RODITELJSTVO
I
POREDAK LJUBAVI
Treći međunardoni kongres mira „Misterija ženstevnosti“
U Beogradu, 2. maj, 2014
Trojstvo u nama
RODITELJSTVO I
POREDAK LJUBAVI
Otac
(vođstvo)
Majka
(nega)
Dete
(nevinost, radost i stvaralaštvo)
RODITELJSTVO I
POREDAK LJUBAVI
PORODIČAN SISTEM
Porodičan sistem
RODITELJSTVO I
POREDAK LJUBAVI
Porodica je sistem u kome postoji stalna i
trajna interakcija između njenih podsistema
i modela organizacije porodičnog života, u
kontekstu različito definisanih uloga,
rasporeda moći, uspostavljanja kontrole i
načina komunikacije među članovima.
Poredak ljubavi se zalaže da u okviru
svake porodice postoji optimalan raspored.
Optimalan raspored je onaj poredak u
kome članovi porodice troše najmanju
potrebnu količinu energije da bi porodica
funkcionisala kao sistem, a oni kao
pojedinci se razvijali.
Zakonitosti porodičnog rasporeda
RODITELJSTVO I
POREDAK LJUBAVI
•
Poštovanje
•
Pravo na pripadanje
•
Ravnoteža davanja i
primanja
•
Hijerarhija, pravo
prvenstva
Poštovanje
RODITELJSTVO I
POREDAK LJUBAVI
•
Onom što jeste mora biti
dopušteno da bude.
•
Stvarnost nikad ne greši, čak i
kada izgleda zastrašujuće.
•
Isceljenje dolazi kroz
prihvatanje istine koja je izneta
na videlo.
Pravo na pripadanje
RODITELJSTVO I
POREDAK LJUBAVI
•
Svi članovi porodice, bivši i sadašnji
imaju pravo da pripadaju porodici.
•
Svako ko jednom stekne pravo na
pripadnost u porodičnom sistemu
zadržava to pravo zauvek i niko nema
pravo da mu ga oduzme.
•
Pravo na pripadnost se stiče seksualnim
činom, začećem, rađanjem i nasleđem.
•
Članovima porodice pravo na pripadnost
daje sigurnost i podršku u njihovom
postojanju.
Ravnoteža davanja i primanja
RODITELJSTVO I
POREDAK LJUBAVI
•
U duši postoji duboko ukorenjena
potreba za pravdom i ravnotežom.
Ona se svesno ispoljava u
različitim oblicima kao:
- davanje i primanje u odnosima
- obaveza
- krivica i poravnanje
- odšteta
•
Svesno prepoznajemo neravnotežu
i nepravdu i osećamo potrebu da
dovedemo odnose u red
ispravljajući neravnotežu na
ispravan i častan način.
Hijerarhija, pravo prvenstva
RODITELJSTVO I
POREDAK LJUBAVI
•
U duši postoji duboka potreba za
poretkom. Red/poredak omogućava
okvir u kom će ljubav ispuniti
prostor.
•
Na prvom mestu su roditelji a zatim
dolaze deca. Pre roditelja su bili njihovi
roditelji i tako redom.
•
Otac i majka su ravnopravni. Muškarac
po pravilu ima prednost budući da se
brine o osnovama gledajući na ciljeve
porodice. Žena je više vezana za
unutrašnji život porodice.
•
Predhodni partneri i deca moraju biti
priznati i oni stoje pre/ispred sadašnjih.
•
Braća i sestre su ravnopravni, ali treba
voditi računa o prvenstvu. Prednost imaju
prvorođeni, zatim drugorođeni i tako
redom, bez obzira na pol.
Ko je uključen u porodičan sistem?
- Sva deca, kako ona rođena i živa, tako i ona koja su umrla, pobačena ili
abortirana.
RODITELJSTVO I
POREDAK LJUBAVI
- Roditelji i njihova braća, sestre i rođaci.
- Babe i dede sa obe strane.
- Često prababe i pradede, kao i oni pretci i rođaci koji su patili i imali tešku ili
nepravednu sudbinu.
- Svi koji su pomogli ili napravili mesto za dobrobit porodice.
o
Porodičnom sistemu pripadaju i osobe koje nisu u krvnom srodstvu a koje
su svojom smrću, nesrećom ili sudbinom doprinele opstanku ili
dobrostanju porodice.
(Na primer, bivši partneri roditelja i/ili babe i dede, osobe koje su usvojile
dete).
- Takođe i oni koji su svojom nesrećom ili smrću doneli porodici dobitak ili nadmoć.
- Žrtve nasilja ili ubistva koje je počinio bilo koji član porodice.
Porodični ciklus
RODITELJSTVO I
POREDAK LJUBAVI
Porodica sa
predškolskim
detetom
Porodica sa
školskim
detetom
Porodica sa
malim detetom
Zasnivanje
porodice
Porodica sa
adolescentom
Porodica koja
stari
Porodica koju
napuštaju deca
"Prazno gnezdo"
Porodično stablo
RODITELJSTVO I
POREDAK LJUBAVI
•
Porodično stablo ili genogram je
hronologija porodičnog života,
otkriva sliku tipičnih i opštih
porodičnih obrazaca u prošlosti.
•
Razumevanje vlastitog ponašanja u
kontekstu porodične tradicije i
vlastite odgovornosti za poruke koje
se emituju za buduće generacije.
Porodično stablo
• Porodično stablo predstavlja:
RODITELJSTVO I
POREDAK LJUBAVI
-porodični indentitet (prezime, geografsko poreklo, etničko
poreklo, kulturno poreklo…).
-poštovanje porodične tradicije (običaji, porodične svečanosti,
rituali, porodične vrednosti i verovanja…).
-transgeneracijski uticaj i prenošenje porodičnih obrazaca;
Porodični zapisi i rušenje porodičnih zapisa (društveni položaj
porodice, nacionalni status, politička uverenja, dominantne
profesije, položaj žena, sistem vrednosti i verovanja, način
uspostavljanja emocionalnih veza, odnosa prema gubicima,
tajnama i mitovima, porodični junaci i otpadnici, porodična
avangarda i dr.).
Porodica i Poredak ljubavi
RODITELJSTVO I
POREDAK LJUBAVI
• Metod Poredka ljubavi produbljuje svest o tome šta se sve prenosi
sa kolena na koleno.
• Svaka emocija, pogotovo proživljena trauma, zapisana je u
energetskom polju našeg porodičnog sistema. To sećanje se pod
određenim okolnostima, uglavnom van naše svesti, aktivira i
dovodi do toga da odjednom ne reagujemo kao mi u vlastitom
telu, nego onako kako bi u takvoj situaciji reagovao neko od naših
predaka.
• Naši preci postojali su pre nas i energetski gledano veći su od nas.
Zato im moramo odati poštovanje i pustiti da se sami nose sa
svojim teretom. Jedino tako oni će se osećati časno i
dostojanstveno i biti nam blagonakloni.
Primer: Pre-odansot dece
RODITELJSTVO I
POREDAK LJUBAVI
Zasnivanje porodice:
brak/zajednički život
RODITELJSTVO I
POREDAK LJUBAVI
“Ljubav izvire iz spoznaje da vi možete stvarno voleti nekoga
samo onda i u onoj meri u kojoj realno vidite tu osobu, muškrca
ili ženu, ovde, u ovom trenutku. Prvi korak ka ljubavi sastoji se,
dakle, u viđenju te osobe ili bilo čega onakvih kakvi stvarno jesu”
(Antoni de Melo)
Različiti razlozi
stupanja u brak/partnerstvo
RODITELJSTVO I
POREDAK LJUBAVI
•
Lični nasleđeni i novostečeni obrasci i
vrednosti kao elementi izbora.
•
Familijarno i individualno nesvesno
kao elementi izbora.
•
Zaljubljenost kao odnos preplavljen
elementima strasti i jakih afekata,
odnos u kome nema umerenosti,
dominira idealizacija i mistifikacija,
nema distance.
•
Zaljubljenost i ljubav.
Razlozi za stupanje
u brak/partnerstvo
RODITELJSTVO I
POREDAK LJUBAVI
•
Formiranje zrelog i odgovornog
partnerskog odnosa je proces na
kome treba stalno raditi i tek u tom
kontekstu može se procenjivati
valjanost izbora.
•
Izbor partnera, ali i sam kvalitet
bračne (partnerske) relacije, sastavni
su deo roditeljske odgovornosti od
koje zavisi koju i kakvu sliku upućuju
svojoj deci pri njihovom budećem
izboru partnera.
Poredak ljubavi i Partnerstvo
RODITELJSTVO I
POREDAK LJUBAVI
•
Prema Poredku ljubavi svaki partner u ovom
trenutku je najidealniji.
•
Partneri se ne biraju slučajno, već se međusobno
privlače i zaljubljuju porodični poreci. I na taj
način se daje šansa svakom od partnera na
osvetljavanje najtamnijih delova njihove
unutrašnje senke.
•
Partner nam je učitelj i ogledalo u isto vreme.
•
Shvatanje veze, braka i zajedničkog života
kao prostor za lični razvoj, je pravi put za
zdravo i uspešno partnerstvo.
•
Kada smo u partnerstvu imamo priliku da vidimo
dokle smo stigli sami sa sobom (u našem ličnom
razvoju) i gde trebamo da nastavimo.
•
Ljubav je ono što pokreće i oplemenjuje
jedan takav odnos.
Poredak ljubavi i Partnerstvo
RODITELJSTVO I
POREDAK LJUBAVI
•
Pogrešne predstave o partnerstvu.
U ljubavi mnogi imaju predstavu da ona znači
da partner mora da je daje, dok onaj drugi ne
treba ništa da uradi zauzvrat. Drugim rečima,
od partnera se očekuje bezuslovna ljubav.
Onako kako dete doživljava majku, a tu i jeste
tako.
-To je ljubav roditelja prema svojoj deci,
ona je bezuslovna i ne zahteva ništa.
•
Ljubav majke prema detetu potpuno je
različita od ljubavi žene prema muškarcu.
•
Cilj ljubavi žene prema muškarcu i
muškarca prema ženi leži u spajanju
nečega što je bilo odvojeno i u umeću
njegovog ostvarivanja, održavanja i
razvijanja.
Šta je bitno za uspešno partnerstvo?
•
Ono što je važno jeste biti u skladu sa
samim sobom.
•
Treba poštovati sebe, slaviti i
•
U nama se nalazi početak svega, od nas
zavisi kako opažamo život oko nas.
voleti jedinstvenost svog
postojanja.
RODITELJSTVO I
POREDAK LJUBAVI
JA VLIM
SEBE
Jedan od ključeva zdravog partnerskog odnosa je
ljubav prema sebi.
Primer: Prihvatanje roditelja
RODITELJSTVO I
POREDAK LJUBAVI
Zaljubljenost i Ljubav
RODITELJSTVO I
POREDAK LJUBAVI
•
Kaže se da je ljubav slepa. Da li je zaista
tako?
o U stvarnosti, ništa na ovom svetu ne vidi
tako oštro kao ljubav.
o Nije ljubav ta koja je slepa, već veza,
zavisnost, zavisnički odnos.
-Zavisnički odnos je stanje u kome se neko
drži grčevito nekog objekta, u lažnom ubeđenju
da je taj objekat neophodan za njegovu sreću.
•
Ljubav traži bistrinu pogleda i
preciznost odgovora. Sagledati nekog
onakvog kakav jeste i prihvatiti ga
bez obzira na to da li smo u stanju da
ga razumemo.
Žena/majka
RODITELJSTVO I
POREDAK LJUBAVI
•
Ženska snaga - u svakom od nas
leži (žena i muškarac), ona je
pokretač za inovaciju, za promenu,
za otvorenost, za život po meri srca.
•
To je zapis koji se prenosi kao i sve
ostalo sa generacije na generaciju.
•
Zamislite koliko se žena u Vama
danas nalazi? Osvestimo značaj
ženske snage u pravom smislu.
•
Kultura u kojoj se raste kao i
porodica u kojoj je odrasta utiču na
osećaj ženske snage u sebi.
Primer: „Žena supermen“
RODITELJSTVO I
POREDAK LJUBAVI
Ženska intuicija
RODITELJSTVO I
POREDAK LJUBAVI
• Ta velika moć-intuicija sastavljena je
od munjevitog unutrašnjeg uvida,
unutrašnjeg sluha, unutrašnjeg osećaja i
unutrašnjeg znanja.
• Ona je kreativnost života.
• Ona podrazumeva da budemo
prepušteni sami sebi, da razvijamo
vlastitu svest o opasnosti.
-Postati budan sama po sebi, za
sebe.
• Pustiti ono što mora umreti da zaista
umre. Kako umre dobra majka, tako se
rađa i nova žena.
Ženska intuicija
RODITELJSTVO I
POREDAK LJUBAVI
• Vežbajte slušanje svoje intuicije, svog
unutrašnjeg glasa, postavljajte pitanja,
budite radoznali, vidite što vidite, čujte što
čujete, a zatim delujte prema onome što
znate da je istina.
• Nikad nije kasno. Možda je godinama
prekrivena pepelom, ali to nije propast
sveta, jer to se uvek može ispraviti. Uz malo
prakse može se vratiti u svoje nekadašnje
besprekorno stanje.
• To je osnova svake majke.
• Prenesite to svojoj deci i daće te im
najveće blago.
Muškarac/otac
RODITELJSTVO I
POREDAK LJUBAVI
• Muška snaga je podjednako
važna i za ženu i za muškaraca.
• Ona nam daje sigurnost,
utemeljnost, egzistenciju,
komunikaciju i snagu drugog
kvaliteta.
• Muška energija je aspekt koji
je fokusiran prema spoljašnjem.
• Muška energija stvara
individualnost.
• Muška energija defininiše i daje
oblik ženskoj energiji.
Muška i Ženska snaga
RODITELJSTVO I
POREDAK LJUBAVI
• Ova dva polariteta su jedinstvena celina, koja jedna bez
druge ne mogu i nisu kompletne.
• Nemoj te zaboraviti važnost muške i ženske snage, ona
predstavlja temelj zdravog partnerstva i roditeljstva.
Položaj deteta u porodici
RODITELJSTVO I
POREDAK LJUBAVI
• Dete – zvezda porodice:
o prednost: visoko stimulativna porodična
sredina;
o nedostaci: mogućnost “zloupotrebe”
centralne pozicije u porodičnom sistemu
– dete kao tiranin;
• Dete – prateći član: izostanak podsticaja
porodice za razvoj deteta;
o prednost: ostavljanje mogućnosti detetu
da iskoristi vlastite snage razvoja;
• Dete – autsajder: nedostatak podsticaja
porodice za razvoj deteta, neizvesne
posledice po razvoj deteta;
• Dete kao ravnopravni članu:
uvažavanje potreba deteta; dete kao
uvažavani ili punopravni član.
Položaj deteta po uzrastu
RODITELJSTVO I
POREDAK LJUBAVI
• Najstarije dete u porodici – obično dete koje je
snažno, mudro, odgovorno za sebe i sa osećanjem
odgovornosti za mlađu braću i sestre, najčvršće je
vezano za roditelje i ima ulogu deteta koje čuva
porodičnu tradiciju, ima ulogu vođe i tako se
postavlja i u kasnim relacijama sa ljudima, u braku
teži ka dominaciji, prema svojoj deci se odnosi sa
autoritetom, a u profesionalnoj karijeri je ambiciozno
i odgovorno.
• Srednje dete - obično teži kompromisima, ima
iskustvo i podčinjavanja i dominacije i stalnog
osećanja da je starije dete privilegovano, a mlađe
više voljeno, u kasnijim životnim relacijama je
takođe čovek kompromisa.
• Jedno dete - u porodici je često u poziciji
upletenosti u porodične odnose, često i bračne
konflikte i uopšte odnose odraslih; u partnerskom
odnosu zauzimaju obično ili poziciju deteta ili poziciju
roditelja.
Potrebe deteta
RODITELJSTVO I
POREDAK LJUBAVI
FIZIČKA
POTREBA
POTREBA ZA
SIGURNOŠĆU
POTREBA ZA
LJUBAVLJU I
PRIPADANJEM
POTREBA ZA STICANJEM
SAMOPOUZDANJA I
SAMOPOŠTOVANJA
POTREBA ZA ZNANJEM I
RAZUMEVANJEM
POTREBA ZA OSTVARIVANJEM SEBE
Deca imaju iste bazične potrebe kao i odrasli, ali za razliku od njih,
ona nisu u stanju samostalno da zadovoljavaju svoje potrebe.
Ljubav na
počektu i na kraju svega
RODITELJSTVO I
POREDAK LJUBAVI
+
=
Roditelji su srećni sa detetom kada prepoznaju, poštuju i vole sebe
u detetu, i kada u detetu prepoznaju onog drugog – svog partnera,
muškarca ili ženu, i tog drugog u njemu poštuju, vole i raduju mu
se.
Roditeljstvo = Ljubav
RODITELJSTVO I
POREDAK LJUBAVI
„Ljubav je volja da sebe proširimo kako bismo
potpomogli sopstveni i tuđi duhovni razvoj i
sazrevanje”
(Skot Pek)
HVALA NA PAŽNJI
Download

RODITELJSTVO I POREDAK LJUBAVI – prezentacija