Elaborat energetske efikasnosti
za objekat
Porodična kuća
urađen prema Pravilniku o energetskoj efikasnosti zgrada iz 2011 godine.
Sadržaj
-
klimatske karakteristike lokacije
analiza građevinskih konstrukcija
proračun godišnje potrebne toplote za grejanje,
proračun godišnje potrošnje primarne energije in emisije CO
2
Proračun uradio: Goran Todorovic
Odgovorni projektant: Goran Todorovic
Beograd, 04.12.2012
PROJEKAT: PORODIČNA KUĆA
TEHNIČKI OPIS
Lokacija objekta: Pančevo, Pancevo
Katastarska parcela:
Klimatski podaci
Mesto:
Spoljna projektna temperatura Q :
H,e
Broj stepen dana za grejanje HDD:
Broj dana za grejanje:
Srednja temperatura grejnog perioda Q
H,mn
PANÈEVO
-12,1 °C
2712 K-dana
182 dana
5,1 °C
:
Projektni uslovi za zimski period
Spoljna projektna temperatura za proračun kondenzacije:
Unutrašnja projektna temperatura:
Spoljna relativna vlažnost:
Unutrašnja relativna vlažnost:
Trajanje perioda kondenzacije:
Te = -5,0 [ °C ]
T = 20,0 [ °C ]
i
φ = 90 [ % ]
e
φi = 55 [ % ]
60 dana
Projektni uslovi za letnji period
Unutrašnja projektna temperatura:
Spoljna relativna vlažnost:
Unutrašnja relativna vlažnost:
Trajanje perioda isušenja:
T = 26,0 [ °C ]
i
φe = 90 [ % ]
φ = 65 [ % ]
i
90 dana
Dimenzije zgrade
Vrsta zgrade:
Tip gradnje:
Bruto grejana zapremina zgrade:
Neto grejana zapremina zgrade:
Korisna površina zgrade:
Zgrada sa jednim stanom
Teški tip gradnje
V = 795,00 [ m³ ]
e
V = 501,00 [ m³ ]
A = 185,00 [ m² ]
f
Srednje sume sunčevog zračenja i srednja mesečna temperatura spoljnog vazduha
Mesec
HOR
J
I,Z
S
S
I
II
0,9
3,0
42,75
64,25
32,57
17,42
60,35
76,98
55,35
22,38
103,86
96,43
79,80
36,04
133,65
86,73
96,05
44,64
170,43
86,28
112,90
55,69
585
458
370
102
0
URSA Građevinska fizika 2
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
Srednja mesečna temperatura ( °C )
7,3 12,5 17,6 20,6 22,3 22,0 17,7
Sunčevo zračenje ( kWh/m² )
181,23
81,43
116,78
56,88
192,83
90,31
125,22
58,27
HDD - 2520
0
0
X
XI
XII
Zima
12,7
7,2
2,6
5,6
398
455
310
145
170,43
99,43
114,37
52,83
127,58
107,38
91,32
38,78
88,94
109,22
67,21
29,16
45,50
66,52
34,67
17,93
33,87
52,80
25,53
14,31
0
0
101
373
531
Strana: 2
PROJEKAT: PORODIČNA KUĆA
Elaborat toplotne zaštite rađen je na osnovu Pravilnika o energetskoj efikasnosti zgrada iz 2011 godine.
Proračun vrednosti U za netransparentne građevinske elemente, izuzev za podove i zidove u tlu rađen je
u skladu sa standardom SRPS EN ISO 6946, a za podove i zidove u tlu u skladu sa standardom
SRPS EN ISO 13370.
Proračun vrednosti U za transparentne elemente izrađen je u skladu sa standardom SRPS EN ISO 10077-1.
Proračun difuzije vodene pare je rađen na osnovu Glaser-ovog postupka, koji koristi metod proračuna
prema SRPS U.J5.520 iz 1997 godine.
Proračun faktora prigušenja i proračun kašnjenja oscilacija temperature kroz spoljašnje građevinske
konstrukcije rađen je na osnovu JUS.U.J.530 iz 1997. godine.
Proračun dinamičkog toplotnog kapaciteta rađen je prema SRPS EN ISO 13790 primenom podrazumevane
vrednosti za odabranu vrstu gradnje.
Proračun godišnje potrebne toplote za grejanje rađen je prema SRPS EN ISO 13790 i SRPS EN ISO 13789.
Proračun godišnje potrebne toplote za pripremu sanitarne tople vode rađen je prema standardu
SRPS EN ISO 15316.3.1.
Godišnja potrošnja energije za grejanje, hlađenje, pripremu sanitarne tople vode, ventilaciju i
osvetljenje zgrade određuje se proračunom uz korišćenje propisanog nacionalnog softverskog paketa za
datu lokaciju.
Termofizičke osobine materijala korišćenih u proračunu su u skladu sa Pravilnikom o energetskoj
efikastosti zgrada. Pre ugradnje svih materijala,potrebno je priložiti validnu atestnu dokumentaciju
kojom se dokazuje da materijali ispunjavaju navedene termofizičke karakteristike.
Proračun je rađen pomoću programa URSA Građevinska fizika 2 u kome su korištene termofizičke osobine
materijala datih u Pravilniku o energetskoj efikasnosti zgrada - tabela 3.4.1.2 i URSA termoizolacionih
materijala, čiji se kvalitet i termofizičke osobine kontrolišu u skladu sa standardom ISO 9001:2000 i za
koje postoji validna atestna dokumentacija IMS-a.
Program URSA Građevinska fizika je vlasništvo preduzeća URSA Slovenija d.o.o., Povhova 2, 8000 Novo
mesto, Slovenija.
Prestavništvo Beograd
URSA Slovenija d.o.o., III Bulevar 25, 11070 Novi Beograd,
Tel/Fax:+381 11 2137 480,+381 11 137 548
URSA Građevinska fizika 2
Strana: 3
PROJEKAT: PORODIČNA KUĆA
PREGLED KONSTRUKCIJA I NJIHOVIH
KOEFICIJENATA PROLAZA TOPLOTE
URSA Građevinska fizika 2
Strana: 4
PROJEKAT: PORODIČNA KUĆA
Spoljni zid - neventilisani, U
max
= 0,300 W/m²K
• Fasadni zid, U = 0,224 W/m²K, T = 20,0 °C
Prozor, Umax = 1,500 W/m²K
i
• 2-PROZOR 86mm, Trostruko zastakljenje, U = 0,800 W/m²K, T = 20,0 °C
i
• 3-PROZOR 86mm, Trostruko zastakljenje, U = 0,800 W/m²K, T = 20,0 °C
i
• 4-PROZOR 86mm, Trostruko zastakljenje, U = 0,800 W/m²K, Ti = 20,0 °C
• 6-PROZOR 86mm, Trostruko zastakljenje, U = 0,810 W/m²K, T = 20,0 °C
i
• 7-PROZOR 86mm, Trostruko zastakljenje, U = 0,800 W/m²K, Ti = 20,0 °C
• 8-PROZOR 86mm, Trostruko zastakljenje, U = 0,800 W/m²K, Ti = 20,0 °C
• 9-PROZOR 86mm, Trostruko zastakljenje, U = 0,800 W/m²K, T = 20,0 °C
i
• 10-PROZOR 86mm, Trostruko zastakljenje, U = 0,800 W/m²K, Ti = 20,0 °C
• 11-PROZOR 86mm, Trostruko zastakljenje, U = 0,810 W/m²K, Ti = 20,0 °C
• 12-PROZOR 86mm, Trostruko zastakljenje, U = 0,800 W/m²K, T = 20,0 °C
i
• 5-PROZOR 86mm, Trostruko zastakljenje, U = 0,810 W/m²K, Ti = 20,0 °C
• 13-PROZOR 86mm, Trostruko zastakljenje, U = 0,800 W/m²K, Ti = 20,0 °C
Meðuspratna konstrukcija ispod negrejanog prostora, U
• Tavanica krovna, U = 0,116 W/m²K, Ti = 20,0 °C
max
= 0,300 W/m²K
Pod na tlu, Umax = 0,300 W/m²K
• Ploca na tlu, U = 0,243 W/m²K, Ti = 20,0 °C
URSA Građevinska fizika 2
Strana: 5
PROJEKAT: PORODIČNA KUĆA
ANALIZA NETRANSPARENTNIH KONSTRUKCIJA
URSA Građevinska fizika 2
Strana: 6
PROJEKAT: PORODIČNA KUĆA
ANALIZA KONSTRUKCIJE: Fasadni zid
Objekt:
Porodična kuća
Naselje:
Pančevo
Grad:
Pancevo
Projektant:
Goran Todorovic
Vrsta konstrukcije:
Spoljni zid - neventilisani
temperatura (°C)
unutra
spolja
20,0
-5,0
55
90
relativna vlažnost (%)
SKICA KONSTRUKCIJE
i
e
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
PRODUŽNI KREÈNI MALTER 1900
ŠUPLJI BLOKOVI I ŠUPLJA OPEKA 1400
POLISITREN, IZRAÐEN U KALUPINA 20
BAUMIT HAFTMOERTEL
BAUMIT HAFTMOERTEL
BAUMIT EDELPUTZ SPEZIAL
6
5
TABELARNI PRORAČUN
Br Opis
d
konstrukcije
[cm]
ρ
λ
c
[kg/m³] [W/mK] [J/kgK]
μ
R=d/λ
t
p
pp
Sd=μ*d
[1]
[m²K/W]
[°C]
[Pa]
[Pa]
m
unutra
uz zid
20,00
2335
0,1300
19,27
2232
1284
2,500
1900
0,990
1050
25
0,0253
19,13
2212
1230
2 ŠUPLJI BLOKOVI I ŠUPLJA OPEKA 1400
25,000
1400
0,610
920
6
0,4098
16,84
1916
1099
1,50
3 POLISITREN, IZRAÐEN U KALUPINA 20
15,000
20
0,041
1260
40
3,6585
-3,62
451
578
6,00
4 BAUMIT HAFTMOERTEL
0,300
1350
0,800
1050
18
0,0038
-3,64
450
573
0,05
5 BAUMIT HAFTMOERTEL
0,200
1350
0,800
1050
18
0,0025
-3,66
450
570
0,04
16,000
1480
0,800
1050
15
0,2000
-4,78
409
361
2,40
-4,78
409
361
-5,00
401
1 PRODUŽNI KREÈNI MALTER 1900
6 BAUMIT EDELPUTZ SPEZIAL
uz zid
0,0400
spolja
Debljina konstrukcije: 59,000 cm
URSA Građevinska fizika 2
0,63
Težina konstrukcije: 644,05 kg/m²
Strana: 7
PROJEKAT: PORODIČNA KUĆA
DIJAGRAMI RASPODELE TEMEPERATURE I PARODIFUZIJE
P'
p (kPa)
Pi
t (°C)
20,0
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
r (m)
0.0
10,62
-5,0
d (cm)
0.0
59,00
PRORAČUN KOEFICIJENTA PROLAZA TOPLOTE
R = R + Σd /λ + R = 0,130 + 4,300 + 0,040 = 4,470 m²K/W
si
i
i
se
U = U + ΔU = 0,224 + 0,000 = 0,224 W/m²K
c
U
max
= 0,300 W/m²K ,
koeficijent prolaza toplote odgovara
PRORAČUN DIFUZIJE VODENE PARE
gustina ulaza u konstrukciju
0,069 g/m²h
gustina izlaza iz konstrukcije
0,025 g/m²h
količina kondenzovane vodene pare
količina kondenzata posle 60 dana vlaženja
povećanje sadržaja vlage
0,044 g/m²
63,262 g/m²
1,562 %
izračunani sadržaj vlage
4,062 %
dozvoljen sadržaj vlage
27,191 %
gustina difuzione struje u periodu isušivanja
potrebno vreme za isušenje konstrukcije
največe dozvoljeno vreme isušenja
0,258 g/m²h
13,286
dana
90
dana
U konstrukciji dolazi do kondenzacija u zoni 4, 5.
Ovlaživanje je u dozvoljenim granicama.
Isušivanje je u dozvoljenim granicama.
Konstrukcija odgovara postojećim standardima za difuziju vodene pare.
URSA Građevinska fizika 2
Strana: 8
PROJEKAT: PORODIČNA KUĆA
PROVERA KONDENZACIJE NA POVRŠINI KONSTRUKCIJE
Br Opis
d
konstrukcije
[cm]
ρ
l
c
[kg/m³] [W/°Cm] [J/kg°C]
μ
R=d/λ
t
[1]
[m²K/W]
[°C]
unutra
20,00
uz zid
1 PRODUŽNI KREÈNI MALTER 1900
0,1300
19,07
18,89
2,500
1900
0,990
1050
25
0,0253
2 ŠUPLJI BLOKOVI I ŠUPLJA OPEKA 1400
25,000
1400
0,610
920
6
0,4098
15,94
3 POLISITREN, IZRAÐEN U KALUPINA 20
15,000
20
0,041
1260
40
3,6585
-10,33
4 BAUMIT HAFTMOERTEL
0,300
1350
0,800
1050
18
0,0038
-10,36
5 BAUMIT HAFTMOERTEL
0,200
1350
0,800
1050
18
0,0025
-10,38
16,000
1480
0,800
1050
15
0,2000
-11,81
6 BAUMIT EDELPUTZ SPEZIAL
uz zid
0,0400
spolja
-11,81
-12,10
DIJAGRAM RASPODELE TEMEPERATURE
t (°C)
20,0
-12,1
d (cm)
0.0
URSA Građevinska fizika 2
59,00
Strana: 9
PROJEKAT: PORODIČNA KUĆA
Temperatura na unutrašnjoj površini
19,1 [°C]
Minimalna dozvoljena temperatura na unutrašnjoj površini
10,7 [°C]
Toplotna otpornost konstrukcije R
4,470 [m²K/W]
Minimalna toplotna otpornost Rmin
0,461 [m²K/W]
Relativni otpor difuziji zaštitnog dekorativnog sloja
2,400
Toplotna otpornost konstrukcije je veća od minimalne. Na unutrašnjoj površini ne dolazi do orošavanja.
Pri minimalnoj spoljnoj temperaturi T =-12,1 (°C) i unutrašnjoj temperaturi T =20,0 (°C) kondenzacija na ututrašnjoj površini
e
konstrukcije će se pojaviti pri vlažnosti od 94,4 (%).
i
Ekvivalentna difuziona debljina zaštitno-dekorativnog nanosa je veća od 2 m. Uslov nije ispunjen.
PRORAČUN TOPLOTNE STABILNOSTI
faktor prigušenja oscilacije temperature
1.081,420
najmanja dozvoljena vrednost
15
Faktor prigušenja oscilacije temperature je veći od 35. Proračun kašnjenja oscilacije temperature nije potreban.
Konstrukcija odgovara postojećim standardima za toplotnu stabilnost.
OCENE IZRAČUNATIH KARAKTERISTIKA
Veličine
Zahtevi
Proračun
Ocena
U [W/m²K]
0,300
0,224
ZADOVOLJAVA
15
1.081,4
ZADOVOLJAVA
90 / 60
13,3
ZADOVOLJAVA
ν, η
Broj dana vlaženja/sušenja
URSA Građevinska fizika 2
Strana: 10
PROJEKAT: PORODIČNA KUĆA
ANALIZA KONSTRUKCIJE: Tavanica krovna
Objekt:
Porodična kuća
Naselje:
Pančevo
Grad:
Pancevo
Projektant:
Goran Todorovic
Vrsta konstrukcije:
Meðuspratna konstrukcija ispod negrejanog prostora
temperatura (°C)
relativna vlažnost (%)
unutra
spolja
20,0
-5,0
55
90
SKICA KONSTRUKCIJE
e
1
2
3
4
4
PRODUŽNI KREÈNI MALTER 1900
SILIKATNA ŠUPLJA OPEKA 1200
BETON SA KAMENIM AGREGATIMA 2400
KAMENA VUNA 160
3
2
1
i
TABELARNI PRORAČUN
Br Opis
d
konstrukcije
[cm]
ρ
λ
c
[kg/m³] [W/mK] [J/kgK]
μ
R=d/λ
t
p
pp
Sd=μ*d
[1]
[m²K/W]
[°C]
[Pa]
[Pa]
m
unutra
uz zid
1 PRODUŽNI KREÈNI MALTER 1900
2 SILIKATNA ŠUPLJA OPEKA 1200
3 BETON SA KAMENIM AGREGATIMA 2400
4 KAMENA VUNA 160
0,1000
19,71
2293
1284
1900
0,990
1050
25
0,0253
19,64
2283
1171
14,000
1200
0,560
920
4
0,2500
18,91
2182
1069
0,56
6,000
2400
2,040
960
60
0,0294
18,83
2171
416
3,60
30,000
160
0,037
840
1
0,30
spolja
URSA Građevinska fizika 2
2335
2,500
uz zid
Debljina konstrukcije: 52,500 cm
20,00
8,1081
-4,71
411
361
0,1000
-4,71
411
361
-5,00
401
0,63
Težina konstrukcije: 407,50 kg/m²
Strana: 11
PROJEKAT: PORODIČNA KUĆA
DIJAGRAMI RASPODELE TEMEPERATURE I PARODIFUZIJE
P'
p (kPa)
Pi
t (°C)
20,0
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
r (m)
0.0
-5,0
5,09
d (cm)
0.0
52,50
PRORAČUN KOEFICIJENTA PROLAZA TOPLOTE
R = R + Σd /λ + R = 0,100 + 8,413 + 0,100 = 8,613 m²K/W
si
i
i
se
U = U + ΔU = 0,116 + 0,000 = 0,116 W/m²K
c
U
max
= 0,300 W/m²K ,
koeficijent prolaza toplote odgovara
PRORAČUN DIFUZIJE VODENE PARE
gustina ulaza u konstrukciju
0,000 g/m²h
gustina izlaza iz konstrukcije
0,000 g/m²h
U konstrukciji ne dolazi do kondenzacije.
Ovlaživanje je u dozvoljenim granicama.
Isušivanje je u dozvoljenim granicama.
Konstrukcija odgovara postojećim standardima za difuziju vodene pare.
PROVERA KONDENZACIJE NA POVRŠINI KONSTRUKCIJE
Br Opis
konstrukcije
d
[cm]
ρ
l
c
[kg/m³] [W/°Cm] [J/kg°C]
μ
R=d/λ
t
[1]
[m²K/W]
[°C]
unutra
20,00
uz zid
1 PRODUŽNI KREÈNI MALTER 1900
2 SILIKATNA ŠUPLJA OPEKA 1200
3 BETON SA KAMENIM AGREGATIMA 2400
4 KAMENA VUNA 160
uz zid
spolja
URSA Građevinska fizika 2
0,1000
19,71
19,64
2,500
1900
0,990
1050
25
0,0253
14,000
1200
0,560
920
4
0,2500
18,91
6,000
2400
2,040
960
60
0,0294
18,83
30,000
160
0,037
840
1
8,1081
-4,71
0,1000
-4,71
-5,00
Strana: 12
DIJAGRAM RASPODELE TEMEPERATURE
t (°C)
20,0
-5,0
d (cm)
0.0
URSA Građevinska fizika 2
52,50
Strana: 13
PROJEKAT: PORODIČNA KUĆA
Temperatura na unutrašnjoj površini
19,7 [°C]
Minimalna dozvoljena temperatura na unutrašnjoj površini
10,7 [°C]
Toplotna otpornost konstrukcije R
8,613 [m²K/W]
Minimalna toplotna otpornost Rmin
0,461 [m²K/W]
Relativni otpor difuziji zaštitnog dekorativnog sloja
2,400
Toplotna otpornost konstrukcije je veća od minimalne. Na unutrašnjoj površini ne dolazi do orošavanja.
Pri minimalnoj spoljnoj temperaturi T =-12,1 (°C) i unutrašnjoj temperaturi T =20,0 (°C) kondenzacija na ututrašnjoj površini
e
konstrukcije će se pojaviti pri vlažnosti od 98,2 (%).
i
Ekvivalentna difuziona debljina zaštitno-dekorativnog nanosa je veća od 2 m. Uslov nije ispunjen.
OCENE IZRAČUNATIH KARAKTERISTIKA
Veličine
Zahtevi
Proračun
Ocena
U [W/m²K]
0,300
0,116
ZADOVOLJAVA
ν, η
Broj dana vlaženja/sušenja
URSA Građevinska fizika 2
ZADOVOLJAVA
Strana: 14
PROJEKAT: PORODIČNA KUĆA
ANALIZA KONSTRUKCIJE: Ploca na tlu
Objekt:
Porodična kuća
Naselje:
Pančevo
Grad:
Pancevo
Projektant:
Goran Todorovic
Vrsta konstrukcije:
Pod na tlu
temperatura (°C)
relativna vlažnost (%)
unutra
spolja
20,0
-5,0
55
90
SKICA KONSTRUKCIJE
1
1
2
3
4
5
6
2
3
4
5
PARKET
CEMENTNI ESTRIH
POLIETILENSKA FOLIJA 1000
POLISITREN, IZRAÐEN U KALUPINA 30
VIŠESLOJNI BITUMENSKI PREMAZ, ARMIRAN U JEDNOM SL.
BETON SA KAMENIM AGREGATIMA 2400
6
TABELARNI PRORAČUN
Br Opis
d
konstrukcije
[cm]
ρ
λ
c
[kg/m³] [W/mK] [J/kgK]
μ
R=d/λ
t
p
pp
Sd=μ*d
[1]
[m²K/W]
[°C]
[Pa]
[Pa]
m
unutra
uz zid
0,1700
1 PARKET
2,000
700
0,210
1670
15
0,0952
0,30
2 CEMENTNI ESTRIH
8,000
2200
1,400
1050
30
0,0571
2,40
16,00
3 POLIETILENSKA FOLIJA 1000
0,020
1000
0,190
1250
80000
0,0011
15,000
30
0,041
1260
60
3,6585
9,00
5 VIŠESLOJNI BITUMENSKI PREMAZ, ARMIRAN U
1,000
1100
0,170
1460
10000
0,0588
100,00
6 BETON SA KAMENIM AGREGATIMA 2400
15,000
2400
2,040
960
60
0,0735
9,00
4 POLISITREN, IZRAÐEN U KALUPINA 30
uz zid
0,0000
spolja
Debljina konstrukcije: 41,020 cm
Težina konstrukcije: 565,70 kg/m²
PRORAČUN KOEFICIJENTA PROLAZA TOPLOTE
R = Rsi + Σdi/λi + Rse = 0,170 + 3,944 + 0,000 = 4,114 m²K/W
Uc = U + ΔU = 0,243 + 0,000 = 0,243 W/m²K
URSA Građevinska fizika 2
Umax = 0,300 W/m²K
Strana: 15
PROJEKAT: PORODIČNA KUĆA
PRORAČUN DIFUZIJE VODENE PARE
Proračun difuzije vodene pare za konstrukciju nije potreban.
OCENE IZRAČUNATIH KARAKTERISTIKA
Veličine
Zahtevi
Proračun
Ocena
U [W/m²K]
0,300
0,243
ZADOVOLJAVA
ν, η
Broj dana vlaženja/sušenja
URSA Građevinska fizika 2
Strana: 16
PROJEKAT: PORODIČNA KUĆA
ANALIZA TRANSPARENTNIH KONSTRUKCIJA I VRATA
URSA Građevinska fizika 2
Strana: 17
PROJEKAT: PORODIČNA KUĆA
ANALIZA KONSTRUKCIJE: 2-PROZOR 86mm, Trostruko zastakljenje
Vrsta konstrukcije: Prozor
Koeficijent prolaza toplote stakla
0,600 [m²K/W]
g
Površina stakla Ag
1,920 [m²]
Koeficijent prolaza toplote okvira
1,000 [m²K/W]
f
Površina okvira Af
0,830 [m²]
Faktor okvira
0,300
Dužina spoja staklo/okvir l
Koeficijent korekcije Ψg
40,000 [m]
g
0,000 [W/mK]
Ukupni koeficijent prolaza toplote Uw
0,800 [m²K/W]
Najveći dozvoljeni koeficijent prolaza toplote U
1,500 [m²K/W]
w,max
PROPUSTLJIVOST SUNČEVE ENERGIJE
Stepen propustljivosti sunčeve energije gw
0,550
Faktor zasenčenja Fs - horizontalno
1,000
SPREČAVANJE OROŠAVANJA UNUTRAŠNJE POVRŠINE
Unutrašnja temperatura
20,0 (°C)
Spoljašnja temperatura
-12,1 (°C)
Unutrašnja vlažnost
55 (%)
Minimalna toplotna otpornost
0,455 [m²K/W]
Toplotna otpornost konstrukcije
1,250 [m²K/W]
OCENE IZRAČUNATIH KARAKTERISTIKA
Veličine
Zahtevi
Proračun
Ocena
U [W/m²K]
1,500
0,800
ZADOVOLJAVA
0,455
1,250
ZADOVOLJAVA
Rmin [W/m²K]
URSA Građevinska fizika 2
Strana: 18
PROJEKAT: PORODIČNA KUĆA
ANALIZA KONSTRUKCIJE: 3-PROZOR 86mm, Trostruko zastakljenje
Vrsta konstrukcije: Prozor
Koeficijent prolaza toplote stakla
0,600 [m²K/W]
g
Površina stakla Ag
1,010 [m²]
Koeficijent prolaza toplote okvira
1,000 [m²K/W]
f
Površina okvira Af
0,430 [m²]
Faktor okvira
0,300
Dužina spoja staklo/okvir l
Koeficijent korekcije Ψg
40,000 [m]
g
0,000 [W/mK]
Ukupni koeficijent prolaza toplote Uw
0,800 [m²K/W]
Najveći dozvoljeni koeficijent prolaza toplote U
1,500 [m²K/W]
w,max
PROPUSTLJIVOST SUNČEVE ENERGIJE
Stepen propustljivosti sunčeve energije gw
0,550
Faktor zasenčenja Fs - horizontalno
1,000
SPREČAVANJE OROŠAVANJA UNUTRAŠNJE POVRŠINE
Unutrašnja temperatura
20,0 (°C)
Spoljašnja temperatura
-12,1 (°C)
Unutrašnja vlažnost
55 (%)
Minimalna toplotna otpornost
0,455 [m²K/W]
Toplotna otpornost konstrukcije
1,250 [m²K/W]
OCENE IZRAČUNATIH KARAKTERISTIKA
Veličine
Zahtevi
Proračun
Ocena
U [W/m²K]
1,500
0,800
ZADOVOLJAVA
0,455
1,250
ZADOVOLJAVA
Rmin [W/m²K]
URSA Građevinska fizika 2
Strana: 19
PROJEKAT: PORODIČNA KUĆA
ANALIZA KONSTRUKCIJE: 4-PROZOR 86mm, Trostruko zastakljenje
Vrsta konstrukcije: Prozor
Koeficijent prolaza toplote stakla
0,600 [m²K/W]
g
Površina stakla Ag
1,570 [m²]
Koeficijent prolaza toplote okvira
1,000 [m²K/W]
f
Površina okvira Af
0,670 [m²]
Faktor okvira
0,300
Dužina spoja staklo/okvir l
Koeficijent korekcije Ψg
40,000 [m]
g
0,000 [W/mK]
Ukupni koeficijent prolaza toplote Uw
0,800 [m²K/W]
Najveći dozvoljeni koeficijent prolaza toplote U
1,500 [m²K/W]
w,max
PROPUSTLJIVOST SUNČEVE ENERGIJE
Stepen propustljivosti sunčeve energije gw
0,550
Faktor zasenčenja Fs - prema jugu
1,000
Faktor zasenčenja F - prema istoku
1,000
s
SPREČAVANJE OROŠAVANJA UNUTRAŠNJE POVRŠINE
Unutrašnja temperatura
20,0 (°C)
Spoljašnja temperatura
-12,1 (°C)
Unutrašnja vlažnost
55 (%)
Minimalna toplotna otpornost
0,455 [m²K/W]
Toplotna otpornost konstrukcije
1,250 [m²K/W]
OCENE IZRAČUNATIH KARAKTERISTIKA
Veličine
Zahtevi
Proračun
Ocena
U [W/m²K]
1,500
0,800
ZADOVOLJAVA
0,455
1,250
ZADOVOLJAVA
Rmin [W/m²K]
URSA Građevinska fizika 2
Strana: 20
PROJEKAT: PORODIČNA KUĆA
ANALIZA KONSTRUKCIJE: 6-PROZOR 86mm, Trostruko zastakljenje
Vrsta konstrukcije: Prozor
Koeficijent prolaza toplote stakla
0,600 [m²K/W]
g
Površina stakla Ag
0,670 [m²]
Koeficijent prolaza toplote okvira
1,000 [m²K/W]
f
Površina okvira Af
0,290 [m²]
Faktor okvira
0,300
Dužina spoja staklo/okvir l
Koeficijent korekcije Ψg
40,000 [m]
g
0,000 [W/mK]
Ukupni koeficijent prolaza toplote Uw
0,810 [m²K/W]
Najveći dozvoljeni koeficijent prolaza toplote U
1,500 [m²K/W]
w,max
PROPUSTLJIVOST SUNČEVE ENERGIJE
Stepen propustljivosti sunčeve energije gw
0,550
Faktor zasenčenja Fs - horizontalno
1,000
SPREČAVANJE OROŠAVANJA UNUTRAŠNJE POVRŠINE
Unutrašnja temperatura
20,0 (°C)
Spoljašnja temperatura
-12,1 (°C)
Unutrašnja vlažnost
55 (%)
Minimalna toplotna otpornost
0,455 [m²K/W]
Toplotna otpornost konstrukcije
1,235 [m²K/W]
OCENE IZRAČUNATIH KARAKTERISTIKA
Veličine
Zahtevi
Proračun
Ocena
U [W/m²K]
1,500
0,810
ZADOVOLJAVA
0,455
1,235
ZADOVOLJAVA
Rmin [W/m²K]
URSA Građevinska fizika 2
Strana: 21
PROJEKAT: PORODIČNA KUĆA
ANALIZA KONSTRUKCIJE: 7-PROZOR 86mm, Trostruko zastakljenje
Vrsta konstrukcije: Prozor
Koeficijent prolaza toplote stakla
0,600 [m²K/W]
g
Površina stakla Ag
1,390 [m²]
Koeficijent prolaza toplote okvira
1,000 [m²K/W]
f
Površina okvira Af
0,600 [m²]
Faktor okvira
0,300
Dužina spoja staklo/okvir l
Koeficijent korekcije Ψg
40,000 [m]
g
0,000 [W/mK]
Ukupni koeficijent prolaza toplote Uw
0,800 [m²K/W]
Najveći dozvoljeni koeficijent prolaza toplote U
1,500 [m²K/W]
w,max
PROPUSTLJIVOST SUNČEVE ENERGIJE
Stepen propustljivosti sunčeve energije gw
0,550
Faktor zasenčenja Fs - prema severu
1,000
SPREČAVANJE OROŠAVANJA UNUTRAŠNJE POVRŠINE
Unutrašnja temperatura
20,0 (°C)
Spoljašnja temperatura
-12,1 (°C)
Unutrašnja vlažnost
55 (%)
Minimalna toplotna otpornost
0,455 [m²K/W]
Toplotna otpornost konstrukcije
1,250 [m²K/W]
OCENE IZRAČUNATIH KARAKTERISTIKA
Veličine
Zahtevi
Proračun
Ocena
U [W/m²K]
1,500
0,800
ZADOVOLJAVA
0,455
1,250
ZADOVOLJAVA
Rmin [W/m²K]
URSA Građevinska fizika 2
Strana: 22
PROJEKAT: PORODIČNA KUĆA
ANALIZA KONSTRUKCIJE: 8-PROZOR 86mm, Trostruko zastakljenje
Vrsta konstrukcije: Prozor
Koeficijent prolaza toplote stakla
0,600 [m²K/W]
g
Površina stakla Ag
3,700 [m²]
Koeficijent prolaza toplote okvira
1,000 [m²K/W]
f
Površina okvira Af
1,580 [m²]
Faktor okvira
0,300
Dužina spoja staklo/okvir l
Koeficijent korekcije Ψg
40,000 [m]
g
0,000 [W/mK]
Ukupni koeficijent prolaza toplote Uw
0,800 [m²K/W]
Najveći dozvoljeni koeficijent prolaza toplote U
1,500 [m²K/W]
w,max
PROPUSTLJIVOST SUNČEVE ENERGIJE
Stepen propustljivosti sunčeve energije gw
0,550
Faktor zasenčenja Fs - prema severu
1,000
SPREČAVANJE OROŠAVANJA UNUTRAŠNJE POVRŠINE
Unutrašnja temperatura
20,0 (°C)
Spoljašnja temperatura
-12,1 (°C)
Unutrašnja vlažnost
55 (%)
Minimalna toplotna otpornost
0,455 [m²K/W]
Toplotna otpornost konstrukcije
1,250 [m²K/W]
OCENE IZRAČUNATIH KARAKTERISTIKA
Veličine
Zahtevi
Proračun
Ocena
U [W/m²K]
1,500
0,800
ZADOVOLJAVA
0,455
1,250
ZADOVOLJAVA
Rmin [W/m²K]
URSA Građevinska fizika 2
Strana: 23
PROJEKAT: PORODIČNA KUĆA
ANALIZA KONSTRUKCIJE: 9-PROZOR 86mm, Trostruko zastakljenje
Vrsta konstrukcije: Prozor
Koeficijent prolaza toplote stakla
0,600 [m²K/W]
g
Površina stakla Ag
2,340 [m²]
Koeficijent prolaza toplote okvira
1,000 [m²K/W]
f
Površina okvira Af
1,000 [m²]
Faktor okvira
0,300
Dužina spoja staklo/okvir l
Koeficijent korekcije Ψg
40,000 [m]
g
0,000 [W/mK]
Ukupni koeficijent prolaza toplote Uw
0,800 [m²K/W]
Najveći dozvoljeni koeficijent prolaza toplote U
1,500 [m²K/W]
w,max
PROPUSTLJIVOST SUNČEVE ENERGIJE
Stepen propustljivosti sunčeve energije gw
0,550
Faktor zasenčenja Fs - prema jugu
1,000
SPREČAVANJE OROŠAVANJA UNUTRAŠNJE POVRŠINE
Unutrašnja temperatura
20,0 (°C)
Spoljašnja temperatura
-12,1 (°C)
Unutrašnja vlažnost
55 (%)
Minimalna toplotna otpornost
0,455 [m²K/W]
Toplotna otpornost konstrukcije
1,250 [m²K/W]
OCENE IZRAČUNATIH KARAKTERISTIKA
Veličine
Zahtevi
Proračun
Ocena
U [W/m²K]
1,500
0,800
ZADOVOLJAVA
0,455
1,250
ZADOVOLJAVA
Rmin [W/m²K]
URSA Građevinska fizika 2
Strana: 24
PROJEKAT: PORODIČNA KUĆA
ANALIZA KONSTRUKCIJE: 10-PROZOR 86mm, Trostruko zastakljenje
Vrsta konstrukcije: Prozor
Koeficijent prolaza toplote stakla
0,600 [m²K/W]
g
Površina stakla Ag
2,540 [m²]
Koeficijent prolaza toplote okvira
1,000 [m²K/W]
f
Površina okvira Af
1,090 [m²]
Faktor okvira
0,300
Dužina spoja staklo/okvir l
Koeficijent korekcije Ψg
40,000 [m]
g
0,000 [W/mK]
Ukupni koeficijent prolaza toplote Uw
0,800 [m²K/W]
Najveći dozvoljeni koeficijent prolaza toplote U
1,500 [m²K/W]
w,max
PROPUSTLJIVOST SUNČEVE ENERGIJE
Stepen propustljivosti sunčeve energije gw
0,550
Faktor zasenčenja Fs - prema severu
1,000
SPREČAVANJE OROŠAVANJA UNUTRAŠNJE POVRŠINE
Unutrašnja temperatura
20,0 (°C)
Spoljašnja temperatura
-12,1 (°C)
Unutrašnja vlažnost
55 (%)
Minimalna toplotna otpornost
0,455 [m²K/W]
Toplotna otpornost konstrukcije
1,250 [m²K/W]
OCENE IZRAČUNATIH KARAKTERISTIKA
Veličine
Zahtevi
Proračun
Ocena
U [W/m²K]
1,500
0,800
ZADOVOLJAVA
0,455
1,250
ZADOVOLJAVA
Rmin [W/m²K]
URSA Građevinska fizika 2
Strana: 25
PROJEKAT: PORODIČNA KUĆA
ANALIZA KONSTRUKCIJE: 11-PROZOR 86mm, Trostruko zastakljenje
Vrsta konstrukcije: Prozor
Koeficijent prolaza toplote stakla
0,600 [m²K/W]
g
Površina stakla Ag
0,700 [m²]
Koeficijent prolaza toplote okvira
1,000 [m²K/W]
f
Površina okvira Af
0,300 [m²]
Faktor okvira
0,300
Dužina spoja staklo/okvir l
Koeficijent korekcije Ψg
40,000 [m]
g
0,000 [W/mK]
Ukupni koeficijent prolaza toplote Uw
0,810 [m²K/W]
Najveći dozvoljeni koeficijent prolaza toplote U
1,500 [m²K/W]
w,max
PROPUSTLJIVOST SUNČEVE ENERGIJE
Stepen propustljivosti sunčeve energije gw
0,550
Faktor zasenčenja Fs - prema istoku
1,000
Faktor zasenčenja F - horizontalno
1,000
s
SPREČAVANJE OROŠAVANJA UNUTRAŠNJE POVRŠINE
Unutrašnja temperatura
20,0 (°C)
Spoljašnja temperatura
-12,1 (°C)
Unutrašnja vlažnost
55 (%)
Minimalna toplotna otpornost
0,455 [m²K/W]
Toplotna otpornost konstrukcije
1,235 [m²K/W]
OCENE IZRAČUNATIH KARAKTERISTIKA
Veličine
Zahtevi
Proračun
Ocena
U [W/m²K]
1,500
0,810
ZADOVOLJAVA
0,455
1,235
ZADOVOLJAVA
Rmin [W/m²K]
URSA Građevinska fizika 2
Strana: 26
PROJEKAT: PORODIČNA KUĆA
ANALIZA KONSTRUKCIJE: 12-PROZOR 86mm, Trostruko zastakljenje
Vrsta konstrukcije: Prozor
Koeficijent prolaza toplote stakla
0,600 [m²K/W]
g
Površina stakla Ag
0,490 [m²]
Koeficijent prolaza toplote okvira
1,000 [m²K/W]
f
Površina okvira Af
0,210 [m²]
Faktor okvira
0,300
Dužina spoja staklo/okvir l
Koeficijent korekcije Ψg
40,000 [m]
g
0,000 [W/mK]
Ukupni koeficijent prolaza toplote Uw
0,800 [m²K/W]
Najveći dozvoljeni koeficijent prolaza toplote U
1,500 [m²K/W]
w,max
PROPUSTLJIVOST SUNČEVE ENERGIJE
Stepen propustljivosti sunčeve energije gw
0,550
Faktor zasenčenja Fs - prema istoku
1,000
SPREČAVANJE OROŠAVANJA UNUTRAŠNJE POVRŠINE
Unutrašnja temperatura
20,0 (°C)
Spoljašnja temperatura
-12,1 (°C)
Unutrašnja vlažnost
55 (%)
Minimalna toplotna otpornost
0,455 [m²K/W]
Toplotna otpornost konstrukcije
1,250 [m²K/W]
OCENE IZRAČUNATIH KARAKTERISTIKA
Veličine
Zahtevi
Proračun
Ocena
U [W/m²K]
1,500
0,800
ZADOVOLJAVA
0,455
1,250
ZADOVOLJAVA
Rmin [W/m²K]
URSA Građevinska fizika 2
Strana: 27
PROJEKAT: PORODIČNA KUĆA
ANALIZA KONSTRUKCIJE: 5-PROZOR 86mm, Trostruko zastakljenje
Vrsta konstrukcije: Prozor
Koeficijent prolaza toplote stakla
0,600 [m²K/W]
g
Površina stakla Ag
1,340 [m²]
Koeficijent prolaza toplote okvira
1,000 [m²K/W]
f
Površina okvira Af
0,580 [m²]
Faktor okvira
0,300
Dužina spoja staklo/okvir l
Koeficijent korekcije Ψg
40,000 [m]
g
0,000 [W/mK]
Ukupni koeficijent prolaza toplote Uw
0,810 [m²K/W]
Najveći dozvoljeni koeficijent prolaza toplote U
1,500 [m²K/W]
w,max
PROPUSTLJIVOST SUNČEVE ENERGIJE
Stepen propustljivosti sunčeve energije gw
0,550
Faktor zasenčenja Fs - horizontalno
1,000
Faktor zasenčenja F - horizontalno
1,000
s
SPREČAVANJE OROŠAVANJA UNUTRAŠNJE POVRŠINE
Unutrašnja temperatura
20,0 (°C)
Spoljašnja temperatura
-12,1 (°C)
Unutrašnja vlažnost
55 (%)
Minimalna toplotna otpornost
0,455 [m²K/W]
Toplotna otpornost konstrukcije
1,235 [m²K/W]
OCENE IZRAČUNATIH KARAKTERISTIKA
Veličine
Zahtevi
Proračun
Ocena
U [W/m²K]
1,500
0,810
ZADOVOLJAVA
0,455
1,235
ZADOVOLJAVA
Rmin [W/m²K]
URSA Građevinska fizika 2
Strana: 28
PROJEKAT: PORODIČNA KUĆA
ANALIZA KONSTRUKCIJE: 13-PROZOR 86mm, Trostruko zastakljenje
Vrsta konstrukcije: Prozor
Koeficijent prolaza toplote stakla
0,600 [m²K/W]
g
Površina stakla Ag
0,170 [m²]
Koeficijent prolaza toplote okvira
1,000 [m²K/W]
f
Površina okvira Af
0,070 [m²]
Faktor okvira
0,290
Dužina spoja staklo/okvir l
Koeficijent korekcije Ψg
40,000 [m]
g
0,000 [W/mK]
Ukupni koeficijent prolaza toplote Uw
0,800 [m²K/W]
Najveći dozvoljeni koeficijent prolaza toplote U
1,500 [m²K/W]
w,max
PROPUSTLJIVOST SUNČEVE ENERGIJE
Stepen propustljivosti sunčeve energije gw
0,550
Faktor zasenčenja Fs - horizontalno
1,000
SPREČAVANJE OROŠAVANJA UNUTRAŠNJE POVRŠINE
Unutrašnja temperatura
20,0 (°C)
Spoljašnja temperatura
-12,1 (°C)
Unutrašnja vlažnost
55 (%)
Minimalna toplotna otpornost
0,455 [m²K/W]
Toplotna otpornost konstrukcije
1,250 [m²K/W]
OCENE IZRAČUNATIH KARAKTERISTIKA
Veličine
Zahtevi
Proračun
Ocena
U [W/m²K]
1,500
0,800
ZADOVOLJAVA
0,455
1,250
ZADOVOLJAVA
Rmin [W/m²K]
URSA Građevinska fizika 2
Strana: 29
PROJEKAT: PORODIČNA KUĆA
PODOVI I ZIDOVI U TLU
URSA Građevinska fizika 2
Strana: 30
PROJEKAT: PORODIČNA KUĆA
Vrsta konstrukcije:
Površina podne konstrukcije A
0,00 [m²]
Obim podne konstrukcije P
0,00 [m]
Debljina spoljneg zida w )
0,00 [m]
Vrsta tla
glina, nasip
Koeficijent prolaza toplote U
0,00 [W/m²K)]
Najveći dozvoljeni koeficijent prolaza toplote Umax
0,35 [W/m²K)]
OCENE IZRAČUNATIH KARAKTERISTIKA
Veličine
Zahtevi
Proračun
Ocena
U [W/m²K]
0,35
0,00
ZADOVOLJAVA
URSA Građevinska fizika 2
Strana: 31
PROJEKAT: PORODIČNA KUĆA
GUBICI TOPLOTE
URSA Građevinska fizika 2
Strana: 32
PROJEKAT: PORODIČNA KUĆA
KOEFICIJENT TRANSMISIONOG GUBITKA TOPLOTE
Naziv konstrukcije
U
A
[W/m2K]
[m²]
FZ
0,224
73,89
FZ
0,224
81,18
FZ
0,224
FZ
Topl.
H
mostovi
[W/K]
1,00
DA
16,55
1,00
DA
18,18
50,80
1,00
DA
11,38
0,224
47,36
1,00
DA
10,61
Tav
0,116
119,65
0,80
DA
11,10
Ploca na tlu
0,243
119,65
0,50
DA
14,54
P JUG1.6/1.4
0,800
4,48
1,00
P jug 1.6/2.15
0,800
6,68
1,00
5,34
P Sever 2.4/2.2
0,800
5,28
1,00
4,22
P Sever 0.9/2.2
0,800
1,99
1,00
1,59
P Sever 0.9/2.2
0,800
7,26
1,00
5,81
P Istok 1.4/1.6
0,800
2,24
1,00
1,79
P Istok 1/1
0,810
1,00
1,00
0,81
P Istok 0.7/1
0,800
0,70
1,00
0,56
P Zapad 1.2/1.2
0,800
1,44
1,00
1,15
P Zapad 0.8/0.8
0,810
0,96
1,00
0,78
P Zapad 1.2/1.6
0,810
1,92
1,00
1,56
P Zapad 1.1/2.5
0,800
2,75
1,00
2,20
P Zapad 0.6/0.4
0,800
0,24
1,00
0,19
P Zapad 1/1
0,810
2,00
1,00
1,62
P Zapad 1.2/1.6
Fx
3,58
0,810
1,92
1,00
1,56
0,000
0,00
0,50
0,00
Ukupno:
533,39
Površina termičkog omotača zgrade A
Površina konstrukcija bez obračunatog uticaja toplotnih mostova Acor
Faktor oblika zgrade f
o
Udeo transparentnih površina u termičkom omotaču zgrade z
Transmisioni toplotni gubitak zgrade usled uticaja toplotnih mostova H
TB
Koeficijent transmisionog gubitka toplote zgrade HT
Specifični transmisioni gubitak toplote zgrade H'T
Najveći dopušteni specifični transmisioni gubitak toplote zgrade H'
T,max
115,13
533,39 m²
40,86 m²
0,67 m-1
7,66 %
4,09 W/K
119,22 W/K
0,22 W/m²K
0,51 W/m²K
OCENE IZRAČUNATIH KARAKTERISTIKA
Veličine
H' [W/m²K]
T
URSA Građevinska fizika 2
Zahtevi
Proračun
Ocena
0,51
0,22
ZADOVOLJAVA
Strana: 33
PROJEKAT: PORODIČNA KUĆA
KOEFICIJENT VENTILACIONOG GUBITKA TOPLOTE
Prostor
Položaj
zgrade
Zaptivenost
stolarije
Cela zgrada
Ukupno:
otvoren
dobra
Ukupni zapreminski gubici toplote unutar termičkog omotača qV
URSA Građevinska fizika 2
Zapremina
prostora
[m³]
501,00
Broj izmena
Koeficijent
vazduha na
ventilacionog
čas
gubitaka
[1/h]
toplote [W/K]
0,5
82,67
501,0082,67
0,25 W/m³K
Strana: 34
PROJEKAT: PORODIČNA KUĆA
DOBICI TOPLOTE
URSA Građevinska fizika 2
Strana: 35
PROJEKAT: PORODIČNA KUĆA
UNUTRAŠNJI DOBICI TOPLOTE
Odavanje toplote ljudi po jedinici površine q
P
Dnevna prisutnost
Odavanje toplote ljudi Q
p
Godišnja potrošnja električne energije po jedinici površine q
E
Odavanje toplote električnih uređaja p
1,20 kWh
12,00 h
484,85 kWh
20,00 kWh
1844,93 kWh
e
Godišnja količina energije koja potiče od unutrašnjih dobitaka toplote Q
H,int
2329,78 kWh
DOBICI TOPLOTE USLED SUNČEVOG ZRAČENJA
Konstrukcija
FZ
FZ
FZ
FZ
P JUG1.6/1.4
P jug 1.6/2.15
P Sever 0.9/2.2
P Sever 2.4/2.2
P Sever 0.9/2.2
P Istok 1.4/1.6
P Istok 1/1
P Istok 0.7/1
P Zapad 1.2/1.2
P Zapad 0.8/0.8
P Zapad 1.2/1.6
P Zapad 1.1/2.5
P Zapad 0.6/0.4
P Zapad 1/1
P Zapad 1.2/1.6
Ukupno:
URSA Građevinska fizika 2
Površina
[m²]
73,89
81,18
50,80
47,36
4,48
6,68
1,99
5,28
7,26
2,24
1,00
0,70
1,44
0,96
1,92
2,75
0,24
2,00
1,92
Orij.
Z
I
J
S
J
J
S
S
S
I
I
I
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Nagib Faktor Godišnje sunč. Godišnji dobici
zasen.
zračenje
sunčeve energ.
[°]
[kWh/m²]
[kWh]
0
1,00
310,00
123,14
0
1,00
310,00
135,29
0
1,00
455,00
124,26
0
1,00
145,00
36,92
0
1,00
455,00
706,31
0
1,00
455,00
1053,15
0
1,00
145,00
99,98
0
1,00
145,00
265,28
0
1,00
145,00
364,76
0
1,00
310,00
240,61
0
1,00
310,00
107,42
0
1,00
310,00
75,19
0
1,00
310,00
154,68
0
1,00
310,00
103,12
0
1,00
310,00
206,24
0
1,00
310,00
295,39
0
1,00
310,00
26,15
0
1,00
310,00
214,83
0
1,00
310,00
206,24
5665,00
4538,95
Strana: 36
PROJEKAT: PORODIČNA KUĆA
GODIŠNJA POTREBNA ENERGIJA ZA GREJANJE
URSA Građevinska fizika 2
Strana: 37
PROJEKAT: PORODIČNA KUĆA
GODIŠNJA POTREBNA ENERGIJA ZA GREJANJE - GODIŠNJI PRORAČUN
Koeficijent transmisionog gubitka toplote HT
Koeficijent ventilacionog gubitka toplote H
V
Godišnja potrebna energija za nadoknadu gubitaka toplote QH,ht
Godišnja količina energije koja potiče od unutrašnjih dobitaka toplote Q
H,int
Godišnja količina energije koja potiče od dobitaka usled sunčevog zračenja Q
H,sol
Bezdimenzioni odnos toplotnog bilansa γ
H
Faktor redukcije za grejanje a H,red
Faktor iskorišćenja dobitaka toplote za period grejanja ηH,gn
Godišnja potrebna energija za grejanje Q
H,nd
Godišnja redukovana potrebna energija za grejanje Q
H,nd,red
Specifična godišnja potrebna energija za grejanje Q
H,an
Energetski razred zgrade
119,22 W/K
82,67 W/K
13140,06 kWh
2329,78 kWh
4538,95 kWh
0,52
0,843
0,900
6958,21 kWh
5867,03 kWh
31,71 kWh/m²
B
GODIŠNJA POTREBNA ENERGIJA ZA GREJANJE - MESEČNI PRORAČUN
HDD
Q
QH,ve
H,tr
Mesec
Kdan
kWh
kWh
QH,ht
kWh
QH,P
QH,E
kWh
QH,int
kWh
kWh
QH,sol
kWh
Jan
0
0
0
0
0
0
0
Feb
0
0
0
0
0
0
Mar
0
0
0
0
0
0
Apr
0
0
0
0
0
Maj
0
0
0
0
Jun
0
0
0
0
QH,gn
kWh
QH,nd
kWh
557
0
0
0
774
0
0
0
1.076
0
0
0
0
592
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Jul
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Avg
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Sep
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Okt
0
0
0
0
0
0
0
509
0
0
Nov
0
0
0
0
0
0
0
581
0
0
Dec
0
0
0
0
0
0
0
450
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Godišnja potrebna energija za grejanje QH,nd
6958,21 kWh
Godišnja redukovana potrebna energija za grejanje QH,nd,red
5867,03 kWh
31,71 kWh/m²
Specifična godišnja potrebna energija za grejanje QH,an
OCENE IZRAČUNATIH KARAKTERISTIKA
Veličine
Zahtevi
Proračun
Ocena
Q
65,00
31,71
ZADOVOLJAVA
H,nd
URSA Građevinska fizika 2
[kWh/m²]
ELABORAT ZADOVOLJAVA USLOVE PRAVILNIKA O ENERGETSKOJ EFIKASNOSTI ZGRADA.
Strana: 38
PROJEKAT: PORODIČNA KUĆA
SISTEM GREJANJA
URSA Građevinska fizika 2
Strana: 39
PROJEKAT: PORODIČNA KUĆA
Sistem za grejanje
Izvor
Energent
Cevna mreža
Sistem regulacije
Podela na zone
lokalni
toplotna pumpa
toplota okline
izolovana cevna mreža u delu negrejanog prostora zgrade
automatska centralna i lokalna regulacija
bez podele na zone
Stepen korisnosti kotla ηk
Stepen korisnosti cevne mreže η
c
Stepen korisnosti automatske regulacije η
c
Godina ugradnje
Instalirani kapacitet (kW)
Efikasnost, ukupni stepen korisnosti η
Prosečna snaga pumpe P (kW)
p
Donja toplotna moć (kWh/kg) (kWh/m³)
Dnevni prekid u radu sistema (sati u danu)
Nedeljni prekid u radu sistema (dana u nedelji)
Sezonski prekid u radu sistema (dana u sezoni grejanja)
Godišnja potrebna energija za grejanje Q
(kWh/a)
H,nd
Godišnji toplotni gubici sistema za grejanje QH,ls (kWh/a)
Isporučena toplota Q (kWh/a)
H
Dozvoljena maksimalna godišnja potrošnja energije za grejanje QH,nd,max (kWh/a)
Energija potrebna za rad cirkularne pumpe Q (kWh/a)
aux
Potrebna primarna energija za rad sistema grejanja E (kWh/a)
prim
Godišnja emisija CO2 (kg/m³a)
URSA Građevinska fizika 2
0,90
0,98
0,95
2012
15,00
0,84
15,00
0,00
12
0
0
5.867,03
1.135,03
7.002,06
12.025,00
32.760,00
82.600,21
43.407,00
Strana: 40
PROJEKAT: PORODIČNA KUĆA
UKUPNA GODIŠNJA POTREBNA ENERGIJA
URSA Građevinska fizika 2
Strana: 41
PROJEKAT: PORODIČNA KUĆA
Godišnja potrebna toplota za grejanje Q
H,nd
Godišnji toplotni gubici sistema za grejanje QH,ls
Godišnja potrebna toplota za pripremu sanitarne tople vode Q
W
Godišnji toplotni gubici sistema za pripremu sanitarne toplote vode QW,ls
Godišnja potrebna toplota za hlađenje Q
C
Godišnji gubici sistema za hlađenje Q
C,ls
Godišnja potrebna energija za ventilaciju i klimatizaciju Q
Ve
Godišnja potrebna energija za osvetljenje El
Ukupna godišnja isporučena energija Edel
Specifična ukupna godišnja isporučena energija E'
del
Dozvoljena godišnja upotreba primarne energije E
prim,max
Godišnja emisija CO
2
5867,03 kWh
1135,03 kWh
1850,00 kWh
0,00 kWh
0,00 kWh
0,00 kWh
0,00 kWh
0,00 kWh
87225,21 kWh
471,49 kWh/m²
0,00 kWh
45858,25 kg
OCENE IZRAČUNATIH KARAKTERISTIKA
Veličine
E'prim [kWh/m²]
URSA Građevinska fizika 2
Zahtevi
Proračun
Ocena
471,49
Strana: 42
Download

GF URSA ispis - Energy concept