejmě
týkaly nukleární energie v širším
kontextu. Vždyť AREVA je jedním
ze tří subjektů, které se dlouhodobě
ucházejí o dostavbu jaderné elektrárny Temelín. Kromě AREVY je to
ještě Česko-ruské konsorcium Škoda
JS, Gidropress a Atomstrojexport a
americký Westinghouse. Co se technologií týče, zdá se, že nabídky všech
společností jsou víceméně identické.
Spíše jde o strategické partnerství
a nabídku vedlejších příležitostí pro
české podniky, zaměstnance či vědce.
Právě tuto stránku obchodu se snaží
zdůrazňovat francouzská AREVA,
která má mimo jiné se ZČU podepsánu partnerskou smlouvu v oblasti vzdělávání budoucích odborníků na „jádro“. V oblasti jaderné
energetiky se AREVA od ostatních
podniků stejného zaměření odlišuje tím, že pokrývá veškeré aktivity
tohoto oboru: od těžby uranu, jeho
obohacování, výrobu jaderného paliva přes vývoj a výrobou reaktorů až
po zpracování vyhořelého paliva.
O energetické bezpečnosti přednášel
na FEL 4. dubna ředitel Jaderné elektrárny Temelín Miloš Štěpanovský.
„Počítám se mezi lidi, kterým na přírodě velmi záleží. I proto vnímám jak
jadernou, tak energetickou bezpečnost opravdu vážně,“ řekl o otázkách
spojených se současnou energetikou.
Jeho přednášku na toto téma na Západočeské univerzitě v Plzni sledovalo
přes sedmdesát odborníků, pedagogů
a studentů technických oborů.
Jsou plány na posílení české přenosové soustavy, vzhledem k dostavbě Temelína a přetokům elektřiny
z obnovitelných zdrojů, dostatečné?
Jsme schopni vykrývat neregulované
zdroje? Má letní čas smysl z hlediska
energetiky? Jaká konkrétní opatření
vyplývají ze zátěžových testů? I takovým otázkám musel čelit Miloš Štěpanovský po své přednášce.
„Dilema mezi jadernou a energetickou bezpečností není přípustné.
Jaderná bezpečnost je vždy a za všech
okolností prioritou. Naše bezpečnostní
systémy jsou vždy nejméně trojnásobně zálohované, podléháme neustálé
kontrole, nejen ze strany jaderného
dozoru, ale také například nevládních
organizací nebo médií. Průběžně aplikujeme všechny nové poznatky. Není
soutěž pro absolventy
O vědě lehkým perem
Středisko společných činnosti Akademie věd ČR, divize Nakladatelství Academia, vyhlašuje první ročník studentské soutěže určené
studentům a absolventům českých vysokých škol se sídlem v ČR.
Záměrem je dát možnost mladým,
ještě neobjeveným autorům vydat
svou magisterskou práci pod hlavičkou předního českého nakladatelství
a pro čtenáře objevit nový talent české
vědy.
Rukopisy je možné přihlásit v kate­
goriích:
▶▶ vědy o živé přírodě a chemické
vědy,
▶▶ vědy o neživé přírodě,
▶▶ humanitní a společenské vědy.
Porota složená z předních představitelů české vědy bude hodnotit nejenom
faktickou správnost, ale také čtivost
a schopnost upoutat čtenáře. Ze zaslaných rukopisů splňujících podmínky
vybere vítěze do 25. 2. 2013.
Cena pro vítěze
Mezi autorem vítězného rukopisu
a vyhlašovatelem soutěže bude uzavřena licenční nakladatelská smlouva,
v níž se vyhlašovatel soutěže zaváže,
že rukopis na základě bezplatné licence poskytnuté autorem rukopisu vydá
na své náklady do jednoho kalendářního roku od podpisu smlouvy jako
neperiodickou publikaci v minimálním nákladu 100 kusů. Publikace bude nabízena ve všech knihkupectvích
Academia na e-shopu a v běžné distribuční síti. Autor obdrží minimálně
jeden autorský výtisk.
Další podrobnosti najdete na
www.academiaknihy.cz.
▶▶ (red)
prostor na omyly,“ pokračoval Štěpanovský. Tento přístup ale zároveň podle jeho slov částečně postrádá v oblasti
energetické bezpečnosti.
Společnost si podle něj velmi dobře
uvědomuje rizika spojená s případnou
jadernou havárií. A provozovatelé dělají vše proto, aby takové nebezpečí
snížili. „Naším cílem je eliminovat
riziko jaderné havárie na úroveň rozumově téměř vyloučenou. Nikdy
se ho ale nezbavíme úplně. Neexistuje lidská činnost bez rizika. Naší
filozofií je s tímto rizikem pracovat,
a kdyby k havárii přesto došlo, nepřipustit ohrožení okolí,“ dodal Miloš
Štěpanovský.
3. Energie ve světě
omezených zdrojů
Nad hlavními energetickými tématy
následujících desetiletí se 17. dubna na
FEL zamýšlel Jena-François Minster.
Věnoval se následujícím tématům:
▶▶ rostoucí světová poptávka po ener­
gii způsobená demografickým
a hospodářským růstem rychle se
rozvíjejících zemí,
▶▶ klimatická problematika, která
v sobě zahrnuje přeměnu světového energetického systému (obnovitelné zdroje),
▶▶ nevyhnutelný vývoj fosilních zdrojů v kontextu nových energetických možností.
 (vav)
Ředitel Jaderné elektrárny Temelín M. Štěpanovský přednáší v posluchárně
na Fakultě elektrotechnické.
EXLIZ podpoří mladé vědce
Na podporu mladých výzkumníků, především tzv. „postdok“ (do tří let po ukončení doktorského studia),
je zaměřen nový projekt na Západočeské univerzitě v Plzni. Obecným cílem projektu „EXLIZ – Excelence
lidských zdrojů jako zdroj konkurenceschopnosti“ je získávání excelentních nových lidí do vědeckých
týmů ZČU. Projekt pomůže vytvořit mladým vědeckým pracovníkům podmínky pro jejich rozvoj pod
vedením uznávaného experta v daném oboru a rovněž za pomoci kontaktů s mezinárodní vědeckou
komunitou a aplikační sférou. Zlepšení personálních podmínek fakult přispěje také ke zkvalitnění
vzdělávací činnosti v magisterských a doktorských studijních programech na ZČU.
Západočeská univerzita buduje
od loňského roku v areálu kampusu
v Plzni na Borech nová výzkumná
centra, která budou představovat
špičkovou infrastrukturu pro výzkum v oblasti nových materiálů, informačních technologií, elektrotechniky a strojírenství. Cílem projektu
­EXLIZ je získávat do těchto center, ale
i na další výzkumná pracoviště ZČU,
schopné mladé vědce, kteří sami mají
zájem o působení na místech s unikátním vybavením a s unikátními novými
šancemi. V širším hledisku povede
tato aktivita k vyšší atraktivitě vzdělávání v technických a přírodovědných
oborech.
Činnost projektu je založena
na partnerství s Techmania Science
Center a se dvěma technologickými
platformami. Partnerství s plzeňskou
Techmanií přináší vzdělávání a praxi
v oblasti komunikace výsledků vědy
(tzv. science communication). ZČU
participuje na těchto vzdělávacích
modulech v jejich strategické části.
„Vzdělávání postdoktorandů v oblasti komunikace vědy považujeme
za nedílnou součást profilu vědeckého
pracovníka a studenta doktorského
studijního programu,“ říká Martina
Vichrová, věcná manažerka projektu. Prostřednictvím technologických
platforem je zajištěn kontakt s aplikační sférou a intersektorální mobilita. „Uvedená partnerství a propojení
s působením významných postdok
považujeme za důležitý inovativní
prvek,“ doplňuje Vichrová.
Cílovou skupinou projektu jsou studenti magisterských a doktorských
studijních programů, zejména z oblasti technických a přírodních věd.
Jedná se o studenty Západočeské
univerzity, ale i jiných vysokých škol
– za podmínky, že tito studenti studují
mimo území hlavního města Prahy
a mají české občanství nebo povolení k trvalému pobytu na území ČR.
Projekt pro tuto cílovou skupinu zajišťuje výrazně lepší propojení vzdělávací a výzkumné činnosti. Studenti se
zapojí do odborného života pracovišť,
budou v kontaktu s postdoktorandy,
kteří mají významnou mezinárodní
zkušenost a také poznatky z kontaktů
s aplikační sférou. Do cílové skupiny
patří i akademičtí a vědečtí pracovníci
ZČU, případně i jiných vysokých škol.
Projekt je otevřen příchodu osob z jiného prostředí i ze zahraničí a využití
jejich kapacit pro práci na katedrách
i se studenty.
Tříletý projekt byl na ZČU zahájen
1. dubna 2012 a poběží do března 2015.
▶▶ Martina Vichrová, FAV
o zdrojích energie v příštích desetiletích | podpora mladých badatelů
▶▶ foto: A. Vaverková
Katedra elektroenergetiky a ekologie Fakulty
elektrotechnické ZČU pořádala několik přednáškových setkání s významnými odborníky
v oblasti jaderné energie:
strana 2
u-noviny | červen 2012 | www.zcu.cz
Setkání se současnou německou literaturou
naše téma
Vzdělávací kurzy
pro zaměstnance ZČU
V rozmezí dubna až června 2012 nabídl Ústav
celoživotního vzdělávání (UCV) 15 vzdělávacích
kurzů pro univerzitní zaměstnance. Nabídka
obsahuje on-line kurzy umožňující účastníkům studovat individuálně dle vlastních časových možností. O tom, jak on-line kurzy pro
zaměstance probíhají, jsme hovořili s lektorem
kurzů Tomášem Stiborem:
Jak jste se dostal k tutorování?
Pár mých kolegů spolupracovalo
s UCV už dříve a ti mi to doporučili.
Následně jsem začal dělat pro UCV
lokálního správce a tím jsem se k tomu dostal ještě blíž. Později mi ústav
nabídl vytvoření a lektorování kurzů.
Jaké kurzy vedete a jaké jste nově
připravil?
Vedu převážně Excel pro začátečníky a pokročilé. Nově začínám učit
Power Point.
Jak vám vyhovuje e-learningová
forma výuky?
Začínal jsem klasickými dvoudenními prezenčními kurzy a postupně
jsem přešel na e-learning. Popravdě
mi vyhovuje víc, protože to pro mě
není tolik náročné a i účastníci si toho odnesou z kurzu víc. Když se jim
snažíte za dva dny předat velké množství informací, nakonec si toho stejně
mnoho nepamatují a rychleji naučené
věci zapomínají. I pro ně je lepší, že
si kurz mohou procházet ve volných
chvílích a vlastním tempem. Stejně
tak tomu ani já nemusím věnovat celý
den, ale třeba jen hodinku, dvě denně.
Co je tedy podle vás největší výhoda
e-learningových kurzů?
Hlavní výhoda je, že si každý může
rozplánovat čas, který chce věnovat
studiu, podle toho, jak potřebuje.
Navíc se každý může věnovat úrovni,
která je pro něj optimální. Začátečník
si kurz projde od začátku, pokročilejší
začne až u náročnějších kapitol.
Pro koho jsou kurzy určené?
Jsou vytvořené pro začátečníky
i pro pokročilé. Cílem bylo, aby každý
zaměstnanec univerzity mohl tento
kurz po svém nástupu absolvovat.
Myslím, že Excel se neztratí nikomu,
protože při své práci se s ním, stejně
jako s Wordem, setká téměř každý.
Power Point je možná trochu specifičtější, ale pro výuku nebo pro vytvoření
prezentace pro kolegy je důležitý.
­ ento spisovatel, rodák z Tachova odT
sunutý coby tříletý s rodinou do vsi
v blízkosti Frankfurtu nad Mohanem,
vykresluje ve svých dílech venkovské
i městské prostředí Hesenska, jak je
vnímal jako dítě a dospívající, ale také již jako dospělý muž sledující osudy, touhy a zvyky drobných postav
ve svém okolí. Čtení Petera Kurzecka
je vždy osvěžujícím zážitkem, neboť je
to velmi charismatický a milý člověk,
jehož prózy i ústní vyprávění čerpají
z bystrého pozorování okolí, citu pro
detail a výborné paměti autora.
Peter Kurzeck byl za svoji silně
autobiografickou tvorbu oceněn mj.
v roce 1991 cenou Alfreda Döblina
a roku 2008 cenou Georga Christopha Lichtenberga a plaketou J. W.
Goetha udělovanou městem Frankfurt nad Mohanem. Peter Kurzeck
je zaujatým vypravěčem, což skvěle
Uspěl v národní konkurenci
dokládá ve své autobiografické kronice Das alte Jahrhundert („Staré
století“).
▶▶ Marina Wagnerová, FF
knihovnička
Předání cen a slavnostní vyhlášení proběhlo ve středu 21. 3. 2012
na veletrhu advokátních kanceláří
Job-fair KONTAKT v prostorách
Právnické fakulty UK v Praze. Dle
svých slov Milan Fric toto umístění nevnímá jako úspěch čistě
osobní, ale jako úspěch všech studentů FPR ZČU, kteří se mohou
naprosto rovnocenně poměřovat
s ostatními studenty práv v celonárodní konkurenci.
Ústav jazykové přípravy Západočeské univerzity v Plzni rozšířil svou
knihovnu díky daru Velvyslanectví
Ruské federace v Praze. V rámci
spolupráce a podpory věnovalo
ruské velvyslanectví sbírku knih
ruských a českých autorů. Knihovnu UJP obohatily svazky odborné
literatury:
– Partitura druhé světové války.
Kdo a kdy začal válku? (N. Naročnickaja, V. Falin a další),
– P olsko a Československo v evropských vztazích (S. Morozov),
– Osvobození Československa
(V. Landa, v ruštině),
– S vět bez Ruska? (Jevgenij Primakov) a další.
Publikace jsou k dispozici na oddělení slovanských jazyků, Ústavu
jazykové přípravy ZČU, Tylova 15,
TP 202b.
▶▶ Michaela Stýskalová, FPR
▶▶ UJP
Do 29. února 2012 mohli studenti všech právnických fakult
v České republice zasílat své práce do každoroční soutěže
Allen & Overy Essay Competition, kterou již tradičně zaštítila
advokátní kancelář čerstvě se pyšnící titulem TOP zaměstnavatel v kategorii Právník, uděleným Českou studentskou
unií počátkem tohoto roku. Téma letošního ročníku soutěže
studentských prací znělo Význam „investic“ v arbitrážích
podle mezinárodních smluv o ochraně investic a studenti byli
limitováni rozsahem pěti tisíc slov.
Jak dlouho trvá kurz?
Bývá ve čtyřtýdenních cyklech, kdy
se tutor věnuje studentům, ale i poté zůstává kurz uživatelům otevřený
a mohou se k němu kdykoli vrátit.
Do uzávěrky dorazilo pořadatelům 18 studentských prací, které
byly zaslány k vyhodnocení sedmi
odborníkům ze čtyř právnických
fakult z ČR. Po sečtení všech bodů
udělených hodnotiteli se na výborném druhém místě umístil student
Fakulty právnické ZČU Milan Fric
s celkovým počtem 223 bodů. První místo obsadil student Karlovy
univerzity v Praze (225 bodů) a ze
třetího místa se mohl radovat student práv z Masarykovy univerzity
v Brně (210 bodů).
Jaké jste měl ohlasy na své kurzy?
Většina účastníků byla spokojená
a chtěli pokračovat ve specifičtějších
kurzech pro pokročilejší.
Supervlákna 2012 – seminář a soutěž
Jak funguje komunikace mezi tutorem a účastníkem kurzu?
Komunikujeme v prostředí kurzu.
Pokud má člověk nějaký dotaz nebo
problém, může ho napsat do diskuzního fóra, kde mu tutor odpoví a poradí.
▶▶ Lucie Rohlíková, UCV
Tomáš Stibor vystudoval
programování softwarového
inženýrství na FAV ZČU. Nyní
pracuje na CIV jako správce
výpočetního prostředí se
zaměřením na Windows a jako
tutor vede e-learningové kurzy
pro zaměstnance ZČU.
▶ foto: archiv UCV
Katedra germanistiky a slavistiky Fakulty filo­
zofické ZČU spolu s organizací Bayerisch-Böhmische Kultur und Wirtschaftstage Weiden
pořádala čtení významného německého prozaika Petera Kurzecka.
Společnost DuPont za účasti Fakulty strojní pořádala na Západočeské
univerzitě v Plzni odbornou přednášku o existujících průmyslových aplikacích aramidových vláken Nomex® a Kevlar®. V druhé části semináře se
účastníci seznámili se soutěží Supervlákna. Ideovou soutěž pro studenty
technických fakult českých vysokých škol připravila Společnost DuPont
ve spolupráci s nejlépe hodnocenou manažerskou školou ve střední
Evropě (Joseph M. Katz Graduate School of Business – University of
Pittsburgh) a prestižní školicí organizací (The Academy, PwC).
Úkolem soutěžících bude nalézt
nejinovativnější řešení využití aramidových vláken Nomex® a Kevlar®
a zpracovat studii proveditelnosti
v anglickém jazyce. Nejlepší projekty
pak budou veřejně prezentovány a publikovány v médiích. Studenti mohou
soutěžit jednotlivě nebo v týmu.
Hlavním cílem projektu Supervlákna je poskytnout studentům
technických oborů příležitost k získání nových dovedností, které jim
umožní úspěšně rozvíjet odborný
i kariérní potenciál, a zároveň se set­
kat s výraznými osobnostmi a nabýt
zkušenosti z oblasti řízení a managementu. V rámci soutěže jsou proto
připraveny praktické tréninky prezentačních dovedností, workshopy
o efektivních inovacích v podnikatelském sektoru a speciální semináře.
Zájemci se mohli na stránce www.
supervlakna.cz do soutěže registrovat
do 30. dubna. Po registraci získali
přístup k podkladovým materiálům
a zároveň se jim otevře možnost
přihlásit se na další aktivity v rámci projektu, mezi které patří například praktické tréninky prezentačních dovedností nebo workshopy
vzdělávací kurzy pro neznalé | setkání se skvělým vypravěčem | supervlákna lákají
o efektivních inovacích v podnikatelském sektoru.
Aktivní je i program mentoringu, který propojuje účastníky projektu se studenty a absolventy MBA programu.
Projekt vyvrcholí vyhlášením vítězů
28. září. Ti nejlepší si rozdělí peněžní
odměnu ve výši 100 000 korun. Absolutním vítězům v obou kategoriích
bude zprostředkována plně hrazená
návštěva evropských laboratoří společnosti DuPont v Ženevě i setkání s jejím
nejvyšším managementem pro region
Evropa, Blízký Východ a Afrika.
▶▶ (red)
u-noviny | červen 2012 | www.zcu.cz
strana 3
Týmová spolupráce studentů FST a UUD
s konzultační a řešitelskou podporou studentů FZS a FEL
Na workshopu studenti ZČU prezentovali letošní vítězné projekty.
Jako hosté představili své projekty
studenti z německé University of Applied Sciences Deggendorf a z polské
University of Zielona Gora.
Odbornou část zahájil Stanislav Hosnedl z Fakulty strojní ZČU
informací o interdisciplinárních
konstrukčních a designérských projektech v kontextu s výzkumnými
a aplikačními aktivitami. Následoval
referát zástupce University of Applied
Sciences Deggendorf o projektu elektromobility v oblasti Bavorského lesa
­E-WALD. Překvapením pro přítomné bylo pozvání k předvedení špičkového sportovního elektro-roadsteru
TESLA s výkonem motoru 215 kW,
maximální rychlostí přes 200 km/h,
zrychlením z 0 na 100 km/h za 3,7
s a s dojezdem přes 200 km.
Předmětem letošních konstrukčních
a de­signérských projektů byla témata:
▶▶ Zařízení pro průmyslovou filtraci
chladící kapaliny (zadavatel firma
ASTOS Aš),
▶▶ Exteriér lehkého čtyřkolového vozidla s elektrickým pohonem pro
tělesně postižené a seniory se sníženou pohybovou schopností (zadavatel firma Konstruktionsbüro
DOSTAL ve spolupráci s univerzitou v Deggendorfu),
▶▶ Exteriér lehkého tříkolového vo­
zidla s elektrickým pohonem pro
tělesně postižené a seniory se sní­
ženou pohybovou schopností (za­
▶Na prvních místech se v jednotlivých
soutěžních kategoriích umístily týmy:
1. Zařízení pro průmyslovou filtraci chladicí
kapaliny (ze 4 projektů) Šístková Veronika, Lach
Jan, Tancl Jan (studenti FST – konstrukční řešení),
Trajer Pavel, Ratajová Kristina (studenti UUD –
designérské řešení), Schnirchová Zuzana (studentka
FZS – zdravotnická konzultační podpora), Alter
Jakub (student FEL – elektrotechnická, konzultační
a řešitelská podpora).
Některé z designérských modelů úspěšných interdisciplinárních projektů.
Designers2+ 2012 navázal
na předchozí úspěšné
interdisciplinární
studentské projekty
2. Exterier lehkého čtyřkolového vozidla
s elektrickým pohonem pro tělesně postižené
a seniory se sníženou pohybovou schopností (ze
3 projektů) Pechová Kristýna, Hajm Miroslav, Limberg
Luboš (studenti FST – konstrukční řešení), Matěj
Lukáš, Řezáčová Zdeňka (studenti UUD – designérské
řešení), Frdlíková Lucie, Podroužková Adéla, Voltrová
Michaela (studenti FZS – zdravotnická konzultační
podpora).
3. Exterier lehkého tříkolového vozidla
s elektrickým pohonem pro tělesně postižené
a seniory se sníženou pohybovou schopností
(ze 4 projektů) Ottová Michaela, Kocourek Tomáš
(studenti FST – konstrukční řešení), Krejčiřík Jiří,
Mirbauer Filip (studenti UUD – designérské řešení),
Antošová Lenka, Hůlková Pavla, Jaguláková Romana,
Kočandrlová Ivana (studenti FZS – zdravotnická
konzultační podpora).
davatel firma Konstruktionsbüro
DOSTAL).
Při hodnocení studentských modelů
kladla porota důraz na aplikovatelnost
navrženého řešení v praxi, úroveň
a systematičnost konstrukčního a designérského řešení, ale i úroveň konzultační a spoluřešitelské pod­pory.
Vítězné týmy mimo diplomu a referenčního potvrzení o účasti v soutěži
obdržely i menší finanční odměny.
Protože však sestavené soutěžní
týmy nemusí vždy vytvořit optimální
skupiny pro vyvážené řešení všech
hodnocených hledisek (konstrukčního, designérského, konzultační
a spoluřešitelské podpory), přiznali
děkani FST, FZS, FEL a ředitel UUD
dalším studentům navíc vlastní ceny za nejlepší nápady v uvedených
specializacích.
Neplánovaným, ale velmi hodnotným obohacením programu byl
diskuzní příspěvek M. Ondraschka,
generálního ředitele Astos Aš, doprovázený videem z výstavy METAV 2012
v Düseldorfu, kde byl před necelým
měsícem vystavován vertikální soustruh s kompletním zakrytováním
dodaným společností ASTOS, jehož
konstrukce a design byly inspirovány
projekty řešenými na ZČU v akademickém roce 2007/2008.
▶▶ Stanislav Hosnedl, FST
▶▶Nejlepší řešitelé v jednotlivých odborných
specializacích obdrželi z rukou děkanů další
ocenění:
Cenu děkana FST za nejlepší konstrukční řešení
obdrželi studenti: Jirsa Jakub, Líbal Aleš, Plášil Michal,
Vadlejch Martin;
Cenu ředitele UUD za nejlepší designérská řešení
obdrželi studenti: Mirbauer Filip a Krejčiřík Jiří;
Cenu děkana FEL za nejlepší konzultační
a spoluřešitelskou podporu obdrželi studenti: Alter
Jakub, Bejčková Klára a Marcel Radek;
▶ foto: M. Hazer
Cenu děkana FZS za nejlepší konzultační podporu
obdržely studentky: Frdlíková Lucie, Podroužková
Adéla a Voltrová Michaela;
Z workshopu v Plzeňském vědeckotechnologickém parku
Cenu ředitele společnosti AUTODESK za nejlepší
využití SW společnosti obdrželi studenti FST: Pechová
Kristýna, Hajm Miroslav, Limberg Luboš.
interfakultní studentské projekty v konfrontaci se zahraničními
zpravodajský
zkušenostmi
servis
▶ fota: A. Vaverková
V Plzeňském vědeckotechnologickém parku se 19. dubna uskutečnil mezinárodní workshop Západočeské univerzity v Plzni Designers2+. Tématem
setkání byly interdisciplinární studentské konstrukční a designérské projekty, řešené již osmým rokem na Fakultě strojní (FST), z toho již pošesté
ve spolupráci s Ústavem umění a designu (UUD), podruhé s konzultační
účastí studentů a studentek Fakulty zdravotnických studií (FZS) a letos
poprvé i se spoluřešitelskou a konzultační podporou studentů a studentek
Fakulty elektrotechnické (FEL).
strana 4
u-noviny | červen 2012 | www.zcu.cz
O čem může vypovídat obličej Mladí vědci v oboru
aplikovaná mechanika
se setkali v Plzni
V polovině dubna se uskutečnila v Pivovarském
dvoře v Plzni-Černicích mezinárodní konference
Applied Mechanics 2012 pořádaná katedrou
mechaniky Fakulty aplikovaných věd ZČU pod
záštitou České společnosti pro mechaniku. Jednalo se již o 14. ročník mezinárodní akce, která
je určena především mladým vědeckým pracovníkům a studentům doktorského studia.
▶▶ foto: V. Blažek
▶ foto: T. Zábranský
Oddělení biologické antropologie katedry antropologie Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni je zaměřeno na dvě relativně odlišné
oblasti. Pracovníci oddělení se jednak zabývají studiem našich předků se
zaměřením na poznání způsobu života, variability a adaptability na základě kosterních pozůstatků z pohřebišť. Uvedená problematika je řešena
v návaznosti na navazující magisterský studijní obor Antropologie populací minulosti.
Druhá oblast zájmu a vědecké činnosti se týká biologických základů
chování člověka – ta se soustřeďuje především na percepci obličeje. Je
propojena zejména s bakalářským studijním oborem a navazujícím magisterským oborem Sociální a kulturní antropologie. Oba směry spojuje
evoluční hledisko pro interpretaci a porozumění vztahu biologické a sociálně kulturní svébytnosti člověka.
Ukázka vkomponování rysů obličeje známé osoby do jiného obličeje pomocí morfingu za účelem studia vlivu známosti
na hodnocení. Na snímku uprostřed upravená tvář autora článku ve 30% míře s Jackem Nicholsonem.
První zdroj informací
Obličej hraje v sociálních interakcích
mimořádnou roli. Vedle všeobecně
známého vztahu emocí a mimických
výrazů a komunikace jejich prostřednictvím je obličej zdrojem klíčových
informací o druhých. Rysy obličeje
například silně ovlivňují přisuzování osobnostních vlastností, a to
na podkladě atraktivity a dětských či
pohlavně dimorfních znaků. Obličej
je jedním z prvních zdrojů informací
pro novorozeně, přičemž vyvolává
vrozeně úsměv, kterým si nezralé dítě
připoutává matku. Velmi zajímavé je
také studium obličeje ve vztahu k rozpoznání pohlaví a v návaznosti na to
v utváření dojmu atraktivity a tím výběru partnera. Atraktivita obličeje,
jak se již jednoznačně prokázalo, není
jen důsledkem kulturních a módních
vlivů, ale má hluboký evolučně biologický význam. Proč se mužům více
líbí ženy s juvenilními rysy? Z jakých
příčin působí atraktivně na ženy jednou muži s maskulinními charakteristikami a jindy naopak s jemnými
až femininními? Proč má pro nás význam, zda je obličej potencionálního
partnera symetrický? Jak konkrétně
rozpoznáváme pohlaví, když někteří
z nás jsou více maskulinní a jindy femininní? Obdobných zajímavých otázek, dotýkajících se běžného vnímání
druhých u každého z nás, je mnoho.
Z vědeckých poznatků
V posledních letech jsme se zařadili
do širokého proudu zájmu o lidský
obličej. Východiskem byl vědecký
grant GA ČR „Rozdíly identifikace
pohlavních charakteristik obličeje
a mimických výrazů mezi muži a ženami“, který byl úspěšně obhájen. Jeho nejdůležitějším výstupem se stala
kolektivní monografie „Lidský obličej:
Vnímání tváře z pohledu kognitivních,
behaviorálních a sociálních věd.“
(editoři V. Blažek a R. Trnka, Nakladatelství Karolinum, Praha 2009). Na
díle se významně podíleli i pracovníci
katedry obecné antropologie Fakulty
humanitních studií UK v Praze, kde
má studium obličeje obdobnou tradici
jako u nás v Plzni a se kterou nás pojí
vzájemná spolupráce.
Z našich dílčích poznatků, jež
doplňují mozaiku znalosti obličeje, lze ve stručnosti uvést například
skutečnost, že je pro rozpoznání
pohlaví – mimo známé pohlavně
dimorfní znaky – velmi důležitá oblast obočí a čela a že charakteristiky,
podle kterých se v tomto procesu
řídíme, jsou poněkud odlišně důležité pro muže a pro ženy. Ukázalo se
také, že jsme na pohlavnost obličeje
dosti citliví i přes značné zkreslení.
Pomocí metody morfingu, kdy je ze
dvou (či více) obličejů skládán obličej
nový, fiktivní, s rysy obou původních,
jsme zjistili, že ale nakonec skládáme
poznání pohlaví rovnoměrně podle
míry rozvinutí znaků ve smyslu mužskosti nebo ženskosti. Jiné výsledky
potvrzují vliv maskulinity, femininity
a i symetrie na atraktivitu, ale také
na důvěryhodnost. Na malých předškolních dětech jsme zjistili, že soběpodobnost a v menší míře i známost
obličejových rysů (vkomponováním
vlastních obličejů a obličejů spolužáků do zcela cizích obličejů pomocí
zmíněného morfingu) silně ovlivňují
afiliativní chování, respektive ochotu
ke spolupráci. Známost vlastností obličeje se projevuje i ve vztahu k výběru
partnera podle podoby vlastním rodičům, a to u synů v preferenci partnerky podle shody s matkou, u dcer (ale
méně výrazněji) ve výběru partnera
podle vzhledu otce.
Vedle klasických postupů opírajících se o předkládání fotografií (vybraných podle určitých kritérií) nebo
částí obličeje jsme se soustředili na využití morfovací metody, která je vcelku
jednoduchá a stále nabízí mnoho variant, jak potvrzovat hypotézy (např.
nyní o vlivu rysů známých osobností
na hodnocení druhých, o vlivu barvy
očí na atraktivitu či důvěryhodnost
apod.). Morfing sice zvyšuje atraktivitu oproti výchozím obličejům, na druhou stranu umožňuje jednak vnesení
nových rysů a také, což je metodologicky zvláště důležité, standardizovat obličeje a tím „vyrušit“ specifické
individuální znaky. Oddělení biologické antropologie Fakulty filozofické
ZČU však získalo z dotací pro výzkum
od Evropské unie 3D optický skener
VECTRA, který umožňuje prohloubit
a rozšířit naše studium obličeje. Nabízí
se především předkládání realističtějšího zobrazení lidské tváře z různých
úhlů pokusným osobám a dále doplnění vlivu různých faktorů na percepci
o měření obličejových znaků čili o antropometrii např. ve vztahu k symetrii.
Rádi bychom se do budoucna zaměřili
také na využití morfometrických přístupů pro srovnání různě hodnocených obličejů, a výhledově snad i pro
zkoumání mimických výrazů.
▶▶ Vladimír Blažek, FF
Přípravu konferencí střídavě zajišťuje
šest akademických pracovišť ze tří různých států. Katedra mechaniky ZČU
patří mezi čtyři pracoviště z České
republiky, přičemž jednou za šest let
se konference koná v Polsku a jednou
na Slovensku.
Konference se zúčastnilo 53 převážně mladých vědců ze čtyř zemí (Česká
republika, Slovensko, Polsko, Španělsko). Obor aplikovaná mechanika
v sobě zahrnuje množství specializací, proto bylo rozpětí prezentovaných
témat velmi široké – od klasických
i nestandardních strojařských problémů přes mechaniku materiálů,
biomechaniku, proudění až po stavební mechaniku. O praktickém
významu probíraných témat svědčí
partnerství se třemi plzeňskými společnostmi (Wikov Gear, MECAS ESI
a STEVENSON AND ASSOCIATES, Kancelář v České republice),
které podpořily konání konference
a přispěly do programu odbornými
přednáškami nebo exkurzí do výrobní
části závodu.
▶▶ Michal Hajžman, FAV
Studenti simulují vrcholná
diplomatická jednání
V září proběhne na Magistrátu města Plzně
a na úřadě Plzeňského kraje již druhý ročník
Českého modelu amerického kongresu.
Český model amerického kongresu
(ČMAK) představuje svého druhu
jedinou simulaci nejen v České republice, ale i v celé střední a východní
Evropě. Cílem je simulovat jednání
Kongresu Spojených států v obou jeho komorách, a tak touto interaktivní a zábavnou formou šířit povědomí
nejen o americké politice, ale zejména
o parlamentarismu a roli a fungování
parlamentů, a tím nepřímo přispívat
i k lepšímu porozumění vládnutí v demokratických systémech.
Pořadatelé letos očekávají účast
kolem 130 studentů z celé republiky.
Účastníci formou hry zaujmou přímé
pozice kongresmanů ve Sněmovně
reprezentantů nebo Senátu. Budou simulovat jednání ve výborech,
ve stranách, na plénu, to vše pod tlakem lobbistů usilujících o prosazení
svých zájmů a pod dohledem novinářů.
Akce je plánována na 12. až 16. září
2012. První dva dny budou vyhrazeny
přípravné části, zbylé tři samotnému
jednání.
Pořadatelem Českého modelu
amerického kongresu je nestátní neziskové nezávislé občanské sdružení
Centrum pro studium diplomacie
a politiky. Loňského ročníku ČMAK
2011 pořádaného pod záštitu Velvyslanectví Spojených států amerických
v Praze a za přispění společností Bayer
a KPMG se zúčastnilo přes sto studentů z celé České republiky.
Pokud se chcete dozvědět něco nového o americké politice, zdokonalit se
ve veřejném vystupování, formulování
svého názoru i ovlivňování druhých,
neváhej se přihlásit. Registrační formulář stejně jako další informace naleznete na www.americkykongres.cz.
▶▶ František Rajtmajer, FF
zpravodajský
aplikovaná
servis
mechanika je oborem mnoha specializací | co nás podvědomě ovlivňuje při hodnocení druhých
u-noviny | červen 2012 | www.zcu.cz
strana 1
noviny pro středoškoláky
Pomyslné vavříny pro všechny týmy
Zatímco v soutěži pro střední školy s názvem „Postav vozítko na elektrický pohon“, vyhlášené
Fakultou strojní Západočeské univerzity v Plzni, znaly první dvě kategorie Design a Model své
vítěze již v únoru 2012, pro vyhodnocení nejlepší funkční Realizace jednoduchého vozidla
na elektropohon museli aktéři s výrobou finišovat do 18. dubna.
soutěž
Teendesign –
soutěž pro kreativní
středoškoláky
Už jste se zapojili do osmého ročníku výtvarné soutěže Teendesign,
kterou každoročně pořádá Ústav
umění a de­signu ZČU? Čas na zaslání příspěvků na téma ČERNÁ/BÍLÁ se krátí – uzávěrka je 30. června
2012. Připomínáme, že se soutěží
hned v 16 kategoriích a na vítěze
každé z nich čeká kurz letní školy
umění ArtCamp zdarma. Více informací najdete na www.uud.zcu.cz.
Těšíme se na va­še příspěvky.
▶▶ UUD
▶ foto: A. Vaverková
Fakulta pedagogická nabízí
pomoc nekvalifikovaným
učitelům
Nutno ovšem podotknout, že na konečné „kvalitě“ výrobku se zásadní
měrou podepsaly finanční možnosti
jednotlivých týmů. Tam, kde mladé konstruktéry štědřeji podpořili
například i rodinní sponzoři, byla
realizace snazší. V tomto směru bylo těžké srovnávat nesrovnatelné.
Proto v hodnocení sehrála svou roli
mimo jiné především schopnost jednotlivých týmů odborně prezentovat
své projekty a schopnost logicky odpovídat na dotazy porotců.
Jak již zaznělo výše, každé vozítko bylo jedinečným originálem
a každému zúčastněnému týmu
patří pomyslné vavříny z prvního
ročníku univerzitní soutěže Fakulty
strojní „Postav vozítko na elektrický
pohon“.
O českém školství se nejen v posledních
měsících a týdnech mluví v různých souvislostech. Kromě finančních potíží, které se
často právem zdůrazňují, patří na seznam
problémů ve školství také nedostatečná
kvalifikace některých učitelů. O tom, že
se jedná o vážný problém, který je třeba
řešit, svědčí kromě jiného i tlak ministerstva na české nekvalifikované učitele.
Podle zákona jsou totiž učitelé povinni si
vzdělání do roku 2014 doplnit, nebo ho
alespoň zahájit.
Fakulta pedagogická ZČU nabízí těmto
učitelům již mnoho let možnost doplnit si
v rámci tzv. rozšiřujícího studia požadované vzdělání. Tyto studijní programy mají
částečně kontaktní a částečně nekontaktní formu, což je pro učitele z praxe jednoznačně výhodou. Frekventanti některých
kurzů (AJ, NJ a ČJ pro ZŠ) mají od loňského roku možnost studovat částečně nebo
zcela bezplatně, protože Fakulta pedagogická ZČU získala společně s univerzitami v Liberci a Českých Budějovicích
partnerský projekt s názvem „Rozšíření
odborné kvalifikace“. Kromě této výuky
spadají do projektu ještě dvě další hlavní
klíčové aktivity – vytváření elektronických
opor pro distanční formu studia a vytvoření standardu pro udělování akreditací pro
Další vzdělávání pedagogických pracovníků ve vzdělávacích programech.
Finanční podporu na tyto činnosti bude
Fakulta pedagogická ZČU a ostatní dvě
jmenované fakulty čerpat ještě zhruba dva
roky. V průběhu této doby rádi poskytneme
veškeré informace o studijních možnostech i přijmeme zájemce z Plzeňského,
Karlovarského či Ústeckého kraje. Zájemci
z ostatních lokalit se mohou obrátit na naše
partnery.
Veškeré informace poskytne Gabriela
Hrubá (studijní referentka), Hana Menclová (metodik projektu) nebo Michaela Voltrová (koordinátor projektu).
▶▶ Anna Vaverková
▶▶ M. Voltrová, FPE
Vítězný tým se soutěžním vozítkem
To byl termín, kdy konstrukčně
i finančně nejnáročnější soutěžní
kategorie prošla odborným hodnocením. Bylo skutečně co hodnotit!
Na pomyslné startovní čáře v prostorách Techmanie se vedle sebe
postavilo hned pět „vystajlovaných“
elektrovozidel. Už v ten moment byly všechny výtvory bezesporu rovnocennými šampióny, hodnými obdivu
a pochvaly pro všechny zúčastněné
konstrukční týmy ze středoškolských lavic.
„Ani Fakulta strojní ZČU, coby
vyhlašovatel soutěže, v začátcích
nedoufala v takové defilé originálních výtvorů od studentů, kteří ještě
nemají v kapse ani maturitní vysvědčení a někteří ani řidičský průkaz,“
spokojeně se usmíval Josef Formánek, autor soutěže. „Přesto tihle
▶▶V konečném výběru ocenění poroty získaly
týmy z těchto škol:
1. Střední průmyslová škola dopravní,
Plzeň-Křimice (vedoucí týmu Kristián Tichý),
2. Střední průmyslová škola dopravní,
Plzeň-Křimice (vedoucí týmu Ondřej Hlad),
3. Střední průmyslová škola strojnická
Plzeň (vedoucí týmu Lukáš Šimandl).
kluci už teď své vrstevníky daleko
předčili. A my jim na Západočeské
univerzitě v Plzni pomůžeme k tomu,
aby z nich za pár let byli vynikající
konstruktéři, strojaři nebo designéři.
Přinesou si s sebou k nám na fakultu
přinejmenším vklad vlastního umu,
píle a soutěživosti. Tedy vlastnosti,
které jsou pro úspěšnou profesní
dráhu nezbytné.“
Odborná porota neměla jednoduchý výběr. Tam, kde v přidělování
bodů uspěly například technické parametry či nápadité konstrukční prvky, pokulhával „umělecký dojem“
nebo jízdní vlastnosti a naopak.
mladí konstruktéři v akci | šance pro učitele bez zpravodajský
odborné kvalifikace
servis
strana 2
u-noviny | červen 2012 | www.zcu.cz
Skončil projekt EDISON
Začátek dubna znamenal pro plzeňskou univerzitní pobočku mezinárodní
studentské organizace AIESEC řadu změn. Kromě výměny vedení pobočky
také dospěl ke konci jeden z největších projektů, který se zde doposud
uskutečnil. Projekt EDISON, realizovaný studentskou organizací AIESEC,
byl zaměřen na multikulturní vzdělání studentů středních škol. Hlavním
cílem projektu bylo, aby mladí lidé získali prostřednictvím interakce s vysokoškolskými studenty z různých zemí světa různé pohledy na život
v tuzemsku i v zahraničí.
▶ foto: archiv AISEC
Na středních školách probíhal projekt
od 26. 2. do 1. 4. 2012 a zúčastnilo
se ho celkem pět škol (čtyři střední
a jedna základní) a sedm anglicky
mluvících zahraničních stážistů
z Kamerunu, Taiwanu, Indonésie,
Ukrajiny, Turecka a Arménie. Nejprve byl EDISON zahájen na gymnáziu
v Klatovech, poté v Plzni na Střední
škole informatiky a finančních služeb,
Hotelové škole a Obchodní akademii.
Zahraniční studenti na každé škole
působili v rozsahu jednoho týdne.
V rámci vyučování zde v angličtině
prezentovali své rodné země z hlediska
různých témat zadaných školou (historie, zeměpis, ekonomika apod.).
Mimo výše uvedené prezentace měli
studenti středních škol rovněž možnost
zúčastnit se doprovodných akcí, jako
například Global village, v rámci níž
dokonce na hotelové škole zahraniční
stážisté vařili národní pokrmy za asistence studentů hotelovky. Global village, prezentující zajímavé předměty či
ochutnávky národních jídel, se pořádala
i 14. března v M-klubu jako doprovodný
program prezentací zahraničních stážistů pro veřejnost. Této akce se zúčastnila i 15. základní škola v Plzni.
Poslední ze zahraničních stážistů
odjeli zpět do své vlasti v průběhu prvního dubnového týdne. „Plzeň mi bude chybět,“ řekla při loučení Taiwanka
Winnie Wu.
„Je tady moc hezky, ale zima. Přiletěl jsem v únoru a měl jsem z toho
na letišti kulturní šok. U nás je zima,
když je dvacet stupňů. Ale pivo mi tu
zachutnalo. Rozhodně se chci v budoucnu vrátit,“ dodává Kamerunec
Romeo Mimegni.
„Z průzkumu zpětné vazby škol vyplynulo, že projekt EDISON pomohl
českým účastníkům získat jiný pohled
na země stážistů, odstranit nejrůznější předsudky, obohatit slovní zásobu
a získat nové kontakty,“ řekla o projektu členka organizačního týmu Tereza
Šímová. Manažerka projektu Kateřina
Treppeschová si přístup škol i zahraničních stážistů pochvaluje: „Projekt EDISON hodnotíme jako velmi úspěšný
a rozhodně bychom ho rádi zopakovali
v budoucnu. Spolupráce se školami i se
stážisty byla výborná. Řada studentů
samých se vyslovila pro opakování projektu i v dalším roce, což znamená, že se
jim líbil, a to byl také náš hlavní cíl.“
▶▶ Michaela Merglová, AIESEC Plzeň
Pátý ročník soutěže PilsProg
Finále již pátého ročníku soutěže v programování PilsProg 2012,
určené studentům středních škol z celé České republiky, které
pravidelně pořádá katedra informatiky a výpočetní techniky (KIV)
Fakulty aplikovaných věd ZČU, se konalo v sobotu 14. dubna 2012.
Partnerem soutěže PilsProg je společnost CCA Group, a. s., Praha.
Princip této soutěže vychází z pravidel celosvětové soutěže ACM
International Collegiate Programming Contest. Soutěžícím se může
stát student střední školy, který
umí programovat v jednom z jazyků soutěže (C, Java, Pascal) a má
k dispozici počítač s přístupem
k internetu. Používaný software
patří mezi volně šiřitelný a každý
soutěžící si jej tedy může legálně nainstalovat. Soutěž probíhá
prostřednictvím webové aplikace
s automatickým vyhodnocením
výsledků a je rozdělena na dvě
kola. V kvalifikačním kole řeší soutěžící úlohy z domova. Nejlepší
z nich pak postoupí do finálového kola, které se odehrává v Plzni přímo
v prostorách KIV. V letošním ročníku se soutěže zúčastnilo 56 studentů
středních škol, do finálového kola postoupilo 14 nejlepších.
Vítězi se stali a finanční odměnu získali:
Štěpán Šimsa (Gymnázium Josefa Jungmanna, Litoměřice),
Ondřej Hübsch (Gymnázium, Praha 6, Arabská 14),
Martin Zikmund (Gymnázium Turnov).
Zahraniční stážisté přednášeli na středních školách.
Stříbrná biatlonistka ze ZČU
V uplynulé sezóně 2011/2012 proběhlo první
kolo vysokoškolské ligy v biatlonu. Zúčastnilo se
jí 33 studentů z 11 vysokých škol. V konečném
žebříčku v jednom z pěti započítávaných závodů
obsadila studentka ZČU Pavla Zahálková druhé
místo.
Prozraďte nám něco víc o svém
sportovním výkonu.
Letošní sezona obsahovala souhrnem devět závodů a do celkového pořadí se započítávalo pět nejlepších. Já
jsem absolvovala šest závodů a v celkovém žebříčku jsem skončila na dělené druhé pozici z osmi závodnic.
Akademické mistrovství republiky v biatlonu se běželo 21.1. a 22.1.
v Novém Městě na Moravě, kde jsem
obsadila 2. místo v závodě s hromadným startem (12,5 km + 4 střelby) a 3. místo v rychlostním závodě
(7,5 km + 2 střelby). Tratě v Novém
Městě, na kterých se závodilo, byly nově postaveny pro letošní světový pohár
v biatlonu, takže byly dost náročné.
Jaký klubový dres oblékáte?
Jsem členkou klubu BK Elán Zruč.
V zimním biatlonu jsem závodila teprve třetí sezonu. Věnuji se spíše jeho
letní variantě – běh a střelba.
Váš závodní harmonogram na příští
měsíce?
První červnový víkend mě čeká první kolo českého poháru v letním biatlonu a zároveň Akademické mistrovství
zpravodajský vzdělávání
multikulturní
servis
| umí programovat | Zahálková nezahálí
Další ročník bude zahájen „soutěží nanečisto“ v rámci Dne otevřených
dveří FAV v prostorách KIV v lednu 2013. Přihlásit se bude možné
na stánkách soutěže http://pilsprog.fav.zcu.cz, kde najdete také úlohy
z dosavadních ročníků a fotogalerie.
▶▶ Tomáš Potužák, FAV
v letním biatlonu ve Starém Městě pod
Landštejnem, kde bych si přála obhájit
loňské vítězství. O dva týdny později
se koná druhé kolo českého poháru
v Bystřici pod Hostýnem a v polovině
července mistrovství republiky v Letohradě. Na těchto závodech budu
usilovat o nominaci na Mistrovství
Evropy v letním biatlonu v Osrblier,
Slovensko.
Jinak o volných víkendech se účastním různých běžeckých závodů. Chtěla bych se zúčastnit akademického mistrovství v atletice. V loňském roce se
mi zalíbil běh do schodů, takže určitě
nějaký závod zas poběžím a na podzim se budu snažit obhájit loňský
titul z mistrovství republiky v běhu
do schodů.
Přejeme Pavle Zahálkové, studentce Fakulty elektrotechnické, v jejích
sportovních předsevzetích hodně
úspěchů.
▶▶ Anna Vaverková
u-noviny | červen 2012 | www.zcu.cz
strana 3
Univerzitní upír aneb Darovat krev mě baví
Jak se člověk, potažmo student,
sta­ne dárcem krve? Co k dárcovství
přivedlo vás?
Vedla mě k tomu výchova. Od malička jsem byl připravován na to, že
dárcovství je dobrý skutek a že když
člověk může pomoci druhému, měl by
to udělat. Dárcovství máme tak nějak
v rodině – dárcem je moje babička,
bratr a teď i já. Jsem rád, že na univerzitě je možnost darovat krev při
hromadně organizované akci.
Jaké jsou podmínky pro to, aby
člověk mohl přijít na odběr krve?
Třeba právě na Univerzitního upíra.
Zásadní podmínka je nepožívat alkohol v den odběru a den před tím.
Doporučeno je stravovat se úměrně
„zdravě“ už den před odběrem. Snídani by mělo tvořit pečivo, například
celozrnný rohlík, a nějaký nápoj. Nemělo by se chodit nalačno. Nevhodné
jsou ale také například jogurty, které
zahušťují krev.
Kolik odběrů krve jste už absol­
voval?
V rámci Univerzitního upíra jsem
daroval krev podruhé. Před tím jsem
daroval plazmu. Odběr plazmy probíhá vlastně podobně, jako odběr krve.
Troufnu si říci, že je to pro dárce stejně „banální“ záležitost. Při darování
plazmy se po odběru krev odstředí,
aby se získala plazma, a odstředěná
krev je pak vrácena zpátky do organismu. Kdybych to mohl srovnat, tak
odběr plazmy trvá hodinu, odběr krve
maximálně 10 minut.
Jaký je to pocit, když vám odeberou
půl litru krve? Jak se takový dárce
bezprostředně po odběru cítí?
Pocit po odběru je u každého dárce
jiný. Pro mě je to hlavně dobrý pocit, že mohu někomu pomoci. Bude
to znít divně, ale mě darovat krev
baví. Líbí se mi prostředí na transfúzce v Plzni, kde je velmi příjemný
personál, sestřičky jsou vstřícné a je
na nich vidět, že jsou rády, že tam
„mladá krev“ přišla.
Nepoznáváte se?
Jarda neudělal zkoušku a Zloduch jej ponouká k psaní anonymních
komentářů na web. Naštěstí se Jarda podřekne před Civenkou...
Petr Setvín při odběru krve
organi­zovaném v rámci
Univerzitního upíra
A co se děje bezprostředně po odbě­
ru krve?
Protože jste o půl litru krve chudší, je
dobré zůstat chvíli na lůžku, kde se z toho trochu vzpamatujete. Pak dostanete
svačinu „na posilněnou“ a doplnění
kalorií. Kdyby se stalo něco neočekávaného, je na místě zdravotník, který
okamžitě poskytne pomoc.
Jak jste se dozvěděl o možnosti daro­
vat krev na ZČU?
Už jsem o „Upírovi“ slyšel něco
na informační schůzce před zahájením semestru. Byl jsem rád, že je tu
taková možnost, a věděl jsem, že se chci
zapojit. Při hromadně organizovaném
odběru krve prostřednictvím „Upíra“
se v podstatě student nemusí o nic starat. Organizátoři vše připraví za něj
a veškeré podrobnosti mu naservírují
až „pod nos“. Myslím, že Univerzitní upír je dobrým startem pro ty, kteří
po absolvování školy budou chtít chodit darovat krev i nadále. Navíc má akce
další rozměr, který se týká navazování
nových kontaktů. Právě na „Upírovi“
jsem poznal spoustu lidí, s nimiž se teď
potkávám i na přednáškách.
Máte nějaký vzkaz na závěr?
Jsem rád, že univerzita díky podobným akcím žije, že studium neznamená
jen sedět na přednáškách nebo se biflovat na koleji. Těším se na 13. „Upíra“,
který bude na podzim.
▶▶ Alena Marešová
pozor, webnet není anonymní | příští upír
zpravodajský
přiletí na podzim
servis
▶ foto: archiv SKVAIP
Petr Setvín, student prvního ročníku Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni stihl kromě povinných zkoušek a zápočtů za první
rok studia už dvakrát darovat krev v rámci akce Univerzitní upír. Letos
na jaře se uskutečnil již 12. semestrník Univerzitního upíra a při této
příležitosti „Upír vysál krev“ 166 dárcům. Jaké pocity má člověk, který
daruje krev, a co vede mladé lidi k tomu, stát se dárcem, prozradil Petr
Setvín v našem rozhovoru:
strana 4
u-noviny | červen 2012 | www.zcu.cz
Přihlaste se na letní výukový
kurz – zadáno jen pro dívky
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
Chodíte na střední školu?
Jste ve druhém nebo třetím ročníku?
Potřebujete si občas odpočinout od rodičů a okolí?
Myslíte si, že počítače jsou zajímavé, ale bohužel ne pro dívky?
Baví vás kreativní práce na počítači?
Chcete se dozvědět něco, co tě škola nenaučí?
Katedra informatiky a výpočetní techniky Fakulty aplikovaných věd ZČU pořádá
v závěru prázdnin Týden letní informatiky pro dívky (TyLIDi). Cílem soustředění
je zvýšit informovanost středoškolaček
o možnostech studia informatiky a jejich
následného uplatnění v IT profesích.
Akce je určena pro studentky druhých
a třetích ročníků středních škol z Plzeňského, Jihočeského a Karlovarského kraje, které se již zajímají o IT (informační
technologie) nebo které tuší, že IT by
mohly být dobrou alternativou jejich
dalšího studia a budoucího profesního
uplatnění.
Co dívky čeká? Praktické ukázky toho,
že programování je skutečně pro všechny
a že se jedná o tvořivou a zajímavou činnost. Hlavní programovou náplní celého
soustředění bude konstrukce softwarového robota. K tomu budou směřovat
všechna probíraná témata: základy
programování v jazyce Java, objektově
orientované programování, systémy pro
správu verzí, doporučení, jak psát kvalitní
kód, Eclipse IDE atd. Důležitou součástí
programu budou exkurze na vybraná pracoviště katedry informatiky a výpočetní
techniky i na další univerzitní pracoviště.
Speciálními body programu budou
přednášky a diskuze se ženami, které v IT
oborech pracují, a také se současnými
studentkami FAV.
Celý program je koncipován velmi
přátelsky jako hra. Tempo výkladu bude
přizpůsobeno tak, aby nikdo nezůstával
„pozadu“, a vždy bude k ruce někdo, kdo
poradí. Pro odbornou část soustředění je
znalost nějakého programovacího jazyka výhodným bonusem, nikoliv nutnou
podmínkou. Nejvíce se cení nadšení pro
věc a ochota učit se novým věcem.
▶▶ P rogram bude každý den od 9
do 15 hodin.
▶▶ Cena celého pětidenního soustře­dě­ní
je 500 Kč a v této ceně je zahrnuto
i občerstvení a obědy v menze.
▶▶ Zaregistrujte se na tylidi.zcu.cz,
pouze registrovaným budou zasílány
e-mailem další informace
▶▶ P ro účastnice ze vzdálenějších míst
lze zařídit ubytování.
▶▶ Všem účastnicím bude zdarma
zapůjčen univerzitní počítač.
▶▶ Akce je skutečně jen pro dívky.
Zájem chlapců o informatiku vítáme,
ale TyLIDi není pro ně určen.
Ze školní lavice do pozice
ministryně zahraničí
Jako studentky mezinárodních vztahů na Fakultě filozofické Západočeské
univerzity v Plzni se mě lidé často ptají, co ze mě po absolvování studia
bude. Abych byla upřímná, sama na tuto otázku nemám jasnou odpověď.
Snad diplomatka? Jak taková práce vlastně vypadá a co musím udělat,
abych se případně na takovou pracovní pozici jednou dostala?
Odpovědi na tyto otázky mi poskytla účast na Pražském studentském
summitu, kterého jsem se letos zúčastnila. Tento vzdělávací projekt
pořádaný pod hlavičkou Asociace
pro mezinárodní otázky nabízí studentům středních a vysokých škol
možnost vyzkoušet si vrcholná diplomatická jednání ve třech modelech. Střední školy se orientovaly
především na modely OSN a NATO.
Já, spolu s dalšími 26 vysokoškolskými studenty, jsem se účastnila
modelu Evropské unie. Každý z nás
vystupoval jako ministr zahraničí
jedné členské země a společně jsme
simulovali jednání Rady Evropské
unie. Moje maličkost zastupovala
Maltu. Celý projekt se skládal ze
tří přípravných setkání, která byla
zakončena závěrečnou čtyřdenní
konferencí v Kongresovém centru
v Praze.
Díky tomuto modelu jsem měla
možnost stát se na pár dní ministryní zahraničních věcí a zjistit, jak
vznikají dohody na evropské úrovni.
Vyzkoušela jsem si na vlastní kůži,
jak je těžké dohodnout se s dalšími 26
delegáty, když každý z nás má jiné požadavky a priority. Dalším zážitkem
pro mne byl projev před sálem plným
lidí, setkání s významnými osobnostmi diplomacie, jako například
s Magdou Vášáryovou, slovenskou
diplomatkou, či bývalou asistentkou
pěti prezidentů Spojených států amerických Eliškou Haškovou Coolidge.
V rámci doprovodného programu také proběhla exkurze do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR, České
národní banky, Rádia Svobodná Evropa, návštěvy ambasád a další.
Celý summit byl pro mě praktickou a zajímavou zkušeností. Pokud
vás také láká svět diplomacie, tento
projekt vás určitě osloví.
▶▶ Kateřina Bartošová, FF
zpravodajský
informační
technologie
servis
nejsou strašákem | diplomacie na zkoušku
Download

Získali jsme mimořádný grant US Navy - Noviny