PITANJA ZA KOLOKVIJUM IZ PREDMETA: PORODIČNA PEDAGOGIJA
1. POJAM, PREDMET I ZADACI PORODIČNE PEDAGOGIJE
2. PORODICA I PORODIČNO VASPITANJE
3. TEORIJE O PORODICI
4. ISTORIJSKO-INSTITUCIONALNI I STRUKTURALNO-FUNKCIONALNI PRISTUP PROUČAVANJU
PORODICE
5. INTERAKCIONO-SIMBOLIČKI I MARKSISTIČKI PRISTUP PROUČAVANJU PORODICE
6. SISTEMSKI PRISTUP U PROUČAVANJU PORODICE
7. GENOGRAM
8. “PRIMITIVNA DRUŠTVA” I TIPOVI PORODICE
9. DREVNE CIVILIZACIJE I TIPOVI PORODICE
10. SAVREMENA DRUŠTVA I TIPOVI PORODICE
11. RAZLIČITE KLASIFIKACIJE PORODICE
12. PATRIJARHALNA PORODICA
13. MALOGRAĐANSKA PORODICA
14. SAVREMENA PORODICA (određenje i karakteristike)
15. FUNKCIJE SAVREMENE PORODICE
16. UTICAJ PORODIČNIH SPECIFIČNOSTI NA VASPITANJE DECE (KOMPLETNA PORODICA)
17. UTICAJ PORODIČNIH SPECIFIČNOSTI NA VASPITANJE DECE (NEKOMPLETNA PORODICA)
18. VANBRAČNA ZAJEDNICA
19. ŽELJENO DETE
20. USVAJANJE DETETA
PITANJA ZA ISPIT IZ PREDMETA: PORODIČNA PEDAGOGIJA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
SHVATANJA PORODIČNOG VASPITANJA PEDAGOŠKIH KLASIKA 17. I 18. VEKA
MAKARENKOVE IDEJE O PORODIČNOM VASPITANJU
PREGLED SHVATANJA NAŠIH TEORETIČARA O PORODICI
PORODICA U SOCIJALIZMU
PORODICA KAO BIO-SOCIJALNA JEDINICA
PORODICA KAO MOST IZMEĐU DRUŠTVENOG SISTEMA I LIČNOSTI
PORODIČNA SREDINA I RAZVOJ LIČNOSTI
MORALNO VASPITANJE DECE U PORODICI
PORODICA I SREDSTVA MASOVNE KOMUNIKACIJE
UTICAJ PORODICE NA SEKSUALNI RAZVOJ DECE
MESTO LIČNOSTI U SAVREMENOJ PORODICI
PROCESI FORMIRANJA LIČNOSTI U SAVREMENOJ PORODICI
MAJKA KAO VASPITAČ
OTAC KAO VASPITAČ
BABA I DEDA KAO VASPITAČI
STRUKTURA I FUNKCIONALNOST PORODICE
INTRAGENERACIJSKI I INTERGENERACIJSKI ODNOSI U PORODICI
ODNOSI MEĐU RODITELJIMA
MEĐUSOBNO PRILAGOĐAVANJE RODITELJA
BUDUĆNOST I CILJEVI SAVREMENOG RODITELJSTVA
POLOŽAJ ŽENE U PORODICI I DRUŠTVU
AUTORITET, POL I ULOGE U PORODICI
TIPOVI RODITELJA
VRSTE SAMOSTALNOSTI KOD DECE I ULOGA RODITELJA U RAZVOJU SAMOSTALNOSTI
PORODICA I FORMIRANJE NAVIKA KOD DECE
METODE I SREDSTVA PORODIČNOG VASPITANJA
PRINCIPI PORODIČNOG VASPITANJA
PORODICA SA POREMEĆENIM ODNOSIMA
PORODICA SA POREMEĆENOM STRUKTUROM
PORODICA I DECA SA POREMEĆAJIMA U RAZVOJU
SARADNJA PORODICE I PREDŠKOLSKE USTANOVE (FIZIČKI I PSIHIČKI RAZVOJ)
OBLICI SARADNJE PORODICE I PREDŠKOLSKE USTANOVE
PRINCIPI U SARADNJI S RODITELJIMA
METODE U SARADNJI S RODITELJIMA
ZRELOST DETETA ZA ŠKOLU
Literatura:
Grandić, R. (2007), Prilozi porodičnoj pedagogiji, Novi Sad, KriMel.
Download

Питања за колоквијум