SPISAK KANDIDATA ZA MINISTRE U VLADI TUZLANSKOG KANTONA
KOJI SU DOSTAVILI POPUNJENE OBRASCE
R. br.
Ime i prezime
1.
Admir Jukan
2.
Jasminka Imamović
3.
Edin Altumbabić
4.
Bego Gutić
5.
Salih Halilović
6.
Zikrija Hamustafić
7.
Asif Omerbegović
8.
Halid Žigić
9.
Nedžad Durmić
10.
Alma Kovačević
11.
Husein Topčagić
12.
Midhat Dobrnjić
13.
Ivana Sinanović
14.
Hamid Mutapčić
15.
Elmir Jahić
16.
Božo Antunović
17.
Sead Noćajević
18.
Adem Šehidić
19.
Enes Husejnagić
20.
Smiljana Vovna
21.
Zanimanje, dostignuti naučni stepen
(ako posjeduje)
Dipl.ing elektrotehnike, Magistar
tehničkih nauka
Naziv pozicije za koju se kandidat prijavljuje
Ministar unutrašnjih poslova
Dipl. ekonomista
Ministar unutrašnjih poslova
Prof. razredne nastave
Ministar unutrašnjih poslova
dipl.ing geologije, dipl. pravnik
Ministar unutrašnjih poslova
dipl.ing sigurnosti i pomoći, Magistar
tehničkih nauka
Ministar unutrašnjih poslova
Diplomirani kriminalista
profesor općenarodne odbrane,
Magistar ekonomskih nauka
Diplomirani inženjer elektrotehnike,
Doktor tehničkih nauka
Dipl. ekonomista i Diplomirani
profesor razredne nastave - pedagog
istražitelj-inspektor, Magistar
društvenih nauka
Diplomirani kriminalist, Magistar iz
oblasti bezbjednosnih nauka
profesor odbrane i sigurnosti,
Magistar sigurnosti,
profesor biologije i hemije, Doktor
pravnih nauka
Diplomirani pravnik, Doktor
društvenih nauka iz područja prava
Diplomirani pravnik, Magistar
pravnih nauka
Diplomirani pravnik
Profesor biologije i hemije, Doktor
hemije
Profesor historije i geografije
dipl. ing, Dr.sc.management u
obrazovanju
Ministar unutrašnjih poslova
Ministar unutrašnjih poslova
Ministar unutrašnjih poslova
Ministar unutrašnjih poslova
Ministar unutrašnjih poslova
Ministar unutrašnjih poslova
Ministar unutrašnjih poslova
Ministar unutrašnjih poslova
Ministar pravosuđa i uprave
Ministar pravosuđa i uprave
Ministar pravosuđa i uprave
Ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta
Ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta
Ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta
profesor sociologije
Ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta
Emir Mešić
Diplomirani profesor informatike
Ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta
22.
Halid Žigić
23.
Jelena Ilić
24.
Emir Jahić
Diplomirani inženjer elektrotehnike,
Doktor tehničkih nauka
profesor engleskog jezika, Doktor
lingvističkih nauka
profesor engleskog jezika i
književnosti
Ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta
Ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta
Ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta
R. br.
Ime i prezime
Zanimanje, dostignuti naučni stepen
(ako posjeduje)
profesor proizvodno tehničkog
obrazovanja i osnova informatike i
računarstva, Magistar humanističkih
nauka iz oblasti pedagogije
25.
Milan Cvjetinović
26.
Zvjezdan Karadžin
27.
Abdulah Smajlović
28.
Nusret Mujagić
29.
30.
31.
Nermin Duranović
Božo Antunović
Dino Hadžialić
32.
Elmir Jahić
33.
34.
35.
Mulaga Fejzić
Asif Dedić
Zvonimir Iveljić
36.
Asib Alihodžić
37.
38.
Mustafa Isabegović
Merima Aljić
39.
Hasan Sejdinović
40.
Mirsad Nalić
41.
Edin Šehić
42.
Amir Jusufović
43.
Mirsad Mahmutović
44.
Munib Kljajić
45.
Meho Majdančić
Diplomirani inženjer poljoprivrede,
Magistar poljoprivrednih nauka
46.
Samid Šarac
Diplomirani inženjer poljoprivrede
47.
Idriz Vrtagić
Diplomirani inženjer poljoprivrede,
Magistar poljoprivrednih nauka
48.
Fahrudin Pašić
49.
Esad Brkić
50.
Alen Kamerić
51.
Šefik Hasukić
52.
Osman Muratović
53.
Indira Mehmedagić
54.
55.
Omer Sinanović
Vladan Remetić
dipl.inž. rudarstva - Doktor rudarstvaokolinski inženjer
saobraćajni tehničar, mašinski
tehničar
Diplomirani inženjer arhitekture,
Doktor tehničkih nauka
Diplomirani ing arh.
Diplomirani pravnik
Dipl. oec.
Diplomirani pravnik, Magistar
pravnih nauka
dipl.ing mašinstva
Diplomirani inženjer elektrotehnike
Diplomirani ekonomista
dipl.ing mašinstva - Doktor tehničkih
nauka
Diplomirani inženjer saobraćaja
Dipl.ecc.spec, Magistar ekonomije
ekonomista, dipl.ing.proizvodnog
menadžmenta
dipl.ecc. - Magistar ekonomije
Diplomirani ekonomista, Magistar
ekonomije
Diplomirani inženjer saobraćaja
Dipl.ing poljoprivrede
Dipl.ing šumarstva
dipl.ing mašinstva - MTD
Spec. internista - kardiolog, Magistar
Ljekar specijalista ortopedije i
traumatologije
Hirurg specijalista i subspecijalista,
Dr.med.sc.
Specijalista opšte hirurgije
Specijalista opšte hirurgije, Doktor
medicinskih nauka
Mr.ph.
Profesor
Naziv pozicije za koju se kandidat prijavljuje
Ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta
Ministar prostornog uređenja i zaštite okolice
Ministar prostornog uređenja i zaštite okolice
Ministar prostornog uređenja i zaštite okolice
Ministar prostornog uređenja i zaštite okolice
Ministar prostornog uređenja i zaštite okolice
Ministar finansija
Ministar finansija
Ministar industrije, energetike i rudarstva
Ministar industrije, energetike i rudarstva
Ministar industrije, energetike i rudarstva
Ministar trgovine, turizma i saobraćaja
Ministar trgovine, turizma i saobraćaja
Ministar trgovine, turizma i saobraćaja
Ministar trgovine, turizma i saobraćaja
Ministar trgovine, turizma i saobraćaja
Ministar trgovine, turizma i saobraćaja
Ministar trgovine, turizma i saobraćaja
Ministar poljoprivrede, šumarstva i
vodoprivrede
Ministar poljoprivrede, šumarstva i
vodoprivrede
Ministar poljoprivrede, šumarstva i
vodoprivrede
Ministar poljoprivrede, šumarstva i
vodoprivrede
Ministar poljoprivrede, šumarstva i
vodoprivrede
Ministar poljoprivrede, šumarstva i
vodoprivrede
Ministar zdravstva
Ministar zdravstva
Ministar zdravstva
Ministar zdravstva
Ministar zdravstva
Ministar zdravstva
Ministar za rad, socijalnu politiku i povratak
R. br.
Ime i prezime
56.
Emir Hujdurović
57.
Mirsad Merdić
Senad
Mehmedinović
58.
Zanimanje, dostignuti naučni stepen
(ako posjeduje)
Dipl. ekonomista, dr.sc. ekonomskih
nauka
inženjer mašinstva IWI/EWE
Diplomirani defektolog - somatoped,
Magistar društvenih nauka
istražitelj-inspektor, Magistar
društvenih nauka
Dipl. ekonomista, Magistar
ekonomskih nauka
Inženjer hemije, Doktor ekonomskih
nauka
Diplomirani ekonomista
Profesor historije i geografije
bač. pol. nauka
Naziv pozicije za koju se kandidat prijavljuje
Ministar za rad, socijalnu politiku i povratak
Ministar za rad, socijalnu politiku i povratak
Ministar za rad, socijalnu politiku i povratak
59.
Alma Kovačević
Ministar za rad, socijalnu politiku i povratak
60.
Tarik Baraković
61.
Nedim Čaušević
62.
63.
64.
Zvonimir Iveljić
Mihad Sakić
Ibrahim Jahić
65.
Zudin Mahmutović
66.
Ibrahim Agić
67.
Asif Omerbegović
68.
Enver Jukanović
69.
Ibrahim Nurkić
70.
Mirsad Delić
Diplomirani inženjer tehnologije
Ministar za boračka pitanja
71.
Ismet Huskić
Diplomirani inženjer rudarstva,
Magistar rudarstva
Nije upisano
72.
Hajrudin Livadić
Diplomirani pravnik
Nije upisano
Ministar razvoja i poduzetništva
Ministar razvoja i poduzetništva
Ministar razvoja i poduzetništva
Ministar razvoja i poduzetništva
Ministar za boračka pitanja
Bachelor razredne nastave
Ministar za boračka pitanja
SSS - viša vojna
Ministar za boračka pitanja
profesor općenarodne odbrane,
Magistar ekonomskih nauka
Diplomirani profesor odbrane i
sigurnosti
profesor odbrane i zaštite, Magistar
politologije
Ministar za boračka pitanja
Ministar za boračka pitanja
Ministar za boračka pitanja
NAPOMENE:
1.
2.
Podaci navedeni u tabeli preuzeti su iz prijavnih obrazaca kandidata.
Prijave kandidata pod rednim brojevima 13, 16, 30, 35 i 62 su zaprimljene u Uredu Premijera i iste su
uvrštene u spisak.
Download

spisak kandidata za ministre u vladi tuzlanskog kantona koji su