ČVUT v Praze - Fakulta elektrotechnická
katedra telekomunikační techniky
Praha 6 - Dejvice, Technická 2, 166 27
tel: 224352100 (2103, 2070)
Posudek oponenta bakalářské práce
Název bakalářské práce: Vývoj mobilních aplikací pro OS Windows Phone
Jméno a příjmení studenta: Tomáš Kápl
Jméno a příjmení oponenta bakalářské práce včetně titulů a pracoviště:
Ing. Filip Řehořík, MBA, Windows Phone champ, Microsoft, s.r.o.
1) Náročnost zadání:
__ velmi vysoká
X vysoká
2) Zvolené metody a postupy při řešení práce:
X výborné
__ uspokojivé
__ velmi dobré
__ dostatečné
__ dobré
__ nedostatečné
5) Odborná úroveň:
X výborná
__ velmi dobrá
__ dobrá
6) Jazyková a textová úroveň:
X výborná
__ velmi dobrá
__ dobrá
3) Správnost názvosloví:
X výborná
__ velmi dobrá
__ dobrá
7) Grafická úprava:
X výborná
__ velmi dobrá
__ dobrá
__ průměrná
__ podprůměrná
__ uspokojivá
__ dostatečná
__ nedostatečná
4) Správnost předložených výsledků:
X výborná
__ uspokojivá
__ velmi dobrá
__ dostatečná
__ dobrá
__ nedostatečná
__ uspokojivá
__ dostatečná
__ nedostatečná
__ uspokojivá
__ dostatečná
__ nedostatečná
__ uspokojivá
__ dostatečná
__ nedostatečná
8) Student splnil zadání:
X úplně
__ částečně
__ nesplnil
9) Dosažené výsledky, vlastní přínos a praktická využitelnost práce*:
Práce je přínosná především pro vývojáře, který se s platformou Windows Phone ještě
nesetkal. Práce vhodnou formou čtenáře uvede do problematiky Windows Phone.
10) Připomínky k práci*:
V případě budoucího rozšíření práce, bych uvítal popis práce s daty – relačními i
nerelačními. Kapitoly v rámci „Vyvíjíme pro Windows Phone“ bych strukturoval ještě o
jednu úroveň.
11) Otázky ke studentovi vztahující se k práci (budou zodpovězeny při obhajobě)*:
Podle jakých kritérií byly kapitoly vývoje vybrány?
Doporučení k obhajobě:
X doporučuji
__ nedoporučuji
__ C - dobře (2,0)
__ D - uspokojivě (2,5)
__ E - dostatečně (3,0)
__ F - nedostatečně (4,0)
Klasifikace bakalářské práce:
X A - výborně (1,0)
__ B - velmi dobře (1,5)
Datum:
__ zaškrtněte odpovídající odpověď
* v případě nedostatku místa použijte zadní stranu formuláře
Podpis:
__ zaškrtněte odpovídající odpověď
* v případě nedostatku místa použijte zadní stranu formuláře
Download

posudek (v PDF). - Tomáš Kápl bloguje