Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A SPOLEČNOST
Vzdělávací oblast Člověk a společnost vybavuje ţáky praktickými znalostmi a dovednostmi potřebnými pro ţivot a umoţňuje jim aktivně se zapojit do řešení
běţných ţivotních situací. Ţáci poznávají dějinné a sociální aspekty ţivota lidí v jejich rozmanitosti a i ve vzájemných souvislostech.
Vzdělávací oblast Člověk a společnost je realizována v předmětech Dějepis a Občanská výchova. Tato vzdělávací oblast přispívá také k rozvoji finanční
gramotnosti a k osvojení pravidel chování při běţných rizikových situacích a při mimořádných událostech.
Vyučovací předmět: Občanská výchova
Charakteristika a cíl předmětu Občanská výchova (OV)
Vzdělávací obor Občanská výchova se zaměřuje na vytváření kvalit, které souvisejí s orientací ţáků v sociální realitě a s jejich začleňováním do různých
společenských vztahů a vazeb. Otevírá cestu k realistickému sebepoznání a poznávání osobnosti druhých lidí a k pochopení vlastního jednání i jednání
druhých lidí v kontextu různých ţivotních situací. Seznamuje ţáky se vztahy v rodině a širších společenstvích, s hospodářským ţivotem, činností důleţitých
politických institucí a orgánů a s moţnými způsoby zapojení jednotlivců do občanského ţivota. Učí ţáky respektovat a uplatňovat mravní principy a pravidla
společenského souţití a přebírat odpovědnost za vlastní názory, chování a jednání i jejich důsledky. Rozvíjí občanské a právní vědomí ţáků, posiluje smysl
jednotlivců pro osobní i občanskou odpovědnost a motivuje ţáky k aktivní účasti na ţivotě demokratické společnosti, včetně potřeby kolektivní obrany.
Důleţitou součástí vzdělávání v dané vzdělávací oblasti je prevence rasistických, xenofobních a extrémistických postojů, výchova k toleranci a respektování
lidských práv, k rovnosti muţů a ţen a výchova k úctě k přírodnímu a kulturnímu prostředí i k ochraně uměleckých a kulturních hodnot. Ve vzdělávací oblasti
Člověk a společnost se u ţáků formují dovednosti a postoje důleţité pro aktivní vyuţívání poznatků o společnosti a mezilidských vztazích v občanském ţivotě.
Ţáci se učí rozpoznávat a formulovat společenské problémy minulosti i současnosti, zjišťovat a zpracovávat informace nutné pro jejich řešení, nacházet
řešení a vyvozovat závěry, reflektovat je a aplikovat v reálných ţivotních situacích.
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Občanská výchova
Tomuto předmětu se vyučuje v 6. aţ 9. ročníku s časovou dotací 1 hodina týdně.
Základní témata jsou: Člověk ve společnosti
Člověk jako jedinec
Stát a hospodářství
Globální svět, mezinárodní vztahy
Předmětu se vyučuje převáţně v kmenových třídách. Zařazujeme téţ besedy na aktuální téma, účastníme se výstav, exkurzí, z nich pak čerpáme podklady
pro další práci.
Výchovné a vzdělávací strategie v předmětu Občanská výchova
Kompetence k učení
- vést ţáky k zodpovědnosti za své vzdělávání, umoţnit ţákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoţivotní učení
Během výuky se zaměříme na čtení s porozuměním, vyhledávání informací.
Vedeme ţáky k posouzení obsahu textu a vyvozování závěrů přímo z textu.
Vedeme ţáky k porovnávání textu s dosavadními znalostmi.
1
Učíme ţáky pracovat s knihou, interpretovat myšlenky.
Umoţňujeme ţákům prezentovat své práce, podporujeme tvořivost, pracujeme na projektech.
Vedeme ţáky k sebehodnocení.
Zajišťujeme dostatek informačních zdrojů.
individuálním přístupem k ţákům se snaţíme zvětšit jejich šanci na proţití úspěchu.
Kompetence k řešení problémů
- podněcovat ţáky k tvořivému myšlení, logickém u uvaţování a k řešení problémů
Vedeme ţáky k tomu, aby hledali různá řešení a svoje řešení a postoje uměli obhájit.
Při výuce a tématickém opakování motivujeme ţáky co nejvíce problémovými úlohami z praktického ţivota.
Poznatky nepředkládáme vţdy v hotové podobě, ale rozvíjíme schopnost logického uvaţování a vyvozování.
Ţáky zdokonalujeme v dovednosti vyhledávat a porovnávat.
Plně uplatňujeme mezipředmětové vztahy.
Učíme ţáky prezentovat výsledky své práce a obhajovat závěry.
Kompetence sociální a personální
- rozvíjet u ţáků schopnost spolupracovat a respektovat práci vlastní a druhých
Vedeme ţáky k vzájemné pomoci při vyučování.
Usilujeme o to, aby ţáci prokázali schopnost střídat své role ve skupině.
Učíme ţáky přijímat odmítavý postoj ke všemu, co narušuje pravidla slušného společenského souţití.
Vedeme ţáky k respektování předem dohodnutých pravidel chování.
Učíme ţáky uplatňovat aktivní přístup k ochraně zdraví, ţivota, majetku při běţných, rizikových i mimořádných událostech. Pomáháme v orientaci
v problematice peněz a cen, k zodpovědnému spravování osobního (rodinného) rozpočtu s ohledem na měnící se ţivotní situaci.
Kompetence komunikativní
- vést ţáky k otevřené, všestranné a účinné komunikaci
Vedeme ţáky ke vhodné a slušné komunikaci, k věcnému argumentování, ke slušnosti.
Vedeme ţáky k týmové práci.
Umoţňujeme dětem prezentovat se (školní časopis, jinecký zpravodaj, soutěţe).
Učíme ţáky uvědomovat si svoji jedinečnost.
Vedeme ţáky k vhodné a slušné komunikaci se spoluţáky, učiteli a ostatními dospělými ve škole i na veřejnosti.
2
Kompetence občanské
- připravovat ţáky jako svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňující svá práva a plnící své povinnosti
Vedeme ţáky k respektování individuálních rozdílů (národnostních, sociálních, kulturních…).
Vedeme ţáky k vědomí svých práv i povinností.
Dbáme, aby ţáci měli cit a smysl pro kulturní a historické tradice, aby měli vztah k přírodě a její ochraně.
Dbáme, aby školu svými znalostmi a chováním reprezentovali.
Vedeme k aktivnímu zapojování se do kulturního dění.
Snaţíme se ţáky zapojovat do projektů.
Seznamujeme ţáky s hospodářským ţivotem, rozvíjíme jejich orientaci ve světě financí. Přibliţujeme ţákům úkoly politických institucí a činnost armády,
otázky obrany státu. Vedeme ţáky při získávání základní orientace v dění ČR, EU, NATO i ve světě.
Kompetence pracovní
- pomáhat ţákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné moţnosti a uplatňovat získané vědomosti a dovednosti při profesní
orientaci
Vedeme ţáky ke kladnému vztahu k práci.
Dbáme, aby si váţili práce druhých, aby objektivně posuzovali své schopnosti a prováděli sebehodnocení.
Vedeme ţáky k vyuţívání znalostí v běţné praxi.
V rámci výuky se účastníme různých exkurzí a pořádáme besedy.
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Občanská výchova
3
Občanská výchova
Očekávané výstupy z RVP ZV
6.ročník
Dílčí (ročníkové) výstupy
Učivo
Rozlišuje st. symboly, státní svátky,
významné dny, chápe pojem vlastenectví a
národní minulost.
Uvede datum vzniku ČSR, vysvětlí význam
státního svátku, zná osobnost
T.G.Masaryka.
Rozpozná rozdíl mezi vlastenectvím a
nacionalismem
Občan, občanství, stát
Naše vlast, státní symboly, státní svátky a
významné dny.
Vznik ČR
Poznámky
Žák:
ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI
Objasní účel důleţitých symbolů našeho
státu a způsoby jejich pouţívání.
Rozlišuje projevy vlastenectví od projevů
nacionalismu.
Zdůvodní nepřijatelnost vandalského
chování a aktivně proti němu vystupuje.
MPV-D,ČJ
Sv.Václav
Den české státnosti
Rok v jeho proměnách a slavnostech
Dokáţe vyjmenovat různé způsoby
měření času.
Zhodnotí nabídku kulturních institucí a
cíleně z nich vybírá akce, které ho zajímají
Vysvětlí pojmy: jarní a podzimní
rovnodennost,letní čas,přestupný rok.
Cyklus dne, roku
Čas v praktickém ţivotě člověka
Projevuje úctu k rodinným tradicím a
Kriticky přistupuje k mediálním informacím, zvyklostem.
vyjádří svůj postoj k působení reklamy na
Objasní význam biorytmů v ţivotě člověka . Denní rytmus
chování lidí.
Uplatňuje vhodné způsoby chování a
komunikace v různých ţivotních situacích,
případné neshody řeší nenásilným
způsobem.
Rozvrhne svůj reţim dne a snaţí se o
vhodné vyuţití svého volného času.
MPV-D,RV
Volný čas a jeho vyuţití
Vysvětlí pojem rodina a ví, kdo jí tvoří.
Dokáţe vytvořit rodokmen širší rodiny.
Zhotoví náčrtek (půdorys) bytu.
Domov a rodina
Moje rodina
Postavení rodiny v dnešní společnosti
Rodinné a příbuzenské vztahy
4
Občanská výchova
Očekávané výstupy z RVP ZV
Žák:
Objasní potřebu tolerance ve společnosti,
respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné
názory, zájmy, způsoby chování a myšlení
lidí, zaujímá tolerantní postoje.
Sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti,
uvede hlavní příjmy a výdaje, rozliší
pravidelné a jednorázové příjmy a výdaje,
zváţí nezbytnost jednotlivých výdajů
v hospodaření domácnosti.
6.ročník
Dílčí (ročníkové) výstupy
Učivo
Objasní pojem byt podle druhů vlastnictví.
Bydlení
Poznámky
28.10.1918
Uvede různé způsoby rozpočtu rodiny.
Úloha peněz a majetku, materiální funkce
rodin
Dokáţe sestavit jednoduchý rodinný
rozpočet. Orientuje se v příjmech a
výdajích.
Hospodaření domácnosti
Rodina dělá z domu domov
Dokáţe objasnit základní funkce rodiny.
Vyjmenuje jednotlivé formy náhradní
výchovy.
MPV-RV
Rodina, její funkce a náhradní rodinná
výchova
17.listopad
Vysvětlí, kdy nemůţe být uzavřen sňatek.
Rozpozná netolerantní, extremistické
projevy v chování lidí a zaujímá aktivní
postoj proti všem projevům lidské
nesnášenlivosti .
Projevuje bezpečné způsoby chování
v sociálním kontaktu s vrstevníky a
dospělými osobami.
Sestaví vlastní ţebříček hodnot.
Posoudí a na příkladech doloţí přínos
spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů
a dosahování některých cílů v rodině, ve
škole, v obci.
Vyhodnotí moţnosti, jak pomoci v situaci
ohroţení a moţnosti v obraně státu.
Zhodnotí a na příkladech doloţí význam
vzájemné solidarity mezi lidmi, vyjádří své
moţnosti, jak můţe v případě potřeby
pomáhat lidem v nouzi a v situacích
ohroţení
I při obraně státu.
Manţelství a rodičovství
MPV-RV
Význam rolí v ţivotě dnešního člověka
Citová funkce rodiny, rodina – místo návratů
Vánoce
Výchovná funkce rodiny, solidarita, empatie
Má vlast
Ţivot v regionech
5
Občanská výchova
Očekávané výstupy z RVP ZV
6.ročník
Dílčí (ročníkové) výstupy
Učivo
Chápe potřeby a pocity lidí tělesně a
smyslově postiţených.
Ţivot ve škole
Dokáţe vysvětlit jaké moţnosti zařazení a
pomoc společnost a stát těmto jedincům
nabízí a umoţňuje.
Školní docházka a vzdělání jako celoţivotní
proces
Uvede konkrétní příklady vzájemné pomoci
ze svého okolí.
Pravidla školního ţivota
Poznámky
Žák:
ČLOVĚK JAKO JEDINEC
Objasní, jak můţe realističtější poznání a
hodnocení vlastní osobnosti a potenciálu
pozitivně ovlivnit jeho rozhodování, vztahy
s druhými lidmi i kvalitu ţivota.
Posoudí vliv osobních vlastností na
dosahování individuálních i společenských
cílů, objasní význam vůle při dosahování
cílů a překonávání překáţek.
Školní parlament
Rozpoznává projevy záporných
charakterových vlastností u sebe i u
druhých lidí, vhodně koriguje své chování a
jednání.
ČLOVĚK, STÁT A
HOSPODÁŘSTVÍ
Rozlišuje a porovnává různé formy
vlastnictví, včetně duševního vlastnictví, a
způsoby jejich ochrany ,uvede příklady.
Posoudí, jak přírodní podmínky souvisí
s funkcí lidského sídla, pojmenuje základní
geografické znaky sídel.
Uvede příklady necitlivých zásahů člověka
Objasní potřebu dodrţování zásad ochrany do přírody ve svém bydlišti a okolí.
vlastnictví .
Dodrţuje zásady hospodárnosti.
Domov a přírodní okolí
Ţivotní prostředí
V té nejjednodušší formě umí objasnit pojem
ekologie..
Má vlast
Ţivot v regionech
6
Občanská výchova
Očekávané výstupy z RVP ZV
6.ročník
Dílčí (ročníkové) výstupy
Učivo
Poznámky
Dokáţe časově zařadit a stručně uvést
důleţité osoby naší historie.
Z historie
MPV-D,ČJ
Žák:
ČLOVĚK,STÁT A PRÁVO
Rozlišuje nejčastější typy a formy států
,porovná jejich znaky.
Rozlišuje jednotlivé sloţky státní moci ČR i
jejich orgány a instituce, uvede příklady
institucí a orgánů, které se podílejí na
správě obcí.
Rozpozná protiprávní jednání, rozliší
přestupek a trestný čin, diskutuje o
příčinách a důsledcích korupčního jednání
Časy dávné
Vytvoří jednoduchý náčrtek obce a průvodce
obcí.
Naši slavní předkové
Orientuje se v nejbliţším okolí obce a zná
Obec, region, země
sousední obce včetně dopravní obsluţnosti. Moje obec
Zná slavné rodáky obce a umí o nich stručně
pohovořit.
Uvede nejvýznamnější památky, které se
staly součástí našeho kulturního dědictví.
Prokáţe znalost dětských práv a svobod,
Naši předkové
včetně práv spotřebitele, rozpozná protiprávní
jednání, diskutuje o příčinách a důsledcích
korupce
Praha, historické památky
Přiměřeně uplatňuje svá práva a respektuje Dovede vyjmenovat u nás ţijící národnostní
menšiny.
práva a oprávněné zájmy druhých lidí,
posoudí význam ochrany lidských práv a
svobod. Rozumí povinnostem občana při
zajišťování obrany státu
Objasní potřebu tolerance ve společnosti,
respektuje kulturní zvláštnosti a odlišné
názory, zájmy, způsoby chování a myšlení
lidí, zaujímá tolerantní postoj k menšinám.
Velikonoce
Exkurze
Miniúvod do lidských práv, formy státu,
Ústava ČR, státní orgány, obrana státu
Práva a povinnosti, dvě strany jedné mince
Ty, já – jsme rozdílní
Konflikty a jejich řešení
7
Občanská výchova
Očekávané výstupy z RVP ZV
7.ročník
Dílčí (ročníkové) výstupy
Učivo
Poznámky
Zdůvodní nepřijatelnost vandalského
chování a aktivně proti němu vystupuje.
Posoudí a na příkladech doloţí přínos
spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů
a dosahování některých cílů v rodině, ve
škole, v obci.
Rozlišuje uţší a širší příbuzenské vztahy.
Život mezi lidmi
MPV-RV
Popíše základní funkce rodiny.
Vliv rodiny
Zhodnotí a na příkladech doloţí význam
vzájemné solidarity mezi lidmi, vyjádří své
moţnosti, jak můţe v případě potřeby
pomáhat lidem v nouzi.
Respektuje pravidla slušného chování
v rodině i mimo ni a dodrţuje je.
Žák:
ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI
Charakterizuje fáze lidského ţivota – dětství,
dospělost, stáří.
Naše potřeby
MPV-ČJ,D
Komunikace
Slušnost pro kaţdý den
Uplatňuje vhodné způsoby chování a
komunikace v různých ţivotních situacích,
případné neshody či konflikty s druhými
lidmi řeší nenásilným způsobem.
Zhodnotí nabídku kulturních institucích a
cíleně z ní vybírá akce, které ho zajímají.
Kriticky přistupuje k mediálním informacím, Orientuje se v různých druzích umění.
Člověk a kultura
vyjádří svůj postoj k působení reklamy na
Vysvětlí význam pojmu kultura v širším slova
veřejné mínění a chování lidí.
smyslu.
Objasní potřebu tolerance ve společnosti,
respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné
názory, zájmy, způsoby chování a myšlení
lidí, zaujímá tolerantní postoje.
Rozlišuje funkce umění, např. estetickou,
poznávací, citovou apod..
Krása kolem nás
8
Občanská výchova
Očekávané výstupy z RVP ZV
Žák:
Rozpozná netolerantní, a extremistické
projevy v chování lidí a zaujímá aktivní
postoj proti všem projevům lidské
nesnášenlivosti .
7.ročník
Dílčí (ročníkové) výstupy
Učivo
Poznámky
Vysvětlí pojem sociální spravedlnost .
Vyjmenuje základní znaky národa: jazyk,
území, historie, tradice apod.
Umí vysvětlit rozdíl mezi národem a státem.
Objasní, co vytváří naši vlast.
Posoudí a na příkladech doloţí přínos
spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů Dokáţe vysvětlit pojem vlastnictví .
a dosahování některých cílů v rodině, ve
škole, v obci.
Zvaţuje, jaké změny v regionu nastaly a
nastávají a co je příčinou těchto změn.
Přírodní a kulturní bohatství
Prokáţe znalost o chráněných územích a
vyjmenuje národní parky a příklady některých
CHKO.
Ochrana přírodního a kulturního bohatství
MPV-Př,Z,RV
Dokáţe vysvětlit pojem ekologie a orientuje
se v základní problematice.
Vyjmenuje, které světové a domácí
organizace dbají na ochranu ţivotního
prostředí.
MPV-Př,Z
Popíše důvody vedoucí ke vzniku státu a
základní znaky státu: občané, území, státní
moc.
9
Občanská výchova
Očekávané výstupy z RVP ZV
7.ročník
Dílčí (ročníkové) výstupy
Učivo
Poznámky
Vysvětlí pojem politické strany a uvede
příklady politických stran u nás.
Začlenění do veřejného ţivota
MPV-D
Objasní pojem demokracie – parlamentní
demokracie.
Cesta k demokracii
Žák:
STÁT A PRÁVO
Objasní výhody demokratického způsobu
řízení státu pro kaţdodenní ţivot občanů.
Vyloţí smysl voleb do zastupitelstev
v demokratických státech .
Přiměřeně uplatňuje svá práva včetně
práva spotřebitele a respektuje práva a
oprávněné zájmy druhých lidí, posoudí
význam ochrany lidských práv a svobod.
Rozumí povinnostem občana při
zajišťování obrany státu.
Dodrţuje právní ustanovení, která se na
něj vztahují, a uvědomuje si rizika jejich
porušování.
Rozpozná protiprávní jednání
Charakterizuje jednotlivé totalitní systémy,
Svět kolem nás, obrana státu, základní
příčiny jejich nastolení a důsledky jejich
spotřebitelská práva
existence pro svět, rozpozná destruktivní sílu
totalismu a nacionalismu.
Chápe povinnosti občana při obraně státu.
Vyloţí smysl voleb do zastupitelstev a
parlamentu v našem státě.
Vyjmenuje některá práva prezidenta
republiky.
Volby
Lidská práva
Charakterizuje činnost některých
ministerstev.
Rozpozná autoritu přirozenou (morální) a
vynucenou (státní orgán).
Dokumenty
Ví,ţe Ústava ČR je základní zákon státu.
Práva a povinnosti občanů
Orientuje se v základních právech a
povinnostech občana ČR.
MPV-RV
Morálka a mravnost
10
Občanská výchova
Očekávané výstupy z RVP ZV
7.ročník
Dílčí (ročníkové) výstupy
Učivo
Poznámky
Žák:
STÁT A HOSPODÁŘSTVÍ
Rozlišuje a porovnává různé formy
vlastnictví, včetně duševního vlastnictví, a
způsob jejich ochrany uvede příklady.
Uvědomuje si, ţe je člověk nejen tvůrce,ale i Ochrana obyvatel za mimořádných situací
hospodář a ochránce.
Objasní potřebu dodrţování zásad ochrany
vlastnictví .
Zhodnotí na příkladech, doloţí význam
Chápe pojem solidarita, pomoc
vzájemné solidarity mezi lidmi, pomoc
v situacích ohroţení a při obraně státu.
11
Občanská výchova
Očekávané výstupy z RVP ZV
8.ročník
Dílčí (ročníkové) výstupy
Učivo
Poznámky
Žák:
ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI
Pojmenuje jednotlivé fáze lidského ţivota a Osobnost
Zhodnotí a na příkladech doloţí význam
vzájemné solidarity mezi lidmi, vyjádří své popíše změny, které probíhají v organismu
dívky a chlapce v období dospívání.
Jak se znám
moţnosti, jak můţe v případě potřeby
Co chci a co mohu
pomáhat lidem v nouzi a v situací ohroţení.
- sebevědomí
Zhodnotí proces osvobozování se od
-sebehodnocení
Případné neshody či konflikty s druhými
rodičovské autority.
lidmi řeší nenásilným způsobem
Uplatňuje vhodné způsoby chování a
komunikace v různých ţivotních situacích.
Je schopen se zamýšlet nad svými
schopnostmi a dovednostmi, které ovlivní
budoucí výběr povolání.
Objasní potřebu tolerance ve společnosti, Dává do souvislosti rizika zneuţívání
návykových látek a přenosných chorob
respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné
názory, zájmy, způsoby chování a myšlení s ohroţením zdraví člověka.
lidí, zaujímá tolerantní postoje k menšinám.
MPV-Př,RV
Hledání nového naplnění ţivota
Jak se učím
Jak myslím a tvořím nové
Popíše rizika poškození zdraví člověka
Rozpozná netolerantní, rasistické,
xenofobní a extremistické projevy v chování. v důsledku zneuţívání návykových látek a
navrhne různé způsoby odmítnutí a
prevence.
Umím se přiměřeně prosazovat?
Zaujímá aktivní postoj proti všem projevům Dokáţe odlišit skupiny na formální a
neformální.
lidské nesnášenlivosti .
Zvládnu i náročné ţivotní situace?
Dokáţe si uvědomit nebezpečnost šikany ve
Posoudí a na příkladech doloţí přínos
spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů. špatné partě.
12
Občanská výchova
Očekávané výstupy z RVP ZV
8.ročník
Dílčí (ročníkové) výstupy
Učivo
Poznámky
Žák:
ČLOVĚK JAKO JEDINEC
Objasní, jak můţe realističtější poznání a
hodnocení vlastní osobnosti a potenciálu
pozitivně ovlivnit jeho rozhodování, vztahy
s druhými lidmi i kvalitu ţivota.
Posoudí vliv osobních vlastností na
dosahování individuálních i společenských
cílů, objasní význam vůle při dosahování
cílů a překonávání překáţek.
Rozpoznává projevy záporných
charakterových vlastností u sebe i u
druhých lidí, kriticky hodnotí a vhodně
koriguje své chování a jednání.
Dodrţuje zásady dialogu, který je především Komunikace
uznání druhého jako partnera.
Aktivně se účastní některých her a cvičení
na rozvoj komunikace a dokáţe vysvětlit
důleţitost dialogu v lidských vztazích.
Vysvětlí pojmy láska duševní a tělesná.
Chápe pojem emancipace.
MPV-ČJ
Ten umí to a ten zas tohle…
Jak proţívám své city
Vyjmenuje povahové vlastnosti partnera,
které jsou předpokladem pro zaloţení
stabilní rodiny.
Dodrţuje zásady zdravého ţivotního stylu.
Popíše, jak lze usměrňovat a kultivovat
Vyjmenuje několik aspektů zdraví.
charakterové a volní vlastnosti,rozvíjet
osobní přednosti, překonávat osobní
nedostatky a pěstovat zdravou sebedůvěru. Vysvětlí pojem sebereflexe.
Na základě příběhů ze ţivota lidí, kteří
podlehli alkoholu, drogám, nebo prostituci,
si je vědom tohoto nebezpečí.
MPV-Př,RV
Umím ţít zdravě?
MPV-Př,RV
Vysvětlí pojem solidarita a uvede příklady.
13
Občanská výchova
Očekávané výstupy z RVP ZV
8.ročník
Dílčí (ročníkové) výstupy
Učivo
Poznámky
Žák:
ČLOVĚK, STÁT A
HOSPODÁŘSTVÍ
Rozlišuje a porovnává různé formy
vlastnictví, uvede jejich příklady.
Objasní potřebu dodrţování zásad ochrany
duševního vlastnictví a jejich znalost
uplatňuje ve svém jednání.
Uvědomuje si, ţe je člověk nejen tvůrce,ale i Profesionální orientace.
hospodář a ochránce.
Člověk a předpoklady k zapojení do lidské
spolupráce.
Zaměstnání a povolání.
Dodrţuje zásady hospodárnosti, popíše a
objasní vlastní způsoby zacházení s penězi
a se svým i svěřeným majetkem, vyhýbá
se
rizikům.
Rozlišuje, ze kterých zdrojů pocházejí
příjmy státu a do kterých oblastí stát
směruje své výdaje, uvede příklady dávek a
příspěvků, které ze státního rozpočtu
získávají občané.
Rozlišuje a porovnává úlohu výroby,
obchodu a sluţeb, uvede příklady jejich
součinnosti.
Na příkladu chování kupujících a
prodávajících vyloţí podstatu fungování
trhu.
14
Občanská výchova
8.ročník
Očekávané výstupy z RVP ZV
Dílčí (ročníkové) výstupy
Učivo
Žák:
MEZINÁRODNÍ VZTAHY,
GLOBÁLNÍ SVĚT
Popíše vliv začlenění ČR do EU na
kaţdodenní ţivot občanů, uvede příklady
práv občanů ČR v rámci EU i moţných
způsobů jejich uplatňování.
Chápe postavení naší republiky v EU.
Právo a Evropa
Má představu o rozdělení moci ve státě.
Právo je minimum morálky
ČLOVĚK, STÁT A PRÁVO
Rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých
sloţek státní moci ČR i jejich orgánů a
institucí, uvede příklady institucí a orgánů,
které se podílejí na správě obcí, krajů a
státu.
Objasní výhody demokratického způsobu
řízení státu pro kaţdodenní ţivot občanů.
MPV-D
Zná poměry v místě,je schopen besedovat o Právo je systém
ţivotě v obci.
Ústava
Chápe volební systém.
Politické spektrum
Dokáţe vyjmenovat základní kritéria pro
volbu povolání: zájem a schopnosti.
Základní práva a svobody
Vyloţí smysl voleb do zastupitelstev
v demokratických státech a uvede příklady, Sestaví si ţebříček oblastí lidské činnosti
podle atraktivnosti.
jak mohou výsledky voleb ovlivňovat
kaţdodenní ţivot .
Vyjmenuje základní typy středních a
Přiměřeně uplatňuje svá práva a respektuje základních škol.
práva a oprávněné zájmy druhých lidí,
Dokáţe objasnit pojem role člověka ve
posoudí význam ochrany lidských práv a
společnosti a jeho status.
svobod.
Objasní význam právní úpravy důleţitých
vztahů – vlastnictví, pracovní poměr,
manţelství .
Provádí jednoduché právní úkony a chápe
jejich důsledky.
Poznámky
Občanskoprávní spory
Volební právo
Umí vyjádřit pojmy autorita přirozená a
vynucená a uvést příklady.
15
Občanská výchova
Očekávané výstupy z RVP ZV
9.ročník
Dílčí (ročníkové) výstupy
Učivo
Vysvětlí pojem samospráva obce.
Já jako občan obce
Poznámky
Žák:
ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI
Uplatňuje vhodné způsoby chování a
komunikace v různých ţivotních situacích,
případné neshody či konflikty s druhými
lidmi řeší nenásilným způsobem.
Zná představitele a je schopen s nimi
diskutovat o otázkách ţivota obce .
Objasní potřebu tolerance ve společnosti, Vysvětlí podstatu volebního systému.
respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné
názory, zájmy, způsoby chování a myšlení Orientuje se v základních právech a
lidí, zaujímá tolerantní postoje k menšinám. povinnostech občanů obce.
Jsem občanem státu
Chápe , ţe je nutno pečovat o
Rozpozná netolerantní, rasistické,
xenofobní a extremistické projevy v chování ochranu základních práv a svobod.
lidí a zaujímá aktivní postoj proti všem
Vysvětlí pojem vlastnické právo.
projevům lidské nesnášenlivosti .
Občan a právo
Vyjmenuje veřejné státní orgány.
Posoudí a na příkladech doloţí přínos
spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů.
Orgány právní ochrany a sankce
Uvede příklady stresových situací a
navrhne způsoby jejich řešení.
MPV-D
Jsem občanem EU
Občanskoprávní vztahy
Děti a paragrafy
Chápe, ţe trestné činy jsou závaţná
pochybení ohroţující jednotlivce, ale i celou
společnost.
Uvědomuje si, ţe kaţdý odpovídáme sám za
sebe.
Zhodnotí své jednání.
16
Občanská výchova
Očekávané výstupy z RVP ZV
9.ročník
Dílčí (ročníkové) výstupy
Učivo
Objasní, jak můţe realističtější poznání a
hodnocení vlastní osobnosti a potenciálu
pozitivně ovlivnit jeho rozhodování.
Zná moţnosti poradenských sluţeb a
komunikuje se sluţbami poskytujícími
anonymní poradenskou pomoc.
Informační a poradenský systém
Posoudí vliv osobních vlastností na
dosahování individuálních i společenských
cílů, objasní význam vůle při dosahování
cílů a překonávání překáţek.
Umí pouţít sluţeb IPS.
Poznámky
Žák:
ČLOVĚK JAKO JEDINEC
Rozpoznává projevy záporných
charakterových vlastností u sebe i u
druhých lidí, kriticky hodnotí a vhodně
koriguje své chování a jednání.
Umí pouţívat internetové vyhledavače.
Profesionální orientace
Sestaví ţivotopis a dbá na přiměřené
vystupování.
Kaţdé povolání si ţádá své
V zaměstnání, exkurze
Stanoví a vysvětlí podmínky pro
zaměstnávání mladistvých.
Rodiče a děti
MPV-RV
Ví, ţe účelem právních norem je chránit
manţelství, mateřství, rodinu a zájem dětí.
Popíše, jak lze usměrňovat a kultivovat
Rodina a zákony
charakterové a volní vlastnosti,rozvíjet
osobní přednosti, překonávat osobní
nedostatky a pěstovat zdravou sebedůvěru. Ozřejmí podmínky pro uzavření manţelství,
práva a povinnosti.
Má představu o správné výchově v rodině.
Uvede funkce rodiny.
17
Občanská výchova
Očekávané výstupy z RVP ZV
9.ročník
Dílčí (ročníkové) výstupy
Učivo
Poznámky
Rozlišuje a porovnává různé formy
vlastnictví, uvede jejich příklady.
Popíše, co spadá do hospodářské politiky
státu.
Stát a národní hospodářství
MPV-D
Objasní potřebu dodrţování zásad ochrany
vlastnictví.
Sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti,
uvede hlavní příjmy a výdaje, rozliší
pravidelné a jednorázové příjmy a výdaje,
zváţí nezbytnost jednotlivých výdajů
v hospodaření domácnosti, objasní princip
vyrovnaného, schodkového a přebytkového
rozpočtu domácnosti.
Rozlišuje, ze kterých zdrojů pocházejí příjmy
státu a do kterých oblastí stát směřuje své
výdaje, uvede příklady dávek a příspěvků,
které ze státního rozpočtu získávají občané.
Dodrţuje zásady hospodárnosti, vyhýbá se
rizikům v hospodaření s penězi.
Vysvětlí pojem státní dotace.Sestaví
jednoduchý rozpočet, orientuje se
v příjmech a výdajích, dávkách a
příspěvcích.
Státní rozpočet, rodinný rozpočet, daně
Vysvětlí, jakou funkci plní banky a jaké
sluţby občanům nabízejí.
Na příkladech ukáţe vhodné vyuţití různých
nástrojů hotovostního a bezhotovostního
placení, uvede příklady pouţití debetní a
kreditní platebí karty, vysvětlí jejich omezení.
Vysvětlí význam úroku placeného a
přijatého, uvede nejčastější druhy pojištění a
navrhne, kdy je vyuţívat..
Rozlišuje, ze kterých zdrojů pocházejí příjmy
státu a do kterých objasní stát směruje své
výdaje, uvede příklady dávek a příspěvků,
které ze státního rozpočtu získávají občané .
Uvede příklady peněţních ústavů. Chápe
podstatu úroků, zná nejčastější druhy
pojištění.
Rozdělí národní hospodářství na
prvovýrobu, zpracovatelský průmysl a
sluţby.
Orientuje se v hotovostním a
bezhotovostním platebním styku,
v platebních kartách.
Vysvětlí, co je cílem kaţdého podnikání.
Žák:
ČLOVĚK, STÁT A HOSPODÁŘSTVÍ
Orientuje se v základní problematice
státního rozpočtu.
Peněţní ústavy, pojištění
Právní subjekty podnikání, zisk, deficit
18
Občanská výchova
9.ročník
Očekávané výstupy z RVP ZV
Dílčí (ročníkové) výstupy
Učivo
Žák:
Uvede a porovná nejobvyklejší způsoby
nakládání s volnými prostředky a způsoby
krytí deficitu.
Rozlišuje a porovnává úlohu výroby,
obchodu a sluţeb.
Vysvětlí pojem zisk, výrobní náklady,
ţivnost, ţivnostenský list.
Uvede moţnosti nakládání s volnými
prostředky.
Trh pro investování a pro získávání
prostředků.
Orientuje se v terminologii: obchodní
společnosti (s.r.o.), akciové společnosti,
druţstva.
Poznámky
MPV-Z,D
Záchytná sociální síť
Na příkladech chování kupujících a
prodávajících vyloţí podstatu fungování trhu,
objasní vliv nabídky a poptávky na tvorbu
cen a jejich změn, na příkladu ukáţe tvorbu
ceny jako součet nákladů, zisku a DPH,
popíše vliv inflace na hodnotu peněz.
Objasní význam právní úpravy důleţitých
vztahů – vlastnictví, pracovní poměr,
manţelství .
Provádí jednoduché právní úkony a chápe
jejich důsledky, uvede příklady některých
smluv upravujících občanskoprávní vztahy.
GLOBÁLNÍ SVĚT
Popíše vliv začlenění ČR do EU na
kaţdodenní ţivot občanů, uvede příklady
práv občanů ČR v rámci EU i moţných
způsobů jejich uplatňování.
Vysvětlí pojem : pracovní poměr, pracovní
smlouva .
Chápe podstatu trhu.
MPV-Z
MPV- Př
Globální svět, Rada Evropy, NATO, OSN
Dokáţe vyjmenovat podmínky pro přiznání
příspěvku v nezaměstnanosti.
Problémy současného světa
Ohroţené ţivotní prostředí
Zdůvodní začlenění ČR do EU.
Uvede práva a povinnosti členů.
Uvede některé významné mezinárodní
organizace společenství,popíše výhody
spolupráce mezi státy včetně zajištění
obrany a účasti v zahraničních misích.
Ţivotní plány a cíle
19
Občanská výchova
9.ročník
Očekávané výstupy z RVP ZV
Dílčí (ročníkové) výstupy
Ţák
Uvede příklady některých projevů
globalizace, porovná jejich klady a zápory.
Uvede některé globální problémy včetně
válek a terorismu, moţnosti řešení
Učivo
Poznámky
Uvede některé globální problémy
Přemýšlí o moţnostech své
současnosti, vyjádří na ně svůj osobní názor seberealizace.
a popíše jejich hlavní příčiny i moţné
důsledky pro ţivot lidstva.
Objasní souvislosti globálních a lokálních
Přijímá odpovědnost za svá rozhodnutí.
problémů, uvede příklady moţných projevů a
způsobů řešení globálních problémů na
lokální úrovni – v obci, regionu.
Uvede příklady mezinárodního terorismu a
zaujme vlastní postoj ke způsobům jeho
potírání, objasní roli ozbrojených sil ČR při
zajišťování obrany státu a při řešení krizí
nevojenského charakteru.
Zvládání krizových situací.
Zaujme postoj k mezinárodnímu terorismu.
Chápe roli ozbrojených sil ČR. Zná příklady
řešení krizí nevojenského charakteru.
20
Download

ČLOVĚK A SPOLEČNOST Vyučovací předmět: Občanská výchova