KURZY
Přehled nabízených kurzů
Studium francouzštiny je realizováno ve dvou rovinách.
• Studium obecné francouzštiny v kurzech rozdělených na tři úrovně, jehož cílem je postupné osvojení základů
výslovnosti, normativní gramatiky a lexika a rozvíjení receptivních i produktivních dovedností běžně mluveného a
psaného jazyka. V programu je zařazen základní výběr frankofonních reálií a jsou položeny základy i pro návazné
kurzy odborné jazykové komunikace a rozvíjení akademických dovedností.
• Studium forem odborné komunikace a rozvíjení akademických dovedností ve francouzštině v rámci
humanitních věd studovaných na FF. Nabídku tvoří několik specializovaných kurzů, přičemž pozornost je
soustředěna hlavně na přípravu ke zkoušce B2+/B2-, s přihlédnutím k požadavkům Společného evropského
referenčního rámce i mezinárodně uznávaných certifikátů pro francouzštinu (DELF/TCF).
Kurzy jsou jednosemestrální, určené pro studenty, kteří budou skládat zkoušku z francouzštiny. Mohou si vybrat
odpovídající kurz po zvážení svých znalostí a dovedností, případně po autoevaluaci či evaluaci ze strany JC (vstupní
test). Na základě pravidelné účasti a splnění stanovených úkolů (průběžné testy či práce a závěrečný test) mohou získat
příslušnou atestaci (zápočet). Zkouška není podmíněna účastí v kurzech, ale předpokládá úroveň znalostí a dovedností
absolventa kursů obecné francouzštiny a kurzů odborné komunikace. (Viz dále Požadavky ke zkoušce)
Kurzy obecné francouzštiny
Francouzština I. Kurz pro mírně pokročilé
Kurz je jednosemestrální, 2x2h týdně
Cíl kurzu: Kurz je určen studentům s minimálními vstupními znalostmi a je zaměřen na intenzivní zopakování, upevnění
a vyrovnání úrovně znalostí fonetiky, slovní zásoby, lingvoreálií a gramatiky obecné francouzštiny. Rozvíjí základní
jazykové kompetence se zřetelem na akademické dovednosti.
Program kurzu: lekce 5-11 učebnice Francouzština pro samouky (Borovanová, Kameníková; Fragment)
Náplň kurzu: Morfologie - substantiva a adjektiva a jejich určovatelé, tvoření feminin, singulár a plurál; číslovky základní
a řadové; časové výrazy, předložky; zájmena osobní samostatná a nesamostatná; postavení zájmen v předmětu;
zájmena vztažná jednoduchá; stupňování adjektiv a adverbií; slovesa pravidelná (1., 2., 3.tř.), nepravidelná (výběr),
pomocná, způsobová a zvratná; infinitiv, předložkové vazby infinitivu; indikativ (přít. čas, bud. čas, passé composé a
imparfait); imperativ.
Syntax - pořádek slov ve větě oznamovací a tázací; prezentativy; zdůrazňovací a opisné vazby; vztažné věty předmětné
a podmětné.
Základní řečové dovednosti - představování, navázání kontaktu, vzkazy, blahopřání, základní struktura CV, zápisový
formulář, drobná žádost, vyprávění příběhu; výběr frankofonních reálií.
Atestace: Uděluje se za pravidelnou docházku a aktivní účast v kurzu, splnění konkrétních dílčích úkolů (např. 1-2
písemné eseje, závěrečný opakovací test).
Základní učebnice:
Borovanová, Kameníková: Francouzština pro samouky, Fragment 2006.
Doplňkové učebnice:
• Vite et bien 1, CLE international 2009.
• Pravdovi: Francouzština pro samouky, Praha, Leda 1995.
• Latitudes 1, Didier 2009.
•
http://www.didierlatitudes.com (exercices autocorrectifs)
Francouzština II. Kurz pro středně pokročilé
Kurz je jednosemestrální, 2x2 h týdně, resp. 1x2 h týdně
Cíl kurzu:. Kurz je určen studentům, kteří zvládli základy obecné francouzštiny (viz anotace kurzu Francouzština I. Kurz
pro mírně pokročilé). Rozvíjí základní jazykové znalosti a řečové dovednosti v obecné francouzštině a klade základy
odborných akademických dovedností.
Program kurzu: lekce 1-10 učebnice Vite et bien 2 (CLE international)
Náplň kurzu: Práce s textem - čtení a poslech s porozuměním, nácvik překladu obtížnějších pasáží textů, rozšiřování
slovní zásoby (synonymizace, nominalizace, konektory); text informativní, text argumentativní, dopis /e-mail formální
Compiled 27.6.2014 9:26:15 by Document Globe ®
1
a neformální, pozvánka a oznámení, publicistika psaná i mluvená, logické a funkční členění textu; aplikace ve vlastní
ústní a písemné komunikaci. Výběr frankofonních reálií.
Morfologie - passé composé a imperfektum,plusquamperfektum, pasívum, infinitiv minulý, postavení a pořadí osobních
zájmen nesamostatných ve funkci předmětu – dvojice zájmen, neurčitá zájmena,vztažná zájmena jednoduchá a složená.
Syntax - vztažné věty podmětné a předmětné, zdůraznění větných členů, formy tázacích vět, otázky přímé a nepřímé,
nepřímá řeč, vyjádření předčasnosti, souřadící souvětí a spojovací výrazy, vyjádření příčiny, důsledku a protikladu.
Atestace: Uděluje se za pravidelnou docházku a aktivní účast v kurzu, splnění konkrétních dílčích úkolů (např. 1-2
písemné eseje, závěrečný opakovací test).
Základní učebnice: Vite et bien 2, CLE international 2010.
Doplňkové učebnice:
• Borovanová, Kameníková: Francouzština pro samouky, Fragment 2006. (lekce 12-15)
• Pravdovi: Francouzština pro samouky, Praha, Leda 1995. (lekce 25-35)
• Latitudes 2, Didier 2010.
• Taišlová, J.: Mluvnice francouzštiny. Leda. Senjuková, V., Slabochová, D.: Testez votre français, EWA Edition.
• Senjuková, V., Slabochová, D.: Testez votre français, EWA Edition.
•
http://www.didierlatitudes.com (exercices autocorrectifs)
Francouzština III. Kurz pro pokročilé
Kurz je jednosemestrální, 2x2, resp. 1x2 h týdně
Cíl kurzu:. Kurz je určen studentům s dobrou znalostí obecné francouzštiny (viz anotace kurzu Francouzština II. Kurz pro
středně pokročilé). Rozvíjí jazykové znalosti a řečové dovednosti v obecné francouzštině a některé odborné akademické
dovednosti.
Program kurzu: lekce 11-20 učebnice Vite et bien 2
Náplň kurzu: Práce s textem - čtení a poslech s porozuměním, překlad obtížnějších textů a interference s češtinou,
rozšiřování slovní zásoby (synonymizace, nominalizace, konektory); text narativní, text výkladový, interview, recenze,
anketa, životopis, publicistika psaná i mluvená, logické a funkční členění textu; aplikace ve vlastní ústní a písemné
komunikaci. Výběr frankofonních reálií.
Morfologie - kondicionál přítomný a minulý, subjunktiv přítomný a minulý, participe présent, gérondif, passé simple, futur
antérieur, zájmena ukazovací a přivlastňovací samostatná, tvoření adverbií.
Syntax - podmínková souvětí, řeč přímá a nepřímá, souslednost časů, vyjádření účelu, protikladu, srovnání a
času(převážně ve vedlejších větách), vyjádření množství, používání subjunktivu po spojkách ve vedlejších větách.
Atestace: Uděluje se za pravidelnou docházku a aktivní účast v kurzu, splnění konkrétních dílčích úkolů (např. 1-2
písemné eseje, závěrečný opakovací test).
Základní učebnice: Vite et bien 2. Paris, CLE international 2010.
Doplňkové učebnice:
• Borovanová, Kameníková: Francouzština pro samouky. Fragment 2006. (lekce 12-15)
• Pravdovi: Mluvená francouzština pro středně pokročilé, Praha, Academia 1997.
• Latitudes 2-3, Didier 2010.
• Taišlová, J.: Mluvnice francouzštiny, Leda.
• Grammaire pratique du français en 80 fiches. Paris, Hachette.
•
http://www.didierlatitudes.com (exercices autocorrectifs)
Kurzy odborné komunikace a rozvíjení akademických
dovedností
FOJK - Communication écrite
Kurz je jednosemestrální, 1x2 h týdně.
Cíl kurzu: Je určený pro studenty s dobrou vstupní znalostí francouzštiny (viz anotace kurzů obecné francouzštiny).
Tyto znalosti a dovednosti se upevňují a rozvíjejí v oblasti písemné odborné komunikace a akademických dovedností.
Program kurzu: autentické texty a dokumenty z oblasti humanitních věd dle výběru vyučujícího, vlastní odborné texty
k přípravě na zkoušku, cvičení aj. aktivity z análů zkoušek a doplňkových příruček.
Náplň kurzu: Metoda práce s textem obecným a odborným (analýza, syntéza, logické členění textu), typologie textů
a základní druhy písemné komunikace (CV, lettre formelle/de motivation, příprava osobního dossier). Simulace a
autoevaluace. Písemný projev v akademickém prostředí (brouillon, compterendu, résumé). Délka písemného projevu,
poznámky, zápis přednášky. Základní lexikum akademického prostředí, příprava písemných materiálů pro odborné
stáže, doktorandské studium a jiné profesní situace. Problematika překladu.
Atestace: uděluje se za pravidelnou docházku a aktivní účast v kurzu, splnění konkrétních dílčích úkolů (odevzdání
několika písemných materiálů).
Doplňkové učebnice:
• Cotentin-Rey: Le résumé, le compte rendu, la synth?se. Paris, Clé international 1999.
• L’écrit, stratégies et pratiques. Paris, Clé international 1997.
• Pravdovi: Mluvená francouzština pro středně pokročilé. Praha, Academia 1997.
• Senjuková, V., Slabochová, D.: Testez votre français. EWA Edition 1995. (niveau I+II)
Compiled 27.6.2014 9:26:15 by Document Globe ®
2
FOJK - Communication orale
Kurz je jednosemestrální, 1x2 h týdně.
Cíl kurzu: Je určen studentům s dobrou znalostí obecné francouzštiny (viz anotace kurzů obecné francouzštiny). Rozvíjí
jazykové znalosti a řečové dovedností, které jsou nezbytné pro interakci ve frankofonním akademickém prostředí.
Program kurzu: autentické audiovizuální dokumenty včetně transkripce a doplňkové studijní materiály podle výběru
vyučujícího, modelová poslechová testovací cvičení ke zkouškám, autoevaluace.
Náplň kurzu: Poslechové texty v situacích studentské a profesní mobility směrem k cílovým frankofonním zemím
(vzdělávací systém, studijní pobyt na univerzitě, kultura a média, sociální a politické problémy, společenské konvence,
instituce EU apod.). Nácvik psaní poznámek, klíčová slova, artikulátory /konektory, souhrn nebo překlad. Struktura
referátu (exposé argumentatif x informatif), příprava vlastního závěrečného exposé z odborné literatury, korekce
výslovnosti.
Atestace: uděluje se za pravidelnou docházku a aktivní účast v kurzu, splnění konkrétních dílčích úkolů (překlad, souhrn,
ústní prezentace – závěrečné exposé).
Doplňkové učebnice:
• Pravdovi: Mluvená francouzština pro středně pokročilé. Praha, Academia 1997.
• La communication orale. Paris, Nathan.
• Réussir le DELF B1, B2. Paris, Didier.
FOJK - Grammaire en contexte
Kurz je jednosemestrální, 1x2 h týdně
Cíl kurzu: Je určen studentům s dobrou znalostí obecné francouzštiny (viz anotace kurzů obecné francouzštiny).
Rozvíjí jazykové znalosti a řečové dovedností, které jsou nezbytné pro práci s obtížnějšími profesními texty z oblasti
společenských věd.
Program kurzu: autentické dokumenty a doplňkové studijní materiály podle výběru vyučujícího, modelová testovací
cvičení ke zkouškám.
¨Náplň kurzu: Práce s textem - čtení s porozuměním, analýza a procvičování gramatických jevů z hlediska logického
a funčního členění textu, překlad obtížnějších textů a interference s češtinou, rozšiřování slovní zásoby.
Morfosyntax - intenzivní opakování, doplňování a procvičování vybraných partií normativní gramatiky pro potřeby
odborného textu (systém slovesných způsobů a časů, lokalizace v prostoru a čase, vyjádření logických vztahů, tj. účelu,
příčiny, důsledku, podmínky a přípustky, srovnání, modalita, nominalizace, artikulátory, konektory aj.).
Atestace: uděluje se za pravidelnou aktivní účast v kurzu a splnění konkrétních dílčích úkolů (opakovací testy).
Doplňkové učebnice:
• L’exercisier (niveau intermédiaire). PUG.
• Grammaire progressive du français (niveau avancé). CLE.
• Grammaire pratique du français en 80 fiches. Paris, Hachette.
• Hendrich, J.: Francouzská mluvnice. SPN/Fraus.
• Senjuková, V., Slabochová, D.: Testez votre français. EWA Edition 1995.
Volitelný výběrový seminář
Viz kurzy FOJK
Francouzština. Konzultace pro doktorské studium
Individuální konzultace během přípravy doktoranda na složení doktorské zkoušky.
Studium navazuje na úroveň znalostí prokázaných při zkoušce z francouzštiny složené v rámci magisterského studia.
Program: příprava písemných materiálů a odborné četby pro doktorandskou zkoušku (viz dále Doktorandská zkouška).
Compiled 27.6.2014 9:26:15 by Document Globe ®
3
Download

Přehled nabízených kurzů Kurzy obecné francouzštiny