JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA
Doktorský studijní program
Zootechnika
obor
ZOOHYGIENA A PREVENCE CHOROB
HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT
Oborová rada
Předseda:
prof. MVDr. Jiří Vítovec, DrSc. – Katedra anatomie a fyziologie hospodářských zvířat ZF JU
ví[email protected]
Členové:
prof. Ing. Jan Frelich, CSc. – Katedra speciální zootechniky ZF JU [email protected]
prof. Ing. Václav Matoušek, CSc. – Katedra speciální zootechniky ZF JU
[email protected]
prof. Ing. Jan Trávníček, CSc. – Katedra anatomie a fyziologie hospodářských zvířat ZF JU
[email protected]
prof. Ing. Miloslav Šoch, CSc. – Katedra anatomie a fyziologie hospodářských zvířat ZF JU
[email protected]
prof. MVDr. František Jelínek, CSc. – Histopatologická laboratoř Praha, katedra anatomie a
fyziologie hospodářských zvířat ZF JU [email protected]
prof. MVDr. Ing. František Jílek, DrSc. – Katedra veterinárních disciplín FAPPZ ČZU v
Praze [email protected]
prof. MVDr. Zdeněk Pospíšil, DrSc. – Ústav infekčních chorob a epizootologie VFU Brno
[email protected]
prof. MVDr. Zdeňka Svobodová, DrSc. – Oddělení veterinární toxikologie VFU Brno
[email protected]
doc. MVDr. Pavel Novák, CSc. – Ústav výživy, dietetiky, zoohygieny a vegetabilních
potravin VFU Brno [email protected]
doc. RNDr. Oleg Ditrich, CSc. – Parazitologický ústav AV ČR [email protected]
Ing. Martin Kváč, Ph.D. – Katedra anatomie a fyziologie hospodářských zvířat ZF JU,
Parazitologický ústav AV ČR [email protected]
doc. MVDr. Radovan Doležel, CSc. – Oddělení reprodukce Kliniky chorob přežvýkavců FVL
VFU Brno [email protected]
doc. MVDr. Josef Illek, DrSc. – Klinika chorob přežvýkavců. VFU Brno [email protected]
doc. Ing. Jan Brouček, Ph.D., DrSc. - Centrum výzkumu živočišné výroby Nitra
[email protected]
Profil absolventa a cíle studia:
Vzdělávacím cílem oboru je rozšíření poznatků teoretického a biologického základu a
osvojení metod a postupů v tvorbě a ochraně obecného zdraví zvířat jako principu, který má
nejen profesní, ale také společenský charakter.
Absolvent DSP zná kauzální vztahy nemocnosti a tvorby zdraví v populacích hospodářských
zvířat včetně ryb. Ovládá diagnostická, zdravotní a ekologická hlediska nevyvážené živinové
saturace hospodářských zvířat. Je vybaven základními poznatky o metabolismu minerálních
látek u přežvýkavců ve vztahu ke kvalitě produktů, k patologickým změnám, k ekologii,
zdraví a užitkovosti, adaptabilitě a produkčním chorobám a k rizikovým faktorům v chovu.
Získává detailnější znalosti v toxikologii ryb i v ekonomicky významných parazitózách
hospodářských zvířat.
Absolventi mají široké znalosti, které mohou v závislosti na zaměření tématu uplatnit na
školách, v jejichž studijních programech je výuka zoohygieny a prevence chorob zvířat.
Mohou pracovat v zemědělském i interdisciplinárním výzkumu, v základním i aplikovaném
výzkumu chorob ryb a parazitóz hospodářských zvířat.
Seznam povinných, volitelných a výběrových předmětů
Název předmětu
Zoohygiena a prevence
chorob hospodářských zvířat
Epizootologie
Chov skotu
Chov prasat
Nemoci ryb
Anglický jazyk
Veterinární ekologie
Fyziologie hospodářských
zvířat
Základy patologické
morfologie zvířat
Veterinární parazitologie
Veterinární toxikologie
druh předmětu přednášející (zkoušející)
povinný
prof. MVDr. Jiří Vítovec, DrSc.
prof. MVDr. Ing. František Jílek, CSc.
prof. Ing. Miloslav Šoch, CSc.
doc. MVDr. Pavel Novák, CSc.
povinný*
prof. MVDr. Zdeněk Pospíšil, DrSc.
prof. MVDr. Jiří Vítovec, DrSc.
povinný*
prof. Ing. Jan Frelich, CSc.
povinný*
prof. Ing. Václav Matoušek, CSc.
povinný*
prof. MVDr. Zdeňka Svobodová, DrSc.
povinný
Mgr. Dana Špatenková
volitelný
doc. MVDr. Daniela Lukešová, CSc.
volitelný
prof. Ing. Jan Trávníček, CSc.
prof. Ing. Miloslav Šoch, CSc.
volitelný
prof. MVDr. František Jelínek, CSc.
volitelný
doc. RNDr. Oleg Ditrich, CSc.
Ing. Martin Kváč, Ph.D.
volitelný
prof. MVDr. Zdeňka Svobodová, DrSc.
Klinická propedeutika,
porodnictví, gynekologie a
andrologie hosp. zvířat
Hygiena výroby a distribuce
potravin
Použití zvířat v
experimentální práci
Speciální morfologie zvířat
Imunologie
volitelný
doc. MVDr. Josef Illek, DrSc.
doc. MVDr. Radovan Doležel, CSc.
volitelný
prof. MVDr. Jiří Vítovec, DrSc.
volitelný
prof. MVDr. František Jelínek, CSc.
volitelný
volitelný
prof. MVDr. František Jelínek, CSc.
prof. MVDr. Miroslav Toman, CSc.
doc. RNDr. Jan Kopecký, CSc.
prof. MVDr. Alois Čížek, CSc.
doc. MVDr. Josef Illek, DrSc.
prof. Ing. Jan Trávníček, CSc.
doc. Ing. Jan Brouček, Ph.D., DrSc.
Mikrobiologie
volitelný
Patofyziologie produkčních
volitelný
zvířat
Vliv technologie chovu na
volitelný
zdraví a pohodu zvířat
Německý jazyk
výběrový
Mgr. Janka Kalousová
Francouzský jazyk
výběrový
Mgr. Hana Bušková
Španělský jazyk
výběrový
Mgr. Hana Bušková
Ruský jazyk
výběrový
PhDr. Eliška Slámová, Ph.D.
* jeden z těchto předmětů je povinný dle zaměření disertační práce
Další výběrové předměty si může doktorand vybrat z nabídky předmětů doktorského studia ZF,
JU, příp. jiných VŠ.
C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku
Anglický jazyk
Název studijního předmětu
Zkouška
Způsob zakončení
Další požadavky na studenta
Přednášející
Mgr. Dana Špatenková
Stručná anotace předmětu
Cílem předmětu je shrnout znalosti obecného anglického jazyka na úrovni B2 Mezinárodního
evropského rámce pro jazyky. Předmět je orientován na odborné znalosti požadované pro
práci studenta doktorandského programu jako čtení odborného textu s porozuměním,
vytvoření abstraktu, psaní krátkého odborného textu, vedení diskuse na odborné téma a
schopnost prezentace na odborné téma.
Odborná literatura
Základní:
Haines, S., Stewart, B.: First Certificate Masterclass, Student´s Book (updated for the revised
FCE exam), OUP 2008.
Haines, S., Stewart, B.: First Certificate Masterclass, Workbook (updated for the revised FCE
exam), OUP 2008.
Murphy, R.: English Grammar in Use, CUP 1997.
Doporučená:
Odborné publikace podle studovaného oboru.
C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku
Epizootologie
Název studijního předmětu
Zkouška
Způsob zakončení
Další požadavky na studenta
Přednášející
prof. MVDr. Zdeněk Pospíšil, DrSc.; prof. MVDr. Jiří Vítovec, DrSc.
Stručná anotace předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty se vznikem, vývojem a zánikem hromadných nemocí
zvířat na úrovni stád a populací, jakož i s faktory, které je ovlivňují. Etiologické agens
v epizootickém procesu. Infekční proces, podmínky jeho vzniku, cesty infekce. Ohniska
infekčních onemocnění, typy ohnisek. Diagnostika infekčních onemocnění. Ochranná a
zdolávací protiepizootická opatření a jejich ekonomika. Významná infekční onemocnění
hospodářských zvířat.
Odborná literatura
Základní:
Havlík, J. a kol.: Infektologie. Praha, Avicenum, zdravotní nakladatelství 1990, 393 s.
Švrček, Š. a kol.: Vybrané kapitoly zo všeobecnej epizootológie a všeobecnej infektológie.
Košice, Vydavateľstvo Datahelp 1996, 146 s.
Treml, F. a kol.: Epizootologie pro veterinární hygieniky I. a II. Praha, Státní pedagogické
nakladatelství 1991, 312 s.
Doporučená:
Vrtiak, J. O. a kol.: Všeobecná epizootologie. Praha, Státní pedagogické nakladatelství 1991,
205 s.
Švrček, Š. a kol.: Návody k vybraným praktickým cvičeniam z epizootológie a infektológie.
Košice, Vydavateľstvo Magnus 1992, 69 s.
C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku
Francouzský jazyk
Název studijního předmětu
zkouška
Způsob zakončení
Další požadavky na studenta
Přednášející
Mgr. Hana Bušková
Stručná anotace předmětu
Cílem předmětu je získání znalostí odborného jazyka a dovedností zaměřených na
cizojazyčnou komunikaci v oboru.
Gramatika zaměřená na morfologii slovních druhů. Syntax odborného textu. Rozšíření slovní
zásoby o odbornou terminologii studovaného oboru. Překlad odborných textů. Volba
vhodných ekvivalentů v cílovém jazyce.
Odborná literatura
Základní:
Taišlová, J.: Francouzština pro střední školy, On y va!. Leda 2003.
Taišlová, J.: Francouzština pro střední školy, On y va!, pracovní sešit.
Doporučená:
Bloomfield, A., Tauzin, B.: Affaires a suivre,Cours de francais professionnel de niveau
intermédiaire, Hachette 2001, www.fle.hachette-livre.fr.
Delaisne, P., McBride, N., Revisi, S.: Café Créme 1, 2 Méthode de francais, Hachette.
Odborná publikace podle studovaného oboru.
C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku
Fyziologie hospodářských zvířat
Název studijního předmětu
Zkouška
Způsob zakončení
Další požadavky na studenta
Přednášející
prof. Ing. Jan Trávníček, CSc.; prof. Ing. Miloslav Šoch, CSc.
Stručná anotace předmětu
Cílem předmětu je prohloubení znalostí o funkční kapacitě orgánových systémů významných
pro reprodukci, produkci a adaptaci hospodářských zvířat.
Fyziologické principy regulace reprodukce, laktace, produkce vajec a růstu. Metabolická
odezva na produkční, nutriční a environmentální zátěže u jednotlivých druhů hospodářských
zvířat. Metabolické uplatnění vitamínů a minerálních látek. Neuroendokrinní systém v řízení
adaptace, vyšší nervová činnost hospodářských zvířat, funkce smyslových orgánů.
Fyziologické aspekty při zajišťování pohody zvířat, vliv prostředí na životní projevy zvířat.
Funkční zvláštnosti orgánových systémů během prenatálního a postnatálního vývoje
hospodářských zvířat.
Odborná literatura
Základní:
Jelínek, P., Koudela, K., Doskočil, J., Illek, J., Kotrbáček, V., Kovářů, F., Kroupová,V.,
Kučera, M., Kudláč, E., Trávníček, J., Valent, M.: Fyziologie hospodářských zvířat.
MZLU Brno 2003, 409 s. ISBN 80-7157-644-1.
Cronjé, P. B., Boomker, E. A., Hennig, P. H., Schultheiss, W., van der Walt, J. G.: Ruminant
Physiology. CAB International Wallingford, CABI Publishing Cambridge 2004, 473 p. ISBN
0-85199-46-6.
Racek, J. a kol.: Klinická biochemie. 2. přepracované vydání. Galén Praha 2006, 329 s. ISBN 80-7262-324-9.
Doporučená:
Underwood, E. J., Suttle, N. F.: The Mineral Nutrition of Livestock. 3rd Edition. CABI Publishing 2001, New
York, 614 p. ISBN 0 85199 -557- 8.
Welch, R., Burns, D., Davis, S., Popay, A., Prosser, C.: Milk Composition, Production and Biotechnology. Cab
International Wallingford 2002, 581 p. ISBN 0-85199-161-0.
Toman, M. a kol.: Veterinární imunologie. GRADA Publishing. 2000, 412 s. ISBN 80-7169-727-3.
Kraft, W., Dűrr, U. M.: Klinická laboratórna diagnostika vo veterinárnej medicíne. Bratislava
H&H 2001, 365 p. ISBN 80-88700-51.
Döcke, F. a kol.:Veterinärmedizinische Endokrinologie. Stuttgart, Gustav Fischer Verlag
1994, 863 s.
Mehner, A., Hartfiel, W.: Handbuch der Geflügelphysiologie. I. a II. díl, Jena, WEB Gustav
Fischer Verlag 1983, 1155 s.
C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku
Hygiena výroby a distribuce potravin
Název studijního předmětu
Zkouška
Způsob zakončení
Další požadavky na studenta
Přednášející
prof. MVDr. Jiří Vítovec, DrSc.
Stručná anotace předmětu
Cílem předmětu je prohloubit znalosti získané na vysoké škole o hygienických zásadách,
které zajišťují zdravotní nezávadnost a biologickou hodnotu potravin.
Hygiena potravin v rámci ekonomického vývoje společnosti. Veřejně zdravotní problémy
spojené s výrobou, konzumací a zacházením s potravinami. Zákon č. 110/97, o potravinách a
prováděcí vyhlášky. Intravitální vlivy na jakost potravin. Hygiena masa a mléka, výroba,
distribuce, zdravotní a hygienické problémy. Alimentární infekce a intoxikace, ochrana před
nákazami a otravami přenášenými potravinami. Hygiena vody, její zdravotní a hygienická
nezávadnost. Cizorodé látky v potravinách. Základy hygieny a sanitace v potravinářském
průmyslu i při jiném zacházení s potravinami. Zásady hygieny a technologie k ochraně
potravin před zkázou a zdravotní závadností. Nový přístup k dozoru nad hygienou potravin –
systém kritických bodů HACCP.
Odborná literatura
Základní:
Jay, J. M.: Modern Food Microbiology. 5th ed., New York, Chapman & Hall 1996, 661s.
Sofos, J. N.: Improving the safety of fresh meat, Ed. CRC Press, Woodhead Publishing
Limited. Cambridge, 2005, 780 s.
Treml, Z., Hejlíček, K.: Epizootologie pro veterinární hygieniky, SPN Praha, 1991, 321s.
Doporučená:
Golian, J.: Hygiena potravin. Nitra, SPU Nitra 1998, 196 s.
Mossel, D. A. A., Corry, J. E. L., Struijk, B. C., Baier, R. M.: Essentials of the Microbiology
of Foods, Ed.John Willey and Sons, Chichester, 1995, 560 s.
Steinhauser, L. a kol.: Hygiena a technologie masa. Brno, Vydavatelství potravinářské
literatury LST 1995, 642 s.
Smulder, F, Collins, J. D.: Safety Assurance in Food Processing. Ed. Wageningen, Academic
Publisher, 2004, 442 s.
Gregory, N. G.: Animal Welfare and Meat Science. CABI Publishing, Oxon UK, 1998, 298 s.
.
C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku
Chov prasat
Název studijního předmětu
Zkouška
Způsob zakončení
Další požadavky na studenta
Přednášející
prof. Ing. Václav Matoušek, CSc.
Stručná anotace předmětu
Cílem předmětu je rozvíjet znalosti z různých magisterských programů při studiu reprodukce,
plemenářství a výkrmu finálních hybridů prasat s ohledem na kvalitu produkce.
Vývoj na trhu vepřového masa v tuzemsku a v zahraničí, bilance užití a spotřeby, cenový
vývoj. Biotechnologie v reprodukčním procesu a ve šlechtění prasat. Hodnocení jatečných
prasat systémem SEUROP. Technologické, kulinářské a senzorické vlastnosti vepřového
masa, intramuskulární a podkožní tuk. Růstová schopnost prasat, využití růstových křivek ve
výzkumu a chovatelské praxi. Cesty používání poznatků molekulární genetiky ve šlechtění a
chovu prasat. Odhad plemenné hodnoty u plemenných prasat. Koncepce šlechtění mateřských
a otcovských populací. Inovace šlechtitelských a selekčních programů. Predikce užitkovosti
finálních hybridů ze současného stavu populací. Řízené začleňování nakoupených zvířat do
produkčního stáda. Národní program uchování a využití genetických zdrojů hospodářských a
užitkových zvířat. Problematika velkochovů, multisite systém, související evropské směrnice,
krizová místa v chovu prasat, faktory ovlivnitelné lidskou činností.
Odborná literatura
Základní:
Stupka, R. et al.: Základy chovu prasat. Praha, PowerPrint 2009, 182 s. ISBN 978-80-9040112-9
Pulkrábek, J. et al.: Chov prasat. Praha, Profi Press 2005, 160 s. ISBN 80-86726-11-8
Jakubec, V. et al.: Šlechtění prasat. Rapotín, Asociace chovatelů masných plemen 2002, 218
s. ISBN 80-903143-1-7
Říha, J. et al.: Reprodukce v procesu šlechtění prasat. Rapotín, Asociace chovatelů masných
plemen 2001, 135 s.
Říha, J. et al.: Využívání genetického potenciálu prasnic moderními způsoby chovu. Rapotín,
Asociace chovatelů masných plemen 2003,146 s. ISBN 80-903143-3-3
Ashworth, C. et al.: Control of Pig Reproduction VII. Nottingham University Press 2006, 340
s. ISBN 1-904761-33-X
Gadd, J.: Pig Production. Nottingham University Press 2005, 352 s. ISBN 1904761216
Doporučená:
Gadd, J.: Pig Production Problems. Nottingham University Press 2001, 612 s. ISBN 1897676-34-4
Wiseman, J. et al.: Progress in Pig Science. Nottingham University Press 1998, 617 s. ISBN
1-897676-26-3
Cole, D. J. A. et al.: Principles of Pig Science. Nottingham University Press, 1994, 472 s.
ISBN 1-897676-22-0
Wiseman, J. et al.: Perspectives in Pig Science. Nottingham University Press 2003, 536 s.
ISBN 1-897676-19-0
C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku
Chov skotu
Název studijního předmětu
Zkouška
Způsob zakončení
Další požadavky na studenta
Přednášející
prof. Ing. Jan Frelich, CSc.
Stručná anotace předmětu
Cílem je prohloubit znalosti získané na vysoké škole z oblasti technologie a šlechtění skotu a
produkce kvalitního mléka a hovězího masa. Současný stav a perspektiva dalšího vývoje
chovu skotu v návaznosti na EU. Technologické systémy chovu. Produkční a mimoprodukční
funkce chovu skotu, metody zvyšování užitkovosti a plodnosti skotu, zdravotní problematika
skotu. Metody šlechtitelské práce. Ekonomika chovu masných a dojených stád. Chov krav bez
tržní produkce mléka. Biotechnologie v chovu skotu. Legislativa v chovu skotu.
Odborná literatura
Základní:
Urban, F. et al.: Chov dojeného skotu. Praha, Natural 1997, 289 s.
Jakubec, V., Golda, J., Říha, J.: Šlechtění masných plemen skotu. Rapotín, ACHMP a
VÚCHS 1998, 177 s.
Doležal, O., Pytloun, J., Motyčka, J.: Technologie a technika chovu skotu. Praha, SCHČSS
1996, 184 s.
Doporučená:
Pflaum, J. et al.: Rindermast. Stuttgart, Ulmer 1992, 122 s.
Říha, J. a kol.: Biotechnologie v chovu a šlechtění hospodářských zvířat. Rapotín, VÚCHS
1999, 167 s.
C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku
Imunologie
Název studijního předmětu
Zkouška
Způsob zakončení
Další požadavky na studenta
Přednášející
prof. MVDr. Miroslav Toman, CSc.; doc. RNDr. Jan Kopecký, CSc.
Stručná anotace předmětu
Cílem je seznámit studenty s úlohou obranného systému pro zdraví člověka a hospodářských
zvířat a pro jejich well – being.
Úvod do imunologie a vysvětlení základních pojmů (antigen, protilátka, získaná a adaptivní
imunita, lymfocyty atd.). Úloha T lymfocytů, jejich receptorů a hlavního transformačního
komplexu. Úloha B lymfocytů. Buněčná a protilátková obranná reakce, imunizace a
vakcinace. Genetická regulace obranné reakce a selekce. Imunomodulace. Úloha zootechniky
pro well – being hospodářských zvířat a jejich zdraví. Praktická aplikace vědeckých poznatků.
Imunologická praktika.
Odborná literatura
Základní:
Hořejší, V., Bartůňková, J.: Základy imunologie. Praha, TRITON 2007, 260 s.
Janeway, Ch. A., Travers, P.: Immunobiology. New York, Garland Publishing 2001, 597 s.
Toman, M. a kol.: Veterinární imunologie. GRADA Publishing 2009, 401 s.
Doporučená:
Toman, M. a kol.: Praktická cvičení z imunologie. VFU v Brně, 2003, 67 s.
Ferenčík, M., Rovenský, J., Nyulassy, Š.: Imunológia. Slavak Academic Press s. r. o.
Bratislava, 1999, 283 s.
C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku
Klinická propedeutika, porodnictví, gynekologie a
Název studijního předmětu
andrologie hospodářských zvířat
Zkouška
Způsob zakončení
Další požadavky na studenta
Přednášející
doc. MVDr. Radovan Doležel, CSc.; doc. MVDr. Josef Illek, DrSc.
Stručná anotace předmětu
Cílem výuky je prohloubení poznatků o moderních vyšetřovacích postupech a hodnocení
zdravotního stavu zvířat při experimentální činnosti a v chovatelské praxi se zaměřením na
reprodukční poruchy.
Klinické vyšetřovací postupy. Moderní laboratorní vyšetřovací metody. Diagnostický
screening. Principy a význam preventivní diagnostiky. Patofysiologie reprodukce. Poruchy
v sexuálních projevech zvířat. Klinická diagnostika a doplňková vyšetření poruch plodnosti.
Identifikace příčin poruch plodnosti.
Odborná literatura
Základní:
Doležel, R.: Vybrané kapitoly z veterinární gynekologie a porodnictví. JU, ZF v Českých
Budějovicích 2002, 160 s.
Doležel, R., Kudláč, E.: Veterinární porodnictví. VFU Brno, 2000, 193 s.
Slanina, L., Dvořák, R.: Veterinárna klinická diagnostika vnútorných chorob, Príroda
Bratislava, 1993, 387 s.
Hofírek, B., Pechová, A., Doležel, R., Palata, L., Dvořák, R., Fleischer, P.: Produkční a preventivní medicína v
chovech mléčného skotu. VFU Brno 2004, 184 p.
Doporučená:
Jaksch, W., Glawischning, E.: Klinische Propedeutik der inneren Krankheiten und
Hautkrankheiten der Haus-und Heimattiere. Berlin und Hamburg.,Verlag Paul Parey, 1990, 293 s.
Mc Donald, L. E.: Veterinary endocrinology and reproduction. Lea and Febiger Philadelphia,
London (4. vyd.), 1989, 571 s.
Gamčík, K., Kozumplík, J.: Andrológia a umela inseminácia hospodárskych zvierat. Príroda
Bratislava, 1992, 299 s.
Říha, J. a kol.: Reprodukce v procesu šlechtění skotu. Noviko, 2009, 144 s.
Hofírek, B. a kol.: Nemoci skotu, Noviko, 2009.
C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku
Mikrobiologie
Název studijního předmětu
Způsob zakončení
Další požadavky na studenta
Přednášející
prof. MVDr. Alois Čížek, CSc.
Stručná anotace předmětu
Cílem předmětu je vysvětlit funkci mikroorganismů v přírodním prostředí a naučit se tyto
poznatky využívat. Těmito přístupy je možno stabilizovat půdní úrodnost, zlepšit kvalitu
krmiv (potravin), případně jejich využití, ovlivňovat zdravotní stav.
Přehled hlavních skupin mikroorganismů. Stavba a funkce virů. Prokaryotická a eukaryotická
buňka, její morfologie. Chemické složení mikroorganismů, jejich metabolismus a jejich podíl
na cyklech prvků v přírodě. Výživa a množení mikroorganismů, kultivace a růst mikrobiální
populace, vliv prostředí na mikroorganismy. Využití mikroorganismů při odbourávání
odpadů, čištění vod, kompostování, při zpracování krmiv, jejich význam v potravinářství.
Mikroflora živočišného organismu, patogenní mikroorganismy, chemoteraupetika a
antibiotika, základy imunologie. Příklady nejvýznamnějších virů. Přehled bakterií, archeí a
mikroskopických eukaryot významných jako patogenní a symbiontické organismy,
nejvýznamnější mikroorgansimy v průmyslu.
Odborná literatura
Základní:
Madigan, M. T., Martinko, J.,M., Parker, J.: Brock biology of microorganisms. Pearson
Education Inc. 2003, New York, 1019 s. ISBN 0-13-049147-0
Marendiak, D., Kopčanová, L., Leitgeb, S.: Polnohospodárska mikrobiológia, Priroda 1987,
433 s.
Růžek, L., Voříšek, K.: Vybrané kapitoly z mikrobiologie a pedobiologie. Power Print, 2003,
Praha, 151 s. ISBN 80-213-1064-2
Doporučená:
Klaban, V.: Svět mikrobů. Gaudeamus 2001, Hradec Králové, 416 s. ISBN 80-7041-639-4
Cempírková, R., Lukášová, J., Hejlová, Š.: Mikrobiologie potravin. České Budějovice: JU ZF
Č. Budějovice, 1997, 189 s
Votava, M.: Lékařská mikrobiologie obecná. Brno: Neptun, 2005, 359 s.
C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku
Německý jazyk
Název studijního předmětu
Zkouška
Způsob zakončení
Další požadavky na studenta
Přednášející
Mgr. Janka Kalousová
Stručná anotace předmětu
Cílem předmětu je získání a prohloubení znalostí odborného jazyka a dovedností zaměřených
na cizojazyčnou komunikaci v určitém oboru. Gramatika je zaměřena na morfologii slovních
druhů a syntax, které jsou nezbytné pro práci s odborným textem. Rozšíření slovní zásoby
o odbornou terminologii studovaného oboru přispívá k lepší orientaci v cizojazyčné odborné
literatuře (volba vhodných ekvivalentů v cílovém jazyce v překladu odborných textů).
Součástí předmětu je osvojení si dovednosti komunikovat o problematice daného oboru a
diskutovat o tématu disertační práce apod.
Odborná literatura
Základní:
Höppnerová, V., Shaki, R.: Němčina pro jazykové školy 3. Brno, Scientia 1998, 350 s.
Höppnerová, V.: Němčina pro jazykové školy 4. Brno, Scientia 1995, 360 s.
Doporučená:
Schumann, J.: Mittelstufe Deutsch. Plzeň, Fraus 1995, 320 s.
Brožíková, L. a kol.: Sprechen Sie Deutsch 1. – 4. díl. Praha, Polyglot 1998, 1000 s..
Odborná publikace podle studovaného oboru.
C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku
Nemoci ryb
Název studijního předmětu
Zkouška
Způsob zakončení
Další požadavky na studenta
Přednášející
prof. MVDr. Zdeňka Svobodová, DrSc.
Stručná anotace předmětu
Předmět prohlubuje znalosti podmínek a příčin vzniku nemocí ryb, jejich prevenci a
toxikologii vodního prostředí.
Životní prostředí ve vztahu ke zdraví ryb. Klinické a patoanatomické změny při onemocnění,
obecné zásady prevence a terapie v chovech ryb. Způsoby prevence a léčba virových a
bakteriálních infekcí, plísňových onemocnění, parazitóz, alimentárních onemocnění,
mechanických poranění, poškození škůdci a nepřáteli ryb. Toxikologie vodního prostředí,
poškození a nemoci ryb v důsledku otrav, postupy při havarijních úhynech ryb. Nemoci
akvarijních a okrasných druhů ryb. Veterinární předpisy v ČR a EU.
Odborná literatura
Základní:
Hoole, D., Bucke, D., Burgess, P., Wellby, I.: Diseases of carp and other cyprinid fishes.
Svobodová, Z. a kol.: Veterinární toxikologie v klinické praxi. Profi Press, Praha, 2008, 256 s.
Svobodová, Z. a kol.: Nemoci sladkovodních a akvarijních ryb. Informatorium, Praha, 2007,
264 s.
Doporučená:
Di Giulio, R. T., Hinton, D. E.: The toxicology of the fishes. CRC Press, Boca Raton, 2008,
1071 p.
Publishing New Books Oxford, 2001, 264 p.
Leatherland, J. F., Woo, P. T. K.: Fish diseases and disorders. CABI Publishing, Wallingford,
1998, 386 p.
Lom, J., Dyková, I. a kol.: Protozoární paraziti užitkových ryb. Praha, SZN, 1989, 102 s.
Svobodová, Z., Máchová, J.: Ekotoxikologie – praktická cvičení, část II. Diagnostika
havarijních úhynů ryb a dalších vodních organizmů. Brno, VFU, 2000, 133 s.
C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku
Patofyziologie produkčních zvířat
Název studijního předmětu
Zkouška
Způsob zakončení
Další požadavky na studenta
Přednášející
doc. MVDr. Josef Illek, DrSc.; prof. Ing. Jan Trávníček, CSc.
Stručná anotace předmětu
Seznamuje s produkčními a zdravotními důsledky narušení homeostázy, s projevy funkčních
a metabolických poruch orgánových systémů významných pro produkci zvířat, poskytuje
poznatky významné pro prevenci produkčních chorob.
Patofyziologická rizika vysoké produkce a extrémních výkonů zvířat, zdravotní a produkční
důsledky poruch metabolismu sacharidů, tuků, minerálních látek, vitamínů a dalších
specificky účinných látek; příčiny a důsledky narušení acidobazické rovnováhy; poruchy
regulačních a adaptačních mechanizmů; funkční poruchy pohybového a reprodukčního
systému; patofyziologie trávení, vstřebávání; funkční poruchy ostatních orgánových systémů;
příčiny a projevy snížené odolnosti; poruchy chování; postupy metabolické kontroly a
prevence produkčních chorob.
Odborná literatura
Základní:
Hofírek, B., Pechová, A., Doležel, R., Pavlata, L., Dvořák, R., Fleischer, P.: Produkční a
preventivní medicína v chovech skotu. VFU Brno 2004, 183 s.
Kraft, W., Dűrr, U. M.: Klinická laboratórna diagnostika vo veterinárnej medicíne. Bratislava
H&H 2001, 365 p. ISBN 80-88700-51.
Racek, J. a kol.: Klinická biochemie. 2. vyd. Galén Praha 2006, 329 s. ISBN 80-7262-324-9.
Underwood, E. J., Suttle, N. F.: The Mineral Nutrition of Livestock. 3rd Edition. CABI
Publishing 2001, New York, 614 p. ISBN 0 85199 -557- 8.
Doporučená:
Welch, R., Burns, D., Davis, S., Popay, A, Prosser, C.: Milk Composition, Production and
Biotechnology. Cab International Wallingford 2002, 581 p. ISBN 0-85199-161-0.
Toman, M. a kol.: Veterinární imunologie. GRADA Publishing. 2000, 412 s. ISBN 80-7169727-3.
Jelínek, P., Koudela, K., Doskočil, J., Illek, J., Kotrbáček, V., Kovářů, F., Kroupová,V.,
Kučera, M., Kudláč, E., Trávníček, J., Valent, M.: Fyziologie hospodářských zvířat.
MZLU Brno 2003, 409 s. ISBN 80-7157-644-1.
Cronjé, P. B., Boomker, E. A., Hennig, P. H., Schultheiss, W., van der Walt, J. G.: Ruminant
Physiology. CAB International Wallingford, CABI Publishing Cambridge 2004, 473 p. ISBN
0-85199-46-6.
C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku
Použití zvířat v experimentální práci
Název studijního předmětu
Zkouška
Způsob zakončení
Další požadavky na studenta
Přednášející
prof. MVDr. František Jelínek, CSc.
Stručná anotace předmětu
Předmět seznamuje s biologií a chovem laboratorních zvířat a prevencí chorob. Absolvování
předmětu poskytuje kvalifikaci pro práci s pokusnými zvířaty podle § 17 zákona ČNR
č. 246/92 Sb.
Legislativa týkající se produkce a experimentálního využití zvířat, speciální technologie
chovu, požadavky na ustájovací prostředí a zařízení, klasifikace zvířat z hlediska jejich
mikrobiálního osídlení, manipulace se zvířaty, kontrola zdravotního stavu, preventivní
opatření a významné zdravotní poruchy. Podrobně metody chovu, selekce a evidence
laboratorních zvířat a jejich výživa, základní experimentální zákroky na zvířatech, organizace
pokusů, anestézie a metody utrácení pokusných zvířat.
Odborná literatura
Základní:
Jelínek, F. a kol.: Nemoci laboratorních zvířat. Brno, VFU 1993, 120 s.
Laber-Laird, K. a kol.: Handbook of Rodent and Rabbit Medicine. Londýn, Pergamon 1996,
278 s.
Kolektiv: Použití zvířat v experimentální práci. Brno, Společnost pro vědu o laboratorních
zvířatech 1999, 179 s.
Doporučená:
Jelínek, F.: Základy patologie laboratorních zvířat. Praha, Hojek 1992, 211 s.
Krinke, G. J. (Ed.): The Laboratory Rat. Academic Press, 2000, 756 s.
Maronpot, R. R. (Ed.): Pathology of the Mouse. Cache River Press 1999, 699 s.
Percy, D. H., Berthold, S. W.: Pathology of Laboratory Rodents and Rabbits. Iowa State
University Press, Ames, 1993, 229 s.
C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku
Ruský jazyk
Název studijního předmětu
zkouška
Způsob zakončení
Další požadavky na studenta
Přednášející
PhDr. Eliška Slámová, Ph.D.
Stručná anotace předmětu
Cílem předmětu je získání znalostí odborného jazyka a dovedností zaměřených na
cizojazyčnou komunikaci v oboru.
Gramatika zaměřená na morfologii slovních druhů. Syntax odborného textu. Rozšíření slovní
zásoby o odbornou terminologii studovaného oboru. Překlad odborných textů. Volba
vhodných ekvivalentů v cílovém jazyce.
Odborná literatura
Základní:
Nekolová, V., Camutaliová, I., Vasiljeva-Lešková, A.: Ruština nejen pro samouky. LEDA,
Praha 2002, 1. vydání (ev. další dotisk).
Csiriková, M., Vysloužilová, E.: Ruština v praxi, LEDA, Praha 2002.
Doporučená:
Balcar, M.: Ruská gramatika v kostce. Praha, VŠE 1997.
Odborná publikace podle studovaného oboru.
C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku
Španělský jazyk
Název studijního předmětu
zkouška
Způsob zakončení
Další požadavky na studenta
Přednášející
Mgr. Hana Bušková
Stručná anotace předmětu
Cílem předmětu je získání znalostí odborného jazyka a dovedností zaměřených na
cizojazyčnou komunikaci v oboru.
Gramatika zaměřená na morfologii slovních druhů. Syntax odborného textu. Rozšíření slovní
zásoby o odbornou terminologii studovaného oboru. Překlad odborných textů. Volba
vhodných ekvivalentů v cílovém jazyce.
Odborná literatura
Základní:
Macíková, O., Mlýnková, L.: Učebnice současné španělštiny. Manual de espaňol actual,
1. díl, Computer Press a. s., Brno 2007.
Prokopová, L.: Španělština. Leda 2004.
Fernández, J. a kol.: Curso intensivo de espaňol I., II. Madrid, SGEL 1990.
Busquets, L., Bonzi, L.: Curso de Conversación y Redacción. Madrid, SGEL 1987.
Doporučená:
Pavlíčková, A.: Gramática de la lengua espaňola. České Budějovice, PF JU 1993.
Corpas, J., Garmendia, A.: Aula 1, 2 Curso de espaňol. Difusion 2007, www.difusion.com.
Králová, J., Krbcová, M., Dekanová, A., Chacón Gil P.: Fiesta 1. Fraus 2000.
Cerrolaza, M., Cerrolaza, Ó., Begoňa Llovet: Planet@, Libro del alumno 1. Edelsa 2001.
Odborné publikace podle studovaného oboru.
C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku
Speciální morfologie zvířat
Název studijního předmětu
Zkouška
Způsob zakončení
Další požadavky na studenta
Přednášející
prof. MVDr. František Jelínek, CSc.
Stručná anotace předmětu
Cílem je prohloubení znalostí o morfologii zvířat a to jak z hlediska srovnávací anatomie, tak
z hlediska histologie. Anatomie hospodářských zvířat včetně králíka, anatomie laboratorních
hlodavců.
Mikroskopická stavba tkání a orgánů včetně srovnávací histologie systému
kardiovaskulárního, hemopoetického a lymfatických orgánů, respiračního, trávicího,
močového a pohlavního, endokrinního, nervového, kostí, svalů, kůže a kožních derivátů.
Histologické, enzymově histochemické a imunohistochemické vyšetřovací metody.
Odborná literatura
Základní:
Bacha, W. J., Bacha, L. M.: Color Atlas of Veterinary Histology. Second Edition. Balckwell
Publishing, 2006, 318 s.
Bancroft, J. D., Gamble, M. (Eds.): Theory and Practice of Histological Techniques. Churchil
Livinstone Elsevier 2008, 725 s.
Vacek, Z.: Histologie a histologická technika. Avicenum, Praha, 1988, 495 s.
Doporučená:
Banks, W. J.: Applied Veterinary Histology. 3rd edition. Mosby Sant, Louis 1993, 527 s.
Dyce, K. M., Sack, W. O., Wensing, G. J. C.: Anatomie der Haustire. Ferdinand Enke,
Stuttgart, 1991, 883 s.
Eurell, J. A., Frappier, B. L. (Eds): Dellman´s Textbook of Veterinary Histology. Sixth
Edition. Blackwell Publishing 2006, 405 s.
Kolektiv: Koldův atlas veterinární anatomie. Grada, Praha, 1991. 701 s.
Novotný, E., Böhm, R.,Giessel,V., Holman, J.: Veterinární histologie. SZN Praha 1966, 637 s.
Popesko, P. a kol.: Anatómia hospodárských zvierat. Príroda, Bratislava, 1992. 693 s.
Samuelson, D. A.: Textbook of Veterinary Histology. Saunders Elsevier, 2007, 546 s.
C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku
Veterinární ekologie
Název studijního předmětu
Zkouška
Způsob zakončení
Další požadavky na studenta
Přednášející
doc. MVDr. Daniela Lukešová, CSc.
Stručná anotace předmětu
Cílem předmětu je získání a prohloubení znalostí o základech ekologie, chemii životního
prostředí a ekotoxikologii a dále o problematice veterinární ekologie a ekologickém dozoru.
Přehled o biosféře ve vztahu ke zdraví a nemocem zvířat i člověka, podmínky welfare u zvířat
ve vztahu k ovzduší, spadům, polucím, exhalátům, poznatky týkající se znečištění vody a
půdy, preventivní postupy k zajištění základních životních podmínek pro zdraví zvířat a
produkci potravin živočišného původu. Znečištění přírodního a zemědělského prostředí
průmyslovou a zemědělskou činností. Studium legislativních podmínek platných pro ČR a
jejich aplikace do veterinární a hygienické praxe.
Odborná literatura
Základní:
Laštůvka, Z., Krejčová, P.: Ekologie. Brno, Konvoj 2000, 185 s.
Petr, J., Dlouhý, J. a kol.: Ekologické zemědělství. Praha, Brázda 1992, 312 s.
Doporučená:
Webster, J.: Welfare - Životní pohoda zvířat aneb střízlivé kázání o ráji. Praha, Nadace na
ochranu zvířat 1999, 263 s.
Večerek,V., Burda, Z. a kol.: Ochrana zvířat v právních předpisech Evropské unie. Brno,
VFU 2001, 179 s.
Fraser, A. F., Broom, D. M.: Farm Animal Behaviour and Welfare. Wallingford, CAB
International 1996, 458 s.
C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku
Veterinární parazitologie
Název studijního předmětu
Zkouška
Způsob zakončení
Další požadavky na studenta
Přednášející
doc. RNDr. Oleg Ditrich, CSc.; Ing. Martin Kváč, Ph.D.
Stručná anotace předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s významnými parazity hospodářských, volně žijících a
domácích zvířat. Úvod do problematiky, základní pojmy, typy vývojových cyklů parazitů,
význam parazitů. Metody detekce. Veterinárně významné druhy kokcidií, kryptosporidií a
mikrosporidií. Veterinárně významné druhy motolic, tasemnic a hlístic. Hospodářsky
nejvýznamnější druhy členovců. Paraziti jako původci zoonóz.
Odborná literatura
Základní:
Chroust, K. a kol.: Veterinární protozoologie. Brno, VFU 1998, 113 s.
Chroust, K., Svobodová, V., Modrý, D., Volf, J.: Veterinární entomologie. Veterinární a
farmaceutická univerzita Brno 2003, Brno, 94 s.
Ryšavý, B: Základy parazitologie. Praha, SNP 1998, 215 s.
Tailor, M. A.,Coop, B.,Wall, R. L.: Veterinary Parasitology, Blackwell Publishing 2008, 904
s.
Doporučená:
Černá, Ž.: Kokcidie některých domácích a užitkových zvířat a kokcidie člověka. Praha,
Academia, Studie ČSAV 3/1983, 144 s.
Rozmel, M., Eckert, J., Kutzer, E., Körting, W., Schnieder, T.: Veterinärmedizinische
Parasitologie. 5. Auflage 2008, Parey Buchverlag Berlin, 891 s.
C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku
Veterinární toxikologie
Název studijního předmětu
Zkouška
Způsob zakončení
Další požadavky na studenta
Přednášející
prof. MVDr. Zdeňka Svobodová, DrSc.
Stručná anotace předmětu
Cílem předmětu je získat přehled v základních oblastech obecné toxikologie a v oblasti
bezpečnosti a hygieny práce v toxikologických laboratořích.
Metody testů toxicity látek a přípravků na úrovni buněk, organismů a biocenóz. Příčiny,
účinky, terapie a prevence otrav anorganickými a organickými látkami. Prioritní polutanty
(např. PCB, PAH, musk-sloučeniny, metabolity tenzidů, organické sloučeniny kovů, toxiny
plísní, cyanotoxiny apod.) a vliv xenoestrogenních látek. Prevence vstupu cizorodých látek do
potravních řetězců (zejména rezidua veterinárních léčiv a další cizorodé látky).
Odborná literatura
Základní:
Cairus, J., Niederlehner, B. R.: Ecological toxicity testing. Boca Rabon, Lewis Publishers
1995, 288 p.
Svobodová, Z., Máchová, J. a kol.: Ekotoxikologie – praktická cvičení, část II. Diagnostika
havarijních úhynů ryb a dalších vodních organismů. Brno, VFU, 2000, 133 s.
Svobodová, Z. a kol.: Veterinární toxikologie v klinické praxi. Profi Press, Praha, 2008, 256 s.
Doporučená:
Gupta, C. R.: Veterinary toxicology. Elsevier, New York, 2007, 1201 p.
Piskač, A., Kačmár, P. a kol.: Veterinární toxikologie. SZN Praha, Príroda Bratislava, 1985,
254 s.
Plumlee, K. H.: Clinical veterinary toxicology. Mosby, St. Louis, 2004, 477 p.
C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku
Vliv technologie chovu na zdraví a pohodu zvířat
Název studijního předmětu
Zkouška
Způsob zakončení
Další požadavky na studenta
Přednášející
doc. Ing. Jan Brouček, DrSc., Ph.D
Stručná anotace předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s chovem skotu, prasat a drůbeže v podmínkách
moderních ustájení a s použitím optimální techniky, respektující biologické požadavky zvířat.
Základem přednášek a cvičení budou následovná témata: Anatomicko-fyziologické
předpoklady jednotlivých druhů zvířat na moderní ustájení, Welfare zvířat, Základy ochrany
skotu, prasat a drůbeže v intenzivních a ekologických chovech podle směrnic evropské unie,
Technika a technologie chovu dojeného skotu, výkrmového skotu a krav bez tržní produkce
mléka, Technika a technologie chovu prasat, Technika a technologie chovu drůbeže, Ochrana
skotu, prasat a drůbeže proti vysokým teplotám prostředí, Manipulace a ošetřování zvířat,
Vztah zvíře – člověk.
Odborná literatura
Základní:
Brouček, J. a kol.: Moderné technologické postupy a metódy ochrany v chovoch hovädzieho
dobytka, ošípaných a hydiny. 160NR0800233. Projekt je spolufinancovaný Európskym
Spoločenstvom v rámci „Programu rozvoja vidieka SR na roky 2007-2013“. SCPV Nitra,
2008, 124 s. ISBN 978-80-88872-94-8.
Brouček, J., Botto, Ľ., Šoch, M.: Ochrana skotu, prasat a drůbeže proti vysokým teplotám.
Metodika pro zemědělskou praxi. JU České Budějovice, Zemědělská fakulta, 2008, 50 s.,
ISBN 978-80-7394-095-9.
Brouček J., Uhrinčať, M., Šoch, M.: Stanovení vhodných postupů pro optimalizaci ustájení
krav v období telení a telat během odchovu z hlediska welfare. Metodika pro zemědělskou
praxi. JU České Budějovice, Zemědělská fakulta, 2008, 60 s., ISBN 978-80-7394-089-8.
Kursa, J. a kol.: Zoohygiena a prevence chorob hospodářských zvířat. České Budějovice, ZF
JU 1998, 200 s.
Doporučená:
Brestenský, V. a kol.: Sprievodca chovateľa hospodárskych zvierat. Publikácia VÚŽV Nitra
4, 2002, 220 s.
Šoch, M.: Vliv prostředí na vybrané ukazatele pohody skotu, České Budějovice, 2006, 283 s.
Tančin, V. a kol.: Fyziológia získavania mlieka a anatómia vemena, Publikácia VÚŽV Nitra
3, 2001, 122 s.
Tančin, V., Taninová, D.: Strojové dojeni kráv a kvalita mlieka. Publikácia SCPV Nitra,
2008, 240 s.
Brouček, J., Šoch, M.: Technologie chovu telat do odstavu. Metodika pro zemědělskou praxi.
JU České Budějovice, Zemědělská fakulta, 2008, 49 s., ISBN 978-80-7394-096-6.
Trávníček, J. a kol.: Adaptabilita hospodářských zvířat na zemědělskou techniku.
České Budějovice: ZF JU, 1997, 122 s. ISBN: 80-7040-248-2
C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku
Základy patologické morfologie zvířat
Název studijního předmětu
Zkouška
Způsob zakončení
Další požadavky na studenta
Přednášející
prof. MVDr. František Jelínek, CSc.
Stručná anotace předmětu
Cílem je prohloubení poznatků o morfologii a patologii hospodářských zvířat.
Morfologické projevy poruchy metabolismu – dystrofie a její typy, atrofie, nekróza, typy
nekróz, apoptóza, zánětlivá reakce, typy zánětů, poruchy metabolismu, hypertrofie,
hyperplasie, poruchy cirkulace, obecná etiologie, poruchy růstu a diferenciace buněk.
Patologie kostí a skeletu, svalové soustavy, trávicího traktu, jater a pankreasu, dýchací
soustavy, srdce a cév, lymfatických orgánů (thymus, slezina, mízní uzliny, kloakální burza),
lymfatické a hemopoetické tkáně, ledvin a vývodných močových cest, pohlavních orgánů
samičích, pohlavních orgánů samčích, endokrinních žláz, nervové soustavy (centrální a
periferní), kůže a mléčné žlázy. Histologie, speciální histopatologické metody, morfometrie,
enzymová histochemie, imunohistochemie.
Odborná literatura
Základní:
Bancroft, J. D., Gamble. M. (Eds.): Theory and Practice of Histological Techniques. Churchil
Livinstone Elsevier 2008, 725 s.
Halouzka, R., Jelínek, F.: Obecná veterinární patologie. Brno,VFU 1996, 160 s.
Halouzka, R., Krinke, J.: Systémová veterinární patologie. Díl 1, 2, 3,4 Brno,VFU 2000, 456 s.
Doporučená:
Aughey, F., Frye, F. L.: Comparative Veterinary Histology with Clinical Correlations.
Manson Publ. Ltd. 2001, 296 s.
Maxie, M. G. (Ed.): Jubb, Kennedy and Palmer´s Pathology of Domestic Animals. Vol. 1, 2,
3. Fifthe Edition. Saunders Elsevier 2007, 899, 771, 737 s.
McGavin, M. D., Zachary, J. F. (Eds):Pathologic Basis of Veterinary Disease. Fourth Edition.
Mosby Elsevier 2007, 1476 s.
C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku
Zoohygiena a prevence chorob hospodářských zvířat
Název studijního předmětu
Zkouška
Způsob zakončení
Další požadavky na studenta
Přednášející
prof. MVDr. Jiří Vítovec, DrSc.; prof. MVDr. Ing. František Jílek, CSc.;
prof. Ing. Miloslav Šoch, CSc.; doc. MVDr. Pavel Novák, CSc.
Stručná anotace předmětu
Předmět se zabývá analýzou zákonitostí vztahů mezi hospodářskými zvířaty a měnícími se
podmínkami vnějšího prostředí a rozebírá zásady péče o zdraví zvířat. Legislativa ochrany
zdraví zvířat a zdravotní nezávadnosti potravin. Hygiena stájového prostředí, welfare zvířat.
Hygiena vody a napájení zvířat, odpadní vody. Hygiena výživy, poruchy zdraví zvířat
nutričního původu. Alimentární infekce a intoxikace. Hygiena staveb a stájových objektů.
Asanace prostředí, dezinfekce, dezinsekce a deratizace. Asanační podniky. Zdraví a nemoc,
příčiny vzniku nemoci. Zoonotická onemocnění, základní patologické procesy. Obranné
mechanismy organizmu, přirozená a uměle získaná aktivní a pasivní imunita. Ekonomika
zdraví, vliv chorob na pohodu a užitkovost zvířat.
Odborná literatura
Základní:
Keeling, L.,Gonyou, H.: Social behaviour in farm animals. CABI Publishing,UK 2001,432 s.
Kursa, J. a kol.: Zoohygiena a prevence chorob hospodářských zvířat. České Budějovice, ZF
JU 1998, 200 s.
Para, L. L.: Zoohygiena, vydavatelství Magnus, Košice 1993, 210 s.
Toman, M. a kol.: Veterinární imunologie. Grada Publishing s. r. o., 2000, 416 s.
Wathes, C.: M:, Charles, D.R.: Livestock Housing. CAB International, 1994, 428 s.
Radistis, O. M.: Herd Health: Food Animal Production Medicine, 3rd edition, W. B. Saunders
Company, Philadelphia, 2001, 884 s.
Doporučená:
Mehlhorn, G.: Lehrbuch der Tierhygiene. Jena, VEB Gustav Fischer Verlag 1979, Teil I.
1079 s., Teil II 557 s.
Anton, W.: Tierhygiene. Leipzig, S.Hirzel Verlag 1984, 419 s.
Šoch, M.: Vliv prostředí na vybrané ukazatele pohody skotu, České Budějovice, 2006, 283 s.
Webster, J.: Welfare, životní pohoda zvířat aneb střízlivé kázání o ráji. Praha, Nadace na
ochranu zvířat 1999, 264 s.
Názvy obhájených disertačních prací za poslední 5 let
Jméno školitele
Vliv základních bioklimatologických ukazatelů kvality stájového prostředí, prevence a způsobu
léčby na zdravotní stav telat
prof. Ing. Miloslav Šoch. CSc.
Obsah mědi a zinku v krevní plazmě u skotu a ovcí
Toxikologické účinky prioritních polutantů na ryby po dlouhodobém působení
prof. MVDr. Zdena Svobodová, DrSc.
Toxikologie ryb a monitoring cizorodých látek
Výskyt parazitů zažívacího ústrojí prasat v různých technologiích odchovu
Výskyt parazitů střev u selat před a po odstavu
prof. MVDr. Jiří Vítovec, DrSc.
Download

Zoohygiena a prevence chorob hospodářských zvířat