AKTIVITY,
DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY
PRAKTICKÁ CVIČENÍ
ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE
Aktivity pro ţáky byly realizovány v rámci projektu na desítkách škol. Měly různý
charakter, od praktických cvičení, přes projektovou výuku aţ po záţitkové semináře. Vţdy
záleţelo na poţadavku školy a tématu, který lektorům zadala.
Sylabus vzdělávací akce dny projektového vyučování
Anotace:
Dny projektového vyučování jsou vzdělávací aktivitou v rámci KA01 projektu
Zvýšení kvality výuky Výchovy k občanství na školách v souladu s RVP, reg. č.
CZ.1.07/1.1.00/14.0251. Projektové vyučování je často učiteli implementováno do výuky
nesprávně, tato vzdělávací aktivita má pomoci jim i jejich ţákům naučit se pracovat formou
projektového vyučování a propojit tak kaţdodenní problémová témata s teoretickou výukou
ve škole. Vzdělávací aktivita respektuje metodiku projektového vyučování, akcentuje řešení
konkrétního problému, propojení s praktickým ţivotem i mezipředmětovost. Umoţní ţákům
rozvíjet klíčové kompetence, a naplňovat očekávané výstupy dle RVP ZV. Vzdělávací
aktivita je zaloţena na jednom ústředním tématu, od něhoţ se odvíjejí problémové úlohy a
jejich řešení. Projekt má přesah do praktického ţivota ţáků. Důraz je kladen na motivaci ţáků
pro předmět Výchova k občanství.
Délka aktivity:
Vzdělávací aktivita trvá 8 hodin. Vzhledem k fázování projektového
vyučování se jedná zpravidla o přípravnou fázi, realizační fázi a prezentační fázi, jejichţ sled
můţe být časově oddělen (potřeba získávat informace v praxi apod.). Dle charakteru a tématu
projektu zvolí lektor ve spolupráci se školou členění 1x8h, 2x4h, 2+4+2h nebo 4x2 hodiny
(dokladem je zápis v třídní knize).
Harmonogram:
1. Úvod – představení projektu a lektorů
2. Učebnice – představení nové učebnice Výchovy k občanství, lektoři naučí ţáky, jak
s učebnicí budou pracovat
3. Projektové vyučování – motivační a informační fáze, fáze plánování, sběru materiálů
a informací, fáze tvůrčí, fáze prezentační a hodnotící – ve všech fázích je kladen důraz
na aktivní činnost ţáků pod vedením lektorů, na zvýšení atraktivity předmětu a na
osvojení klíčových kompetencí.
4. Závěr – reflexe aktivit, závěrečná diskuse a zjištění přínosu pro ţáky, evaluace aktivit
ze strany ţáků
Primární metodický materiál:
Aktivity z učebnice
Pomůcky:
Dataprojektor, přenosná interaktivní tabule, notebook, moderovací potřeby,
kopie učebnice, didaktické pomůcky, prezentační potřeby (papíry, flipcharty, psací potřeby,
vizualizační nástěnky, kreslící potřeby, lepicí guma apod.).
Vedení vzdělávací aktivity: Vzdělávací aktivitu vede tým lektorů, zpravidla 2 (mění se podle
počtu ţáků a aktuálních podmínek dané školy).
Sylabus vzdělávací akce praktická cvičení
Anotace:
Praktická cvičení jsou vzdělávací aktivitou v rámci KA01 projektu Zvýšení
kvality výuky Výchovy k občanství na školách v souladu s RVP, reg. č.
CZ.1.07/1.1.00/14.0251. Tato vzdělávací aktivita je zaměřena na dovednost ţáků jednat
v kaţdodenních ţivotních situacích – v oblasti osobní, vztahové, ekonomické, právní apod.
Praktická cvičení jsou vedena podle učebnice Výchovy k občanství vzniklé v projektu.
Aktivity jsou zaměřeny činnostně (aktivizační metody výuky), podstatou je vlastní činnost
ţáků na základě předloţených výukových materiálů (učebnice). Ţáci rozvíjejí klíčové
kompetence a dovednosti jednat v kaţdodenních ţivotních situacích, prostřednictvím své
vlastní zkušenosti (např. situační metodou) získají znalosti a dovednosti potřebné k adaptaci
ve společnosti. V rámci praktických cvičení jsou plněny očekávané výstupy dle RVP ZV.
Důraz je kladen na motivaci ţáků pro předmět Výchova k občanství.
Délka aktivity:
Vzdělávací aktivita trvá 4 hodiny. Škola si zvolí časové rozčlenění
těchto hodin podle vlastních moţností 1x4h, 2x2h, 4x1h (dokladem je zápis v třídní knize)
Harmonogram: (časové údaje jsou orientační a řídí se aktuální situací ve škole)
1. Úvod – představení projektu a lektorů, propagace (předání propagačních materiálů)
2. Učebnice – představení nové učebnice Výchovy k občanství, lektoři naučí ţáky, jak
s učebnicí budou pracovat
3. Výukové aktivity - podle volby školy jsou realizovány zpravidla 4 ukázkové aktivity
z učebnice, zaměřené na různé tematické oblasti, s ohledem na volbu rozmanitých
metod a rozvíjení očekávaných dovedností
4. Závěr – reflexe aktivit, závěrečná diskuse a zjištění přínosu pro ţáky, evaluace aktivit
ze strany ţáků
Primární metodický materiál:
Aktivity z učebnice
Pomůcky:
Dataprojektor, přenosná interaktivní tabule, notebook, moderovací potřeby,
kopie učebnice, didaktické pomůcky a další (dle aktuálních potřeb).
Vedení vzdělávací aktivity: Vzdělávací aktivitu vede tým lektor, zpravidla 2 (mění se podle
počtu ţáků a aktuálních podmínek dané školy).
Sylabus vzdělávací akce zážitkové semináře
Anotace:
Záţitkové semináře jsou vzdělávací aktivitou v rámci KA01 projektu Zvýšení
kvality výuky Výchovy k občanství na školách v souladu s RVP, reg. č.
CZ.1.07/1.1.00/14.0251. Tato vzdělávací aktivita je zaloţena na záţitkovém učení formou
hry, kdy se ţáci v rámci dostávají do simulované situace, kterou imaginárně proţívají,
zaujímají k ní postoj a řeší ji. Akcentována je týmová spolupráce, pracuje se se skupinovou
dynamikou. Tato vzdělávací aktivita má ţákům a jejich učitelům ukázat smysl implementace
průřezových témat do výuky a jejich účinek na rozvíjení postojů ţáků. V rámci záţitkových
aktivit jsou rozvíjeny klíčové kompetence a plněny očekávané výstupy dle RVP. Aktivity
mohou probíhat i mimo školu, ale není to podmínkou. Důraz je kladen na motivaci ţáků pro
předmět Výchova k občanství.
Délka aktivity:
Vzdělávací aktivita trvá 6 hodin. Dle tématu a navozených situací můţe
být seminář rozdělen do více kratších úseků, které dohromady dají 6 hodin (dokladem je zápis
v třídní knize).
Harmonogram:
5. Úvod – představení projektu a lektorů
6. Učebnice – představení nové učebnice Výchovy k občanství, lektoři naučí ţáky, jak
s učebnicí budou pracovat
7. Zážitkové učení – aktivita je postavena na situaci/příběhu, kterou ţáci imaginárně
proţívají a zaujímají role, v rámci situace/příběhu řeší různé úkoly. Cílem je, aby si
ţáci uvědomili problematičnost určitého společenského jevu, našli řešení, rozvinuli
své postoje (příkladem je aktivita zelený muţíček v učebnici).
8. Závěr – reflexe aktivit, závěrečná diskuse a zjištění přínosu pro ţáky, evaluace aktivit
ze strany ţáků
Primární metodický materiál:
Aktivity z učebnice zaměřené na proţitek, doplňkové
aktivity z metodické příručky
Pomůcky:
Dataprojektor, přenosná interaktivní tabule, notebook, moderovací potřeby,
kopie učebnice, didaktické pomůcky, prezentační potřeby (papíry, flipcharty, psací potřeby,
vizualizační nástěnky, kreslící potřeby, lepicí guma apod.).
Vedení vzdělávací aktivity: Vzdělávací aktivitu vede tým lektorů, zpravidla 2 (mění se podle
počtu ţáků a aktuálních podmínek dané školy).
Aktivity byly zpravidla sloţeny z aktivit z „Učebnice“ systémem skládačky. Právě tak
ji nabízíme i školám, pokud budou mít zájem se zapojit. Aktivity jsou zaměřeny pro druhý
stupeň ZŠ. Lektoři pracují s jednou třídou, zaměstnání trvají od 4 do 8 vyučovacích hodin.
Jako ilustraci uvádíme několik příkladů.
Projektová výuka, zaměřená na mediální výchovu:
1) Úvod - představení projektu a lektorů, propagace
2) Výukové aktivity
 Reklama 74/7 – práce se slovníčkem pojmů
 Čím na nás reklama útočí?
 Protichůdná poselství - projekt
 Tvorba reklamního sdělení – inscenace, tvorba plakátu
3) Závěr – reflexe aktivit, závěrečná diskuse a zjištění přínosu pro ţáky, evaluace aktivit
ze strany ţáků
Projektová výuka, zaměřená jako prevence proti vandalismu:
1) Úvod - představení projektu a lektorů, propagace
2) Výukové aktivity
 24-25/1-5 Práce s textem
 34-35/8-10 Vandalismus
 38-39/16,17 Vandalismus
 46-49/ 1 – 3 Kultura
 65-67/ 1 Hillsborough
3) Závěr – reflexe aktivit, závěrečná diskuse a zjištění přínosu pro ţáky, evaluace
aktivit ze strany ţáků
Projektová výuka, zaměřená pro rozvoj finanční gramotnosti a tématu vlastnictví
1) Úvod - představení projektu a lektorů, propagace
2) Výukové aktivity
 180 - 184/3 Vlastnictví
 185-6/7 - 8 Druhy vlastnictví
 192-195/1 – 6 DVD, autorské právo
 198 -9/ Vynálezy, patenty
 206 - 207/ 9, 10 Půjčky
 209/ 12 Rozpočet
3) Závěr – reflexe aktivit, závěrečná diskuse a zjištění přínosu pro ţáky, evaluace
aktivit ze strany ţáků
Praktické cvičení: volby
1) Úvod - představení projektu a lektorů, propagace
2) Výukové aktivity
 290-291/11 Království
 304-305/6 - 8 Školní vláda
 315/22 Kraje
 319-320/1 Periklova řeč
 322 - 323/ 3,4 Střepinkový soud
 333 - 335/ 9 Volební hra
 339/15 Kocourkov
3) Závěr – reflexe aktivit, závěrečná diskuse a zjištění přínosu pro ţáky, evaluace
aktivit ze strany ţáků
Zážitkový seminář, zaměřený na osobnostní rozvoj:
1) Úvod - představení projektu a lektorů, propagace
2) Výukové aktivity
 145/4
Osobní trenéři
 146/5
PC postava
 149/1
Kruh vlastností
 150/3
Kreslení vlastností
 150/4
Negativní pozitivní vlastnosti
 151/6
Vlastnosti ve dvojici
 151/7
Přiraď vlastnost
 152/9,
Přijímačky
 155/17
Znalosti, dovednosti
3) Závěr – reflexe aktivit, závěrečná diskuse a zjištění přínosu pro ţáky, evaluace aktivit
ze strany ţáků
Download

Stáhnout - Vychovakobcanstvi.eu