POKYNY PRO PRAXI NA LETIŠTI OSTRAVA-MOŠNOV
Nástup na praxi:
- v neděli v podvečer v 19:00 hod
- při příjezdu se hlásit na přepáţce informace v odbavovací hale letištní budovy
Ubytování je poskytováno studentům během praxe bezplatně.
Oblečení:
Dívky - bílá halenka, tmavá sukně nebo kalhoty, jednobarevný svetřík
Chlapci – bílá košile, tmavé kalhoty, jednobarevný svetřík
Nástup na praxi: čistý, upravený, bez výstředností.
Před nástupem na praxi odevzdat odpovědným pracovníkům jednotlivých úseku výpis
z rejstříků trestů (výpis nesmí být starší 3 měsíců).
Odchod z pracoviště povoluje vedoucí pracovník nebo jeho zástupce.
Při nástupu proškoleni z dodržování bezpečnosti na pracovišti, v případě úrazu ihned oznámit
skutečnost vedoucímu směny.
Vystupování a chování na pracovišti:
- plnit příkazy nadřízených pracovníků bez komentáře
- reprezentace školy, dobré jméno školy
V případě pracovní neschopnosti na praxi neprodleně oznámit vedoucímu daného
úseku: bezpečnost – Petr Voráč, obchodní odbavení - Bc. Lenka Kubánková a do školy.
Pokud ţák onemocní před nástupem na praxi, neprodleně oznámit odpovědným
pracovníkům letiště a školy (nutno zajistit náhradníky).
NEPŘETRŢITÝ PROVOZ!!!
Práce při odbavování cestujících i o víkendech – letový řád – směnný provoz.
Telefonní kontakt: 728 409 196 studijní odd., škola 554 613 075.
POKYNY PRO PRAXI NA LETIŠTI BRNO - TUŘANY
Nástup na praxi:
- vţdy v neděli v podvečer do 21:00 hod.
- při příjezdu se nahlásit handlingu v příletové hale
Ukončení praxe:
- v neděli dopoledne v závislosti na letovém řádu (dle domluvy s vedoucím přepravního
provozu panem Radkem Langem)
Ubytování pro studenty vykonávající odbornou praxi na letišti je bezplatné. Je
umoţněno stravování v závodní jídelně (cena do 30,00 Kč).
Oblečení:
Dívky - tmavě modrou nebo černou sukni, případně kalhoty stejné barvy
- bílá halenka
Chlapci - tmavě modré nebo černé kalhoty
- bílá košile
Nástup na praxi: čistý, upravený, bez výstředností
Odchody z pracoviště:
Povoluje vedoucí směny.
Dřívější odchody z praxe (jen ze závaţných důvodů) po dohodě s vedoucím přepravního
provozu panem Radkem Langem.
Při nástupu proškolení z dodrţování bezpečnosti na pracovišti. V případě úrazu ihned
oznámit skutečnost vedoucímu směny.
Vystupování na pracovišti:
- plnit příkazy nadřízených pracovníků bez komentáře
- reprezentace školy, dobré jméno školy
Pokud nebude v prohlášení rodičů uveden souhlas k povolení vnitrostátního letu, bude
tento přestupek brán jako porušení kázně (uloţení výchovného opatření).
V případě pracovní neschopnosti na praxi neprodleně oznámit vedoucímu přepravního
provozu panu Radku Langovi a do školy. (Nutnost zajistit náhradníky.)
Pokud onemocní ţák před nástupem na praxi neprodleně oznámí škole a vedoucímu
přepravního provozu panu Radku Langovi. (Nutnost zajistit náhradníky.)
NEPŘETRŢITÝ PROVOZ!!!
Práce při odbavování cestujících i o víkendech – letový řád.
Telefonní spojení na pracovníky: 728 409 196 studijní odd., škola 554 613 075.
Download

Pokyny pro praxi na letisti